Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01128 032735 24169467 na godz. na dobę w sumie
Motywacja bez granic - książka
Motywacja bez granic - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0833-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W jaki sposób najlepsi osiągają swoje cele i sukcesy?

Dowiedz się, czym jest skuteczna motywacja i w jaki sposób krok po kroku możesz zrealizować swoje dążenia.

Czy wiesz, że około 90% milionerów na świecie zaczynało od zera dochodzenie do swoich fortun? Każda droga zaczyna się od tego, że widzisz przed sobą jakąś szansę i perspektywy, by zrealizować się w życiu. Szansę, która być może tylko czeka, abyś ją odkrył. Bez względu na to, jaki masz cel, trzeba wyruszyć w drogę na własne szczyty. Każdy z nas gdzieś głęboko w środku ma swój 'Mont Everest ludzkich pragnień'. Teraz możesz go zdobyć!

Przeczytaj książkę 'Motywacja bez granic' i dowiedz się:

Autor poradnika, Nikodem Marszałek, jest specjalistą w dziedzinie motywacji. Popularyzuje kursy związane z rozwojem osobistym dla pracowników firm sprzedaży bezpośredniej oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Specjalizuje się także w motywacji sportowców i studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Motywacja bez granic Autor: Nikodem Marsza³ek ISBN: 83-246-0833-8 Format: A5, stron: 152 W jaki sposób najlepsi osi¹gaj¹ swoje cele i sukcesy? Dowiedz siê, czym jest skuteczna motywacja i w jaki sposób krok po kroku mo¿esz zrealizowaæ swoje d¹¿enia Czy wiesz, ¿e oko³o 90 milionerów na œwiecie zaczyna³o od zera dochodzenie do swoich fortun? Ka¿da droga zaczyna siê od tego, ¿e widzisz przed sob¹ jak¹œ szansê i perspektywy, by zrealizowaæ siê w ¿yciu. Szansê, która byæ mo¿e tylko czeka, abyœ j¹ odkry³. Bez wzglêdu na to, jaki masz cel, trzeba wyruszyæ w drogê na w³asne szczyty. Ka¿dy z nas gdzieœ g³êboko w œrodku ma swój „Mount Everest ludzkich pragnieñ”. Teraz mo¿esz go zdobyæ! Przeczytaj ksi¹¿kê „Motywacja bez granic” i dowiedz siê: (cid:129) jak ruszyæ z miejsca i nabraæ rozpêdu, aby osi¹gn¹æ swoje cele? (cid:129) jakie nawyki sprawiaj¹, ¿e ludzie odnosz¹ sukcesy i staj¹ siê bogatsi? (cid:129) jak z pewnoœci¹ siebie wêdrowaæ w³asn¹ drog¹ i odkryæ j¹ na nowo? (cid:129) dlaczego niektórzy ludzie osi¹gaj¹ sukces szybciej ni¿ inni? Autor poradnika, Nikodem Marsza³ek, jest specjalist¹ w dziedzinie motywacji. Popularyzuje kursy zwi¹zane z rozwojem osobistym dla pracowników firm sprzeda¿y bezpoœredniej oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Specjalizuje siê tak¿e w motywacji sportowców i studentów. S P I S T R E Ś C I | 5 Wstęp WPROWADZENIE DO MOTYWACJI Pierwsze prawo motywacji Drugie prawo motywacji Pełen potencjał osobistego sukcesu Uwarunkowania Odkryj ukryty talent Inspiracja Maslowa Podsumowanie AUTOMOTYWACJA Miejsce pracy i nauki Problemy? Stały postęp jest lepszy od szybkich zrywów Wyjście z bloków, czyli poranny start Dźwigaj więcej, niż możesz Nasze ukochane zmysły Wykorzystaj dziury Negatywna motywacja Odrzucenie jako odskocznia Strach przed sukcesem — zdejmowanie blokad 7 17 20 25 26 28 32 34 38 39 39 42 49 53 56 59 65 68 73 78 6 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C BONUS 1. Pierwiastek duchowy w motywacji MOTYWACJA DZIĘKI WIERZE DUCHOWEJ BONUS 2. (CZ. 1 Z 2) Porażka to tylko słowo Największa oglądalność Spotkanie na szczycie MOTYWACJA POPRZEZ INSPIRACJĘ Mentor — Twój darmowy motywator Zauważ potrzeby drugiego człowieka — stwarzaj szczęście Nasza motywacja bez granic — marzenie Wizjonerstwo Jak zabić motywację — negatywy Rzucaj wyzwania Działaj jak bohater Lampa Aladyna Umiejętny wypoczynek Zrozumieć siebie BONUS 2. (CZ. 2 Z 2) Pełne życie — podstawowe pytania o wartości Moja psycholingwistyka Szybcy i wściekli SPECJALNY DODATEK DO KSIĄŻKI POLECANE LEKTURY ORAZ SEMINARIA 83 83 87 93 94 95 96 97 98 101 104 108 111 115 119 121 127 130 137 137 139 141 145 151 Automotywacja Może Cię zaskoczę, ale chcąc zachować automotywację, będziesz musiał skontrolować prawie całe swoje otoczenie. Najmniejszy de- tal, mebel, znajomi lub gazeta, którą czytasz od lat, mogą działać hamująco na Twój rozwój. Zmiany mogą być drastyczne, jednak jakże uwalniające i budujące. Drugim krokiem będzie zdejmowa- nie blokad oraz zmiana wewnętrznych procesów, które opieram na psycholingwistyce. MIEJSCE PRACY I NAUKI Proponuję Ci na wstępie posprzątanie Twojego miejsca pracy i na- uki. Jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób, aby nabrać nowych sił. Działamy często na poziomie skojarzeń. Kiedy odnosiliśmy suk- cesy, nasze miejsce pracy kojarzyło się z wygodą, miłą pracą. Wszy- stkie rzeczy na biurku, meblach, przypominały nam o naszych zwy- cięstwach. Jednak nadchodzi taki czas, kiedy siadając za biurkiem, 4 0 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C czujemy, jakbyśmy zapadali się w bagno, i zaczynamy odkładać naszą pracę na później. ZRÓB TO NATYCHMIAST Jeśli nie masz żadnych filiżanek i porcelanowych figurek, wszystko zrzuć na podłogę. Jeśli masz meble, wyrzuć z nich wszystko na podłogę. Pomyśl, co możesz jeszcze zrobić. Przesuń biurko w nowe miejsce, meble ustaw w innym rogu pokoju. Zmień rodzaj oświe- tlenia. Może żaluzje wymagają wymiany na bardziej kolorowe? Przynieś kwiaty do swojego miejsca pracy, zmień obrazy w po- mieszczeniu. Kiedy zobaczysz minę swoich współpracowników, pamiętaj, że to Ty potrzebujesz zmiany i nowego paliwa. Zmiana nie musi być tak radykalna. Czasem wystarczy, że po- sprzątasz swoje biurko. Naszym celem jest zmienić Twoją reakcję. Zaangażowałeś się fizycznie, czyli już podjąłeś działanie. Po wy- sprzątaniu masz wrażenie, że pozbyłeś się nadmiernej ilości pracy. PORADA CZYTELNIKA Od jednego z czytelników dostałem e-maila dotyczącego moty- wacji i nabierania nowych sił dzięki porządkowaniu swoich na- rzędzi pracy. Chodziło mu mianowicie o sprzęt komputerowy: raz na miesiąc instalował system operacyjny, zawsze uprzednio forma- tując dysk twardy, dokumenty trzymał na osobnej partycji, sprzątał kurz z podzespołów komputerowych. Ściągał najnowsze sterow- niki, układał ikonki na pulpicie w sobie znanej kolejności, kaso- wał stare e-maile, robił porządki w swoim komunikatorze inter- netowym. Muszę się zgodzić z poradami czytelnika: jeśli większość czasu spędzasz przed komputerem, zrób porządek w swojej dokumenta- cji, tzw. plikowni. Stwórz specjalne katalogi i podkatalogi. Nagraj pewne rzeczy na nośnik CDDVD i skasuj je następnie z dysku. A U T O M O T Y W A C J A | 4 1 Zmień stronę startową w swojej przeglądarce. Zmień samą prze- glądarkę! Poszukaj nowych skórek dla swojego systemu. Zmieniaj często tapety na pulpicie. Bodźce wizualne i estetyczne dostarczają spokoju, wytwarzają radość wewnętrzną i spełnienie. Polecam radę czytelnika infor- matykom, inżynierom oraz wszystkim pracującym długo przed komputerem. Każdy drwal po ściętym drzewie ostrzy siekierę. I Ty znajdź czas, aby zadbać o swoje narzędzie. Jeśli nie wiesz, jak to wszystko zrobić, poproś o pomoc osobę, która się na tym zna. Zadaj sobie pytanie, czy posiadasz wystarczającą liczbę półek, szafek, mebli. Meble bardzo ułatwiają uporządkowanie i usyste- matyzowanie pracy. Jak byś się czuł, gdyby w Twoim mieszkaniu nie było mebli, półek? Postawa ciała ma bardzo wielki wpływ na Twoje samopoczucie. W jaki sposób się poruszasz? Czy nosisz wysoko podniesioną brodę, barki wypięte do tyłu? Gdy chodzisz, oczy kierujesz ku ziemi? Spójrz na swoje krzesło lub fotel. Kiedy siedzimy wyprostowani, poprawia się krążenie, a co za tym idzie, mamy większą skłonność do podejmowania lepszych, bardziej pozytywnych decyzji. Kiedy pracujesz i Twój fotel działa jak dobre łóżko, natychmiast wyrzuć go do holu w biurze. Zadanie Spójrz na krzesła lub fotele prezesów, kierowników bądź osób, które mają bardzo dobre wyniki swojej pracy. Popatrz też na ich miejsce pracy, zachowanie. Wnioski pod rozwagę pozostawiam Tobie. Mając porządek, łatwiej skoncentrujesz się na bieżących zadaniach. Cegiełki W starożytnym Egipcie ojciec i syn szykowali się do długiej podróży. Zapakowali swoje tobołki na osła i wyruszyli w drogę. 4 2 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C Nie uszli daleko, kiedy nadeszła grupa młodych mężczyzn, któ- rzy skrytykowali syna za to, że pozwala swojemu ojcu iść. Więc syn posadził ojca na osła i poszli dalej. Niedługo potem spotkali następną grupę, która skrytykowała ojca za to, że nie pozwala swojemu synowi jechać ze sobą na ośle i że w ten sposób oszczędza osła. Więc syn usiadł razem z ojcem na ośle i pojechali dalej. Kilka godzin później spotkali kolejną grupę ludzi, którzy skrytykowali ich za to, że męczą osła w taki upał. W rezultacie ojciec i syn wzięli osła, związali go, przewrócili do góry nogami i ponieśli między sobą. Wkrótce doszli do rzeki ze starym, chybotliwym mostem. Gdy doszli do połowy mostu, most załamał się i cała trójka wpadła do wody. Ojciec i syn dopłynęli do brzegu i uratowali się. Związany osioł utonął. Morał z tej historii brzmi: „Jeżeli próbujesz zadowo- lić wszystkich, stracisz swojego osła. Czasem musisz pogonić anta- gonistów i kierować się własną mądrością”. PROBLEMY? Nigdy do motywacji, pokonania strachu nie wykorzystuj alkoholu. Niech służy on jako mała nagroda za dobrze wykonane zadanie. Nikodem Marszałek Czasem nasza motywacja nie może wzrosnąć, ponieważ mamy problem — osobisty lub zawodowy. W obu przypadkach należy usiąść w samotności i ciszy. Zasta- nowić się i opisać problem na kartce papieru: czego dokładnie do- tyczy, jaką dziedzinę życia obejmuje. Musimy ten problem włożyć do odpowiedniej szufladki i zastanowić się nad jego rozwiązaniem. A U T O M O T Y W A C J A | 4 3 Kto może go rozwiązać? Jakie przedmioty lub działania pozwolą nam znaleźć wyjście z zaistniałej sytuacji? Kiedy ustalimy, w jaki sposób można tego dokonać, obok dokładnego opisu musimy napisać datę, kiedy zamierzamy się uwolnić od problemu. Twój umysł, wiedząc, że problem wkrótce zostanie rozwiązany, będzie mógł skupić się na zadaniu, które i tak już zapewne miało być dawno ukończone. Nie możemy dopuścić do tego, aby w czasie wykonywania za- dania nasze myśli błądziły, a energia, która powinna być ukierun- kowana na skupienie się i dostarczanie siły motywacji, ulatniała się przez myślenie o kłopocie. PODEJŚCIE DO KŁOPOTÓW W PRACY Jest to rękawica rzucona przez Roberta Updegraffa: „Powinniście się cieszyć ze wszystkich kłopotów, które stwarza wasza praca, ponieważ dostarczają wam one połowę waszego dochodu. Gdyby nie rzeczy, które się psują, ludzie, z którymi trudno dojść do porozumienia, i problemy wypełniające wasz dzień pracy, znaleziono by kogoś innego do wykonywania wa- szych obowiązków za połowę waszego wynagrodzenia. Zacznij- cie więc szukać więcej kłopotów. Nauczcie się radzić sobie z nimi pogodnie i rozsądnie, traktujcie je raczej jako moż- liwości niż jako powody do zdenerwowania”. Zapamiętaj Ludzie, którzy nie mają problemów, to ludzie martwi. Odwiedź najbliższy cmentarz. Dzień śmierci będzie Twoim dniem bez pro- blemów, chociaż kto wie? Stwórz sobie rytuał rozwiązywania problemów. Może to będzie chodzenie na spacery po lesie z notesem i długopisem, cisza w od- osobnionym pomieszczeniu. Może skorzystasz z techniki CSS 4 4 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C opisanej w Odrodzeniu Feniksa. Znajdź swoją technikę radzenia sobie z problemami. Jednak nigdy nie sięgaj po alkohol. Gdy znaj- dujemy się w obliczu problemu, zazwyczaj towarzyszy nam poczu- cie naszej małości i niewystarczalności. Mamy skłonność do roz- dmuchiwania problemu do rozmiarów, które przekraczają jego faktyczny obraz. Twoim zadaniem jest zredukowanie problemu do jego rzeczywistych rozmiarów. Wtedy zaatakuj jego najsłabszy punkt. Pamiętaj, jesteś większy niż jakikolwiek problem na tym świecie. Przygotuj się także na dodatkową dawkę energii: kiedy uporasz się ze swoim kłopotem, wykorzystaj tę siłę na rozwiązanie kolejnego problemu. Życie nigdy nie daje nam problemu większego niż jego właściciel, innymi słowy — jesteś w stanie pokonać każdy problem lub przeszkodę, które Cię spotykają. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Nie istnieje magiczna formuła na radzenie sobie z problemami, ale są techniki i sposoby. Po pierwsze, nigdy nie walcz z problemem, nie narzekaj, że on Cię dotyka. Każdy problem podziel na mniejsze składowe. Uporasz się z całością, gdy poradzisz sobie z poszczególnymi częściami. Rozbij problem na mniejsze elementy, a wtedy cała sprawa nie będzie wyglądała na zbyt wielką. Wybierz najłatwiejszą część pro- blemu i rozważaj ją. Potrafimy przezwyciężyć każdy problem. Moż- na to szybciej osiągnąć, stosując myśli opisane w podrozdziale zatytułowanym „Pierwiastek duchowy w motywacji”. Idee i rozwiązanie przedstawione poniżej będą bardziej zrozu- miałe dla wszystkich, którzy przeczytali książkę Tak jak człowiek myśli Jamesa Allena. Z interpretacją pewnych problemów, które pojawiają się w na- szym życiu, spotkałem się w czasie praktyk medytacyjnych i zgłę- biania hinduizmu. Otóż za każdy problem odpowiedzialne są nasze A U T O M O T Y W A C J A | 4 5 myśli i postawa w przeszłości, która wytwarza pewne wzorce i schematy, z kolei te jak bumerang powracają. Podam kilka naj- częściej spotykanych problemów i jakże prostych rozwiązań. Na początku te rady mogą się wydawać typowo „wróżbiarskie”, jed- nak nie przekreślałbym 5000 lat badań oraz bardzo rozbudowa- nej filozofii Wschodu. · Boisz się zwolnienia z pracy? Uważaj, aby nie być aro- ganckim wobec współpracowników. Spędzaj więcej czasu z ludźmi w firmie. Słuchaj uważnie, o czym mówią inni. · Ludzie, których kochasz, przyjaciele, koledzy nie przy- chodzą Ci z pomocą, kiedy tego najbardziej potrze- bujesz? To wszystko dzieje się dzięki czerpaniu niezdrowego zadowolenia z problemów innych. Zacznij pomagać i współ- czuć innym. · Od kogoś, z kim robisz interesy, dostajesz zawsze cios w plecy, gdy zbliżasz się do nawiązania umowy bądź sfinalizowania sprzedaży? Nagle wszystko się zmie- nia i jesteś wyrzucany! To postawa wobec innych ludzi: gdy widzisz i słyszysz, jak ktoś obcy ponosi klęskę w swoich dzia- łaniach. Nieważne, czy znasz tę osobę, czujesz satysfakcję i jakąś dziwną radość, gdy wpada w kłopoty. Aby temu zapo- biec, zacznij odczuwać empatię wobec każdego, kto ma kło- poty, nawet jeśli jest nim konkurent. „Bądź dobry dla ludzi, gdy pniesz się w górę, ponieważ możesz ich potrzebować w dro- dze na dół”. · Złościsz się na wszystkich wokoło, nie potrafisz pa- nować nad sobą? Gniew jest rezultatem życzenia innym źle w przeszłości. Teraz powróciło to do Ciebie w postaci złości. Gniewasz się, ponieważ nie chcesz czuć żalu, gdy zauważasz nieszczęścia innych ludzi. Przecież nie chcesz nikomu życzyć 4 6 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C raka czy AIDS. Gniew jest cierpieniem, które nikomu nie przy- nosi pożytku. · Ludzie wokoło nigdy mi nie wierzą! Tak, to jest poważny problem: nieuczciwość i drobne kłamstewka z przeszłości. Rozwiązaniem jest ścisłe trzymanie się prawdy w tym, co mó- wisz. Słownikowa definicja kłamstwa to: „Przedstawienie komuś jakiejś rzeczy w sposób, który niedokładnie odpowiada spo- sobowi, w jaki my sami tę samą rzecz odbieramy”. Trzymaj się uczciwości do końca swoich dni. Uczucie, które Cię prze- pełni, będzie tak przyjemne, że szybko wyplewisz ze swojego umysłu wyraz „kłamstwo”. · Inni ludzie mi ubliżają! Kolejny problem, który psuje nasz własny wizerunek. Wycofuj się z każdej potyczki słownej i nie myśl: „Skrzywdził mnie. Muszę mu oddać”. Chrystus mówił: „Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39). Wycofuj się z walk raz, drugi, trzeci, nawet i dwie- ście razy. · Cokolwiek robisz, ludzie wokół ciągle Cię krytykują! Co wewnątrz, to na zewnątrz. Oznacza to, że zanim cokolwiek powiesz lub zrobisz, zastanów się, jaki będzie to miało wpływ na innych. Cokolwiek robisz, masz dwa powody: a) być dumnym z siebie; b) aby inni byli dumni ze mnie. To nie tylko brak poszanowania dla innych prowadzi do kry- tyki, raczej chodzi tu o Twoje czyny z przeszłości, które były na- cechowane brakiem szacunku dla innych. Wszystko wraca jak oswojone gołębie. A U T O M O T Y W A C J A | 4 7 Wiele problemów i złych wzorców w umyśle bierze się z bez- użytecznych rozmów o seksie, zbrodniach, wojnie i polityce. Dla- czego wybitni ludzie mają tyle czasu? Ponieważ nie rozmawiają niepotrzebnie. Trzy dni po dokładnym przeczytaniu gazety od początku do końca przypomnij sobie przynajmniej dwa lub trzy artykuły. Zobaczysz, że będziesz pamiętał bardzo niewiele szcze- gółów. Więc po co to czytać? Umysł ma ogromne możliwości, ale nie nieograniczone. INTUICYJNY WYBÓR Intuicja to nie magia — nie wymaga superwyczulonej percepcji ESP lub łączenia się z „mocą”. Intuicja to nie dar, z którym się rodzisz albo i nie. Intuicja to naturalne poszerzenie doświadczenia, a nie coś, co wymaga metapsychicznych mocy. Najważniejsze! Intuicja powinna iść ramię w ramię z analizą. Intuicja rodzi się z doświadczenia. Najłatwiej zrozumieć zwią- zek między analizą i intuicją. Intuicja powinna pomagać Ci roz- poznawać sytuację i zasugerować działanie. Powinieneś jednak poprzeć je analizą, która zweryfikuje, czy Twoje przeczucia nie są mylne. Intuicja jest jak wizja lub spojrzenie z lotu ptaka, podczas gdy analiza wąsko koncentruje się na jednej opcji. Zawsze zaczynaj od intuicji, ponieważ jeśli zaczniesz od ana- lizowania sytuacji, w naturalny sposób stłumisz swoją intuicję. Napisz swoje przeczucia na początku, kiedy są jasne. Podejmuj decyzję szybko i nie męcz się przez długi czas, aby dojść do ideal- nego rozwiązania. Ważny jest wybór i działanie — w innym przy- padku ugrzęźniesz. Wybór między dwiema realnymi możliwościami może być bar- dzo bolesny. Twoja intuicja winna Cię zaalarmować, kiedy coś jest nie tak, gdy nie będzie się to zgadzało z Twoim „przeczuciem”. 4 8 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C Takie uczucia są dobre i bierz je pod rozwagę — zanim Twoja świa- domość ułoży wszystko w całość, może być już za późno. Cegiełki Mały chłopiec Ben mieszkał w Detroit ze swoim bratem i mamą. Jego matka wyszła za mąż w wieku 13 lat, ale rozwiodła się wkrótce po urodzeniu Bena. Dzieci w szkole śmiały się z chłopca i prze- zywały go Głupek. Mama Bena martwiła się tym, że źle oceniano jej dwóch synów w szkole, więc kazała im pisać co tydzień dwie recenzje z przy- padkowych książek. W rezultacie Ben i jego brat bardzo często odwiedzali publiczną bibliotekę w Detroit. Pewnego dnia na lekcji biologii nauczycielka podniosła do góry błyszczącą skałę i zapy- tała, czy ktokolwiek wie, co to jest. Tylko jedna osoba podniosła rękę — Ben. Po klasie rozniósł się szmer i chichot, ponieważ wszyscy wie- dzieli, że Głupek znów się zbłaźni. Ku ich wielkiemu zdziwieniu, Ben nie tylko podał prawidłową nazwę skały, ale też wytłumaczył, jaki jest jej skład chemiczny. Klasa osłupiała, a Ben po raz pierw- szy uzmysłowił sobie, że nie jest głupkiem. Ben nigdy nie zapomniał tego dnia, ponieważ bardzo spodo- bało mu się uczucie dumy, kiedy udzielał poprawnej odpowiedzi. Zdecydował więc, że zacznie czytać książki z każdej dziedziny. Pod koniec szóstej klasy był jednym z najlepszych uczniów. Później ukończył Uniwersytet Yale, a potem jeszcze medycynę na Uniwer- sytecie w Michigan. Pełne dane Bena brzmią: dr Benjamin Gar- son. W wieku 33 lat był jednym z najlepszych neurochirurgów w szpitalu J. Hopkinsa w Baltimore. W 1987 roku stał się pierw- szym lekarzem, który przeprowadził udaną operację rozłączania bliźniąt syjamskich zrośniętych głowami. Czego dokonał Ben? Po- konał biedę i negatywne nastawienie otoczenia. A U T O M O T Y W A C J A | 4 9 STAŁY POSTĘP JEST LEPSZY OD SZYBKICH ZRYWÓW Może zauważyłeś pewne schematyczne zachowanie wśród niektó- rych naszych sportowców olimpijskich. Kiedy wchodzili na bieżnię, byli skrępowani, postawa przygarbiona, oczy zbłąkane. Oczywiście po nieudanym wyścigu reporter pytał ich: „Jak pan (pani) się czuł (czuła)?”. Pytania reportera były mistrzostwem świata, sam chcia- łem je zadać. Odpowiedzi padały zwykle te same. „Jakoś tak sła- bo, trochę zmieszany (zmieszana)”, „Tyle tu było ludzi”, „Dobrze mi poszło na pierwszym wirażu, ale…”. Sportowcy może i byli bardzo dobrze wytrenowani fizycznie, jednak ich siła umysłowa, ich największa energia, była skierowana poza bieżnię. Kiedy sportowiec wchodzi na arenę, ma tylko widzieć pozycję startową i metę oraz zareagować na wystrzał. Nie gra roli, czy to igrzyska olimpijskie, czy zawody na szczeblu lokalnym. Kiedy sportowiec rozgląda się po trybunach, podziwia przeciw- ników, myśli czasem o „niebieskich migdałach”, następuje pewne spięcie w umyśle, które powoduje zmieszanie, niepewność. Ta energia zabija całe przygotowanie. Osiągając momentum, cały organizm łącznie z mózgiem wcho- dzi w fazę największej wydolności. Nazywam ją „fazą diamentową”. Pomyśl następnym razem o dobrze rozłożonych celach jak o powolnej lokomotywie, która ma długi dystans do przejechania i dopiero w połowie tej drogi osiągnie swoją pełną prędkość. Wła- śnie w takim momencie dobry trener zaczyna wykorzystywać pęd do własnych celów. Momentum i skupienie są największą siłą mistrzów. Jak ją uzyskać? W czasie prywatnych konsultacji podaję 10-stopniowy plan; na końcu tego rozdziału przeczytasz kilka uwag na ten temat. 5 0 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C Zapamiętaj Szybki zryw potrzebuje więcej energii. Rób każdego dnia trochę niż w jeden dzień wszystko. Systematyczność pozwoli Ci się lepiej skupić i będzie pilnować Twojej motywacji. Osoba, która jest w ruchu i ten ruch stale zwiększa, osiąga mo- mentum. Żeby ten poziom osiągnąć, wykorzystujemy bardzo często wykresy sumaryczne, które zawsze pokazują wzrost i wydajność każdego dnia, obojętne, ile zrobiliśmy. Umysł w tym przypadku jest oszukiwany, nasza świadomość, jak wiemy, jest bardzo wybiór- cza i logiczna, jednak takie wykresy pomagają osiągać cele przede wszystkim w pracy. Kiedy często pracujesz ponad siły i nie widzisz końca pracy, wykorzystaj poniższe wykresy. WYKRES POSTĘPÓW Zrób to teraz Narysuj dwie osie: X i Y. Na osi Y oznacz miarę tego, co chcesz osiągnąć, np. jesteś sprzedawcą encyklopedii i zamierzasz sprze- dać 10 tysięcy książek. Na osi X zaznacz swój przedział czasowy (mogą to być godziny, dni, miesiące). Bez względu na to, jakie robimy postępy, wykres pokazuje, że podążamy w dobrym kierunku. Jesteśmy cały czas efektywni i wy- dajni (patrz rysunek na następnej stronie). Pod koniec każdej godziny, dnia itd. zaznacz swoje osiągnięcie. To, co reprezentuje wykres, to postęp. Jeśli przedłużysz oś X, zobaczysz, że w końcu osiągniesz swój upragniony cel. Pamiętaj, że wykresy i system obrazów bardzo motywują nasz umysł. My- ślimy obrazami. Kiedy któregoś dnia opadniesz z sił, przypomnij sobie, jak wygląda Twój wykres postępów (postaraj się dźwignąć swój wykres). A U T O M O T Y W A C J A | 5 1 TWOJE MOMENTUM Momentum ma różne prędkości. Może masz kolegę, który wytwo- rzył momentum. Ja nazywam takich ludzi „płonącymi”, tzw. fired-up. Tworzą oni nowe plany rozwoju, szukają nowych klien- tów, motywują innych do działania, wymyślają i upraszczają pewne procesy w firmie. Chciałbyś mieć takiego pracownika, kolegę, który Cię zapali do nowych idei? Każdy może to osiągnąć, jednak wy- maga to treningu. Dla jednego momentum będzie trwało dzień po dniu, dla drugiego godzina po godzinie, a dla innych tylko na czas jednego zadania. Musisz znaleźć powody do działania i przeszkody, które Cię obecnie zatrzymują: może boisz się odrzucenia, wolisz telewizję niż siłownię, przedkładasz kolegów z pracy nad własną rodzinę. · · · 5 2 | M O T Y W A C J A B E Z G R A N I C Za każdym razem masz wybór i za każdym razem prawdopo- dobnie wybierałeś rzecz, która stwarzała natychmiastową przy- jemność. Skupiając umysł na tym, czego chcesz, powiedz sobie z uśmiechem: „Do przodu, dziecino”. Wstań ze swojego miejsca, wyprostuj się, popatrz przez okno i wypowiedz: „Do przodu, dzie- cino” lub „Jestem pitbullem, do dzieła”. Jak często, wiedząc, że mu- sisz coś zrobić, kładłeś się na kanapę i patrzyłeś w ścianę lub sufit? Powody do działania: klienci, którzy czekają; dzieci do wykarmienia; nowa „zabawka” związana z Twoim hobby; prestiż, który osiągniesz; konsekwencje lub nagrody, które osiągniesz. · · · · · Cegiełki W dniu 2 czerwca 1995 roku kapitan Sił Powietrznych USA Scott O’Grandy został wysłany na tereny Bośni z misją oczyszczenia nieba z nieprzyjacielskich samolotów bombardujących cywilne wioski. O’Grandy leciał razem z innym samolotem, kiedy został trafiony. Znajdował się na wysokości 8 km nad ziemią. O’Grandy katapultował się, ale nikt przez sześć dni nie wiedział, czy żyje, czy nie. Kiedy pocisk trafił w jego samolot, O’Grandy myślał, że zginie, i zaczął się modlić, dziękując Bogu za życie i prosząc, by pozwolił mu przetrwać. Jego modlitwy zostały wysłuchane, bo spadochron zadziałał bez problemu i pilot wylądował bezpiecznie na terytorium wroga. Gdy spadał, widział gromady ludzi idących, by go pojmać. Wbiegł więc do gęstego lasu i przywarł do ziemi. Przez następne sześć dni starał się leżeć nieruchomo, ponieważ ciągle koło niego prze- chodzili jacyś żołnierze, czasami nawet w odległości paru centy- metrów. Spędził te dni na modlitwie. Po trzech dniach bardzo się A U T O M O T Y W A C J A | 5 3 odwodnił i ponownie zaczął się modlić. Jego modlitwy i tym razem zostały wysłuchane, bo spadł deszcz. O’Grandy nasączył gąbkę wodą i schował ją do torby, by mieć wodę na potem. Kilka dni później znowu się odwodnił, ale poradził sobie, wyciskając wodę ze skarpetek, które wciąż były nieco wilgotne po ostatnim deszczu. Inny kapitan, Hanford, wracał ze swojej misji nad Bośnią i z po- wodu małej ilości paliwa musiał wracać przez strefę, w której został zestrzelony O’Grandy. O’Grandy modlił się tego dnia, by ktoś odkrył, że wciąż żyje. Kolejny już raz włączył radio i nagle usłyszał głos kapitana Hanforda. Został uratowany sześć godzin później. Swoją historię zakończył tymi słowami: „Chociaż byłem sam, nigdy nie byłem samotny”. O’Grandy rozumiał słowa króla Dawida: „Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz (nieprzyjaciół), moje serce bać się nie będzie” (Psalm 27,3). WYJŚCIE Z BLOKÓW, CZYLI PORANNY START Miałem przyjemność spędzić kilka miesięcy z kilkoma amerykań- skimi multimilionerami. Moje marzenie spełniło się, bo uczyłem się od najlepszych. Jednak nauka ta była dziwna i bardzo zaska- kująca. Każda z tych osób miała pewne nawyki, które, jak się oka- zało, dawały niesamowite skupienie, wytrzymałość i siłę do działa- nia na resztę dnia. Dzisiaj widzę to każdego dnia, kiedy sportowcy wyskakują ze swoich bloków startowych. Wystrzał i start. Kiedy wstajesz rano — nieważne, co Cię budzi: promyk słońca czy budzik — i otwierasz oczy, musi przepełniać Cię wdzięczność. Wiesz, jest wiele osób, które nie miało tego szczęścia co Ty i się po prostu nie obudziło! OK, nie będę tutaj stosował negatywnej motywacji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Motywacja bez granic
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: