Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01395 012899 22973986 na godz. na dobę w sumie
Monitor Księgowego. Przedsiębiorca przed sądem. Nowa procedura cywilna - ebook/pdf
Monitor Księgowego. Przedsiębiorca przed sądem. Nowa procedura cywilna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-660-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 7 listopada 2019 r. istotnym zmianom uległa procedura cywilna. Autor – sędzia sądu okręgowego – w przystępny sposób zapoznaje Czytelnika z nowymi zasadami dochodzenia przed sądem roszczeń przez przedsiębiorcę. Omawia te kwestie zarówno z perspektywy pozwanego, jak i powoda. 
W publikacji przedstawione są zagadnienia związane z postępowaniem gospodarczym, które jest całkowicie nowym rozwiązaniem, a także z postępowaniem cywilnym oraz postępowaniem z zakresu prawa pracy. Można z niej się m.in. dowiedzieć:
● do którego sądu należy złożyć pozew w celu dochodzenia zapłaty za niezapłacone faktury, 
● jakie warunki musi spełniać pozew,
● jaka jest wysokość opłaty sądowej, której wniesienie jest konieczne, aby sąd nadał bieg sprawie. 
W książce omawiane są także środki zaskarżenia, które przysługują stronom w sytuacji, gdy nie są zadowolone z orzeczonego wyroku, a więc apelacja, skarga kasacyjna, wznowienie postępowania, zażalenie. 
Szczególną wartością publikacji jest blisko 30 przykładów, które ilustrują omawiane zagadnienia i znacznie ułatwiają ich zrozumienie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Wstęp 7 listopada 2019 r. weszła w życie największa od kilkunastu lat nowelizacja procedu- ry cywilnej. W sposób fundamentalny zmienił się sposób prowadzenia procesów i to nie tylko poprzez wprowadzenie na nowo odrębnej procedury gospodarczej. Również inne instytucje procesowe ukształtowane zostały na nowo. Dodatkowo, 21 sierpnia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące kosztów sądowych. Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie przedsiębiorców z nowymi procedurami, z którymi mogą się spotkać, będąc stroną w postępowaniu sądowym. Przedsiębiorca przed sądem powszechnym pojawić się może, co do zasady, w dwo- jakiej roli: pozwanego, gdy pozew składa pracownik, kontrahent czy konsument, lub powoda, gdy to jego firma inicjuje postępowanie. Sporadycznie przedsiębiorca może stać się interwenientem ubocznym, jeśli ma interes prawny w rozstrzygnięciu procesu toczącego się pomiędzy innymi stronami. Wstąpienie do takiego procesu jest uzasad- nione najczęściej wtedy, gdy osoba pozwana w innym procesie mogłaby mieć roszcze- nie regresowe (zwrotne) do przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca będący dłużnikiem stał się niewypłacalny lub jest taką nie- wypłacalnością zagrożony, może stać się uczestnikiem kilku rodzajów postępo- wań prowadzonych przed sądami gospodarczymi. Wymienić tu można postępowa- nie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, gdy jest szansa na utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika i osiągnięcie przez niego porozumie- nia z wierzycielami, oraz upadłość likwidacyjną, prowadzącą do sprzedaży wszyst- kich składników majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli i likwidację jego przedsiębiorstwa. Dłużnicy, którzy jeszcze nie stali się niewypłacalni (albo stali się niewypłacalni w niewielkim stopniu), mogą wszcząć postępowanie naprawcze w celu przeprowadzenia restrukturyzacji swych zobowiązań, podjęcia prób przy- wrócenia rentowności przedsiębiorstwa. W postępowaniach tych przedsiębiorca może wystąpić także w charakterze wierzyciela wtedy, gdy to jego kontrahent bory- ka się z problemami finansowymi. 5 Przedsiębiorca przed sądem. Nowa procedura cywilna 2. Organizacja sądownictwa powszechnego Sądy powszechne w Polsce to sądy: rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Co do zasa- dy, większość spraw rozpoznawana jest w sądach rejonowych, które orzekają jako I instancja. Sądy okręgowe są właściwe do rozstrzygania spraw o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł (oprócz spraw o alimen- ty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między mał- żonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym); a także o: 1) prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe; 2) ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na do- brach niematerialnych; 3) roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 4) wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał orga- 5) nów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami praw- nymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 6) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orze- 7) czenia niezgodnego z prawem; roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów 8) o ochronie danych osobowych. Sądy okręgowe w sprawach wymienionych wyżej orzekają jako I instancja, a od ich wyroków zainteresowane strony sporu mogą wnieść apelację do sądu apelacyjnego. Od wyroków sądów rejonowych apelację wnosi się natomiast do sądu okręgowego. Sprawy sądowe przedsiębiorcy rozpoznać mogą wydziały: ■■ cywilne, gdy w spór wchodzi z konsumentem, ■■ gospodarcze (sądy gospodarcze) rozstrzygające sprawy między przedsiębiorcami oraz ■■ wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych (sądy pracy i ubezpieczeń społecznych) – które są wyodrębnionymi organizacyjnie wydziałami sądów rejonowych, okręgo- wych i apelacyjnych. 3. Rodzaje spraw 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Monitor Księgowego. Przedsiębiorca przed sądem. Nowa procedura cywilna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: