Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 010423 21563342 na godz. na dobę w sumie
Motywowanie w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Motywowanie w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 239
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488026-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Jeśli przedsiębiorstwo ma osiągnąć zamierzone cele, każdy kierownik musi przydzielać podległym pracownikom zadania odpowiednie do ich kwalifikacji i umiejętności. To jednak nie wystarczy. Swoim działaniem powinien także wyzwolić wolę i chęć działania pracowników, powinien kształtować pożądane przez niego ich zachowania i postawy. Sukces zależy tu od tego, czy zna mechanizmy motywowania, jakie posiada i jakich używa środków i narzędzi motywowania, czy potrafi stosować je w zależności od sytuacji. Niniejsza książka systematyzuje wiedzę praktyczną na ten temat  również  w obliczu zmian spowodowanych wprowadzaniem nowoczesnych technologii.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To wła- śnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowo- lenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przed- siębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zro- zumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rze- telną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi do- kształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw do- stosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształ- cającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wy- dawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury : prof. dr hab. Kazimierz Perechuda Autorzy: Barcewicz Mirosław – rozdz. 8. Bednarz Leszek – rozdz. 9. Budka Jan – pkt. 2.2, 2.4.2, 5.3. Czyrek Eugeniusz – rozdz. 7. Hasińska Zofia – pkt. 5.4, 6.1.1, 6.1.3, 6.2.2. Jasiński Zdzisław – wstęp, rozdz. 1 i 3. Kopertyńska Wanda – pkt. 2.1, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 5.1, 5.5. Smolbik-Jęczmień Alicja – rozdz. 4, pkt. 5.2, 5.6. Tracz Ewa – pkt. 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3. Redakcja naukowa: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński Recenzent © Copyright by: Zdzisław Jasiński 1998; Wydawnictwo „Placet” 1998 Wydanie e-book Wydawca: Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa tel. 839-36-26; fax 839-67-61 e-mail redakcja@placet.pl KSIĘGARNIA INTERNETOWA www.placet.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN 978-83-7488-026-8 Skład i łamanie: PLACET Wersja: e-book Przedmowa Marketingowa recepta na sukces każdego przedsiębiorstwa to dostar- czanie produktów i usług o jak najlepszej użyteczności po jak najniższej cenie. Prostota tej zasady nie przekłada się jednak na równie łatwą realizację. Prze- ciwnie, na obydwie te cechy składa się szereg elementów zależnych od wielu czynników możliwych do uzyskania lub wystąpienia w określonych warunkach i czasie. W sumie tworzy to nieskończoną liczbę możliwych kombinacji wa- runków i czynników, na kształtowanie których w dużej mierze mamy wpływ. Tylko świadoma działalność człowieka jest w stanie wpłynąć na sterowanie tym zbiorem niewiadomych i nadać mu pożądany kierunek. Niezależnie od tego czy, i w jakiej skali, makro lub mikro, możemy wpływać na otaczającą nas rzeczywistość, musimy przede wszystkim odczuwać potrzebę działania. Wyni- ka ona z konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, a w dalszej kolejności może wynikać z samej naszej osobowości, ale najczęściej musi być świadomie wywoływana przez odpowiednie czynniki motywujące i to jest właśnie temat tej książki. Co uczynić, i jak to zrobić, aby ludzie zgodnie ze sobą współpracując, chcieli, znając misję i cele przedsiębiorstwa, urzeczywistniać je tworząc okre- ślone dobra zgodnie z pierwszą zasadą marketingu. Nie ma niestety jednolitej recepty postępowania motywacyjnego i ta książka takiej recepty nie daje. Autorzy starają się natomiast przedstawić szeroką gamę sposobów motywo- wania oraz ich znaczenie i wpływ na wykonywaną pracę. Polskie przedsiębiorstwa państwowe transformujące swój system gospo- darczy do wymogów rynkowych oraz młode przedsiębiorstwa prywatne, aby sprostać zagranicznej konkurencji, muszą większą uwagę zwrócić na budowę właściwych zespołów pracowniczych, permanentne ich kształcenie i motywo- wanie. Naczelną zasadą jest godziwa zapłata za efekty pracy, a nie za samą obecność. I tu książka wskazuje różne sposoby kształtowania płac i ich moty- wacyjne oddziaływanie. Jednak w miarę jak rynek pracy staje się coraz bar- dziej wyrównany i trudny, systemy płac tracą swoje główne motywacyjne znaczenie na korzyść elementów pozapłacowych, jak właściwy dobór ludzi do zespołów i zadań, lepsza organizacja, zwiększenie partycypacji w zarządzaniu, planowanie karier, systemy ocen, szkolenia i rozwoju, itp. Wszystkie te narzę- dzia jasno i zrozumiale opisane są w tej publikacji natomiast kierownictwu pozostaje ich dobór do konkretnych warunków przedsiębiorstwa. Tak jak prosta zasada marketingowa w dzisiejszych wysoce turbulentnych czasach nie wystarcza, tak i ta praca byłaby ułomna ograniczając się do przedstawionych zagadnień. O sukcesie przedsiębiorstwa na rynkach między- narodowych dziś decyduje zdolność do innowacji i permanentne doskonale- nie jakości. Cykl życia produktu na rynku skraca się. Produkty bardzo dobre zastępowane są przez jeszcze lepsze. Postęp ten nie zależy już od jednostki, ale jest udziałem całych załóg. Zgodnie z japońskimi zasadami kształtowania jakości każdy na każdym stanowisku tę totalną jakość wypracowuje. Moty- wowanie do pracy twórczej i zachowań projakościowych, a także do przeła- mywania barier w stosowaniu technik informatycznych i high-tech nie mogło więc umknąć uwadze autorów tej książki. Jeli dodamy, że zespół autorski współpracuje z wieloma przedsiębior- stwami współtworząc ich systemy organizacji i motywowania, a tu przedsta- wia swoje praktyczne doświadczenia będziemy mieli gwarancję rzetelności i przydatności tej publikacji. Sądzę, że z powodzeniem wiedzę i wskazówki w niej zawarte mogą służyć studentom i praktyce życia gospodarczego. Czego życzy jej czytelnikom prof. Kazimierz Perechuda Spis treści Przedmowa prof. Kazimierza Perechudy WSTĘP CZĘŚĆ I ŚRODKI I NARZĘDZIA STOSOWANE W PROCESIE MOTYWACYJNYM ROZDZIAŁ 1. PROCES MOTYWACYJNY I JEGO PRZEBIEG 1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania w działalności kierowniczej 2. Proces motywacyjny i jego struktura Literatura: ROZDZIAŁ 2. PŁACE JAKO INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 1. Systemy motywowania płacowego 2. Formy płac 3. Wewnętrzna struktura płac 4. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia 4.1. Kształtowanie płacy zasadniczej 4.2. Premia jako instrument motywowania 4.2.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka 4.2.2. Warunki skutecznego premiowania 4.3. Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia Literatura: ROZDZIAŁ 3. MOTYWACYJNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRACY 1. Organizacja pracy jako źródło motywacji 2. Motywacyjne formy organizacji pracy 2.1. Rotacja pracy 2.2. Rozszerzanie pracy 2.3. Wzbogacenie pracy 2.4. Grupowe formy organizacji pracy Literatura: ROZDZIAŁ 4. MOTYWACYJNA ROLA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH 1. Pojęcie i rola partycypacji pracowniczej w zarządzaniu 2. Formy partycypacji pracowniczej 3. Motywacyjny model partycypacji decyzyjnej 4. Partycypacja w praktyce różnych firm Literatura: 5 10 14 14 17 21 22 22 24 30 34 34 43 44 49 50 53 54 54 56 56 58 60 60 63 64 64 69 76 80 85 ROZDZIAŁ 5. MOTYWOWANIE ELEMENTAMI PROCESU KADROWEGO 1. Dobór pracowników 2. Planowanie karier 2.1. Pojęcie i znaczenie planowania karier 2.2. Motywowanie na poszczególnych etapach kariery pracownika 2.3. Planowanie karier a problem dostosowania i niedostosowania pracowników 2.4. Sposoby oddziaływania na kariery pracownicze 3. System ocen pracowniczych 3.1. Motywacyjne cele ocen pracowniczych 3.2. Procedura opracowania systemu ocen 4. Szkolenie i rozwój personelu 5. Systemy awansowania 6. Rozwiązanie stosunku pracy Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy (ankieta personalna) Załącznik nr 2 Karta opisu stanowiska Załącznik nr 3 Karta uzgodnień dotycząca zatrudnienia Załącznik nr 4 Arkusz oceny kierowników zakładów Załącznik nr 5 Fragment instrukcji dla identyfikacji kryteriów oceny pracowników. Literatura: ROZDZIAŁ 6. UWARUNKOWANIA PRZEBIEGU PROCESÓW MOTYWACYJNYCH 1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.1. System społeczno-gospodarczy 1.2. Uwarunkowania socjo-kulturowe 1.3. System prawny 2. Uwarunkowania wewnętrzne 2.1. Wielkość i pozycja ekonomiczna przedsiębiorstwa na rynku 2.2. Cechy zasobów kadrowych 2.3. Specyfika i warunki procesu pracy Literatura: CZĘŚĆ II MOTYWOWANIE W WYBRANYCH OBSZARACH PRZEDSIĘBIORSTWA ROZDZIAŁ 7. MOTYWOWANIE DO PRACY TWÓRCZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1. Znaczenie pracy twórczej w gospodarce 2. Natura procesu i produktu twórczego 3. Ogólne zasady tworzenia klimatu dla działalności twórczej 4. Zasady automotywacji do pracy twórczej 5. Cechy grup twórczych przydatne dla zarządzania 6. Motywatory twórczości w biznesie 86 86 94 94 96 100 102 108 108 110 118 132 138 144 146 147 148 153 157 159 159 159 166 172 177 177 180 185 189 192 192 194 198 199 202 204
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Motywowanie w przedsiębiorstwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: