Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 009479 23472843 na godz. na dobę w sumie
Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania - książka
Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania - książka
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5265-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Minikomputer Onion Omega 2 jest jedną z ciekawszych propozycji na rynku małych urządzeń jednopłytkowych (SBC). Został opracowany do zastosowań w internecie rzeczy. Działa pod kontrolą jednej z odmian Linuksa, systemu OpenWrt. Ma niewielkie rozmiary (43x26x10 mm), jego procesor MIPS pracuje z częstotliwością 580 MHz, może obsłużyć pamięć RAM do 256 MB i czytnik kart SD. Radzi sobie z kilkoma różnymi protokołami łączności, dzięki czemu bez trudu można go podłączyć do zwykłego komputera i komunikować się z nim za pomocą konsoli wyświetlanej w przeglądarce. Możliwości 'cebuli' można łatwo rozszerzać za pomocą dostępnych płytek i modułów. To świetna propozycja dla każdego amatora elektroniki i robotyki!

Ta książka jest wyjątkowo zwięzłym, a przy tym przystępnie napisanym i praktycznym podręcznikiem, dzięki któremu błyskawicznie uzyskasz wiedzę potrzebną do uruchomienia minikomputera Onion Omega 2 i rozpoczęcia pracy. Aby wykonać opisane tu projekty, potrzebujesz minikomputera Omega 2, modułu zasilającego, rozszerzenia przekaźnikowego i rozszerzenia z ekranem OLED. Przyda się też podstawowa znajomość Linuksa i Pythona. Dzięki książce w krótkim czasie poszerzysz horyzonty, zdobędziesz kilka nowych umiejętności, nauczysz się pracy z komponentami sprzętowymi - i będziesz gotów, by w pełni samodzielnie przygotować i wykonać kolejne projekty z zastosowaniem tego świetnego minikomputera.

Najważniejsze zagadnienia:

Onion Omega 2: pasjonująca droga do internetu rzeczy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Jumpstarting the Onion Omega2 Tłumaczenie: Zbigniew Waśko ISBN: 978-83-283-5265-0 © 2019 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Jumpstarting the Onion Omega2 ISBN 9781680455229 © 2018 Wolfram Donat. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/mionom Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Wst(cid:218)p .......................................................................................................5 1. Monta(cid:285) i konfiguracja .....................................................................................9 Konfigurowanie za pomoc(cid:200) interfejsu graficznego ...........................11 K(cid:239)opoty z (cid:239)(cid:200)czno(cid:258)ci(cid:200)? ............................................................................13 Nawi(cid:200)zywanie (cid:239)(cid:200)czno(cid:258)ci za po(cid:258)rednictwem wiersza polece(cid:241) ..........14 Aktualizacja oprogramowania i instalacja konsoli ............................16 2. Poznawanie konsoli ......................................................................................19 GPIO Tool ...............................................................................................20 OLED Control .........................................................................................21 Settings ..................................................................................................23 Terminal .................................................................................................24 Editor ......................................................................................................24 Webcam .................................................................................................25 Relay Control i PWM Control ...............................................................27 Opkg i Python ........................................................................................29 3. Tweetuj(cid:200)ca „cebula” .....................................................................................31 Tweet temperaturowy ...........................................................................31 Instalowanie modu(cid:239)ów Pythona ..........................................................32 Twitterowa strona projektu ...................................................................33 Sprz(cid:218)t .....................................................................................................34 Kod .........................................................................................................37 4. (cid:165)wiat(cid:239)olub ......................................................................................................41 Komponenty ..........................................................................................42 Dzielnik napi(cid:218)cia ...................................................................................43 Monta(cid:285) podzespo(cid:239)ów ............................................................................45 Oprogramowanie ..................................................................................49 3 Poleć książkęKup książkę 4 Minikomputer Onion Omega 2 Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P W dumnej historii komputerów o nazwach zapo(cid:285)yczonych od owoców — Apple, Raspberry Pi, Banana Pi i Pine (okay, mo(cid:285)e bez tego ostatniego)1 — rynek ma(cid:239)ych jednop(cid:239)ytkowych urz(cid:200)dze(cid:241) (SBC) wzbogaci(cid:239) si(cid:218) ostatnio o now(cid:200) pozycj(cid:218): Onion Omega2. Pomi(cid:241)my fakt, (cid:285)e cebula (ang. onion) jest warzywem, a nie owocem, i po- rozmawiajmy przez chwil(cid:218) o pocz(cid:200)tkach tego minikomputera. Onion Omega2 i jego wi(cid:218)kszy brat, Onion Omega2+, nale(cid:285)(cid:200) do drugiej linii produktów firmy nazywaj(cid:200)cej si(cid:218) — jak(cid:285)eby inaczej — Onion. Ich poprzednikiem by(cid:239) komputer Omega, kosztuj(cid:200)cy ok. 150 z(cid:239) i wyposa(cid:285)ony w procesor Qualcomm Atheros AR9331. W 2016 roku firma Onion uruchomi(cid:239)a na platformie Kickstarter pro- jekt crowdfundingowy, którego celem by(cid:239)o zast(cid:200)pienie tamtego minikompu- tera now(cid:200) konstrukcj(cid:200) z procesorem MediaTek MT7688. W do(cid:258)(cid:202) krótkim czasie zebrana kwota przekroczy(cid:239)a oczekiwany poziom 440 000 dol. i ju(cid:285) pod koniec tego(cid:285) roku ukaza(cid:239)y si(cid:218) pierwsze egzemplarze minikomputera Ome- ga2. Wart(cid:200) podkre(cid:258)lenia cech(cid:200) nowej linii produktów okaza(cid:239)a si(cid:218) jej znacz(cid:200)- co ni(cid:285)sza cena; podstawowa wersja nowego minikomputera kosztuje ok. 50 z(cid:239). Cena wersji bardziej rozbudowanej (Omega2+) wynosi niewiele wi(cid:218)cej, bo ok. 70 z(cid:239). Minikomputer Omega2 zosta(cid:239) opracowany z my(cid:258)l(cid:200) o internecie rzeczy (IoT) i rozreklamowany jako „najmniejszy na (cid:258)wiecie serwer linuksowy”. Dzia(cid:239)a pod kontrol(cid:200) jednej z odmian systemu Linux, znanej jako OpenWRT i stoso- wanej g(cid:239)ównie w systemach wbudowanych, takich jak routery. Ma niewiel- kie zapotrzebowanie na energi(cid:218) i jest naprawd(cid:218) ma(cid:239)y (43×26×10 mm), tylko troch(cid:218) wi(cid:218)kszy od Arduino Pro Mini. 1 W j(cid:218)zyku polskim nazwy te oznaczaj(cid:200), odpowiednio, „jab(cid:239)ko”, „malina”, „banan” i „sosna” — przyp. t(cid:239)um. 5 Poleć książkęKup książkę Nie oznacza to jednak, (cid:285)e Omega2 nie jest prawdziwym komputerem. Mimo niewielkich wymiarów jest zadziwiaj(cid:200)co wydajny dzi(cid:218)ki procesorowi MIPS pracuj(cid:200)cemu z cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci(cid:200) 580 MHz. Mo(cid:285)e wspó(cid:239)pracowa(cid:202) z pa- mi(cid:218)ci(cid:200) RAM o wielko(cid:258)ci do 256 MB i czytnikiem kart SD. Obs(cid:239)uguje Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Ethernet 10/100 Mb/s i kilka innych protoko(cid:239)ów (cid:239)(cid:200)czno(cid:258)ci, takich jak UART, I(cid:21)S, I(cid:21)C czy SPI. Dzia(cid:239)a przy napi(cid:218)ciu zasilaj(cid:200)cym 3,3 V, ale p(cid:239)ytki rozszerze(cid:241) zawieraj(cid:200) regulatory napi(cid:218)cia, wi(cid:218)c (cid:258)mia(cid:239)o mo(cid:285)na stosowa(cid:202) ró(cid:285)ne (cid:283)ród(cid:239)a zasilania bez obawy uszkodzenia czegokolwiek. Obie wersje, Omega2 i Omega2+, maj(cid:200) ten sam procesor i ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) tylko kilkoma parametrami: O2 ma 64 MB RAM-u, podczas gdy O2+ ma tej pami(cid:218)ci 128 MB; O2 ma 16 MB pami(cid:218)ci magazynowej, a O2+ ma jej dwa razy wi(cid:218)cej; O2+ ma dodatkowo czytnik kart microSD, co znacznie zwi(cid:218)ksza ilo(cid:258)(cid:202) miejsca na oprogramowanie. Ze wzgl(cid:218)du na stosunkowo niewielk(cid:200) ró(cid:285)- nic(cid:218) w cenie zalecam kupno wersji O2+, ale zaznaczam, (cid:285)e wszystkie pro- jekty opisane w ksi(cid:200)(cid:285)ce b(cid:218)d(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:239)y z obydwoma modelami, wi(cid:218)c je(cid:258)li za- kupi(cid:239)e(cid:258) wcze(cid:258)niej wersj(cid:218) O2, to nie ma powodu do niepokoju. W tym miejscu pozwol(cid:218) sobie na ma(cid:239)(cid:200) dygresj(cid:218). Przytoczone parametry techniczne dobitnie (cid:258)wiadcz(cid:200) o szalonym post(cid:218)pie, jaki dokona(cid:239) si(cid:218) w mi- niaturyzacji maszyn licz(cid:200)cych. Mój pierwszy komputer, Commodore VIC-20, mia(cid:239) zawrotn(cid:200) jak na tamte czasy ilo(cid:258)(cid:202) RAM-u wynosz(cid:200)c(cid:200) 5 kB. Obecnie wi(cid:218)- cej pami(cid:218)ci wymagaj(cid:200) typowe miniatury obrazów przesy(cid:239)ane w sieci, a pami(cid:218)(cid:202) operacyjna minikomputera Omega2 jest trzyna(cid:258)cie tysi(cid:218)cy razy wi(cid:218)ksza. Opisywany minikomputer wspó(cid:239)pracuje z wieloma rozszerzeniami i przy- najmniej jedno z nich b(cid:218)dzie potrzebne od razu, poniewa(cid:285) rozstaw pinów mi- nikomputera wynosi 2 mm, w odró(cid:285)nieniu od bardziej popularnego rozstawu 2,54 mm (0,1 cala), i bezpo(cid:258)rednie po(cid:239)(cid:200)czenie z p(cid:239)ytk(cid:200) stykow(cid:200) by(cid:239)oby nie- mo(cid:285)liwe. Musisz wi(cid:218)c u(cid:285)y(cid:202) albo modu(cid:239)u zasilaj(cid:200)cego, albo rozszerzenia w postaci przej(cid:258)ciówki do p(cid:239)ytki stykowej. Ja proponuj(cid:218) zakup modu(cid:239)u zasi- laj(cid:200)cego (rysunek W.1), poniewa(cid:285) umo(cid:285)liwia zasilanie samego minikomputera i ewentualnych dodatków niekoniecznie przez kabel microUSB, ale równie(cid:285) przez 2-pinowe z(cid:239)(cid:200)cze JST-PH s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce standardowo do pod(cid:239)(cid:200)czania aku- mulatora litowo-polimerowego (LiPo). (cid:191)adne z rozszerze(cid:241) nie jest przesadnie drogie, wi(cid:218)c warto przy okazji zakupu samego minikomputera zapozna(cid:202) si(cid:218) z ich ofert(cid:200) i kupi(cid:202) te, które mog(cid:200) by(cid:202) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci przydatne. 6 Minikomputer Onion Omega 2 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK W.1. Modu(cid:239) zasilaj(cid:200)cy (Power Dock) Teraz powinienem opisa(cid:202) rozmieszczenie elementów na p(cid:239)ytce mini- komputera, ale wszystko jest tu os(cid:239)oni(cid:218)te metalow(cid:200) obudow(cid:200) i niczego nie jeste(cid:258)my w stanie zobaczy(cid:202). Mog(cid:218) jedynie opisa(cid:202) piny dost(cid:218)pne po wpi(cid:218)ciu minikomputera do p(cid:239)ytki rozszerzenia. Liczba tych pinów b(cid:218)dzie zale(cid:285)na od konkretnej p(cid:239)ytki. W przypadku modu(cid:239)u zasilaj(cid:200)cego jest ich 30 (nie ma w(cid:258)ród nich pinów doprowadzaj(cid:200)cych zasilanie i kilku pinów GPIO, ale przy- bywa za to pin 5 V i kilka pinów z mas(cid:200) uk(cid:239)adu), za(cid:258) przej(cid:258)ciówka do p(cid:239)ytki stykowej udost(cid:218)pnia wszystkie 32 piny minikomputera, w(cid:258)ród których s(cid:200) standardowe piny napi(cid:218)cia 3,3 V i masy (GND), a tak(cid:285)e I(cid:21)C, portu szeregowego oraz Ethernetu. Do wykonania projektów opisanych w ksi(cid:200)(cid:285)ce potrzebne b(cid:218)d(cid:200): mini- komputer Omega2 (ja u(cid:285)y(cid:239)em Omega2+), modu(cid:239) zasilaj(cid:200)cy, rozszerzenie przeka(cid:283)nikowe i rozszerzenie z ekranem OLED. Przyda si(cid:218) podstawowa znajomo(cid:258)(cid:202) Linuksa, gdy(cid:285) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pracy b(cid:218)dzie polega(cid:239)a na wpisywaniu in- strukcji w wierszu polece(cid:241). Tak czy inaczej, czytaj dalej, aby pozna(cid:202) bli(cid:285)ej swoje „cebulowe” zabawki! Wst(cid:218)p 7 Poleć książkęKup książkę 8 Minikomputer Onion Omega 2 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: