Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00465 007783 20250470 na godz. na dobę w sumie
Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt dla studentów - ebook/pdf
Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt dla studentów - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 76
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2602-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe >> biologia i chemia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Niniejszy skrypt jest uzupełnieniem cyklu wykładów na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w Europie. Autorki kładą szczególny nacisk na odpady z tworzyw sztucznych, których niewłaściwe zagospodarowanie jest przyczyną marnowania wielu milionów ton surowca rocznie. Podczas zajęć studenci będą mieć sposobność zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania mechanizmów rozkładu tworzyw, w tym roli mikroorganizmów i warunków panujących w różnych środowiskach. Umiejętności nabyte podczas zajęć ułatwią studentom Biotechnologii projektowanie nowych degradowalnych tworzyw, a studentom Ochrony Środowiska pomogą w prawidłowej organizacji gospodarki odpadami.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mikroorganizmy i tworzywa Skrypt dla studentów NR 174 Bożena Nowak i Jolanta Pająk Mikroorganizmy i tworzywa Skrypt dla studentów Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii Biologia: Iwona Szarejko Recenzenci: Beata Cwalina, Korneliusz Miksch Spis treści Przedmowa Regulamin pracowni Ćwiczenie 1 Przygotowanie materiałów do badań degradacji tworzyw sztucznych WPROWADZENIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Przygotowanie i sterylizacja szkła i drobnego sprzętu 2. Sporządzenie i jałowienie podłoża, pożywek i roztworów ZAgADNIENIA DO OPRACOWANIA Ćwiczenie 2 Środowiska biodegradacji tworzyw sztucznych WPROWADZENIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Wybór i przygotowanie tworzyw do badań degradacyjnych 2. Fotodegradacja tworzyw 3. Przygotowanie środowisk degradacji tworzyw 4. Założenie płynnych hodowli grzybów zgnilizny białej ZAgADNIENIA DO OPRACOWANIA Ćwiczenie 3 Degradacja tworzyw sztucznych WPROWADZENIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Przydział tworzyw 2. Etykietowanie płytek 3. Przygotowanie zawiesiny zarodników grzybów mikroskopijnych 4. Obliczanie liczby zarodników grzybów mikroskopijnych 5. Sterylizacja tworzyw 6. Degradacja tworzyw w warunkach laboratoryjnych 7. Degradacja atmosferyczna tworzyw 8. Założenie płynnych hodowli grzybów mikroskopijnych ZAgADNIENIA DO OPRACOWANIA 7 9 11 11 16 16 16 20 21 21 23 23 25 25 27 27 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 37 6 Spis treści Ćwiczenie 4 Enzymy uczestniczące w rozkładzie tworzyw sztucznych WPROWADZENIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Otrzymanie płynu pohodowlanego zawierającego zewnątrzko- mórkowe enzymy hydrolityczne 2. Rozcieńczanie płynu pohodowlanego 3. Oznaczanie aktywności enzymów hydrolitycznych 4. Otrzymanie płynu pohodowlanego zawierającego zewnątrzko- mórkowe oksydoreduktazy 5. Przygotowanie roztworu katalazy 6. Oznaczanie aktywności enzymów oksydoredukcyjnych 7. Sporządzanie krzywej wzorcowej do oznaczania białka metodą Bradforda 8. Oznaczanie stężenia białka w płynach pohodowlanych CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 9. Wykreślenie krzywej wzorcowej do oznaczania stężenia białka metodą Bradforda 10. Obliczenie stężenia białka w płynach pohodowlanych grzybów 11. Obliczanie aktywności enzymatycznej grzybów ZAgADNIENIA DO OPRACOWANIA Ćwiczenie 5 Zakończenie procesu degradacji tworzyw sztucznych WPROWADZENIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Metoda wizualna do oceny wzrostu grzybów mikroskopijnych 2. Postępowanie z próbkami po procesach degradacji 3. Sterylizacja i obserwacja tworzyw po degradacji 4. Metoda wagowa do oceny stopnia degradacji tworzyw CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 1. Obliczenie zmiany masy tworzywa w wyniku degradacji ZAgADNIENIA DO OPRACOWANIA Uzupełnienie 1. Wskazówki do przygotowania prezentacji multimedialnej Literatura 39 39 43 43 43 44 48 48 48 51 52 54 54 54 54 57 59 59 62 62 63 64 66 66 66 69 71 71 73 Przedmowa W 2011 roku w Polsce weszła w życie ustawa regulująca gospodarkę odpadami zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 2008/98/WE. Mimo szero- ko zakrojonej kampanii społecznej, promującej segregację odpadów i in- formującej społeczeństwo o jej zasadach, w tym o traktowaniu odpadów z tworzyw sztucznych, nadal obserwuje się problemy związane z identy- fikacją umieszczonych na nich symboli, które pozwalają na skierowanie odpadów do właściwego strumienia utylizacji. Na rynku obecnych jest szereg opakowań o bardzo krótkim okresie życia, oznakowanych jako „przyjazne dla środowiska”, „ekologiczne”, często opatrzonych symbolami roślin i zwierząt, które mogą sugerować odbiorcy, że są w pełni biodegradowalne, a zatem bezkarnie mogą trafiać na wysypiska śmieci. Tymczasem ekologiczność wyraża się konieczno- ścią recyklingu (materiałowego lub chemicznego) i oszczędnością surow- ców pierwotnych niezbędnych do wytworzenia kolejnych produktów. Problem dotyczy również tworzyw w pełni degradowalnych, oznako- wanych na przykład symbolami kompostowalności (potwierdzonej od- powiednimi certyfikatami), które nie powinny trafiać ani do recyklingu ani na wysypiska śmieci, ponieważ proces ich degradacji następuje wy- łącznie w kompostowniach. Niniejszy skrypt jest uzupełnieniem cyklu wykładów na temat prawi- dłowego gospodarowania odpadami w Europie. Autorki kładą szczegól- ny nacisk na odpady z tworzyw sztucznych, których niewłaściwe zago- spodarowanie jest przyczyną marnowania wielu milionów ton surowca rocznie. Podczas zajęć studenci będą mieć sposobność zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania mechanizmów rozkładu two- rzyw, w tym roli mikroorganizmów i warunków panujących w różnych środowiskach. Umiejętności nabyte podczas zajęć ułatwią studentom Biotechnologii projektowanie nowych degradowalnych tworzyw, a stu- dentom Ochrony Środowiska pomogą w prawidłowej organizacji gospo- darki odpadami. Redaktor: Michał Noszczyk Projekt okładki: Weronika gorys Redaktor techniczny: Małgorzata Pleśniar Łamanie: Alicja Załecka Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978–83–8012–601–5 (wersja drukowana) ISBN 978–83–8012–602–2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Ul. Bankowa 12B, 40–007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e–mail: wydawnictwo.us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 4,75. Ark. wyd. 4,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 10 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spóła Jawna ul. Brzeska 4, 87 -800 Włocławek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt dla studentów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: