Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 004896 22929087 na godz. na dobę w sumie
Microsoft SQL Server 2008 Vademecum Administratora - ebook/pdf
Microsoft SQL Server 2008 Vademecum Administratora - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-237-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczny i precyzyjny, przewodnik kieszonkowy, które podaje gotowe recepty dotyczące administrowania SQL Server 2008. Jego tematyka koncentruje się na zadaniach podstawowej obsługi i konserwacji przy użyciu tabel z przeglądami, instrukcji oraz list. Zyskujemy informację potrzebną do rozwiązywania problemów oraz wykonania pracy - niezależnie, czy siedzimy przy biurku, czy jesteśmy poza biurem!

Szybki dostęp do informacji o tym, jak:
* planować, wdrażać i konfigurować SQL Server 2008
* administrować serwerem i powierzchnią zabezpieczeń, dostępem oraz konfiguracją sieci
* importować, eksportować i replikować dane
* używać SQL Server Management Studio do podstawowych zadań administracyjnych
* manipulować schematami, tabelami, indeksami i widokami
* automatyzować konserwację i implementować zarządzanie oparte na zasadach
* monitorować aktywność serwera i dostrajać wydajność
* zarządzać przesyłaniem dzienników i dublowaniem bazy danych
* wykonywać i przywracać kopie zapasowe

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Vademecum administratora Microsoft ® SQL Server® 2008 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft® SQL Server® 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Microsoft® SQL Server® 2008 Administrator’s Pocket Consultant Original English language edition copyright © 2009 by William R. Stanek Polish edition by APN PROMISE Sp. z o.o. Warszawa 2009 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 642, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Active Directory, Authenticode, Internet Explorer, Jscript, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C#, Win32, Windows, Windows CardSpace, Windows NT, Windows PowerShell, Windows Server oraz Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich fi rm odnośnych właścicieli. Przykłady fi rm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fi kcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych fi rm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej fi rmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-050-1 Przekład: Witold Sikorski Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Magdalena Kalina-Swoboda Skład i łamanie: MAWart ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podziękowania Gdy już długo pisze się książki, wszyscy pytają, ile książek napisałeś. Okazuje się, że trudno odpowiedzieć na to pytanie. Przez wiele lat miałem podane w życiorysie, iż jestem autorem 25 książek. Ostatnio wydawca poprosił mnie o aktualizację i wyszło mi około 61. Ale jak zacząłem liczyć, okazało się, że jest ich ponad 70, 75 lub 90, zależnie od tego, jak się liczy. Dla mnie zawsze ważna była sztuka pisania. Lubię pisać, a najbardziej lubię nowe wyzwania. Książki, które były dla mnie największym wyzwaniem dotyczą właśnie SQL Server. Są to Server 7.0 Administrator’s Pocket Consultant, wydana w 1999 roku, SQL Server 2000 Administrator’s Po- cket Consultant, wydana w 2000 roku oraz SQL Server 2005 Administrator’s Pocket Consultant, wydana w 2005 r. Napisanie SQL Server 2008 Administrator’s Pocket Consultant było nie mniej- szym wyzwaniem Wyzwaniem, jakie niesie pisanie przewodnika dla administratora SQL Server, przezna- czonego do bieżącej pracy stanowi ogromna ilość materiału, którego nie można zmieścić w kieszonkowej formie. Książki z serii Pocket Consultant powinny być przenośne i czy- telne – pomagać w rozwiązywaniu problemów niezależnie od tego, gdzie akurat jesteśmy. Pamiętając o tym, muszę zawsze starać się skupić na samym jądrze administracji SQL Server. Efektem takiego podejścia jest właśnie ta książka, która jest, mam nadzieję, najbardziej prak- tycznym podręcznym przewodnikiem po SQL Server 2008. Jak napisałem w przynajmniej trzech tuzinach książek z tej serii, zespół Microsoft Press to ludzie z „najwyższej półki”. Melissa von Tschudi-Sutton służyła mi pomocą przez cały czas pisania książki i stanowiła mój podstawowy kontakt z fi rmą Microsoft. Martin DelRe był redaktorem językowym przez cały czas trwania projektu. Od początku wierzył w tę książkę i świetnie się z nim pracowało. Ukończenie i opublikowanie tej książki nie byłoby możliwe bez ich pomocy. Dziękuję Wam bardzo. Niestety dla piszącego (choć szczęśliwie dla czytelników) pisanie to tylko część procesu wydawniczego. Po napisaniu jest kolej na edycję oraz opinie. Muszę przyznać, że Microsoft Press ma niezwykle dokładną procedurę prac redakcyjnych i ocen technicznych, lepsze niż gdzie indziej – a napisałem wiele książek dla wielu różnych wydawców. Redaktorem tech- nicznym książki był Randall Gallaway. Pomógł przy sprawdzeniu, czy wszystko działa zgod- nie z oczekiwaniem. Roger LeBlanc zarządzał edycją i zapewniał spójność stylu. Wykonał świetną pracę, znacznie przekraczając swoje obowiązki. Curt Phillips zarządzał procesem wydawniczym i w wielu miejscach pomógł w przygotowaniu świetnej książki. Korektor- ka, Andrea Fox, wykonała pracę najwyższej jakości i dokładnie sprawdzała zrzuty ekranów i spójność książki. Wszyscy razem stanowili wspaniały zespół. Colin Lyth, technolog z Microsoft Learning, zadbał o to, abym dysponował odpowiedni- mi zasobami. Indy Crowley, menedżer SQL Server 2008 Release Team Data Programma- bility Native Components Release, był bardzo pomocny przy skracaniu czasu potrzebnego na ukończenie książki. Podziękowania, Colin i Indy. Chciałbym też podziękować Chrisowi Nelsonowi za jego pomoc podczas realizacji pro- jektu. Jest on świetnym, zawsze chętnym do pomocy współpracownikiem. Dziękuję także wszystkim z fi rmy Microsoft, którzy pomogli mi w wielu momentach mojej kariery i byli obecni, gdy ich potrzebowałem. Dziękuję też Studio B, The Salkind Agency oraz mojemu agentowi Neilowi Salkondowi! ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Podziękowania .................................................................................................................. iii Wstęp ................................................................................................................................ xvi Dla kogo przeznaczona jest ta książka ......................................................................... xvi Jak zorganizowana jest ta książka .................................................................................. xvi Konwencje stosowane w tej książce ............................................................................xviii Wsparcie ...............................................................................................................................xviii Dodatkowe informacje dostępne online............................................................... xix Część I Podstawy administracji Microsoft SQL Server 2008 1 Przegląd administracji Microsoft SQL Server 2008 ......................................... 2 SQL Server 2008 i nasz sprzęt .............................................................................................3 Wydania Microsoft SQL Server 2008 ...............................................................................5 SQL Server i Windows............................................................................................................8 Usługi dla SQL Server ......................................................................................................8 Logowanie i uwierzytelnianie w SQL Server ...........................................................9 Konta usług dla SQL Server.........................................................................................10 Korzystanie z grafi cznych narzędzi administrowania ..............................................11 Używanie narzędzi wiersza poleceń ...............................................................................15 BCP .......................................................................................................................................15 SQLCMD .............................................................................................................................16 Inne narzędzia wiersza poleceń.................................................................................18 Korzystanie z SQL Server PowerShell .............................................................................20 Uruchamianie i używanie Cmdlet .............................................................................20 Uruchamianie i wykorzystanie SQL Server PowerShell .....................................21 Praca z cmdletami SQL Server ...................................................................................22 2 Wdrażanie Microsoft SQL Server 2008 .............................................................23 Role integracyjne SQL Server ............................................................................................23 Korzystanie z SQL Server Integration Services .....................................................23 Wykorzystanie SQL Server 2008 do relacyjnych hurtowni danych ..............24 Wykorzystanie SQL Server 2008 do wielowymiarowych baz danych i eksploracji danych ..............................26 Wykorzystanie SQL Server 2008 do zarządzanego raportowania ...............28 Planowanie wdrożenia SQL Server 2008 ......................................................................28 Budowanie SQL Server pod kątem wydajności ...................................................29 Konfi gurowanie podsystemu I/O ..............................................................................30 Zapewnienie dostępności i skalowalności .............................................................31 Zapewnienie niezawodności połączeń i dostępu do danych .........................33 Zarządzanie konfi guracją i bezpieczeństwem SQL Server ..............................34 Uruchamianie i modyfi kowanie SQL Server Setup ...................................................35 Tworzenie nowych instancji SQL Server .................................................................36 Dodawanie komponentów i instancji ......................................................................47 Naprawa instalacji SQL Server 2008 ........................................................................47 Aktualizacja wydania SQL Server 2008 ...................................................................48 v ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Odinstalowywanie SQL Server ...................................................................................48 3 Zarządzanie powierzchnią zabezpieczeń, dostępem i konfi guracją sieci .......49 Zarządzanie dostępem do funkcji komponentów SQL Server .............................49 Konfi gurowanie usług SQL Server...................................................................................54 Zarządzanie konfi guracją serwera ............................................................................55 Zarządzanie stanem usługi i trybem startu ..........................................................59 Ustawianie konta usługi startowej............................................................................60 Konfi gurowanie strumienia plików...........................................................................62 Konfi gurowanie katalogów zrzutu usług, raportu błędów i zwrotnych raportów klienta ..................................................................................65 Zarządzanie siecią i konfi guracją SQL Native Client ................................................66 Zarządzanie konfi guracją połączeń .........................................................................67 Określanie konfi guracji sieci Shared Memory ......................................................68 Określanie konfi guracji sieci Named Pipes ...........................................................68 Określanie konfi guracji sieci TCP/IP .........................................................................69 Konfi gurowanie zabezpieczeń dla konfi guracji Native Client ........................72 Konfi gurowanie kolejności protokołu Native Client ..........................................72 Konfi gurowanie konfi guracji Native Client dla Shared Memory .................73 Konfi gurowanie konfi guracji Native Client dla Named Pipes .......................73 Konfi gurowanie konfi guracji Native Client dla TCP/IP .....................................74 4 Konfi guracja i dostrajanie Microsoft SQL Server 2008 ................................75 Dostęp do danych konfi guracyjnych w SQL Server .................................................76 Praca z widokami katalogu i katalogu systemowego .......................................77 Praca z procedurami składowanymi systemowymi ............................................83 Techniki zarządzania opcjami konfi guracji SQL Server ...........................................90 Ustawianie opcji konfi guracji .....................................................................................90 Praca z opcjami SET .......................................................................................................91 Praca z opcjami serwera ...............................................................................................93 Praca z opcjami bazy danych .....................................................................................95 Zarządzanie kompatybilnością bazy danych ........................................................96 Konfi gurowanie SQL Server za pomocą procedur składowanych ......................97 Wykorzystanie SQL Server Management Studio do zapytań.........................97 Wykonywanie zapytań i zmiana ustawień .............................................................99 Sprawdzanie i ustawianie parametrów konfi guracji .......................................101 Zmiana ustawień za pomocą ALTER DATABASE ...............................................105 Część II Administracja Microsoft SQL Server 2008 5 Zarządzanie przedsiębiorstwem .......................................................................110 Korzystanie z SQL Server Management Studio .......................................................110 Początek pracy z SQL Server Management Studio .........................................111 Łączenie z instancją SQL Server ..............................................................................112 Łączenie się z określoną bazą danych ..................................................................113 Zarządzanie grupami serwerów w SQL Server ........................................................114 Wprowadzenie do grup w SQL Server .................................................................114 Tworzenie grupy serwerów ......................................................................................115 Usuwanie grupy serwerów .......................................................................................116 vi ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Edycja i przenoszenie grup serwerów ..................................................................116 Dodawanie serwerów do grupy .............................................................................117 Zarządzanie serwerami ....................................................................................................117 Rejestracja połączonego serwera ..........................................................................118 Rejestracja nowego serwera w widoku Registered Servers .........................119 Rejestracja zarejestrowanych wcześniej serwerów SQL Server 2000 ............120 Aktualizacja rejestracji dla serwerów lokalnych ................................................120 Kopiowanie grup serwerów i szczegółów rejestracji z jednego komputera na drugi ...........................................................................120 Edycja właściwości rejestracji ...................................................................................122 Rozłączanie się z serwerem ......................................................................................123 Przenoszenie serwera do nowej grupy ................................................................123 Usuwanie rejestracji serwera....................................................................................123 Uruchamianie, zatrzymywanie i konfi gurowanie agenta SQL Server .............123 Uruchamianie, zatrzymywanie i konfi gurowanie Microsoft Distributed Transaction Coordinator ...................................................124 Zarządzanie procedurą startową SQL Server ...........................................................125 Włączanie automatycznego startu SQL Server lub zapobieganie mu .....125 Określanie parametrów startowych Database Engine ...................................126 Zarządzanie usługami z wiersza poleceń ............................................................129 Zarządzanie plikiem wykonywalnym SQL Server z wiersza poleceń .......130 Zarządzanie aktywnością serwera ................................................................................131 Sprawdzanie informacji o procesach ....................................................................131 Śledzenie oczekiwania na zasoby i blokad .........................................................133 Usuwanie błędów zakleszczeń i blokowania połączeń ..................................138 Śledzenie wykonywania poleceń w SQL Server ................................................139 Zabijanie procesów na serwerze ............................................................................140 6 Konfi gurowanie Microsoft SQL Server za pomocą SQL Server Management Studio ..............................................141 Zarządzanie konfi guracją za pomocą SQL Server Management Studio.............141 Określanie informacji o systemie i serwerze ............................................................143 Konfi guracja uwierzytelniania i inspekcji ...................................................................144 Ustawianie trybu uwierzytelniania ........................................................................145 Ustawianie poziomu inspekcji .................................................................................145 Włączanie lub wyłączanie zapisu inspekcji C2 ..................................................146 Włączanie i wyłączanie zgodności z powszechnymi kryteriami .................146 Dopasowanie wykorzystania pamięci .........................................................................147 Praca z pamięcią konfi gurowaną dynamicznie ................................................149 Korzystanie z ustalonej pamięci .............................................................................149 Włączenie obsługi pamięci przez AWE................................................................150 Optymalizacja indeksowania pamięci ..................................................................151 Alokowanie pamięci dla zapytań ...........................................................................152 Konfi gurowanie procesorów i przetwarzania równoległego .............................153 Ustawianie przetwarzania równoległego ............................................................155 Konfi gurowanie wątków, priorytetów i włókien .....................................................156 Konfi guracja połączeń użytkownika oraz połączeń zdalnych ...........................157 Ustawianie maksimum połączeń użytkownika .................................................158 Ustawianie domyślnych opcji połączeń .............................................................159 vii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfi gurowanie zdalnych połączeń serwera .....................................................161 Zarządzanie ustawieniami serwera ..............................................................................162 Włączanie i wyłączanie obsługi strumieniowego przesyłania plików ..........163 Ustawianie domyślnego języka w SQL Server ...................................................163 Zezwalanie i brak zezwolenia na zagnieżdżane wyzwalacze ......................164 Kontrolowanie wykonywania zapytania ..............................................................164 Konfi gurowanie obsługi roku 2000 .......................................................................165 Zarządzanie ustawieniami bazy danych ....................................................................165 Ustawianie wypełniania indeksu ............................................................................165 Konfi gurowanie opcji limitu czasu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych .................................................................................................................167 Konfi gurowanie opcji tworzenia kopii zapasowych i czasu retencji .............167 Czyszczenie pamięci podręcznej za pomocą punktów kontrolnych ............168 Kompresja nośnika kopii zapasowej .....................................................................168 Dodawanie i usuwanie informacji Active Directory ...............................................169 Rozwiązywanie problemów z konfi guracją ..............................................................169 Naprawa złej konfi guracji .........................................................................................169 Zmiana sposobu porządkowania i przebudowa bazy danych master ..........170 7 Podstawy administrowania bazą danych ........................................................173 Dzienniki i pliki bazy danych ..........................................................................................173 Podstawy administrowania bazą danych ...................................................................178 Przeglądanie informacji o bazie danych w SQL Server Management Studio ....................................................................178 Przeglądanie informacji dotyczących bazy danych za pomocą T-SQL ............180 Sprawdzanie systemowych i przykładowych baz danych .............................181 Analiza obiektów bazy danych ...............................................................................182 Tworzenie baz danych ......................................................................................................184 Tworzenie baz danych za pomocą T-SQL ...........................................................188 Zmiana baz danych i ich opcji .......................................................................................190 Ustawianie opcji bazy danych w SQL Server Management Studio ...........190 Modyfi kacja bazy danych za pomocą ALTER DATABASE ..............................191 Konfi gurowanie opcji automatycznych ...............................................................196 Kontrola zgodności z ANSI na poziomie bazy danych ..................................198 Konfi gurowanie parametryzacji .............................................................................200 Konfi gurowanie opcji kursora .................................................................................202 Kontrolowanie dostępu użytkownika i stanu bazy danych ..........................203 Ustawianie trybów Online, Offl ine lub Emergency .........................................204 Zarządzanie łączeniem łańcuchowym baz danych i opcjami dostępu zewnętrznego .......................................................................205 Konfi gurowanie opcji odtwarzania, zapisu i sprawdzania błędów wejścia/wyjścia na dyskach ......................................206 Opcje przeglądania, zmiany i zastępowania baz danych .............................207 Zarządzanie wielkością bazy danych i dziennika ...................................................208 Konfi gurowanie SQL Server, aby automatycznie zarządzać wielkością plików .................................................................................208 Ręczne rozszerzanie baz danych i dzienników .................................................209 Ręczna kompresja i pomniejszanie bazy danych .............................................210 Manipulowanie bazami danych ....................................................................................214 viii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zmiana nazwy bazy danych .....................................................................................214 Usuwanie bazy danych ..............................................................................................215 Dołączanie i odłączanie bazy danych ..................................................................216 Wskazówki i techniki .........................................................................................................219 Kopiowanie i przenoszenie bazy danych ............................................................219 Przenoszenie baz danych .........................................................................................222 Przenoszenie i zmiana rozmiarów bazy tempdb .......................................... 224 Tworzenie drugorzędnych plików danych i dzienników ...............................225 Zapobieganie błędom dziennika transakcji .......................................................226 Zapobieganie błędowi przepełnienia grupy plików .......................................226 Tworzenie nowego szablonu bazy danych ........................................................226 Konfi gurowanie szyfrowania bazy danych .........................................................227 8 Administrowanie przeszukiwaniem pełnotekstowym................................229 Pełnotekstowe katalogi i indeksy .................................................................................229 Zarządzanie katalogami pełnotekstowymi ...............................................................233 Oglądanie właściwości katalogu ............................................................................233 Tworzenie katalogów .................................................................................................235 Włączanie indeksowania tabel i widoków ..........................................................236 Edycja indeksowania tabel i widoków ..................................................................239 Wyłączanie i usuwanie indeksowania pełnotekstowego z tabel i widoków .................................................................239 Wypełnianie katalogów pełnotekstowych .........................................................240 Odbudowywanie bieżących katalogów ...............................................................244 Czyszczenie starych katalogów ..............................................................................245 Usuwanie katalogów ..................................................................................................246 Zarządzanie przeszukiwaniem pełnotekstowym ....................................................246 Ustawianie domyślnego języka pełnotekstowego ..........................................246 Praca ze stoplistami ...................................................................................................247 Tworzenie stoplist ........................................................................................................248 Zarządzanie stoplistami ............................................................................................250 Tworzenie i używanie plików tezaurusa ..............................................................251 9 Zarządzanie bezpieczeństwem SQL Server 2008 .........................................256 Spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa SQL Server 2008 .......................256 Praca z podmiotami zabezpieczeń i zabezpieczanymi obiektami ............257 Zasady uprawnień dla zabezpieczanych obiektów .........................................259 Sprawdzanie uprawnień nadanych zabezpieczanym obiektom ................261 Tryby uwierzytelniania SQL Server 2008 ...................................................................264 Uwierzytelnienie Windows ......................................................................................265 Mieszane zabezpieczenia i loginy SQL Server ..................................................265 Użytkownicy i loginy specjalnego przeznaczenia ..................................................266 Praca z grupą Administratorzy ...............................................................................266 Praca z kontem użytkownika Administrator ......................................................266 Praca z loginem sa.......................................................................................................266 Praca z loginami NETWORK SERVICE i SYSTEM ...............................................267 Praca z użytkownikiem guest ..................................................................................267 Praca z użytkownikiem dbo .....................................................................................268 Praca z użytkownikami sys oraz INFORMATION_SCHEMA ..........................268 ix ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Uprawnienia .........................................................................................................................268 Uprawnienia do obiektów ........................................................................................268 Uprawnienia do instrukcji .........................................................................................275 Uprawnienia implikowane ........................................................................................275 Role ..........................................................................................................................................276 Role serwera ..................................................................................................................276 Role bazy danych .........................................................................................................277 Mapowanie loginów serwera .........................................................................................280 Przeglądanie i edycja istniejących loginów ........................................................280 Tworzenie loginów ......................................................................................................282 Edycja loginów za pomocą T-SQL .........................................................................284 Przyznawanie i odbieranie dostępu do serwera ..............................................285 Włączanie, wyłączanie i odblokowywanie loginów ........................................286 Usuwanie loginów .......................................................................................................288 Zmiana haseł .................................................................................................................288 Konfi gurowanie ról serwera ...........................................................................................289 Przypisywanie ról przez login ..................................................................................289 Przypisywanie ról do wielu loginów .....................................................................290 Unieważnianie praw dostępu i ról przez login serwera.................................291 Kontrola dostępu i administracji bazy danych ........................................................292 Przypisywanie dostępu i ról przez login ..............................................................292 Przypisywanie ról dla wielu loginów ...................................................................293 Tworzenie standardowych ról bazy danych .......................................................294 Tworzenie ról aplikacji bazy danych .....................................................................296 Usuwanie członkostwa roli dla użytkowników bazy danych .......................297 Usuwanie ról zdefi niowanych przez użytkownika ...........................................297 Polecenia Transact-SQL do zarządzania dostępem i rolami ........................298 Zarządzanie uprawnieniami bazy danych .................................................................299 Przypisywanie instrukcjom uprawnień bazy danych .....................................299 Uprawnienia obiektów poprzez login ..................................................................305 Uprawnienia obiektów dla wielu loginów ..........................................................306 Część III Administracja danymi w Microsoft SQL Server 2008 10 Manipulowanie schematami, tabelami, indeksami i widokami ...............310 Praca ze schematami .......................................................................................................311 Tworzenie schematów ..............................................................................................311 Modyfi kowanie schematów ....................................................................................313 Przenoszenie obiektów do nowego schematu .................................................314 Wyrzucanie schematów ...........................................................................................315 Początki pracy z tabelami ................................................................................................316 Podstawy tabel ...................................................................................................................316 Pojęcie stron danych .................................................................................................316 Pojęcie ekstencji ...........................................................................................................318 Pojęcie partycji tabeli ................................................................................................318 Praca z tabelami ................................................................................................................319 Tworzenie tabel ............................................................................................................319 Modyfi kowanie istniejących tabel .........................................................................324 Przeglądanie informacji o wierszach i rozmiarze tabeli ...............................327 x ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wyświetlanie właściwości i uprawnień tabeli ...................................................328 Wyświetlanie bieżących wartości w tabelach ....................................................328 Dodawanie lub usuwanie kolumn w tabeli ........................................................330 Tworzenie skryptów tabel .......................................................................................330 Zarządzanie wartościami tabel ......................................................................................331 Użycie macierzystych typów danych ....................................................................331 Użycie pól o stałej, zmiennej oraz maksymalnej długości ............................335 Użycie typów danych defi niowanych przez użytkownika ............................336 Zezwalanie i niezezwalanie na wartości null .....................................................338 Użycie wartości domyślnych ....................................................................................339 Użycie rzadkich kolumn ............................................................................................339 Użycie tożsamości i globalnie unikatowych identyfi katorów ............................340 Użycie typów tabel defi niowanych przez użytkownika ................................342 Użycie widoków ..................................................................................................................345 Praca z widokami .........................................................................................................345 Tworzenie widoków ....................................................................................................346 Modyfi kowanie widoków ..........................................................................................350 Użycie aktualizowanych widoków ........................................................................351 Tworzenie indeksów i zarządzanie nimi .....................................................................351 Pojęcie indeksów ..........................................................................................................352 Użycie indeksów klastrowanych ............................................................................354 Użycie indeksów nieklastrowanych .......................................................................354 Użycie indeksów XML.................................................................................................354 Użycie fi ltrowanych indeksów ................................................................................355 Ustalanie kolumn, które będą indeksowane ......................................................355 Indeksowanie obliczanych kolumn i widoków .................................................357 Wyświetlanie właściwości indeksu .........................................................................357 Tworzenie indeksów ...................................................................................................359 Zarządzanie indeksami ..............................................................................................364 Użycie programu Database Engine Tuning Advisor .......................................366 Ograniczenia kolumn i reguły .......................................................................................371 Użycie ograniczeń........................................................................................................371 Użycie reguł ...................................................................................................................375 Tworzenie partycjonowanych tabel i obiektów ................................................376 Tworzenie funkcji partycji .........................................................................................376 Tworzenie schematów partycji ...............................................................................376 Przeglądanie partycji i zarządzanie nimi ............................................................378 Kompresja tabel, indeksów oraz partycji ...................................................................380 Użycie kompresji wiersza i strony ..........................................................................380 Ustawianie lub zmiana ustawień kompresji .......................................................381 11 Importowanie, eksportowanie i przekształcanie danych ..........................383 Praca z usługami integracyjnymi ................................................................................383 Początki pracy z usługami integracyjnymi .........................................................384 Narzędzia Integration Services ...............................................................................384 Integration Services i dostawcy danych ..............................................................386 Pakiety Integration Services .....................................................................................387 Tworzenie pakietów za pomocą Import And Export Wizard w SQL Server ........................................................388 xi ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Etap 1: konfi guracja źródła i obiektu docelowego .........................................389 Etap 2: kopiowanie lub wykonywanie zapytania .............................................396 Etap 3: formatowanie i przekształcanie ..............................................................400 Etap 4: zapisywanie i wykonywanie ......................................................................403 Użycie BCP ............................................................................................................................406 Podstawy BCP ................................................................................................................406 Składnia BCP ..................................................................................................................407 Uprawnienia i tryby BCP ...........................................................................................409 Importowanie danych za pomocą BCP ...............................................................410 Eksportowanie danych za pomocą BCP ..............................................................412 Skrypty BCP ....................................................................................................................412 Użycie polecenia BULK INSERT ...............................................................................413 12 Połączone serwery i rozproszone transakcje ...............................................415 Praca z połączonymi serwerami i rozproszonymi transakcjami ........................415 Użycie rozproszonych zapytań ...............................................................................416 Użycie transakcji rozproszonych ...........................................................................418 Uruchamianie usługi Distributed Transaction Coordinator ..........................420 Zarządzanie połączonymi serwerami .........................................................................420 Dodawanie połączonych serwerów ......................................................................420 Konfi gurowanie zabezpieczeń dla połączonych serwerów ..........................425 Ustawianie opcji serwera dla zdalnych i połączonych serwerów ...............427 Usuwanie połączonych serwerów ..........................................................................429 13 Implementowanie replikacji migawkowej, scalającej i transakcyjnej .......430 Przegląd replikacji ..............................................................................................................430 Komponenty replikacji ...............................................................................................431 Agenty oraz zadania replikacji ................................................................................432 Warianty replikacji .......................................................................................................433 Planowanie replikacji ........................................................................................................436 Modele replikacji ..........................................................................................................436 Wstępne zadania replikacji.......................................................................................437 Administracja dystrybutorem .......................................................................................440 Ustawianie nowego dystrybutora ..........................................................................440 Aktualizowanie dystrybutorów ...............................................................................444 Tworzenie baz danych dystrybucji ........................................................................446 Uaktywnianie i aktualizowanie publikatorów ....................................................447 Uaktywnianie baz danych publikacji ....................................................................448 Usuwanie baz danych dystrybucji .........................................................................448 Wyłączanie publikowania i dystrybucji ................................................................449 Tworzenie publikacji i zarządzanie nimi ....................................................................449 Tworzenie publikacji ...................................................................................................449 Przeglądanie i aktualizowanie publikacji ............................................................458 Ustawianie właściwości publikacji ..........................................................................458 Ustawianie zabezpieczeń agenta oraz kont procesu ......................................460 Kontrolowanie dostępu subskrypcji do publikacji .........................................460 Tworzenie skryptu dla publikacji ............................................................................461 Usuwanie publikacji ....................................................................................................462 Subskrybowanie do publikacji .......................................................................................462 xii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podstawy subskrypcji..................................................................................................462 Tworzenie subskrypcji ................................................................................................463 Przeglądanie właściwości subskrypcji ..................................................................468 Aktualizowanie, utrzymywanie i usuwanie subskrypcji .................................468 Sprawdzanie poprawności subskrypcji ................................................................468 Ponowna inicjalizacja subskrypcji ..........................................................................469 Część IV Optymalizacja i konserwacja systemu Microsoft SQL Server 2008 14 Profi lowanie i monitorowanie Microsoft SQL Server 2008 .......................472 Monitorowanie wydajności i aktywności serwera .................................................472 Powody monitorowania SQL Server .....................................................................472 Przygotowanie do monitorowania ......................................................................473 Narzędzia i zasoby monitorowania .....................................................................474 Praca z Replication Monitor.....................................................................................476 Uruchamianie i użycie Replication Monitor .......................................................476 Dodawanie publikacji i grup publikacji ...............................................................477 Praca z dziennikami zdarzeń ..........................................................................................478 Analiza dziennika aplikacji........................................................................................480 Analiza dzienników zdarzeń SQL Server .............................................................482 Sprawdzanie dzienników zdarzeń Server SQL Agent .....................................484 Monitorowanie wydajności SQL Server ...............................................................485 Wybieranie liczników do śledzenia .......................................................................485 Zapis dzienników wydajności ..................................................................................488 Przeglądanie raportów modułu zbierającego dane .......................................492 Konfi gurowanie alertów licznika wydajności .....................................................493 Konfi gurowanie hurtowni danych zarządzania .......................................................494 Pojęcie hurtowni danych zarządzania ..................................................................494 Tworzenie hurtowni danych zarządzania ...........................................................494 Ustawianie kolekcji danych .....................................................................................495 Zarządzanie kolekcją i generowanie raportów .................................................495 Rozwiązywanie problemów wydajności za pomocą programu Profi ler ............495 Użycie programu Profi ler .........................................................................................496 Tworzenie nowych śladów ........................................................................................497 Praca ze śladami ...........................................................................................................500 Zapisywanie śladu ......................................................................................................501 Odtwarzanie śladu .....................................................................................................501 15 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== w Microsoft SQL Server 2008 ........................................................................505 Tworzenie planu archiwizacji i odzyskiwania .....................................................505 Wstępne planowanie tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania..............505 Planowanie dublowania oraz lustrzanych kopii zapasowych bazy danych ...........................................................................510 Planowanie kopii zapasowych replikowanych baz danych ..........................510 Planowanie kopii zapasowych bardzo dużych baz danych .........................512 Planowanie kompresji kopii zapasowej ...............................................................512 Wybieranie urządzeń i nośników do archiwizacji ...................................................513 xiii Użycie strategii archiwizacji .....................................................................................515 Tworzenie urządzenia do archiwizacji .......................................................................517 Wykonywanie kopii zapasowych ..................................................................................519 Tworzenie kopii zapasowych w SQL Server Management Studio .................519 Użycie paskowych kopii zapasowych za pomocą wielu urządzeń ...............524 Użycie kopii zapasowej Transact-SQL ...................................................................525 Wykonywanie kopii zapasowych dziennika transakcji ...................................529 Odzyskiwanie bazy danych ...........................................................................................530 Uszkodzenie bazy danych i rozwiązywanie problemu ...................................531 Przywracanie bazy danych ze zwykłej kopii zapasowej ...............................532 Przywracanie plików i grup plików .......................................................................537 Przywracanie bazy danych do innej lokalizacji .................................................540 Odzyskiwanie brakujących danych .......................................................................540 Tworzenie serwerów rezerwowych .......................................................................541 Użycie poleceń przywracania języka Transact-SQL .........................................543 Przywracanie bazy danych master ...............................................................................548 16 Automatyzacja i konserwacja bazy danych ..................................................550 Przegląd automatyzacji i konserwacji bazy danych .............................................550 Użycie Database Mail .................................................................................................551 Wykonywanie początkowej konfi guracji Database Mail ...............................552 Zarządzanie profi lami i kontami Database Mail .............................................557 Przeglądanie lub zmiana parametrów systemu Database Mail ................558 Użycie SQL Server Agent .................................................................................................559 Dostęp do alertów, operatorów i zadań ..............................................................559 Konfi gurowanie usługi SQL Server Agent ..........................................................559 Ustawianie profi lu poczty SQL Server Agent .....................................................560 Użycie usługi SQL Server Agent do automatycznego restartowania usług ........................................................561 Zarządzanie alertami ........................................................................................................561 Użycie domyślnych alertów .....................................................................................562 Tworzenie alertów dla komunikatów o błędach ..............................................562 Obsługiwanie odpowiedzi na alerty .....................................................................564 Usuwanie, włączanie oraz wyłączanie alertów ..................................................565 Zarządzanie operatorami ................................................................................................566 Rejestrowanie operatorów........................................................................................566 Usuwanie oraz wyłączanie powiadomień dla operatorów ...........................567 Konfi gurowanie operatora awaryjnego .............................................................567 Planowanie zadań ..............................................................................................................568 Tworzenie zadań .........................................................................................................568 Przypisywanie lub zmienianie defi nicji zadania................................................569 Ustalanie kroków do wykonania ...........................................................................570 Konfi gurowanie harmonogramów zadań ...........................................................574 Obsługiwanie alertów zadań ...................................................................................577 Obsługa wiadomości z powiadomieniami .........................................................577 Zarządzanie istniejącymi zadaniami .....................................................................578 Zarządzanie kategoriami zadań .............................................................................578 Automatyzacja rutynowych administracyjnych zadań międzyserwerowych .......580 xiv ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kopiowanie użytkowników, tabel, widoków i innych obiektów z jednej bazy danych do drugiej ....................................580 Kopiowanie alertów, operatorów oraz zaplanowanych zadań z jednego serwera do drugiego ..................583 Administracja wieloserwerowa ......................................................................................584 Przekazywanie zdarzeń ............................................................................................584 Planowanie zadania wieloserwerowego .............................................................585 Konserwacja bazy danych ...............................................................................................588 Lista kontrolna konserwacji bazy danych ...........................................................588 Użycie planów konserwacji ......................................................................................589 Sprawdzanie i utrzymywanie integralności bazy danych ............................596 17 Zarządzanie przesyłaniem dziennika i dublowaniem bazy danych .............601 Przesyłanie dziennika ........................................................................................................601 Przesyłanie dziennika: jak to działa .......................................................................601 Przegotowanie do przesyłania dziennika ..........................................................603 Uaktualnienie przesyłania dziennika w SQL Server 2000 na przesyłanie dziennika w SQL Server 2008 ...............................................604 Włączanie przesyłania dziennika w podstawowej bazie danych ...................605 Dodawanie pomocniczych baz danych przesyłania dzienników ...................609 Zmiana interwału tworzenia kopii zapasowych dziennika transakcji ..........612 Zmiana interwałów kopiowania i przywracania ...............................................612 Monitorowanie przesyłania dziennika .................................................................613 Przełączanie awaryjne na pomocniczą bazę danych .....................................614 Wyłączanie i usuwanie przesyłania dziennika ...................................................616 Dublowanie bazy danych ................................................................................................616 Podstawy dublowania bazy danych ......................................................................617 Konfi gurowanie dublowania bazy danych .........................................................618 Zarządzanie i monitorowanie dublowaniem .....................................................623 Odtwarzanie przy użyciu pracy awaryjnej ..........................................................626 Usuwanie dublowania bazy danych......................................................................627 Zastosowanie dublowania i przesyłania dziennika ................................................628 18 Implementowanie Policy-Based Management .............................................629 Wprowadzenie do Policy-Based Management .......................................................629 Praca z Policy-Based Management .............................................................................631 Zarządzanie zasadami w całym przedsiębiorstwie ................................................639 Importowanie i eksportowanie zasad ..................................................................639 Konfi gurowanie serwerów centralnego zarządzania ......................................641 Wykonywanie instrukcji w stosunku do wielu serwerów ..............................644 Konfi gurowanie i zarządzanie aspektami zasad ...............................................645 Tworzenie i zarządzanie warunkami zasad ........................................................647 Tworzenie zasad i zarządzanie nimi ......................................................................650 Zarządzanie kategoriami zasad i wprowadzanie zasad .................................652 Ocena zasad ...................................................................................................................654 Rozwiązywanie problemów z zasadami zarządzania opartego na zasadach ............................................................................................657 Indeks ...............................................................................................................................659 xv ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Książka ta jest zaprojektowana jako spójne i niezwykle użyteczne źródło informacji dla administratorów SQL Server 2008. Opisuje wszystko, co jest potrzebne do wykonywania podstawowych zadań administracyjnych w SQL Server i jest czytelnym przewodnikiem, który zawsze warto mieć na biurku. Ponieważ celem było zawarcie maksymalnej ilości informacji w kieszonkowym formacie, nie trzeba przeglądać setek stron, aby znaleźć to, co potrzebne.. Książka jest tak zaprojektowana, aby mogła stanowić jedyne źródło, do którego zwraca- my się przy problemach z administracją SQL Server. Jej tematyka się więc skupiona na co- dziennych procedurach administracyjnych, często używanych zadaniach, udokumentowa- nych przykładach i reprezentacyjnych opcjach, choć nie musi koniecznie zawierać wszyst- kiego. Jednym z kluczowych celów jest utrzymanie na tyle spójnej treści, aby książka była niewielka i łatwo można było z niej skorzystać, a jednocześnie aby zawierała możliwie dużo informacji. Zamiast tomu zawierającego 1000 stron lub 100-stronicowego poradnika, mamy cenny przewodnik po zasobach, który pomoże szybko i łatwo wykonać podstawowe zada- nia, rozwiązać problemy i zaimplementować zaawansowane technologie SQL Server, jak replikacja, rozproszone zapytania czy administracja wieloma serwerami. Dla kogo przeznaczona jest ta książka Książka dotyczy edycji SQL Server Standard, Enterprise, Developer, Web i Workgroup. Jest ona przeznaczona dla: n obecnych administratorów bazy danych SQL Server 2008, n utalentowanych użytkowników, którzy mają pewne obowiązki administracyjne, n administratorów migrujących do SQL Server 2008 z poprzednich wersji, n administratorów przechodzących z innych architektur bazodanowych. Aby zawrzeć w książce możliwie dużo informacji, przyjąłem, że czytelnicy mają podsta- wowe umiejętności pracy w sieci i rozumieją, czym jest SQL Server. Mając to na uwadze, nie poświęcam miejsca na zrozumienie architektury SQL Server lub uruchamianie prostych zapytań SQL Server. Omawiam jednak instalację SQL Server, a także konfi gurację, zarządza- nie serwerem w skali przedsiębiorstwa, dostrajanie wydajności, optymalizację, utrzymanie i wiele, wiele więcej. Przyjmuję także, że czytelnicy znają polecenia SQL Server oraz procedury składowane, a także standardowy interfejs użytkownika Microsoft Windows. Jeśli ktoś musi nauczyć się podstaw SQL, powinien sięgnąć do innych źródeł (wiele z nich zostało wydanych przez Microsoft Press). Jak zorganizowana jest ta książka Książka jest przeznaczona na potrzeby codziennego użytku przy administrowaniu SQL Server, jest więc zorganizowana według zadań związanych z konkretną pracą, a nie z funk- cjami SQL Server. Przed rozpoczęciem korzystania z tej książki, trzeba być świadomym róż- nicy pomiędzy książkami z serii Pocket Consultant, a tytułami Administrator’s Companion. Choć oba rodzaje książek powstały jako część biblioteki administratora, książki z serii xvi ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kieszonkowej schodzą na sam dół, „do okopów”, gdzie działa administrator, zaś druga seria obejmuje wyczerpujące podręczniki zajmujące się każdym aspektem wdrażania produktu lub technologii w fi rmie. Szybkość i prostota odniesień są istotną częścią tych przewodników. Książka ma rozsze- rzony spis treści i rozbudowany skorowidz pozwalające na szybkie znajdowanie odpowiedzi na pytania. Do książki dodano też wiele elementów pozwalających na szybkie sprawdzenia. Obejmuje to szczegółowe procedury działania, listy, tabele z faktami oraz odnośniki. Książka została podzielona na części i rozdziały. Części zawierają jeden lub dwa akapity otwierające, które dotyczą rozdziałów wchodzących w ich skład. Cześć I, „Podstawy administracji Microsoft SQL Server 2008”, obejmuje podstawowe zadania potrzebne do administrowania SQL Server. W rozdziale 1. opisano narzędzia, tech- niki i koncepcje administracji SQL Server. w rozdziale 2. zostało omówione wdrażanie SQL Server, zaś w rozdziale 3. pokazano, jak skonfi gurować usługi, komponenty i możliwości sieciowe SQL Server. W rozdziale 4. przeanalizowano struktury dostępne w celu konfi guro- wania i dostrajania SQL Server. Jest tam też omówiony katalog systemowy SQL Server 2008, wraz z jego zapytaniami z składowanymi procedurami. W części II, „Administracja Microsoft SQL Server 2008”, znajdziemy najistotniejsze zadania związane z administrowaniem SQL Server. Rozdział 5. podaje szczegóły technik zarządzania grupami serwerów i serwerami. W rozdziale 6. jest mowa o konfi gurowaniu i dostrajaniu SQL Server za pomocą SQL Server Management Studio. Poznajemy tam za- sady optymalizacji zużycia pamięci, przetwarzanie równoległe, uwierzytelnianie, inspekcję i wiele więcej. Podstawowe zadania administracyjne związane z tworzeniem baz danych i zarządzania nimi przedstawiono w rozdziale 7., zaś rozdział 8. omawia najważniejsze techniki zarządzania katalogami i indeksami pełnotekstowymi, słowa wykluczone, stoplisty, pliki tezaurusa oraz inne ważne komponenty wyszukiwania pełnotekstowego. W rozdzia- le 9. skupiono się na bezpieczeństwie SQL Server. W celu zarzą
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft SQL Server 2008 Vademecum Administratora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: