Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 010558 22974822 na godz. na dobę w sumie
Motywowanie w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Motywowanie w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-003-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeśli przedsiębiorstwo ma osiągnąć zamierzone cele, każdy kierownik musi przydzielać podległym pracownikom zadania odpowiednie do ich kwalifikacji i umiejętności. To jednak nie wystarczy. Swoim działaniem powinien także wyzwolić wolę i chęć działania pracowników, powinien kształtować pożądane przez niego ich zachowania i postawy. Sukces zależy tu od tego, czy zna mechanizmy motywowania, jakie posiada i jakich używa środków i narzędzi motywowania, czy potrafi stosować je w zależności od sytuacji. Niniejsza książka systematyzuje wiedzę praktyczną na ten temat; również; w obliczu zmian spowodowanych wprowadzaniem nowoczesnych technologii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

pod redakcją Zdzisława Jasińskiego MOTYWOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE UWALNIANIE LUDZKIEJ PRODUKTYWNOŚCI e-book 3 Warszawa 2007 WYDAWNICTWO PLACET Przedmowa Marketingowa recepta na sukces każdego przedsiębiorstwa to dostarcza- nie produktów i usług o jak najlepszej użyteczności po jak najniższej cenie. Prostota tej zasady nie przekłada się jednak na równie łatwą realizację. Prze- ciwnie, na obydwie te cechy składa się szereg elementów zależnych od wielu czynników możliwych do uzyskania lub wystąpienia w określonych warun- kach i czasie. W sumie tworzy to nieskończoną liczbę możliwych kombinacji warunków i czynników, na kształtowanie których w dużej mierze mamy wpływ. Tylko świadoma działalność człowieka jest w stanie wpłynąć na ste- rowanie tym zbiorem niewiadomych i nadać mu pożądany kierunek. Nieza- leżnie od tego czy, i w jakiej skali, makro lub mikro, możemy wpływać na otaczającą nas rzeczywistość, musimy przede wszystkim odczuwać potrzebę działania. Wynika ona z konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, a w dalszej kolejności może wynikać z samej naszej osobowo(cid:1)ci, ale najczęściej musi być świadomie wywoływana przez odpowiednie czynni- ki motywujące i to jest właśnie temat tej książki. Co uczynić, i jak to zrobić, aby ludzie zgodnie ze sobą współpracując, chcieli, znając misję i cele przedsiębiorstwa, urzeczywistniać je tworząc okre- ślone dobra zgodnie z pierwszą zasadą marketingu. Nie ma niestety jednolitej recepty postępowania motywacyjnego i ta książka takiej recepty nie daje. Autorzy starają się natomiast przedstawić szeroką gamę sposobów motywo- wania oraz ich znaczenie i wpływ na wykonywaną pracę. Polskie przedsiębiorstwa państwowe transformujące swój system gospo- darczy do wymogów rynkowych oraz młode przedsiębiorstwa prywatne, aby sprostać zagranicznej konkurencji, muszą większą uwagę zwrócić na budowę właściwych zespołów pracowniczych, permanentne ich kształcenie i moty- wowanie. Naczelną zasadą jest godziwa zapłata za efekty pracy, a nie za sa- mą obecność. I tu książka wskazuje różne sposoby kształtowania płac i ich motywacyjne oddziaływanie. Jednak w miarę jak rynek pracy staje się coraz bardziej wyrównany i trudny, systemy płac tracą swoje główne motywacyjne znaczenie na korzyść elementów pozapłacowych, jak właściwy dobór ludzi do zespołów i zadań, lepsza organizacja, zwiększenie partycypacji w zarzą- dzaniu, planowanie karier, systemy ocen, szkolenia i rozwoju, itp. Wszystkie 5 te narzędzia jasno i zrozumiale opisane są w tej publikacji natomiast kierow- nictwu pozostaje ich dobór do konkretnych warunków przedsiębiorstwa. Tak jak prosta zasada marketingowa w dzisiejszych wysoce turbulentnych czasach nie wystarcza, tak i ta praca byłaby ułomna ograniczając się do przedstawionych zagadnień. O sukcesie przedsiębiorstwa na rynkach mię- dzynarodowych dziś decyduje zdolność do innowacji i permanentne dosko- nalenie jakości. Cykl życia produktu na rynku skraca się. Produkty bardzo dobre zastępowane są przez jeszcze lepsze. Postęp ten nie zależy już od jed- nostki, ale jest udziałem całych załóg. Zgodnie z japońskimi zasadami kształ- towania jakości każdy na każdym stanowisku tę totalną jakość wypracowuje. Motywowanie do pracy twórczej i zachowań projakościowych, a także do przełamywania barier w stosowaniu technik informatycznych i high-tech nie mogło więc umknąć uwadze autorów tej książki. Je(cid:1)li dodamy, że zespół autorski współpracuje z wieloma przedsiębior- stwami współtworząc ich systemy organizacji i motywowania, a tu przedsta- wia swoje praktyczne doświadczenia będziemy mieli gwarancję rzetelności i przydatności tej publikacji. Sądzę, że z powodzeniem wiedzę i wskazówki w niej zawarte mogą służyć studentom i praktyce życia gospodarczego. czego życzy jej czytelnikom prof. Kazimierz Perechuda 6 Spis treści Przedmowa prof. Kazimierza Perechudy WST(cid:24)P CZ(cid:3)(cid:4)(cid:5) I (cid:4)RODKI I NARZ(cid:3)DZIA STOSOWANE W PROCESIE MOTYWACYJNYM ROZDZIA(cid:22) 1. PROCES MOTYWACYJNY I JEGO PRZEBIEG 1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania w dzia alno ci kierowniczej 2. Proces motywacyjny i jego struktura Literatura: ROZDZIA(cid:22) 2. P(cid:22)ACE JAKO INSTRUMENT ODDZIA(cid:22)YWANIA MOTYWACYJNEGO 1. Systemy motywowania p acowego 2. Formy p ac 3. Wewn-trzna struktura p ac 4. Zasady kszta towania sk adników wynagrodzenia 4.1. Kszta towanie p acy zasadniczej 4.2. Premia jako instrument motywowania 4.2.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka 4.2.2. Warunki skutecznego premiowania 4.3. Zasady kszta towania pozosta ych sk adników wynagrodzenia Literatura: ROZDZIA(cid:22) 3. MOTYWACYJNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRACY 1. Organizacja pracy jako 2ród o motywacji 2. Motywacyjne formy organizacji pracy 2.1. Rotacja pracy 2.2. Rozszerzanie pracy 2.3. Wzbogacenie pracy 2.4. Grupowe formy organizacji pracy Literatura: ROZDZIA(cid:22) 4. MOTYWACYJNA ROLA UPRAWNIE PRACOWNICZYCH 1. Poj-cie i rola partycypacji pracowniczej w zarz8dzaniu 2. Formy partycypacji pracowniczej 3. Motywacyjny model partycypacji decyzyjnej 4. Partycypacja w praktyce ró9nych firm Literatura: 7 5 11 17 17 20 24 25 25 27 33 36 36 45 46 51 52 55 57 57 59 59 61 63 63 66 67 67 72 79 83 87 ROZDZIA(cid:22) 5. MOTYWOWANIE ELEMENTAMI PROCESU KADROWEGO 89 89 1. Dobór pracowników 97 2. Planowanie karier 97 2.1. Poj-cie i znaczenie planowania karier 2.2. Motywowanie na poszczególnych etapach kariery pracownika 99 103 2.3. Planowanie karier a problem dostosowania i niedostosowania pracowników 105 2.4. Sposoby oddzia ywania na kariery pracownicze 3. System ocen pracowniczych 110 110 3.1. Motywacyjne cele ocen pracowniczych 112 3.2. Procedura opracowania systemu ocen 120 4. Szkolenie i rozwój personelu 5. Systemy awansowania 133 139 6. Rozwi8zanie stosunku pracy 145 Za 8cznik nr 1 Kwestionariusz osobowy (ankieta personalna) 147 Za 8cznik nr 2 Karta opisu stanowiska Za 8cznik nr 3 Karta uzgodnie dotycz8ca zatrudnienia 148 149 Za 8cznik nr 4 Arkusz oceny kierowników zak adów 154 Za 8cznik nr 5 Fragment instrukcji dla identyfikacji kryteriów oceny pracowników. Literatura: 158 ROZDZIA(cid:22) 6. UWARUNKOWANIA PRZEBIEGU PROCESÓW MOTYWACYJNYCH 1. Uwarunkowania zewn-trzne 1.1. System spo eczno-gospodarczy 1.2. Uwarunkowania socjo-kulturowe 1.3. System prawny 2. Uwarunkowania wewn-trzne 2.1. Wielko B i pozycja ekonomiczna przedsi-biorstwa na rynku 2.2. Cechy zasobów kadrowych 2.3. Specyfika i warunki procesu pracy Literatura: CZ(cid:3)(cid:4)(cid:5) II MOTYWOWANIE W WYBRANYCH OBSZARACH PRZEDSI(cid:3)BIORSTWA ROZDZIA(cid:22) 7. MOTYWOWANIE DO PRACY TWÓRCZEJ W PRZEDSI(cid:3)BIORSTWIE 1. Znaczenie pracy twórczej w gospodarce 2. Natura procesu i produktu twórczego 3. Ogólne zasady tworzenia klimatu dla dzia alno ci twórczej 4. Zasady automotywacji do pracy twórczej 8 161 161 161 168 173 177 177 180 185 188 193 193 195 198 200 5. Cechy grup twórczych przydatne dla zarz8dzania 6. Motywatory twórczo ci w biznesie Uwagi ko cowe Literatura: 202 204 209 210 ROZDZIA(cid:22) 8. MOTYWOWANIE DO ZACHOWA PROJAKO(cid:4)CIOWYCH 211 1. Motywacja dla jako ci 214 2. Motywowanie a wprowadzanie i podtrzymywanie systemu zarz8dzania jako ci8 w praktyce gospodarczej 217 218 przyk ad 1 Oracle Deutschland 219 przyk ad 2 Rockwell Body and Chassis Systems 220 przyk ad 3 Zak a Elektrod W-glowych S.A. 221 przyk ad 4 Krakowska Fabryka Kabli Literatura: 222 ROZDZIA(cid:22) 9. MOTYWOWANIE W PROCESIE IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW 223 INFORMATYCZNYCH 1. Psychosocjologiczne uwarunkowania procesu implementacji systemów informatycznych 2. Tradycyjne podej cie do procesu implementacji systemu informatycznego 3. Wspó czesne podej cie do procesu implementacji systemów informatycznych 3.1. Planowanie zmian 3.2. Edukacja w procesie zmian 3.3. Motywacyjna rola projektu organizacyjno-personalego Literatura: 225 227 229 230 232 234 237 9 WSTĘP Przebieg procesu kierowania, jego skuteczność i ostateczne wyniki zależą w dużej mierze od kierownika, od tego co sobą reprezentuje, jakie posiada kwalifikacje, umiejętności, jak się zachowuje, jakie przyjmuje postawy w różnych sytuacjach. Kierownik będąc głównym ośrodkiem decyzyjnym w systemie pracy wy- znacza swoim działaniem wyniki systemu w znacznie większym stopniu niż każdy inny pracownik. On decyduje, jakie i kiedy podjąć działania, kto i w jaki sposób ma je wykonać, jak przeciwdziałać trudnościom. Do niego należy rozwiązywanie bieżących problemów. Dobra praca kierownika to duża szan- sa na prawidłowe funkcjonowanie systemu pracy. Z kolei jego błędy i nie- udolność mogą zniszczyć wysiłek wszystkich podległych mu pracowników. Aby system pracy osiągnął zamierzone cele kierownik musi przydzielać zadania podległym mu pracownikom odpowiednio do ich kwalifikacji i umie- jętności, musi zorganizować im odpowiednie stanowiska pracy. To jednak nie wystarczy. Swoim działaniem powinien także wyzwolić wolę i chęć działania pracowników, powinien kształtować – pożądane przez niego – ich zachowa- nia i postawy. Sukces na tym polu zależy od tego jak realizuje (w jakim stylu) proces motywacyjny, czy zna jego mechanizm, jakie zna, jakie posiada i ja- kich używa środków i narzędzi motywacyjnych, czy uwzględnia w tych dzia- łaniach uwarunkowania sytuacyjne. Badania i analizy działalności kierowników w różnych systemach pracy wykazały wiele zastrzeżeń. Dużo w tej działalności dowolności, błędnych decyzji wynikających z niewiedzy jak i z faktu, że jedynym ich wyznaczni- kiem jest własne doświadczenie (nie zawsze dobre), nabyte przez lata w śro- dowisku pracy. Rezultaty badań oraz przyjęte założenie, że motywowanie to ważny i szczególnie trudny element w działaniach każdego kierownika pozwoliły sformułować cel pracy. Celem pracy jest wyposażenie kadry kierowniczej w podstawowe wiadomości o narzędziach i instrumentach motywacyjnego oddziaływania, wskazanie i przekonanie, że oprócz powszechnie uznawa- nych motywatorów płacowych ważną rolę mogą odgrywać również inne mo- 11 tywatory. Praca ma systematyzować wiedzę praktyczną, być źródłem głęb- szego poznania problemu i inspiracją do doskonalenia działalności kierow- niczej. Praca składa się z dwóch części. Część I wyjaśnia istotę motywowania, jego cel i zadania. Prezentuje przebieg i strukturę procesu motywacyjnego. Określa zasady kształtowania składników wynagradzania w przedsiębiorstwie (płacy zasadniczej, premii oraz pozostałych składników). Wyjaśnia motywa- cyjne aspekty stosowanych rozwiązań płacowych oraz formułuje warunki ich skuteczności. Przedstawia organizację pracy jako źródło motywacji pracow- niczej. Omawia różne motywacyjne formy organizacji pracy i ich siłę moty- wacyjną, wskazuje sytuacje w których dają one najlepsze rezultaty. Podkreśla motywacyjne znaczenie udziału pracowników w procesach decyzyjnych zwracając uwagę na rozmaite formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu jako cenne i skuteczne narzędzie oddziaływania, zwłaszcza w długim okresie (np. przyznanie kompetencji stanowiących udział w radach nadzorczych, kołach jakości, partycypacji finansowej, itp.). Zwraca także uwagę na moty- wacyjne znaczenie decyzji podejmowanych w procesach kadrowych (dobo- rze pracowników na stanowiska pracy, planowaniu ich kariery i awansów, budowaniu systemu ocen pracowniczych, działalności szkoleniowej, a nawet w rozwiązywaniu stosunku pracy). W tej części pracy omawia się także uwa- runkowania przebiegu procesów motywacyjnych, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Wskazuje się tu na elementy, które mogą ułatwiać lub utrud- niać motywowanie do pracy. Część II prezentuje problem motywacji w konkretnych obszarach działal- ności przedsiębiorstwa. Wybrano te obszary, które mają istotne znaczenie dla firm funkcjonujących wśród konkurencyjnych podmiotów gospodarczych, które mogą dać im przewagę na rynku. I tak rozdział VII dotyczy obszaru pra- cy twórczej. Podkreśla jej rolę i znaczenie dla przedsiębiorstwa. Wskazuje w jaki sposób kierownicy mogą stymulować odkrywcze i innowacyjne za- chowania swoich pracowników, jak tworzyć klimat sprzyjający kreowaniu nowych rozwiązań i twórczemu myśleniu. Rozdział VIII z kolei przedstawia, jak można motywować pracowników firmy do zachowań projakościowych. Przedstawione są tu przykłady rozwiązań motywacyjnych zastosowanych w praktyce gospodarczej przez różne firmy. Ostatni rozdział pracy poświęco- ny jest motywowaniu w procesach implementacji systemów informatycznych. 12 Wiele przedsiębiorstw by sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki i pokonać trudności w procesach zarządzania wprowadza technologie infor- matyczne. Z uwagi na „rewolucyjny” charakter tych zmian często powstają opory wśród użytkowników niwelujące możliwości techniczne sprzętu i oprogramowania. Jak pokonać te opory, jak motywować szerokie grupy pra- cowników do zachowań sprzyjających przyjmowaniu rozwiązań opartych na technologiach informatycznych, to właśnie treść tego rozdziału. Omówione tu problemy przedstawione zostały na przykładzie implementacji systemów zarządzania klasy MRP II (Manufacturing Resource Planning). Książka jest rezultatem wieloletnich własnych prac autorów w dziedzinie zarządzania pracą wykonywanych w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także rezultatem ich doświadczeń zebranych w trakcie realizacji prac badawczych i wdrożeniowych prowadzo- nych we współpracy z organizacjami gospodarczymi. Rozważania na temat motywowania zawarte w tej książce adresowane są do osób zgłębiających ten problem. Mogą być wykorzystane przez kadrę kie- rowniczą przedsiębiorstw (kierującą zespołami pracowniczymi), jak również przez tych, którzy przygotowują się do objęcia stanowisk kierowniczych. Książka może być również wykorzystana jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków organizacji i zarządzania. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Motywowanie w przedsiębiorstwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: