Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 006423 20227312 na godz. na dobę w sumie
Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze - ebook/pdf
Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 764
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3193-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W pracy podjęto problematykę z zakresu polityk publicznych, w tym przede wszystkim polityki społecznej. Ponadto analizie poddano kwestie związane z teoretycznym i praktycznym wymiarem demokracji, myślą społeczno-polityczną, stosunkami międzynarodowymi oraz funkcjonowaniem mediów i systemów medialnych.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli studia nad wybranymi kwestiami i problemami społecznymi. Szczególna uwaga poświęcona została zagadnieniom uprzemysłowienia, rynku pracy oraz tematyce osób starszych i demografii, które to stanowią przedmiot zainteresowań naukowych Jubilata. W pracy prowadzono również rozważania związane z różnorodnymi aspektami funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz procesów demokratyzacji. Na szczególną uwagę zasługują zamieszczone w pracy refleksje natury filozoficznej. Z kolei studia o charakterze praktycznym zostały m.in. zamieszczone w tych częściach pracy, które dotyczą międzynarodowych kontekstów polityki.

Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityk publicznych, decydentów politycznych, w tym szczególności przedstawicieli władz samorządowych, a także instytucji II i III sektora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pod redakcją Pawła Grzywny, Joanny Lustig, Natalii Stępień-Lampy, Bożeny Zasępy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Jacek Wojnicki Szanowny Jubilacie, dziękujemy, że tak znaczną część życia poświęcił Pan Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach. Dziękujemy za doniosły wkład w rozwój nauki. Dziękujemy za entuzjazm w kształceniu i wychowaniu młodzieży. Dziękujemy za umiejętność twórczej i zgodnej współpracy. Dziękujemy za pogodę ducha, serdeczność oraz życzliwość dla ludzi. Dziękujemy za umiłowanie górnictwa. Życzymy dalszych sukcesów naukowych i rozwijania życiowych pasji. Współpracownicy i uczniowie Słowo o Jubilacie Świętowanie jubileuszu jest pięknym obyczajem, który na stałe wpisał się w życie środowiska akademickiego. Jest niezwykłym wydarzeniem, pozwa- lającym wyrazić uznanie dla pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej Jubilata. W 2017 roku przypada jubileusz szczególny – 65. urodzin kierownika Zakła- du Polityki Społecznej dr. hab. Mariana Mitręgi, ekonomisty, politologa i poli- tyka społecznego. Człowieka nietuzinkowego i niezwykle życzliwego ludziom. Z tej okazji, my – Jego uczniowie – pragniemy wyrazić szacunek i wdzięcz- ność naszemu Mistrzowi. Żywimy nadzieję, że księga pamiątkowa, na którą złożyły się artykuły ofia- rowane przez współpracowników i przyjaciół Jubilata, będzie dla Niego nie tyl- ko przedmiotem miłej lektury, lecz również symbolem naszego podzięko wania. Wielki to dla nas zaszczyt i honor przedstawić Czytelnikowi sylwetkę Ju- bilata, choć mamy świadomość, że zaprezentowanie wszystkich Jego dokonań na niwie naukowej i dydaktycznej jest zadaniem niewykonalnym. Z poczu- ciem niezwykle ważnego zadania zaakcentujemy zatem najważniejsze fakty z bogatego życiorysu naszego Mistrza. Marian Karol Mitręga urodził się 20 lipca 1952 roku w Michałkowicach, dzisiejszej dzielnicy Siemianowic Śląskich. Jest synem Jana Mitręgi, który w la- tach 1959–1974 pełnił funkcję ministra górnictwa i energetyki, w latach 1971– 1975 wiceprezesa Rady Ministrów, a w okresie 1976–1980 ambasadora Polski w Czechosłowacji. Miejsce urodzenia i rodzina w dużym stopniu wpłynęły na późniejsze zainteresowania badawcze Jubilata. Po pomyślnym zdaniu egzaminu maturalnego w katowickim II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej studiował w latach 1971–1975 na 8 Słowo o Jubilacie Wydziale Handlu Wewnętrznego i Ekonomiki Żywienia Akademii Ekono- micznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Studia z zakresu ekonomii ze specjalnością handel wewnętrzny ukończył w trybie indywidualnego pro- gramu studiowania z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Jego pra- ca magisterska Wpływ środowiska wielkoprzemysłowego na ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej na przykładzie Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego uzyskała wyróżnienie w konkursie na najużyteczniejszą pracę dyplomową, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Zrzeszenie Studentów Polskich. W 1978 roku obronił na Wydziale Nauk Spo- łecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pracę doktorską Konsekwen- cje migracji jako przesłanki regionalnego programu polityki społecznej (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego). W 1979 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych uzyskał stopień naukowy doktora nauk politycznych. W tym sa- mym roku ukończył prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych dwuletnie podyplomowe Studium Pedagogiczne. W latach 1987–1988 odbył staż w Uni- wersytecie Warszawskim. W 2002 roku, na podstawie ogólnego dorobku na- ukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Restrukturyzacja umiejsco- wiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego, Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjęła uchwałę o nadaniu Marianowi Mitrędze stopnia naukowego doktora habili- towanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność po- lityka społeczna. Życie zawodowe Jubilata nierozerwalnie związane jest z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Już w trakcie ostatniego roku studiów podjął pracę w charakterze stażysty w ówczesnym Instytucie Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych tej Uczelni. Z dniem 1 paździer- nika 1975 roku w ramach powstałego wówczas Instytutu Nauk Politycznych (wyodrębnionego z Instytutu Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych) został utworzony Zakład Polityki Społecznej. Marian Mitręga był jednym z pierw- szych jego pracowników. W latach 1975–1977 zatrudniony był na stanowisku asystenta, od 1978 roku na stanowisku adiunkta, od 1997 roku na stanowisku starszego wykładowcy, od 2003 roku na stanowisku adiunkta ze stopniem na- ukowym doktora habilitowanego, od 2010 roku na stanowisku profesora nad- zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2015 roku ponow- nie na stanowisku adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Od początku swego zatrudnienia w Zakładzie Polityki Społecznej Jubilat wchodził w skład wielu zespołów badawczych, kierowanych przez prof. dr hab. Lucynę Frąckiewicz, prof. dr. hab. Jana Kantykę, prof. dr hab. Józefę Kra- mer. W latach 1984–1988 uczestniczył w Rządowym Programie Badań Podsta- wowych (III 5.05) pn. Procesy urbanizacyjne w PRL w nowych i starych aglomera- cjach przemysłowych Śląska i ich wpływ na przeobrażenia struktur społecznych miast Słowo o Jubilacie 9 śląskich. W okresie 1986–1990 brał udział w Centralnym Programie Badań Pod- stawowych (09.09) pn. Polityka społeczna państwa oraz w Resortowym Progra- mie Badań Podstawowych (39.3) pn. Zmiany w strukturze konsumpcji w latach 1986–1990. W okresie tym został także włączony do realizacji Centralnego Pro- gramu Badań Podstawowych (11.08), poświęconego badaniom nad metodami zapobiegania skutkom alkoholizmu i narkomanii, a następnie do programu badawczego Poziom życia mieszkańców województwa katowickiego, realizowane- go przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Katowicach. W la- tach 1993–1994 brał udział w badaniach dotyczących integracyjnego systemu zachowania aktywności zawodowej osób potencjalnie bezrobotnych jako in- strumentu aktywnej polityki zatrudnienia w województwie bielskim (Projekt Badawczy Zamawiany 007-01), a także współuczestniczył w badaniach nad niepełnosprawnością w Polsce w ramach tematu realizowanego przez Insty- tut Filozofii i Socjologii PAN na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilita- cji Osób Niepełnosprawnych. W 1994 roku wziął udział w badaniu pt. Sytuacja psychospołeczna pracowników kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej związek z wy- stępującymi w kopalniach konfliktami. Efektem Jego pracy było autorskie opraco- wanie Stosunek górników do infrastruktury socjalnej kopalń. W latach 1998–1999 był członkiem zespołu badawczego realizującego projekt pt. Ubóstwo i margi- nalizacja. W poszukiwaniu aktywnych form i metod przeciwdziałania ubóstwu (Pro- gram UNDP POL/651/A/99). W latach 2005–2007 brał udział w zespołowych ba- daniach nad problemem bezrobocia w Siemianowicach Śląskich. Efektem tych badań było wypracowanie strategii przeciwdziałania bezrobociu oraz publi- kacja monograficzna Strategia przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Ślą- skich. Diagnoza i kierunki działań, której współautorami byli Marek Barański, Małgorzata Kuś oraz Maria Zrałek. Współuczestniczył także w realizacji m.in. takich tematów badawczych, jak: Społeczno-gospodarcze i polityczne konsekwencje restrukturyzacji Górnego Ślą- ska; Problemy edukacyjne i zdrowotne regionu uprzemysłowionego; Dzieci i młodzież w procesie transformacji ustrojowej; Strefy ubóstwa w mieście wielkoprzemysłowym; Bezdomność i ubóstwo; Uwarunkowania życia i pracy zawodowej pielęgniarek; Poli- tyka społeczna wobec wyzwań XXI wieku. Ponowoczesny model polityki społecznej. Obecnie jest kierownikiem tematu badawczego pt. Usługi społeczne w lokalnych politykach publicznych. Indywidualne zainteresowania badawcze Jubilata koncentrują się głów- nie wokół społecznych konsekwencji restrukturyzacji przemysłu na Górnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń zachodzących w prze- myśle górnictwa węgla kamiennego. W 1995 roku opublikował książkę Po- lityka socjalna wobec górników węgla kamiennego. Diagnoza stanu obecnego oraz społeczne skutki restrukturyzacji, w której w sposób krytyczny przedstawił na- stępstwa prowadzonej przez resort górnictwa w okresie PRL polityki socjalnej oraz zarysował program niezbędnych zmian wobec nadchodzących wyzwań 10 Słowo o Jubilacie restrukturyzacyjnych. Efektem prac badawczych nad przebiegiem wdrażania zmian w zasadach funkcjonowania przemysłu węgla kamiennego było rów- nież opublikowanie książki Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regional- ne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego. Z kolei rezultatem zaintere- sowań badawczych dotyczących problemów demograficznych było wydanie w 1995 roku książki Demografia społeczna. Marian Mitręga jest także współau- torem monografii Wybrane problemy polityki społecznej, opublikowanej w 2016 roku oraz Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce, wydanej w 2017 roku. Równie ważna jest pozostała część Jego dorobku publikacyjnego, obejmu- jąca ponad 100 pozycji o różnym charakterze (artykuły naukowe, rozdziały w pracach zbiorowych o charakterze monograficznym, ekspertyzy). Dotyczą one przede wszystkim ogólnie rozumianej polityki społecznej oraz społecz- nych implikacji transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarki. Szanowny Jubilat jest niezwykle cenionym dydaktykiem. Z zamiłowaniem prowadzi zajęcia na różnych kierunkach studiów. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich wykładanych przez Niego przedmiotów. Wśród profi- lowanych zajęć z obszaru polityki społecznej warto jednak wspomnieć m.in. o: Polityce zatrudnienia i rynku pracy, Polityce zdrowotnej, Państwie welfare state i jego przeobrażeniach, Modelach polityki społecznej czy Międzynarodowej porównawczej polityce społecznej. Wśród przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności „usługi społeczne w politykach publicznych” wymienić należy m.in.: Teorię usług społecznych, Determinanty rozwoju gospodarczego oraz Demograficzne wy- zwania Europy. Marian Mitręga wykształcił tysiące studentów, zyskując sobie opinię wybornego wykładowcy. Jako opiekun naukowy wypromował setki prac licencjackich i magister- skich. Pod Jego kierunkiem powstało do tej pory 11 dysertacji doktorskich. Jest także szanowanym recenzentem w licznych przewodach doktorskich i habi- litacyjnych. Poza pracą naukową i dydaktyczną Marian Mitręga pełni różnego rodza- ju funkcje oraz angażuje się w rozmaite przedsięwzięcia, wykazując się tym samym operatywnością i wysokimi kompetencjami. W latach 1978–1980 peł- nił funkcję Pełnomocnika Rektora do spraw Studenckiego Ruchu Naukowe- go w zakresie studiów humanistycznych. Do jego obowiązków należała m.in. koordynacja studenckich zebrań i sesji naukowych, nadzór nad studencki- mi obozami naukowymi, pomoc w logistycznym i finansowym zabezpiecze- niu planowanych przedsięwzięć oraz ocena opiekunów studenckiego ruchu naukowego. W latach 1978–1990 był ankieterem, a później także kontrolerem sieci katowickiej, która wykonywała badania na zlecenie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W 1994 roku ukończył przygotowany przez Naczelną Or- ganizację Techniczną w Katowicach kurs wyceny majątku, uzyskując tym sa- mym uprawnienia specjalisty do spraw wyceny majątku pozaprodukcyjnego przedsiębiorstw państwowych. Słowo o Jubilacie 11 W latach 1994–1997 był członkiem Rady Ekonomicznej powołanej przy wojewodzie katowickim. W ramach prac podejmowanych w Zespole Polity- ki Socjalnej i Społecznej wykonał szereg ekspertyz, w których wskazywał na społeczne skutki prowadzonej na obszarze Górnego Śląska restrukturyzacji. Ponadto w latach 1996–1998 był członkiem Rady Rozwoju Społecznego po- wołanej również przy wojewodzie katowickim. W toku jej prac zajmował się kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju regionu. Współuczestniczył także w redagowaniu raportów powstających pod patronatem Programu Roz- woju Organizacji Narodów Zjednoczonych (Program Zrównoważonego Roz- woju Społecznego Województwa Katowickiego UNDP). W 1996 roku wspólnie z prof. dr hab. Lucyną Frąckiewicz oraz dr Marią Zrałek opracował na potrze- by Prezydium Rządu RP ekspertyzę pt. Problemy ekonomiczno-społeczne górnic- twa w procesie restrukturyzacji. W latach 1995–1997 był członkiem Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej Katowic. Na jej potrzeby wykonał liczne eks- pertyzy społeczne. W 2004 roku został powołany w skład Komitetu ds. Woje- wódzkiej Strategii Polityki Społecznej, któremu przewodniczył marszałek wo- jewództwa śląskiego. Zadaniem Komitetu było wyznaczenie kierunków prac nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020. W 2013 roku wszedł w skład Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej, a w roku 2014 został członkiem powołanego przy Regio- nalnym Ośrodku Polityki Społecznej zespołu ekspertów, który opiniował plan działań pn. Rodzina szansą – Śląska Karta Dużej Rodziny. W latach 2002–2004 był wicedyrektorem do spraw naukowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersy- tetu Śląskiego w Katowicach. Od 2005 roku jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzi- nie nauk społecznych (dyscyplina: nauki o polityce). Pełni także funkcję prze- wodniczącego Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku politologia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecz- nej, Towarzystwa Przyjaciół Nauki im. Walentego Roździeńskiego, Towarzy- stwa Inicjatyw Naukowych oraz członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”. Wyrazem uznania osiągnięć Jubilata są liczne nagrody rektorskie, które otrzymał za pracę naukową i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 1976/1977 otrzymał nagrodę indywidu- alną za pracę dydaktyczno-wychowawczą i naukową; w 1979 roku nagrodę in- dywidualną za aktywne zaangażowanie się w organizację procesu dydaktycz- nego, a w szczególności za rozwijanie różnych form kształcenia; w 1980 roku nagrodę indywidualną za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz prace or- ganizacyjne na rzecz uczelni; w 2003 roku nagrodę indywidualną II stopnia za działalność naukowo-badawczą; w 2006 roku nagrodę indywidualną II stop- nia za działalność naukową; a w 2009 roku nagrodę indywidualną za osiągnię- 12 Słowo o Jubilacie cia naukowe, dydaktyczne oraz prace organizacyjne na rzecz uczelni. Jest też adresatem licznych listów gratulacyjnych od władz uczelni za dotychczaso- wą działalność i osiągnięcia oraz pracę na rzecz środowiska akademickiego. Poza Uniwersytetem Śląskim w Katowicach życie zawodowe Jubilata zwią- zane było także z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Uni- wersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Szkołą Pracowników Socjal- nych w Katowicach. Marian Mitręga, pochodzący z tradycyjnej górniczej rodziny, regionalną tożsamość górnośląskiej „domowiny” stawia zawsze na pierwszym miejscu. To ona wyznaczyła Jego drogę naukową. Szanowny Jubilat to wybitny nauczyciel akademicki, naukowiec i praktyk. Człowiek niezwykle serdeczny, pracowity, dociekliwy i zaangażowany. Czło- wiek, którego nigdy nie opuszcza pogoda ducha i na którego zawsze możemy liczyć. Dziękujemy! I prosimy o jeszcze. Pracownicy Zakładu Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Spis treści Słowo o Jubilacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybrane prace Mariana Mitręgi z lat 1976–2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Mariana Mitręgi . . . . Podziękowanie od doktorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podziękowanie od doktorantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybrane aspekty polityki społecznej Krzysztof Szewior O aktualności kształcenia na temat współczesnych kwestii społecznych w ra- mach Europejskiego Obszaru Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MirosŁawa Wielopolska-Szymura Polityka kulturalna w ujęciu polityki społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Społeczny wymiar strategii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości . . . . . . . . Sprawność funkcjonowania systemu społecznego w świetle współczesnej polityki instytucji zdrowotnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O racjonalną politykę senioralną: innowacje – bezpieczeństwo – odpowie- dzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 13 21 23 25 29 43 55 70 85 Mariusz KolczyŃski Leszek BuliŃski ElŻbieta TrafiaŁek Felicjan Bylok Robert RauziŃski Aktywność ludzi starszych na rynku dóbr i usług – orientacja prokonsump- cyjna w zachowaniach seniorów na rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Procesy i struktury demografi czne na Śląsku w latach 1945–2015 (wojewódz- two dolnośląskie, opolskie, śląskie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 760 Spis treści Problemy rynku pracy i obszarów poprzemysłowych MaŁgorzata Baron-Wiaterek Normatywne podstawy kształtowania zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Olga Kowalczyk BoŻena Zasępa WiesŁaw Koczur 25 lat systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce . . 170 Kierunki rozwoju górniczych świadczeń emerytalnych w Polsce do 1998 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Emerytury górnicze po reformie systemu ubezpieczeń społecznych – wy- brane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Natalia StępieŃ-Lampa PaweŁ Grzywna Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku i jej społeczne skut- ki. Przykład Siemianowic Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Poprzemysłowy obraz Siemianowic Śląskich – bezpieczeństwo zdrowotne osób wykluczonych ekonomicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Społeczeństwo obywatelskie Marek BaraŃski LudmiŁa Dziewięcka-Bokun Agnieszka Turska-Kawa Partycypacyjny model samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Odpowiedzialny obywatel – fundament społeczeństwa obywatelskiego . . . 295 Wybrane uwarunkowania defi cytu obywatelskości w Polsce . . . . . . . . . . . . . 311 Bernard Grzonka, Patrycja Szostok O znaczeniu sprawnej komunikacji lokalnej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Jerzy Mizgalski Joanna Lustig Sylwester WrÓbel Aktywność społeczna środowisk lokalnych jako element partycypacji poli- tycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Zarys historii rozwoju stowarzyszeń i fundacji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Jednostka pomocnicza jako ogniwo samorządu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Myśl społeczno-polityczna Janusz Sztumski Wpływ wojen na społeczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Tomasz SŁupik, Agnieszka TuroŃ-Kowalska Sprawiedliwość w doktrynie liberalnej i jej krytyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Spis treści 761 Jacek Surzyn Waldemar Wojtasik MirosŁaw CzerwiŃski Zbigniew Kantyka Filozofi a i polityka. Przypadek Martina Heideggera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Od Kuznetsa do Pikett y’ego. Polityczne aspekty nierówności ekonomicz- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Ferdynand Zweig – ekonomista i socjolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Uspołecznienie czy prywatyzacja? Spór o kształt polskiej gospodarki u pro- gu transformacji demokratycznej (1980–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Wymiary demokracji Wielopłaszczyznowy i wieloetapowy charakter procesu demokratyzacji . . 495 MaŁgorzata DomagaŁa, Jan Iwanek Subcentralne ustroje polityczne państw demokratycznych . . . . . . . . . . . . . . . 509 Sebastian Kubas RafaŁ Glajcar Robert Radek Instytucjonalny wymiar konsolidacji demokracji – wybrane aspekty . . . . . . 529 Demokracja a jakość rządzenia – aspekty teoretyczne i praktyka politycz- na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 MaŁgorzata MyŚliwiec Europejskie regiony jako przedmiot zainteresowań badawczych . . . . . . . . . 560 Międzynarodowe konteksty polityki MieczysŁaw Stolarczyk Katarzyna Czornik Anna CzyŻ BoŻena Pietrzko Tomasz Kubin BogusŁawa PodsiadŁo Marcela Gruszczyk Wzrost mocarstwowej pozycji Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku . . . . 573 Ropa naftowa jako jedna z determinant polityki Stanów Zjednoczonych w re- gionie Bliskiego Wschodu w okresie funkcjonowania układu bipolarnego . 595 Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec konfl iktu na Ukrainie . . . . . . . . . . . . 621 Arktyka – spór o strefy wpływów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Wyzwania i dylematy polityki Polski w Unii Europejskiej w drugiej deka- dzie XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Stosunki polsko-niemieckie w okresie rządu koalicji PO-PSL. Wybrane pro- blemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Uciemiężeni bracia Słowianie…!. Z działalności Komitetu Wszechsłowiańskie- go w Moskwie w czasie II wojny światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 762 Spis treści Media a demokracja Periodyczna komunikacja medialna a demokracja – wprowadzenie do za- gadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 Wymiana elit w demokracji w dobie nowych technologii informatyczno-ko- munikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Marek Jachimowski GraŻyna Pawlik Zbigniew Oniszczuk Marian Gierula Zależności łączące elity sfery mediów masowych i polityki. Refl eksje natu- ry teoretycznej i praktycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 Media masowe jako narzędzie kreowania obrazu otaczającej rzeczywisto- ści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 Agnieszka Szymala, Biuro Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Fotografia s. 5 Redakcja Barbara Malska, Michał Noszczyk Projekt okładki Emilia Dajnowicz Projekt typograficzny i łamanie Hanna Olsza Korekta Marzena Marczyk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3192-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3193-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 47,75. Ark. wyd. 56,5 Papier Alto 100 g, vol. 1.5 Cena 74 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: