Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00286 007440 22992220 na godz. na dobę w sumie
Między marzeniem a spełnieniem - książka
Między marzeniem a spełnieniem - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5380-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Twoje drugie 'ja' przybywa Ci z pomocą tylko dzięki potędze twojej wiary

Oto kolejna porcja Mentalnego Dynamitu najwyższej próby!

Co zrobić, gdy już wybierzesz Konkretny Ważny Cel

Jak działają najlepsi przywódcy i dlaczego 'uwierzyć w siebie' to za mało

Jak przejść od wizualizowania marzeń do ich materializowania

Napoleon Hill pokazał własnym życiem, jak nadzwyczaj skutecznie można zaspokoić pragnienie sukcesu i rozwoju oraz dojść do bogactwa. Wykorzystywał każdą okazję, aby uczyć się od najlepszych. Teraz Ty możesz dowiedzieć się od Mistrza, jak przekształcić przekonania w działanie, a wiarę w rzeczywiste plany. Teksty zawarte w tej książeczce zostały napisane w 1941 roku, na kilka miesięcy, zanim Stany Zjednoczone wzięły udział w drugiej wojnie światowej. Udręczeni wojną ludzie szybko zapomnieli o tym niezwykłym przesłaniu. Dziś przypomina o nim Fundacja Napoleona Hilla - i przekazuje je nowym pokoleniom. Poznaj oszałamiająco skuteczne i niezwykle proste wskazówki, jak działać, aby osiągnąć cel - obiekt Twoich pragnień, czymkolwiek jest!

W każdym z trzech rozdziałów znajdziesz najlepsze, najmocniejsze fragmenty wywiadu z mentorem młodego Hilla - Andrew Carnegiem - a także wnikliwą analizę oraz rozwinięcie najważniejszych myśli i zaleceń. Dowiedz się, jak usunąć lęki i ograniczenia, jak kontrolować ego w celu osiągnięcia sukcesu, jak oczyścić umysł z negatywnych elementów oraz jak wyrobić w sobie żelazną konsekwencję i wytrwałość. Zastanów się, czy nie poddajesz się jednej z 40 ludzkich ułomności, które leżą u podstaw porażek.

Myślenie i nadzieja to za mało! Działaj!

Wykorzystaj Wiarę Zastosowaną i uczyń z niej źródło swojej mocy!

Rozwijaj w sobie Entuzjazm w harmonii i równowadze umysłu!

Odnoś sukcesy dzięki Zorganizowanemu Indywidualnemu Wysiłkowi!

Planuj swoją pracę i pracuj według planu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Wishes Won’t Bring Riches (The Mental Dynamite Series) Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-5380-0 Copyright © 2018 by The Napoleon Hill Foundation TarcherPerigee with tp colophon is a registered trademark of Penguin Random House LLC. MENTAL DYNAMITE is a registered trademark of The Napoleon Hill Foundation. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/mimarz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci PRZEDMOWA Don M. Green, — 7 — ROZDZIA(cid:146) 1. Wiara Zastosowana — 13 — Analiza rozdzia(cid:239)u 1. — 52 — ROZDZIA(cid:146) 2. Entuzjazm — 101 — Analiza rozdzia(cid:239)u 2. — 147 — 5 Poleć książkęKup książkę MI(cid:265)DZY MARZENIEM A SPE(cid:224)NIENIEM ROZDZIA(cid:146) 3. Zorganizowany Indywidualny Wysi(cid:239)ek — 185 — Analiza rozdzia(cid:239)u 3. — 235 — O autorze — 267 — 6 Poleć książkęKup książkę Przedmowa DON M. GREEN, DYREKTOR WYKONAWCZY FUNDACJI NAPOLEONA HILLA W 1941 roku Napoleon Hill napisa(cid:239) 17 broszur. Omówi(cid:239) w nich zasady sukcesu, które pozna(cid:239), przeprowadzaj(cid:200)c wywiad z Andrew Carnegiem w 1908 roku. Napoleon, który wówczas by(cid:239) m(cid:239)odym dzienni- karzem, dosta(cid:239) od wydawcy zadanie, aby przeprowadzi(cid:202) wywiad z Carne- giem, a ten tak go polubi(cid:239), (cid:285)e zleci(cid:239) mu zebranie informacji na temat filozofii osobistego sukcesu i spisanie jej na papierze. Przez nast(cid:218)pne 20 lat Napoleon spotyka(cid:239) si(cid:218) z lud(cid:283)mi sukcesu, a wszystko, czego si(cid:218) od nich dowiedzia(cid:239), opisa(cid:239) w swojej s(cid:239)ynnej ksi(cid:200)(cid:285)ce Prawa sukcesu. W 1937 roku stworzy(cid:239) skondensowan(cid:200) wersj(cid:218) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki i zatytu(cid:239)owa(cid:239) j(cid:200) My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218). W 1941 roku jego broszury otrzyma(cid:239)y wspólny tytu(cid:239) Mental Dynamite (Intelektualny dynamit), nawi(cid:200)zuj(cid:200)c do s(cid:239)ów, których u(cid:285)ywa(cid:239) Andrew Carnegie, aby opisa(cid:202) 17 zasad sukcesu. Ka(cid:285)da broszura zawiera(cid:239)a d(cid:239)ugie fragmenty wywiadu Napoleona z Carnegiem, a tak(cid:285)e analiz(cid:218) omawianych zasad przeprowadzon(cid:200) przez Napoleona. Kilka miesi(cid:218)cy po ich wydaniu Stany Zjednoczone do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)y do II wojny (cid:258)wiatowej, a ameryka(cid:241)ski naród, dr(cid:218)czony innymi zmartwieniami, przesta(cid:239) o nich my(cid:258)le(cid:202). Teraz Fundacja Napoleona Hilla wyci(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)a je z archiwów i wyda(cid:239)a na nowo, udo- st(cid:218)pniaj(cid:200)c je nowemu pokoleniu czytelników. 7 Poleć książkęKup książkę MI(cid:265)DZY MARZENIEM A SPE(cid:224)NIENIEM Niniejsza ksi(cid:200)(cid:285)ka zawiera w sobie trzy broszury doktora Hilla, które wyja(cid:258)niaj(cid:200), jak nale(cid:285)y dzia(cid:239)a(cid:202), (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to, czego si(cid:218) pragnie, gdy Konkretny Wa(cid:285)ny Cel zostanie ju(cid:285) wybrany, a plan jego osi(cid:200)gni(cid:218)cia opra- cowany. Dlatego poni(cid:285)sze rozdzia(cid:239)y zaczynaj(cid:200) si(cid:218) w miejscu, w którym proces my(cid:258)lowy zosta(cid:239) ju(cid:285) zako(cid:241)czony. Sam Napoleon w rozdziale 3. radzi: „Planuj swoj(cid:200) prac(cid:218) i pracuj wed(cid:239)ug planu”. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka rozpoczyna si(cid:218) w momencie, gdy plan jest ju(cid:285) gotowy, i podpowiada, jak go realizowa(cid:202). W rozdziale 1. zatytu(cid:239)owanym „Wiara Zastosowana” Napoleon pre- zentuje odpowiedni fragment swojego wywiadu z Andrew Carnegiem z 1908 roku, skupiaj(cid:200)c si(cid:218) na zasadzie Wiary Stosowanej. Carnegie wyja- (cid:258)nia m(cid:239)odemu Napoleonowi, (cid:285)e potrzebuje on Wiary Zastosowanej, (cid:285)eby wykona(cid:202) swoje dwudziestoletnie zadanie opisania filozofii sukcesu. Wyja- (cid:258)nia ró(cid:285)nice mi(cid:218)dzy (cid:258)lep(cid:200), pasywn(cid:200) a aktywn(cid:200) wiar(cid:200). Carnegie opowiada o zdolno(cid:258)ciach umys(cid:239)u niemal(cid:285)e w poetyckich s(cid:239)owach, a potem wyja(cid:258)nia Napoleonowi, (cid:285)e cz(cid:239)owiek nie mo(cid:285)e posi(cid:200)(cid:258)(cid:202) tych zdolno(cid:258)ci, dopóki jego l(cid:218)ki i samodzielnie narzucone ograniczenia nie zostan(cid:200) zast(cid:200)pione przez Wiar(cid:218) Zastosowan(cid:200). Dzia(cid:239)ania, wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i powtarzanie — te trzy ele- menty s(cid:200) potrzebne do tego, by taka wiara mog(cid:239)a si(cid:218) zrodzi(cid:202). Dzi(cid:218)ki niej Niesko(cid:241)czona Inteligencja mo(cid:285)e przej(cid:200)(cid:202) kontrol(cid:218) i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cele zgodnie z planami danej osoby. Po przytoczeniu tre(cid:258)ci wywiadu z Carnegiem doktor Hill przedstawia dwie historie z w(cid:239)asnego (cid:285)ycia, aby pokaza(cid:202), jak Wiara Zastosowana pomo- g(cid:239)a mu odnie(cid:258)(cid:202) sukces. Najpierw wspomina, (cid:285)e straci(cid:239) wszystkie pieni(cid:200)dze, gdy nasta(cid:239) Wielki Kryzys, a banki zacz(cid:218)(cid:239)y upada(cid:202). Zrozumia(cid:239) wtedy, (cid:285)e dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) natury i Niesko(cid:241)czonej Inteligencji jest wa(cid:285)niejsza ni(cid:285) pieni(cid:200)- dze, a to odkrycie sta(cid:239)o si(cid:218) (cid:283)ród(cid:239)em jego Wiary Zastosowanej, któr(cid:200) musia(cid:239) w sobie piel(cid:218)gnowa(cid:202). Jako drug(cid:200) przytoczy(cid:239) niesamowit(cid:200) histori(cid:218) swojego syna Blaira, który urodzi(cid:239) si(cid:218) bez uszu. Dzi(cid:218)ki Wierze Zastosowanej Napo- leona zyska(cid:239) on zdolno(cid:258)(cid:202) s(cid:239)yszenia mimo braku fizycznych narz(cid:200)dów s(cid:239)uchu. 8 Poleć książkęKup książkę WST(cid:265) P Nast(cid:218)pnie doktor Hill wyja(cid:258)nia, jak wa(cid:285)ne jest ego dla odniesienia sukcesu, i podpowiada, jak je kontrolowa(cid:202). Jak powiedzia(cid:239) wcze(cid:258)niej Car- negie: strach i zw(cid:200)tpienie musz(cid:200) zosta(cid:202) zast(cid:200)pione przez wiar(cid:218), (cid:285)eby ego mog(cid:239)o spe(cid:239)ni(cid:202) swoje pragnienia. Doktor Hill podaje przyk(cid:239)ady osób, które kontrolowa(cid:239)y w(cid:239)asne ego, a tak(cid:285)e m(cid:218)(cid:285)czyzn, których ego by(cid:239)o kontrolowane przez ich (cid:285)ony. W obu przypadkach kontrola by(cid:239)a niezb(cid:218)dnym elementem sukcesu tych ludzi. Doktor Hill podsumowuje znaczenie Wiary Zastoso- wanej, definiuj(cid:200)c j(cid:200) jako „najsilniejsze prawo natury”, które umo(cid:285)liwia urzeczywistnienie w(cid:239)asnych pragnie(cid:241). Rozdzia(cid:239) 2. zatytu(cid:239)owany „Entuzjazm” równie(cid:285) otwiera fragment wy- wiadu przeprowadzonego przez Napoleona z Andrew Carnegiem. Carnegie zauwa(cid:285)a, (cid:285)e entuzjazm jest niezb(cid:218)dny do tego, by oczy(cid:258)ci(cid:202) umys(cid:239) z nega- tywnych elementów, tak aby mog(cid:239)a je zast(cid:200)pi(cid:202) wiara. Jest to pochwa(cid:239)a nadziei, bez której cz(cid:239)owiek nie jest w stanie poczu(cid:202) wiary. Nadzieja, wiara i entuzjazm to kluczowe elementy sukcesu. Carnegie wymienia wiele ró(cid:285)nych przeszkód utrudniaj(cid:200)cych odczuwanie i piel(cid:218)gnowanie entuzja- zmu, takich jak problemy zdrowotne, picie alkoholu czy za(cid:285)ywanie narko- tyków. Wyja(cid:258)nia m(cid:239)odemu Napoleonowi, który dorasta(cid:239) w biedzie, (cid:285)e mia(cid:239) on wa(cid:285)n(cid:200) przewag(cid:218) w postaci entuzjazmu, jaki wszczepi(cid:239)a w niego jego macocha. Dzi(cid:218)ki temu mia(cid:239) wystarczaj(cid:200)c(cid:200) motywacj(cid:218), aby zosta(cid:202) dzienni- karzem czasopisma. Carnegie twierdzi, (cid:285)e entuzjazm — a tak(cid:285)e jego brak — jest zara(cid:283)liwy i mo(cid:285)e rozprzestrzenia(cid:202) si(cid:218) po ca(cid:239)ej firmie, instytucji lub rodzinie. Jest on równoznaczny z pozytywnym nastawieniem, ale musi by(cid:202) kontrolowany (do tego konieczna jest samodyscyplina) — w przeciwnym razie mo(cid:285)e zo- sta(cid:202) skierowany w z(cid:239)(cid:200) stron(cid:218). W ka(cid:285)dym sojuszu Superumys(cid:239)u musz(cid:200) by(cid:202) osoby, które wyró(cid:285)niaj(cid:200) si(cid:218) entuzjazmem, i przynajmniej jedna, której tego entuzjazmu brakuje, (cid:285)eby równowa(cid:285)y(cid:239)a i kontrolowa(cid:239)a t(cid:218) emocj(cid:218). 9 Poleć książkęKup książkę MI(cid:265)DZY MARZENIEM A SPE(cid:224)NIENIEM Ostateczna analiza potwierdza, (cid:285)e entuzjazm, podobnie jak Wiara Za- stosowana, jest niezb(cid:218)dny do tego, by zako(cid:241)czy(cid:202) faz(cid:218) rozmy(cid:258)la(cid:241) i przej(cid:258)(cid:202) do dzia(cid:239)ania, realizuj(cid:200)c za(cid:239)o(cid:285)enia planu dotycz(cid:200)cego Konkretnego Wa(cid:285)nego celu. Po przytoczeniu fragmentu wywiadu z Carnegiem doktor Hill pisze o tym, czego sam si(cid:218) nauczy(cid:239). Twierdzi, (cid:285)e entuzjazm to „wiara w akcji” i „dzia(cid:239)anie oparte na my(cid:258)li”. Mo(cid:285)e on zmieni(cid:202) negatywne nastawienie w pozytywne. Napoleon Hill wyja(cid:258)nia, (cid:285)e do tego, aby poczu(cid:202) entuzjazm, niezb(cid:218)dne s(cid:200) harmonia i równowaga umys(cid:239)u. Wymienia wiele pozytyw- nych rzeczy, które mo(cid:285)na osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) dzi(cid:218)ki entuzjazmowi. Najwa(cid:285)niejsz(cid:200) z nich jest zmiana pozytywnych emocji w negatywne i przygotowanie umy- s(cid:239)u na coraz silniejsz(cid:200) wiar(cid:218). Doktor Hill podkre(cid:258)la znaczenie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci przemawiania, poniewa(cid:285) mowa jest g(cid:239)ównym sposobem na okazywanie entuzjazmu. Nast(cid:218)pnie przytacza tre(cid:258)(cid:202) d(cid:239)ugiego wywiadu, który przeprowadzi(cid:239) z wynalazc(cid:200) Thoma- sem Edisonem, (cid:285)eby pokaza(cid:202), jak entuzjazm Edisona do wykonywanej pracy doprowadzi(cid:239) do stworzenia mówi(cid:200)cej maszyny i elektrycznej (cid:285)arówki. Doktor Hill dostarcza równie(cid:285) przydatn(cid:200) list(cid:218) rzeczy, które trzeba zrobi(cid:202), (cid:285)eby poczu(cid:202) entuzjazm. Wspomniany rozdzia(cid:239) ko(cid:241)czy optymistyczn(cid:200) wizj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)ci Ameryki i ca(cid:239)ego (cid:258)wiata, która jest w du(cid:285)ej mierze oparta na jego przekonaniu, (cid:285)e entuzjazm zwyci(cid:218)(cid:285)y. Trzeci rozdzia(cid:239) „o dzia(cid:239)aniu”, wybrany przez nasz(cid:200) fundacj(cid:218), mówi o zasadzie, któr(cid:200) doktor Hill nazwa(cid:239) „Zorganizowanym Indywidualnym Wysi(cid:239)kiem”. Podobnie jak poprzednie dwa, zaczyna si(cid:218) on od fragmentu wywiadu z Andrew Carnegiem. Carnegie wymienia 31 cech przywódcy, k(cid:239)ad(cid:200)c nacisk na szybko(cid:258)(cid:202) dzia(cid:239)ania i nieodk(cid:239)adanie niczego na pó(cid:283)niej. Zorganizowany Indywidualny Wysi(cid:239)ek wymaga posiadania celu i planu, a tak(cid:285)e konsekwencji i wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci. Silne pragnienie odniesienia sukcesu jest wa(cid:285)niejsze ni(cid:285) wiedza zdobyta z ksi(cid:200)(cid:285)ek. Nie trzeba by(cid:202) geniuszem, (cid:285)eby odnosi(cid:202) sukcesy. Pod koniec wywiadu Carnegie mówi, (cid:285)e Napoleon 10 Poleć książkęKup książkę WST(cid:265) P dzi(cid:218)ki swoim tekstom o filozofii osobistego sukcesu zdob(cid:218)dzie materialne bogactwo i zwi(cid:218)kszy swoj(cid:200) m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) duchow(cid:200), a wraz z nim zrobi to ca(cid:239)y (cid:258)wiat. Materialne bogactwo samo w sobie ma dzia(cid:239)anie destrukcyjne, dlatego musz(cid:200) mu towarzyszy(cid:202) rozwój duchowy i o(cid:258)wiecenie. Po przytoczeniu fragmentów wywiadu doktor Hill przedstawia analiz(cid:218) zagadnienia Zorganizowanego Indywidualnego Wysi(cid:239)ku. Zaledwie dwa procent ludzi odnosi sukcesy, a przyczyn(cid:200) wi(cid:218)kszo(cid:258)ci pora(cid:285)ek jest jedna lub wi(cid:218)cej z 40 ludzkich u(cid:239)omno(cid:258)ci, które s(cid:200) wrogami Zorganizowanego Indy- widualnego Wysi(cid:239)ku. Hill przedstawia list(cid:218) ludzi sukcesu, którzy przestrze- gali tej zasady, a tak(cid:285)e dodaje, (cid:285)e jest ona „mistrzem defetyzmu”. Opisuje histori(cid:218) dwóch m(cid:218)(cid:285)czyzn, którzy odnie(cid:258)li sukces dzi(cid:218)ki Zorganizowanemu Indywidualnemu Wysi(cid:239)kowi. Pierwszy z nich mia(cid:239) solidne wykszta(cid:239)cenie, a drugi nie — ale obaj umiej(cid:218)tnie wykorzystali swoje mocne strony. Doktor Hill podkre(cid:258)la, jak wa(cid:285)ne jest to, (cid:285)eby dobrze pozna(cid:202) swoje mocne strony, a potem wykorzysta(cid:202) je do osi(cid:200)gania swoich celów. Twierdzi, (cid:285)e nale(cid:285)y „planowa(cid:202) swoj(cid:200) prac(cid:218) i pracowa(cid:202) wed(cid:239)ug planu”. Trzy zasady omówione w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce podpowiedz(cid:200) Ci, jak zamieni(cid:202) plan w dzia(cid:239)anie. My(cid:258)lenie, nadzieja i marzenia nie wystarcz(cid:200) — musisz zacz(cid:200)(cid:202) dzia(cid:239)a(cid:202), (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) swoje cele. 11 Poleć książkęKup książkę MI(cid:265)DZY MARZENIEM A SPE(cid:224)NIENIEM 12 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Między marzeniem a spełnieniem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: