Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 004154 22926127 na godz. na dobę w sumie
Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze - ebook/pdf
Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2676-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach programu monitoringu młodych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Fundacja Robinson Crusoe i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, prowadząc warsztaty „Wehikuły Usamodzielnienia”, stworzyli Indeks Samodzielności, który pozwolił na wyodrębnienie problemów w programach usamodzielniania oraz wskazanie osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia. Na tle charakterystyki okresu wczesnej dorosłości i historii instytucji opiekuńczych omówione zostały współczesne przepisy prawne dotyczące usamodzielnienia jako jednego z elementów systemu pieczy zastępczej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Książka, którą oddajemy Czytelnikom, jest wynikiem spotkania z młodymi dorosłymi osobami ze Szczecina, które opuściły rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze. Badania na temat usamodzielnienia były prowadzone przez Fun- dację Robinson Crusoe na zlecenie miasta Szczecin we współpracy z pra- cownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Był to jeden z końcowych elementów szerszego projektu, obejmujący również zorganizowanie warszta- tów dla młodzieży zwanych Wehikułami Usamodzielnienia, asystowanie mło- dym w mieszkaniach chronionych oraz szkolenia dla kadry szczecińskiego systemu pieczy zastępczej. Praca składa się z kilku części. W pierwszej przedstawiamy charakterys- tykę okresu wczesnej dorosłości zgodnie z ujęciami psychologii społecznej i psychologii rozwoju człowieka. Druga część to krótka charakterystyka tego, jak w historii instytucji opiekuńczych bywało rozumiane usamodzielnienie i dokąd odchodzili podopieczni dawnych szpitali i przytułków. Następnie omówione są obowiązujące dziś przepisy prawne dotyczące usamodzielnienia rozumianego nie jako okres w życiu młodych osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze, lecz jako element systemu pieczy zastęp- czej. W tej części przedstawiona jest również specyfika rozwoju dzieci tra- fiających do placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych i wychowywanych w systemie pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju emocjonalno-społecznego i własnej aktywności. Okres wczesnej dorosłości i dokonania młodych wychodzących z placówek i rodzin zastępczych: osią- gnięty poziom edukacji, praca, mieszkanie, rodzina, przedstawiono na pod- stawie analizy badań na ten temat z ostatnich kilkudziesięciu lat. I choć z powodów metodologicznych nie można wprost zestawiać ich wyników, to jednak tworzą pewien obraz zmian w tym okresie i stanowią tło zrealizowa- nych przez nas badań. Część trzecia zawiera statystyczną charakterystykę województwa zachod- niopomorskiego, rejonu, w którym odnotowuje się wysokie potrzeby w zakre- mlodzi.indd 7 3/15/2017 4:52:22 PM 8 Wstęp sie pieczy zastępczej, dużą liczbę dzieci umieszczanych poza rodziną. Dla- tego pokazano statystyki dotyczące liczb dzieci i młodzieży przybywających i odchodzących z systemu pieczy zastępczej w Szczecinie na tle informacji z całego województwa zachodniopomorskiego i z terenu całej Polski. Kolejna część książki prezentuje wyniki badań zrealizowanych w Szcze- cinie w ramach porozumienia między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Fundacją Robinson Crusoe. Porozumienie dotyczyło stworzenia programu monitoringu osób, które opuszczają placówki i rodziny zastępcze, narzędzia identyfikacji problemów w programach usamodzielnienia oraz wskazania osób o szczególnych potrzebach wsparcia w okresie wczesnej dorosłości. Badania przeprowadzono metodami ilościowymi z grupą usamodzielnionych wychowanków (za pomocą ankiety i indeksu usamodzielnienia) i jakościo- wymi za pomocą wywiadów z nieliczną grupą wybranych osób. Szczególnie istotnym celem tych badań było poznanie opinii na temat usamodzielnienia samych zainteresowanych – osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wy- chowawcze i rodziny zastępcze. Prezentację wyników poprzedziły informa- cje na temat przyjętych metod badawczych oraz charakterystyka specjalnie opracowanego narzędzia zwanego indeksem usamodzielnienia. Narzędzia zostały przedstawione w całości w aneksie. Oddawana do rąk czytelników praca jest dziełem zespołu ludzi: członków Fundacji Robinson Crusoe, którzy opracowali narzędzie badawcze nazwane indeksem usamodzielnienia i pracowali ze szczecińską młodzieżą z rodzin zastępczych i placówek, prowadząc Wehikuły Usamodzielnienia, pracowni- ków szczecińskich służb społecznych, którzy uczestniczyli w przeprowadze- niu badań, kierownictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które umożli- wiło spotkanie z młodzieżą, a przede wszystkim młodych usamodzielnianych, którzy wzięli udział w badaniach i przedstawili swoje przemyślenia i opinie. Wszystkim serdecznie dziękujemy. mlodzi.indd 8 3/15/2017 4:52:22 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: