Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 010514 22974713 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta - książka
Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 688
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0664-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletny przewodnik po języku C#

Na platformie .NET można programować w wielu językach, jednak najważniejszym z nich jest C#, który został zaprojektowany specjalnie w tym celu; to język ułatwiający wygodne korzystanie z niesamowitych możliwości .NET Framework. Za pomocą C# możesz bez żmudnej nauki skomplikowanej składni błyskawicznie tworzyć efektowne programy dla systemu Windows, witryny internetowe, usługi sieciowe czy aplikacje bazodanowe. Szerokie zastosowania i duże możliwości połączone z łatwością nauki sprawiają, że język C# to doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów.

Książka 'Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta' to wyczerpujący przegląd najnowszej i najbardziej użytecznej wersji języka C#. Czytając ją, poznasz podstawowe elementy i składnię języka, a także używane w nim struktury danych i techniki programowania obiektowego. Dowiesz się, czym jest platforma .NET, jak działa, jakie ma możliwości oraz -- co najważniejsze -- jak wykorzystać ją do pisania własnych programów. Nauczysz się obsługiwać bazy danych przy użyciu technologii ADO.NET, tworzyć różnorodne aplikacje sieciowe, a także stosować formularze Windows do projektowania programów dla tego systemu. Zrozumiesz techniki tworzenia aplikacji rozproszonych za pomocą technologii remoting.

Jeśli chcesz nadążyć za najnowszą technologią
-- ta książka jest dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Visual C# 2005. KsiŒga eksperta Autor: Kevin Hoffman T‡umaczenie: Marcin Winiarski (wstŒp, rozdz. 1-23, 30-35, 38-41), Tomasz Grochowski (rozdz. 24-27, 29, 36, 37), Dariusz Ma‡yszko (rozdz. 28) ISBN: 978-83-246-0664-1 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft Visual C# 2005 Unleashed Format: B5, stron: oko‡o 650 Kompletny przewodnik po jŒzyku C# (cid:149) Poznaj sk‡adniŒ jŒzyka C# i mo¿liwo(cid:156)ci platformy .NET (cid:149) Wykorzystaj formularze do tworzenia efektownych interfejs(cid:243)w u¿ytkownika (cid:149) Pisz bezpieczne aplikacje bazodanowe i sieciowe Na platformie .NET mo¿na programowa(cid:230) w wielu jŒzykach, jednak najwa¿niejszym z nich jest C#, kt(cid:243)ry zosta‡ zaprojektowany specjalnie w tym celu; to jŒzyk u‡atwiaj„cy wygodne korzystanie z niesamowitych mo¿liwo(cid:156)ci .NET Framework. Za pomoc„ C# mo¿esz bez ¿mudnej nauki skomplikowanej sk‡adni b‡yskawicznie tworzy(cid:230) efektowne programy dla systemu Windows, witryny internetowe, us‡ugi sieciowe czy aplikacje bazodanowe. Szerokie zastosowania i du¿e mo¿liwo(cid:156)ci po‡„czone z ‡atwo(cid:156)ci„ nauki sprawiaj„, ¿e jŒzyk C# to doskona‡y wyb(cid:243)r zar(cid:243)wno dla pocz„tkuj„cych, jak i do(cid:156)wiadczonych programist(cid:243)w. Ksi„¿ka (cid:132)Microsoft Visual C# 2005. KsiŒga eksperta(cid:148) to wyczerpuj„cy przegl„d najnowszej i najbardziej u¿ytecznej wersji jŒzyka C#. Czytaj„c j„, poznasz podstawowe elementy i sk‡adniŒ jŒzyka, a tak¿e u¿ywane w nim struktury danych i techniki programowania obiektowego. Dowiesz siŒ, czym jest platforma .NET, jak dzia‡a, jakie ma mo¿liwo(cid:156)ci oraz (cid:150) co najwa¿niejsze (cid:150) jak wykorzysta(cid:230) j„ do pisania w‡asnych program(cid:243)w. Nauczysz siŒ obs‡ugiwa(cid:230) bazy danych przy u¿yciu technologii ADO.NET, tworzy(cid:230) r(cid:243)¿norodne aplikacje sieciowe, a tak¿e stosowa(cid:230) formularze Windows do projektowania program(cid:243)w dla tego systemu. Zrozumiesz techniki tworzenia aplikacji rozproszonych za pomoc„ technologii remoting. (cid:149) Sk‡adnia jŒzyka C# (cid:149) Dzia‡anie platformy .NET (cid:149) U¿ywanie formularzy do tworzenia efektownych interfejs(cid:243)w (cid:149) Praca z bazami danych w ADO.NET 2.0 (cid:149) Tworzenie aplikacji sieciowych w ASP.NET 2.0 (cid:149) Pisanie i konsumowanie us‡ug sieciowych (cid:149) Zabezpieczanie program(cid:243)w i danych (cid:149) Aplikacje rozproszone i technologia remoting (cid:149) Instalowanie aplikacji za pomoc„ technologii ClickOnce (cid:149) Programowanie wielow„tkowe Je(cid:156)li chcesz nad„¿y(cid:230) za najnowsz„ technologi„ (cid:150) ta ksi„¿ka jest dla Ciebie Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze .....................................................................................................17 Wstęp ............................................................................................................19 Część I Podstawy C# 2.0 ......................................................................23 Rozdział 1. Wprowadzenie do C# 2.0 ........................................................25 Czym jest .NET Framework? .............................................................................................................. 25 Ewolucja .NET .............................................................................................................................. 25 Wspólne środowisko uruchomieniowe .......................................................................................... 26 Wspólny system typów .................................................................................................................. 27 Wyrzucanie śmieci: programowanie w środowisku z mechanizmem przywracania pamięci ....... 27 Praca ze zmiennymi w C# 2.0 .............................................................................................................. 28 Wspólne typy w .NET ................................................................................................................... 28 Skrócone nazwy typów .................................................................................................................. 29 Typy wartościowe a typy referencyjne .......................................................................................... 29 Podstawowa składnia C# ..................................................................................................................... 30 Bloki kodu ..................................................................................................................................... 30 Klasyczny przykład „Witaj Świecie” ............................................................................................ 31 Co można zrobić z użyciem C#? ......................................................................................................... 32 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 33 Rozdział 2. Wyrażenia i struktury sterujące ...............................................35 Rozgałęzianie i logika warunkowa ...................................................................................................... 35 Wprowadzenie do wyrażeń logicznych ......................................................................................... 35 Zastosowanie podstawowych instrukcji warunkowych ................................................................ 37 Zastosowanie zaawansowanych instrukcji warunkowych ............................................................ 39 Zapętlanie i powtarzalność .................................................................................................................. 39 Zastosowanie pętli for ................................................................................................................... 40 Zastosowanie pętli while ............................................................................................................... 40 Zastosowanie pętli do .................................................................................................................... 41 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 41 Rozdział 3. Ciągi znaków i wyrażenia regularne .....................................43 Praca z ciągami znaków ....................................................................................................................... 43 Wprowadzenie do ciągów znaków w .NET .................................................................................. 43 Formatowanie ciągów znaków ...................................................................................................... 44 6 Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta Manipulowanie ciągami znaków oraz ich porównywanie .............................................................47 Wprowadzenie do klasy StringBuilder ..........................................................................................49 Praca z wyrażeniami regularnymi ........................................................................................................49 Walidacja wprowadzanych danych ................................................................................................50 Wyodrębnianie wprowadzanych danych .......................................................................................50 Podsumowanie ......................................................................................................................................51 Rozdział 4. Tablice i kolekcje ....................................................................53 Praca z tablicami ...................................................................................................................................53 Deklaracja i inicjalizacja tablic ......................................................................................................53 Stosowanie tablic jednowymiarowych ...........................................................................................54 Stosowanie tablic wielowymiarowych ...........................................................................................56 Zastosowanie tablic postrzępionych ..............................................................................................59 Praca z kolekcjami ................................................................................................................................61 Porównanie tablic i kolekcji ...........................................................................................................62 Zastosowanie klasy ArrayList ........................................................................................................62 Zastosowanie klasy Hashtable .......................................................................................................64 Zastosowanie klasy Queue .............................................................................................................65 Zastosowanie klasy Stack ..............................................................................................................67 Zastosowanie klasy SortedList .......................................................................................................67 Podsumowanie ......................................................................................................................................68 Rozdział 5. Programowanie obiektowe w C# ..........................................69 Projektowanie obiektowe .....................................................................................................................69 Wprowadzenie do projektowania obiektowego .............................................................................69 Projektowanie klas .........................................................................................................................70 Projektowanie interfejsów ..............................................................................................................71 Programowanie obiektowe ...................................................................................................................72 Tworzenie prostej klasy .................................................................................................................72 Obsługa widoczności składowych .................................................................................................74 Zastosowanie dziedziczenia ...........................................................................................................75 Wprowadzenie do polimorfizmu ....................................................................................................77 Implementacja interfejsów .............................................................................................................78 Podsumowanie ......................................................................................................................................81 Rozdział 6. Wprowadzenie do typów ogólnych ......................................83 Przegląd typów ogólnych .....................................................................................................................83 Korzyści z zastosowania typów ogólnych .....................................................................................83 Wprowadzenie do parametrów typu ..............................................................................................84 Ograniczenia dla parametrów typu ................................................................................................85 Budowa typów ogólnych ......................................................................................................................87 Tworzenie klas ogólnych ...............................................................................................................87 Tworzenie metod ogólnych ............................................................................................................87 Tworzenie interfejsów ogólnych ....................................................................................................89 Zastosowanie kolekcji ogólnych ..........................................................................................................90 Zastosowanie klasy Dictionary ......................................................................................................90 Zastosowanie klasy List .................................................................................................................90 Zastosowanie klasy Queue .............................................................................................................91 Zastosowanie klasy Stack ..............................................................................................................91 Podsumowanie ......................................................................................................................................92 Spis treści 7 Część II Podstawowe wiadomości o .NET Framework 2.0 ................93 Rozdział 7. Wejście/wyjście i trwałość ......................................................95 Wprowadzenie do strumieni ................................................................................................................ 95 Zastosowanie strumieni pamięciowych ......................................................................................... 96 Wprowadzenie do podstawowych operacji wejścia/wyjścia na plikach .............................................. 99 Tworzenie plików i dopisywanie do nich ...................................................................................... 99 Odczyt z istniejących plików ....................................................................................................... 100 Operacje na katalogach i systemie plików .................................................................................. 101 Zastosowanie asynchronicznych operacji wejścia/wyjścia na plikach .............................................. 103 Praca z pamięcią izolowaną ............................................................................................................... 104 Podsumowanie ................................................................................................................................... 106 Rozdział 8. Praca z XML ............................................................................107 Odczyt i zapis dokumentów XML ..................................................................................................... 107 Zapytania do XML z użyciem XPath ................................................................................................ 111 Przekształcanie dokumentów z użyciem XSLT ................................................................................ 113 Walidacja dokumentów z użyciem XSD ........................................................................................... 115 Podsumowanie ................................................................................................................................... 117 Rozdział 9. Zdarzenia i delegaty ..............................................................119 Wprowadzenie do delegatów ............................................................................................................. 119 Kowariancja i kontrawariancja .................................................................................................... 121 Zastosowanie metod anonimowych ................................................................................................... 122 Tworzenie delegatów zbiorowych ..................................................................................................... 124 Wprowadzenie do zdarzeń ................................................................................................................. 126 Zaawansowane programowanie oparte na zdarzeniach ..................................................................... 128 Podsumowanie ................................................................................................................................... 133 Rozdział 10. Programowanie wielowątkowe ..........................................135 Podstawy programowania wielowątkowego ...................................................................................... 135 Pierwsza aplikacja wielowątkowa ..................................................................................................... 138 Tworzenie i uruchamianie wątku ................................................................................................ 138 Zakończenie wątku ...................................................................................................................... 139 Zawieszanie wątku ...................................................................................................................... 141 Usypianie wątku .......................................................................................................................... 141 Dołączanie do wątku ................................................................................................................... 141 Synchronizacja wątków i ich rywalizacja o zasoby ........................................................................... 142 Zastosowanie słowa kluczowego lock ......................................................................................... 143 Zastosowanie klasy Mutex .......................................................................................................... 144 Zastosowanie klasy Monitor ........................................................................................................ 146 Zastosowanie klasy Interlocked ................................................................................................... 147 Zastosowanie klasy ReaderWriterLock ....................................................................................... 147 Praca z ręcznym i automatycznym resetowaniem zdarzeń .......................................................... 149 Zastosowanie klasy ThreadPool ........................................................................................................ 151 Podsumowanie ................................................................................................................................... 152 Rozdział 11. Podstawowe zasady refleksji ..............................................153 Wprowadzenie do refleksji ................................................................................................................ 153 Praca z informacjami o metodach ...................................................................................................... 155 Praca z informacjami o składowych .................................................................................................. 157 8 Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta Badanie zdarzeń ..................................................................................................................................160 Tworzenie i badanie atrybutów kodu użytkownika ............................................................................161 Podsumowanie ....................................................................................................................................163 Rozdział 12. Zestawy i domeny aplikacji ................................................165 Wprowadzenie do zestawów ..............................................................................................................165 Zestawy — co się za tym kryje? .........................................................................................................166 Manifest zestawu ..........................................................................................................................167 Budowa i zastosowanie zestawów ......................................................................................................168 Przechowywanie i wyszukiwanie zasobów zestawów .......................................................................170 Lokalizacja i zestawy satelickie .........................................................................................................172 Wprowadzenie do domen aplikacji ....................................................................................................174 Programowanie z użyciem klasy AppDomain ...................................................................................176 Podsumowanie ....................................................................................................................................177 Rozdział 13. Współoperatywność Windows i COM ................................ 179 Wprowadzenie do zagadnienia współoperatywności w C# ...............................................................179 Zastosowanie obiektów COM z poziomu platformy .NET ................................................................180 Zastosowanie zestawów PIA (Primary InterOp Assembly) .........................................................181 Zastosowanie klas .NET z poziomu COM .........................................................................................183 Uzyskiwanie dostępu do kodu umieszczonego w niezarządzanych bibliotekach DLL .....................186 Podsumowanie ....................................................................................................................................189 Rozdział 14. Zabezpieczenia dostępu kodu ...........................................191 Wprowadzenie do zabezpieczeń dostępu kodu ..................................................................................191 Zastosowanie polityki bezpieczeństwa i administrowanie nią ...........................................................192 Administrowanie zabezpieczeniami dostępu kodu ......................................................................194 Zastosowanie zabezpieczeń programowych .......................................................................................195 Programowe wymuszanie tożsamości ..........................................................................................198 Zastosowanie zabezpieczeń deklaratywnych .....................................................................................200 Podsumowanie ....................................................................................................................................201 Rozdział 15. Kryptografia i ochrona danych ..........................................203 Wprowadzenie do kryptografii ...........................................................................................................203 Szyfrowanie z kluczem tajnym ....................................................................................................204 Szyfrowanie z kluczem publicznym ............................................................................................204 Tworzenie skrótów danych ..........................................................................................................205 Podpisy cyfrowe ...........................................................................................................................206 Zastosowanie szyfrowania z kluczem tajnym ....................................................................................206 Zastosowanie szyfrowania z kluczem publicznym ............................................................................208 Praca ze skrótami i podpisami cyfrowymi ..........................................................................................210 Zastosowanie API zabezpieczania danych (DPAPI) ..........................................................................212 Podsumowanie ....................................................................................................................................215 Rozdział 16. Optymalizacja kodu .NET 2.0 .............................................. 217 Pojęcia pakowania oraz rozpakowywania ..........................................................................................217 Zastosowanie odpowiednich technik manipulowania ciągami znaków .............................................219 Konstrukcja efektywnej pętli ..............................................................................................................220 Skracanie czasu rozruchu aplikacji ....................................................................................................221 Profilowanie kodu z zastosowaniem narzędzia Performance Wizard ................................................222 Podsumowanie ....................................................................................................................................226 Spis treści 9 Część III Dostęp do danych z .NET 2.0 ..............................................227 Rozdział 17. Podstawy ADO.NET ..............................................................229 Wprowadzenie do ADO.NET ............................................................................................................ 229 Nawiązywanie połączenia .................................................................................................................. 230 Tworzenie łańcuchów połączeń ................................................................................................... 230 Zastosowanie klas DBConnection ............................................................................................... 231 Komunikacja ze źródłem danych ....................................................................................................... 233 Wykonywanie poleceń ................................................................................................................ 233 Zastosowanie obiektów typu DataReader ................................................................................... 236 Zastosowanie mechanizmu Schema Discovery ........................................................................... 238 Praca z danymi ................................................................................................................................... 239 Wprowadzenie do obiektów typu DataSet .................................................................................. 240 Zastosowanie klasy DataAdapter ................................................................................................ 242 Podsumowanie ................................................................................................................................... 245 Rozdział 18. Zaawansowane techniki ADO.NET .....................................247 Praca z nową, udoskonaloną klasą DataTable ................................................................................... 247 Wczytywanie i zapisywanie zawartości obiektów DataTable z użyciem XML ....................... 248 Zastosowanie nowej klasy DataTableReader .............................................................................. 250 Asynchroniczny dostęp do danych .................................................................................................... 250 Uaktualnianie danych w trybie wsadowym ....................................................................................... 252 Zastosowanie nowej przestrzeni nazw System.Transactions ............................................................. 254 Jawne zastosowanie transakcji .................................................................................................... 255 Niejawne zastosowanie transakcji ............................................................................................... 256 Podsumowanie ................................................................................................................................... 259 Rozdział 19. Praca z dostawcami danych ADO.NET ..............................261 Wprowadzenie do źródeł danych ADO.NET .................................................................................... 261 Zastosowanie fabryk dostawców ....................................................................................................... 262 Pobieranie listy zainstalowanych fabryk dostawców .................................................................. 262 Zastosowanie fabryki dostawcy do nawiązania połączenia ........................................................ 263 Praca z łańcuchami połączenia .......................................................................................................... 265 Wyliczanie źródeł danych .................................................................................................................. 266 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o dostawcy ........................................................................... 267 Zastosowanie metody RetrieveStatistics() ................................................................................... 267 Uzyskiwanie informacji o schemacie od dostawcy danych ........................................................ 268 Tworzenie dostawców danych ADO.NET użytkownika ................................................................... 269 Podsumowanie ................................................................................................................................... 270 Rozdział 20. Klasy DataSet ze ścisłą kontrolą typów .............................271 Wprowadzenie do Klasy DataSet z kontrolą typów .......................................................................... 271 Zastosowanie schematów XSD w tworzeniu obiektów DataSet z kontrolą typów ..................... 272 Zastosowanie Designera przy tworzeniu obiektów DataSet z kontrolą typów ........................... 273 Programowanie z użyciem obiektu DataSet z kontrolą typów ......................................................... 274 Łączenie klas DataSet z kontrolą typów i danych dynamicznych ..................................................... 275 Ręczne wypełnianie obiektu DataSet z użyciem komponentu DataAdapter ............................... 276 Wypełnianie klas DataSet z kontrolą typów z użyciem obiektów typu DataAdapter ................. 276 Dodawanie zapytań użytkownika do obiektów DataSet z kontrolą typów ................................. 280 10 Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta Adnotacje do klasy DataSet z kontrolą typów ...................................................................................281 Rozszerzanie obiektu DataSet z kontrolą typów za pomocą klas częściowych .................................284 Podsumowanie ....................................................................................................................................285 Rozdział 21. Programowanie z SQL Server 2005 ..................................... 287 Zapoznanie się z hostem SQL Server 2005 CLR ...............................................................................287 Budowa procedur składowanych w C# ..............................................................................................288 Budowa funkcji definiowanych przez użytkownika w C# .................................................................291 Tworzenie typów definiowanych przez użytkownika w C# ..............................................................292 Praca z nową biblioteką SQL po stronie serwera ...............................................................................297 Zastosowanie MARS (Multiple Active Result Sets) ..........................................................................300 Podsumowanie ....................................................................................................................................302 Część IV Tworzenie aplikacji Web ASP.NET 2.0 ................................305 Rozdział 22. Wprowadzenie do ASP.NET i formularzy Web ................... 307 Wprowadzenie do ASP.NET 2.0 ........................................................................................................307 Hierarchia stron i kontrolek .........................................................................................................308 Wprowadzenie do pojęcia kompilacji w ASP.NET 2.0 ...............................................................308 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................309 Zarządzanie stanem ......................................................................................................................309 System konfiguracji aplikacji Web ..............................................................................................310 Cykl życia strony ASP.NET ...............................................................................................................310 Etapy cyklu życia strony ASP.NET .............................................................................................310 Zdarzenia zachodzące w cyklu życia strony ASP.NET ...............................................................312 Przegląd kontrolek dostępnych w ASP.NET .....................................................................................315 Tworzenie i debugowanie aplikacji ASP.NET ...................................................................................315 Budowa i instalacja aplikacji ASP.NET ......................................................................................318 Debugowanie aplikacji ASP.NET ................................................................................................320 Obsługa zdarzeń i formularzy zwrotnych ...........................................................................................320 Budowa dynamicznych stron interaktywnych z użyciem wywołań zwrotnych klienta .....................322 Podsumowanie ....................................................................................................................................330 Rozdział 23. Zarządzanie stanem w ASP.NET 2.0 ....................................331 Praca ze stanem aplikacji ....................................................................................................................331 Praca ze stanem sesji ..........................................................................................................................334 Zastosowanie domyślnego wewnętrznego dostawcy stanu .........................................................334 Zastosowanie dostawcy stanu ASP.NET State Server .................................................................338 Zastosowanie serwera SQL Server jako dostawcy stanu sesji .....................................................342 Obsługa zdarzeń stanu sesji .........................................................................................................344 Praca ze stanem widoku .....................................................................................................................346 Zarządzanie stanem w farmach Web ..................................................................................................348 Zastosowanie stanu aplikacji w farmach serwerów Web ............................................................348 Zastosowanie stanu sesji w farmach serwerów Web ...................................................................349 Zastosowanie stanu widoku w farmach serwerów Web ..............................................................349 Podsumowanie ....................................................................................................................................351 Spis treści 11 Rozdział 24. Zastosowanie mechanizmu stron wzorcowych (Master Pages) ..........................................................................................353 Świat przed pojawieniem się stron wzorcowych ............................................................................... 353 Potrzeba spójnego interfejsu GUI ................................................................................................ 354 Tworzenie spójnego GUI w ASP.NET 1.1 .................................................................................. 354 Wprowadzenie do zagadnienia stron wzorcowych ............................................................................ 355 Szablony stron i strony zawartości .............................................................................................. 355 Tworzymy pierwszy szablon strony ............................................................................................ 356 Tworzymy pierwszą stronę zawartości ........................................................................................ 357 Korzystanie z domyślnego szablonu ........................................................................................... 358 Strony wzorcowe „od kuchni” ..................................................................................................... 359 Zaawansowane techniki stron wzorcowych ....................................................................................... 359 Zagnieżdżone szablony stron ....................................................................................................... 360 Właściwość Master ...................................................................................................................... 361 Szablony stron z silną kontrolą typów ......................................................................................... 362 Obsługa względnych ścieżek ....................................................................................................... 362 Podsumowanie ................................................................................................................................... 363 Rozdział 25. Personalizacja i dostosowywanie w ASP.NET ....................365 Tworzenie interfejsu użytkownika z kompozycjami i skórkami ....................................................... 365 Praca z profilami użytkownika w ASP.NET ..................................................................................... 369 Konfiguracja usług aplikacji ........................................................................................................ 370 Konfiguracja dostawcy profili ..................................................................................................... 371 Korzystanie z profili ASP.NET ................................................................................................... 372 Dostosowywanie dla użytkownika z kompozycjami i profilami ....................................................... 376 Podsumowanie ................................................................................................................................... 378 Rozdział 26. Wprowadzenie do kontrolek Web Parts .............................381 Podstawy kontrolek Web Parts .......................................................................................................... 381 Korzystanie z dostawcy personalizacji .............................................................................................. 383 Tworzenie pierwszej strony Web Part ............................................................................................... 386 Tworzenie kontrolek Web Parts ......................................................................................................... 394 Tworzenie powiązanych kontrolek Web Parts ................................................................................. 395 Podsumowanie ................................................................................................................................... 399 Rozdział 27. Tworzenie bogatych aplikacji Web sterowanych przepływem danych .................................................................................401 Wprowadzenie do zagadnienia wiązania z danymi w ASP.NET ...................................................... 401 Model źródła danych ................................................................................................................... 402 Tworzenie źródeł danych ............................................................................................................. 402 Hierarchia kontrolek korzystających z danych ............................................................................ 405 Korzystanie z kontrolek dostępu do danych ...................................................................................... 406 Korzystanie z kontrolki GridView .............................................................................................. 406 Korzystanie z kontrolki DetailsView .......................................................................................... 407 Korzystanie z kontrolki FormView ............................................................................................. 407 Korzystanie z kontrolki TreeView .............................................................................................. 409 Zaawansowane techniki wiązania z danymi ...................................................................................... 410 Tworzenie obiektowego źródła danych i korzystanie z niego ..................................................... 411 Podsumowanie ................................................................................................................................... 412 12 Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta Rozdział 28. Zabezpieczanie aplikacji ASP.NET .....................................413 Bezpieczeństwo poprzez uwierzytelnianie .........................................................................................413 Uwierzytelnianie systemu Windows ............................................................................................414 Uwierzytelnianie w oparciu o usługę Microsoft Passport ............................................................415 Uwierzytelnianie oparte na formularzach ....................................................................................416 Zarządzanie kontami użytkowników (Membership API) ............................................................419 Bezpieczeństwo poprzez autoryzację .................................................................................................422 Autoryzacja z wykorzystaniem ról użytkowników ......................................................................422 Kontrolki zabezpieczeń ASP.NET .....................................................................................................425 Login ............................................................................................................................................425 LoginName ...................................................................................................................................426 LoginStatus ..................................................................................................................................426 LoginView ....................................................................................................................................427 PasswordRecovery .......................................................................................................................428 ChangePassword ..........................................................................................................................429 CreateUserWizard ........................................................................................................................429 Zaawansowane bezpieczeństwo ASP.NET ........................................................................................430 Chronione ustawienia konfiguracyjne ..........................................................................................430 Podsumowanie ....................................................................................................................................432 Rozdział 29. Tworzenie własnych dostawców ASP.NET ......................... 433 Dostawca członkostwa .......................................................................................................................433 Wprowadzenie do bazowej klasy MembershipProvider ..............................................................434 Implementacja schematu członkostwa .........................................................................................434 Przygotowanie własnego dostawcy członkostwa .........................................................................436 Konfiguracja i instalacja dostawcy członkostwa .........................................................................443 Dostawca ról .......................................................................................................................................444 Wprowadzenie do bazowej klasy RoleProvider ..........................................................................444 Implementacja schematu ról ........................................................................................................445 Przygotowanie własnego dostawcy ról ........................................................................................446 Konfiguracja i instalacja dostawcy ról .........................................................................................450 Dostawca profili ProfileProvider ........................................................................................................450 Wprowadzenie do bazowej klasy ProfileProvider .......................................................................450 Implementacja schematu profili ...................................................................................................451 Tworzenie własnego dostawcy profili .........................................................................................452 Konfiguracja i instalacja dostawcy profili ...................................................................................456 Dodatkowi dostawcy ..........................................................................................................................456 Wprowadzenie do dostawcy SessionState ...................................................................................457 Wprowadzenie do dostawcy SiteMap ..........................................................................................457 Podsumowanie ....................................................................................................................................458 Rozdział 30. Tworzenie kontrolek ASP.NET ..............................................461 Budowa kontrolek użytkownika .........................................................................................................461 Tworzenie kontrolek serwera .............................................................................................................464 Zarządzanie stanem z poziomu kontrolek serwera .............................................................................468 Podsumowanie ....................................................................................................................................473 Spis treści 13 Rozdział 31. Zarządzanie i monitorowanie ASP.NET ...............................475 Prezentacja nowego systemu monitorowania sprawności ................................................................. 475 Zastosowanie systemu monitorowania sprawności ..................................................................... 477 Tworzenie własnych zdarzeń ....................................................................................................... 479 Tworzenie własnych dostawców zdarzeń .................................................................................... 483 Zastosowanie liczników wydajności ASP.NET ................................................................................ 484 Podsumowanie ................................................................................................................................... 487 Część V Usługi Web .............................................................................489 Rozdział 32. Udostępnianie funkcjonalności za pomocą usług Web .............................................................................491 Wprowadzenie do usług Web ............................................................................................................ 491 Jak działają usługi Web ............................................................................................................... 492 Tworzenie prostej usługi typu „Witaj Świecie” ................................................................................. 493 Tworzenie usług transakcyjnych ........................................................................................................ 499 Zarządzanie stanem w usługach Web ................................................................................................ 500 Podsumowanie ................................................................................................................................... 502 Rozdział 33. Zaawansowane programowanie usług Web ....................503 Projektowanie architektur zorientowanych na usługi (SOA) ............................................................ 503 Luźne sprzężenie a zależności ..................................................................................................... 504 SOA jako sposób bycia ................................................................................................................ 504 Zastosowanie Web Service Discovery ............................................................................................... 507 Zastosowanie niestandardowych nagłówków SOAP ......................................................................... 509 Programowanie bezpiecznych usług Web ......................................................................................... 512 Sprzęganie formularzy Windows z usługami Web ............................................................................ 514 Podsumowanie ................................................................................................................................... 516 Część VI Programowanie aplikacji Windows Forms 2.0 ..................517 Rozdział 34. Wprowadzenie do Windows Forms 2.0 ..............................519 Podstawy Windows Forms ................................................................................................................ 519 Windows Forms kontra Web Forms ............................................................................................ 520 Tworzenie aplikacji w technologii Windows Forms ......................................................................... 522 Zastosowanie projektanta Windows Forms ....................................................................................... 523 Zastosowanie okna Document Outline ........................................................................................ 524 Wyrównywanie kontrolek za pomocą SnapLines ....................................................................... 524 Tworzenie formularzy o zmiennych rozmiarach ......................................................................... 526 Elementy poprawnego projektowania interfejsów użytkownika ....................................................... 528 Kolory w projekcie ...................................................................................................................... 528 Świadomość rozmiarów w projekcie ........................................................................................... 528 Złożoność projektu ...................................................................................................................... 529 Świadomość ilości kliknięć w projekcie ..................................................................................... 529 Intuicyjność projektu ................................................................................................................... 529 Podsumowanie ................................................................................................................................... 529 14 Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta Rozdział 35. Biblioteka kontrolek Windows Forms .................................531 Okno narzędziowe wspólnych kontrolek ...........................................................................................531 Kontrolka Button ..........................................................................................................................532 Kontrolka CheckBox ....................................................................................................................532 Kontrolka CheckedListBox ..........................................................................................................532 Kontrolka ComboBox ..................................................................................................................532 Kontrolka DateTimePicker ..........................................................................................................533 Kontrolka Label ...........................................................................................................................533 Kontrolka LinkLabel ....................................................................................................................533 Kontrolka ListBox ........................................................................................................................534 Kontrolka ListView ......................................................................................................................534 Kontrolka MaskedTextBox ..........................................................................................................535 Kontrolka MonthCalendar ...........................................................................................................535 Kontrolka NotifyIcon ...................................................................................................................535 Kontrolka NumericUpDown ........................................................................................................536 Kontrolka PictureBox ...................................................................................................................536 Kontrolka ProgressBar .................................................................................................................536 Kontrolka RadioButton ................................................................................................................537 Kontrolka TextBox .......................................................................................................................537 Kontrolka RichTextBox ...............................................................................................................537 Kontrolka ToolTip .......................................................................................................................537 Kontrolka TreeView .....................................................................................................................538 Kontrolka WebBrowser ...............................................................................................................538 Kontenery ...........................................................................................................................................539 Kontrolka FlowLayoutPanel ........................................................................................................539 Kontrolka GroupBox ....................................................................................................................539 Kontrolka Panel ............................................................................................................................540 Kontrolka SplitContainer .............................................................................................................540 Kontrolka TabControl ..................................................................................................................540 Kontrolka TableLayoutPanel .......................................................................................................540 Menu i paski narzędziowe ..................................................................................................................541 Kontrolka ContextMenuStrip .......................................................................................................541 Kontrolka MenuStrip ...................................................................................................................541 Kontrolka StatusStrip ...................................................................................................................541 Kontrolka ToolStrip .....................................................................................................................542 Kontrolka ToolStripContainer .....................................................................................................542 Kontrolki związane z danymi .............................................................................................................542 Kontrolka DataSet ........................................................................................................................542 Kontrolka DataGridView .............................................................................................................543 Kontrolka BindingSource .............................................................................................................543 Kontrolka BindingNavigator ........................................................................................................543 Kontrolka ReportViewer ..............................................................................................................543 Grupa Components okna narzędziowego ...........................................................................................544 Komponent BackgroundWorker ..................................................................................................544 Komponent DirectoryEntry ..........................................................................................................544 Komponent DirectorySearcher .....................................................................................................544 Komponent ErrorProvider ............................................................................................................544 Komponent EventLog ..................................................................................................................545 Komponent FileSystemWatcher ..................................................................................................545 Komponent HelpProvider ............................................................................................................545 Spis treści 15 Komponent ImageList ................................................................................................................. 546 Komponent MessageQueue ......................................................................................................... 546 Komponent PerformanceCounter ................................................................................................ 546 Komponent Process ..................................................................................................................... 546 Komponent SerialPort ................................................................................................................. 547 Komponent ServiceController ..................................................................................................... 547 Komponent Timer ........................................................................................................................ 547 Komponenty i kontrolki do obsługi wydruku .................................................................................... 547 Komponent PageSetupDialog ...................................................................................................... 547 Komponent PrintDialog ............................................................................................................... 547 Komponent PrintDocument ......................................................................................................... 548 Komponent PrintPreviewControl ................................................................................................ 548 Komponent PrintPreviewDialog .................................................................................................. 548 Komponenty okien dialogowych ....................................................................................................... 548 Komponent ColorDialog ............................................................................................................. 548 Komponent FolderBrowserDialog .............................................................................................. 548 Komponent FontDialog ............................................................................................................... 549 Komponent SaveFileDialog ........................................................................................................ 549 Podsumowanie ................................................................................................................................... 549 Rozdział 36. Zaawansowane programowanie interfejsu użytkownika ..............................................................................551 Wprowadzenie do GDI+ .................................................................................................................... 551 Uzyskanie obiektu Graphics ........................................................................................................ 552 Tworzenie przykładu „Witaj GDI+” ........................................................................................... 552 Rysowanie i wypełnianie kształtów ............................................................................................ 554 Wykorzystanie pędzli gradientowych ......................................................................................... 556 Tworzenie formularzy i kontrolek o niestandardowych kształtach ................................................... 558 Wykorzystanie dziedziczenia wizualnego ......................................................................................... 559 Internacjonalizacja interfejsu użytkownika ....................................................................................... 560 Podsumowanie ................................................................................................................................... 563 Rozdział 37. Dostęp do danych w Windows Forms 2.0 ..........................565 Wiązanie danych za pomocą obiektów klasy DataSet z kontrolą typów ........................................... 565 Wykorzystanie okienka Data Sources ......................................................................................... 566 Dodanie zbioru danych do formularza ........................................................................................ 566 Przykład dostępu do zbioru danych z kontrolą typów ................................................................. 568 Wprowadzenie do BindingSource ..................................................................................................... 569 Wykorzystanie kontrolki BindingNavigator ...................................................................................... 572 Podstawy kontrolki BindingNavigator ........................................................................................ 572 Czynności wiązania danych wywoływane przez użytkownika ................................................... 572 Praca z komponentem DataG
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: