Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 003017 21325491 na godz. na dobę w sumie
Mikroformaty. Wprowadzenie - książka
Mikroformaty. Wprowadzenie - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2801-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Gdy możliwości mikroformatów wykorzystali twórcy takich witryn, jak Google, Yahoo!, Facebook czy Twitter, nastąpił przełom. Dotychczas niedocenianymi i rzadko używanymi wzorcami projektowymi zaczęli interesować się webmasterzy na całym świecie. W szybkim tempie rozwiązanie to znalazło zastosowanie w milionach witryn internetowych. Jak duży potencjał musi drzemać w mikroformatach, skoro stają się one coraz popularniejsze? Oparte na kodzie języka HTML i kaskadowych arkuszach stylów CSS mikroformaty służą do prostego opisywania treści publikowanych w internecie. Gwarantują nie tylko większą przejrzystość strony, ale przede wszystkim zapewniają jej optymalizację pod kątem wyszukiwarek i zwiększają komfort pracy użytkowników.

Jeśli Tobie również zależy na tworzeniu nowoczesnych, ergonomicznych stron internetowych, poznaj możliwości, jakie daje zastosowanie mikroformatów. Pomoże Ci w tym ten kompletny podręcznik, który na podstawie praktycznych przykładów wprowadza w tajniki sprawnego korzystania z otwartych formatów danych. Zaznajomisz się z właściwościami i zasadami publikowania dwudziestu mikroformatów i ich szablonów. Odkryjesz przy tym korzyści wynikające z zastosowania semantyki i strukturyzacji danych, takie jak poprawa SEO, zwiększone możliwości publikowania treści czy bardziej precyzyjne wyniki wyszukiwania. Zapoznasz się ze wzorcami kodu znaczników POSH, które mogą stanowić dla Ciebie inspirację lub gotowe rozwiązania przy tworzeniu własnych witryn. Przeczytasz także o wielu narzędziach pomocniczych, które pozwolą oszczędzić Twój czas!

Poznaj możliwości i elastyczność mikroformatów, które docenili już twórcy Google...a, Yahoo! i Facebooka!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Mikroformaty. Wprowadzenie Autor: Emily P. Lewis T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-2801-8 Tytu³ orygina³u: Microformats Made Simple Format: 168×237, stron: 288 Gdy mo¿liwoœci mikroformatów wykorzystali twórcy takich witryn, jak Google, Yahoo!, Facebook czy Twitter, nast¹pi³ prze³om. Dotychczas niedocenianymi i rzadko u¿ywanymi wzorcami projektowymi zaczêli interesowaæ siê webmasterzy na ca³ym œwiecie. W szybkim tempie rozwi¹zanie to znalaz³o zastosowanie w milionach witryn internetowych. Jak du¿y potencja³ musi drzemaæ w mikroformatach, skoro staj¹ siê one coraz popularniejsze? Oparte na kodzie jêzyka HTML i kaskadowych arkuszach stylów CSS mikroformaty s³u¿¹ do prostego opisywania treœci publikowanych w internecie. Gwarantuj¹ nie tylko wiêksz¹ przejrzystoœæ strony, ale przede wszystkim zapewniaj¹ jej optymalizacjê pod k¹tem wyszukiwarek i zwiêkszaj¹ komfort pracy u¿ytkowników. Jeœli Tobie równie¿ zale¿y na tworzeniu nowoczesnych, ergonomicznych stron internetowych, poznaj mo¿liwoœci, jakie daje zastosowanie mikroformatów. Pomo¿e Ci w tym ten kompletny podrêcznik, który na podstawie praktycznych przyk³adów wprowadza w tajniki sprawnego korzystania z otwartych formatów danych. Zaznajomisz siê z w³aœciwoœciami i zasadami publikowania dwudziestu mikroformatów i ich szablonów. Odkryjesz przy tym korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania semantyki i strukturyzacji danych, takie jak poprawa SEO, zwiêkszone mo¿liwoœci publikowania treœci czy bardziej precyzyjne wyniki wyszukiwania. Zapoznasz siê ze wzorcami kodu znaczników POSH, które mog¹ stanowiæ dla Ciebie inspiracjê lub gotowe rozwi¹zania przy tworzeniu w³asnych witryn. Przeczytasz tak¿e o wielu narzêdziach pomocniczych, które pozwol¹ oszczêdziæ Twój czas! (cid:129) Mikroformaty – sk³adnia, terminologia, specyfikacje (cid:129) Definiowanie uk³adów – XOXO (cid:129) Definiowanie ³¹czy – mikroformaty rel i rev (cid:129) Definiowanie relacji – mikroformat XFN (cid:129) Definiowanie zak³adek – mikroformat xFolk (cid:129) Definiowanie ludzi, organizacji i miejsc – mikroformat hCard (cid:129) hCard – wyszukiwanie i optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (cid:129) hCard – informacje kontaktowe na w³asnej stronie WWW lub blogu (cid:129) Praktyczny kod znaczników dla organizacji i miejsc (cid:129) Definiowanie wydarzeñ – mikroformat hCalendar (cid:129) Definiowanie ¿yciorysów – mikroformat hResume (cid:129) Definiowanie treœci zespalanych – mikroformat hAtom (cid:129) Definiowanie opinii – mikroformat hReview (cid:129) Definiowanie nagrañ audio – mikroformat hAudio (cid:129) Definiowanie plików multimedialnych – mikroformat hMedia Poznaj mo¿liwoœci i elastycznoœæ mikroformatów, które docenili ju¿ twórcy Google’a, Yahoo! i Facebooka! Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie ............................................................. 11 Czym są mikroformaty? ............................................................................ 11 Najpierw ludzie, potem maszyny ....................................................... 11 Wskazywanie znaczenia przez semantykę ........................................ 12 Informacje podstawowe ............................................................................ 14 Semantyczna sieć WWW .................................................................... 14 Krótka historia mikroformatów ......................................................... 15 Wszyscy ich używają ............................................................................ 16 Podstawowe pojęcia ................................................................................... 18 Podstawy składni mikroformatów ..................................................... 18 Terminologia ......................................................................................... 19 Wzorce projektowe .............................................................................. 23 Globalne korzyści ....................................................................................... 28 SEO ......................................................................................................... 28 Dodatkowe możliwości publikowania danych ................................. 29 Standardy ............................................................................................... 30 Prostota .................................................................................................. 30 Łatwe definiowanie stylów .................................................................. 30 Wyzwania .................................................................................................... 31 Kwestie użyteczności i dostępności .................................................... 31 Niepotrzebne znaczniki? ..................................................................... 32 Przyswajanie mikroformatów przez projektantów .......................... 33 Po co książka o mikroformatach? ............................................................ 34 Za dużo technicznych komplikacji ..................................................... 34 Bardziej wymowne ............................................................................... 34 Przykłady praktyczne ........................................................................... 35 Dyplomacja i nowe kierunki rozwoju ................................................ 35 Mikroformaty — moja miłość ............................................................ 35 6 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Rozdział 2. Definiowanie układów. XOXO .................................... 37 Czym jest XOXO? ...................................................................................... 37 W czym rzecz? ....................................................................................... 37 Profil ....................................................................................................... 38 Podstawowa składnia ........................................................................... 38 Znaczniki w praktyce ................................................................................. 40 Prezentacje S5 z zastosowaniem listy ol ........................................ 41 Mapa witryny oparta o zagnieżdżone, nieuporządkowane listy ul ........................................................... 44 Spis treści oparty o zagnieżdżone, uporządkowane listy ol ........ 45 Udało Ci się! ................................................................................................ 48 Rozdział 3. Definiowanie łączy. Mikroformaty rel i rev ............... 49 Relacje między łączami .............................................................................. 49 Atrybut rel ................................................................................................... 50 Specyfikacja formalna .......................................................................... 50 Szablony ................................................................................................. 55 rev ................................................................................................................. 59 VoteLinks ............................................................................................... 59 Łączenie mikroformatów elementarnych ............................................... 62 rel-nofollow i VoteLinks ...................................................................... 62 rel-tag i rel-directory ............................................................................ 62 Nie dość korzyści? ...................................................................................... 63 To wszystko, o czym chciałam napisać ................................................... 63 Rozdział 4. Definiowanie relacji. Mikroformat XFN ..................... 65 Czym jest XFN? .......................................................................................... 65 Zalety sieci społecznościowych ........................................................... 65 Korzyści z konsolidacji tożsamości .................................................... 67 Nic nie jest doskonałe .......................................................................... 68 Profil ....................................................................................................... 69 Składnia .................................................................................................. 69 Znacznik w praktyce .................................................................................. 72 Zestaw łączy do blogów z listą nieuporządkowaną ul ................. 72 rel= met ................................................................................................ 73 rel= friend ............................................................................................ 73 rel= co-worker ..................................................................................... 73 rel= colleague ....................................................................................... 73 SPIS TREŚCI 7 rel= muse ............................................................................................. 73 XFN w języku naturalnym .................................................................. 75 Narzędzia do tworzenia mikroformatów XFN ...................................... 75 Żegnajcie, mikroformaty elementarne, witajcie, mikroformaty złożone! ............................................................ 76 Rozdział 5. Definiowanie zakładek. Mikroformat xFolk .............. 77 Zakładki społecznościowe ......................................................................... 78 Czym jest xFolk? ......................................................................................... 78 Korzyści wynikające ze stosowania xFolk ......................................... 78 Profil ....................................................................................................... 81 Składnia .................................................................................................. 81 Znaczniki stosowane w praktyce .............................................................. 81 Prosta lista zakładek z wykorzystaniem listy nieuporządkowanej ul .......................................................... 82 Lista zakładek z wykorzystaniem zagnieżdżonych list nieuporządkowanych ul ......................................................... 83 Mikroformat xFolk w języku naturalnym ......................................... 87 Łączenie mikroformatów Folk i VoteLinks ............................................ 89 Dodanie mikroformatu VoteLinks .................................................... 90 Wybór należy do Ciebie ....................................................................... 91 W ten sposób dotarliśmy do końca ......................................................... 91 Rozdział 6. Definiowanie ludzi, organizacji i miejsc. Mikroformat hCard ...................................................... 93 Do czego służy mikroformat hCard? ....................................................... 93 Elektroniczne wizytówki ...................................................................... 93 Szeroki zakres zastosowań ................................................................... 96 Wyszukiwanie i optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych ..................................................... 97 Profil ....................................................................................................... 99 Składnia .................................................................................................. 99 Czego używać? .................................................................................... 111 Praktyczny kod znaczników dla informacji o ludziach ....................... 112 Mikroformat hCard w języku naturalnym ...................................... 112 Informacje kontaktowe na własnej stronie WWW lub blogu ...... 113 Komentarze na blogach przy użyciu elementu ol ...................... 117 Katalog pracowników przy użyciu listy uporządkowanej ol .... 120 8 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Praktyczny kod znaczników dla organizacji i miejsc .......................... 131 Strona firmowa z informacjami kontaktowymi z wykorzystaniem listy definicji dl ............................................ 131 Firmowy katalog oddziałów z wykorzystaniem listy definicji dl ............................................ 138 Język naturalny do opisu miejsca nazwanego ................................. 144 Narzędzia pomocnicze ............................................................................ 145 To dopiero początek ................................................................................ 146 Rozdział 7. Definiowanie wydarzeń. Mikroformat hCalendar .. 147 Jak działa hCalendar? .............................................................................. 147 Elektroniczne kalendarze .................................................................. 147 hCalendar — nowa maskotka użytkowników sieci WWW .......... 151 Wpływ hCalendar na proces wyszukiwania ................................... 151 Profil ..................................................................................................... 152 Składnia ................................................................................................ 152 Praktyczny kod znaczników ................................................................... 157 Lista z pojedynczym wydarzeniem ................................................... 157 Opis pojedynczego wydarzenia z wykorzystaniem listy definicji dl ............................................ 162 Wiele zdarzeń na liście zagnieżdżonej ............................................. 167 Definiowanie kalendarza przy użyciu znacznika tabeli table ... 171 Mikroformat hCalendar w języku naturalnym .............................. 181 Łączenie mikroformatów hCalendar i hCard ................................. 183 Narzędzia pomocnicze ............................................................................ 184 Co dalej? .................................................................................................... 185 Rozdział 8. Definiowanie życiorysów. Mikroformat hResume .. 187 Jak działa hResume? ................................................................................. 187 Jeden życiorys do prezentacji wszystkich danych .......................... 188 Potencjał hResume ............................................................................. 188 Elektroniczne wizytówki i kalendarze ............................................. 189 Profil ..................................................................................................... 189 Składnia ................................................................................................ 189 Praktyczny kod znaczników ................................................................... 190 Prosty życiorys .................................................................................... 190 Życiorys szczegółowy ......................................................................... 194 Narzędzia pomocnicze ............................................................................ 206 Podróż trwa nadal .................................................................................... 206 SPIS TREŚCI 9 Rozdział 9. Definiowanie treści zespalanych. Mikroformat hAtom ................................................... 207 Jak działa hAtom? .................................................................................... 208 Zespalanie danych HTML ................................................................. 208 hAtom nie jest formatem zespalania treści ..................................... 211 Wzrastająca popularność mikroformatu hAtom ........................... 211 Profil ..................................................................................................... 211 Składnia ................................................................................................ 212 Praktyczny kod znaczników ................................................................... 213 Pojedynczy wpis na blogu ................................................................. 213 Archiwum wiadomości z wykorzystaniem list uporządkowanych ol ............................................................ 218 Narzędzia pomocnicze ............................................................................ 223 To wszystko o hAtom .............................................................................. 224 Rozdział 10. Definiowanie opinii. Mikroformat hReview ............ 225 Jak działa hReview? .................................................................................. 225 Rozpowszechnianie opinii ................................................................. 226 Google wchodzi do gry ...................................................................... 226 Czasy przed Google ............................................................................ 227 Profil ..................................................................................................... 228 Składnia ................................................................................................ 229 Praktyczny kod znaczników ................................................................... 230 Recenzja książki .................................................................................. 230 Łączenie mikroformatów hReview i hAtom ................................... 235 Narzędzia pomocnicze ............................................................................ 235 Niech Cię usłyszą ..................................................................................... 236 Rozdział 11. Krótki przegląd innych mikroformatów .................. 237 Definiowanie nagrań audio. Mikroformat hAudio ............................. 237 Profil ..................................................................................................... 238 Składnia ................................................................................................ 238 Praktyczny kod znaczników .............................................................. 240 Definiowanie przepisów na dania i napoje. Mikroformat hRecipe ........................................................................... 242 Profil ..................................................................................................... 242 Składnia ................................................................................................ 242 Praktyczny kod znaczników .............................................................. 243 10 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Definiowanie produktów konsumpcyjnych. Mikroformat hProduct ......................................................................... 245 Profil ..................................................................................................... 245 Składnia ................................................................................................ 245 Praktyczny kod znaczników .............................................................. 247 Definiowanie plików multimedialnych. Mikroformat hMedia ......... 248 Profil ..................................................................................................... 248 Składnia ................................................................................................ 248 Praktyczny kod znaczników .............................................................. 249 Jesteśmy na finiszu ................................................................................... 250 Rozdział 12. Ponieważ wygląd też ma znaczenie ......................... 251 Style dla łączy ............................................................................................ 252 XFN ...................................................................................................... 252 VoteLinks ............................................................................................. 253 Style dla mikroformatu hCard ................................................................ 254 Kaskadowy arkusz stylów .................................................................. 254 Efekt końcowy ..................................................................................... 255 Style dla mikroformatu hCalendar ........................................................ 256 Kaskadowy arkusz stylów CSS .......................................................... 256 Efekt końcowy ..................................................................................... 258 Style dla mikroformatu hAtom .............................................................. 259 Kaskadowy arkusz stylów .................................................................. 259 Efekt końcowy ..................................................................................... 261 Style dla mikroformatu hRecipe ............................................................. 262 Kaskadowy arkusz stylów CSS .......................................................... 262 Efekt końcowy ..................................................................................... 264 Znajomość CSS jedynym ograniczeniem .............................................. 264 Szczęśliwe zakończenie ............................................. 267 Pół sukcesu ................................................................................................ 267 Skorowidz ................................................................... 269 Rozdział 3 Definiowanie łączy. Mikroformaty rel i rev Relacje między łączami Kolejnym zbiorem mikroformatów, których działanie niezwykle łatwo zrozumieć i któ- re bez trudu się implementuje, są mikroformaty służące do definiowania relacji między łączami. Czym są relacje między łączami? Może najpierw powiem coś o samych łączach. Istnieją dwa typy łączy: hiperłącza oraz łącza do zasobów zewnętrznych. Hiperłącza wskazują dowolny zasób w sieci WWW, na przykład inną stronę HTML, obrazek, plik audio i tak dalej. Hiperłącza można również klikać myszą w przeglądarce, co powoduje, że użyt- kownik może przechodzić do wskazywanych przez nie zasobów. Drugim typem łączy są łącza wiodące do zasobów zewnętrznych, do których odwołanie znajduje się na stronie WWW; często łącza takie umieszczane są w elemencie head . W obu typach łączy umieszcza się atrybut href, który wskazuje zasób docelowy, jednak każdy z tych typów ma własną składnię. Najprostsze hiperłącze definiuje się przy użyciu elementu a : a href= http://www.ablognotlimited.com/ A Blog Not Limited /a Natomiast najprostsze łącze do zasobu zewnętrznego definiuje się za pomocą elementu link / : link href= /styles/global.css rel= stylesheet / Zauważyłeś już zapewne, że w łączu definiowanym przy użyciu elementu link / znajduje się również para atrybut-wartość w postaci rel= stylesheet . Para ta wska- zuje relację (arkusz stylów) zasobu docelowego (global.css) do strony, na której odwo- łanie do tego zasobu się znajduje. Jestem przekonana, że z podobnymi przykładami spotykałeś się już wielokrotnie. Zasadniczo więc relacje między łączami to sposób wskazywania typu zasobu, do które- go odwołuje się atrybut href. 50 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Mikroformaty przyczyniają się do wzrostu znaczenia relacji między łączami. Pozwa- lają na przypisywanie semantycznych wartości łączom i określanie w ten sposób relacji obiektu docelowego wskazywanego przez atrybut href do bieżącej strony interneto- wej (atrybut rel), a także ustalanie, czy na temat konkretnego łącza wyrażono opinię (atrybut rev). Atrybut rel Atrybutu rel często używa się jako składnika kilku różnych mikroformatów elemen- tarnych. W hiperłączu ( a ) atrybut rel definiuje relację zasobu wskazywanego przez wartość atrybutu href do strony, na której łącze się znajduje. Kolejna cecha atrybutu rel, o której warto pamiętać, to możliwość przypisywania mu więcej niż jednej wartości. Przyjrzyjmy się bliżej atrybutowi rel. Specyfikacja formalna Jak wspomniałam w rozdziale 1., mikroformaty występują w postaci specyfikacji for- malnych oraz szablonów. W tym rozdziale moim celem jest opisanie wszystkich mikro- formatów rel. A więc zapnij pasy, ruszamy! rel-license Mikroformat rel-license wskazuje łącze do licencji strony internetowej, na przykład licencji Creative Commons. Na blogu, który prowadzę, zastrzegam prawa autorskie do publikowanych treści na pod- stawie licencji Creative Commons. W tym celu zamieszczam zawsze łącze do licencji: a href= http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ rel= license copyright /a Aby nadać łączu odpowiednią wartość semantyczną, definiuję również relację dla nie- go przy użyciu atrybutu rel= license . Profil Oczywiście, ze względu na fakt, że używam mikroformatu, muszę również zapewnić, by w elemencie head dokumentu znalazł się wymagany profil: head profile= http://microformats.org/profile/rel-license I to już właściwie wszystko. Korzyści Tym projektantom, którzy nie zadowolą się tylko zapewnieniem wartości semantycz- nej dla łącza, można wskazać liczne dodatkowe korzyści wynikające ze zdefiniowania ROZDZIAŁ 3: DEFINIOWANIE ŁĄCZY. MIKROFORMATY REL I REV 51 mikroformatu rel-license. Korzyści te zapewniane są przede wszystkim przez odpowied- nie narzędzia internetowe. Moduł dodatkowy do przeglądarki Mozilla Firefox o nazwie Tails Export automatycz- nie rozpoznaje łącza, którym przypisano mikroformat rel-license, i umożliwia użyt- kownikom bezpośrednie przejście do strony docelowej wskazywanej przez łącze oraz wyświetlenie jego źródłowego kodu HTML, co widać na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Efekt zidentyfikowania przez Tails Export łącza z mikroformatem rel-license W niektórych wyszukiwarkach internetowych, włącznie z najbardziej popularnymi, zaimplementowano także specjalizowane mechanizmy wyszukiwania, które filtrują treści obecne w internecie pod kątem dostępności licencji. Mówię tu przede wszystkim o Yahoo’s Creative Commons Search (rysunek 3.2) oraz opcji Prawa używania dostęp- nej w sekcji Szukanie zaawansowane wyszukiwarki Google (rysunek 3.3). Rysunek 3.2. Yahoo’s Creative Commons Search Rysunek 3.3. Opcja Prawa używania w sekcji Szukanie Zaawansowane wyszukiwarki Google A gdy już zaczniesz używać mikroformatu rel-license, znajdziesz się w doborowym to- warzystwie — w kodzie znaczników generowanym przez Creative Commons też znaj- duje się mikroformat rel-license, co widać na rysunku 3.4. rel-tag Kolejnym mikroformatem typu rel jest mikroformat rel-tag. Używa się go w odniesie- niu do hiperłączy, które wskazują, co na danej stronie internetowej (lub jej części) jest 52 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Rysunek 3.4. Znaczniki wygenerowane przez Creative Commons dla łączy licencji prezentowane. Często mówi się również, że strona jest znacznikowana (ang. tagging), a rozwiązania tego używa się przede wszystkim na blogach, których autorzy opatrują znacznikami kolejne wpisy. Sama też stosuję tę metodę: a href= http://www.ablognotlimited.com/articles/tag/microformats/ rel= tag microformats /a Gdy na stronie umieszczam łącza opatrzone znacznikiem, wówczas zawsze w elemen- cie a wstawiam atrybut rel= tag . Ten sam atrybut umieszczam nawet w defini- cjach łączy prowadzących do poszczególnych kategorii mojego blogu, ponieważ w ten sposób również opisuję zawartość stron. Oprócz podania wartości atrybutu rel, jedynym dodatkowym wymaganiem dla mikro- formatu rel-tag jest podanie dla atrybutu href znacznika o treści identycznej z ostatnim segmentem logicznego adresu URL. http://www.ablognotlimited.com/articles/tag/microformats/ Jest to tak zwana przestrzeń znacznika (ang. tag space). Każda strona internetowa, która wykorzystuje logiczny adres URL, może odgrywać rolę przestrzeni znacznika. LOGICZNE I FIZYCZNE ADRESY URL W trakcie rozważań na temat przestrzeni znacznika wspomniałam o logicznych adresach URL. Doszłam do wniosku, że najpierw muszę wyjaśnić to pojęcie, aby nie wprowadzać niepotrzebnych komplikacji w dalszych wywodach. Logiczny adres URL wskazuje zasób, natomiast fizyczny adres URL określa typ zawarto- ści. Dlatego taki, a nie inny adres URL, który wskazałam w przykładzie dotyczącym mikro- formatu rel-tag, ma logiczne uzasadnienie. Fizyczny adres URL wyglądałby w tym przy- kładzie następująco: http://www.ablognotlimited.com/articles/tag/microformats.html Zwróć uwagę, że w fizycznym adresie URL znajduje się rozszerzenie .html. Oznacza to, że adres URL wskazuje stronę HTML, a więc — typ MIME. Tak wskazywany zasób nie może stanowić przestrzeni znacznika. ROZDZIAŁ 3: DEFINIOWANIE ŁĄCZY. MIKROFORMATY REL I REV 53 Profil Nie zapominajmy o profilu: head profile= http://microformats.org/profile/rel-tag Korzyści Oczywiście, ze stosowania mikroformatu rel-tag wynikają pewne korzyści (nie tylko związane z rozszerzeniem semantyki). Używasz przeglądarki Firefox? Jeśli tak, pobierz moduł dodatkowy o nazwie Operator. Moduł ten rozpoznaje znajdujące się na stronie internetowej łącza z mikroformatami rel-tag i umożliwia przeszukiwanie wybranych witryn internetowych (takich jak Flickr, Amazon, Technorati, YouTube) na podstawie zawartości znacznika (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Moduł dodatkowy Operator do przeglądarki Mozilla Firefox rozpoznaje mikroformaty rel-tag i umożliwia przeszukiwanie najpopularniejszych witryn internetowych na podstawie zawartości znacznika Z kolei serwis Technorati Tags (http://technorati.com/tag) indeksuje mikroformaty rel-tag, aby przeszukiwać zawartość sieci WWW na podstawie wartości znaczników. Wiele serwisów zaimplementowało już mikroformaty rel-tag. Poniżej znajduje się opis tylko kilku wybranych. Ź Huffduffer, serwis udostępniający podcasty audio, definiuje mikroformaty rel-tag we wszystkich łączach opatrzonych znacznikami. Użytkownikom łatwiej wyszuki- wać w serwisie podcasty oznaczone tym samym znacznikiem. Ź Opera, czyli producent przeglądarki internetowej o tej samej nazwie, opatruje mi- kroformatem rel-tag wszystkie wpisy zamieszczane na blogu My Opera, a także ar- tykuły publikowane na własnym serwisie Dev Opera. 54 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Ź Również Google dołącza mikroformaty rel-tag do łączy ze znacznikami, prowadzą- cych do wpisów na blogach. Dołącz więc do awangardy internetu i sam zacznij stosować mikroformaty rel-tag. rel-nofollow Ostatnią formalną specyfikacją z grupy rel jest mikroformat rel-nofollow. Mikroformat ten informuje roboty internetowe (na przykład wyszukiwarki), aby nie śledziły danego łącza. Nie śledzić łącza? Tak właśnie. Zanim opiszę dokładnie, w czym rzecz, musisz sobie uświadomić, że wyszukiwarki in- ternetowe umieszczają w zwracanych wynikach wyżej te strony, do których wiedzie więcej łączy. Wynika to z przyjętego założenia, że obecność łącza do strony wskazuje również jej wartość. A co zrobić, gdy na swojej witrynie zamieszczasz łącze, które wiedzie użytkowników do strony z większą ilością informacji na dany temat, lecz nie chcesz, by łącze to w ja- kikolwiek sposób zwiększało wagę strony docelowej lub pozycję w wynikach wyszuki- wania? Dotyczy to na przykład łączy umieszczanych w komentarzach do wpisów na blogu, zwłaszcza jeśli są to komentarze pochodzące od spamerów. Jeżeli nie chcesz, by wyszukiwarki internetowe brały pod uwagę tego typu łącza, mo- żesz do elementów a dodawać atrybut rel= nofollow : a href= http://www.commenter.com/ rel= nofollow Commenter /a Profil Podobnie jak inne mikroformaty z grupy rel, które dotychczas opisałam, również rel- nofollow posiada własny profil: head profile= http://microformats.org/profile/rel-nofollow Korzyści i wady O najważniejszej korzyści wynikającej z używania mikroformatu rel-nofollow już wspomniałam: dzięki niemu wyszukiwarki internetowe nie nadają łączu żadnej dodat- kowej wagi. Jest to (przynajmniej w mojej opinii) istotna zaleta, jednak wiele osób podważa zasad- ność używania rel-nofollow z różnych powodów. Ź Niektórzy twierdzą, że wartości atrybutu rel powinny określać wyłącznie relację zasobu docelowego wskazywanego przez łącze w stosunku do źródła. Z ich punktu widzenia rel-nofollow określa zachowanie, co stoi w sprzeczności z ideą relacji między łączami, która leży u podstaw mikroformatów definiowanych dla łączy. Ź Inni z kolei wskazują, że nazwa mikroformatu jest niewłaściwa. Rel-nofollow nie zapobiega śledzeniu (ang. follow) łącza przez wyszukiwarki internetowe (tę rolę spełnia plik robots.txt), a jedynie informuje roboty, aby nie podwyższały wagi łącza. ROZDZIAŁ 3: DEFINIOWANIE ŁĄCZY. MIKROFORMATY REL I REV 55 Ź Jeszcze inni obawiają się nieprzemyślanego, zbyt częstego stosowania mikrofor- matu rel-nofollow w łączach prowadzących do witryn zawierających istotne treści, co może negatywnie wpłynąć na pozycję takich witryn w wynikach wyszukiwania. Pomimo zgłaszanych wad, rel-nofollow jest dość powszechnie używany. Ź W wielu sieciach społecznościowych atrybut rel= nofollow jest wstawiany w de- finicjach łączy zamieszczanych na profilach użytkowników. Praktykę tę stosują mię- dzy innymi Twitter, Flickr i Facebook. Ź Wikipedia umieszcza mikroformat rel-nofollow we wszystkich swoich łączach ze- wnętrznych. Ź Nawet Google zaleca, by stosować rel-nofollow w łączach znajdujących się w płat- nych reklamach, łączach do treści, którym właściciel witryny nie ufa, oraz w łączach do tych stron witryn, do których dostęp jest chroniony hasłem. A jak Ty powinieneś postępować? Proponuję, byś za każdym razem oceniał znaczenie łącza i na tej podstawie decydował, czy powinno się w nim zastosować mikroformat rel-nofollow. Jeżeli zdecydujesz, aby nie używać mikroformatu rel-nofollow, obiecuję, że i tak nie wyrzucę Cię z naszego klubu — tego, którego nazwę będziemy sobie drukować na ko- szulkach. Szablony W tym punkcie zajmiemy się tymi mikroformatami stosowanymi w definicjach łączy, które dopiero mają status szablonów. Jak pamiętasz, mikroformaty mające status sza- blonów to takie mikroformaty, które oczekują na formalną akceptację i przez to mogą się jeszcze zmieniać (choć zapewne w niewielkim stopniu). rel-home Domyślasz się już, jakie jest działanie mikroformatu rel-home? Zgadłeś! Mikroformat rel-home wskazuje, że stroną docelową danego łącza jest główna strona witryny. Mikroformat rel-home jest najczęściej używany do nawigacji po witrynie, lecz może również dostarczać pewnych informacji o szerzej pojętej strukturze witryny i jej po- szczególnych stronach. Jeżeli natomiast zapytasz o nadawanie znaczenia i semantyki przez ten mikroformat, to odpowiem tylko: „Oczywiście, do diaska!”. W odróżnieniu od tych mikroformatów rel, które opisałam już wcześniej i których uży- wa się tylko w elementach a , mikroformat rel-home można wykorzystywać na dwa sposoby: w hiperłączach oraz w łączach do zasobów zewnętrznych. Na swoim blogu używam rel-home na oba sposoby. W nagłówku head dokumentów publikowanych na witrynie umieszczam następujący element: link href= http://www.ablognotlimited.com/ title= Home page rel= home / 56 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Ten konkretny element implementuję po to, aby przeglądarki mogły automatycznie wykryć stronę główną witryny i udostępnić użytkownikowi klawisz skrótu, za pomocą którego będzie mógł przechodzić do strony głównej witryny. Niestety, obecnie zakres obsługi tego mikroformatu w przeglądarkach nie spełnia moich oczekiwań. Aktualnie rel-home jest obsługiwany tylko przez przeglądarkę Opera (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Pasek narzędziowy Navigation przeglądarki Opera rozpoznaje mikroformat rel-home w łączach link/ Drugi sposób implementacji mikroformatu rel-home nie różni się od implementacji in- nych mikroformatów typu rel. Aby odpowiednio oznaczyć łącze prowadzące do głów- nej strony witryny, w elemencie a trzeba zdefiniować atrybut rel= home : a href= http://www.ablognotlimited.com rel= home A Blog Not Limited /a Profil Mikroformat rel-home nie ma URI dla własnego profilu. Gdy zatem chcesz użyć rel-home, nie musisz zamieszczać odwołania do jego profilu w elemencie head . Jeżeli jednak Cię to interesuje, na Microformats Wiki, pod adresem http://microformats. org/wiki/rel-home znajdziesz XMDP dla mikroformatu rel-home. Korzyści Wspomniałam już, że umieszczenie atrybutu rel= home w elemencie link / uła- twia nawigację (przynajmniej w przeglądarce Opera). Dodatkowa korzyść polega na zwiększeniu dostępności łącza, ponieważ niektóre przeglądarki tekstowe, takie jak Links i Lynx, wyświetlają metadane mikroformatów rel-home w postaci łączy nawigacyjnych na górze strony WWW. Niestety, to właściwie wszystkie korzyści wynikające z zastosowania rel-home. Jednak nietrudno sobie wyobrazić znaczenie rel-home dla nawigacji i dostępności, gdy zwięk- szy się liczba przeglądarek obsługujących ten mikroformat. Nie mam problemów z dodawaniem elementów semantycznych do tworzonych stron internetowych zwłaszcza wtedy, jeśli elementy te będą mogły być wykorzystywane w przyszłości. rel-directory Kolejnym mikroformatem, który warto przedstawić, jest rel-directory. To szablon mi- kroformatu, który określa, że atrybut href łącza wskazuje katalog zawierający (lub któ- ry powinien zawierać) odwołanie do strony z łączem. ROZDZIAŁ 3: DEFINIOWANIE ŁĄCZY. MIKROFORMATY REL I REV 57 Zapewne zapytasz od razu, co rozumiemy przez „katalog”? Najlepszym przykładem takiego katalogu jest Open Directory Project. To „największy, najbardziej obszerny tematycznie katalog tworzony przez ludzi, dostępny w sieci WWW”. Katalog ten roz- gałęził się dodatkowo na kilka katalogów bardziej specjalizowanych: Ź ChefMoz, czyli katalog restauracji, Ź MusicMoz, czyli katalog utworów muzycznych, Ź Open Site, czyli encyklopedia online. Załóżmy zatem, że napisałeś artykuł na temat adopcji. Doskonale będzie się nadawał do umieszczenia go w katalogu Open Directory Project w sekcji Home, w kategorii Family i podkategorii Adoption. Wystarczy wówczas dodać do artykułu na temat adopcji łącze, które będzie wskazywać odpowiednią ścieżkę w katalogu Open Directory Project, a następnie przypisać temu łączu atrybut rel= directory : a href= http://www.dmoz.org/Home/Family/Adoption/ rel= directory Adoption /a Profil Podobnie jak rel-home, rel-directory również nie posiada URI własnego profilu. Na- tomiast na Microformats Wiki, pod adresem http://microformats.org/wiki/rel-directory, dostępne jest XMDP dla mikroformatu rel-directory. Nie trzeba więc odwoływać się do profilu mikroformatu rel-directory. Korzyści Szablon mikroformatu rel-directory został opracowany po to, by tworzyć rozproszone, otwarte katalogi. Dlatego jeżeli w łączach, które mają się znaleźć w katalogach, umie- ścisz mikroformat rel-directory, w teorii będzie to równoznaczne z „wypełnieniem” katalogu w sposób zdalny. Nie trzeba wówczas samodzielnie umieszczać strony w ka- talogu, a dodatkowo jako właściciel treści zachowujesz wpływ na to, gdzie Twoja stro- na jest widoczna. Przykładowo do katalogu Blog Directory serwisu Technorati (http://technorati.com/ blogs/directory/) automatycznie dodawane są te blogi, w których serwis stwierdzi uży- cie mikroformatu rel-directory. Wyobraź sobie, że utrzymujesz firmowy intranet, w którym znajduje się katalog łączy do profili pracowników. Jeżeli katalog pracowników przypomina katalog, z którego ko- rzystam na co dzień, oznacza to, że dane muszą być wpisywane ręcznie przez pracow- ników działu kadr i (jeśli wszystko dobrze pójdzie) regularnie importowane. Jest to więc katalog wiecznie nieaktualny, a jego utrzymywanie jest zmorą każdego administratora. A gdyby na stronach z profilami pracowników zamieszczać łącza do alfabetycznej listy z zawartością katalogu? I łączom tym przypisywać atrybut rel= directory ? 58 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Bez trudu można by wówczas napisać aplikację (wspominany wcześniej jeden z rodza- jów maszyn), która będzie parsować informacje, odczytywać łącza i na ich podstawie tworzyć katalog. I to nie zwykły katalog ogólnego przeznaczenia, ale katalog z łączami do profili, które każdy z pracowników uaktualnia samodzielnie. A to oznacza mniej pracy dla ludzi z działu kadr, bardziej aktualne informacje i łatwe utrzymanie. Ja w to wchodzę. rel-enclosure Szablonu mikroformatu rel-enclosure używa się po to, by wskazywać łącza do plików (wideo, audio i tak dalej), które można pobierać i zapisywać w pamięci podręcznej. Przykładem może być łącze do nagrania wideo dostępnego na witrynie, które użyt- kownicy powinni pobierać, a nie oglądać online. W tego typu łączach do elementu a należy dodać atrybut rel= enclosure : a href= http://twojawitryna.com/files/video.mov rel= enclosure pobierz wideo /a Profil Podobnie jak inne szablony mikroformatów typu rel, rel-enclosure nie posiada URI własnego profilu, natomiast XMDP tego mikroformatu jest dostępne w Microformats Wiki pod adresem http://microformats.org/wiki/rel-enclosure. Korzyści Oprócz nadawania dodatkowego znaczenia semantycznego łączom do plików, mikro- format rel-enclosure przynosi również pewne korzyści związane ze źródłami informa- cji (ang. feeds). Jeżeli Twój blog generuje takie źródło i trzeba w nim zamieścić łącze do pliku, powinno się to łącze opatrywać mikroformatem rel-enclosure. Dlaczego? Ponieważ w zbiorze praktyk zalecanych w odniesieniu do zespalania źródeł wskazuje się, że atrybut rel= enclosure w łączach do plików umożliwia usługom, takim jak FeedBurner, zidentyfikowanie łączy i przekształcenie je w źródle w załączni- ki (ang. enclosures). A czym są załączniki? Zasadniczo są to pliki udostępniane przez źródła informacji, które czytniki, takie jak Google Reader, potrafią przekształcać w pliki gotowe do od- tworzenia. Załączniki są kluczowym elementem na przykład w podcastach. rel-payment Ostatnim szablonem mikroformatu typu rel jest rel-payment. Za jego pomocą określa się, że obiekt docelowy wskazywany przez łącze okazuje lub świadczy wsparcie (nieko- niecznie finansowe, choć nazwa mogłaby na to wskazywać) stronie źródłowej. ROZDZIAŁ 3: DEFINIOWANIE ŁĄCZY. MIKROFORMATY REL I REV 59 Może to być na przykład łącze do strony opisującej sposób dokonywania wpłat na rzecz danej organizacji, która kieruje użytkownika do innej strony służącej do uiszczania wpłat. Mogłoby to być łącze na witrynie sklepu internetowego, które wskazuje stronę umożliwiającą dokonanie zakupu określonego produktu. Mogłoby to być nawet łącze do strony członkowskiej, na przykład programu członkowskiego księgarni Amazon. Jednak mikroformatu rel-payment nie stosuje się w łączach, które służą do rzeczywi- stego dokonywania wpłat albo zakupów. Mikroformat jest przeznaczony jedynie do za- stosowania na stronach docelowych, które zawierają informacje lub narzędzia umożli- wiające dokonanie wsparcia. Do tego typu łączy dodaje się atrybut rel= payment : a href= http://nonprofit.org/fundraising/ rel= payment dowiedz siÚ wiÚcej o programie zbierania funduszy /a Profil Mikroformat rel-payment nie posiada profilu. XMDP dla rel-payment jest dostępne na Microformats Wiki pod adresem http://microformats.org/wiki/rel-payment. Korzyści Jedną z korzyści zastosowania szablonu mikroformatu rel-payment, o jakiej myśleli jego twórcy, jest ułatwienie agregatorom treści, takim jak czytniki źródeł, identyfikacji tego typu łączy w taki sposób, by można było je prezentować w odmienny sposób — na przy- kład ze specjalnym wskaźnikiem „wpłać” albo „kupuj”. Jest to jednak na razie korzyść, która wciąż pozostaje tylko w zamierzeniach twórców mikroformatów i nie jest osiągalna w rzeczywistości. Ostatni mikroformat przeznaczony dla łączy wykorzystuje atrybut hiperłącza, o którym jeszcze dotąd nie wspominałam. Atrybutem tym jest rev. Atrybutu rev używa się po to, by wskazać odwrotną relację ze stroną docelową łącza. Dlatego w odróżnieniu od atrybutu rel (który określa relację strony docelowej łącza do strony źródłowej), rev ustala relację strony źródłowej do strony docelowej wskazy- wanej przez łącze. VoteLinks VoteLinks to formalny mikroformat, w którym atrybutu rev używa się w łączach wskazy- wanych przez href, dla których chce się wyrazić poparcie, brak poparcia lub neutralność. rev 60 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE REV — ATRYBUT MYLNIE INTERPRETOWANY Moje krótkie wprowadzenie do rev może nie być wystarczające, aby w pełni zrozumieć działanie tego dość rzadko stosowanego atry- butu. Przyjrzyjmy się mu zatem nieco głębiej. Najpierw przypomnijmy sobie atrybut rel. Przykładowo mikroformat rel-license określa, że łącze osadzone na stronie wskazuje stronę, która zawiera informację o licencji. Można po- wiedzieć, że jest to relacja „wyprzedzająca”. a href= http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/ rel= license copyright /a Mówiąc po ludzku, http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/ to licencja bieżącej strony. Z kolei rev określa relację odwrotną. Powiedz- my, że istnieje strona, która zawiera indeks łą- czy do konkretnych sekcji witryny. Dla takich łączy można zdefiniować atrybut rev= index . a href= http://www.mysite.com/purplewidgets/ rev= index purple widgets /a Przekładając tak skonstruowaną definicję łącza na język zrozumiały przez ludzi, można powie- dzieć, że bieżąca strona jest indeksem zawar- tości witryny http://www.mysite.com/ purplewidgets/. Pomimo tego (i tak dość zdawkowego) obja- śnienia znaczenia atrybutu rev, nadal możesz nie być przekonany o sposobie jego działania. I nie będziesz jedyny. Wielu projektantów i programistów stron in- ternetowych (nie wyłączając mnie) spędziło długi czas na rozważaniach nad atrybutem rev i z tego powodu ostatecznie rezygnowało z jego używania bądź też korzystało z niego w sposób niewłaściwy. W czasie powstawania tej książki atrybut rev był już całkowicie pominięty w specyfikacji HTML 5. Nawet społeczność entuzjastów mi- kroformatów odradza używanie rev (z wyjąt- kiem wykorzystywania tego atrybutu w mi- kroformatach VoteLinks, co jest powszechnie akceptowane). Nie można jednak w żaden sposób wykluczyć, że taki stan nie ulegnie zmianie w przyszłości. Ostatnio zaczęłam obserwować dyskusję doty- czącą stosowania atrybutu rev w łączach do krótkich adresów URL, w których używa się atry- butu rel= canonical . Nie mam nawet zamiaru rozwijać tego wątku, ponieważ jest dopiero w fazie koncepcji, a pro- ponowany sposób implementacji jest co naj- mniej kontrowersyjny. Warto jednak o nim pamiętać choćby dlatego, że atrybut budzi tak powszechne negatywne odczucia. A prze- cież niedługo może nastąpić jego triumfalny powrót. Dla tego typu łączy w elemencie a umieszcza się atrybut rev z jedną z następujących wartości: Ź vote-for, która wskazuje poparcie dla strony docelowej wskazywanej przez łącze, Ź vote-against, która wskazuje brak poparcia dla strony docelowej wskazywanej przez łącze, Ź vote-abstain, która wskazuje brak opinii na temat strony docelowej wskazywanej przez łącze. Profil VoteLinks posiada swój własny profil: head profile= http://microformats.org/profile/vote-links ROZDZIAŁ 3: DEFINIOWANIE ŁĄCZY. MIKROFORMATY REL I REV 61 VOTELINKS CZY HREVIEW? Nie mówiłam jeszcze nic o mikroformacie hReview (zajmiemy się nim w rozdziale 10.), lecz w tym miejscu muszę o nim wspomnieć, ponieważ opisuję sposób wyrażania poparcia przy użyciu VoteLinks. VoteLinks jest mikroformatem elementarnym, zatem jest bardzo prosty w użyciu. Wska- zuje jedynie poparcie (lub jego brak) w ramach relacji między łączami. Jeżeli tylko tego oczekujesz, VoteLinks jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Jeśli jednak będziesz chciał wskazać coś więcej niż tylko poparcie, brak poparcia lub brak opinii? Jeżeli będziesz chciał wyjaśnić, dlaczego coś popierasz lub czegoś nie popierasz? W takim przypadku do gry wchodzi mikroformat hReview. Jest to mikroformat złożony, który udostępnia znacznie więcej semantycznych opcji wyrażania poparcia lub dezaprobaty. Sama preferuję używanie mikroformatu hReview. Im więcej informacji, tym lepiej, przy- najmniej z takiego wychodzę założenia. Nie twierdzę jednak w żadnym wypadku, że VoteLinks jest zupełnie bezużyteczny. Przykładowo dla list łączy, takich jak my Delicious, w zupełności wystarczy atrybut rev= vote-for . Nie chcę bowiem w tym przypadku objaśniać, dlaczego zapisuję sobie ta- ką zakładkę, lecz chcę tylko pokazać moje poparcie dla strony docelowej wskazywanej przez łącze. Korzyści Jako mikroformat opisujący relacje między łączami, VoteLinks pozwala określać w hi- perłączach, czy strona docelowa jest akceptowana, czy nie. Jeżeli za hiperłączem nie idzie za tym żadna dodatkowa informacja o semantyce, wyszukiwarki internetowe au- tomatycznie traktują hiperłącza do innych witryn jako rekomendację dla ich zawartości. VoteLinks opracowano z myślą o tym, by autorzy publikowanych treści mogli samo- dzielnie ustalać, czy rzeczywiście rekomendują treści zawarte w witrynach wskazywa- nych przez hiperłącze, czy wręcz odwrotnie. Jeżeli więc na własnej stronie internetowej zamieszczasz hiperłącze wiodące do strony produktu, którego zwolennikiem nie jesteś (i nie jesteś jednocześnie fanem mikrofor- matu rel-nofollow), możesz z czystym sumieniem rozszerzyć definicję hiperłącza o atry- but rev= vote-against . Domyślnie łącza, dla których nie zdefiniowano mikroformatu VoteLinks, traktowane są jak łącza z atrybutem rev= vote-for lub rev= vote-abstain , zależnie od kon- strukcji maszyny interpretującej hiperłącze. Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania VoteLinks jest możliwość utworzenia rozproszonego mechanizmu głosowania bądź systemu wyrażania opinii na wzór Folksr. Muszę jednak zaznaczyć, że aby Folksr uwzględnił w swoim indeksie mikroformaty VoteLinks z danej strony, trzeba tę stronę jawnie wskazać w serwisie, ponieważ Folksr sam nie wyszukuje witryn. 62 MIKROFORMATY. WPROWADZENIE Główna zaleta rozproszonych systemów do głosowania polega na tym, że w odróżnie- niu od tradycyjnych systemów głosowania autorzy treści utrzymują kontrolę nad udzie- lanymi głosami, ponieważ sami nadzorują dane. Łączenie mikroformatów elementarnych O łączeniu mikroformatów elementarnych wspomniałam w rozdziale 1. Teraz chciała- bym wrócić do tego zagadnienia przy okazji rozważań na temat mikroformatów defi- niowanych dla łączy. Jeżeli tylko ma to sens i nakreśla odpowiedni kontekst, mikroformaty elementarne po- winno się łączyć. rel-nofollow i VoteLinks Jeśli na przykład używasz mikroformatu rel-nofollow, możesz również określić swój brak poparcia dla strony docelowej wskazywanej przez łącze, a nie tylko informować roboty internetowe, że łączu nie należy przypisywać dodatkowej wagi. Wygląda więc, że rel-nofollow i VoteLinks doskonale się uzupełniają, czyż nie? Rozważmy przykład z mojego blogu. Któregoś dnia zamieściłam na nim artykuł, w któ- rym rozpływałam się nad dopiero co zakupionym odkurzaczem. W artykule tym wspo- mniałam jednak również o odkurzaczu, którego używałam wcześniej (i nienawidziłam). Aby uszanować prawo moich czytelników do uzyskiwania pełnych informacji, umie- ściłam we wpisie również łącze do odkurzacza, o którym nie mam pozytywnej opinii: a href= http://www.vacuumthatsucksbutnotinagoodway.com rel= nofollow rev= vote-against Vacuum /a Łączne zastosowanie obu mikroformatów sprawia, że nakazuję robotom zignorowanie łącza w trakcie ustalania oceny dla witryny i jednocześnie wskazuję systemom zliczają- cym głosy, że wyrażam dezaprobatę dla tego konkretnego odkurzacza.  Arkusz stylów CSS dla znacznika VoteLinks znajduje się w rozdziale 12. (na stronie 253). rel-tag i rel-directory Kolejnym ciekawym połączeniem mikroformatów typu rel są mikroformaty rel-tag i rel- -directory. Jak wspomniałam już w punkcie poświęconym mikroformatowi rel-directory, chodzi o łącze, którego atrybut href wskazuje katalog adresów URL. W katalogu Open Directory Project adresy URL są adresami logicznymi i jako takie są doskonałymi nośnikami przestrzeni znaczników. Oznacza to, że można używać dwóch wartości rel łącznie: a href= http://www.dmoz.org/home/family/adoption/ rel= directory tag Adoption /a Łącząc ze sobą obie wartości, wskazujesz, że łącze jest znacznikiem oraz zawiera kata- log z listą zawartości. ROZDZIAŁ 3: DEFINIOWANIE ŁĄCZY. MIKROFORMATY REL I REV 63 Nie dość korzyści? Teraz, gdy zbliżamy się do końca tego rozdziału, zapewne zastanawiasz się, jakie korzyści przynosi zaimplementowanie opisanych mikroformatów stosowanych względem łączy. Chodzi zwłaszcza o szablony mikroformatów, dla których istnieje stosunkowo niewiele narzędzi ułatwiających ich tworzenie oraz źródeł ich przykładowych implementacji. W rozdziale 1. padło już wiele słów na temat korzyści ze wskazania semantyki i struktu- ryzowania danych, dlatego nie będę się powtarzać (przynajmniej na razie). Chcę tylko jeszcze raz zaznaczyć, że to, iż nie ma jeszcze dostępnych technologii, które umożliwia- ją pełne wykorzystanie potencjału mikroformatów, nie oznacza wcale, że takie techno- logie nie pojawią się w przyszłości. Ja wierzę, że takie technologie powstaną. Jestem również przekonana, że coraz szersze zastosowanie mikroformatów, a także szablonów mikroformatów, będzie stanowić dla programistów zachętę do zaimplementowania narzędzi wykorzystujących metadane czy- telne dla maszyn. I chcę być gotowa do działania, gdy takie narzędzia staną się dostępne. Dążenie dostosowywania się do technologii, które dopiero są w fazie rozwoju, jest po- wszechną praktyką w przemyśle internetowym. Wystarczy wspomnieć o CSS 3 i HTML 5. Poza tym, nie trzeba chyba już wspominać, że mikroformaty elementarne implemen- tuje się w bardzo prosty sposób. Jeżeli jesteś programistą, mam nadzieję, że potrafisz dostrzec ogromne korzyści ze sto- sowania ustandaryzowanych i ustrukturyzowanych danych. Łatwiej wówczas imple- mentować rozwiązania, takie jak usługi agregujące treści, które z kolei ułatwiają użyt- kownikom dostęp do informacji. To wszystko, o czym chciałam napisać No, może nie do końca, bo wciąż piszę, lecz to już wszystko, co chciałam powiedzieć o mikroformatach opisujących relacje między łączami. Wciąż bez wahania mogę stwier- dzić, że implementuje się je bardzo łatwo. W kolejnym rozdziale zajmiemy się atrybutem rel i wyniesieniem go na nowy poziom przy użyciu mikroformatu XFN, który przy użyciu łączy opisuje relacje społeczne mię- dzy ludźmi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mikroformaty. Wprowadzenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: