Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00036 003560 22429123 na godz. na dobę w sumie
Między ciałem a umysłem - ebook/pdf
Między ciałem a umysłem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-658-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Książka jest przeglądem dostępnej na świecie wiedzy naukowej oraz pochodzącej z praktyki klinicznej, na temat obrazu ciała u osób z nadwagą. Omawia szczegółowo problematykę otyłości, odchudzania się oraz obrazu siebie – ze szczególnym uwzględnieniem obrazu własnego ciała. Integruje różne stanowiska teoretyczne oraz doświadczenia terapeutyczno - psychologiczne i medyczne.

Problem przedstawiony jest w sposób zdyscyplinowany i przejrzysty - wychodząc od definicji i genezy, poprzez jego manifestację, aż do obserwowalnych skutków. Od konstruktów teoretycznych (np. nadwaga czy obraz ciała), po zjawiska subiektywnie doświadczane (np. zaburzenia w obrazie własnego ciała czy psychologiczne konsekwencje nadwagi), aż do konkretnych zachowań (np. dieta czy psychoterapia stosowana przy odchudzaniu).

Książka może być użyteczna dla czytelnika ze względu na swą zawartość teoretyczną - zawiera definicje, kryteria diagnostyczne zaburzeń, przegląd badań naukowych oraz zestawienie metod zaradczych (np. diet), związanych z poruszaną problematyką. Stanowi jednak również zbiór informacji praktycznych, przydatnych np. w odchudzaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009 Recenzent: Prof. zw. dr hab. Zofi a Ratajczak Adiustacja: Anna Poinc Aleksandra Bylica Projekt okładki: Andrzej Augustyński ISBN 978-83-7587-658-1 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 Wydanie I, Kraków 2009 M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Spis treści Wprowadzenie .................................................................................... 7 Biopsychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje otyłości ................................................................ 11 Otyłość jako zagadnienie interdyscyplinarne ............................................... 11 Defi nicje i rodzaje otyłości ..................................................................... 11 Kryteria diagnostyczne otyłości .............................................................. 13 Charakterystyka problemu otyłości .............................................................. 14 Epidemiologia otyłości ........................................................................... 14 Polietiopatogeneza otyłości .................................................................... 15 Kontekst psychologiczny otyłości ................................................................ 19 Psychologiczne uwarunkowania głodu ................................................... 19 Zaburzenia jedzenia współwystępujące z otyłością ................................. 22 Psychologiczna symbolika nadmiernej masy ciała .................................. 26 Konsekwencje otyłości ................................................................................. 29 Skutki zdrowotne ................................................................................... 29 Skutki psychospołeczne .......................................................................... 30 Strategie redukcji nadmiernej masy ciała w aspekcie ich skuteczności ..................................................... 33 Metody stosowane w celu osiągnięcia i utrzymania prawidłowej masy ciała ........................................................... 33 Dieta ....................................................................................................... 33 Aktywność fi zyczna ................................................................................ 38 Leki i parafarmaceutyki .......................................................................... 40 Chirurgia i kosmetologia ........................................................................ 43 Założenia dotyczące odchudzania a ich efektywność ................................... 45 Problem nawrotów w leczeniu otyłości ................................................... 45 Paradoksalne efekty kontroli .................................................................. 47 Znaczenie pomocy psychologicznej i psychoterapii w procesie odchudzania ............................................................................... 50 Motywacja do odchudzania i jej konsekwencje ....................................... 50 M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 6 Spis treści Stres jako nieodłączny czynnik towarzyszący odchudzaniu .................... 53 Metody pracy terapeutycznej z osobami odchudzającymi się ................. 57 Obraz własnego ciała jako istotny element obrazu siebie .................................................................... 63 Charakterystyka obrazu siebie ..................................................................... 63 Defi nicja obrazu siebie ............................................................................ 63 Formowanie się obrazu siebie ................................................................. 67 Stabilność obrazu siebie .......................................................................... 70 Specyfi ka obrazu własnego ciała .................................................................. 71 Defi nicja obrazu ciała ............................................................................. 71 Wymiary opisowe obrazu ciała ............................................................... 72 Kształtowanie się obrazu ciała ................................................................ 72 Uwarunkowania obrazu własnego ciała ....................................................... 75 Kontekst socjobiologiczny obrazu ciała .................................................. 75 Kontekst kulturowy obrazu ciała ............................................................ 77 Obraz własnego ciała a funkcjonowanie psychospołeczne ........................... 81 Deformacje w obrazie własnego ciała .......................................................... 83 Przyczyny zaburzeń w obrazie ciała ........................................................ 83 Rodzaje zaburzeń obrazu ciała ................................................................ 85 Problematyka i metody badania obrazu własnego ciała ............................... 86 Obszar analizowanych zagadnień ........................................................... 86 Metody i techniki badania obrazu ciała .................................................. 88 Obraz własnego ciała u osób otyłych ........................................................... 89 Specyfi ka obrazu ciała u osób otyłych ..................................................... 89 Uwarunkowania obrazu ciała u osób otyłych .......................................... 91 Nowe spojrzenie na obraz ciała .................................................................... 92 Wyzwanie dla metodologii badań nad obrazem własnego ciała ............. 92 Obraz ciała jako konstrukt wieloaspektowy ............................................ 94 Podsumowanie ................................................................................... 97 Bibliografia ............................................................................................. 101 M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Wprowadzenie* Otyłość jest problemem, który w krajach zachodnich stale narasta. Również w Polsce, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zdecydowanie zwięk- szyła się liczba osób ważących więcej, niż zakładają normy medyczne właściwe dla danego wieku, wzrostu i płci. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mają wy- miar nie tylko zdrowotny, lecz także psychologiczny i społeczny. Pomimo że nadwaga jest coraz bardziej powszechna, stosunkowo niezmienny pozostaje brak społecznej akceptacji tego zjawiska. Osoby z nadmierną masą ciała są posądzane o pobłażanie sobie i brak silnej woli, a nierzadko wprost – o brak samokontroli. Doświadczają negatywnych emocji związanych z własnym wyglądem oraz wielu trudności w codziennym życiu. W związku z powyższym, największym pragnieniem wielu ludzi staje się od- krycie „cudownego” sposobu, który pozwoliłby na korzystanie z różnorodności i obfi tości pożywienia przy jednoczesnym odzyskaniu i zachowaniu szczupłej sylwetki. Rekordy popularności biją wciąż nowe diety cud, parafarmaceutyki czy wreszcie leki na otyłość. Odchudzanie staje się często jednym z najistotniejszych elementów życia, a nawet obsesją – zaprząta myśli, zniewala emocje, zmusza do rygorystycznych zachowań związanych z odżywianiem się i aktywnością fi zyczną, wpływa na relacje z innymi ludźmi, na życie rodzinne, pracę, stosunek do samego siebie. Niestety, pomimo determinacji w postępowaniu, najczęściej okazuje się nieskuteczne. Nawet jeśli udaje się zredukować masę ciała do pożądanego pozio- mu, po pewnym czasie wraca ona do punktu wyjścia, a czasem znacznie go prze- kracza. Przez to problem może trwać latami i wzbudzać nieprzerwaną frustrację, wynikającą z ogromnego wysiłku wkładanego w odchudzanie, przy minimalnych jego efektach. Proste zalecenie, aby mniej jeść i zwiększyć aktywność fi zyczną, jest oczywiste, ale niewystarczające. Wiele osób, nawet będących swoistymi eks- pertami w dziedzinie diet i ćwiczeń ruchowych, nie jest w stanie zastosować się do tych zaleceń. Jako główny powód podaje się zwykle brak silnej woli, który uniemożliwia zarówno zachowanie systematyczności i wytrwałości w realizowa- niu podejmowanych działań, jak i powstrzymanie się od pokus żywnościowych. * Książka jest fragmentem rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Eugenii Mandal. M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 8 Wprowadzenie Badacze zajmujący się problematyką zaburzeń jedzenia nieustannie starają się zidentyfi kować psychologiczne przyczyny nadmiernego objadania się. Ich poszu- kiwania wydają się uzasadnione, ponieważ tak jak stan psychiczny osób otyłych może wynikać z nadmiernej masy ciała i związanych z nią niedogodności, tak sam może się przyczyniać do powstawania i utrzymywania się nadwagi. Potoczna opinia, że ludzie tyją, bo są łakomi i mają słabą wolę, to tylko część prawdy. Tym bardziej, że większość osób otyłych faktycznie cierpi z powodu swojego wyglądu i przez lata walczy z dodatkowymi kilogramami. Niestety, mimo całego wysił- ku i wielu wyrzeczeń, walka ta najczęściej nie przynosi oczekiwanych rezulta- tów. Prowadzi to do nasilenia się negatywnych przekonań o sobie oraz zaburzeń w relacjach interpersonalnych. Taka sytuacja rodzi wiele pytań, m.in. o naturę psychologicznych mechanizmów związanych z utrzymywaniem się nadwagi. Nasuwa się przypuszczenie, że u podłoża zjawiska może leżeć jakiś nieodkryty albo niedoceniany czynnik. Zidentyfi kowanie go nie jest proste. Mimo starań naukowców oraz praktyków, stale powiększa się liczba osób otyłych i odchudza- jących się. Cenne źródło inspiracji w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań stanowi praktyka kliniczna. Praca terapeutyczna z pacjentami otyłymi podejmujący- mi kurację odchudzającą dostarcza obserwacji i doświadczeń, które rozszerzają medyczną perspektywę problemu o aspekty natury psychologicznej i socjokul- turowej. Po pierwsze wiele osób otyłych wydaje się akceptować własny wygląd, a nawet podkreślać zadowolenie ze swojej tuszy. Trudno jednoznacznie określić, czy zadowolenie to jest rzeczywiste, czy też pozostaje jedynie w sferze deklaracji. Po drugie pacjenci zgłaszający się do poradni leczenia otyłości często prezentują siebie jako osoby bezradne wobec systematycznie wzrastającej masy ciała, mało świadome dlaczego tyją, obciążone problemami, nieszczęśliwe, w niewielkim stopniu łączące styl własnego życia ze swoim wyglądem. Wydają się nie rozumieć praw przyczynowo-skutkowych odnoszących się do objadania się i tycia. Po trze- cie wielu pacjentów przyznaje, że mimo trwającej latami otyłości, ostatecznym motywem podjęcia kuracji odchudzającej stało się zobaczenie siebie na fi lmie wideo lub w odbiciu wystawy sklepowej. Po początkowym niedowierzaniu, że są widzianą przez siebie postacią, następował u nich zwykle moment przerażenia, któremu towarzyszył lęk, wstyd oraz mocne postanowienie, iż trzeba natych- miast i nieodwołalnie „coś z tym zrobić”. Po czwarte wielu otyłych pacjentów proszonych, aby na chwilę zamknęli oczy i wyobrazili sobie siebie, twierdzi, że w wyobraźni widzi osobę szczupłą czy raczej: normalną, przeciętną pod wzglę- dem masy ciała. Ta wyobrażona postać jest często tożsama z własnym obrazem sprzed lat, a czasem zupełnie fi kcyjna, stanowiąca absolutne przeciwieństwo wy- glądu pacjenta. Analiza powyższych spostrzeżeń prowadzi do przekonania, że kluczowym zagadnieniem dla rozważanego problemu jest obraz siebie, a w szczególności – obraz własnego ciała. Prawdopodobnie przynajmniej u części osób otyłych ist- M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Wprowadzenie 9 nieje mechanizm psychologiczny, który zakłóca prawidłowe funkcjonowanie świadomości w obszarze ciała albo nawet przesuwa część informacji na temat ciała do sfery nieświadomej. Przez to adekwatny odbiór ciała jest utrudniony czy wręcz niemożliwy. „Przekłamania” związane z wielkością masy ciała mogą dotyczyć wielu obszarów psychiki, np. pamięci, wyobrażeń, emocji związanych z ciałem, odczuwania płynących z niego bodźców. Obserwacje i doniesienia na- ukowe potwierdzają, że przeżywanie i zachowanie jednostki jest często determi- nowane właśnie przez subiektywne doświadczanie siebie, a nie tylko obiektywne wskaźniki. W wyniku szacowania rozmiarów własnego ciała często pojawia się niezgodność między obrazem obiektywnym a tym spostrzeganym subiektywnie. Podobnie jest z postawą emocjonalną wobec własnego wyglądu. Zależy ona m.in. od tego, czy przedmiotem oceny jest rzeczywisty czy idealny obraz ciała oraz czy oceniany jest całościowy wygląd, czy też poszczególne części ciała. Doniesienia naukowe dotyczące obrazu ciała u osób z nadwagą nie są zgodne. Większość z nich sugeruje, że osoby otyłe w sposób zniekształcony postrzegają swoją fi zyczność, jednak kierunek tego zniekształcenia jest kwestią sporną. Część autorów dowodzi, że przeszacowują one swoje rozmiary, inni – że je zaniżają. Również stosunek emocjonalny osób otyłych do własnego ciała nie jest jedno- znaczny. Najczęściej bywa negatywny, jednak część badaczy wskazuje na postawę ambiwalentną, a nawet pozytywną. Niniejsza praca jest próbą uporządkowania zagadnień związanych z obrazem ciała, w kontekście nadmiernej wagi oraz wysiłków zmierzających do jej zredu- kowania. Stanowi przegląd wiedzy naukowej, dostępnej na świecie oraz pocho- dzącej z praktyki klinicznej, na temat otyłości, odchudzania się i obrazu siebie. Integruje różne stanowiska teoretyczne oraz doświadczenia terapeutyczne, psy- chologiczne i medyczne. M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Biopsychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje otyłości Otyłość jako zagadnienie interdyscyplinarne Definicje i rodzaje otyłości Otyłość jest przewlekłą chorobą ogólnoustrojową. W jej przebie- gu, na skutek zaburzeń homeostazy przemiany energetycznej, następuje rozrost tkanki tłuszczowej ponad przyjętą normę. Z powodu zwiększenia liczby i/lub wielkości komórek tłuszczowych dochodzi do wtórnego uszkodzenia struktury i funkcji poszczególnych narządów i układów (Report of WHO..., 1998; Czy- żewska, 2000; Zahorska-Markiewicz, 2005). Podana defi nicja jest defi nicją me- dyczną, obiektywną, powszechnie stosowaną i akceptowaną. Należy jednak wspomnieć również o defi nicjach otyłości stworzonych na podstawie subiektywnej oceny masy ciała (Radoszewska, 1994). Psychologia społeczna charakteryzuje jednostkę otyłą jako taką, której inni przypisali cechę otyłości. W tym wypadku zewnętrzne, będące udziałem innych postrzeganie osoby jako otyłej, warunkuje przypisanie jej tego atrybutu. Psychologia klinicz- na za kryterium występowania określonej właściwości przyjmuje jej subiektywne doświadczanie przez jednostkę. Defi niuje osobę otyłą jako taką, która doświad- cza siebie jako otyłą, czyli ma poczucie otyłości. Subiektywna ocena otyłości – zarówno w wymiarze interpersonalnym, jak i intrapsychicznym – nie musi odpowiadać ocenie obiektywnej. Dzieje się tak np. wtedy, kiedy masa ciała danej osoby mieści się w normie, ale osoba ta znaj- dzie się w grupie osób wyjątkowo szczupłych. Albo przeciwnie – gdy osoba otyła znajdzie się w środowisku, w którym nadwaga jest normą. Ocena wyglądu kon- kretnego człowieka jest wtedy zależna od zgodności lub niezgodności z cechami występującymi powszechnie. Przykładem zaburzenia, w którym występuje niezgodność spostrzegania włas- nego ciała z oceną obiektywną, jest anorexia nervosa. Pomimo że wskaźniki me- M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 12 Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się... dyczne oraz opinie innych określają pacjentów anorektycznych jako skrajnie wy- chudzonych, oni sami uważają swoje ciało za zbyt ciężkie i masywne. Podobnie nieadekwatne do rzeczywistości doświadczanie siebie jest udzia- łem osób cierpiących na otyłość fantomową. Zjawisko to opisał h omas Cash (1994a). Polega ono na utrwalonym przekonaniu osób o prawidłowej masie ciała, które kiedyś były otyłe, o tym, że masa ich ciała nadal przekracza przyjęte nor- my. Klasyfi kacja otyłości jest złożona i zależy od przyjętych kryteriów. Poniżej przedstawiono (Tabela 1) wybrane kryteria klasyfi kacyjne oraz wynikające z nich rodzaje otyłości. Tabela 1. Klasyfi kacja otyłości Kryterium diagnostyczne Czas wystąpienia Związek z innymi chorobami Etiologia Patogeneza Liczba i wielkość adipocytów Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej Rodzaj otyłości • wczesna (okres dzieciństwa i adolescencji) • późna (okres dorosłości) • pierwotna (80–90 przypadków) • wtórna • endogenna (czynniki endokrynne, genetyczne, metaboliczne, choroby ośrodkowego układu nerwowego, urazy) • egzogenna (czynniki środowiskowe i psychologiczne); 95 przypadków • regulacyjna (zaburzona regulacja poboru pokarmu) • metaboliczna (wrodzone lub nabyte zaburzenie przemiany węglowodanowej i lipidowej) • hipertrofi czna (przerost adipocytów, hiperinsulinizm, hiper- triglicerydemia, częste występowanie objawów nietolerancji węglowodanów – cukrzycy oraz miażdżycy) • hiperplastyczna (wzrost liczby adipocytów; brak dodatko- wych zaburzeń, ale duża oporność na odchudzanie) • mieszana • gynoidalna, biodrowo-udowa (wczesny początek, obniżenie spoczynkowej przemiany materii, które nie ulega zmianie w trakcie odchudzania) • androidalna, brzuszna, wisceralna (początek zwykle w wieku dojrzałym, odkładanie tłuszczu silnie zdeterminowane gene- tycznie, większa spoczynkowa przemiana materii niż w gyno- idalnej, znaczna redukcja masy ciała w przypadku ujemnego bilansu energetycznego) Źródło: opracowanie własne. M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Biopsychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje otyłości 13 W literaturze przedmiotu bardzo często spotyka się rozróżnienie na tzw. oty- łość wczesną lub o wczesnym początku oraz otyłość późną, inaczej – o póź- nym początku (Gortmaker i in., 1987; Cash, 1993; Adami i in., 1997; Adami i in., 1998; McCabe, Ricciardelli, 2001; Carpenter i in., 2000; Latner, Stunkard, Wilson, 2005; Seidell, 2005). Kryterium tego rozróżnienia stanowi wiek pa- cjenta. Otyłość o wczesnym początku diagnozowana jest wówczas, gdy pojawia się w okresie dzieciństwa lub adolescencji. Przyjmuje się, że okres adolescencji kończy się około 20 roku życia. Następujący po nim okres poadolescencyjny jest utożsamiany z wczesną dorosłością (Blos, 1962, za: Gaś, 1994; Obuchowska, 1996; Harwas-Napierała, Trempała, 2002). Kryteria diagnostyczne otyłości W celach diagnostycznych wykorzystuje się najczęściej pięć sposo- bów pozwalających na obiektywne stwierdzenie otyłości (por. Tabela 2). Są to: • wskaźnik masy ciała (Body Mass Index, BMI) – obliczany według wzoru Queteleta: BMI = masa ciała (kg) : wzrost (m2); klasyfi kacja poszczególnych wartości BMI została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (Report of WHO..., 1998); • stosunek właściwej masy ciała do masy należnej – należna masa ciała to średnia masa ciała, przy której umieralność jest najmniejsza, można ją ob- liczyć samodzielnie, np według wzoru: [wzrost (cm) – 100] – 10 (dla ko- biet) lub 5 (dla mężczyzn); najbardziej optymalna jest zgodność właściwej masy ciała z masą należną (Zahorska-Markiewicz, 2005); • zawartość tkanki tłuszczowej w ogólnej masie ciała – pomiaru można dokonać np. metodą bioimpedancji, za pomocą specjalistycznego przy- rządu (np. Body State); odpowiedni procentowy udział tkanki tłuszczowej w ogólnej masie ciała wyznacza granice normy fi zjologicznej (Tatoń, 1995; Zahorska-Markiewicz, 2005); • obwód talii – pomiar może być dokonany np. za pomocą centymetra kra- wieckiego; wartości tego kryterium zostały podane przez International Diabetes Federation, w h e IDF Consensus Worldwide Defi nition of the Metabolic Syndrome (Wysocka i in., 2005); wartości te są odmienne dla poszczególnych grup etnicznych; • stosunek obwodu talii do obwodu bioder (Weist to Hip Ratio, WHR) – uzyskiwany według wzoru: obwód pasa (cm) : obwód bioder (cm); jest pomocny w określeniu typu otyłości; wartości WHR powyżej 0,85 u kobiet i powyżej 1 u mężczyzn, świadczą o otyłości brzusznej (Zahorska-Markie- wicz, 2005). M. B(cid:261)k-Sosnowska, Mi(cid:266)dzy ciałem a umysłem, Kraków 2009 ISBN: 978-83-7587-658-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 14 Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się... Tabela 2. Parametry diagnozujące otyłość Klasyfi - kacja BMI (kg/m2) masy należnej tkanki tłuszczowej Obwód talii (cm) Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Europa USA Europa USA Norma 18,5–24,9 100 Nadwaga 25,0–29,9 110–120 Otyłość 30 120 20–25 25–30 30 10–15 15–25 25 72 80 89 94 72–80 80–88 89–94 94–102 80 88 94 102 I˚ II˚ III˚ 30,0–34,9 35,0–39,9 40 Źródło: opracowanie własne. Charakterystyka problemu otyłości Epidemiologia otyłości Otyłość jest problemem, który w krajach rozwijających się utrzymu- je stałą tendencję wzrostową. Na całym świecie żyje ponad 300 milionów ludzi otyłych, a liczba ta w ciągu najbliższych 20 lat może się podwoić (Formiguera, Canton, 2004; Wardle, Haase, Steptoe, 2006). W krajach wysoko rozwiniętych liczebność osób otyłych wśród kobiet i mężczyzn jest podobna. W krajach o ni- skim wzroście gospodarczym otyłość występuje przede wszystkim u kobiet z grup o niskim statusie socjoekonomicznym (Seidell, 2005). Z najnowszych badań przeprowadzonych przez NHANES (National Health and Nutrition Examination Surrey) w Stanach Zjednoczonych wynika, że 65,7 dorosłej populacji ma nadwagę lub otyłość (Hedley, 2004, za: Babińska i in., 2004). W ciągu dwóch ostatnich dekad liczba osób z BMI powyżej 40 wzrosła w USA aż o 300 . Podwoiła się również liczba otyłych dzieci i nastolatków. Spowodowało to zapadalność osób należących do tej grupy wiekowej na przewle- kłe choroby towarzyszące otyłości, które do tej pory były charakterystyczne dla okresu starzenia się (Hamilton, 2002). W Europie najwięcej otyłych jest w Wiel- kiej Brytanii, trochę korzystniej sytuacja przedstawia się we Francji i Szwecji (Babińska i in., 2004). Według badań Pol-MONIKA, przeprowadzonych w 2001 roku w popula- cji warszawskiej, na nadwagę cierpi 31 kobiet i 44 mężczyzn, a na otyłość 29 kobiet i 28 mężczyzn. Kolejne badanie ogólnopolskie – NATPOL PLUS,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Między ciałem a umysłem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: