Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00991 004363 21552752 na godz. na dobę w sumie
Moje pierwsze słówka. Angielski - ebook/pdf
Moje pierwsze słówka. Angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-120-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka dla dzieci młodszych rozpoczynających naukę języka angielskiego.

Zawiera całostronicowe, kolorowe ilustracje z podpisami i wymową. Słówka pogrupowane są w rozdziały tematyczne: zwierzęta, kolory, liczby, ubrania, dom i rodzina, czasowniki.

Naukę słówek ułatwiają nagrania w formacie mp3 w wykonaniu dzieci z Anglii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Moje pierwsze s³ówka Jêzyk angielski s³ówka opracowa³: Sergiusz Olejnik ilustrowa³a: Justyna Ciesielska Czeœæ! Bardzo siê cieszê, ¿e bêdziecie uczyæ siê jêzyka angielskiego razem ze mn¹. W czterech rozdzia³ach tej ksi¹¿ki znajdziecie 88 s³ówek i zdañ czytanych przez Waszych rówieœników, którzy jêzyka angielskiego ucz¹ siê od urodzenia, tak jak Wy polskiego. S³uchaj¹c przygotowanych przez nich nagrañ, obejrzyjcie wspania³e ilustracje w rozdzia³ach: zwierzêta; rodzina i dom; kolory i ubrania, jedzenie i liczby; czasowniki i zdania. Gdy ju¿ to zrobicie, pos³uchajcie wszystkich wyrazów i zdañ razem z ich polskimi t³umaczeniami. Nastêpnie poproœcie kogoœ doros³ego, ¿eby przeczyta³ wskazówki zamieszczone na obwolucie p³yty CD i powiedzia³ Wam, jak mo¿ecie poæwiczyæ wymowê poznanych s³ówek. Na koniec zróbcie umieszczony tam test. Ciekawe, ilu s³ów siê nauczyliœcie? Bêdê za Was trzyma³ kciuki. Wasz Spot Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu i korekta: Sergiusz Olejnik Realizacja nagrañ: MM Studio Sk³ad: Micha³ Zieliñski Druk: EDICA, Poznañ Wydanie I Projekt ok³adki: Jerzy Nawrot, Justyna Ciesielska © Wydawnictwo LektorKlett, Poznañ 2005 www.pons.pl www.lektorklett.com.pl ISBN 83-7429-120-6 Specjalne podziêkowania dla Marianny, Zuzanny, Adama i ich rodziców oraz dla Ingi i Micha³a. 4 ptak a bird [@ b :d] E dziecko 27 a baby [@ beIbi] 50 czarny kapelusz a black hat [@ bl{k h{t] dziesiêæ jajek 71 ten eggs [ ten egz] piæ/jeœæ 73 drink/eat [drIÎk/i:t] 82 Mieszkam w Australii. I live in Australia. [aI lIv In Ás treIli@]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moje pierwsze słówka. Angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: