Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 005040 21762085 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowe prawo handlowe. Tom 9 - ebook/pdf
Międzynarodowe prawo handlowe. Tom 9 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1362
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5250-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 9 Systemu Prawa Handlowego jest opracowaniem zawierającym szczegółowe omówienie systemu międzynarodowego prawa handlowego. Publikacja składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.

Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii jak:

Część szczegółowa została poświęcona analizie poszczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak:

Tom pozwala na usystematyzowanie wiedzy z prawa handlowego międzynarodowego. Każdy rozdział został poprzedzony starannie wybraną, szczegółową literaturą przedmiotu. Autorzy, wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, uwzględnili w publikacji dotychczasowy dorobek doktryny oraz zaprezentowali liczne orzecznictwo przydatne przy przygotowywaniu się do obrony racji klienta..

Książka przeznaczona jest w szczególności dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, a także dla sędziów oraz dla aplikantów i ambitnych studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM  PRAWA HANDLOWEGO TOM 9 MIĘDZYNARODOWE  PRAWO HANDLOWE WOJCIECH POPIOŁEK (red.) C . H . BECK SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki TOM 9 MIÊDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE Wydawnictwo C. H. Beck przy wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie Seria SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Tom 1. Prawo handlowe – czêœæ ogólna Tom 2. Prawo spó³ek handlowych Tom 3. Prawo w³asnoœci przemys³owej Tom 4. Prawo papierów wartoœciowych Tom 5. Prawo umów handlowych Tom 6. Prawo o upad³oœci przedsiêbiorców Tom 7. Postêpowanie s¹dowe w sprawach cywilnych z udzia³em przedsiêbiorców Tom 8. Arbitra¿ handlowy Tom 9. Miêdzynarodowe prawo handlowe Tom 10. Prawo karne gospodarcze MIÊDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE TOM 9 Pod redakcj¹ Profesora Wojciecha Popio³ka Autorzy: dr Mariusz Fras, prof. UŒ dr hab. Bernadetta Fuchs, prof. dr hab. Jacek Go³aczyñski, dr Grzegorz Gorczyñski, prof. UŒ dr hab. Jacek Górecki, dr hab. Katarzyna Grzybczyk, dr hab. Monika Jagielska, dr hab. Wojciech Klyta, dr Witold Kurowski, dr Agnieszka Lizer-Klatka, prof. UŒ dr hab. Leszek Ogieg³o, prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak, dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Poczobut, dr Przemys³aw Polañski, prof. dr hab. Wojciech Popio³ek, prof. UŒ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr Katarzyna Sznajder-Peroñ, prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, dr Maciej Zachariasiewicz, dr Maria Anna Zachariasiewicz, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, dr Jacek Zra³ek, dr £ukasz ¯arnowiec, dr Grzegorz ¯mij Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Mariusz Fras Bernadetta Fuchs Jacek Go³aczyñski Grzegorz Gorczyñski Jacek Górecki Katarzyna Grzybczyk Monika Jagielska Wojciech Klyta Witold Kurowski Agnieszka Lizer-Klatka Leszek Ogieg³o Adam Olejniczak Krzysztof Oplustil Maksymilian Pazdan Jerzy Poczobut Przemys³aw Polañski Wojciech Popio³ek Ewa Rott-Pietrzyk Katarzyna Sznajder-Peroñ Dariusz Szostek Maciej Zachariasiewicz Maria Anna Zachariasiewicz Fryderyk Zoll Jacek Zra³ek £ukasz ¯arnowiec Grzegorz ¯mij Anita Strzebiñczyk rozdzia³ 8 rozdzia³ 2.1.1–2.1.3; 2.2–2.3; 2.4.2; 2.5–2.6; 10.2–10.5; 19.8 rozdzia³ 5.3.1 rozdzia³ 9.4 rozdzia³ 5.2; 7 rozdzia³ 20 rozdzia³ 14 rozdzia³ 3 rozdzia³ 11 rozdzia³ 18.2 rozdzia³ 16; 18.1 rozdzia³ 15 rozdzia³ 21 rozdzia³ 1.1–1.2; 4.1; 6.3, 6.4.1 rozdzia³ 17 rozdzia³ 5.3.2–5.3.3 rozdzia³ 9.1–9.2 rozdzia³ 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 6.4.2–6.4.5; 19.1–19.4; 19.6–19.7; 19.9–19.10 rozdzia³ 13 rozdzia³ 5.3.1 rozdzia³ 2.1.4; 19.5 rozdzia³ 4.2.3–4.2.4; 5.1; 6.1–6.2 rozdzia³ 19.11 rozdzia³ 12 rozdzia³ 4.2.1–4.2.2 rozdzia³ 10.1 indeks rzeczowy Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: Totem, Inowroc³aw ISBN 978-83-255-5249-7 ISBN e-book 978-83-255-5250-3 Spis treści Przedmowa ......................................................................................................................... XXIII Wykaz skrótów .................................................................................................................. XXVII Część I. Zagadnienia ogólne .............................................................................................. 1 Rozdział 1. Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego .......................................... 3 6 1.1. Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego – geneza .................................... 1.2. Nowa lex mercatoria ............................................................................................. 9 12 1.3. W poszukiwaniu definicji międzynarodowego prawa handlowego ...................... 1.4. Międzynarodowe prawo handlowe a inne dziedziny prawa ................................. 14 Rozdział 2. Źródła międzynarodowego prawa handlowego ........................................... 17 23 2.1. Ustawodawstwo międzynarodowe ....................................................................... 2.1.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 23 26 2.1.2. Konwencje międzynarodowe .................................................................... 30 2.1.3. Akty regionalne ......................................................................................... 37 2.1.4. Instrument opcjonalny. Wspólne europejskie prawo sprzedaży (CESL) .. 2.1.4.1. Wstęp – harmonizacja prawa umów w Europie .......................... 37 2.1.4.2. Podstawowe założenia wspólnych europejskich przepisów (TRANS-LEX Principles) ........................................................................... 2.4.4. Wspólny System Odniesienia (DCFR) ...................................................... 2.4.5. Zasady Prawa Umów UE (Acquis Principles) .......................................... 2.5. Międzynarodowe zwyczaje handlowe .................................................................. 2.6. Wzory Międzynarodowej Izby Handlowej (i innych organizacji) ....................... Rozdział 3. Podmioty międzynarodowych transakcji handlowych ............................... 63 69 79 87 94 99 3.1. Wstęp .................................................................................................................... 107 3.1.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 107 3.1.2. Unormowanie regulacji dotyczących statutu personalnego osób prawnych w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym ................ 109 V dotyczących sprzedaży ................................................................ 2.1.4.3. Zakres zastosowania wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży ................................................................ 2.2. Prawo krajowe ...................................................................................................... 2.3. Lex mercatoria – pojęcie ...................................................................................... 2.4. Harmonizacja prawa prywatnego w aktach prawa modelowego (soft law) ......... 2.4.1. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL ) .......................................... 2.4.2. Reguły Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT (UPICC) ..................................................................................................... 2.4.3. Zasady Międzynarodowego Prawa Handlowego TRANS LEX 39 41 43 46 50 50 60 3.2. Zakres statutu personalnego spółki – zagadnienia wybrane ................................. 111 3.3. Teoria siedziby i teoria powstania ......................................................................... 113 3.4. Prawo, któremu spółka zawdzięcza swe istnienie – uwagi wstępne .................... 115 3.5. W poszukiwaniu pewności prawnej w europejskim międzynarodowym prawie spółek .................................................................................................................... 118 3.5.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 118 3.5.2. Teoria kreacyjna ........................................................................................ 119 3.6. Zmiana szaty prawnej spółki – orzeczenie w sprawie VALE… – transgraniczne przekształcenie spółki, przy zachowaniu jej identyczności .................................. 130 3.6.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 130 3.6.2. Transgraniczne przekształcenie spółki a potrzeby praktyki ...................... 131 3.7. Modele przeniesienia siedziby i zmiana szaty prawnej spółki ............................. 134 3.7.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 134 3.7.2. Transgraniczny transfer siedziby spółki w prawie szwajcarskim ............. 136 3.7.2.1. „Imigracja” zagranicznej spółki do Szwajcarii ........................... 136 3.7.2.2. Emigracja szwajcarskiej spółki za granicę .................................. 137 3.7.2.3. Uznanie zagranicznych restrukturyzacyjnych stanów faktycznych z zakresu prawa spółek ........................................... 138 3.7.3. Przeniesienie siedziby spółki w prawie niemieckim ................................. 139 3.7.3.1. Projekt niemieckiej Komisji do spraw reformy międzynarodowego prawa spółek ............................................... 139 3.7.3.2. Zmodyfikowana teoria siedziby w orzecznictwie sądów niemieckich .................................................................................. 139 3.8. Podsumowanie ...................................................................................................... 140 3.9. Forma zbycia udziałów w spółce z o.o. w obrocie transgranicznym ................... 141 3.9.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 141 3.9.2. Najnowsze orzeczenia sądów niemieckich ............................................... 142 3.10. Siedziba spółki w rozumieniu art. 22 pkt 2 Rozporządzenia Bruksela I (obecnie art. 24 Rozporządzenia Nr 1215/2012) i przynależność spółki w świetle dwustronnych umów o ochronie inwestycji ......................................... 145 3.10.1. Siedziba spółki w art. 22 pkt 2 Rozporządzeniu Bruksela I ..................... 145 3.10.2. Przynależność spółki w świetle dwustronnych umów o ochronie inwestycji ................................................................................................. 147 3.10.2.1. Przynależność i „obywatelstwo” spółki – uwagi wstępne ........ 147 3.10.2.2. Łączniki wyznaczające powiązanie spółki z prawem określonego państwa strony umowy o ochronie inwestycji – wzmianka .............................................................. 147 3.11. Dopuszczenie spółki do działalności gospodarczej (doing business)… – uwagi porównawcze .......................................................................................... 149 3.12. Restrykcje w nabywaniu akcji w prawie szwajcarskim ........................................ 151 3.12.1. Wymóg zamieszkania w Szwajcarii piastuna organu zarządzającego spółki akcyjnej ........................................................................................... 151 3.12.2. Regulacje ograniczające zbywalność akcji .............................................. 152 3.12.3. Spółki „domicylowane” w Szwajcarii ...................................................... 152 3.13. Ograniczenia w nabywaniu udziałów w przynależnych do Niemiec przedsiębiorstwach – wzmianka ........................................................................... 154 3.14. Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki – uwagi porównawcze .......................................................................................... 155 VI Spis treści 3.14.1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 155 3.14.2. Prawo, któremu podlega obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość spółki ........................................................................................................ 155 3.14.3. Systemy prawne nieprzewidujące obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ciążącego na jej reprezentantach .............. 158 3.14.3.1. Uwagi wstępne .......................................................................... 158 3.14.3.2. Wielka Brytania ......................................................................... 158 3.14.3.3. Kontury figur prawnych wrongful trading oraz fraudulent trading ....................................................................................... 159 3.14.3.4. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku breach of duty ........................................................................................ 160 3.14.3.5. Unormowania prawa holenderskiego ........................................ 160 3.14.4. Unormowania przewidujące odpowiedzialność za niedochowanie obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość we właściwym terminie ...... 161 3.14.4.1. Prawo niemieckie ...................................................................... 161 3.14.4.2. Włoskie prawo upadłościowe ................................................... 162 3.14.4.3. Uregulowania prawa hiszpańskiego .......................................... 163 3.14.5. Umowy „w cieniu” postępowania upadłościowego ................................. 164 3.14.5.1. Uwagi wstępne .......................................................................... 164 3.14.5.2. Prawo właściwe dla „pozasądowych” możliwości restrukturyzacji majątku upadłego ............................................ 165 3.15. Przedsiębiorstwa międzynarodowe ....................................................................... 169 3.15.1. Krótki przegląd definicji pojęcia „przedsiębiorstwo międzynarodowe” .. 169 3.15.2. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla międzynarodowych przedsiębiorstw .................................................. 171 3.15.2.1. Uwagi wstępne .......................................................................... 171 3.15.2.2. Wytyczne OECD dla międzynarodowych przedsiębiorstw ...... 171 3.15.2.3. Wskazanie przykładów innych regulacji z zakresu soft law odnoszącego się do międzynarodowych przedsiębiorstw ......... 173 3.16. Oddziały zagranicznych spółek – wzmianka ........................................................ 173 Rozdział 4. Kontrakt i prawo właściwe ............................................................................ 177 4.1. Pojęcie kontraktu – międzynarodowej transakcji handlowej ............................... 184 4.2. Prawo właściwe dla kontraktu .............................................................................. 189 4.2.1. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego w odniesieniu do obligacyjnych stosunków umownych ................................................... 189 4.2.2. Wybór prawa jako metoda wskazania prawa właściwego dla umów obligacyjnych ............................................................................................ 198 4.2.2.1. Znaczenie wyboru prawa w zakresie zobowiązań umownych .... 198 4.2.2.2. Charakter prawny wyboru prawa ................................................ 199 4.2.2.3. Wybór prawa w ujęciu przepisów ustawy z 1965 r. .................... 200 4.2.2.4. Wybór prawa w ujęciu przepisów Konwencji rzymskiej ............ 202 4.2.2.5. Wybór prawa właściwego dla umowy w ujęciu przepisów Rozporządzenia Rzym I ............................................................... 204 4.2.3. Prawo właściwe dla zobowiązań z umów w przypadku braku wyboru prawa przez strony ..................................................................................... 223 4.2.3.1. Uwagi ogólne ............................................................................... 223 4.2.3.2. Teoria charakterystycznego świadczenia ..................................... 224 4.2.3.3. Sposoby realizacji teorii charakterystycznego świadczenia ........ 226 4.2.3.4. Ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. ................ 227 VII Spis treści 4.2.3.5. Konwencja rzymska .................................................................... 228 4.2.3.6. Rozporządzenie Rzym I ............................................................... 231 4.2.4. Zakres statutu kontraktowego .................................................................... 255 4.2.4.1. Uwagi ogólne ............................................................................... 255 4.2.4.2. Dokonanie i ważność czynności prawnej oraz jej interpretacja .. 256 4.2.4.3. Wykonanie zobowiązań wynikających z umowy ........................ 257 4.2.4.4. Skutki niewykonania umowy ...................................................... 258 4.2.4.5. Wygaśnięcie umowy, przedawnienie i utrata praw wynikająca z upływu czasu ............................................................................. 259 4.2.4.6. Skutki nieważności umowy ......................................................... 259 4.2.4.7. Sposób wykonania zobowiązań umownych ................................ 260 4.2.4.8. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie ................................ 261 Rozdział 5. Zawarcie umowy i jej forma ......................................................................... 269 5.1. Zawarcie umowy ................................................................................................... 280 5.1.1. Prawo właściwe. Wpływ aktów prawa ujednoliconego ............................ 280 5.1.1.1. Procedura zawarcia umowy ......................................................... 280 5.1.1.2. Ochrona uzasadnionych oczekiwań strony .................................. 282 5.1.1.3. Odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo ....................... 287 5.1.1.4. Wpływ aktów prawa ujednoliconego .......................................... 288 5.1.2. Elementy procedury zawarcia umowy ...................................................... 288 5.1.2.1. Sposoby zawierania umów .......................................................... 288 5.1.2.2. Chwila związania stron ................................................................ 292 5.1.2.3. Przesłanki zawarcia umowy ........................................................ 293 5.1.2.4. Oferta i jej przyjęcie .................................................................... 296 5.1.3. Wzorce umowne ........................................................................................ 325 5.1.3.1. Charakter prawny wzorców umownych ...................................... 325 5.1.3.2. Pojęcie wzorców umownych ....................................................... 326 5.1.3.3. Przesłanki inkorporacji ................................................................ 327 5.1.3.4. Konflikt formularzy ..................................................................... 331 5.1.4. Culpa in contrahendo ................................................................................ 336 5.1.4.1. Uwagi ogólne ............................................................................... 336 5.1.4.2. Autonomia uczestników procedury zawarcia umowy ................. 336 5.1.4.3. Podstawa prawna odpowiedzialności przedumownej ................. 338 5.1.4.4. Teoria ochrony zaufania, zasada dobrej wiary oraz koncepcja nadużycia prawa .......................................................................... 341 5.1.4.5. Grupy przypadków i katalogi zakazanych zachowań negocjacyjnych ............................................................................ 342 5.1.4.6. Skutki prawne culpa in contrahendo ........................................... 344 5.1.4.7. Culpa in contrahendo w konwencji wiedeńskiej ........................ 347 5.1.4.8. Reguły UNIDROIT, PECL, DCFR ............................................. 348 5.2. Forma czynności prawnych (umów) ..................................................................... 351 5.2.1. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 351 5.2.2. Forma umowy międzynarodowej sprzedaży towarów .............................. 353 5.2.3. Kolizyjnoprawne pojęcie formy i zakres zastosowania prawa właściwego dla formy ................................................................................ 356 5.2.3.1. Forma w prawie kolizyjnym ........................................................ 356 5.2.3.2. Zakres zastosowania prawa właściwego dla formy ..................... 357 5.2.4. Prawo właściwe dla formy czynności prawnej a lex fori .......................... 359 5.2.5. Wyznaczanie prawa właściwego dla formy czynności prawnych na tle Prawa prywatnego międzynarodowego ..................................................... 362 VIII Spis treści 5.2.6. Prawo właściwe dla formy umów obligacyjnych ...................................... 363 5.2.7. Prawo właściwe dla formy umów rozporządzających dotyczących nieruchomości ............................................................................................ 364 5.2.8. Wykorzystanie w Polsce zagranicznego aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności prawnej zagranicą ... 365 5.2.9. Forma umów związanych z tworzeniem osób prawnych i obrotem prawami udziałowymi w spółkach ............................................................ 367 5.2.10. Skutki naruszenia obowiązku dochowania formy ..................................... 369 5.3. Międzynarodowy handel elektroniczny ................................................................ 370 5.3.1. Pojęcie handlu elektronicznego i metoda jego regulacji ........................... 370 5.3.1.1. Konwencja wiedeńska ................................................................. 374 5.3.1.2. Arbitraż elektroniczny ................................................................. 381 5.3.2. Konwencja ONZ z 2005 r. o wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych .................................... 384 5.3.2.1. Uwagi wstępne ............................................................................ 384 5.3.2.2. Zakres zastosowania .................................................................... 386 5.3.2.3. Przegląd najważniejszych postanowień ....................................... 387 5.3.2.4. Ważność i skuteczność komunikacji elektronicznej .................... 388 5.3.2.5. Minimalne wymagania dotyczące formy .................................... 388 5.3.2.6. Czas i miejsce wysłania i otrzymania komunikatu elektronicznego ............................................................................ 390 5.3.2.7. Zaproszenie do składania ofert .................................................... 392 5.3.2.8. Błąd w komunikacji elektronicznej ............................................. 392 5.3.3. Europejskie prawo handlu elektronicznego ............................................... 393 5.3.3.1. Źródła prawa ................................................................................ 393 5.3.3.2. Harmonizacja prawa handlu elektronicznego w UE ................... 398 5.3.3.3. Przegląd najważniejszych obszarów objętych harmonizacją ...... 404 Rozdział 6. Treść i interpretacja kontraktu ..................................................................... 425 6.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia ............................................................ 431 6.1.1. Rozporządzenie Rzym I ............................................................................ 433 6.1.2. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ..................................................................................................... 434 6.1.3. Reguły UNIDROIT, PECL, DCFR ........................................................... 435 6.2. Struktura kontraktu ............................................................................................... 438 6.3. Język kontraktu – jego wyznaczanie i znaczenie .................................................. 439 6.3.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 439 6.3.2. Wyznaczenie języka kontraktu .................................................................. 440 6.3.3. Skutki wyznaczenia języka kontraktu ....................................................... 442 6.3.4. Czasowy zasięg języka kontraktu .............................................................. 445 6.3.5. Płaszczyzna kolizyjnoprawna .................................................................... 446 6.3.6. Poszukiwanie znaczenia terminów technicznoprawnych użytych przez strony w kontrakcie ................................................................................... 450 6.4. Interpretacja kontraktu .......................................................................................... 457 6.4.1. Poszukiwanie prawa właściwego dla wykładni umów ............................. 457 6.4.1.1. Uwagi wstępne ............................................................................ 457 6.4.1.2. Próby unormowania dyrektyw wykładni umów na płaszczyźnie międzynarodowej ......................................................................... 457 6.4.1.3. Uregulowania krajowe dyrektyw wykładni umów ...................... 460 6.4.1.4. Prawo jednolite dotyczące wykładni umów ................................ 461 IX Spis treści 6.4.1.5. Kolizyjnoprawna regulacja wykładni umów ............................... 461 6.4.1.6. Wykładnia oświadczeń woli stanowiących wybór prawa ........... 464 6.4.2. Metody i dyrektywy interpretacji międzynarodowych umów handlowych ................................................................................................ 464 6.4.2.1. Uwagi ogólne ............................................................................... 464 6.4.2.2. Kombinowana (subiektywno-obiektywna) metoda interpretacji 467 6.4.2.3. Ogólne dyrektywy interpretacyjne .............................................. 469 6.4.2.4. Szczegółowe reguły interpretacyjne ............................................ 480 6.4.2.5. Dorozumiane postanowienia umowne (implied terms) ............... 505 Rozdział 7. Zabezpieczenia wierzytelności ...................................................................... 511 7.1. Wprowadzenie ...................................................................................................... 514 7.2. Zabezpieczenia osobiste w prawie jednolitym ..................................................... 517 7.3. Zabezpieczenia rzeczowe w prawie jednolitym ................................................... 527 7.4. Zabezpieczenia wierzytelności w prawie kolizyjnym .......................................... 533 7.4.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 533 7.4.2. Zabezpieczenia osobiste ............................................................................ 534 7.4.3. Zabezpieczenia rzeczowe .......................................................................... 538 7.4.4. Zagadnienia szczegółowe .......................................................................... 545 7.4.4.1. Zmiany podmiotowe a zabezpieczenia ........................................ 545 7.4.4.2. Zabezpieczenia wierzytelności a statut upadłościowy ................ 546 Rozdział 8. Umowa ubezpieczenia w międzynarodowym prawie handlowym ............. 549 8.1. Pojęcie umowy ubezpieczenia w prawie merytorycznym .................................... 553 8.1.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 553 8.1.2. Źródła międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych ............... 553 8.1.2.1. Przedmiot międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych ............................................................................. 553 8.1.2.2. Międzynarodowe źródła prawa. Jednolity Europejski Rynek Ubezpieczeń ................................................................................. 554 8.1.2.3. Dorobek acquis communautaire w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych ............................................................................. 554 8.1.2.4. Instrument opcjonalny. Principles of European Insurance Contract Law ............................................................................... 555 8.1.2.5. Technika legislacyjna w międzynarodowym prawie ubezpieczeń gospodarczych ........................................................ 556 8.1.2.6. Charakter przepisów w prawie ubezpieczeń gospodarczych ...... 557 8.1.3. Pojęcie umowy ubezpieczenia w międzynarodowym prawie handlowym 559 8.1.3.1. Treść umowy ubezpieczenia ........................................................ 559 8.1.3.2. Charakter prawny umowy ubezpieczenia .................................... 561 8.1.3.3. Pojęcie ryzyka .............................................................................. 562 8.1.3.4. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej. Pojęcie interesu ubezpieczeniowego ...................................................................... 562 8.1.4. Systematyka ubezpieczeń gospodarczych ................................................. 564 8.1.4.1. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń gospodarczych ...................... 564 8.1.4.2. Umowy ubezpieczenia obowiązkowego ..................................... 567 8.1.4.3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ................................ 568 8.1.4.4. Ubezpieczenia morskie ................................................................ 570 8.1.4.5. Koasekuracja ............................................................................... 571 8.1.4.6. Gwarancja ubezpieczeniowa ....................................................... 571 8.1.4.7. Reasekuracja ................................................................................ 572 X Spis treści 8.2. Zawarcie i wykonywanie umowy ubezpieczenia ................................................. 573 8.2.1. Zasady międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych .............. 573 8.2.1.1. Wprowadzenie ............................................................................. 573 8.2.1.2. Zasada dobrej wiary ..................................................................... 574 8.2.1.3. Zasada rozsądku .......................................................................... 574 8.2.1.4. Zakaz wzbogacania jako zasada prawa ubezpieczeń gospodarczych ............................................................................. 575 8.2.1.5. Niedoubezpieczenie ..................................................................... 576 8.2.1.6. Nadubezpieczenie ........................................................................ 576 8.2.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia ................................................................ 577 8.2.2.1. Powinności ubezpieczyciela na etapie przedkontraktowym ....... 577 8.2.2.2. Powinności ubezpieczającego na etapie przedkontraktowym ..... 578 8.2.3. Wykonywanie umowy ubezpieczenia ....................................................... 579 8.2.3.1. Powinności ubezpieczającego na etapie wykonywania umowy .. 579 8.2.3.2. Zwiększenie ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w trakcie okresu ochrony ubezpieczeniowej ............................... 580 8.3. Umowa ubezpieczenia w prawie prywatnym międzynarodowym ....................... 581 8.3.1. Ubezpieczenie jako stosunek prawny o charakterze transgranicznym ...... 581 8.3.2. Pojęcie umowy ubezpieczenia w prawie prywatnym międzynarodowym. Problematyka kwalifikacji ......................................................................... 582 8.3.3. Stan prawny w okresie poprzedzającym wejście w życie obowiązujących regulacji ..................................................................................................... 582 8.3.4. Stan prawny po wejściu w życie Rozporządzenia Rzym I ........................ 583 8.3.4.1. Zakres temporalny zastosowania Rozporządzenia Rzym I do zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia ................ 583 8.3.4.2. Zakres terytorialny zastosowania Rozporządzenia Rzym I do zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia ................ 583 8.3.4.3. Zakres przedmiotowy zastosowania Rozporządzenia Rzym I do zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia ................ 583 8.3.4.4. Łącznik umiejscowienia ryzyka w prawie kolizyjnym ............... 584 8.3.4.5. Relacja norm kolizyjnych zawartych w Rozporządzeniu Rzym I i dyrektywach ubezpieczeniowych .............................................. 585 8.3.5. Ubezpieczenia obejmujące duże ryzyko ................................................... 585 8.3.5.1. Pojęcie ubezpieczenia obejmującego duże ryzyko ...................... 585 8.3.5.2. Wybór prawa ................................................................................ 587 8.3.5.3. Statut kontraktowy w braku wyboru prawa ................................. 587 8.3.6. Ubezpieczenia obejmujące ryzyka masowe .............................................. 588 8.3.6.1. Pojęcie ubezpieczenia obejmującego ryzyko masowe ................ 588 8.3.6.2. Regulacja kolizyjnoprawna umów ubezpieczeniowych obejmujących ryzyka masowe umiejscowione poza terytorium państw członkowskich ................................................................. 588 8.3.6.3. Regulacja kolizyjnoprawna umów ubezpieczeniowych obejmujących ryzyka masowe umiejscowione na terytorium państw członkowskich ................................................................. 589 8.3.7. Statut kontraktowy w braku wyboru prawa ............................................... 589 8.3.8. Umowy ubezpieczenia obowiązkowego ................................................... 589 8.3.9. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Roszczenia bezpośrednie w ujęciu kolizyjnym .................................................................................. 590 8.3.10. Ubezpieczenia morskie ............................................................................ 592 8.3.11. Gwarancja ubezpieczeniowa .................................................................... 592 8.3.12. Reasekuracja i retrocesja .......................................................................... 593 XI Spis treści 8.3.13. Problematyka forum shopping w międzynarodowym prawie ubezpieczeniowym ................................................................................... 594 8.3.14. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w międzynarodowym prawie ubezpieczeń .............................................................................................. 595 8.4. Jurysdykcja krajowa w stosunkach ubezpieczeniowych ...................................... 598 8.4.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 598 8.4.2. Forum w przypadku roszczeń kierowanych przeciwko 8.3.12.1. Definicja reasekuracji w ujęciu kolizyjnym .............................. 593 8.3.12.2. Wybór prawa ............................................................................. 593 8.3.12.3. Statut kontraktowy w braku wyboru prawa .............................. 594 ubezpieczycielowi ..................................................................................... 599 8.4.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Actio directa ....................... 599 8.4.4. Forum w przypadku roszczeń kierowanych przez ubezpieczyciela .......... 601 8.4.5. Umowa prorogacyjna ................................................................................ 602 Rozdział 9. Wykonanie kontraktu i jego naruszenie, zmiana okoliczności .................. 605 9.1. Wykonanie zobowiązania i jego naruszenie ......................................................... 610 9.1.1. Pojęcie wykonania zobowiązania .............................................................. 610 9.1.2. Naruszenie zobowiązania .......................................................................... 612 9.2. Wykonanie zobowiązania i jego naruszenie (niewykonanie) w przepisach Konwencji… wiedeńskiej ......................................................................................... 614 9.2.1. Obowiązki sprzedawcy .............................................................................. 614 9.2.1.1. Podstawowe obowiązki sprzedawcy ........................................... 614 9.2.1.2. Obowiązek dostarczenia towaru .................................................. 615 9.2.1.3. Obowiązek dostarczenia dokumentów ........................................ 621 9.2.1.4. Przeniesienie własności towaru ................................................... 623 9.2.2. Obowiązki kupującego .............................................................................. 624 9.2.2.1. Podstawowe obowiązki kupującego ............................................ 624 9.2.2.2. Określenie ceny towaru ............................................................... 625 9.2.2.3. Zapłata ceny ................................................................................. 627 9.2.2.4. Obowiązek odbioru ...................................................................... 635 9.2.3. Odstąpienie od kontraktu na gruncie Konwencji wiedeńskiej .................. 641 9.2.3.1. Zakres zastosowania .................................................................... 641 9.2.3.2. Sposób zawiadomienia o odstąpieniu .......................................... 642 9.2.3.3. Skutki zawiadomienia o odstąpieniu ........................................... 643 9.2.4. Dochodzenie roszczenia o spełnienie świadczenia w naturze ................... 644 9.3. Prawo właściwe .................................................................................................... 646 9.3.1. Wykonanie zobowiązania .......................................................................... 646 9.3.2. Naruszenie zobowiązania. Odpowiedzialność kontraktowa ..................... 649 9.4. Force majeure i hardship ...................................................................................... 651 9.4.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 651 9.4.2. Wykonanie kontraktu i odpowiedzialność kontraktowa a zmienione okoliczności ............................................................................................... 653 9.4.3. Pojęcie siły wyższej ................................................................................... 660 9.4.4. Zdarzenia o charakterze siły wyższej ........................................................ 666 9.4.5. Skutki siły wyższej .................................................................................... 671 9.4.6. Klauzule hardship ...................................................................................... 676 9.4.7. Dostosowanie umowy ............................................................................... 682 9.4.8. Force majeure czy hardship? .................................................................... 687 9.4.9. Force majeure i hardship a prawo właściwe dla kontraktu ....................... 691 XII Spis treści Rozdział 10. Rozliczenia w międzynarodowych transakcjach handlowych ................. 697 10.1. Zagadnienia walutowe .......................................................................................... 702 10.1.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 702 10.1.2. Postaci pieniądza i sposoby zapłaty w obrocie międzynarodowym ........ 703 10.1.3. Funkcje pieniądza w międzynarodowym obrocie handlowym ................ 704 10.1.4. Wartość pieniądza w aspekcie międzynarodowym .................................. 705 10.1.5. Pojęcie waluty .......................................................................................... 708 10.1.6. Charakter prawny wskazania waluty ........................................................ 710 10.1.7. Rozgraniczenie zakresów poszczególnych statutów w kwestiach walutowych .............................................................................................. 717 10.2. Akredytywa ........................................................................................................... 728 10.2.1. Rodzaje akredytyw ................................................................................... 728 10.2.2. Uczestnicy akredytywy ............................................................................ 732 10.3. Inkaso .................................................................................................................... 736 10.4. Inne sposoby rozliczeń .......................................................................................... 741 10.5. Kredytowanie transakcji. Transakcje factoringu i forfaitingu .............................. 749 Rozdział 11. Zmiany podmiotowe w stosunku wynikającym z kontraktu ................... 759 11.1. Uwagi ogólne ........................................................................................................ 762 11.2. Prawo kolizyjne .................................................................................................... 766 11.2.1. Przelew wierzytelności ............................................................................. 766 11.2.2. Subrogacja ................................................................................................ 771 11.2.3. Przejęcie długu ......................................................................................... 772 11.3. Prawo modelowe (soft law) .................................................................................. 773 11.3.1. Przelew wierzytelności ............................................................................. 773 11.3.1.1. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym z 12.12.2001 r. (Konwencja nowojorska o cesji) ............................................... 773 11.3.1.2. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) ........................... 776 11.3.1.3. Draft Common Frame of Reference (DCFR) ............................ 779 11.3.1.4. Reguły UNIDROIT ................................................................... 781 11.3.2. Przejęcie (przeniesienie) długu ................................................................ 783 11.3.2.1. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) .......................... 783 11.3.2.2. Draft Common Frame of Reference (DCFR) ............................ 784 11.3.2.3. Reguły UNIDROIT ................................................................... 785 11.3.3. „Przeniesienie umowy” (zmiana strony umowy) ..................................... 786 11.3.3.1. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL) ........................... 786 11.3.3.2. Draft Common Frame of Reference (DCFR) ............................ 786 11.3.3.3. Reguły UNIDROIT ................................................................... 787 Rozdział 12. Przedawnienie ............................................................................................... 789 12.1. Przedawnienie w ujęciu kolizyjnoprawnym ......................................................... 790 12.2. Przedawnienie w umowie sprzedaży .................................................................... 793 12.3. Przedawnienie roszczeń w międzynarodowym przewozie towarów .................... 795 12.4. Przedawnienie w DCFR, PECL, CESL oraz w Regułach UNIDROIT ................ 799 Rozdział 13. Rozstrzyganie sporów .................................................................................. 805 13.1. Sądowe rozstrzyganie sporów – zagadnienia wstępne ......................................... 807 13.1.1. Międzynarodowe postępowanie cywilne ................................................. 807 XIII Spis treści 13.1.2. Wykładnia ................................................................................................. 809 13.1.3. Zakres opracowania .................................................................................. 810 13.1.4. Źródła prawa ............................................................................................ 811 13.1.4.1. Prawo krajowe ........................................................................... 811 13.1.4.2. Regulacje europejskie ............................................................... 811 13.1.4.3. Pozostałe akty prawa międzynarodowego ................................ 813 13.2. Jurysdykcja krajowa ............................................................................................. 814 13.2.1. Uwagi wstępne – główne pojęcia ............................................................. 814 13.2.2. Badanie podstaw jurysdykcji ................................................................... 819 13.2.3. Chwila wystąpienia i ustania przesłanek jurysdykcji ............................... 819 13.2.4. Jurysdykcja ogólna ................................................................................... 820 13.2.5. Jurysdykcje szczególne ............................................................................ 820 13.2.5.1. Jurysdykcja ze względu na miejsce wykonania zobowiązania umownego – forum executionis contractus .............................. 821 13.2.5.2. Siedziba oddziału lub filii ......................................................... 828 13.2.5.3. Położenie rzeczy lub przysługiwanie prawa majątkowego ....... 829 13.2.5.4. Współuczestnictwo w sporze, powództwo wzajemne, sprawy związane .................................................................................... 830 13.2.6. Jurysdykcje wyłączne ............................................................................... 832 13.2.7. Wola stron w określaniu jurysdykcji ........................................................ 835 13.2.8. Forum non conveniens i uznaniowość w zakresie jurysdykcji ................ 842 13.2.9. Środki tymczasowe, w tym zabezpieczające ............................................ 843 13.2.10. Wpływ postępowań toczących się za granicą na proces przed sądem krajowym .................................................................................................. 845 13.3. Przebieg postępowania ......................................................................................... 847 13.3.1. Poszukiwanie i ustalanie treści prawa właściwego .................................. 847 13.3.2. Dowody .................................................................................................... 849 13.4. Uznanie i wykonalność orzeczeń, ugód oraz dokumentów urzędowych ............. 851 13.4.1. Prawo unijne i Konwencja z Lugano ....................................................... 852 13.4.2. Regulacja Kodeksu postępowania cywilnego .......................................... 855 Część II. Zagadnienia szczegółowe ................................................................................... 857 Rozdział 14. Umowa sprzedaży ........................................................................................ 859 14.1. Kolizyjnoprawna regulacja sprzedaży .................................................................. 863 14.1.1. Konwencja haska z 1955 r. o prawie właściwym dla umów międzynarodowej sprzedaży towarów ..................................................... 864 14.1.2. Konwencja haska z 1986 r. o prawie właściwym dla umów międzynarodowej sprzedaży towarów ..................................................... 865 14.1.3. Rozporządzenie Rzym I – wzmianka ....................................................... 865 14.2. Konwencja wiedeńska .......................................................................................... 866 14.2.1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 866 14.2.1.1. Prace nad Konwencją wiedeńską .............................................. 866 14.2.1.2. Ogólna charakterystyka Konwencji wiedeńskiej ...................... 866 14.2.2. Zakres zastosowania ................................................................................. 867 14.2.2.1. Pojęcie sprzedaży ...................................................................... 867 14.2.2.2. Pojęcie towaru ........................................................................... 870 14.2.2.3. Międzynarodowy charakter sprzedaży ...................................... 870 14.2.3. Zastosowanie Konwencji wiedeńskiej ..................................................... 871 14.2.3.1. Zasady ogólne ........................................................................... 871 14.2.3.2. Bezpośrednie zastosowanie Konwencji wiedeńskiej ................ 872 XIV Spis treści 14.2.3.3. Pośrednie zastosowanie Konwencji wiedeńskiej ...................... 873 14.2.4. Interpretacja Konwencji wiedeńskiej i luki .............................................. 874 14.2.5. Zawarcie umowy ...................................................................................... 875 14.2.5.1. Oferta ........................................................................................ 875 14.2.5.2. Wycofanie i odwołanie oferty ................................................... 876 14.2.5.3. Przyjęcie oferty ......................................................................... 876 14.2.5.4. Forma umowy ........................................................................... 878 14.2.6. Wykonanie zobowiązania i jego naruszenie (niewykonanie) .................. 878 14.2.7. Odpowiedzialność .................................................................................... 878 14.2.7.1. Przejście ryzyka ........................................................................ 878 14.2.7.2. Naruszenie umowy .................................................................... 879 14.2.7.3. Niezgodność z umową .............................................................. 880 14.2.7.4. Obowiązki kupującego związane z niezgodnością ................... 888 14.2.7.5. Prawa osób trzecich ................................................................... 894 14.2.7.6. Środki ochrony prawnej ............................................................ 894 14.2.7.7. Wyłączenie odpowiedzialności ................................................. 899 14.2.7.8. Przedawnienie ........................................................................... 907 14.3. Reguły Incoterms .................................................................................................. 907 14.3.1. Zasady dotyczące każdego rodzaju transportu ......................................... 908 14.3.1.1. Formuła EXW – Ex Works ........................................................ 908 14.3.1.2. Formuła FCA – Free Carrier .................................................... 909 14.3.1.3. Formuła CPT – Carriage Paid To ............................................. 909 14.3.1.4. Formuła CIP – Carriage and Insurance Paid ........................... 909 14.3.1.5. DAT – Delivered At Terminal .................................................... 910 14.3.1.6. DAP – Delivered At Place ......................................................... 910 14.3.1.7. DDP – Delivered Duty Paid ...................................................... 910 14.3.2. Zasady dotyczące transportu morskiego i transportu śródlądowego ....... 910 14.3.2.1. FAS – Free Alongside Ship ....................................................... 910 14.3.2.2. FOB – Free On Board ............................................................... 911 14.3.2.3. CFR – Cost and Freight ............................................................ 911 14.3.2.4. CIF – Cost Insurance and Freight ............................................ 911 Rozdział 15. Umowy kompensacyjne ............................................................................... 913 15.1. Wprowadzenie ...................................................................................................... 915 15.2. Transakcje kompensacyjne ................................................................................... 916 15.2.1. Pojęcie i struktura transakcji kompensacyjnych ...................................... 916 15.2.2. Rodzaje transakcji kompensacyjnych ...................................................... 917 15.2.3. Typy transakcji kompensacyjnych ........................................................... 919 15.2.3.1. Transakcja zamiany (barter) ...................................................... 919 15.2.3.2. Kompensacja wzajemna ............................................................ 920 15.2.3.3. Kompensacja powrotna ............................................................. 921 15.2.3.4. Kompensacja uprzednia ............................................................ 922 15.2.3.5. Transakcje offsetowe ................................................................. 923 15.2.3.6. Kompensacja przerzutowa (switch) .......................................... 924 15.3. Umowa kompensacyjna ........................................................................................ 925 15.3.1. Pojęcie umowy kompensacyjnej .............................................................. 925 15.3.2. Zawarcie umowy kompensacyjnej ........................................................... 925 15.3.3. Treść umowy kompensacyjnej ................................................................. 926 15.3.4. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań kompensacyjnych ......... 929 15.3.5. Charakter prawny umów kompensacyjnych ............................................ 931 XV Spis treści 15.4. Umowa offsetowa ................................................................................................. 935 15.4.1. Pojęcie i podstawy prawne umowy offsetowej ........................................ 935 15.4.2. Zawarcie umowy offsetowej .................................................................... 936 15.4.3. Treść umowy offsetowej .......................................................................... 938 15.4.4. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania offsetowego ................ 940 15.4.5. Charakter prawny umowy offsetowej ...................................................... 942 Rozdział 16. Przewóz i spedycja ....................................................................................... 947 16.1. Usługi transportowe .............................................................................................. 950 16.1.1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 950 16.1.2. Gałęziowa struktura transportu ................................................................ 950 16.1.3. Transport osób lub rzeczy ........................................................................ 952 16.1.4. Nieprzewozowe usługi transportowe ....................................................... 953 16.2. Kontrakt przewozu rzeczy .................................................................................... 953 16.2.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 953 16.2.2. Informacja o źródłach prawa .................................................................... 954 16.2.2.1. Prawo morskie ........................................................................... 954 16.2.2.2. Międzynarodowe prawo żeglugi śródlądowej .......................... 955 16.2.2.3. Międzynarodowe prawo kolejowe ............................................ 955 16.2.2.4. Międzynarodowe prawo ciężarowego transportu drogowego (scil. samochodowego) .............................................................. 956 16.2.2.5. Międzynarodowe prawo transportu lotniczego ......................... 956 16.2.2.6. Przewozy multimodalne i kontenerowe .................................... 957 16.2.3. Przedmiot, strony oraz zawarcie kontraktu przewozowego w międzynarodowym transporcie towarowym ........................................ 958 16.2.3.1. Przedmiot przewozu .................................................................. 958 16.2.3.2. Strony kontraktu ........................................................................ 958 16.2.3.3. Zawarcie kontraktu przewozowego .......................................... 960 16.2.3.4. Stosowane dokumenty przewozowe ......................................... 961 16.2.3.5. Wymagana treść listu przewozowego ....................................... 962 16.2.4. Prawa i obowiązki stron. Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki ................ 963 16.2.4.1. Uwagi wstępne .......................................................................... 963 16.2.4.2. Pozycja prawna przewoźnika .................................................... 963 16.2.4.3. Pozycja prawna nadawcy (frachtującego) ................................. 963 16.2.4.4. Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki ......................................... 964 16.2.5. Odpowiedzialność stron kontraktu przewozowego .................................. 965 16.2.5.1. Odpowiedzialność przewoźnika ................................................ 965 16.2.5.2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność przewoźnika ...... 967 16.2.5.3. Osoby, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność ............. 968 16.2.5.4. Odpowiedzialność nadawcy (frachtującego lub załadowcy) .... 969 16.2.6. Dochodzenie i przedawnienie roszczeń ................................................... 969 16.3. Kontrakt spedycji międzynarodowej .................................................................... 971 16.3.1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 971 16.3.2. Przegląd źródeł prawa .............................................................................. 971 16.3.3. Pojęcie, przedmiot i strony spedycji ........................................................ 972 16.3.4. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... 973 16.3.5. Odpowiedzialność spedytora .................................................................... 974 Rozdział 17. Leasing ........................................................................................................... 977 17.1. Koncepcje umowy leasingu .................................................................................. 979 17.1.1. USA oraz inne państwa common law ....................................................... 979 XVI Spis treści 17.1.2. Europa kontynentalna i pozostałe państwa .............................................. 980 17.1.3. Odrębna regulacja umowy leasingu w prawie krajowym ........................ 981 17.2. Krajowe antecedencje w zakresie regulacji umowy międzynarodowego leasingu (wzmianka) ............................................................................................. 982 17.2.1. Kodeks morski b. NRD z 1976 r. ............................................................. 982 17.2.2. Projekt polskiej ustawy o stosunkach cywilnoprawnych w handlu międzynarodowym z 1981 r. .................................................................... 983 17.3. Prawo jednolite ..................................................................................................... 984 17.3.1. Konwencja UNIDROIT o międzynarodowym leasingu finansowanym z 1988 r. .................................................................................................... 984 17.3.1.1. Sporządzenie, wejście w życie i główny cel ............................. 984 17.3.1.2. Podstawowe założenia .............................................................. 984 17.3.1.3. Zakres przedmiotowy ................................................................ 985 17.3.1.4. Zakres przestrzenny .................................................................. 986 17.3.1.5. Moc wiążąca przepisów Konwencji UNIDROIT z 1988 r. ...... 986 17.3.1.6. Obowiązki i uprawnienia stron umowy leasingu ...................... 987 17.3.1.7. Odpowiedzialność stron transakcji leasingu finansowanego .... 989 17.3.1.8. Skuteczność praw rzeczowych finansującego do wyposażenia w razie upadłości korzystającego .............................................. 992 17.3.1.9. Wykładnia przepisów i statut pomocniczy Konwencji UNIDROIT z 1988 r. ................................................................. 992 17.3.2. Konwencja moskiewska o międzypaństwowym leasingu z 1998 r. (wzmianka) ............................................................................................... 993 17.3.2.1. Zakres stosowania ..................................................................... 993 17.3.2.2. Podstawowe założenia transakcji leasingu ................................ 993 17.3.2.3. Przedmiot głównych postanowień Konwencji moskiewskiej z 1998 r. ..................................................................................... 994 17.3.2.4. Statut pomocniczy Konwencji moskiewskiej z 1998 r. i kwestie podobne ...................................................................... 995 17.4. Istota oraz znaczenie materialnoprawne i kolizyjnoprawne związku umowy leasingu… i umowy dostawy .................................................................................... 995 Rozdział 18. Umowa o dzieło i pokrewne ......................................................................... 997 18.1. Umowa o dzieło .................................................................................................... 999 18.1.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 999 18.1.2. Przegląd źródeł prawa .............................................................................. 1000 18.1.3. Pojęcie i przedmiot kontraktu .................................................................. 1001 18.1.4. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie ....................................... 1002 18.1.5. Kontrakty pokrewne ................................................................................. 1002 18.2. Umowa o kompletny obiekt .................................................................................. 1003 18.2.1. Pojęcie umowy o kompletny obiekt. Rodzaje umów ............................... 1003 18.2.2. Charakter prawny umowy ........................................................................ 1005 18.2.3. Zagadnienia kolizyjne – wzmianka .......................................................... 1006 18.2.4. Źródła prawa. Wzorce umowne ............................................................... 1007 18.2.5. Treść umowy ............................................................................................ 1009 18.2.5.1. Konstrukcja umowy .................................................................. 1009 18.2.5.2. Prawa i obowiązki zamawiającego ........................................... 1010 18.2.5.3. Prawa i obowiązki wykonawcy ................................................. 1011 XVII Spis treści Rozdział 19. Reprezentacja przedsi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowe prawo handlowe. Tom 9
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: