Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 003530 24070810 na godz. na dobę w sumie
Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego - ebook/pdf
Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322634240 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> religioznawstwo i teologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Publikacja pt. Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego ukazuje zagadnienie miłosierdzia w wielu płaszczyznach: teologicznej, filozoficzno-religioznawczej, literackiej, etycznej oraz ekonomicznej. Stanowi ciekawy materiał do refleksji nad tym, co papież Franciszek obrał za główny motyw swojego pontyfikatu – miłosierdzie.

Czym ono jest? Jakie ma znamiona? Co można o nim powiedzieć? Na ile możliwe jest realizowanie ideałów miłosierdzia? Jak kształtuje się życie w oparciu o miłosierdzie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszej publikacji.

Autorami zebranych artykułów są przedstawiciele kilku ośrodków akademickich. Wśród dzieł samodzielnych pracowników naukowych oraz adiunktów znajdują się następujące przedłożenia: Kult i doświadczenie Miłosierdzia Bożego w Eucharystii (ks. dr hab. Stanisław Zarzycki SAC, prof. KUL); Koncepcje miłosierdzia Bożego w soteriologiach średniowiecza (ks. dr hab. Jacek Kempa); Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka (ks. dr Przemysław Sawa); Miłosierdzie w poglądach św. Cypriana (dr Stanisław Ciupka); Sakrament miłosierdzia w refleksji ks. Tadeusza Fedorowicza (kierownika duchowego/spowiednika bpa Karola Wojtyły) (ks. dr Adam Raczkowski); Dobroczynność a miłosierdzie. Stanowisko wybranych teologów niepełnosprawności (dr Anna Maliszewska); JHWH jako Bóg miłosierny na przykładzie Księgi Wyjścia 34,6 (ks. dr Sebastian Smolarz); Natura miłosierdzia na podstawie relacji o spotkaniu Jezusa z celnikiem Zacheuszem (Łk 19, 1-10) (ks. dr Tomasz Kusz); (Nie)ograniczoność Bożego miłosierdzia w świetle Koranu (dr Bożena Prochowicz-Studnicka) oraz Znaki miłosierdzia w dziełach polskich pozytywistów (dr hab. Beata K. Obsulewicz, prof. KUL).

Z kolei zbiór publikacji doktorantów obejmuje następujące teksty: Miłosierdzie względem ubogich w nauczaniu Jana Chryzostoma i aktualność jego przesłania dzisiaj (mgr Angelika Maria Małek); „Jezus Opuszczony” jako objawienie miłosiernego oblicza Boga: refleksja w świetle pism Chiary Lubich (mgr Katarzyna Wasiutyńska); Miłosierny Samarytanin w refleksji teologicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (mgr lic. Andrzej Lwowski) oraz Miłosierdzie drogą do pokoju w kontekście objawień maryjnych Królowej Pokoju z Medziugorja (mgr Marek Baron); Transplantacje organów w wybranych dokumentach Kościołów, jako ostatni akt miłosierdzia dawcy, a kwestia wyrażania zgody na pobranie narządów (mgr Krzysztof Śledziński) oraz Kilka uwag na temat charakteru i statusu miłosierdzia w nauce prawa finansowego (mgr Mateusz Langer).

Prezentowana publikacja może zainspirować do dalszej refleksji nad szeroką rzeczywistością miłosierdzia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MIŁOSIERDZIE Próba spojrzenia interdyscyplinarnego MIŁOSIERDZIE Próba spojrzenia interdyscyplinarnego pod redakcją ks. Przemysława Sawy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ■ Katowice 2018 Recenzent ks. Bogdan Ferdek Spis rzeczy Wprowadzenie. Miłosierdzie – paradygmat człowieczeństwa i chrześci- jaństwa (ks. Przemysław Sawa) 7 CZĘŚĆ I Spojrzenie biblijno ‑teologiczne ks. Sebastian Smolarz: JHWH jako Bóg miłosierny w Księdze Wyjścia 34,6-7 w ujęciu narracyjnym i teologicznym Stanisław Ciupka: Miłosierdzie w poglądach Cypriana z Kartaginy . Angelika Maria Małek: Miłosierdzie względem ubogich w nauczaniu Jana Chryzostoma i aktualność jego przesłania dzisiaj ks. Jacek Kempa: Rozumienie miłosierdzia Boga w wybranych soterio- logiach średniowiecza ks. Adam Raczkowski: Sakrament miłosierdzia w refleksji księdza Ta- deusza Fedorowicza, spowiednika i kierownika duchowego Jana Pawła II Katarzyna Wasiutyńska: Jezus Opuszczony jako objawienie miłosier- nego oblicza Boga: refleksja w świetle pism Chiary Lubich Andrzej Lwowski: Miłosierny Samarytanin w  refleksji teologicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI ks. Przemysław Sawa: Wybrane aspekty miłosierdzia w  nauczaniu papieża Franciszka ks. Stanisław T. Zarzycki SAC: Eucharystia „miejscem” kultu i  do- świadczenia miłosierdzia Bożego Anna Maliszewska: Kościół wobec niepełnosprawności: dobroczyn- ność a  miłosierdzie. Stanowisko wybranych teologów niepełnospraw- ności 13 27 42 57 75 94 112 129 154 178 6 Spis rzeczy Marek Baron: Miłosierdzie drogą do pokoju w  kontekście objawień maryjnych Królowej Pokoju z Medziugorja 193 Spojrzenie z perspektywy nauk humianistycznych i ekonomii CZĘŚĆ II Bożena Prochwicz -Studnicka: Boże miłosierdzie i jego (nie)ograni- czoność w świetle Koranu Beata K. Obsulewicz: Znaki miłosierdzia w pracach generacji polskich pozytywistów. Wybrane aspekty Krzysztof Śledziński: Transplantacje organów w  wybranych do- kumentach Kościołów, jako ostatni akt miłosierdzia dawcy, a  kwestia wyrażania zgody na pobranie narządów Mateusz Langer: Kilka uwag na temat charakteru i statusu miłosier- dzia w nauce prawa finansowego Informacje o autorach 209 229 247 260 273 Wprowadzenie Miłosierdzie – paradygmat człowieczeństwa i chrześcijaństwa „Są chwile, w  których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w  miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym zna- kiem działania Ojca. Z  tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i  skuteczniejszym”1. Te słowa Franciszka, wyrażające głębokie rozeznanie duchowe, zmieniły kształt Kościoła, a przez to odcisnęły swoje piętno na kondycji świata. Kolejne miesiące Jubileuszu stały się okazją do doświadczania mocy miłosierdzia w  wymiarze duchowym i  doczesnym, zwłaszcza w  przy- padku osób o  skomplikowanych sytuacjach życiowych, wykluczonych, żyjących w  beznadziei i  rozpaczy. Przyjęcie łaski Bożej darmo ofiaro- wanej grzesznikowi oraz konkretne czyny współczucia i realnej pomocy są namacalnymi owocami jedenastomiesięcznej wędrówki drogami miłosierdzia. Cały Kościół został wezwany przez papieża do refleksji nad tym, co stanowi istotę przesłania Ewangelii, którą jest miłosierdzie Ojca i wypły- wające z niego miłosierdzie ludzi wobec siebie nawzajem. Odkrycie tego wiedzie do rozpoznania najgłębszej prawdy o  Bogu, dziele zbawienia oraz tożsamości człowieka. Dlatego gest Boga winien kształtować gest człowieka. Trzeba wiedzieć, że miłosierdzie „to otwarcie serca na bied- nego. (…) miłosierdzie to zachowanie Boga, który przytula, to ofiaro- wanie się Boga, który przyjmuje, który pochyla się, by przebaczyć. Jezus 1 Franciszek: Bulla Misericordiae vultus (2015), 3. 8 Wprowadzenie. Miłosierdzie – paradygmat człowieczeństwa i chrześcijaństwa powiedział, że nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Nie przyszedł do zdrowych, którzy nie potrzebują lekarza, ale do cho- rych. Dlatego można powiedzieć, że miłosierdzie to dowód tożsamości naszego Boga”2. W związku z tym naśladowanie Jezusa wyraża się nie tylko w czczeniu Ojca, ale w skierowaniu swojego wzroku na bliźniego, który nieraz jest wykluczony, poraniony, odrzucony, doświadczający wewnętrznych czy zewnętrznych dramatów, a w tym wszystkim woła- jący o łaskę, pomoc, obecność. Można więc powiedzieć, że miłosierdzie staje się niejako papierkiem lakmusowym poziomu przyjęcia Ewangelii, zbawienia, a co za tym idzie autentyczności wiary. Prawdę tę eksponuje papież Franciszek: wypowiadane słowa, ka- techezy, przesłania, a  przede wszystkim jednoznacznie przemawiające gesty, inicjatywy, wychodzenie ku ludziom cierpiącym, wykluczonym, o  nieregularnej sytuacji. W  ten sposób naśladuje Chrystusa oraz pokazuje miłosierdzie jako podstawowy paradygmat chrześcijaństwa – „Z naszej wiary w Chrystusa, który stał się ubogi, będąc zawsze blisko ubogich i wykluczonych, wypływa troska o integralny rozwój osób naj- bardziej opuszczonych przez społeczeństwo”3. Nie chodzi więc jedynie o mówienie o miłosierdziu czy o okolicznościowe działanie, ale o sam rdzeń życia ochrzczonych, uczniów Jezusa. Taka postawa przemienia człowieka i  świat wokół niego, rozbija utarte schematy, odnawia co- dzienność i niesie autentyczne wewnętrzne wyzwolenie. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia skierował wzrok Kościoła na miłosierdzie jako podstawowy przymiot Boga i  nieodzowną postawę człowieka. Oprócz licznych rekolekcji, ewangelizacji, działań wobec potrzebujących, chorych i na różne sposoby cierpiących, podejmowano naukową refleksję nad zagadnieniem miłosierdzia, wychodzenia ku bliźnim, ku Bogu, który okazuje łaskę. I choć Jubileusz skończył się, to impulsy, które wniósł w rzeczywistość Kościoła i świata wciąż są aktu- alne. To jest motyw powstania prezentowanej publikacji, która stanowi próbę spojrzenia na rzeczywistość miłosierdzia, poszerzonego o kolejne odsłony Roku Miłosierdzia aż do jego zakończenia w uroczystość Jezusa Króla Wszechświata w dniu 20 listopada 2016 roku. Może stanowić in- spirację do dalszej refleksji nad miłosierdziem oraz jego urzeczywistnia- niem w konkretnych sytuacjach życiowych, by stało się ono prawdziwie codziennością w życiu ludzi w wymiarze duchowym, interpersonalnym czy materialnym. Cenny staje się w tym głos Biblii, teologii (począwszy od epoki patrystycznej po współczesne zagadnienia), filozofii, litera- 2 Franciszek: Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z  Andreą Torniellim. Tłum. J. Ganobis. Kraków 2016, s. 27–28. K. Stopa. Częstochowa 2014, s. 37. 3 Franciszek: Kościół miłosierdzia. Opr. G. Vigini. Tłum. www.vatican.va, Wprowadzenie. Miłosierdzie – paradygmat człowieczeństwa i chrześcijaństwa 9 tury, ekonomii. Dlatego niniejsza publikacja składa się z dwóch części: pierwsza zawiera spojrzenie biblijno -teologiczne, a  druga podejmuje refleksję nad miłosierdziem z  punku widzenia nauk humanistycznych i ekonomii. Niniejsza monografia jest owocem pracy przedstawicieli wielu śro- dowisk akademickich w Polsce (Akademii Techniczno -Humanistycznej w Bielsku -Białej, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wroc- ławiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowa- cji w Lublinie). Wpisuje się ona w  wezwanie papieża Franciszka, który na zakoń- czenie Jubileuszu zachęcał: „Obecnie (…) nadszedł czas spojrzenia w przyszłość i zrozumienia, w jaki sposób iść dalej wiernie, z radością i entuzjazmem, aby doświadczyć bogactwa miłosierdzia Bożego. Nasze wspólnoty będą nadal mogły być żywe i  dynamiczne w  dziele nowej ewangelizacji, na tyle, na ile nawrócenie duszpasterskie, do którego przeżywania jesteśmy wezwani (por. Evangelii gaudium, 27), będzie co- dziennie kształtowane przez odnawiającą moc miłosierdzia. Nie ogra- niczajmy jej działania. Nie zasmucajmy Ducha, który zawsze wskazuje nowe drogi do przejścia, aby zanieść wszystkim zbawczą Ewangelię”4. Wobec tego miłosierdzie coraz bardziej powinno być obecne w  życiu ochrzczonych, jak również każdego człowieka. Jest to jedyna droga do budowania lepszego świata, bardziej przenikniętego miłością i pokojem. Nie wyraża jakiejś słabości człowieka, ale jego największą siłę, która pro- wadzi do przebaczenia, pomocy bliźniemu, odpowiedzialności za niego i  całą otaczającą rzeczywistość. W  ten sposób realizuje się powołanie człowieka, by czynić sobie ziemię poddaną (Rdz 1,28b). Jednocześnie chrześcijanie naśladują gest Syna, który nie przyszedł, aby potępić, lecz zbawić każdego grzesznika, podnieść upadłych, dać nadzieję zrozpaczo- nym, uzdrowić chorych czy uwolnić zniewolonych. Źródłem tego jest osobiste doświadczenie miłosierdzia Bożego. O  taki lepszy świat i  nowy kształt rzeczywistości modlił się przed laty Jan Paweł II. Wydaje się więc, że wszelkie rozważanie o miłosier- dziu może jedynie być podejmowane w świetle słów wypowiedzianych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach w dniu 17 sierpnia 2002 roku: 4 Franciszek: List apostolski Misericordia et misera (2016), 5. 10 Wprowadzenie. Miłosierdzie – paradygmat człowieczeństwa i chrześcijaństwa Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen. ks. Przemysław Sawa Wydział Teologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach Informacje o autorach Marek Baron – Magister teologii oraz licencjat chemii Uniwersytetu Opol- skiego, doktorant nauk teologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od wielu lat zajmuje się tematyką objawień z Medziugorja. Stanisław Ciupka – Doktor nauk teologicznych, wykładowca w  Akademii Techniczno -Humanistycznej w  Bielsku -Białej. Ważna dziedzina badawcza, którą się interesuje, to szeroko ujmowana problematyka angelologiczna, jak i kwestie powrotu, i budowy humanistyki opartej na fundamentach cywilizacji judeo -chrześcijańskiej, greckiej i  rzymskiej. Inną ważna dziedziną badawczą są kwestie wzajemnych oddziaływań pomiędzy humanistyką a  religią, jak i zagadnień odnoszących się do spraw pedagogicznych. ks. Jacek Kempa – Prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany w zakresie teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i  Duchowości oraz prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach. Mateusz Langer – Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Specjalizuje się w  zagadnieniach dotyczących gospodarki budżetowej oraz finansów sektora samorządowego. Istotnym segmentem jego naukowych zainteresowań jest również etyka stosowana, ze szczególnym uwzględnieniem dylematów moralnych pracowników sektora usług finansowych oraz admini- stracji skarbowej. Andrzej Lwowski – Magister licencjat kanoniczny, doktorant w  Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, działania ewangelizacyjne św. Eugeniusza de Mazenoda. 274 Informacje o autorach Anna Maliszewska – Doktor nauk teologicznych, specjalność: teologia dog- matyczna. Adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej i  Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Autorka monografii Kobieta wyzwolona. Maryja w  teologii Elizabeth A. Johnson, Katowice 2015. Zainteresowania naukowe: teologie wyzwolenia. Angelika Małek – Magister licencjonowany, doktorantka w Katedrze Chrys- tologii w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersy- tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Beata Obsulewicz -Niewińska – Profesor KUL, doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Katedry Literatury Modernizmu w  Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Bożena Prochwicz -Studnicka – Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo – arabistyka, adiunkt w  Katedrze Porównawczych Stu- diów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują miasto i  społeczeństwo miejskie w  klasycznym świecie arabsko- -muzułmańskim, doktrynę religijną oraz doświadczenie religijne w  świetle klasycznych komentarzy do Koranu, prawo muzułmańskie oraz teorię piś- mienności w kontekście kultury arabskiej. ks. Adam Raczkowski – Prezbiter archidiecezji lubelskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie teologii, adiunkt na etacie międzywydziałowym Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autor kilkunastu artykułów popularno -naukowych dotyczących aspektów duchowych i  psychologicznych przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. ks. Przemysław Sawa – Prezbiter diecezji bielsko -żywieckiej, doktor teologii dogmatycznej, adiunkt w  Katedrze Teologii Dogmatycznej i  Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; zajmuje się po- wiązaniem teologii dogmatycznej i duchowości oraz eklezjologią i duchowością nowej ewangelizacji. Jest założycielem Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody. ks. Sebastian Smolarz – Doktor nauk teologicznych, adiunkt w Ewangelikal- nej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu, biblista zajmujący się Starym Testamentem, pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Krzysztof Śledziński – Pracownik socjalny w  Powiatowym Centrum Po- mocy Rodzinie w Cieszynie, student kierunku informatyka w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku -Białej, magister teologii ewangelickiej, ukończył studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” w  Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku -Białej oraz studia I stopnia na kierunku fi- nanse i bankowość w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku -Białej, Informacja o autorach 275 w  latach 2010–2014 duchowny Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w  RP, zainteresowania: bioetyka, etyka gospodarcza, etyka teologiczna. Katarzyna Wasiutyńska – Magister nauk teologicznych, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ks. Stanisław T. Zarzycki SAC – Prezbiter w  Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), doktor habilitowany w zakresie teologii duchowości, profesor nadzwyczajny w Instytucie Teologii Duchowości KUL. Na okładce wykorzystano zdjęcie witraża z All Saints Catholic Church w St. Peters, Missouri (USA). Copyrigt: Nheyob / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Redaktor Bożena Pietyra Projekt okładki Jakub Dziewit Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Adriana Szaforz Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3423 ‑3 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3424 ‑0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 17,25. Ark. wyd. 19,50. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: