Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00365 006316 20637851 na godz. na dobę w sumie
Mistrzowska edycja zdjęć. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów - książka
Mistrzowska edycja zdjęć. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów - książka
Autor: Liczba stron: 688
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1328-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zafunduj sobie profesjonalną, cyfrową ciemnię fotograficzną!

Cyfrowa ciemnia fotograficzna stopniowo odsyła do lamusa tradycyjne metody przetwarzania fotografii. Dziś w krainie obróbki i retuszu zdjęć niepodzielnie króluje niesamowity Photoshop! Nawet najbardziej zagorzali fani celuloidowej kliszy zmieniają narzędzia pracy, sięgają po cyfrowe lustrzanki i zastępują powiększalnik oraz koreks biurkiem z komputerem. Najnowsza edycja tego narzędzia jest niemal doskonałym rozwiązaniem dla cyfrowych fotografów. W nowym interfejsie Photoshopa szybko odnajdziemy ulubione narzędzia z poprzednich wersji i odkryjemy nowe. Za pomocą tej niezwykłej aplikacji zrobimy wszystko, co tylko można i powinno się robić ze zdjęciami -- obrobimy pliki RAW, precyzyjnie skorygujemy kolorystykę i kadr, usuniemy szumy, nadamy fotografii praktycznie dowolny wygląd i przygotujemy ją do prezentacji.

Czytając książkę 'Mistrzowska edycja zdjęć. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów', poznasz legendarne już narzędzie, będące niemal synonimem pojęcia 'cyfrowa ciemnia'. Znajdziesz w niej szczegółowe omówienie możliwości Photoshopa CS3 w zakresie obróbki cyfrowych fotografii. Dowiesz się, jak korzystać z modułu Camera RAW i obrabiać za jego pomocą cyfrowe negatywy, nauczysz się tworzyć pliki HDR i panoramy oraz efektywnie zarządzać swoją biblioteką fotografii. Poznasz zasady profesjonalnej korekcji tonalnej i barwnej, kadrowania i zmiany wielkości fotografii. Opanujesz zasady pracy z warstwami i kanałami, skorzystasz z niesamowitych filtrów Photoshopa oraz zasymulujesz techniki, jakie dotychczas były możliwe do uzyskania tylko w tradycyjnej ciemni fotograficznej. Znajdziesz tu także omówienie technik przygotowywania zdjęć do druku, publikacji w sieci oraz przesyłania pocztą elektroniczną.

Poznaj Photoshop CS3. Twoje fotografie już nigdy nie będą takie jak kiedyś.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mistrzowska edycja zdjêæ. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów Autor: Martin Evening T³umaczenie: Marcin Rogó¿, £ukasz Schmidt ISBN: 978-83-246-1328-1 Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop CS3 for Photographers: A Professional Image Editor Format: 168x237, stron: 712 Zafunduj sobie profesjonaln¹, cyfrow¹ ciemniê fotograficzn¹! • Jak precyzyjnie korygowaæ i retuszowaæ obrazy? • W jaki sposób obrabiaæ cyfrowe negatywy — pliki RAW? • Jak profesjonalnie zaprezentowaæ swoje prace? Cyfrowa ciemnia fotograficzna stopniowo odsy³a do lamusa tradycyjne metody przetwarzania fotografii. Dziœ w krainie obróbki i retuszu zdjêæ niepodzielnie króluje niesamowity Photoshop! Nawet najbardziej zagorzali fani celuloidowej kliszy zmieniaj¹ narzêdzia pracy, siêgaj¹ po cyfrowe lustrzanki i zastêpuj¹ powiêkszalnik oraz koreks biurkiem z komputerem. Najnowsza edycja tego narzêdzia jest niemal doskona³ym rozwi¹zaniem dla cyfrowych fotografów. W nowym interfejsie Photoshopa szybko odnajdziemy ulubione narzêdzia z poprzednich wersji i odkryjemy nowe. Za pomoc¹ tej niezwyk³ej aplikacji zrobimy wszystko, co tylko mo¿na i powinno siê robiæ ze zdjêciami — obrobimy pliki RAW, precyzyjnie skorygujemy kolorystykê i kadr, usuniemy szumy, nadamy fotografii praktycznie dowolny wygl¹d i przygotujemy j¹ do prezentacji. Czytaj¹c ksi¹¿kê „Mistrzowska edycja zdjêæ. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów”, poznasz legendarne ju¿ narzêdzie, bêd¹ce niemal synonimem pojêcia „cyfrowa ciemnia“. Znajdziesz w niej szczegó³owe omówienie mo¿liwoœci Photoshopa CS3 w zakresie obróbki cyfrowych fotografii. Dowiesz siê, jak korzystaæ z modu³u Camera RAW i obrabiaæ za jego pomoc¹ cyfrowe negatywy, nauczysz siê tworzyæ pliki HDR i panoramy oraz efektywnie zarz¹dzaæ swoj¹ bibliotek¹ fotografii. Poznasz zasady profesjonalnej korekcji tonalnej i barwnej, kadrowania i zmiany wielkoœci fotografii. Opanujesz zasady pracy z warstwami i kana³ami, skorzystasz z niesamowitych filtrów Photoshopa oraz zasymulujesz techniki, jakie dotychczas by³y mo¿liwe do uzyskania tylko w tradycyjnej ciemni fotograficznej. Znajdziesz tu tak¿e omówienie technik przygotowywania zdjêæ do druku, publikacji w sieci oraz przesy³ania poczt¹ elektroniczn¹. • Interfejs u¿ytkownika Photoshopa CS3 • Korzystanie z przegl¹darki Bridge • Konfiguracja Photoshopa • Korekcja koloru • Kadrowanie fotografii • Przetwarzanie plików RAW • Retusz cyfrowych zdjêæ • Maski i kana³y • Praca z warstwami • Korzystanie z filtrów Photoshopa • Zarz¹dzanie zbiorami obrazów na dysku • Przygotowanie prac do druku Poznaj Photoshop CS3. Twoje fotografie ju¿ nigdy nie bêd¹ takie jak kiedyœ. Spis treści Przedmowa ...........................................................................................................................................................xx Wprowadzenie ....................................................................................................................................................xxii Zawartość książki i DVD ............................................................................................................................xxiii Witryna Photoshop for Photographers ....................................................................................................xxiii Podziękowania ..........................................................................................................................................xxiv Rozdział 1. Co nowego w Adobe Photoshop CS3? 1 Nowy układ interfejsu ........................................................................................................................................... 2 Wydajność ............................................................................................................................................................. 4 Camera Raw 4.0 ..................................................................................................................................................... 4 Nowe okno dialogowe Curves (Krzywe) ............................................................................................................... 6 Nowe funkcje narzędzia Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)........................................................................ 7 Nowe narzędzie Black White (Czarno-biały) ..................................................................................................... 8 Nowe opcje wyrównywania .................................................................................................................................. 9 Automatyczna funkcja Photomerge (Łączenie obrazów)................................................................................... 10 Nowa paleta Clone Source (Powiel źródło) i jej opcje ........................................................................................ 11 Mieszanie wielu obrazów za pomocą Image Stacks (Stosy obrazów) ............................................................... 12 Nowe funkcje obiektów inteligentnych ...................................................................................................... 14 Szybkie zaznaczanie ............................................................................................................................................ 16 Dopasowywanie krawędzi zaznaczenia ..................................................................................................... 16 Vanishing Point 2.0 .............................................................................................................................................. 18 Drukowanie .......................................................................................................................................................... 19 Przeglądarka Bridge 2.0....................................................................................................................................... 20 Poprawiona obsługa PDF..................................................................................................................................... 22 Device Central ...................................................................................................................................................... 22 Ogólne wrażenia .................................................................................................................................................. 23 Rozdział 2. Podstawy Photoshopa 25 Jak korzystać z książki? ........................................................................................................................................ 26 Instalacja Photoshopa ......................................................................................................................................... 30 Interfejs programu ............................................................................................................................................... 30 Okno dokumentu ........................................................................................................................................ 32 Ikony skrótów na pasku tytułowym (tylko Mac OS) .................................................................................. 33 Zarządzanie oknami dokumentów ............................................................................................................. 34 Miarki, linie pomocnicze i siatka ................................................................................................................ 35 Przyciąganie ................................................................................................................................................ 35 Spis treści v Spis treści vi Palety Photoshopa ............................................................................................................................................... 36 Dokowanie palet ......................................................................................................................................... 36 Ustawienia przestrzeni roboczej ................................................................................................................. 38 Rozdzielczość obrazów ........................................................................................................................................ 39 Piksele kontra wektory ........................................................................................................................................ 42 Terminologia ............................................................................................................................................... 42 ppi (ang. pixels per inch — piksele na cal) ...................................................................................... 42 lpi (ang. lines per inch — linie na cal) ............................................................................................. 43 dpi (ang. dots per inch — punkty na cal) ........................................................................................ 43 Rozdzielczość drukarek domowych ............................................................................................................ 44 Kilka uwag o reprografii .............................................................................................................................. 44 Relacja między ppi a lpi .............................................................................................................................. 45 Tworzenie nowego dokumentu .................................................................................................................. 47 Zmiana rozmiaru obrazu ............................................................................................................................. 48 Interpolacja obrazów .................................................................................................................................. 49 Nearest Neighbor (preserve hard edges) (Najbliższy sąsiad (zachowaj ostre krawędzie)) ............. 49 Bilinear (Dwuliniowa) ........................................................................................................................ 49 Bicubic (Dwusześcienna) ................................................................................................................... 49 Metody interpolacji dwusześciennej .......................................................................................................... 50 Bicubic Smoother (Dwusześcienna (wygładzanie)) ......................................................................... 50 Bicubic Sharper (Dwusześcienna (wyostrzanie)) ............................................................................. 50 Interpolacja stopniowa ............................................................................................................................... 50 Konwertowanie surowych danych na piksele .................................................................................................... 52 Paleta Tools (Narzędzia) Photoshopa CS3 ........................................................................................................... 54 Paleta Options (Opcje) ................................................................................................................................ 56 Paleta Tool Presets (Predefiniowane ustawienia narzędzia) ...................................................................... 57 Narzędzia zaznaczania ......................................................................................................................................... 58 Klawisze modyfikujące ............................................................................................................................... 60 Narzędzia malarskie ............................................................................................................................................. 62 Szybkie zmiany właściwości pędzla ........................................................................................................... 63 Paleta Brushes (Pędzle) .............................................................................................................................. 64 Opcje palety Brushes (Pędzle) ........................................................................................................... 65 Ustawienia narzędzia Brush (Pędzel) ......................................................................................................... 66 Narzędzia wypełnienia ....................................................................................................................................... 66 Narzędzia rysunkowe .......................................................................................................................................... 67 Narzędzia edycji obrazu ....................................................................................................................................... 68 Praca z warstwami ..................................................................................................................................... 70 Automatyzowanie Photoshopa ........................................................................................................................... 71 Narzędzie Move (Przesunięcie) .................................................................................................................. 72 Zaznaczanie warstw za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) .............................................................. 72 Narzędzia nawigacyjne i informacyjne ............................................................................................................... 74 Historia ................................................................................................................................................................. 75 Paleta History (Historia) .............................................................................................................................. 75 Ustawienia historii a zużycie pamięci ......................................................................................................... 76 History Brush (Pędzel historii) .................................................................................................................... 78 Użycie historii a cofanie .............................................................................................................................. 78 Zdjęcia ......................................................................................................................................................... 79 Historia nieliniowa ...................................................................................................................................... 80 Okno Preset Manager (Menedżer ustawień predefiniowanych) ....................................................................... 81 Adobe Bridge CS3 ................................................................................................................................................ 82 Interfejs Bridge ............................................................................................................................................ 82 Otwieranie i zapisywanie plików z przeglądarki Bridge ............................................................................ 84 Gdy nie można otworzyć plików ................................................................................................................ 86 Zapisuj często .............................................................................................................................................. 87 Zapisywanie jako… i zapisywanie kopii .......................................................................................... 88 Formaty plików ........................................................................................................................................... 89 Własny format plików Photoshopa ................................................................................................... 89 PSB (format dużych dokumentów) ................................................................................................... 90 TIFF ..................................................................................................................................................... 90 Photoshop PDF ............................................................................................................................................ 92 Ochrona plików PDF ........................................................................................................................... 93 Ukryte przesłanie ................................................................................................................................................. 96 Rozdział 3. Konfigurowanie Photoshopa 97 Czego będziesz potrzebował? ............................................................................................................................. 98 Macintosh .................................................................................................................................................... 98 Windows ..................................................................................................................................................... 98 Idealne miejsce pracy przy komputerze.............................................................................................................. 99 Wybór monitora ........................................................................................................................................100 Kalibracja i profilowanie monitora ...........................................................................................................102 Sprzęt służący do kalibracji ..............................................................................................................104 Czy chcesz uzyskać dobre kolory, czy tylko wystarczające?............................................................106 Praktyczne użycie kalibratora...........................................................................................................108 Ustawienia zarządzania kolorami .............................................................................................................110 Dodatki ......................................................................................................................................................111 Tworzenie kopii bezpieczeństwa obrazów ...............................................................................................112 Preferencje Photoshopa .....................................................................................................................................113 General (Ogólne) ......................................................................................................................................113 Interface (Interfejs) ...................................................................................................................................115 File Handling (Obsługa plików) ................................................................................................................116 File compatibility (Zgodność pliku) .................................................................................................116 Spis treści vii Performance (Wydajność) ........................................................................................................................119 Pamięć RAM i dyski magazynujące ..........................................................................................................120 Poprawa wykorzystania pamięci i wydajności................................................................................121 Dyski magazynujące ........................................................................................................................121 Wydajność dysków magazynujących ......................................................................................................123 Złącza interfejsu ...............................................................................................................................123 RAID jako dyski magazynujące .................................................................................................................124 RAID 0 (łączenie) ......................................................................................................................................124 Wewnętrzna macierz RAID ..............................................................................................................124 Zewnętrzna macierz RAID................................................................................................................125 Image Cache (Bufor obrazów) ..................................................................................................................126 Struktura piramidy bufora ................................................................................................................126 Cursors (Kursory).......................................................................................................................................127 Transparency Gamut (Przezroczystość i gamut) ..................................................................................128 Units Rulers (Jednostki i miarki) ...........................................................................................................129 Guides, Grid, Slices Count (Linie pomocnicze, Siatka, Plasterki i Zliczanie obiektów) ...............130 Plug-ins (Wtyczki) ....................................................................................................................................131 Type (Tekst) ...............................................................................................................................................132 Rozdział 4. Podstawy edycji obrazów rastrowych 133 Utrwalanie obrazów a typy plików wyjściowych .............................................................................................134 Oprogramowanie skanerów .....................................................................................................................135 Histogram obrazu .....................................................................................................................................136 Obsługa 16 bitów na kanał ...............................................................................................................................138 16 bitów a wybór przestrzeni kolorów .....................................................................................................139 Dopasowanie za pomocą okna Levels (Poziomy) ....................................................................................141 Poziomy po konwersji ......................................................................................................................144 Precyzyjne dopasowanie punktów końcowych ..............................................................................146 Refleksy ............................................................................................................................................148 Zachowanie szczegółów świateł ......................................................................................................150 Wycięcia na białym tle .....................................................................................................................150 Dopasowanie za pomocą okna Curves (Krzywe) .....................................................................................152 Używanie krzywych zamiast poziomów .........................................................................................154 Użycie okna dialogowego Curves (Krzywe) ....................................................................................156 Jasność i nasycenie za pomocą krzywych .......................................................................................156 Zapisywanie i wczytywanie krzywych ............................................................................................158 Ustawienia krzywych .......................................................................................................................159 Modyfikowanie części krzywej .................................................................................................................161 Poprawione okno Brightness/Kontrast (Jasność/Kontrast) .....................................................................162 Spis treści viii Korekta koloru ....................................................................................................................................................164 Podstawowy balans kolorów za pomocą okna dialogowego Levels (Poziomy) .....................................165 Dopasowania automatyczne ....................................................................................................................166 Korekta kolorów za pomocą okien Levels (Poziomy) lub Curves (Krzywe) .............................................168 Precyzyjna korekta kolorów za pomocą okna dialogowego Curves (Krzywe) ........................................170 Okno dialogowe Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) .............................................................................174 Korekta szczegółów cieni i świateł ...........................................................................................................176 Amount (Wartość) ...........................................................................................................................176 Tonal Width (Szerokość tonalna) .....................................................................................................176 Radius (Promień) .............................................................................................................................177 Color Correction (Korekcja kolorów) ................................................................................................179 Midtone Contrast (Kontrast półcieni) ..............................................................................................179 Filtry inteligentne ..............................................................................................................................................180 Poprawa kontrastu półcieni ...............................................................................................................................183 Usuwanie szumu z obrazu .................................................................................................................................186 Redukcja szumu powstałego z ziaren filmu .............................................................................................187 Filtr Reduce Noise (Redukcja szumu) .......................................................................................................188 Zaawansowany tryb redukcji szumu ...............................................................................................189 Miejscowa redukcja szumu ..............................................................................................................190 Usuwanie szumu JPEG ..............................................................................................................................193 Zapisywanie ustawień fi ltra Reduce Noise (Redukcja szumu) ......................................................193 Usuwanie efektu mory..............................................................................................................................194 Wyostrzanie obrazów ...............................................................................................................................195 Sposoby wyostrzania ................................................................................................................................197 Wyostrzanie wielofazowe ................................................................................................................197 Wyostrzanie na etapie pozyskiwania obrazu (wyostrzanie wstępne) .............................................................198 Wyostrzanie dla druku .......................................................................................................................................198 Filtr Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) ........................................................................................................199 Amount (Wartość) ...........................................................................................................................199 Radius (Promień) .............................................................................................................................200 Threshold (Próg)...............................................................................................................................200 Wyostrzanie jasności ................................................................................................................................202 Wyostrzanie zależne od źródła obrazu .....................................................................................................203 Których ustawień wyostrzania używać? ..................................................................................................205 Wyostrzanie delikatnych i średnich krawędzi .........................................................................................206 Wyostrzanie zawartości miękkich krawędzi ............................................................................................209 Wyostrzanie wstępne — podsumowanie ..............................................................................................213 Pluginy służące do wyostrzania ...............................................................................................................213 Wyostrzanie selektywne...........................................................................................................................214 Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) ...............................................................................................215 Spis treści ix Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) w trybie Advanced (Zaawansowane) ..................................216 Usuwanie rozmycia ruchu .........................................................................................................................217 Kadrowanie ...............................................................................................................................................218 Kadrowanie oparte na zaznaczeniach .............................................................................................220 Kadrowanie perspektywy .........................................................................................................................221 Obracanie obrazów ...................................................................................................................................222 Wielkość obszaru roboczego.....................................................................................................................223 „Duże” obrazy ............................................................................................................................................224 Rozdział 5. Przetwarzanie obrazów za pomocą Camera Raw 225 RAW kontra JPEG ......................................................................................................................................226 Od światła do obrazu cyfrowego ..............................................................................................................226 RAW — cyfrowy negatyw ......................................................................................................................227 Oprogramowanie do konwersji RAW .......................................................................................................227 Format plików DNG ...................................................................................................................................228 Rozwiązanie — format DNG ...................................................................................................................229 Przenoszenie obrazów RAW do Photoshopa ....................................................................................................231 Pobieranie obrazów ..................................................................................................................................231 Importowanie obrazów za pomocą Photo Downloader .................................................................232 Importowanie plików z przyłączonego aparatu..............................................................................237 Importowanie obrazów za pośrednictwem innych programów ....................................................241 Importowanie obrazów za pomocą programu Lightroom .............................................................242 Podstawowa edycja obrazów za pomocą Camera Raw ...................................................................................245 Praca z Camera Raw i Bridge ....................................................................................................................246 Otwieranie pojedynczych plików .............................................................................................................248 Otwieranie kilku plików ............................................................................................................................250 Przeglądanie obrazów za pomocą Camera Raw ......................................................................................252 Preferencje Camera Raw ...........................................................................................................................254 Panel Basic (Podstawowe)........................................................................................................................255 Podstawowa procedura dopasowania obrazu .........................................................................................258 Ekspozycja cyfrowa ...................................................................................................................................260 Suwaki Vibrance i Saturation (Nasycenie) .......................................................................................262 Panel Tone Curve (Krzywa tonalna) ..........................................................................................................263 Efekty obrazu za pomocą zakładki Point (Punkt) panelu Tone Curve (Krzywa tonalna) ...............265 Panel Detail (Szczegół) .............................................................................................................................266 Usuwanie szumu za pomocą wielu ekspozycji ........................................................................................268 Panel HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) ...............................................................................................270 Konwertowanie na obraz czarno-biały za pomocą Camera Raw ...................................................271 Panel Split Toning (Rozdziel tonowanie) ..................................................................................................272 Spis treści x Panel Lens Corrections (Korekcja obiektywu) ..........................................................................................273 Kontrolka Lens Vignetting (Winietowanie obiektywu) ...................................................................274 Panel Camera Calibration (Kalibracja aparatu) ........................................................................................275 Skrypt AcrCalibrator .........................................................................................................................276 Zniekształcanie kolorów za pomocą panelu Camera Calibration (Kalibracja aparatu) ..................278 Narzędzie Retouch (Retusz) ......................................................................................................................280 Narzędzie Red Eye Removal (Usuwanie efektu czerwonych oczu) .........................................................281 Kadrowanie za pomocą Camera Raw .......................................................................................................282 Panel Presets (Ustawienia predefiniowane) ............................................................................................283 Zapisywanie i stosowanie predefiniowanych zestawów ustawień .........................................................284 Kopiowanie i synchronizowanie ustawień ......................................................................................285 Edycja w trybie 32-bitowym oraz HDR (High Dynamic Range) .............................................................286 Merge to HDR (Scal jako HDR) ..................................................................................................................286 Rozdział 6. Precyzyjna korekta obrazów 291 Warstwy dopasowania ......................................................................................................................................292 Przyciemnianie za pomocą warstwy dopasowania.................................................................................293 Kilka warstw dopasowania.......................................................................................................................295 Dopasowania z użyciem trybów mieszania .............................................................................................296 Tryby mieszania Luminosity (Jasność) oraz Color (Kolor) ..............................................................298 Precyzyjne dopasowanie koloru ........................................................................................................................300 Photo Filter (Filtr fotograficzny) ...............................................................................................................300 Samodzielne rysowanie krzywej ..............................................................................................................301 Dopasowywanie kolorów i oświetlenia na obrazach ..............................................................................302 Ustawienia Match Color (Dopasuj kolor) .........................................................................................304 Automatyczne dopasowania za pomocą Match Color (Dopasuj kolor) .........................................304 Efekty specjalne za pomocą Match Color (Dopasuj kolor) ..............................................................304 Narzędzie Color replacement (Zastępowanie kolorów) ...........................................................................306 Color Range (Zakres kolorów)...................................................................................................................308 Replace Color (Zastąp kolor) .....................................................................................................................309 Selective Color (Kolor selektywny) ...........................................................................................................310 Dopasowywanie kolorów spoza przestrzeni barw ..................................................................................310 Najważniejsze narzędzia dopasowania ....................................................................................................310 Rozdział 7. Retuszowanie obrazów 312 Podstawowe metody klonowania .....................................................................................................................313 Alternatywny sposób korekty punktowej za pomocą narzędzia History Brush (Pędzel historii) ...........316 Healing Brush (Pędzel korygujący) ..........................................................................................................318 Lepsze krawędzie korygowanego obszaru ...............................................................................................320 Spis treści xi Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) ...............................................................................322 Opcje próbkowania dla narzedzi korekcyjnych i klonujacych .........................................................323 Paleta Clone Source (Powiel zródło) ................................................................................................324 Narzędzie Patch (Łatka) ............................................................................................................................326 Strategie użycia narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) ...............................................................330 Retuszowanie zdjęć portretowych ...........................................................................................................334 Poprawianie jasności i kontrastu oczu ......................................................................................................334 Naprawy za pomocą skopiowanego zaznaczenia ...................................................................................336 Wyrównywanie odstających włosów ......................................................................................................337 Kolorowanie odrostów ..............................................................................................................................338 Korekta efektu czerwonych oczu ..............................................................................................................339 Poprawianie urody ....................................................................................................................................340 Tryby mieszania pędzla .............................................................................................................................340 Retuszowanie portretów ..........................................................................................................................344 Dodawanie szumu ....................................................................................................................................346 Rozmywanie wzdłuż ścieżki .....................................................................................................................347 Smużenie pikseli .......................................................................................................................................347 Vanishing Point (Punkt zbiegu) .........................................................................................................................348 Płaszczyzny i pomiary za pomocą Vanishing Point (Punkt zbiegu) ........................................................352 Rozdział 8. Warstwy, zaznaczenia i maskowanie 354 Zaznaczenia i kanały ..........................................................................................................................................355 Zaznaczenia ...............................................................................................................................................355 Tryb Quick Mask (Szybka maska) .............................................................................................................356 Modyfikowanie zaznaczeń .......................................................................................................................357 Kanały alfa .................................................................................................................................................357 Zaznaczenia, kanały alfa i maski ...............................................................................................................359 Wygładzanie zaznaczenia .........................................................................................................................360 Rozszerzanie i zwężanie zaznaczeń ..........................................................................................................361 Wygładzanie krawędzi (antyaliasing) i wtapianie...................................................................................362 Wygładzanie krawędzi zaznaczenia .........................................................................................................362 Ścieżki w Photoshopie .......................................................................................................................................363 Tworzenie ścieżki .......................................................................................................................................364 Rysowanie ścieżek za pomocą narzędzia Pen (Pióro) ..............................................................................364 Wskazówki dotyczące rysowania ścieżek pióra .......................................................................................364 Tryb Rubber Band (Stempel) ...........................................................................................................366 Warstwy .............................................................................................................................................................367 Warstwy obrazu ........................................................................................................................................367 Warstwy kształtu ......................................................................................................................................368 Spis treści xii Warstwy tekstowe ....................................................................................................................................368 Warstwy dopasowania .............................................................................................................................368 Kontrolki na palecie Layers (Warstwy) .....................................................................................................368 Maskowanie warstw .........................................................................................................................................371 Dodawanie maski warstwy ......................................................................................................................371 Usuwanie maski warstwy.........................................................................................................................372 Maski wektorowe ......................................................................................................................................373 Praca z wieloma warstwami .............................................................................................................................375 Zarządzanie grupami warstw ...................................................................................................................375 Zaznaczanie i łączenie warstw .................................................................................................................378 Łączenie masek warstw ............................................................................................................................380 Blokowanie warstw ..................................................................................................................................381 Lock transparent pixels (Zablokuj przezroczyste piksele) ...............................................................381 Lock image pixels (Zablokuj piksele) ...............................................................................................381 Lock layer position (Zablokuj położenie) .........................................................................................381 Lock all (Zablokuj wszystkie) ...........................................................................................................381 Tryby mieszania warstw ....................................................................................................................................382 Zaawansowane opcje mieszania ..............................................................................................................388 Obiekty inteligentne ..........................................................................................................................................390 Wiele konwersji obrazu RAW....................................................................................................................394 Skrypt Place-A-Matic ...............................................................................................................................397 Mieszanie warstw w celu usunięcia obiektów ........................................................................................398 Polecenia przekształcające ................................................................................................................................402 Powtarzanie przekształceń .......................................................................................................................404 Przekształcenia określane liczbami ..........................................................................................................405 Przekształcanie zaznaczeń i ścieżek ..........................................................................................................405 Przekształcenia i wyrównania ..................................................................................................................406 Automatyczne wyrównywanie ................................................................................................................408 Automatyczne mieszanie warstw ...................................................................................................410 Tworzenie montażu...................................................................................................................................412 Usuwanie koloru otoczki ...........................................................................................................................414 Oszukiwanie maski ...................................................................................................................................416 Maskowanie obiektu za pomocą ścieżki wektorowej ..............................................................................416 Maskowanie włosów .........................................................................................................................................422 Wskazówki dotyczące maskowania .........................................................................................................431 Polecenie Refine Edge (Popraw krawędź) ................................................................................................431 Praca z narzędziem Quick Selection (Narzędzie Szybkie zaznaczanie) ...................................................432 Maski przycinające ....................................................................................................................................434 Filtr Extract (Wydziel) ........................................................................................................................................436 Spis treści xiii Style warstw ......................................................................................................................................................441 Stosowanie stylów warstw do warstw obrazu ........................................................................................441 Dodawanie blasków i cieni .......................................................................................................................442 Cienie wewnętrzne ..........................................................................................................................444 Kanały kolorów dodatkowych ...........................................................................................................................445 Rozdział 9. Techniki ciemniowe 447 Czerń i biel z koloru ............................................................................................................................................448 Rozdzielone barwienie .............................................................................................................................451 Rozdzielone barwienie za pomocą warstwy dopasowania............................................................453 Solaryzacja fotografii czarno-białych .......................................................................................................454 Tryb bichromii ...........................................................................................................................................456 Symulacja zdjęć w podczerwieni .............................................................................................................458 Efekty koloryzujące ............................................................................................................................................461 Cross-processing .......................................................................................................................................461 Efekty kolorystyczne w trybie Lab ............................................................................................................461 Mieszanie kanałów ...................................................................................................................................466 Nakładki koloryzujące ...............................................................................................................................468 Samodzielne kolorowanie zdjęcia ............................................................................................................470 Odwzorowanie na gradient ......................................................................................................................472 Dodawanie ramki do obrazu ....................................................................................................................473 Zmiękczanie ostrości .................................................................................................................................474 Rozdział 10. Filtry w Photoshopie 475 Podstawowe informacje o filtrach ....................................................................................................................476 Filtry rozmywające.............................................................................................................................................476 Rozmycie gaussowskie .............................................................................................................................476 Rozmycie promieniste ...............................................................................................................................476 Inteligentne rozmycie (Smart Blur) ..........................................................................................................478 Średnia ......................................................................................................................................................478 Poruszenie .................................................................................................................................................478 Rozmycie powierzchniowe .......................................................................................................................481 Rozmycie polowe ......................................................................................................................................481 Rozmycie kształtu .....................................................................................................................................481 Rozmycie soczewkowe .............................................................................................................................482 Efekty głebi pola ...............................................................................................................................482 Stosowanie rozmycia soczewkowego do obrazu złożonego ...................................................................484 Filtry inteligentne ..............................................................................................................................................486 Spis treści xiv Oświetlenie i rendering .....................................................................................................................................487 Filtr Fibers (Włókna) .................................................................................................................................487 Lighting Effects (Efekty świetlne).............................................................................................................487 Clouds (Chmury) i Difference Clouds (Chmury różnicowe) .....................................................................490 Lens Flare (Flara obiektywu) ....................................................................................................................492 Pattern Maker (Tworzenie wzorka) ...................................................................................................................493 Zniekształcenia i korekcje pikseli .......................................................................................................................494 Filtr Displace (Przemieszczenie) ...............................................................................................................494 Lens Correction (Korekcja obiektywu) ......................................................................................................496 Liquify (Skraplanie) ...................................................................................................................................498 Kontrolki narzędzia Liquify (Skraplanie) ..................................................................................................500 Rekonstrukcje ............................................................................................................................................500 Opcje maski ...............................................................................................................................................501 Opcje widoku ............................................................................................................................................502 Zapisywanie siatki .....................................................................................................................................502 Galeria filtrów ....................................................................................................................................................505 Przekształcenia wypaczające .............................................................................................................................506 Rozdział 11. Zarządzanie obrazami 508 Uruchamianie Bridge .........................................................................................................................................511 Obracanie miniatur i podgląd ...................................................................................................................511 Preferencje Bridge .....................................................................................................................................512 General (Ogólne) ..............................................................................................................................512 Thumbnails (Miniaturki) ..................................................................................................................513 Metadata (Metadane) ......................................................................................................................514 Advanced (Zaawansowane) ............................................................................................................514 Zarządzanie buforem .......................................................................................................................515 Pokaz slajdów ....................................................................................................................................................517 Układanie zawartości Bridge .............................................................................................................................518 Dostosowywanie paneli i zakładki Content (Zawartość) .........................................................................520 Wybieranie przestrzeni roboczej Bridge ...................................................................................................522 Praca z wieloma oknami ...........................................................................................................................524 Panele programu Bridge ....................................................................................................................................525 Panel Folders (Foldery) .............................................................................................................................525 Panel Favorites (Ulubione) ........................................................................................................................525 Panel Preview (Podgląd) ..........................................................................................................................526 Panel Metadata (Metadane) ....................................................................................................................527 Metadane obrazu .............................................................................................................................528 Metadane informacji o pliku ............................................................................................................528 Spis treści xv Spis treści xvi Inne typy metadanych .....................................................................................................................530 Edit History (Historia edycji) ............................................................................................................531 Panel Keywords (Słowa kluczowe)...........................................................................................................532 Zarządzanie obrazami za pomocą Bridge .........................................................................................................533 Ocenianie i etykietowanie obrazów .........................................................................................................534 Sortowanie obrazów w Bridge ................................................................................................................535 Filtrowanie obrazów .................................................................................................................................535 Panel Filter (Filtr) ..............................................................................................................................536 Wyszukiwanie obrazów ............................................................................................................................537 Automatyzacja Bridge .......................................................................................................................................538 Zmienianie nazw obrazów .......................................................................................................................538 Stosowanie ustawień Camera Raw ..........................................................................................................539 Dodatki Bridge ...................................................................................................................................................540 Tworzenie kopii zapasowej danych ...................................................................................................................540 Ochrona obrazów ..................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mistrzowska edycja zdjęć. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: