Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 002599 22742163 na godz. na dobę w sumie
Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone - książka
Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7983-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj w sobie coacha

Coaching jest uznawany za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju - zarówno osób, jak i organizacji oraz przedsiębiorstw. Z powodzeniem stosuje się go wśród kadry zarządzającej oraz menedżerskiej. Książka Moc coachingu krok po kroku wprowadzi początkującego trenera w tajniki najmocniejszych, najczęściej stosowanych narzędzi coachingowych. Została ona przygotowana przez zespół doświadczonych coachów i praktyków biznesu w oparciu o ich bogatą praktykę oraz kompetencje doskonalone w najlepszych szkołach i organizacjach coachingowych: Erickson College International, International Coaching Community, Center for Right Relationship European, International Coach Federation.

Pierwsze wydanie książki stało się ważnym przewodnikiem dla coachów oraz osób uczących się coachingu. Autorki w swej codziennej pracy spotykały się z wieloma pytaniami i prośbami o uzupełnienie informacji zawartych w tamtej książce. Publikacja, którą trzymasz w ręku, powstała właśnie po to, by poszerzyć temat i odpowiedzieć na pytania Czytelników. Oprócz informacji z pierwszego wydania - dwudziestu jeden metod coachingowych o różnym stopniu zaawansowania, autorskich pomysłów, wskazówek i porad, które przyczynią się do wzbogacenia Twojego warsztatu - znajdziesz tu obszerny rozdział, zawierający najczęściej zadawane pytania (i odpowiedzi), a także nowe narzędzie: 'O przekonaniach'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Ilustracje: Aleksandra Sztajerwald Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/mocco2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7983-6 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci Wst(cid:275)p ................................................................................5 Wst(cid:275)p do wydania drugiego .....................................................7 Wskazówki dla Czytelnika — jak korzysta(cid:260) z ksi(cid:270)(cid:307)ki ......................9 Piktogramy ...................................................................................................... 12 Rozdzia(cid:227) 1. Ruszaj w podró(cid:307) z coachingiem ............................... 19 Czym jest coaching? ........................................................................................ 19 Rodzaje coachingu .......................................................................................... 20 Relacja coachingowa ....................................................................................... 21 Zasady coachingu i postawa coacha ................................................................ 22 Kluczowe umiej(cid:218)tno(cid:258)ci coacha ....................................................................... 25 Rozdzia(cid:227) 2. Potencja(cid:227) cz(cid:227)owieka ............................................. 29 Jakim potencja(cid:239)em dysponuje cz(cid:239)owiek? ........................................................ 29 (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) potencja(cid:239)u cz(cid:239)owieka a postawa coacha ..................................... 31 Rozdzia(cid:227) 3. Rozmowa coachingowa ......................................... 33 Model rozmowy coachingowej ........................................................................ 33 Model GROW ................................................................................................ 33 Model Wizja – Strategia – Determinacja ........................................................ 36 Rozdzia(cid:227) 4. Narz(cid:275)dzia coachingowe ......................................... 43 Asocjacja i dysocjacja ...................................................................................... 43 Pytania odkrywaj(cid:200)ce horyzont dost(cid:218)pnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci .................................. 48 Zmiana perspektywy ....................................................................................... 54 Burza mózgów ................................................................................................ 62 Pierwszy krok .................................................................................................. 69 Ko(cid:239)o priorytetów ............................................................................................. 74 Matryca zarz(cid:200)dzania czasem ........................................................................... 87 Mapa celów i marze(cid:241) ...................................................................................... 93 Metoda lustra .................................................................................................. 96 Kup książkęPoleć książkę 4 M O C C O A C HI N G U Wizualizacja .................................................................................................. 102 Zaczynaj z wizj(cid:200) ko(cid:241)ca .................................................................................. 110 Prezentacja do(cid:258)wiadcze(cid:241) .............................................................................. 116 Analiza SWOT .............................................................................................. 121 Strategia Disneya .......................................................................................... 129 Wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów ............................................ 139 4 poziomy rozwijania umiej(cid:218)tno(cid:258)ci ............................................................... 144 Modelowanie zachowa(cid:241) ................................................................................ 157 Model poziomów logicznych Diltsa .............................................................. 162 Mentalny mentor .......................................................................................... 169 Puszka Pandory ............................................................................................ 175 Kotwiczenie stanów i zasobów ...................................................................... 179 O przekonaniach ........................................................................................... 184 Rozdzia(cid:227) 5. Droga rozwoju coacha ........................................ 191 Rozdzia(cid:227) 6. Zaplecze coacha ................................................ 195 Czy coaching jest dla Ciebie? ....................................................................... 195 Formularz przed pierwsz(cid:200) sesj(cid:200) .................................................................... 196 Umowa coachingowa .................................................................................... 199 Umowa coachingowa coach – klient – sponsor ............................................ 201 Formularz przygotowania klienta do sesji ..................................................... 202 Formularz Ko(cid:239)a priorytetów .......................................................................... 203 Formularz SWOT ......................................................................................... 204 Formularz Matrycy zarz(cid:200)dzania czasem ....................................................... 205 Ewaluacja coachingu po sesji ........................................................................ 207 Ewaluacja coachingu po procesie ................................................................. 209 Rozdzia(cid:227) 7. Najcz(cid:275)(cid:295)ciej zadawane pytania .............................. 213 Organizacja procesu ...................................................................................... 213 Warsztat coacha ............................................................................................ 224 Trudny klient — trudne sytuacje .................................................................. 232 Wyzwania dla coacha w (cid:285)yciu codziennym ................................................... 237 O autorkach .................................................................... 241 Literatura cytowana i polecana ............................................ 247 Kup książkęPoleć książkę 54 M O C C O A C HI N G U Zmiana perspektywy Twórcze my(cid:258)lenie to prze(cid:239)amywanie utartych schematów, by spojrze(cid:202) na sprawy z ró(cid:285)nych punktów widzenia. Dr Edward de Bono Technika Zmiana perspektywy jest narz(cid:218)dziem opisywanym mi(cid:218)dzy innymi w NLP (neurolingwistyczne programowanie) i w psychologii poznawczej. Polega na tym, (cid:285)e klient patrzy na siebie, na innych, na dan(cid:200) sytuacj(cid:218) lub system z ró(cid:285)- nych punktów widzenia. Jeden punkt widzenia jest odpowiedni dla danej per- spektywy i daje tylko fragmentaryczny obraz ca(cid:239)o(cid:258)ci. Je(cid:285)eli klient chce uczyni(cid:202) ten obraz bardziej kompletnym, warto zaproponowa(cid:202) mu spojrzenie na dan(cid:200) sytuacj(cid:218) w ró(cid:285)ny sposób. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) ta jest bardzo przydatna m.in. w nabie- raniu dystansu do trudnych sytuacji, negocjacjach, rozwi(cid:200)zywaniu konfliktów, poprawie jako(cid:258)ci relacji, zrozumieniu oczekiwa(cid:241) drugiej osoby, a nawet ca(cid:239)ego systemu. Wzrost (cid:258)wiadomo(cid:258)ci klienta w tych kwestiach pozwala w efekcie na (cid:258)wiadome i spójne z jego systemem warto(cid:258)ci podejmowanie decyzji. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykanymi perspektywami s(cid:200): (cid:132) perspektywa w(cid:239)asna (pozycja pierwsza), (cid:132) perspektywa innej osoby w tej samej sytuacji (pozycja druga), (cid:132) perspektywa niezale(cid:285)nego obserwatora, metapozycja (pozycja trzecia), (cid:132) perspektywa systemu (pozycja czwarta). Kup książkęPoleć książkę N a r z(cid:275) d z i a c o a c h i n g o w e 55 Z regu(cid:239)y najmniejszym problemem dla klienta jest spojrzenie z w(cid:239)asnej per- spektywy, gdy(cid:285) tak odbiera (cid:258)wiat i przez wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) czasu tak w(cid:239)a(cid:258)nie funkcjonuje. Kieruje si(cid:218) on wtedy w(cid:239)asnymi warto(cid:258)ciami i przekonaniami oraz stosuje swoje filtry postrzegania, do(cid:258)wiadczania i interpretowania otaczaj(cid:200)cej go rzeczywisto(cid:258)ci. Pozycja druga polega na spojrzeniu na (cid:258)wiat czy sytuacj(cid:218) od strony fizycznej i emocjonalnej oczami drugiej osoby, uczestnicz(cid:200)cej w tej samej co klient sytuacji. Jest to „wej(cid:258)cie w buty” rozmówcy klienta, zamienienie si(cid:218) miejscami, tak aby w rezultacie u(cid:258)wiadomi(cid:202) sobie, czego rozmówca oczekuje, jakie wyznaje war- to(cid:258)ci, co go cieszy, irytuje, z(cid:239)o(cid:258)ci. Takie postrzeganie jest niezwykle korzystnym do(cid:258)wiadczeniem, gdy(cid:285) pozwala klientowi spojrze(cid:202) na siebie oczami innej osoby i ujrze(cid:202) to, czego nie dostrzega z w(cid:239)asnej perspektywy. Pozwala mu zebra(cid:202) mnóstwo informacji, u(cid:258)wiadomi(cid:202) sobie wiele kwestii i w efekcie zrozumie(cid:202) sprawy, które s(cid:200) niezrozumia(cid:239)e, gdy uwzgl(cid:218)dnia si(cid:218) tylko w(cid:239)asny punkt widzenia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rozwi(cid:200)zywania konfliktów, przygo- towania si(cid:218) do negocjacji, do rozmów kwalifikacyjnych, a tak(cid:285)e w sytuacjach, w których klient chce poprawi(cid:202) relacje z innymi wa(cid:285)nymi dla siebie osobami. Pozycja trzecia — spojrzenie z punktu widzenia obserwatora — jest nieza- le(cid:285)n(cid:200) ocen(cid:200) sytuacji czy osoby. Polega na przeniesieniu punktu widzenia poza siebie i poza drug(cid:200) osob(cid:218) — z boku, z ty(cid:239)u, z przodu, ponad g(cid:239)owami, z bliska, z daleka... Obserwator znajduje si(cid:218) w dysocjacji, nie interpretuje zdarze(cid:241), z dys- tansem opisuje, jak dana sytuacja czy osoba wygl(cid:200)da, przygl(cid:200)da si(cid:218) z boku i stara si(cid:218) zrozumie(cid:202), o co chodzi w zaistnia(cid:239)ym po(cid:239)o(cid:285)eniu. Pozycja czwarta — spojrzenie z perspektywy systemu — pozwala klientowi spojrze(cid:202) na siebie, innych, na dan(cid:200) sytuacj(cid:218) z lotu ptaka w uj(cid:218)ciu systemowym. Systemem mo(cid:285)e by(cid:202) np. ca(cid:239)a rodzina, interesariusze projektu, dzia(cid:239), organizacja, grupa kapita(cid:239)owa. Klient mo(cid:285)e wówczas zauwa(cid:285)y(cid:202) pozosta(cid:239)e elementy wybra- nego systemu i wzajemne zale(cid:285)no(cid:258)ci pomi(cid:218)dzy nimi. Mo(cid:285)e dostrzec kluczowe, z perspektywy ca(cid:239)ego systemu, aspekty analizowanej sytuacji. Narz(cid:218)dzie to jest z powodzeniem stosowane, gdy klient: (cid:132) Chce przyjrze(cid:202) si(cid:218) wybranej sprawie, osobie czy sytuacji z szerszej perspektywy. (cid:132) Potrzebuje zebra(cid:202) du(cid:285)o informacji, u(cid:258)wiadomi(cid:202) sobie wiele kwestii. (cid:132) Chce nabra(cid:202) do pewnych spraw dystansu lub g(cid:239)(cid:218)biej je zrozumie(cid:202). (cid:132) Pragnie przygotowa(cid:202) si(cid:218) na czekaj(cid:200)ce go zmiany i wyzwania. Kup książkęPoleć książkę 56 M O C C O A C HI N G U Narz(cid:218)dzie Zmiana perspektywy opiera si(cid:218) na u(cid:285)ywaniu nast(cid:218)puj(cid:200)cych wpro- wadzaj(cid:200)cych s(cid:239)ów albo wyra(cid:285)e(cid:241): A gdyby tak… Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e… Tylko pomy(cid:258)l… Przypu(cid:258)(cid:202)my, (cid:285)e… Gdyby(cid:258) mia(cid:239)a/mia(cid:239) zrobi(cid:202)… Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e jeste(cid:258)/jestem… Co je(cid:258)li… Czy mo(cid:285)esz zachowa(cid:202) si(cid:218), jakby(cid:258)... zrobi(cid:239)a/zrobi(cid:239) Zmiany perspektywy s(cid:200) pot(cid:218)(cid:285)nym narz(cid:218)dziem w repertuarze coacha. Za ich pomoc(cid:200) klient mo(cid:285)e zobaczy(cid:202) dan(cid:200) sytuacj(cid:218) w ró(cid:285)nych uj(cid:218)ciach, co pozwala budowa(cid:202) pozytywne wizualizacje oraz u(cid:239)atwia dokonywanie odpowiednich wybo- rów. Dodatkowo pytania te wprowadzaj(cid:200) element zabawy, marze(cid:241), fantazji i uru- chamiaj(cid:200) wiele ró(cid:285)nych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, gdy(cid:285) wizualny system kreatywno(cid:258)ci jest (cid:239)atwo dost(cid:218)pny przy wykorzystaniu pytania „gdyby(cid:258) móg(cid:239)…” oraz „tylko pomy(cid:258)l…”. Przyk(cid:239)adowe pytania z wykorzystaniem Zmiany perspektywy: Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e jeste(cid:258) doradc(cid:200) do spraw przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci, który przyznaje dotacje na rozpocz(cid:218)cie dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. Co chcia(cid:239)by(cid:258) us(cid:239)ysze(cid:202) od osoby, której bez wahania przyzna(cid:239)by(cid:258) tak(cid:200) dotacj(cid:218)? Jaka ta osoba ma by(cid:202)? Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e jeste(cid:258) pracodawc(cid:200) poszukuj(cid:200)cym idealnego pracownika do pracy na stanowisko specjalisty do spraw sprzeda(cid:285)y. Jakie kryteria musia(cid:239)by spe(cid:239)ni(cid:202) kandydat, by uzyska(cid:202) zatrudnienie? Gdyby(cid:258) dosta(cid:239) kartk(cid:218), na której wypisane by(cid:239)yby etapy umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce popraw(cid:218) komunikacji z Twoim klientem, to co zobaczy(cid:239)by(cid:258) na pozycji numer 1? Przypu(cid:258)(cid:202)my, (cid:285)e kto(cid:258) pu(cid:258)ci(cid:239)by Ci film z Tob(cid:200) w roli g(cid:239)ównej, w którym wykonujesz prac(cid:218) z ogromn(cid:200) rado(cid:258)ci(cid:200). Co zobaczy(cid:239)by(cid:258) na tym filmie? Co by(cid:239)oby inne ni(cid:285) teraz? Stosuj(cid:200)c Zmian(cid:218) perspektywy, mo(cid:285)emy dodatkowo pos(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) ró(cid:285)nymi wariantami, dotycz(cid:200)cymi: (cid:132) Zmiany osoby, (cid:132) Zmiany czasu, (cid:132) Zmiany informacji, (cid:132) Zmiany w systemie. Kup książkęPoleć książkę Poni(cid:285)ej wyja(cid:258)nienie ka(cid:285)dego z tych wariantów zosta(cid:239)o przedstawione z poda- N a r z(cid:275) d z i a c o a c h i n g o w e 57 niem przyk(cid:239)adów. Zmiana osoby U(cid:285)ycie techniki zmiany odniesienia pozwala z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) przyjmowa(cid:202) czyj(cid:258) punkt widzenia. Zmiana perspektywy polega na tym, (cid:285)e stajesz si(cid:218) przez chwil(cid:218) inn(cid:200) osob(cid:200) i dostrzegasz jej reakcje: Gdyby(cid:258) by(cid:239) mn(cid:200), to... Przypu(cid:258)(cid:202)my, (cid:285)e w trakcie rozmów z przedstawicielem firmy X mo(cid:285)esz zamieni(cid:202) si(cid:218) z nim miejscami. Jaki jest cel negocjacji z jego punktu widzenia? Na czym mu zale(cid:285)y? Co chcia(cid:239)by uzyska(cid:202)? Gdyby(cid:258) mia(cid:239) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci (imi(cid:218) innej osoby), co zrobi(cid:239)by(cid:258) inaczej? Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e jeste(cid:258) dzieckiem przygl(cid:200)daj(cid:200)cym si(cid:218) waszej relacji. Jak wygl(cid:200)da(cid:239)oby to z jego punktu widzenia? Zmiana czasu U(cid:285)ycie techniki zmiany czasu polegaj(cid:200)ce na tym, (cid:285)e w wyobra(cid:283)ni przesuwamy si(cid:218) w czasie, pozwala danej osobie zdystansowa(cid:202) si(cid:218) wobec pewnych sytuacji oraz pewne sytuacje sobie przybli(cid:285)y(cid:202). Pomaga równie(cid:285) podej(cid:258)(cid:202) do rozwa(cid:285)anych decyzji z perspektywy d(cid:239)ugoterminowej: Zatrzymaj si(cid:218) na chwil(cid:218)... Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e pozostawa(cid:239)e(cid:258) przy tej decyzji przez (podaj czas trwania). Jak (cid:285)yje Ci si(cid:218) z t(cid:200) decyzj(cid:200) po takim czasie? Spójrz na to zwolnienie z pracy z perspektywy roku. Co istotnego zauwa(cid:285)asz? Jakie kluczowe dzia(cid:239)ania mog(cid:239)e(cid:258) w tym czasie podj(cid:200)(cid:202)? Co uda(cid:239)o Ci si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)? Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e min(cid:200)(cid:239) miesi(cid:200)c. Jakie znaczenie b(cid:218)dzie mia(cid:239)a dzisiejsza k(cid:239)ótnia? Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e up(cid:239)yn(cid:200)(cid:239) rok. Co robi(cid:239)by(cid:258) inaczej? Zachowaj si(cid:218) tak, jakby min(cid:218)(cid:239)o ju(cid:285) sze(cid:258)(cid:202) miesi(cid:218)cy... Co wa(cid:285)nego zauwa(cid:285)asz? Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) w(cid:239)a(cid:258)nie t(cid:218) decyzj(cid:218). Jakie b(cid:218)d(cid:200) najwa(cid:285)niejsze korzy(cid:258)ci, których oczekujesz po up(cid:239)ywie roku? Kup książkęPoleć książkę 58 M O C C O A C HI N G U Zmiany informacji Kiedy mamy dost(cid:218)p do wszystkich potrzebnych informacji, z pewno(cid:258)ci(cid:200) szybciej i pewniej podejmujemy decyzje. Nasze obawy i w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci zostaj(cid:200) rozwiane, jeste(cid:258)my gotowi ze spokojem podj(cid:200)(cid:202) kolejne kroki. Ta Zmiana perspektywy daje cz(cid:239)owiekowi mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) dokonania zmian w jego nie(cid:258)wiadomym umy(cid:258)le, co w efekcie powoduje odkrycie istotnych informacji, które inaczej mog(cid:239)yby zosta(cid:202) niezauwa(cid:285)one: Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e w teczce na Twoim biurku jest instrukcja obs(cid:239)ugi do rozwi(cid:200)zania tego problemu. Co znalaz(cid:239)by(cid:258) w tej instrukcji? Co by by(cid:239)o, gdyby(cid:258) mia(cid:239) potrzebne informacje? Jakie wówczas podj(cid:200)(cid:239)by(cid:258) dzia(cid:239)ania? Co robi(cid:239)by(cid:258) inaczej, gdyby wymagana informacja by(cid:239)a dost(cid:218)pna? Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e wiedzieli(cid:258)my o tym... Zmiany w systemie Spojrzenie na dan(cid:200) sytuacj(cid:218), osob(cid:218), kwesti(cid:218) z perspektywy ca(cid:239)ego systemu pozwala na zauwa(cid:285)enie istotnych elementów, z których ten system si(cid:218) sk(cid:239)ada, oraz zale(cid:285)no(cid:258)ci i powi(cid:200)za(cid:241) pomi(cid:218)dzy nimi. W systemie modyfikacja jednego elementu wp(cid:239)ywa na zmian(cid:218) innych jego cz(cid:218)(cid:258)ci. Dlatego te(cid:285) tak istotne jest, by klient by(cid:239) (cid:258)wiadomy tego, jaka jest jego rola czy funkcja w systemie i czego ten system oczekuje od niego. Wa(cid:285)ne jest, by klient móg(cid:239) spojrze(cid:202) na ca(cid:239)y system, ogarn(cid:200)(cid:202) go ca(cid:239)ego swym wzrokiem np. z lotu ptaka, z góry, i z perspektywy tego systemu popatrze(cid:202) na swoj(cid:200) w nim rol(cid:218), na rozwa(cid:285)ane przez siebie decyzje doty- cz(cid:200)ce tego systemu, a w efekcie dostrzec swój wp(cid:239)yw oraz rezultaty i konse- kwencje w(cid:239)asnych dzia(cid:239)a(cid:241) oddzia(cid:239)uj(cid:200)ce na ca(cid:239)y rozwa(cid:285)any system. Perspektywa systemu mo(cid:285)e mie(cid:202) zastosowanie np. do rodziny, organizacji studenckiej, kor- poracji, dzia(cid:239)u, zespo(cid:239)u projektowego, dru(cid:285)yny. Zmiana w systemie pozwala na wizualizacj(cid:218) z ró(cid:285)nych perspektyw, np. czasu, informacji, innych osób. Mo(cid:285)na równie(cid:285) analizowa(cid:202) i wizualizowa(cid:202) szerszy system: Spójrz na ca(cid:239)y system — co istotnego/innego zauwa(cid:285)asz z tego punktu widzenia? Wyobra(cid:283) sobie przez chwil(cid:218), (cid:285)e jeste(cid:258) ca(cid:239)(cid:200) swoj(cid:200) rodzin(cid:200), ca(cid:239)ym systemem powi(cid:200)zanych ze sob(cid:200) i wspó(cid:239)zale(cid:285)nych od siebie jej cz(cid:239)onków. Z perspektywy ca(cid:239)ej rodziny przyjrzyj si(cid:218) rozwa(cid:285)anej przez siebie decyzji podj(cid:218)cia pracy. Jakie zauwa(cid:285)asz istotne aspekty tej decyzji z punktu widzenia ca(cid:239)ej swojej rodziny? Kup książkęPoleć książkę N a r z(cid:275) d z i a c o a c h i n g o w e 59 Przyjrzyj si(cid:218) planowanej podwy(cid:285)ce VAT-u oczami ca(cid:239)ej organizacji. Z tej perspektywy — jakie istotne zmiany zauwa(cid:285)asz? Gdyby(cid:258) na moment sta(cid:239) si(cid:218) ca(cid:239)ym Twoim zespo(cid:239)em, co by(cid:258) us(cid:239)ysza(cid:239) i zobaczy(cid:239)? Pytania zmieniaj(cid:200)ce perspektyw(cid:218) s(cid:200) pytaniami mocnymi, prze(cid:239)omowymi, takimi, które uruchamiaj(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218), wzmacniaj(cid:200) kreatywno(cid:258)(cid:202) klienta, daj(cid:200) wiele ró(cid:285)nych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci — dzieje si(cid:218) tak dlatego, (cid:285)e u(cid:285)ywamy kory mózgo- wej przy tworzeniu wizji przysz(cid:239)o(cid:258)ci, przegl(cid:200)daniu obrazów, mo(cid:285)liwych planów i rozwi(cid:200)za(cid:241), porównywaniu i odrzucaniu scenariuszy. Narz(cid:218)dzie to pozwala klien- towi na krytyczne poruszanie si(cid:218) mi(cid:218)dzy ró(cid:285)nymi mo(cid:285)liwo(cid:258)ciami, ocenianie ich i porównywanie, dokonanie selekcji kryteriów niezb(cid:218)dnych do tego, aby doko- na(cid:202) najlepszego wyboru. Zastosowanie co najmniej trzykrotnego powtórzenia pytania „Co jeszcze?” sprawia, (cid:285)e obrazy staj(cid:200) si(cid:218) coraz bardziej rzeczywiste, w miar(cid:218) jak klient odtwarza w umy(cid:258)le scenariusze skutecznych dzia(cid:239)a(cid:241). Kreowanie obrazów w wyobra(cid:283)ni klienta jest wolne od emocji, poniewa(cid:285) kora mózgowa tworzy obrazy zdarzenia w formie zdysocjowanej. Mo(cid:285)emy wi(cid:218)c swo- bodnie budowa(cid:202) i modyfikowa(cid:202) ró(cid:285)ne warianty rozwi(cid:200)za(cid:241). Narz(cid:218)dzie Zmiana perspektywy mo(cid:285)emy stosowa(cid:202) praktycznie w ka(cid:285)dym momencie sesji coachingowej: podczas formu(cid:239)owania celu, poszukiwania mo(cid:285)- liwych rozwi(cid:200)za(cid:241), szukania zasobów i motywacji klienta, planowania i okre(cid:258)la- nia strategii osi(cid:200)gni(cid:218)cia celu. Przyk(cid:239)adowe wyznaczone przez klienta obszary, dla których warto zastosowa(cid:202) narz(cid:218)dzie Zmiana perspektywy, to nabieranie dys- tansu do trudnych sytuacji, przygotowanie do negocjacji, rozmowy rekrutacyjnej, rozwi(cid:200)zywanie konfliktów i poprawa relacji, rozumienie oczekiwa(cid:241) drugiej osoby, wzrost empatii, my(cid:258)lenie perspektywiczne, my(cid:258)lenie systemowe, zmiana zachowa(cid:241). Pod wp(cid:239)ywem narz(cid:218)dzia Zmiana perspektywy klient ma mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) spoj- rzenia na siebie z innej perspektywy, rozwini(cid:218)cia umiej(cid:218)tno(cid:258)ci widzenia (cid:258)wiata oczami innych osób i zrozumienia ich punktu widzenia oraz poszerzenia (cid:258)wia- domo(cid:258)ci bycia cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) wa(cid:285)nego dla siebie systemu. Wyobra(cid:285)anie sobie ró(cid:285)nych mo(cid:285)liwych rozwi(cid:200)za(cid:241) pozwala klientowi na dokonanie w(cid:239)a(cid:258)ciwego wyboru, wed(cid:239)ug okre(cid:258)lonych przez siebie kryteriów. Narz(cid:218)dzie to pomaga klientowi w sposób kreatywny szuka(cid:202) rozwi(cid:200)za(cid:241), pozwala zebra(cid:202) potrzebne informacje i pog(cid:239)(cid:218)bi(cid:202) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) w wa(cid:285)nych dla siebie kwestiach. Kup książkęPoleć książkę 60 M O C C O A C HI N G U Do umiej(cid:218)tno(cid:258)ci coacha, które wzmacniaj(cid:200) dzia(cid:239)anie narz(cid:218)dzia Zmiana per- spektywy, nale(cid:285)(cid:200): (cid:132) Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) dobrania odpowiedniego tonu g(cid:239)osu. (cid:132) Kreatywno(cid:258)(cid:202) przy zadawaniu pyta(cid:241) o zmian(cid:218) perspektywy. (cid:132) Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) wprowadzenia w asocjacj(cid:218) – dysocjacj(cid:218). (cid:132) Wizualizacja. (cid:132) Trzykrotne powtórzenie pytania „Co jeszcze?”. Przyk(cid:227)ad zastosowania narz(cid:275)dzia podczas sesji coachingowej Coach: Czym wa(cid:285)nym dla siebie chcia(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202) podczas dzisiejszej sesji coachingowej? Klient: Nie wiem, co zrobi(cid:202), by bank zdecydowa(cid:239) si(cid:218) finansowa(cid:202) moj(cid:200) dzia- (cid:239)alno(cid:258)(cid:202). Napisa(cid:239)em wszystko we wniosku, a oni pytaj(cid:200) jeszcze raz o to samo. By(cid:239)em ju(cid:285) drugi raz, aby z(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) wniosek, zosta(cid:239)em zaproszony na spotkanie i mój wniosek znowu zosta(cid:239) odrzucony przez tego bankiera. Coach: Co zatem by(cid:239)oby dla Ciebie najlepszym rezultatem naszej dzisiejszej rozmowy? Klient: Skoro zapraszaj(cid:200) mnie na rozmow(cid:218), to wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e wniosek jest dla nich ciekawy. Chcia(cid:239)bym popracowa(cid:202) nad skuteczn(cid:200) strategi(cid:200) kolejnej roz- mowy z bankiem. Coach: Chc(cid:218) Ci teraz zaproponowa(cid:202), by(cid:258) spojrza(cid:239) na swój wniosek z punktu widzenia osób przydzielaj(cid:200)cych te pieni(cid:200)dze i zobaczy(cid:239), co si(cid:218) stanie. Co ty na to? Klient: Ok, mo(cid:285)emy spróbowa(cid:202). Coach: Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e to bank przychodzi do Ciebie po po(cid:285)yczk(cid:218), jest jednym z wielu ubiegaj(cid:200)cych si(cid:218) o ni(cid:200). Ty chcesz sfinansowa(cid:202) tylko kilka inicjatyw. Jeste(cid:258) zapracowanym bankierem i nie masz zbytnio czasu na czytanie wniosków. Komu przyzna(cid:239)by(cid:258) po(cid:285)yczk(cid:218)? Klient: Hmm... Nigdy tak wcze(cid:258)niej nie my(cid:258)la(cid:239)em! Hmm... Musia(cid:239)bym wybra(cid:202) jakie(cid:258) kryteria przyznawania po(cid:285)yczki. Coach: Jakie by(cid:239)yby te kryteria? Klient: Op(cid:239)acalno(cid:258)(cid:202) inwestycji, ciekawy produkt, ma(cid:239)e ryzyko tego, (cid:285)e przed- si(cid:218)wzi(cid:218)cie si(cid:218) nie powiedzie, co(cid:258) fajnego. Coach: Co jeszcze? Kup książkęPoleć książkę N a r z(cid:275) d z i a c o a c h i n g o w e 61 Klient: Hmm... Musia(cid:239)by mnie kto(cid:258) do tego przekona(cid:202), musia(cid:239)by to by(cid:202) kto(cid:258), kto jest godny zaufania, kto tych pieni(cid:218)dzy naprawd(cid:218) potrzebuje i potrafi z nich zrobi(cid:202) po(cid:285)ytek. Coach: Co jeszcze? Klient: Chcia(cid:239)bym, by kto(cid:258) dobrze zareklamowa(cid:239) mi swój produkt/us(cid:239)ug(cid:218), by(cid:239) dobrze przygotowany na wszelkie moje pytania, nawet na te, na które ju(cid:285) odpowiedzia(cid:239) w swoim wniosku. Coach: Co(cid:258) jeszcze? Klient: Tak, jeszcze jedno — chcia(cid:239)bym, by mi(cid:239)o mi si(cid:218) z t(cid:200) osob(cid:200) rozma- wia(cid:239)o, by by(cid:239)a odwa(cid:285)na i zdecydowana. Przecie(cid:285) gdy dostanie te pieni(cid:200)dze, to w taki sam sposób b(cid:218)dzie rozmawia(cid:239)a ze swoimi potencjalnymi klientami. Wersja skrótowa 1. Wys(cid:239)uchaj opisu sytuacji. 2. Popro(cid:258) klienta, aby wskaza(cid:239) i nazwa(cid:239) sytuacj(cid:218) czy problem, na którym utkn(cid:200)(cid:239). 3. Zaproponuj zmian(cid:218) perspektywy. 4. Wprowad(cid:283) klienta w inn(cid:200) perspektyw(cid:218) przy u(cid:285)yciu jego wyobra(cid:283)ni. 5. Zapytaj, co klient zauwa(cid:285)y(cid:239). Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: