Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 002763 20676859 na godz. na dobę w sumie
Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste - książka
Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2907-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Coaching to odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem.
John Whitmore

Odkrywanie wyjątkowych osobowości

Coaching - czym jest ta dziedzina, dynamicznie rozwijająca się także w Polsce przez kilka ostatnich lat? Jest wspaniałym procesem, wzmacniającym indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji człowieka. Coaching inspiruje. Pomaga w budowaniu wartościowych postaw. Pozwala rozwinąć nowe strategie myślenia i zachowania oraz wspomaga osiąganie zamierzonych celów. Sprawia, że poddawana mu osoba lepiej wykorzystuje swoje umiejętności i naturalne zdolności, staje się bardziej kreatywna i zwiększa siłę swojej motywacji.

Popularność coachingu wynika z faktu, że wspiera on zarówno jednostki, jak i organizacje w uzyskaniu optymalnego tempa rozwoju oraz inspiruje do przełomowych działań. Jeśli czujesz, że Twoją pasją jest odkrywanie w ludziach tego, co ma dla nich największe znaczenie, wydobywanie ich potencjału i budowanie odpowiedzialnej postawy, jesteś urodzonym coachem. Z tą książką poznasz dwadzieścia jeden metod coachingowych o różnym stopniu zaawansowania. Znajdziesz tu także kilka autorskich pomysłów, wskazówek i porad, które przyczynią się do wzbogacenia Twojego warsztatu. Jest to wygodny w użyciu podręcznik dla osób uczących się coachingu oraz promujących coachingowy styl zarządzania. Opisano w nim kluczowe umiejętności coacha oraz narzędzia wykorzystywane podczas sesji coachingowych.

Ruszaj w podróż z coachingiem:

Książka krok po kroku wprowadzi początkującego coacha w tajniki najmocniejszych, najczęściej stosowanych narzędzi coachingowych. Przygotuje go do efektywnego przeprowadzania rozmowy z klientem w sposób niedyrektywny, określony przez standard ICF. Została przygotowana przez zespół doświadczonych coachów i praktyków biznesu w oparciu o ich bogatą praktykę coachingową i biznesową, certyfikację Erickson College International oraz kompetencje doskonalone w czołowych na świecie szkołach i organizacjach coachingowych: Erickson College International, Center for Right Relationship European, International Coach Federation. Niniejsza publikacja jest jedną z pierwszych tego typu książek napisanych przez rodzime autorki. Dostosowano ją do oczekiwań i mentalności polskich odbiorców. Przedstawia przykłady zastosowania opisywanych narzędzi podczas sesji coachingowych przeprowadzanych w polskiej rzeczywistości.
Patronem wydania jest:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste Autorzy: Maja Wilczyńska, Jolanta Kućka, Małgorzata Nowak, Joanna Sawicka, Katarzyna Sztajerwald ISBN: 978-83-246-2907-7 Format: 158 × 235, stron: 216 Coaching to odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem. John Whitmore Odkrywanie wyjątkowych osobowości Coaching — czym jest ta dziedzina, dynamicznie rozwijająca się także w Polsce przez kilka ostatnich lat? Jest wspaniałym procesem, wzmacniającym indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji człowieka. Coaching inspiruje. Pomaga w budowaniu wartościowych postaw. Pozwala rozwinąć nowe strategie myślenia i zachowania oraz wspomaga osiąganie zamierzonych celów. Sprawia, że poddawana mu osoba lepiej wykorzystuje swoje umiejętności i naturalne zdolności, staje się bardziej kreatywna i zwiększa siłę swojej motywacji. Popularność coachingu wynika z faktu, że wspiera on zarówno jednostki, jak i organizacje w uzyskaniu optymalnego tempa rozwoju oraz inspiruje do przełomowych działań. Jeśli czujesz, że Twoją pasją jest odkrywanie w ludziach tego, co ma dla nich największe znaczenie, wydobywanie ich potencjału i budowanie odpowiedzialnej postawy, jesteś urodzonym coachem. Z tą książką poznasz dwadzieścia jeden metod coachingowych o różnym stopniu zaawansowania. Znajdziesz tu także kilka autorskich pomysłów, wskazówek i porad, które przyczynią się do wzbogacenia Twojego warsztatu. Jest to wygodny w użyciu podręcznik dla osób uczących się coachingu oraz promujących coachingowy styl zarządzania. Opisano w nim kluczowe umiejętności coacha oraz narzędzia wykorzystywane podczas sesji coachingowych. Ruszaj w podróż z coachingiem: • Zasady coachingu i postawa coacha. • Świadomość potencjału człowieka. • Model rozmowy coachingowej. • Narzędzia coachingowe. • Droga do rozwoju coacha. • Zaplecze coacha. Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Książka krok po kroku wprowadzi początkującego coacha w tajniki najmocniejszych, najczęściej stosowanych narzędzi coachingowych. Przygotuje go do efektywnego przeprowadzania rozmowy z klientem w sposób niedyrektywny, określony przez standard ICF. Została przygotowana przez zespół doświadczonych coachów i praktyków biznesu w oparciu o ich bogatą praktykę coachingową i biznesową, certyfikację Erickson College International oraz kompetencje doskonalone w czołowych na świecie szkołach i organizacjach coachingowych: Erickson College International, Center for Right Relationship European, International Coach Federation. Spis treħci Wstēp ................................................................................7 Wskazówki dla Czytelnika — jak korzystaĄ z ksiĎijki ......................9 Piktogramy ...................................................................................................... 12 Rozdziaã 1. Ruszaj w podróij z coachingiem ............................... 19 Czym jest coaching? ........................................................................................ 19 Rodzaje coachingu .......................................................................................... 20 Relacja coachingowa ....................................................................................... 21 Zasady coachingu i postawa coacha ................................................................ 22 Kluczowe umiejÚtnoĂci coacha ....................................................................... 25 Rozdziaã 2. Potencjaã czãowieka ............................................. 29 Jakim potencjaïem dysponuje czïowiek? ........................................................ 29 ¥wiadomoĂÊ potencjaïu czïowieka a postawa coacha ..................................... 31 Rozdziaã 3. Rozmowa coachingowa ......................................... 33 Model rozmowy coachingowej ........................................................................ 33 Model GROW ................................................................................................ 33 Model Wizja – Strategia – Determinacja ........................................................ 36 Rozdziaã 4. Narzēdzia coachingowe ......................................... 43 Asocjacja i dysocjacja ...................................................................................... 43 Pytania odkrywajÈce horyzont dostÚpnych moĝliwoĂci .................................. 48 Zmiana perspektywy ....................................................................................... 54 Burza mózgów ................................................................................................ 62 Pierwszy krok .................................................................................................. 69 Koïo priorytetów ............................................................................................. 74 Matryca zarzÈdzania czasem ........................................................................... 87 Mapa celów i marzeñ ...................................................................................... 93 Metoda lustra .................................................................................................. 96 Wizualizacja .................................................................................................. 102 6 M O C C O A C HI N G U Zaczynaj z wizjÈ koñca .................................................................................. 110 Prezentacja doĂwiadczeñ .............................................................................. 116 Analiza SWOT .............................................................................................. 121 Strategia Disneya .......................................................................................... 129 Wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów ............................................ 139 4 poziomy rozwijania umiejÚtnoĂci ............................................................... 144 Modelowanie zachowañ ................................................................................ 157 Model poziomów logicznych Diltsa .............................................................. 162 Mentalny mentor .......................................................................................... 169 Puszka Pandory ............................................................................................ 175 Kotwiczenie stanów i zasobów ...................................................................... 179 Rozdziaã 5. Droga rozwoju coacha ........................................ 185 Rozdziaã 6. Zaplecze coacha ................................................ 189 Czy coaching jest dla Ciebie? ....................................................................... 189 Formularz przed pierwszÈ sesjÈ .................................................................... 190 Umowa coachingowa .................................................................................... 193 Umowa coachingowa coach – klient – sponsor ............................................ 195 Formularz przygotowania klienta do sesji ..................................................... 196 Formularz Koïa priorytetów .......................................................................... 197 Formularz SWOT ......................................................................................... 198 Formularz Matrycy zarzÈdzania czasem ....................................................... 198 Karta obserwacji zmiany ............................................................................... 199 Ewaluacja coachingu po sesji ........................................................................ 200 Ewaluacja coachingu po procesie ................................................................. 202 Karta klienta .................................................................................................. 204 Lista przeprowadzonych sesji coachingowych dla potrzeb certyfikacji ......... 205 O autorkach .................................................................... 207 Literatura cytowana i polecana ............................................ 213 Rozdziaã 4. Narzēdzia coachingowe Asocjacja i dysocjacja Nie ma nic w umyĂle, czego by przedtem nie byïo w zmysïach. Arystoteles Postrzeganie przeszãych zdarzeĝ Kiedy przypominamy sobie pewne sytuacje czy wydarzenia, to niektóre z nich wspominamy w taki sposób, jakbyĂmy ponownie ich doĂwiadczali zmysïami i z peïnÈ intensywnoĂciÈ towarzyszÈcych im wówczas emocji. Inne znów potra- fimy wspominaÊ w taki sposób, jakbyĂmy przyglÈdali im siÚ z boku — jako zew- nÚtrzny, analizujÈcy te wydarzenia obserwator. 44 M O C C O A C HI N G U W pierwszym przypadku jesteĂmy z wydarzeniem zasocjowani. Oczami wyo- braěni oglÈdamy obrazy, bÚdÈc wewnÈtrz tego wydarzenia, wewnÈtrz swojego ciaïa. Ponownie przy uĝyciu zmysïów doĂwiadczamy tego zdarzenia. Widzimy i sïyszymy otaczajÈcÈ nas rzeczywistoĂÊ, jesteĂmy w jej centrum. Ponownie prze- ĝywamy i odczuwamy emocje, których doznawaliĂmy w pierwotnej sytuacji. Tworzona z takiej pozycji percepcyjnej wizualizacja to asocjacja. W drugim przypadku jesteĂmy z wydarzeniem zdysocjowani. Za pomocÈ wyobraěni oglÈdamy obrazy, patrzÈc na nie z dystansu, z pozycji zewnÚtrznego obserwatora. Widzimy, jak coĂ wykonujemy, jesteĂmy w interakcji z innymi oso- bami. Obserwujemy samych siebie, swoje zachowanie, postawÚ. Z perspektywy widza widzimy, jak przeĝywamy róĝne emocje, a odczucia, które nam towarzyszÈ podczas oglÈdania tych obrazów, to emocje widza. Ten sposób wytwarzania przez nasz umysï obrazów to dysocjacja. Asocjacja i dysocjacja nie zaleĝÈ od czasu i nie dotyczÈ postrzegania tylko przeszïych zdarzeñ. Stany te sÈ wykorzystywane przez ludzi w kaĝdej chwili — w odniesieniu do przeszïoĂci, teraěniejszoĂci, a nawet przyszïoĂci. ¥wiadome zastosowanie stanów asocjacji i dysocjacji w stosunku do przyszïoĂci stanowi potÚĝne narzÚdzie w procesie coachingowym. Doħwiadczanie ħwiata w stanie asocjacji i w stanie dysocjacji Kiedy doĂwiadczamy danej sytuacji w stanie asocjacji, zanurzamy siÚ w niÈ i jeste- Ămy Ăwiadomi samych siebie poprzez peïne odczuwanie wszystkimi zmysïami. StojÈc przy kominku, moĝemy poczuÊ otulajÈce nas ciepïo, usïyszeÊ trzask palÈ- cych siÚ gaïÈzek i igieïek, poczuÊ zapach sosny. Moĝemy obserwowaÊ pïomienie, które przybierajÈ nieprzewidywalne i magiczne ksztaïty, i cieszyÊ siÚ z bycia z drugim czïowiekiem, a nie obok niego. Zanurzenie w tej chwili i peïne jej doĂwiadczenie daje nam intensywny kontakt ze wszystkimi przeĝywanymi emo- cjami. Czyni nas szczÚĂliwymi. Czas siÚ zatrzymuje, liczy siÚ tylko TU i TERAZ — maksymalne, peïne doĂwiadczanie TEJ chwili. NaturalnÈ i równoczeĂnie bardzo dobrze rozwiniÚtÈ umiejÚtnoĂÊ doĂwiadcza- nia Ăwiata w stanie asocjacji majÈ dzieci. W kaĝdÈ sytuacjÚ potrafiÈ siÚ zaanga- ĝowaÊ bez reszty, wszystkimi zmysïami. Wszystko traktujÈ „naprawdÚ”, chïonÈ otoczenie. W ten sposób w peïni doĂwiadczajÈ codziennych sytuacji; dziÚki temu szybko i skutecznie uczÈ siÚ. N a r zē d z i a c o a c h i n g o we 45 Jako doroĂli równieĝ dysponujemy cennÈ umiejÚtnoĂciÈ wchodzenia w stan asocjacji: dla wielu moĝe to byÊ oglÈdanie wciÈgajÈcego filmu, dla innych lek- tura ksiÈĝki lub przebywanie w towarzystwie kogoĂ dla nas waĝnego. Sytuacje doĂwiadczane w sposób asocjacyjny to te, które utkwiïy ĝywo w naszej pamiÚci i których wspomnienie przywoïuje równieĝ towarzyszÈce nam wówczas emocje — tak intensywne i wyraěne, jakby to wydarzyïo siÚ dopiero wczoraj. Moĝemy takĝe pewnych sytuacji doĂwiadczaÊ w stanie dysocjacji, z pozycji obserwatora. Nie angaĝujemy siÚ emocjonalnie w to, co przeĝywamy, ale z dys- tansem podchodzimy nawet do sytuacji stresowych. Uzyskujemy dziÚki temu przestrzeñ na peïne zaangaĝowanie umysïowe. W stanie dysocjacji moĝemy inten- sywnie myĂleÊ o tym, co siÚ dzieje, analizowaÊ dokïadnie informacje, które do nas docierajÈ, i trzeěwo, obiektywnie oceniÊ danÈ sytuacjÚ. JesteĂmy bardziej zorientowani na cel, koncepcje, informacje i rzeczy niĝ na emocje innych ludzi. Wykazujemy wówczas podejĂcie zadaniowe, skoncentrowane na rezultacie. Dla przykïadu docenimy zdysocjowanego chirurga operujÈcego pacjenta, zdysocjowanego straĝaka prowadzÈcego akcjÚ ratowniczÈ czy zdysocjowanego przedsiÚbiorcÚ ustalajÈcego dïugoterminowe cele strategiczne w dobie kryzysu gospodarczego. Wszyscy oni, bÚdÈc w stanie dysocjacji, koncentrujÈ siÚ na rezulta- cie, a nie odczuwaniu negatywnych emocji, zwiÈzanych z trudnÈ sytuacjÈ. W peïni wykorzystujÈ swój potencjaï w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebujÈ. Ħwiadome wybieranie miēdzy stanem asocjacji i dysocjacji Stan asocjacji dostarcza peïnego doĂwiadczenia emocji i uczuÊ zwiÈzanych z danÈ sytuacjÈ. Stan dysocjacji umoĝliwia trzeěwÈ, racjonalnÈ ocenÚ i konstruk- tywne zadaniowe dziaïanie w kryzysowej sytuacji. W pewnych obszarach naszego ĝycia, sytuacjach czy rolach wyraěnie preferujemy stan asocjacji, w innych zaĂ stan dysocjacji. UmiejÚtnoĂÊ przeïÈczania siÚ pomiÚdzy stanem asocjacji i dysocjacji jest bardzo przydatna. WiÚkszoĂci z nas przychodzi ona caïkiem naturalnie, chociaĝ spotkamy tu dysproporcje. ZdarzajÈ siÚ ludzie, którzy albo niemal caïy czas sÈ zasocjowani, albo zdysocjowani ze wszystkim, czego doĂwiadczajÈ. Tak pozba- wione równowagi doĂwiadczanie rzeczywistoĂci pociÈga za sobÈ konkretne kon- sekwencje. ¥wiadome wybieranie miÚdzy stanem asocjacji a dysocjacji to nie- zwykle skuteczne narzÚdzie — stanowi fundamentalnÈ umiejÚtnoĂÊ z obszaru programowania neurolingwistycznego (NLP). 46 M O C C O A C HI N G U W jaki sposób moĝemy skorzystaÊ z umiejÚtnoĂci Ăwiadomego asocjowania lub dysocjowania siÚ z tym, czego doĂwiadczamy? Aby naprawdÚ cieszyÊ siÚ ĝyciem, warto doĂwiadczaÊ przyjemnych zdarzeñ w stanie asocjacji. BÚdÈc „wewnÈtrz” tych sytuacji i caïkowicie „dostrojonym” do samego siebie, moĝna odczuwaÊ wszystkie pozytywne emocje, których nam dostarczajÈ. Gdy chcemy rozwinÈÊ jakÈĂ umiejÚtnoĂÊ, warto asocjowaÊ siÚ ze swoimi pozytywnymi doĂwiadczeniami i wykorzystywaÊ je jako zasoby uïatwiajÈce osiÈganie zamierzonych rezultatów. Aby konstruktywnie dziaïaÊ i skutecznie osiÈgaÊ poĝÈdane cele, warto prze- chodziÊ przez trudne sytuacje w stanie dysocjacji — dziÚki przyjÚciu pozycji obserwatora. Zdystansowanie siÚ wobec wïasnych, zwiÈzanych z danÈ sytuacjÈ uczuÊ umoĝliwia spokojne jej przeanalizowanie. Pozwala z peïnym potencjaïem racjonalnego umysïu wyciÈgnÈÊ konstruktywne wnioski oraz zaplanowaÊ nowa- torskie strategie na przyszïoĂÊ. Synergia stanu asocjacji i stanu dysocjacji W sytuacjach wymagajÈcych podjÚcia waĝnych decyzji lub uzyskania istotnych dla nas informacji niezwykle przydatna jest umiejÚtnoĂÊ Ăwiadomego, swobod- nego przeïÈczania siÚ miÚdzy stanem asocjacji i dysocjacji. Moĝemy wówczas przyjÈÊ róĝne punkty widzenia, a kaĝdy z nich pozwoli uzyskaÊ innÈ informacjÚ, wywoïaÊ inne uczucia. Gdy wymagana jest szczytowa efektywnoĂÊ, umiejÚt- noĂÊ uzyskiwania peïnej samoĂwiadomoĂci i przejmowania caïkowitej kontroli nad sobÈ jest kluczowa. W stanie dysocjacji konstruktywnie korzystamy z poten- cjaïu naszego Ăwiadomego umysïu: kreatywnie planujemy, precyzyjnie analizujemy moĝliwe strategie i posiadane zasoby oraz opracowujemy plany awaryjne. W stanie asocjacji uzyskujemy szybki dostÚp do podĂwiadomych zasobów, do naszego systemu wartoĂci. Poziom przeĝywanych przez nas emocji to wskaěnik waĝnoĂci danej sytuacji: realizacji lub zagroĝenia jednej lub wiÚcej naszych wartoĂci. W stanie asocjacji mamy moĝliwoĂÊ systemowego kontaktu z wieloma aspektami danej sytuacji, niezidentyfikowanymi na poziomie Ăwiadomym. Nie bez powodu u wiÚkszoĂci osób podejmowanie decyzji odbywa siÚ pod wpïywem uczuÊ. A zatem umiejÚtnoĂÊ Ăwiadomego, swobodnego przeïÈczania siÚ miÚdzy dyso- cjacjÈ i asocjacjÈ to efektywny sposób na podejmowanie decyzji zarówno roz- sÈdnych, jak i spójnych z naszym najgïÚbszym systemem wartoĂci. N a r zē d z i a c o a c h i n g o we 47 UmiejÚtnoĂÊ swobodnego przeïÈczania siÚ miÚdzy dysocjacjÈ i asocjacjÈ moĝemy równieĝ zastosowaÊ do rozwiniÚcia nowej postawy, spójnej z wykre- owanym przez nas ideaïem, czy teĝ do rozwiniÚcia nowego sposobu zachowania w okreĂlonej sytuacji. Z takim zastosowaniem asocjacji i dysocjacji dokïadnie zapoznamy siÚ w rozdziale „Wizualizacja”. 48 M O C C O A C HI N G U Pytania odkrywajĎce horyzont dostēpnych moijliwoħci Waĝne jest, by nigdy nie przestaÊ pytaÊ. CiekawoĂÊ nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Z pewnoĂciÈ kaĝdy z nas wiele razy szukaï róĝnych wyjĂÊ z sytuacji oraz roz- maitych moĝliwoĂci osiÈgniÚcia stawianego sobie celu. O kreatywnoĂÊ jest naj- trudniej, gdy sami zapÚdzimy siÚ w kozi róg. Czasem nawet jedna przeszkoda powoduje, ĝe na drodze do celu zatrzymujemy siÚ w miejscu, jakby przed ogromnym, niewzruszonym murem. ByÊ moĝe juĝ na etapie tworzenia wizji lub planu dziaïania pojawiïa siÚ trudnoĂÊ „nie do przejĂcia”, przerastajÈca nas i druzgocÈca tÚ wizjÚ czy plan. Moĝemy uznaÊ, ĝe waĝne i bliskie naszemu sercu marzenie, pragnienie czy cel przekracza nasze moĝliwoĂci, bo dostÚpne nam zasoby sÈ niewystarczajÈce. Nierealne marzenie... Czasem przez jakiĂ czas dÈĝymy do osiÈgniÚcia postawionego sobie celu i napotykamy na przytïaczajÈce nas trudnoĂci. Moĝemy nabraÊ przekonania, ĝe zrealizowanie zadania jest niemoĝ- liwe. Emocje i stany, jakie nam wówczas towarzyszÈ, uniemoĝliwiajÈ dalsze dÈĝe- nie do upragnionego celu. Odczucia te moĝna porównaÊ do tych, które towarzy- szyïyby nam, gdybyĂmy zostali przyciĂniÚci do Ăciany w ciasnym kÈcie: Aktualny sposób utrzymania naszej linii produkcyjnej przynosi ogromne straty! Nigdy mi siÚ nie uda… N a r zē d z i a c o a c h i n g o we 49 Kiedy cel jest dla klienta szczególnie waĝny i bliski jego sercu, kiedy bardzo pragnie go osiÈgnÈÊ, to w chwili gdy na drodze do jego realizacji napotka wyjÈt- kowo trudny problem — mur nie do przejĂcia — moĝe siÚ u niego uruchomiÊ mnóstwo negatywnych emocji: poczÈwszy od frustracji i zïoĂci, poprzez ĝal, skoñczywszy na ironii i cynizmie. Nieoceniona staje siÚ tutaj postawa coacha, przejawiajÈca siÚ w tej sytuacji prawdziwym przekonaniem, ĝe klient dysponuje wszystkimi zasobami konieczny- mi do tego, aby osiÈgnÈÊ cel. W takim towarzystwie nawet najbardziej sfrustrowa- ny trudnoĂciami klient potrafi przejĂÊ na inny poziom myĂlenia i postrzegania — poziom zaufania do siebie samego, inspiracji i kreatywnoĂci. Jest skïonny daÊ so- bie kolejnÈ szansÚ, aby zmierzyÊ siÚ ze stojÈcym na drodze wyzwaniem. W rozdziale „Ruszaj w podróĝ z coachingiem” w czÚĂci „Sprawcza moc pytañ” zostaïa opisana jedna z kluczowych kompetencji komunikacyjnych coacha — zadawanie pytañ. Na podstawie wiedzy o tym: „ „ „ jak nasz proces myĂlowy stymulujÈ pytania zamkniÚte, a jak otwarte; jak postrzegamy moĝliwe rozwiÈzanie, gdy koncentrujemy siÚ tylko na swoich dotychczasowych doĂwiadczeniach, a jak, gdy rozpatrujemy osiÈgniÚcia równieĝ innych ludzi; jak roĂnie nasz potencjaï postrzegania moĝliwych rozwiÈzañ, gdy przechodzimy do Ăwiata marzeñ i fantazji; powstaïo narzÚdzie Pytania odkrywajÈce horyzont dostÚpnych moĝliwoĂci. NarzÚdzie to wykorzystuje naszÈ umiejÚtnoĂÊ kreowania pomysïów i znajdo- wania rozwiÈzañ, uruchamianÈ poprzez szczególnÈ, skutecznÈ strukturÚ jÚzykowÈ. Poniewaĝ z pojedynczymi tak skonstruowanymi pytaniami mamy do czynienia niemal na co dzieñ, pytania te uruchamiajÈ nasze nawykowe wzorce myĂlowe, tym ïatwiej ĝe potencjaï do tego mamy juĝ w sobie. O skutecznoĂci tej szczególnej struktury jÚzykowej decydujÈ: „ skïadnia jÚzykowa, „ kolejnoĂÊ zadanych pytañ. Zadane pytania wpïywajÈ na sposób myĂlenia i postrzegania. Jeĝeli porów- namy je do Ăwiatïa latarki, to kaĝde pytanie jest skierowaniem Ăwiatïa latarki na wybrany obszar. Co dzieje siÚ wówczas z uwagÈ osoby, której zadajemy pyta- nie? Zostaje skierowana na oĂwietlony przez zadane pytanie obszar, a odpowiedzi, jakie znajduje klient, sÈ wynikiem zadanego wczeĂniej pytania. 50 M O C C O A C HI N G U Dlatego w narzÚdziu Pytania odkrywajÈce horyzont dostÚpnych moĝliwoĂci kluczem do sukcesu — obok Postawy Coacha — jest kolejnoĂÊ i skïadnia zada- wanych pytañ. Zastosowanie tego narzÚdzia coach rozpoczyna od zadania klientowi pytania doprecyzowujÈcego cel po to, aby klient wzmocniï w sobie ĂwiadomoĂÊ, jaki jest jego cel w tej chwili. Coach pyta klienta: Rozumiem, ĝe chcesz (CEL), który da Ci (REZULTAT), czy tak? JeĂli klient potwierdza cel, coach przechodzi do zadawania pytañ po kolei, wedïug okreĂlonego schematu, który myĂlowy krok po kroku skïania klienta do refleksji, doprowadzajÈc w efekcie do tworzenia przez niego szeregu rozwiÈzañ i pomysïów. 1. Coach zadaje pytanie otwarte w liczbie pojedynczej: Jaki masz pomysï? Tym pytaniem chce zachÚciÊ klienta przynajmniej do pozytywnego myĂlenia o realnoĂci celu. Skomplikowane pytania na poczÈtku rozmowy nie przynoszÈ spodziewanego skutku, poniewaĝ wymagajÈ skomplikowanych odpowiedzi. Sfrustrowany trudnoĂciami klient jest w stanie zrobiÊ jeden drobniutki kroczek, który bÚdzie na tyle bezpieczny, ĝe nie narazi go na trudnoĂci, jakich juĝ doĂwiadczyï i jakich siÚ obawia. Na tym etapie podanie przez klienta nawet najbardziej ironicznego czy teĝ cynicznego pomysïu, np.: ZwolniÊ póï zaïogi! moĝe byÊ zwróceniem siÚ wïaĂnie w kierunku realnoĂci celu. Oto prawdopodobny dialog wewnÚtrzny klienta po udzieleniu takiej odpowiedzi: OK. JakiĂ sposób istnieje. Absurdalny, ale osiÈgniÚcie celu jest moĝliwe. Innymi sïowy: moĝe po trupach do celu, ale jednak do celu. Oczywiste jest, ĝe ironia i cynizm w gïosie klienta sygnalizujÈ, iĝ nie akceptuje on takiego sposobu postÚpowania. ByÊ moĝe jest on niezgodny z innymi jego celami lub niespójny z jego systemem wartoĂci. Waĝny natomiast jest sam stan klienta w tym wïaĂnie momencie, a konkretnie maïa zmiana w postrzeganiu przez niego realnoĂci celu. N a r zē d z i a c o a c h i n g o we 51 2. Kolejne pytanie coach stawia w trybie przypuszczajÈcym, co powoduje u klienta poszukanie innego rozwiÈzania, np.: Jaki to jeszcze mógïby byÊ inny pomysï? 3. NastÚpne pytanie w liczbie mnogiej otwiera klienta na kolejne moĝliwoĂci, np.: Jakie to mogÈ byÊ jeszcze inne pomysïy? 4. Pytanie w formie „mogïyby byÊ” powoduje, ĝe klient bardziej skupia siÚ na szukaniu rozwiÈzañ poza juĝ przez siebie wymienionymi, np.: Jakie to mogïyby byÊ pomysïy? 5. Pytanie sugerujÈce wieloĂÊ i róĝnorodnoĂÊ pomysïów moĝe brzmieÊ np.: Jakie to mogïyby byÊ róĝne pomysïy? 6. Oto pytanie, po którym klient wybiera kilka ciekawych pomysïów, np.: Które z tych pomysïów sÈ, Twoim zdaniem, warte przyjrzenia siÚ? 7. Moĝna zastosowaÊ pytanie eliminujÈce, które pozostawia najlepszy pomysï z wymienionych przez klienta wczeĂniej, np.: Który z tych pomysïów jest najlepszy DLA CIEBIE? 8. Pytanie o plan dziaïania klienta moĝe brzmieÊ np. tak: GdybyĂ na podstawie tego pomysïu miaï stworzyÊ plan dziaïania, który pomoĝe ten pomysï zrealizowaÊ, to co by w nim byïo? Podczas sesji coachingowej narzÚdzie Pytania odkrywajÈce horyzont dostÚp- nych moĝliwoĂci bardzo dobrze siÚ sprawdza na etapie planowania dziaïañ przez klienta. Wtedy wïaĂnie tworzy on róĝne koncepcje, znajduje rozwiÈzania oraz wyszukuje i dostrzega zasoby. Pytania zadane wedïug tej struktury mogÈ zaowo- cowaÊ jeszcze szerszym spojrzeniem na swoje moĝliwoĂci i potencjaï. ZnajÈc moĝliwoĂci, klient wybierze jeden pomysï, nad którym bÚdzie chciaï pracowaÊ, a pozostaïe bÚdÈ mu sïuĝyïy do dalszej pracy nad postawionym sobie celem. NarzÚdzie Pytania odkrywajÈce horyzont dostÚpnych moĝliwoĂci moĝe byÊ zastosowane w kilku sytuacjach. Przykïadem moĝe byÊ (tak jak w powyĝszym schemacie) potrzeba znalezienia rozwiÈzania problemu lub szukanie pomysïów zbliĝajÈcych klienta do osiÈgniÚcia celu. W takim aspekcie Pytania odkrywajÈce 52 M O C C O A C HI N G U horyzont dostÚpnych moĝliwoĂci otwierajÈ drogÚ do uïoĝenia przez klienta pla- nu dziaïania. W innym ujÚciu narzÚdzie to moĝe byÊ zastosowane do szukania kompetencji, zasobów ludzkich czy materialnych. Przykïad moĝe stanowiÊ sytuacja, kiedy klient szuka osób, do których chce zwróciÊ siÚ o pomoc. Coach moĝe poszerzaÊ pytania, bazujÈc na pierwszym z nich, np.: Jaka to moĝe byÊ osoba? Przykãad zastosowania narzēdzia podczas sesji coachingowej Klientka: Chciaïabym iĂÊ na studia podyplomowe z zakresu psychologii. Jest to niezbÚdne do realizacji mojego nadrzÚdnego celu, jakim jest zmiana dotych- czasowej pracy. Teraz pracujÚ w dziale marketingu, a moim marzeniem jest praca w Human Resources. Aby osiÈgnÈÊ ten cel, powinnam poszerzyÊ wiedzÚ z zakresu stosowanej psychologii spoïecznej. Studia kosztujÈ 8 tysiÚcy zïotych, a zajÚcia zaczynajÈ siÚ w paědzierniku. Jest jeszcze kilka miesiÚcy do tego czasu. Nie mam potrzebnych Ărodków, aby wnieĂÊ opïatÚ za studia, a jest to wymagane przy skïadaniu dokumentów rekrutacyjnych. Coach: Rozumiem, ĝe chcesz zdobyÊ pieniÈdze, aby podjÈÊ studia z zakre- su psychologii po to, aby zdobyÊ wiedzÚ, która w przyszïoĂci zbliĝy ciÚ do celu, jakim jest praca w Human Resources, czy tak? Klientka: Tak, chciaïabym ukoñczyÊ takie studia, ale nie mam na nie teraz pieniÚdzy, a powinnam zapïaciÊ wpisowe oraz czesne. Coach: Interesuje mnie, jaki masz pomysï na to, aby zdobyÊ te pieniÈdze? Klientka: MogÚ skorzystaÊ z oszczÚdnoĂci, ale wolaïabym zostawiÊ je na inny cel. Coach: Taak, oszczÚdnoĂci. A jaki to moĝe byÊ jeszcze inny pomysï? Klientka: MogÚ poprosiÊ o poĝyczkÚ rodziców, ale tyle razy ich juĝ prosiïam, ĝe to bÚdzie ostatecznoĂÊ. Coach: Ciekawi mnie, jakie to mogÈ byÊ jeszcze inne pomysïy? Klientka: Mogïabym wziÈÊ kredyt w banku. Coach: A gdybyĂ jeszcze siÚ zastanowiïa, jakie to mogïyby byÊ pomysïy? Klientka: Mam teĝ moĝliwoĂÊ skorzystania z linii debetowej na koncie, to byïoby bezpieczniejsze niĝ kredyt. Coach: Bezpieczniejsze, ok. Jakie mogïyby to byÊ inne pomysïy? N a r zē d z i a c o a c h i n g o we 53 Klientka: MogÚ poprosiÊ znajomych o pomoc lub zwróciÊ siÚ do pracodawcy i skorzystaÊ z refundacji studiów, ale musiaïabym zobowiÈzaÊ siÚ do pracy dla pracodawcy przez kolejne dwa lata. Coach: Czy mogïabyĂ mi powiedzieÊ, które z tych pomysïów sÈ, wedïug Ciebie, najlepsze? Klientka: Wydaje mi siÚ, ĝe najlepsze mogïoby byÊ skorzystanie z oszczÚd- noĂci lub refundacja z miejsca pracy. Coach: A który z tych pomysïów jest najlepszy? Klientka: Chyba najlepiej bÚdzie, jeĂli poproszÚ pracodawcÚ o wsparcie finan- sowe, w sumie raz juĝ korzystaïam z takiej formy i te dwa lata po studiach szybko zleciaïy, myĂlÚ, ĝe mogÚ o to poprosiÊ raz jeszcze. Coach: GdybyĂ na podstawie tego pomysïu miaïa stworzyÊ plan dziaïania, który pomoĝe Ci ten pomysï zrealizowaÊ, to ciekawi mnie, co by to byïo? Klientka: Powinnam porozmawiaÊ z przeïoĝonym i przedstawiÊ mu korzyĂci, które wyniknÈ z realizacji takich studiów przeze mnie. Wydaje mi siÚ, ĝe siÚ zgodzi, mam dobre wyniki w pracy, wiÚc nie powinno byÊ problemu. ZrobiÚ to w poniedziaïek. Wersja skrótowa 1. Pytanie weryfikujÈce oraz doprecyzowujÈce cel, jaki chce osiÈgnÈÊ klient. 2. Pytanie otwarte w liczbie pojedynczej. 3. Pytanie w trybie przypuszczajÈcym. 4. Pytanie w liczbie mnogiej. 5. Pytanie w formie „mogïyby byÊ”. 6. Pytanie zachÚcajÈce do szukania w morzu róĝnorodnych pomysïów. 7. Pytanie, po którym klient wybiera kilka ciekawych pomysïów. 8. Pytanie eliminujÈce, które pozostawia najlepszy pomysï z wymienionych przez klienta. 9. Pytanie o plan dziaïania klienta.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: