Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02413 035493 23435359 na godz. na dobę w sumie
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Świadczenia pozapłacowe. Bony, talony, karty prepaid - ebook/pdf
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Świadczenia pozapłacowe. Bony, talony, karty prepaid - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-625-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pozapłacowe benefity dla pracowników to dziś jedno z podstawowych narzędzi zachęcających do podjęcia pracy w danej firmie i motywujących do pozostania w niej na dłużej. Mogą one mieć różny charakter – dobrowolny lub obowiązkowy, a także różną postać – świadczenia pieniężnego lub przysporzenia w naturze. Pod tymi względami najczęściej są dopasowane do potrzeb osób zatrudnionych. Powinny też być konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez innych pracodawców. 
Korzyść z benefitu uzyskuje nie tylko zainteresowany pracownik (beneficjent), lecz także podmiot, który go zapewnia. Istotne jest przy tym źródło finansowania takich świadczeń – mogą to być np. zasoby obrotowe albo fundusz socjalny. W zależności od tego bowiem, w jaki sposób świadczenia pozapłacowe są finansowane, po spełnieniu odpowiednich warunków mogą one korzystać ze zwolnienia z podatku lub składek ZUS.
Dodatkowo od 9 lipca 2019 r. pracodawcy mogą zapewnić pracownikom benefit, jakim są posiłki profilaktyczne, w bardziej elastycznej formie niż dotychczasowa. W tym celu mogą wydawać bony, talony, kupony oraz inne dowody uprawniające do otrzymania na ich podstawie posiłku lub produktów do przygotowania posiłku we własnym zakresie. 
Istotnym świadczeniem pozapłacowym jest również włączenie do nowego systemu dobrowolnego oszczędzania – PPK, które niebawem będzie miało zasięg ogólnodostępny.
Publikacja jest jedynym na rynku praktycznym omówieniem zagadnienia oferowanych pracownikom benefitów w kontekście ich finansowania, przyznawania i rozliczania, w tym zaliczania do kosztów podatkowych. Uwzględnia ostatnie zmiany przepisów w tym zakresie, stanowiska urzędowe i orzecznictwo sądowe. Całość została wzbogacona licznymi przykładami i schematami uzupełniającymi oraz porządkującymi wiedzę o tej tematyce

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Grupa benefitów oferowanych przez pracodawców zawiera szeroki wachlarz świad- czeń. Największym zainteresowaniem wśród pracowników cieszą się dopłaty do wy- poczynku, dofinansowania szkoleń i pakiety medyczne. Zatrudnieni chętnie korzystają także z innych form motywacji, np. kart przedpłaconych, bonów na zakup towarów czy usług, a także posiłków. Pozapłacowe benefity dla pracowników to dziś jedno z podstawowych narzędzi zachę- cających do podjęcia pracy w danej firmie i motywujących do pozostania w niej na dłu- żej. Mogą one mieć różny charakter (dobrowolny lub obowiązkowy) i postać (świad- czenia pieniężne, jak i przysporzenia w naturze), najczęściej dopasowane do potrzeb osób zatrudnionych, ale też konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez in- nych pracodawców. Korzyść z benefitu uzyskuje nie tylko zainteresowany pracownik (beneficjent), lecz także podmiot, który go zapewnia. W zależności od środków, któ- rymi można sfinansować takie świadczenia, czyli np. środkami obrotowymi albo fun- duszem socjalnym, mogą one – po spełnieniu odpowiednich warunków – korzystać ze zwolnienia z podatku lub składek ZUS. Dodatkowo, od 9 lipca 2019 r., pracodawcy mają możliwość zapewnienia pracowni- kom benefitu, jakim są posiłki profilaktyczne w bardziej elastycznej formie niż dotych- czasowa. W tym celu mogą wydawać bony, talony, kupony oraz inne dowody uprawnia- jące do otrzymania na ich podstawie posiłku lub produktów do przygotowania posiłku we własnym zakresie. Istotnym świadczeniem pozapłacowym dla osób zatrudnionych jest włączenie do nowego systemu dobrowolnego oszczędzania – PPK, które nieba- wem będzie miało zasięg ogólnodostępny. Podmiot zatrudniający może bowiem zde- cydować o dokonywaniu na rachunek PPK pracownika dodatkowej wpłaty w ramach tego nowego systemu dobrowolnego oszczędzania, do wysokości 2,5 jego wynagro- dzenia. 7 Świadczenia pozapłacowe. Bony, talony, karty prepaid I.  Świadczenia dodatkowe w przepisach  wewnątrzzakładowych Do popularnych świadczeń dodatkowych przyznawanych przez pracodawców należą, oprócz wypłat pieniężnych, benefity pozawynagrodzeniowe. Ich katalog jest w zasa- dzie nieograniczony. Często są to karty przedpłacone, karty uprawniające do skorzy- stania z konkretnych usług, a także bony, talony czy kupony. Równie dużym zainte- resowaniem cieszą się benefity stanowiące pomoc socjalną, wkłady pracodawców w systemy dobrowolnego oszczędzania (pracownicze programy emerytalne, pracow- nicze plany kapitałowe) czy akcje pracownicze. Źródłem ich finansowania są najczę- ściej środki obrotowe, ale może to też być zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca, który zdecyduje o przyznaniu pracownikom dodatkowych nieobowiąz- kowych świadczeń, bez względu na formę ich zapewnienia (pieniężna lub niepienięż- na), powinien uregulować zasady związane z uzyskaniem do nich prawa w przepisach wewnątrzzakładowych (np. układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, regulaminie premiowania, regulaminie nagród, statucie, uchwale zarządu). W razie braku tych przepisów uregulowania w tym zakresie powinny być zawarte w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego nawiązano zatrudnienie. W przypadku układów zbiorowych pracy, które zawierają w imieniu pracowników związ- ki zawodowe, warunkiem powstania tych przepisów jest istnienie u pracodawcy organiza- cji związkowej (uprawnienia takiego nie mają rady pracowników). Natomiast jeżeli chodzi o inne źródła prawa wewnątrzzakładowego (np. regulamin wynagradzania), zasadniczo wystarczy jednostronne działanie pracodawcy wynikające z obowiązku nałożonego prze- pisami prawa albo będące przejawem jego dobrej woli. Nie dochodzi wówczas do kon- sultacji ani negocjacji treści regulaminu wynagradzania z przedstawicielstwem pracowni- ków ani innym reprezentantem załogi. Wyjątek stanowi regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który należy konsultować z organizacjami związkowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regula- min z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Obowiązek opracowania regulaminu wynagradzania spoczywa na pracodawcy: ■■ zatrudniającym co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, albo ■■ zatrudniającym co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakłado- wym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie – art. 772 § 1, § 12 Kodeksu pracy. Uznaniowość w zakresie ustalania warunków wynagradzania pracowników w regula- minie mają pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakła- dowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (art. 772 § 11 Kodeksu pracy). 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Świadczenia pozapłacowe. Bony, talony, karty prepaid
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: