Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02702 011003 23003707 na godz. na dobę w sumie
Moje pierwsze słówka. Francuski - ebook/pdf
Moje pierwsze słówka. Francuski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 83-74291-22-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka dla dzieci młodszych rozpoczynających naukę języka francuskiego.

Zawiera całostronicowe, kolorowe ilustracje z podpisami i wymową.

Słówka pogrupowane są w rozdziały tematyczne: zwierzęta, kolory, liczby, ubrania, dom i rodzina, czasowniki.

Naukę słówek ułatwiają nagrania mp3 w wykonaniu dzieci z Francji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Moje pierwsze s³ówka Jêzyk francuski s³ówka opracowa³: Sergiusz Olejnik ilustrowa³a: Justyna Ciesielska Czeœæ! Bardzo siê cieszê, ¿e bêdziecie uczyæ siê jêzyka francuskiego razem ze mn¹. W czterech rozdzia³ach tej ksi¹¿ki znajdziecie 88 s³ówek i zdañ czytanych przez Waszych rówieœników, którzy jêzyka francuskiego ucz¹ siê od urodzenia, tak jak Wy polskiego. S³uchaj¹c przygotowanych przez nich nagrañ, obejrzyjcie wspania³e ilustracje w rozdzia³ach: zwierzêta; rodzina i dom; kolory i ubrania, jedzenie i liczby; czasowniki i zdania. Gdy ju¿ to zrobicie, pos³uchajcie wszystkich wyrazów i zdañ razem z ich polskimi t³umaczeniami. Nastêpnie poproœcie kogoœ doros³ego, ¿eby przeczyta³ wskazówki zamieszczone na obwolucie p³yty CD i powiedzia³ Wam, jak mo¿ecie poæwiczyæ wymowê poznanych s³ówek. Na koniec zróbcie umieszczony tam test. Ciekawe, ilu s³ów siê nauczyliœcie? Bêdê za Was trzyma³ kciuki. Wasz Spot Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Sergiusz Olejnik T³umaczenie i korekta: Agnieszka Stanis³awska Pomoc w realizacji nagrañ: Alan Welsch Realizacja nagrañ: MM Studio Sk³ad: Micha³ Zieliñski Druk: EDICA, Poznañ Wydanie I Projekt ok³adki: Jerzy Nawrot, Justyna Ciesielska © Wydawnictwo LektorKlett, Poznañ 2005 www.pons.pl www.lektorklett.com.pl ISBN 83-7429-122-2 Specjalne podziêkowania dla Zosi, Adama i ich rodziców oraz dla Ingi i Micha³a. 4 ptak un oiseau ~ [oenwazo] 48 okno une fene^tre [yn f@nEtr] 50 czarny kapelusz un chapeau noir ~ [oe Sapo nwar] dziesiêæ jajek 71 dix oeufs [dizo] 82 Mieszkam we Francji. J’habite en France. [Zabit a~ fra~s] 88 Lubiê zwierzêta. J’aime les animaux. [Zem lezanimo]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moje pierwsze słówka. Francuski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: