Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 005146 22591958 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta - książka
Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 976
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0096-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień
związanych z Visual Basic .NET 2003

Visual Basic to jeden z najpopularniejszych języków programowania. Jego pojawienie się na rynku zrewolucjonizowało proces tworzenia aplikacji dla Windows -- model programowania był tak prosty, że pozwalał nawet niezbyt wprawnym programistom na tworzenie rozbudowanych aplikacji. Kolejne wersje tego języka programowania posiadały coraz większe możliwości. Ukoronowaniem rozwoju Visual Basica było umieszczenie go w środowisku .NET jako jednego z dostępnych w nim języków programowania. Dzięki integracji z .NET Visual Basic stał się w pełni obiektowym językiem, pozwalającym na zrealizowanie zarówno prostych aplikacji Windows i WWW, jak i złożonych wielowątkowych systemów rozproszonych.

Książka 'Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta' przedstawia wszystko, co jest związane z językiem Visual Basic 2003 oraz tworzeniem za jego pomocą aplikacji w środowisku .NET. Opisuje podstawy języka, zasady programowania w nim oraz techniki obiektowe. Czytając ją, dowiesz się, jak tworzyć aplikacje dla systemu Windows oraz aplikacje WWW, łączyć aplikacje z bazami danych, zabezpieczać je i zwiększać ich wydajność. Nauczysz się stosować usługi sieciowe do przesyłania danych przez sieć i łączenia aplikacji z innymi. Poznasz wszystkie nowoczesne metody programowania.

Wykorzystaj ogromne możliwości środowiska .NET
i stwórz wydajne, stabilne i bezpieczne aplikacje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Microsoft Visual Basic .NET 2003. Ksiêga eksperta Autorzy: Heinrich Gantenbein, Greg Dunn, Amit Kalani, Chris Payne, Thiru Thangarathinam T³umaczenie: Pawe³ Gonera (wstêp, rozdz. 1–22), Tomasz Walczak (rozdz. 23–40) ISBN: 83-246-0096-5 Tytu³ orygina³u: Microsoft Visual Basic .NET 2003 Unleashed Format: B5, stron: 976 Wyczerpuj¹ce omówienie wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z Visual Basic .NET 2003 (cid:129) Poznaj elementy jêzyka Visual Basic .NET (cid:129) Napisz aplikacje dla œrodowiska Windows oraz aplikacje WWW (cid:129) Wykorzystaj technologiê ADO.NET do tworzenia po³¹czeñ z bazami danych (cid:129) Podnieœ bezpieczeñstwo aplikacji Visual Basic to jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania. Jego pojawienie siê na rynku zrewolucjonizowa³o proces tworzenia aplikacji dla Windows — model programowania by³ tak prosty, ¿e pozwala³ nawet niezbyt wprawnym programistom na tworzenie rozbudowanych aplikacji. Kolejne wersje tego jêzyka programowania posiada³y coraz wiêksze mo¿liwoœci. Ukoronowaniem rozwoju Visual Basica by³o umieszczenie go w œrodowisku .NET jako jednego z dostêpnych w nim jêzyków programowania. Dziêki integracji z .NET Visual Basic sta³ siê w pe³ni obiektowym jêzykiem, pozwalaj¹cym na zrealizowanie zarówno prostych aplikacji Windows i WWW, jak i z³o¿onych wielow¹tkowych systemów rozproszonych. Ksi¹¿ka „Microsoft Visual Basic .NET 2003. Ksiêga eksperta” przedstawia wszystko, co jest zwi¹zane z jêzykiem Visual Basic 2003 oraz tworzeniem za jego pomoc¹ aplikacji w œrodowisku .NET. Opisuje podstawy jêzyka, zasady programowania w nim oraz techniki obiektowe. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak tworzyæ aplikacje dla systemu Windows oraz aplikacje WWW, ³¹czyæ aplikacje z bazami danych, zabezpieczaæ je i zwiêkszaæ ich wydajnoœæ. Nauczysz siê stosowaæ us³ugi sieciowe do przesy³ania danych przez sieæ i ³¹czenia aplikacji z innymi. Poznasz wszystkie nowoczesne metody programowania. (cid:129) Sk³adniki platformy .NET (cid:129) Podstawy jêzyka Visual Basic i programowania obiektowego (cid:129) Tworzenie aplikacji Windows Forms (cid:129) Korzystanie z funkcji graficznych (cid:129) Budowanie wersji instalacyjnych (cid:129) Po³¹czenia z bazami danych za pomoc¹ ADO.NET oraz jêzyka XML (cid:129) Tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem ASP.NET (cid:129) Operacje wejœcia i wyjœcia (cid:129) Programowanie wielow¹tkowe (cid:129) Zabezpieczanie aplikacji (cid:129) Us³ugi sieciowe Wykorzystaj ogromne mo¿liwoœci œrodowiska .NET i stwórz wydajne, stabilne i bezpieczne aplikacje Spis treści O autorach ...................................................................................................21 Wstęp .............................................................................................................23 Historia języka Visual Basic (VB) ......................................................................................................23 Visual Basic .NET (oraz C#) ..............................................................................................................24 Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta ..........................................................................................24 Sposób organizacji książki .................................................................................................................24 Część I „Podstawy” ......................................................................................................................24 Część II „Aplikacje Windows Forms” .........................................................................................25 Część III „Programowanie baz danych” .......................................................................................25 Część IV „Aplikacje Web (ASP.NET)” .......................................................................................25 Część V „Zaawansowane programowanie” ..................................................................................25 Część VI „Zabezpieczanie aplikacji” ...........................................................................................25 Część VII „Technologia Remoting” .............................................................................................26 Część VIII „Usługi Web” .............................................................................................................26 Część IX „Usługi Enterprise” .......................................................................................................26 Jak korzystać z tej książki ............................................................................................................26 Część I Podstawy ..................................................................................27 Rozdział 1. Wprowadzenie do .NET ............................................................29 Oprogramowanie jako usługa .............................................................................................................29 Produkty .NET .............................................................................................................................30 Usługi .NET .................................................................................................................................30 .NET Framework ..........................................................................................................................30 Zadania .NET Framework ..................................................................................................................33 Poznajemy architekturę .NET Framework .........................................................................................34 Poznajemy zadania .NET Framework ................................................................................................35 Co to jest MSIL? ................................................................................................................................36 Co to jest plik Portable Executable (PE)? ..................................................................................... 36 Poznajemy kompilator JIT ...........................................................................................................37 Wspólne środowisko uruchomieniowe ...............................................................................................37 Składniki CLR ..............................................................................................................................37 Biblioteka klas .NET Framework .................................................................................................38 Zalety CLR ...................................................................................................................................41 Co to jest podzespół? ..........................................................................................................................43 Struktura podzespołu ....................................................................................................................44 Wykorzystanie metody XCOPY do bezobsługowej instalacji podzespołów ................................45 6 Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta Problemy przy projektowaniu podzespołu ...................................................................................46 Typy podzespołów .......................................................................................................................46 Metadane ......................................................................................................................................48 System wspólnego języka (CLS) ..................................................................................................49 Podsumowanie ....................................................................................................................................50 Propozycje dalszych lektur .................................................................................................................50 Rozdział 2. Podstawy języka .......................................................................51 Deklarowanie zmiennych ...................................................................................................................51 Znaczenie słów kluczowych .........................................................................................................52 Poziomy deklaracji .......................................................................................................................52 Deklaracja typu danych ................................................................................................................53 Deklaracja czasu życia .................................................................................................................53 Deklaracja zasięgu ........................................................................................................................53 Deklaracja dostępności .................................................................................................................54 Zmienne i przypisywanie ....................................................................................................................54 Użycie przestrzeni nazw .....................................................................................................................55 Słowo kluczowe Imports ..............................................................................................................56 Zastosowanie synonimów ............................................................................................................58 Tworzenie modułów w Visual Basic .NET ........................................................................................58 Tworzenie wielu modułów ...........................................................................................................59 Struktury sterujące ..............................................................................................................................60 Struktura wyboru If...Then ...........................................................................................................61 Struktura wyboru If...Then...Else .................................................................................................61 Instrukcja Select...Case ................................................................................................................61 Pętla While ...................................................................................................................................62 Pętla DoWhile...Loop ...................................................................................................................63 Pętla Do...LoopWhile ...................................................................................................................63 Pętla DoUntil...Loop ....................................................................................................................64 Pętla Do...LoopUntil ....................................................................................................................64 Pętla For...Next ............................................................................................................................64 Pętla ForEach...Next .....................................................................................................................65 Instrukcja Exit ..............................................................................................................................66 Operatory przypisania ........................................................................................................................67 Operatory logiczne .......................................................................................................................67 Instrukcje warunkowe ........................................................................................................................70 Tworzenie wyrażeń warunkowych i ich zastosowanie w instrukcjach warunkowych .................70 Użycie operatora przypisania .............................................................................................................71 Stałe ....................................................................................................................................................71 Użycie operatorów ..............................................................................................................................72 Funkcje wbudowane ...........................................................................................................................73 Funkcje konwersji ........................................................................................................................73 Funkcje operujące na ciągach znaków .........................................................................................74 Inne przydatne funkcje .................................................................................................................74 Tworzenie własnych podprogramów ..................................................................................................74 Procedury .....................................................................................................................................76 Funkcje .........................................................................................................................................76 Zasięg zmiennych .........................................................................................................................77 Dlaczego zasięg jest tak ważny? ..................................................................................................77 Podsumowanie ....................................................................................................................................78 Propozycje dalszych lektur .................................................................................................................78 Spis treści 7 Rozdział 3. Podstawy programowania obiektowego ..............................79 Mechanizmy obiektowe ......................................................................................................................79 Tworzenie klas ...................................................................................................................................80 Tworzenie prostych klas ...............................................................................................................80 Obiekty, klasy i instancje ....................................................................................................................82 Tworzenie konstruktorów .............................................................................................................83 Składniki obiektu .........................................................................................................................84 Operacje na obiektach ........................................................................................................................88 Deklaracja i tworzenie obiektów ..................................................................................................88 Referencje do obiektów ................................................................................................................89 Dereferencja obiektów .................................................................................................................90 Obsługa zdarzeń .................................................................................................................................90 Obsługa pojedynczego zdarzenia .................................................................................................91 Obsługa wielu zdarzeń .................................................................................................................91 Słowo kluczowe WithEvents ........................................................................................................92 Generowanie zdarzeń ...................................................................................................................92 Odbieranie zdarzeń .......................................................................................................................93 Dziedziczenie w Visual Basic .NET ...................................................................................................96 Przesłanianie metod ......................................................................................................................97 Podsumowanie ....................................................................................................................................98 Propozycje dalszych lektur .................................................................................................................99 Rozdział 4. Typy danych w .NET Framework ...........................................101 Co to jest wspólny system typów? .................................................................................................... 102 System.Object — od tego się zaczęło ........................................................................................ 102 Typy i synonimy ............................................................................................................................... 103 Poznajemy typy danych .............................................................................................................. 104 Odzyskiwanie nieużytków ......................................................................................................... 105 Typy wartościowe ...................................................................................................................... 106 Typy referencyjne ...................................................................................................................... 112 Klasa System.String ................................................................................................................... 113 Modyfikowalne ciągi znaków ........................................................................................................... 114 Obiekt StringBuilder .................................................................................................................. 114 Co to jest GUID? .............................................................................................................................. 119 Pakowanie i rozpakowywanie .......................................................................................................... 120 Podsumowanie .................................................................................................................................. 120 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 121 Część II Aplikacje Windows Forms ....................................................123 Rozdział 5. Windows Forms .......................................................................125 Tworzenie nowego projektu ............................................................................................................. 125 Sposób uruchomienia projektu ......................................................................................................... 126 Wprowadzenie do formularzy .......................................................................................................... 127 Klasa Form ................................................................................................................................. 127 Zmiana właściwości formularza ....................................................................................................... 130 Zmiana nazwy formularza .......................................................................................................... 131 Wyświetlanie tekstu w pasku tytułowym formularza ................................................................. 131 Zmiana koloru tła formularza ..................................................................................................... 132 8 Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta Umieszczanie rysunku jako tła formularza ................................................................................. 133 Wyświetlanie ikony w formularzu ............................................................................................. 133 Określanie początkowego położenia formularza ........................................................................ 134 Określanie rozmiaru oraz położenia formularza ......................................................................... 134 Obiekt Application ..................................................................................................................... 136 Sterowanie wyglądem formularza .............................................................................................. 136 Pokazywanie i usuwanie formularzy ................................................................................................ 138 Pokazywanie formularzy ............................................................................................................ 138 Konfiguracja przycisków sterujących ........................................................................................ 142 Metody formularza ........................................................................................................................... 144 Obsługa problemów z wyświetlaniem ........................................................................................ 144 Ponowne inicjowanie właściwości ............................................................................................. 145 Obsługa zdarzeń ............................................................................................................................... 145 Pętla komunikatów ..................................................................................................................... 146 Zdarzenia formularza ........................................................................................................................ 147 Sterowanie działaniem programu ............................................................................................... 147 Zdarzenia klawiatury i myszy .................................................................................................... 149 Podsumowanie .................................................................................................................................. 151 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 152 Rozdział 6. Formanty ..................................................................................153 Wykorzystanie narzędzia Form Designer w Visual Studio .NET ..................................................... 153 Okno Toolbox ............................................................................................................................ 154 Okno Properties .......................................................................................................................... 154 Dodawanie procedur obsługi zdarzeń ......................................................................................... 155 Operacje na formantach formularza ........................................................................................... 156 Formant TextBox ............................................................................................................................. 157 Tworzenie pól do wprowadzania hasła ....................................................................................... 157 Tworzenie pola tekstowego tylko do odczytu ............................................................................ 158 Zdarzenia generowane przez formant TextBox .......................................................................... 158 Formant Button ................................................................................................................................. 159 Użycie formantu Button ............................................................................................................. 160 Obsługa kliknięcia przycisku ..................................................................................................... 160 Formant Label .................................................................................................................................. 161 Formant RadioButton ....................................................................................................................... 162 Formant CheckBox ........................................................................................................................... 163 Reagowanie na kliknięcie pola wyboru ...................................................................................... 164 Formant ListBox ............................................................................................................................... 165 Wybieranie elementów formantu ListBox .................................................................................. 165 Wyszukiwanie elementów w formancie ListBox ....................................................................... 165 Manipulowanie elementami w formancie ListBox ..................................................................... 166 Wspólne metody dostępne w formantach list ............................................................................. 169 Formant ComboBox ......................................................................................................................... 169 Menu ................................................................................................................................................ 173 Budowanie grup menu ............................................................................................................... 173 Dodawanie poziomów menu ...................................................................................................... 174 Programowe tworzenie menu ..................................................................................................... 175 Dodawanie skrótów klawiszowych ............................................................................................ 177 Dodawanie klawiszy szybkiego dostępu .................................................................................... 178 Obsługa zdarzenia Click ............................................................................................................. 179 Spis treści 9 Zdarzenia sterujące interfejsu użytkownika dla obiektów MenuItems ....................................... 180 Definiowanie obiektu MenuItem jako separatora ....................................................................... 180 Układ elementów menu .............................................................................................................. 181 Menu rozmieszczane od prawej do lewej ................................................................................... 182 Menu kontekstowe ..................................................................................................................... 182 Podsumowanie .................................................................................................................................. 183 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 184 Rozdział 7. Rysowanie ...............................................................................185 Interfejs urządzeń graficznych (GDI) ............................................................................................... 185 GDI+: API wyższego poziomu ......................................................................................................... 186 Własności GDI+ ......................................................................................................................... 186 Przestrzenie GDI+ w .NET ............................................................................................................... 186 Przestrzeń nazw System.Drawing .............................................................................................. 187 Przestrzeń nazw System.Drawing.Design .................................................................................. 187 Przestrzeń nazw System.Drawing.Printing ................................................................................. 188 Przestrzeń nazw System.Drawing.Imaging ................................................................................ 188 Przestrzeń nazw System.Drawing.Drawing2D ........................................................................... 189 Przestrzeń nazw System.Drawing.Text ...................................................................................... 189 Klasa Graphics ................................................................................................................................. 189 Często używane obiekty graficzne ............................................................................................. 190 Rysowanie linii ........................................................................................................................... 192 Rysowanie prostych figur ........................................................................................................... 195 Wypełnianie figur ....................................................................................................................... 198 Zbiory figur ................................................................................................................................ 200 Operacje na obrazach ................................................................................................................. 204 Jednostki miary .......................................................................................................................... 205 Operacje na czcionkach .................................................................................................................... 205 Podsumowanie .................................................................................................................................. 206 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 206 Rozdział 8. Instalowanie aplikacji ............................................................207 Wprowadzenie do instalacji .............................................................................................................. 207 Planowanie instalacji .................................................................................................................. 208 Struktura podzespołu ........................................................................................................................ 208 Opcje instalacji obsługiwane przez .NET ......................................................................................... 209 Zastosowanie XCOPY do instalowania aplikacji ....................................................................... 209 Zastosowanie programu Visual Studio .NET Installer ............................................................... 209 Różnice między XCOPY i instalatorem Windows ..................................................................... 211 Typy szablonów projektów instalacyjnych dostępnych w Visual Studio .NET ................................ 212 Tworzenie pakietu instalacyjnego .............................................................................................. 213 Konfigurowanie właściwości instalacji ............................................................................................ 214 Konfigurowanie właściwości projektu ............................................................................................. 215 Typy edytorów instalacji .................................................................................................................. 217 Konfiguracja edytora systemu plików ........................................................................................ 217 Konfigurowanie edytora rejestru ................................................................................................ 220 Konfiguracja edytora typów plików ........................................................................................... 220 Konfigurowanie edytora własnych akcji .................................................................................... 221 Konfigurowanie edytora warunków uruchomienia .................................................................... 222 Konfigurowanie edytora interfejsu użytkownika ....................................................................... 223 10 Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta Generowanie pakietu instalacyjnego ................................................................................................ 226 Instalowanie aplikacji ................................................................................................................. 226 Odinstalowanie aplikacji ............................................................................................................ 227 Podsumowanie .................................................................................................................................. 228 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 228 Rozdział 9. Drukowanie .............................................................................229 Drukowanie w .NET ......................................................................................................................... 229 Definiowanie dokumentu ................................................................................................................. 231 Zdarzenia obsługiwane przez klasę PrintDocument ................................................................... 232 Metody klasy PrintDocument ..................................................................................................... 233 Drukowanie dokumentu ............................................................................................................. 233 Zastosowanie okien dialogowych drukowania ................................................................................. 235 Zastosowanie formantu PrintPreviewDialog .............................................................................. 236 Zastosowanie formantu PrintDialog ........................................................................................... 238 Użycie formantu PageSetupDialog ............................................................................................ 240 Zastosowanie formantu PrintPreviewControl ............................................................................. 243 Obsługa ustawień ............................................................................................................................. 244 Klasa PrinterSettings .................................................................................................................. 245 Rola klasy PageSettings w drukowaniu ...................................................................................... 246 Podsumowanie .................................................................................................................................. 247 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 247 Rozdział 10. Zaawansowane techniki Windows Forms ..........................249 Dynamiczne dodawanie formantów ................................................................................................. 249 Dynamiczne przechwytywanie zdarzeń ..................................................................................... 251 Tworzenie formularzy zależnych ..................................................................................................... 252 Interfejs MDI .................................................................................................................................... 253 Implementacja dziedziczenia w Visual Studio .NET ........................................................................ 254 Formant NotifyIcon .......................................................................................................................... 255 Zastosowanie dostawców w aplikacjach Windows Forms ............................................................... 257 Formant HelpProvider ...................................................................................................................... 257 Dodawanie pomocy do aplikacji Windows Forms ..................................................................... 257 Wyświetlanie pomocy z użyciem klasy ToolTips ............................................................................ 262 Okna dialogowe ................................................................................................................................ 264 Użycie kursorów w aplikacjach Windows Forms ............................................................................. 265 Zaawansowane formanty interfejsu użytkownika ............................................................................. 267 Formant TreeView ..................................................................................................................... 267 Formant DateTimePicker ........................................................................................................... 272 Formant MonthCalendar ............................................................................................................ 273 Podsumowanie .................................................................................................................................. 275 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 275 Część III Programowanie baz danych ..............................................277 Rozdział 11. Klasy ADO.NET .......................................................................279 Dostawcy danych ............................................................................................................................. 279 Dostawcy SqlClient oraz OleDb ................................................................................................ 280 Obiekt Connection ............................................................................................................................ 281 Właściwość ConnectionString .................................................................................................... 281 Metoda Open() ........................................................................................................................... 282 Spis treści 11 Metoda Close() ........................................................................................................................... 283 Metoda BeginTransaction() ........................................................................................................ 283 Obiekt Command ............................................................................................................................. 289 Przygotowanie obiektu Command do wykonania instrukcji SQL .............................................. 289 Przygotowanie obiektu Command do wywołania procedury składowanej ................................. 291 Przygotowanie obiektu Command do wywołania TableDirect .................................................. 293 Metody Execute obiektu Command ........................................................................................... 293 Obiekt DataReader ........................................................................................................................... 294 Obiekt DataSet ................................................................................................................................. 297 Obiekty DataSet ze ścisłą i luźną kontrolą typów ...................................................................... 298 Obiekty podrzędne do DataSet ................................................................................................... 300 Obiekt DataView .............................................................................................................................. 311 Obiekt DataAdapter .......................................................................................................................... 312 Użycie kreatora DataAdapter do generowania ciągu połączenia ................................................ 313 Problemy z wielodostępem ............................................................................................................... 314 Przykładowe aplikacje dołączone do książki .................................................................................... 315 Aplikacja TransactionsAndDataSets .......................................................................................... 315 Aplikacja TransactionInteractionExplorer .................................................................................. 315 Aplikacja ConcurrencyViolator .................................................................................................. 318 Podsumowanie .................................................................................................................................. 319 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 320 Rozdział 12. Tworzenie i obsługa baz danych w Visual Studio .............321 Tworzenie bazy danych .................................................................................................................... 322 Tworzenie i modyfikacja komponentów bazy danych ...................................................................... 323 Tworzenie nowej tabeli .................................................................................................................... 323 Projekt tabeli Instructor .................................................................................................................... 325 Definiowanie klucza głównego .................................................................................................. 326 Rodzaje kluczy głównych .......................................................................................................... 327 Pełny projekt tabeli Instructor .................................................................................................... 330 Zapisywanie tabeli Instructor ........................................................................................................... 332 Projekt tabeli Student ....................................................................................................................... 333 Projekt tabeli Course ........................................................................................................................ 333 Projekt tabeli Enrollment .................................................................................................................. 334 Modyfikacja projektu tabeli .............................................................................................................. 334 Kilka słów o typach danych dla użytkowników Microsoft Access ................................................... 337 Pobieranie danych z tabeli ................................................................................................................ 338 Diagram bazy danych School ........................................................................................................... 338 Tworzenie nowej relacji ................................................................................................................... 341 Relacja Course-Instructor ................................................................................................................. 343 Relacja Enrollment-Course ............................................................................................................... 345 Relacja Enrollment-Student .............................................................................................................. 345 Pełny diagram bazy danych .............................................................................................................. 346 Zapisywanie diagramu bazy danych ................................................................................................. 346 Przeglądanie właściwości tabel ........................................................................................................ 347 Tworzenie nowej perspektywy ......................................................................................................... 349 Ukrywanie paneli w oknie projektowania perspektywy ............................................................. 351 Wyświetlanie rekordów z perspektywy ...................................................................................... 355 Zapisywanie perspektywy ................................................................................................................ 355 Odczyt danych z zamkniętej perspektywy ........................................................................................ 357 Uwagi dotyczące uporządkowania perspektyw ................................................................................ 358 12 Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta Tworzenie procedur składowanych .................................................................................................. 360 Edycja procedur składowanych ........................................................................................................ 362 Tworzenie procedury składowanej z użyciem SqlDataAdapter ........................................................ 364 Tworzenie funkcji ............................................................................................................................. 364 Operacje na bazie danych, jakich nie da się wykonać w Visual Studio ............................................ 368 Podsumowanie .................................................................................................................................. 369 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 369 Rozdział 13. Użycie kreatorów Data Form oraz DataAdapter w aplikacjach Windows ............................................371 Opis kreatora .................................................................................................................................... 372 Tworzenie formularza danych .......................................................................................................... 373 Obiekty generowane przez kreator ............................................................................................. 377 Analiza wygenerowanego kodu ........................................................................................................ 380 Deklaracje zmiennych ................................................................................................................ 380 Tworzenie i inicjalizacja ............................................................................................................ 381 Metody tworzone przez kreator Data Form ...................................................................................... 387 Metody wykorzystywane do obsługi zdarzeń ............................................................................. 387 Metody niewykorzystywane do obsługi zdarzeń ........................................................................ 389 Przegląd kodu realizującego różne funkcje ...................................................................................... 390 Ładowanie danych ...................................................................................................................... 390 Modyfikacja danych ................................................................................................................... 393 Anulowanie wszystkich zmian ................................................................................................... 395 Dodawanie rekordów do tabeli Publishers ................................................................................. 395 Kasowanie rekordu z tabeli Publishers ....................................................................................... 395 Anulowanie zmian w rekordzie tabeli Publishers ....................................................................... 396 Nawigacja w tabeli Publishers .................................................................................................... 396 Uwalniamy się od kreatora Data Form ............................................................................................. 397 Tworzenie formularza danych SqlClient z wykorzystaniem kreatorów Data Form oraz SqlDataAdapter ................................................................................................................ 397 Następne kroki .................................................................................................................................. 405 Podsumowanie .................................................................................................................................. 406 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 406 Rozdział 14. Dołączanie danych w aplikacjach Windows ....................407 Przegląd dołączania danych .............................................................................................................. 408 Kategorie łączenia danych: tylko odczyt kontra odczyt-zapis oraz proste kontra złożone ............ 409 Potencjalne źródła danych oraz obsługa interfejsu IList ................................................................... 410 Klasy .NET implementujące interfejs IList ................................................................................ 410 BindingContext ................................................................................................................................ 410 Obiekt CurrencyManager ................................................................................................................. 412 Obiekt PropertyManager .................................................................................................................. 413 Obiekty dołączane do danych ........................................................................................................... 414 Proste dołączanie — formant TextBox ....................................................................................... 415 Złożone dołączanie — formant ComboBox ............................................................................... 415 Formant DataGrid ...................................................................................................................... 416 Dopasowywanie źródła danych w instrukcjach nawigacyjnych do źródła danych dołączenia ......... 417 Dołączanie formantów do obiektu DataSet ...................................................................................... 418 Dołączanie właściwości obiektu do wartości tabelowych ................................................................ 420 Ważne metody klas BindingContext i DataSet ................................................................................. 423 Zastosowanie obiektu CurrencyManager do łączenia nietabelowego ............................................... 427 Spis treści 13 Dołączanie wielu formantów formularza do różnych właściwości jednego obiektu .......................... 428 Dołączanie wielu właściwości jednego obiektu do wielu właściwości innego obiektu .................... 430 Dołączanie formantów formularza do listy ArrayList obiektów ....................................................... 431 Ograniczenie aplikacji BindToAnArraylistOfObjects tylko do odczytu .................................... 433 Dołączanie do odczytu i zapisu ........................................................................................................ 433 Implementacja dołączania do odczytu i zapisu we własnej kolekcji obiektów ........................... 434 Przykładowa aplikacja: ReadWriteBindableCollection .............................................................. 435 Jak działa aplikacja ReadWriteBindableCollection .................................................................... 436 Klasa Product ............................................................................................................................. 439 Klasa Products ............................................................................................................................ 443 Dodatkowe operacje pozwalające podłączyć aplikację ReadWriteBindableCollection do bazy danych ........................................................................................................................ 450 Przykładowe aplikacje dołączone do książki .................................................................................... 451 Podsumowanie .................................................................................................................................. 451 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 453 Rozdział 15. ADO.NET i XML .......................................................................455 Wstęp ................................................................................................................................................ 455 Metody związane z XML w klasie DataSet ...................................................................................... 457 Odczyt i zapis schematu XML ......................................................................................................... 457 Wpływ danych schematu na dane wyświetlane w DataGrid ...................................................... 459 Odczyt danych XML ........................................................................................................................ 460 Aplikacja ReadXmlWorkoutMachine ........................................................................................ 461 Zapis danych XML ........................................................................................................................... 463 Przykładowe wyniki działania metody WriteXml() ................................................................... 464 Tworzenie obiektu XmlReader z wykorzystaniem obiektu Command ............................................. 467 Zapis danych schematu do obiektu DataSet za pomocą DataAdapter .............................................. 469 Przykładowe aplikacje dołączone do książki .................................................................................... 471 Pozostałe mechanizmy wspierające XML w .NET Framework i Visual Studio ............................... 472 Podsumowanie .................................................................................................................................. 472 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 472 Część IV Aplikacje Web (ASP.NET) ....................................................475 Rozdział 16. Proste aplikacje Web ...........................................................477 Tworzenie prostej aplikacji Web ...................................................................................................... 477 Przygotowywanie serwera WWW .............................................................................................. 478 Konfigurowanie bazy danych ..................................................................................................... 479 Tworzenie strony domowej blogu .............................................................................................. 480 Tworzenie formularzy Web .............................................................................................................. 486 Obsługa danych w sieci WWW .................................................................................................. 486 Użycie formularzy ukrytego kodu .............................................................................................. 487 Tworzenie interakcyjnych formularzy Web ............................................................................... 489 Zastosowanie formantów Web na formularzach .............................................................................. 495 Poznajemy formanty Web .......................................................................................................... 495 Tworzenie rozbudowanego interfejsu użytkownika ................................................................... 498 Obsługa zdarzeń Web ....................................................................................................................... 502 Zdarzenia ASP.NET — powtórka .............................................................................................. 503 Poznajemy obsługę zdarzeń ....................................................................................................... 505 Podsumowanie .................................................................................................................................. 511 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 511 14 Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta Rozdział 17. Dołączanie danych w aplikacjach Web ...........................513 Dołączanie danych do prostych formantów ...................................................................................... 513 Zastosowanie formantów szablonowych do wyświetlania danych ................................................... 517 Propagacja zdarzeń ..................................................................................................................... 518 Formant Repeater ....................................................................................................................... 519 Formant DataList ....................................................................................................................... 522 Formant DataGrid ...................................................................................................................... 526 Tworzenie dołączalnych formantów Web ........................................................................................ 530 Przetwarzanie przesyłanych danych formularza ............................................................................... 534 Model przetwarzania danych formularza ................................................................................... 534 Modyfikujemy formant LoginForm ........................................................................................... 536 Podsumowanie .................................................................................................................................. 539 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 539 Rozdział 18. Zarządzanie stanem .............................................................541 Zapamiętywanie danych na poziomie aplikacji ................................................................................ 542 Zapamiętywanie danych sesji ........................................................................................................... 544 Przypomnienie zagadnienia sesji Web ....................................................................................... 544 Obsługa sesji .............................................................................................................................. 545 Zapamiętywanie stanu widoku ......................................................................................................... 546 Zarządzanie mechanizmem cookie ................................................................................................... 551 Przypomnienie na temat cookie .................................................................................................. 551 Operacje na cookie ..................................................................................................................... 552 Podsumowanie .................................................................................................................................. 556 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 556 Rozdział 19. Buforowanie ..........................................................................557 Buforowanie elementów statycznych ............................................................................................... 557 Buforowanie całych stron ................................................................................................................. 561 Buforowanie formantów ................................................................................................................... 562 Buforowanie deklaratywne ......................................................................................................... 562 Buforowanie programowe .......................................................................................................... 564 Podsumowanie .................................................................................................................................. 565 Propozycje dalszych lektur ............................................................................................................... 565 Rozdział 20. Zarządzanie witryną WWW ...................................................567 Konfigurowanie witryny ................................................................................................................... 567 Plik global.asax .......................................................................................................................... 568 Plik web.config .......................................................................................................................... 570 Zastosowanie pamięci podręcznej podzespołów dla plików aplikacji .............................................. 574 Śledzenie aplikacji ASP.NET ........................................................................................................... 575 Podsumowanie .................................................................................................................................. 578 Propozycje dalszych lektur .....................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Visual Basic .NET 2003. Księga eksperta
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: