Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00612 004949 22932639 na godz. na dobę w sumie
Mowa ciała dla bystrzaków. Wydanie III - ebook/pdf
Mowa ciała dla bystrzaków. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2801-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Bądź bystrzakiem, czytaj język ciała!

Zdarza się, że niemal od razu nabieramy zaufania do rozmówcy, nawet jeśli go nie znamy. Uznajemy, że mówi szczerze, a przedstawiane argumenty brzmią przekonująco. Niekiedy z kolei wyczuwamy, że usłyszane słowa nie są wiarygodne. Że istnieje jakieś „drugie dno”, ukryte zamiary, a być może nawet próba oszustwa. Ta umiejętność odczytywania cudzych intencji, choć wydaje się magiczna, jest całkiem naturalna: polega na dostrzeganiu sygnałów płynących z mimiki, gestów, postawy ciała czy brzmienia głosu. Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak wiele zdradza jego ciało.

Trzymasz w dłoni kolejne wydanie bestsellerowej książki, dzięki której szybko rozwiniesz swoje naturalne umiejętności odczytywania mowy ciała i... posługiwania się nią. Co prawda całkowite kontrolowanie własnych sygnałów pozawerbalnych jest niezwykle trudne, jednak dzięki tej książce będziesz bardziej świadomy, jaki przekaz wysyła Twoje ciało. Oprócz analizy roli, jaką poszczególne części ciała odgrywają w ukazywaniu myśli, emocji i nastawienia, znajdziesz tu także wskazówki, jak interpretować język ciała innych. Szybko przekonasz się, jak wartościowym narzędziem jest język ciała! Dowiedz się, jak: W tej książce znajdziesz:

Poznaj najbardziej pierwotny i uniwersalny język — język ciała!


Elizabeth Kuhnke jest najwyższej klasy autorytetem w dziedzinie komunikacji pozawerbalnej. Jest założycielką Kuhnke Communication, która zrzesza ekspertów w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Kuhnke prowadzi warsztaty, kursy i programy szkoleniowe, często też przemawia na międzynarodowych konferencjach. Jest uznanym praktykiem NLP. Posiada ogromne doświadczenie w coachingu umiejętności komunikowania się.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Body Language For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Olga Kwiecień z wykorzystaniem fragmentów książki „Mowa ciała dla bystrzaków” w tłumaczeniu Marty Czub ISBN: 978-83-283-2800-6 Original English language edition Copyright © 2015 John Wiley Sons, Ltd, Chichester, West Sussex. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2015 John Wiley Sons, Ltd, Chichester, West Sussex. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2016 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Dummies Man, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, Dummies Man i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/mocia3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorce ......................................................................................................................11 Podzi(cid:218)kowania od autorki .............................................................................................13 Wst(cid:218)p ............................................................................................................................15 O ksi(cid:200)(cid:285)ce .........................................................................................................................................16 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................16 Ikony u(cid:285)yte w ksi(cid:200)(cid:285)ce ........................................................................................................................17 Co dalej ...........................................................................................................................................17 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Wprowadzenie do mowy cia(cid:239)a ..................... 19 Rozdzia(cid:239) 1: Definicja j(cid:218)zyka cia(cid:239)a ..................................................................................21 Jak j(cid:218)zyk cia(cid:239)a przekazuje informacje ...................................................................................................21 Kilka chwil na wywarcie pierwszego wra(cid:285)enia .................................................................................23 Przekaz nie(cid:258)wiadomy ....................................................................................................................23 Zast(cid:218)powanie s(cid:239)ów gestykulacj(cid:200) .....................................................................................................24 Gesty podkre(cid:258)laj(cid:200)ce wypowied(cid:283) .....................................................................................................26 Fizyczne wzmocnienie wypowiedzi .................................................................................................27 Ujawnianie uczu(cid:202), nastawienia i przekona(cid:241) ....................................................................................28 Podstawowe rodzaje gestów ...............................................................................................................31 Gesty mimowolne .........................................................................................................................31 Gesty charakterystyczne ................................................................................................................32 Fa(cid:239)szywe gesty ..............................................................................................................................34 Mikrogesty ...................................................................................................................................34 Gesty przemieszczaj(cid:200)ce .................................................................................................................35 Gesty uniwersalne .........................................................................................................................36 Jak w pe(cid:239)ni wykorzysta(cid:202) j(cid:218)zyk cia(cid:239)a .....................................................................................................38 (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) przestrzenna ..............................................................................................................38 Przewidywanie ruchu ....................................................................................................................39 Osi(cid:200)ganie porozumienia dzi(cid:218)ki gestom odzwierciedlaj(cid:200)cym ..............................................................39 Stawanie si(cid:218) tym, kim chcesz .........................................................................................................40 Odczytywanie znaków i odpowiednia reakcja ..................................................................................41 Docenianie ró(cid:285)nic kulturowych ...........................................................................................................42 Poleć książkęKup książkę 4 Mowa cia(cid:239)a dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 2: Bli(cid:285)sze spojrzenie na zachowania niewerbalne ......................................... 43 Historia j(cid:218)zyka cia(cid:239)a ..........................................................................................................................43 Ma(cid:239)powanie przodków ..................................................................................................................44 Najpierw gesty, potem mowa .........................................................................................................44 Praktyczne wykorzystanie j(cid:218)zyka cia(cid:239)a .................................................................................................44 Kinezyka: kategorie gestów ............................................................................................................45 Reakcje wrodzone .........................................................................................................................48 Gesty wyuczone ............................................................................................................................49 Ostatnie s(cid:239)owo w kwestii zachowa(cid:241) niewerbalnych ...............................................................................50 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Zaczynaj(cid:200)c od góry ...................................53 Rozdzia(cid:239) 3: Rusz g(cid:239)ow(cid:200)! ................................................................................................ 55 Demonstracja w(cid:239)adzy i autorytetu .......................................................................................................55 Sygnalizowanie wy(cid:285)szo(cid:258)ci ..............................................................................................................56 Demonstrowanie arogancji ............................................................................................................56 Okazywanie agresji .......................................................................................................................56 Wyra(cid:285)anie dezaprobaty .................................................................................................................57 Przekazywanie odmowy ................................................................................................................58 Zastraszaj(cid:200)ca pozycja katapulty .....................................................................................................58 Odrzucanie g(cid:239)owy na znak sprzeciwu .............................................................................................59 Skini(cid:218)cie ......................................................................................................................................59 Dotykanie czyjej(cid:258) g(cid:239)owy .................................................................................................................60 Okazywanie zgody i zach(cid:218)ty: potakiwanie ...........................................................................................60 Zach(cid:218)ta do dalszego mówienia ......................................................................................................61 Okazywanie zrozumienia ...............................................................................................................61 Mikropotakiwanie .........................................................................................................................62 Okazywanie uwagi i zainteresowania ..................................................................................................62 Uk(cid:239)on ..........................................................................................................................................63 Tête-à-tête ...................................................................................................................................63 Wskazywanie uleg(cid:239)o(cid:258)ci lub niepokoju .................................................................................................63 Pochylanie ...................................................................................................................................64 Pocieszaj(cid:200)cy gest ko(cid:239)yski ...............................................................................................................64 Obejmowanie g(cid:239)owy ......................................................................................................................65 Okazywanie znudzenia ......................................................................................................................65 Okazywanie g(cid:239)(cid:218)bokiego namys(cid:239)u ........................................................................................................66 G(cid:239)owa opieraj(cid:200)ca si(cid:218) na d(cid:239)oni ........................................................................................................67 G(cid:239)adzenie podbródka ....................................................................................................................67 Rozdzia(cid:239) 4: Mimika ........................................................................................................ 69 Komunikowanie uczu(cid:202) w sytuacjach, gdy u(cid:285)ycie s(cid:239)ów jest niestosowne ..................................................69 Rozpoznawanie mimiki wzmacniaj(cid:200)cej przekaz werbalny .....................................................................71 Maskowanie emocji ...........................................................................................................................74 Wyra(cid:285)anie ró(cid:285)norodnych emocji .........................................................................................................74 Okazywanie szcz(cid:218)(cid:258)cia ...................................................................................................................75 Okazywanie smutku ......................................................................................................................76 Demonstrowanie odrazy i pogardy .................................................................................................76 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 5 Wyra(cid:285)anie z(cid:239)o(cid:258)ci ...........................................................................................................................77 Rozpoznawanie zaskoczenia i ujawnianie strachu ............................................................................77 Demonstrowanie zainteresowania ...................................................................................................79 Rozdzia(cid:239) 5: Si(cid:239)a spojrzenia ............................................................................................81 Moc uporczywego spojrzenia .............................................................................................................81 Okazywanie zainteresowania .........................................................................................................84 Tworzenie dobrych stosunków .......................................................................................................84 Tworzenie intymno(cid:258)ci ...................................................................................................................85 Okazywanie dezaprobaty, niezgody i innych ma(cid:239)o przyjemnych uczu(cid:202) ..............................................86 Okazywanie dominacji ..................................................................................................................86 Skuteczne spojrzenia w (cid:258)rodowisku biznesowym ..............................................................................88 W(cid:218)druj(cid:200)cy wzrok: przerywanie kontaktu wzrokowego ..........................................................................89 Wzrok wahad(cid:239)owy ........................................................................................................................90 Spojrzenie z ukosa ........................................................................................................................90 Opuszczenie oczu .........................................................................................................................91 W jaki inny sposób oczy przekazuj(cid:200) informacje ....................................................................................92 Mruganie i puszczanie oka ............................................................................................................92 Aktywne brwi: unoszenie brwi .......................................................................................................94 Rozszerzanie oczu ........................................................................................................................94 Zerkanie, b(cid:239)yskanie i trzepotanie ....................................................................................................95 Rozdzia(cid:239) 6: Czytanie z ust ..............................................................................................97 Ujawnianie my(cid:258)li, uczu(cid:202) i emocji ........................................................................................................97 Zaci(cid:258)ni(cid:218)te usta .............................................................................................................................98 Lu(cid:283)ne wargi .................................................................................................................................98 Zagryzanie warg ...........................................................................................................................98 Sztywna górna warga ....................................................................................................................99 Efektowne wydymanie ust ...........................................................................................................100 Napinanie ust i gryzienie si(cid:218) w j(cid:218)zyk ............................................................................................101 Zmiana pogl(cid:200)dów i zachowania ...................................................................................................102 Rozró(cid:285)nianie u(cid:258)miechów .................................................................................................................102 U(cid:258)miech przez zaci(cid:258)ni(cid:218)te wargi ....................................................................................................102 Szeroki u(cid:258)miech z zamkni(cid:218)tymi ustami .........................................................................................103 Krzywy u(cid:258)miech .........................................................................................................................103 U(cid:258)miech z opuszczon(cid:200) szcz(cid:218)k(cid:200) ....................................................................................................104 U(cid:258)miech z ukosa ........................................................................................................................104 Pe(cid:239)ny u(cid:258)miech ............................................................................................................................105 (cid:165)miech to najlepsze lekarstwo ..........................................................................................................106 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Tu(cid:239)ów, ko(cid:241)czyny górne i dolne ............... 109 Rozdzia(cid:239) 7: Co mówi tu(cid:239)ów ..........................................................................................111 Troch(cid:218) wi(cid:218)cej na temat wp(cid:239)ywu postawy cia(cid:239)a ...................................................................................111 Ocena w(cid:239)asnej postawy i tego, co o Tobie mówi ............................................................................112 Okazywanie intensywno(cid:258)ci uczu(cid:202) .................................................................................................113 Ujawnianie osobowo(cid:258)ci i charakteru .............................................................................................115 Poleć książkęKup książkę 6 Mowa cia(cid:239)a dla bystrzaków Trzy g(cid:239)ówne typy postawy cia(cid:239)a ........................................................................................................115 Stanie ........................................................................................................................................116 Siedzenie ...................................................................................................................................117 Le(cid:285)enie ......................................................................................................................................117 Zmiana nastawienia za pomoc(cid:200) zmiany pozycji .................................................................................118 Postawa jako wspomaganie komunikacji ...........................................................................................119 Ujawnianie statusu za pomoc(cid:200) pozycji cia(cid:239)a ..................................................................................119 Nachylanie si(cid:218) jako oznaka zainteresowania i sympatii ...................................................................120 Wzruszanie ramionami ....................................................................................................................121 Sygnalizowanie niewiedzy ...........................................................................................................122 Okazywanie niech(cid:218)ci do zaanga(cid:285)owania .......................................................................................123 Sugerowanie pe(cid:239)nych uleg(cid:239)o(cid:258)ci przeprosin ....................................................................................123 Rozdzia(cid:239) 8: Walka wr(cid:218)cz ............................................................................................. 125 Budowanie murów obronnych ..........................................................................................................125 R(cid:218)ce skrzy(cid:285)owane na piersi .........................................................................................................125 Dotykanie siebie: u(cid:258)cisk, poklepywanie i ca(cid:239)a reszta .......................................................................129 Umieszczanie przed sob(cid:200) przedmiotów ........................................................................................130 Ch(cid:239)odne przyj(cid:218)cie .......................................................................................................................130 Okazywanie przyja(cid:283)ni i szczero(cid:258)ci ....................................................................................................130 Dotykanie jako sposób przekazywania informacji ...............................................................................132 Tworzenie wi(cid:218)zi .........................................................................................................................133 Okazywanie dominacji ................................................................................................................134 Wzmacnianie przekazu ...............................................................................................................135 Zwi(cid:218)kszanie swoich wp(cid:239)ywów ......................................................................................................136 Obejmowanie podczas powitania i po(cid:285)egnania ..............................................................................136 Rozdzia(cid:239) 9: Niech przemówi(cid:200) r(cid:218)ce ............................................................................. 137 Do góry czy w dó(cid:239): czytanie z r(cid:218)ki ....................................................................................................137 Otwarte wn(cid:218)trza d(cid:239)oni ................................................................................................................138 Wn(cid:218)trze d(cid:239)oni skierowane w dó(cid:239) ..................................................................................................140 Zamkni(cid:218)te wn(cid:218)trze d(cid:239)oni z wycelowanym palcem ..........................................................................142 R(cid:218)ce do góry! .................................................................................................................................143 Ukrywanie d(cid:239)oni .........................................................................................................................143 Zacieranie r(cid:200)k: dobre dla Ciebie czy dobre dla mnie? ...................................................................143 Splatanie r(cid:200)k ..............................................................................................................................144 Zaci(cid:258)ni(cid:218)te d(cid:239)onie ........................................................................................................................144 Co mówi(cid:200) palce ..............................................................................................................................145 Precyzyjny uchwyt ......................................................................................................................146 Silny u(cid:258)cisk ................................................................................................................................147 Silny cios ...................................................................................................................................148 Iglica .........................................................................................................................................149 Chwytanie d(cid:239)oni, nadgarstków i r(cid:200)k ..............................................................................................149 Gestykulacja kciukami .................................................................................................................149 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Analiza u(cid:258)cisków d(cid:239)oni ....................................................................................................................151 Kto pierwszy wyci(cid:200)ga d(cid:239)o(cid:241) ..........................................................................................................151 Przekazywanie nastawienia ..........................................................................................................152 Przemieszczenie energii ...................................................................................................................155 Ulga w b(cid:218)bnieniu .......................................................................................................................155 Pokrzepienie w zabawie ..............................................................................................................156 R(cid:218)ka do nosa .............................................................................................................................156 R(cid:218)ka do policzka ........................................................................................................................157 R(cid:218)ka do brody ............................................................................................................................157 Rozdzia(cid:239) 10: Sta(cid:241) do walki ..........................................................................................159 Okazywanie nastawienia i stopnia zaanga(cid:285)owania za pomoc(cid:200) postawy ................................................159 Stawanie w rozkroku ...................................................................................................................160 Stanie na baczno(cid:258)(cid:202) .....................................................................................................................161 Pozycja przypory ........................................................................................................................162 Pozycja no(cid:285)yczek ........................................................................................................................163 Zaplatanie nóg ...........................................................................................................................164 Odzwierciedlanie uczu(cid:202) poprzez pozycj(cid:218) stóp ...................................................................................165 Wskazywanie w po(cid:285)(cid:200)danym kierunku ...........................................................................................165 Stopa wiercipi(cid:218)ta ........................................................................................................................166 Zaplatanie kostek u nóg ..............................................................................................................167 Podrygiwanie, machanie lub robienie kó(cid:239)ek ...................................................................................168 Style chodzenia ...............................................................................................................................168 Rozdzia(cid:239) 11: Akcesoria ................................................................................................169 U(cid:285)ywanie akcesoriów w celu odzwierciedlenia stanu umys(cid:239)u ...............................................................169 Okazywanie wewn(cid:218)trznego niepokoju ...........................................................................................170 Chwila namys(cid:239)u ..........................................................................................................................171 Po drugiej stronie okularów .............................................................................................................171 Zyskiwanie na czasie ..................................................................................................................172 Badanie sytuacji .........................................................................................................................172 Kontrolowanie rozmowy ..............................................................................................................173 Okazywanie oporu ......................................................................................................................173 Dystans i luz ..............................................................................................................................173 Okulary w biurze ........................................................................................................................174 Makija(cid:285) ..........................................................................................................................................175 Makija(cid:285) w biurze ........................................................................................................................175 Makija(cid:285) w trakcie zabawy ............................................................................................................175 Ubranie — okrywanie cz(cid:218)(cid:258)ci cia(cid:239)a ....................................................................................................175 Kobiece dodatki .........................................................................................................................175 M(cid:218)skie dodatki ...........................................................................................................................176 Poleć książkęKup książkę 8 Mowa cia(cid:239)a dla bystrzaków Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Cia(cid:239)o w kontek(cid:258)cie towarzyskim i zawodowym .......................................................179 Rozdzia(cid:239) 12: Prawa i obowi(cid:200)zki terytorialne ............................................................... 181 Wp(cid:239)yw przestrzeni ..........................................................................................................................181 Poznaj swoj(cid:200) przestrze(cid:241) ...................................................................................................................182 Pi(cid:218)(cid:202) stref ....................................................................................................................................182 Inne pozycje terytorialne ..............................................................................................................183 U(cid:285)ytkowanie przestrzeni ..................................................................................................................185 Demonstrowanie przynale(cid:285)no(cid:258)ci ..................................................................................................185 Okazywanie uleg(cid:239)o(cid:258)ci ..................................................................................................................185 Pilnowanie w(cid:239)asnej przestrzeni ....................................................................................................186 Okazywanie stopnia komfortu ......................................................................................................186 Zachowywanie przestrzeni osobistej .............................................................................................187 Aran(cid:285)owanie pozycji siedz(cid:200)cej .........................................................................................................188 Rozmowa w lu(cid:283)nej atmosferze .....................................................................................................188 Wspó(cid:239)praca ................................................................................................................................189 Walka i obrona ...........................................................................................................................190 Trzymaj si(cid:218) z daleka ...................................................................................................................190 Tworzenie równo(cid:258)ci ....................................................................................................................190 Orientacja w przestrzeni ..................................................................................................................191 Horyzontalnie ............................................................................................................................191 W pionie ....................................................................................................................................191 Asymetria ..................................................................................................................................193 Rozdzia(cid:239) 13: Podrywanie i randkowanie ..................................................................... 195 Zwracanie na siebie uwagi ...............................................................................................................195 Pi(cid:218)(cid:202) stopni uwodzenia ................................................................................................................197 Podkre(cid:258)lanie ró(cid:285)nicy p(cid:239)ci .............................................................................................................199 Pokazywanie, (cid:285)e jeste(cid:258) wolny ...........................................................................................................202 Jak uwodz(cid:200) kobiety .....................................................................................................................203 Jak uwodz(cid:200) m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni .................................................................................................................208 Uniwersalna oznaka zainteresowania: rozszerzone (cid:283)renice .............................................................209 Rozwój zwi(cid:200)zku uczuciowego ..........................................................................................................210 Odzwierciedlanie swoich zachowa(cid:241) ..............................................................................................210 Okazywanie, (cid:285)e jeste(cid:258)cie dla siebie stworzeni ................................................................................210 Rozdzia(cid:239) 14: Rozmowy rekrutacyjne, wp(cid:239)ywy i zabawa w polityk(cid:218) ............................. 213 Pierwsze wra(cid:285)enie: rozmowa rekrutacyjna .........................................................................................213 Perfekcyjna rozmowa kwalifikacyjna .............................................................................................214 Minimum gestów, maksimum efektów ..........................................................................................217 Tworzenie sprzyjaj(cid:200)cego (cid:258)rodowiska .................................................................................................218 Okazywanie szacunku .................................................................................................................218 Nawi(cid:200)zywanie wi(cid:218)zi ....................................................................................................................219 Wzrost a utrzymywanie pozycji ....................................................................................................221 Poruszanie si(cid:218) w sposób celowy ...................................................................................................223 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Kierowanie cia(cid:239)a we w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) stron(cid:218) .................................................................................................224 Tworzenie lu(cid:283)nej atmosfery za pomoc(cid:200) k(cid:200)ta 45 stopni ...................................................................225 Pozycja twarz(cid:200) w twarz a powa(cid:285)ne odpowiedzi .............................................................................226 Wybieranie miejsc w(cid:239)adzy ...........................................................................................................226 Style negocjacji ...............................................................................................................................228 Anektowanie przestrzeni .............................................................................................................229 Okazywanie pewno(cid:258)ci siebie ........................................................................................................230 Unikanie nerwowych gestów ........................................................................................................231 Rozdzia(cid:239) 15: Przekraczanie barier kulturowych ...........................................................235 Ró(cid:285)ne ruchy dla ró(cid:285)nych ludzi .........................................................................................................236 W(cid:239)a(cid:258)ciwe po(cid:239)o(cid:285)enie i stawianie barier ...........................................................................................237 Bliskie i osobiste kontakty ............................................................................................................237 Perfekcyjne powitania .................................................................................................................238 Zasada unikania dotyku ..............................................................................................................239 Kilka s(cid:239)ów na temat machania na po(cid:285)egnanie ...............................................................................240 Zachowania zwi(cid:200)zane z niskim i wysokim statusem ...........................................................................241 K(cid:239)anianie, kl(cid:218)kanie i dyganie .......................................................................................................242 Stawanie na baczno(cid:258)(cid:202) .................................................................................................................242 Te same gesty, ró(cid:285)ne interpretacje ....................................................................................................243 Kciuk do góry .............................................................................................................................243 Gest „okej” ................................................................................................................................243 (cid:165)miech .......................................................................................................................................243 Unikanie problemów i obrazy ..........................................................................................................244 (cid:146)agodzenie trudnych sytuacji .......................................................................................................244 Post(cid:218)powanie zgodnie z miejscowymi zasadami gry: kontakt wzrokowy ...........................................245 Dopasowywanie si(cid:218) a czytelna komunikacja ..................................................................................246 Rozdzia(cid:239) 16: Odczytywanie znaków .............................................................................249 Zainteresowanie innymi lud(cid:283)mi ........................................................................................................249 Wnioski z obserwacji .......................................................................................................................250 Suma wszystkich gestów ..............................................................................................................251 Sposoby radzenia sobie ze sprzeczno(cid:258)ci(cid:200) mi(cid:218)dzy przekazem werbalnym a niewerbalnym ..................252 Uwzgl(cid:218)dnianie kontekstu .............................................................................................................253 Praktyka czyni mistrza: doskonalenie interpretacji ..............................................................................254 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Dekalogi ................................................ 255 Rozdzia(cid:239) 17: Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów na wykrycie oszustwa .............................................257 Chwytanie ulotnych wyrazów twarzy .................................................................................................257 T(cid:239)umienie wyrazu twarzy .................................................................................................................258 Mierzenie kogo(cid:258) wzrokiem ...............................................................................................................258 Ukrywanie (cid:283)ród(cid:239)a oszustwa ..............................................................................................................259 Dotykanie nosa ...............................................................................................................................259 Wymuszanie u(cid:258)miechu ....................................................................................................................260 Minimalizowanie gestykulacji d(cid:239)o(cid:241)mi ................................................................................................260 Poleć książkęKup książkę 10 Mowa cia(cid:239)a dla bystrzaków Zwi(cid:218)kszanie kontaktu fizycznego z w(cid:239)asnym cia(cid:239)em ...........................................................................261 Zmiana pozycji i podryguj(cid:200)ce stopy ..................................................................................................261 Zmiana sposobu wypowiadania si(cid:218) ..................................................................................................262 Rozdzia(cid:239) 18: Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów na zaprezentowanie swojej atrakcyjno(cid:258)ci ............. 263 Kontakt wzrokowy ..........................................................................................................................263 O(cid:285)ywienie na twarzy .......................................................................................................................264 Zach(cid:218)ta .........................................................................................................................................264 Otwarta gestykulacja .......................................................................................................................265 Zainteresowanie wyra(cid:285)one w postawie ..............................................................................................265 W(cid:239)a(cid:258)ciwa pozycja ............................................................................................................................265 Wi(cid:218)(cid:283) poprzez dotyk ........................................................................................................................266 Punktualno(cid:258)(cid:202) ..................................................................................................................................266 Synchronizacja gestów .....................................................................................................................267 Równowa(cid:285)enie niewerbalnych aspektów wypowiedzi .........................................................................267 Rozdzia(cid:239) 19: Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów na to, by bez zadawania pyta(cid:241) dowiedzie(cid:202) si(cid:218) czego(cid:258) o kim(cid:258) ............................................. 269 Obserwacja oczu .............................................................................................................................269 Mimika ..........................................................................................................................................270 Ruchy g(cid:239)owy ...................................................................................................................................270 Gestykulacja d(cid:239)o(cid:241)mi i r(cid:218)kami ...........................................................................................................271 Obserwacja postawy ........................................................................................................................271 Odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i kierunek ........................................................................................................................272 Dotyk .............................................................................................................................................272 Reakcja na wygl(cid:200)d ..........................................................................................................................273 Czas i synchronizacja ......................................................................................................................273 Niewerbalne aspekty wypowiedzi .....................................................................................................274 Rozdzia(cid:239) 20: Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów na udoskonalenie Twojej bezg(cid:239)o(cid:258)nej komunikacji .............................................................................................. 275 Zainteresowanie .............................................................................................................................275 (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, co chcesz wyrazi(cid:202) .................................................................................................276 Czerpanie z doskona(cid:239)ego wzorca ......................................................................................................276 Odzwierciedlanie cudzych gestów ....................................................................................................277 (cid:109)wiczenie gestów ............................................................................................................................277 Rozwijanie wyczucia czasu i synchronizacji .......................................................................................278 Ubranie .........................................................................................................................................278 Wcielanie si(cid:218) w po(cid:285)(cid:200)dan(cid:200) rol(cid:218) .........................................................................................................278 Demonstrowanie (cid:258)wiadomo(cid:258)ci ..........................................................................................................279 Pro(cid:258)ba o informacje zwrotne ............................................................................................................279 Skorowidz .................................................................................................................. 281 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 15 Przekraczanie barier kulturowych W tym rozdziale: (cid:377) Rozumienie ró(cid:285)nic kulturowych. (cid:377) Stosowanie si(cid:218) do konwencji zwi(cid:200)zanych ze statusem. (cid:377) Potencjalnie problematyczne gesty. (cid:377) Post(cid:218)powanie zgodne z zasadami gry, by nikogo nie obrazi(cid:202). W dobie globalnej gospodarki, studentów przemierzaj(cid:200)cych (cid:258)wiat i mediów, za pomoc(cid:200) których obce krainy codziennie goszcz(cid:200) w domach zwyk(cid:239)ych ludzi, (cid:285)adna spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) nie mo(cid:285)e ju(cid:285) d(cid:239)u(cid:285)ej (cid:285)ywi(cid:202) przekonania, (cid:285)e jej zwyczaje i kultura s(cid:200) jedynie s(cid:239)uszne. Jak (cid:258)piewa Paul Simon: „Sufit w domu jednego cz(cid:239)owieka jest pod(cid:239)og(cid:200) w domu drugiego”. Pomimo, a mo(cid:285)e ze wzgl(cid:218)du na to, (cid:285)e (cid:258)wiat coraz bardziej si(cid:218) kurczy, ró(cid:285)ne grupy kulturowe z dum(cid:200) i determinacj(cid:200) trzymaj(cid:200) si(cid:218) w(cid:239)asnych zwyczajów. Zachowania tak banalne jak wyliczanie za pomoc(cid:200) palców, spacerowanie ulic(cid:200) czy u(cid:258)cisk d(cid:239)oni przybieraj(cid:200) na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie ró(cid:285)ne formy. Znaj(cid:200)c regu(cid:239)y, które panuj(cid:200) w kulturach innych ni(cid:285) ta, z której si(cid:218) wywodzisz, mo(cid:285)esz unikn(cid:200)(cid:202) pope(cid:239)nienia powa(cid:285)nych b(cid:239)(cid:218)dów, które mog(cid:239)yby nie tylko obrazi(cid:202) Twojego gospodarza, ale nawet doprowadzi(cid:202) do kryzysu dyplomatycznego — a co najmniej niezr(cid:218)cznej sytuacji. Na (cid:258)wiecie istnieje mnóstwo krajów, kultur i zwyczajów, tak wi(cid:218)c nie jestem w stanie omówi(cid:202) ich tu wszystkich. W tym rozdziale dam Ci przedsmak tego zagadnienia: kilka przyk(cid:239)adów, wskazówek i technik, które pozwol(cid:200) Ci przemierza(cid:202) (cid:258)wiat z pewno(cid:258)ci(cid:200) siebie. Z pewno(cid:258)ci(cid:200) nie chcia(cid:239)by(cid:258) narazi(cid:202) si(cid:218) na (cid:258)mieszno(cid:258)(cid:202), obrazi(cid:202) swojego gospodarza lub wywo(cid:239)a(cid:202) kryzysu mi(cid:218)dzynarodowego tylko dlatego, (cid:285)e nie potrafisz rozró(cid:285)ni(cid:202) dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowa(cid:241). Je(cid:258)li masz zatem jakiekolwiek w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, pytaj. Miejscowi z ogromn(cid:200) przyjemno(cid:258)ci(cid:200) poprowadz(cid:200) Ci(cid:218) przez meandry kulturowe swojego kraju, a zadaj(cid:200)c pytania, pochlebisz im. Jeden z gestów, którego zawsze mo(cid:285)esz bezpiecznie u(cid:285)y(cid:202) bez wzgl(cid:218)du na to, gdzie si(cid:218) znajdujesz, to u(cid:258)miech. To jedyny naprawd(cid:218) uniwersalny gest, który jest zrozumia(cid:239)y zarówno dla wyrafinowanego mieszka(cid:241)ca metropolii, jak i dla nomady z pustyni. Poleć książkęKup książkę 236 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Cia(cid:239)o w kontek(cid:258)cie towarzyskim i zawodowym Ró(cid:285)ne ruchy dla ró(cid:285)nych ludzi Poniewa(cid:285) obecnie dochodzi do cz(cid:218)stszych ni(cid:285) kiedykolwiek wcze(cid:258)niej interakcji kulturowych, poznanie akceptowalnych zachowa(cid:241) niewerbalnych, jak równie(cid:285) tych, które s(cid:200) absolutnie niedopuszczalne, mo(cid:285)e pomóc Ci nawi(cid:200)za(cid:202) przyja(cid:283)nie lub dobi(cid:202) targu. Nie musisz wprawdzie zna(cid:202) wszystkich kulturowych subtelno(cid:258)ci na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie, jednak poznanie podstaw — takich jak sposób witania si(cid:218) i (cid:285)egnania, wr(cid:218)czania wizytówek, zarz(cid:200)dzania przestrzeni(cid:200) osobist(cid:200) oraz nawi(cid:200)zywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego (cid:127) u(cid:239)atwi Ci kolejny awans lub pozwoli nawi(cid:200)za(cid:202) przyjacielskie relacje z lud(cid:283)mi ró(cid:285)nych ras, religii i plemion. Niektóre nacje, na przyk(cid:239)ad Irlandczycy i W(cid:239)osi, s(cid:239)yn(cid:200) z wylewnego zachowania, podczas gdy inne, na przyk(cid:239)ad Japo(cid:241)czycy i Szwedzi, znani s(cid:200) z tego, (cid:285)e zachowuj(cid:200) swoje emocje dla siebie i s(cid:200) pow(cid:258)ci(cid:200)gliwi. Niektóre kultury (na przyk(cid:239)ad hiszpa(cid:241)ska) zach(cid:218)caj(cid:200) do otwarto(cid:258)ci, podczas gdy Anglicy, Szkoci i Skandynawowie wol(cid:200) chroni(cid:202) swoj(cid:200) prywatno(cid:258)(cid:202). Nawet w tym samym kraju zachowania mog(cid:200) si(cid:218) ró(cid:285)ni(cid:202). Na przyk(cid:239)ad Niemcy mieszkaj(cid:200)cy na pó(cid:239)nocy swojego kraju zazwyczaj s(cid:200) bardziej pow(cid:258)ci(cid:200)gliwi w gestach i mimice ni(cid:285) ich po(cid:239)udniowi kuzyni, cechuj(cid:200)cy si(cid:218) wi(cid:218)ksz(cid:200) swobod(cid:200) zachowania. Akceptuj(cid:200)c tego typu ró(cid:285)nice i odpowiednio dostosowuj(cid:200)c swoje zachowanie, by spe(cid:239)ni(cid:202) oczekiwania innej kultury ni(cid:285) Twoja, mo(cid:285)esz zbudowa(cid:202) relacje oparte na szacunku i p(cid:239)ynnie (cid:285)eglowa(cid:202) po burzliwych wodach ró(cid:285)nych kultur. Zwracaj uwag(cid:218) na to, jak zachowuj(cid:200) si(cid:218) rdzenni mieszka(cid:241)cy danego obszaru. O ile ich zachowanie nie jest ra(cid:285)(cid:200)co sprzeczne z Twoimi warto(cid:258)ciami, staraj si(cid:218) ich na(cid:258)ladowa(cid:202). Traktuj ich wierzenia i zwyczaje z szacunkiem, by móc komunikowa(cid:202) si(cid:218) szczerze i otwarcie. Nowozelandzka haka Maoryska haka to rodzaj przedstawienia taneczno- wokalnego, obejmuj(cid:200)cego gestykulacj(cid:218) d(cid:239)o(cid:241)mi i przy- tupywanie. Nowozelandzka dru(cid:285)yna rugby, All Blacks, wykonuje j(cid:200) tradycyjnie przed mi(cid:218)dzynarodowymi eli- minacjami. Haka wykonywana by(cid:239)a pocz(cid:200)tkowo przez wojowników przed bitw(cid:200), a jej celem by(cid:239)a manifestacja si(cid:239)y i m(cid:218)stwa. Stanowi(cid:239)a rodzaj wyzwania rzucanego oponentom. Najbardziej znana haka, „Ka Mate”, opo- wiada o przebieg(cid:239)ym podst(cid:218)pie, do którego uciek(cid:239) si(cid:218) wódz Maorysów, chc(cid:200)c wywie(cid:258)(cid:202) w pole swoich wro- gów. Za jej pomoc(cid:200) (cid:258)wi(cid:218)tuje si(cid:218) zwyci(cid:218)stwo (cid:285)ycia nad (cid:258)mierci(cid:200). Przed meczem z RPA 28 sierpnia 2005 roku dru(cid:285)yna All Blacks nieoczekiwanie wprowadzi(cid:239)a do swojego reper- tuaru now(cid:200) hak(cid:218), „Kapa o Pango”. Jej moment kulmi- nacyjny odznacza(cid:239) si(cid:218) szczególn(cid:200) agresj(cid:200), jako (cid:285)e ka(cid:285)dy zawodnik, wpatruj(cid:200)c si(cid:218) w dru(cid:285)yn(cid:218) przeciwn(cid:200), wykonywa(cid:239) gest podrzynania gard(cid:239)a. Odpieraj(cid:200)c za- rzuty, (cid:285)e gest ten jest niezwykle obra(cid:283)liwy, Nowoze- landczycy wyja(cid:258)nili, (cid:285)e zgodnie z maorysk(cid:200) tradycj(cid:200) haka gest podrzynania gard(cid:239)a oznacza nape(cid:239)nianie serca i p(cid:239)uc (cid:285)yciodajn(cid:200) energi(cid:200). Dru(cid:285)yna All Blacks wygra(cid:239)a mecz w stosunku 31 do 27. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 15: Przekraczanie barier kulturowych 237 W(cid:239)a(cid:258)ciwe po(cid:239)o(cid:285)enie i stawianie barier Jedn(cid:200) z problematycznych kwestii ró(cid:285)ni(cid:200)cych mieszka(cid:241)ców poszczególnych krajów jest dystans osobisty. W Ameryce (cid:146)aci(cid:241)skiej powszechnym i naturalnym zachowaniem jest stawanie blisko siebie, podczas gdy w krajach anglosaskich norm(cid:200) jest trzymanie si(cid:218) z daleka od rozmówcy. Obserwuj(cid:200)c Hiszpanów lub W(cid:239)ochów pogr(cid:200)(cid:285)onych w rozmowie, zauwa(cid:285)ysz, (cid:285)e stoj(cid:200) blisko siebie, a przelotne dotykanie ramienia czy r(cid:218)ki rozmówcy jest norm(cid:200). Bliscy przyjaciele cz(cid:218)sto witaj(cid:200) si(cid:218) u(cid:258)ciskiem lub poca(cid:239)unkiem, a osoby tej samej p(cid:239)ci id(cid:200)ce ulic(cid:200) rami(cid:218) w rami(cid:218) s(cid:200) powszechnym zjawiskiem. Je(cid:258)li si(cid:218) cofniesz podczas rozmowy z W(cid:239)ochem czy Argenty(cid:241)czykiem, pomy(cid:258)li, (cid:285)e jeste(cid:258) nie(cid:258)mia(cid:239)y, i przysunie si(cid:218) bli(cid:285)ej, (cid:285)eby zape(cid:239)ni(cid:202) pust(cid:200) przestrze(cid:241). Australijczycy natomiast potrzebuj(cid:200) wi(cid:218)kszego dystansu — je(cid:258)li podejdziesz bli(cid:285)ej ni(cid:285) na odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) wyci(cid:200)gni(cid:218)tej r(cid:218)ki, poczuj(cid:200) si(cid:218) osaczeni. Mieszka(cid:241)cy krajów skandynawskich maj(cid:200) do(cid:258)(cid:202) ograniczon(cid:200) gestykulacj(cid:218). W przeciwie(cid:241)stwie do kuzynów z po(cid:239)udnia, którzy ch(cid:218)tnie korzystaj(cid:200) z kontaktu fizycznego, ludzie z pó(cid:239)nocy wzdragaj(cid:200) si(cid:218) przed wylewn(cid:200) gestykulacj(cid:200) i uwa(cid:285)aj(cid:200) publiczne obejmowanie si(cid:218) za co(cid:258) niedozwolonego. Je(cid:258)li nie chcesz zawstydzi(cid:202) przyjaciela lub znajomego z pó(cid:239)nocy, szczególnie w miejscu publicznym, powstrzymaj si(cid:218) od okazywania osobistych uczu(cid:202). Zachowaj u(cid:258)ciski na domowe zacisze. Je(cid:258)li by(cid:239)by(cid:258) dokumentalist(cid:200) ukrytym w zak(cid:239)adzie produkcyjnym w Ameryce, zauwa(cid:285)y(cid:239)by(cid:258), (cid:285)e kierownik fabryki przechadza si(cid:218) i wdaje si(cid:218) w lu(cid:283)ne rozmowy z pracownikami. Mo(cid:285)e by(cid:202) ubrany w garnitur, je(cid:258)li ma w planie spotkanie biznesowe, lub w bardziej codzienne ubrania. We Francji dla odmiany kierownik zawsze nosi garnitur i zaczyna dzie(cid:241) od przywitania si(cid:218) u(cid:258)ciskiem d(cid:239)oni ze wszystkimi w biurze i na hali produkcyjnej. Wskazuje to na hierarchiczn(cid:200) struktur(cid:218) zak(cid:239)adów francuskich w przeciwie(cid:241)stwie do bardziej p(cid:239)askiej struktury zarz(cid:200)dzania w Ameryce. W wielu krajach zachodnich przyjaciele wykonuj(cid:200) przy powitaniu „poca(cid:239)unek w powietrzu”. W ge(cid:258)cie tym poca(cid:239)unek w prawy i lewy policzek skierowany jest raczej w powietrze ni(cid:285) na skór(cid:218) twarzy. Podobnie jak mieszka(cid:241)cy po(cid:239)udniowej Europy, a w przeciwie(cid:241)stwie do s(cid:200)siedniej Japonii czy Korei, Chi(cid:241)czycy okazuj(cid:200) wzgl(cid:218)dy przedstawicielom tej samej p(cid:239)ci poprzez publiczne trzymanie si(cid:218) za r(cid:218)ce i inne formy kontaktu fizycznego. Osoby przeciwnej p(cid:239)ci nie okazuj(cid:200) sobie publicznie uczu(cid:202). Bliskie i osobiste kontakty Niezale(cid:285)nie od tego, czy ca(cid:239)ujesz, k(cid:239)aniasz si(cid:218), czy podajesz d(cid:239)o(cid:241) na powitanie i po(cid:285)egnanie, sposób, w jaki to robisz, wskazuje na nastawienie kulturowe wzgl(cid:218)dem kontaktu fizycznego. W niektórych krajach, takich jak Francja, W(cid:239)ochy czy Grecja, dotyk jest czym(cid:258) naturalnym, podczas gdy w innych, takich jak Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, postrzegany jest jako brak wychowania i natarczywo(cid:258)(cid:202). W krajach islamskich m(cid:218)(cid:285)czyznom i kobietom zabrania si(cid:218) kontaktu fizycznego w miejscach publicznych i biada temu, kto zostanie przy(cid:239)apany na z(cid:239)amaniu tego zakazu. Grozi(cid:202) mu mo(cid:285)e wi(cid:218)zienie lub publiczna ch(cid:239)osta. Czym(cid:258) zupe(cid:239)nie zwyczajnym s(cid:200) za to pary tej samej p(cid:239)ci w(cid:218)druj(cid:200)ce po ulicach i trzymaj(cid:200)ce si(cid:218) za r(cid:218)ce, pod rami(cid:218) lub obejmuj(cid:200)ce si(cid:218). Jest to wyrazem jedynie przyja(cid:283)ni i za(cid:285)y(cid:239)o(cid:258)ci, niczego wi(cid:218)cej (dwóch m(cid:218)(cid:285)czyzn w(cid:218)druj(cid:200)cych pod rami(cid:218) w centrum Dallas mog(cid:239)oby budzi(cid:202) zdziwienie, podczas gdy w Dubaju nikt nie zwróci(cid:239)by na to uwagi). Poleć książkęKup książkę 238 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Cia(cid:239)o w kontek(cid:258)cie towarzyskim i zawodowym (cid:191)adnego ca(cid:239)owania, jeste(cid:258)my Niemcami Towarzystwo Knigge w Niemczech, które zajmuje si(cid:218) zasadami dobrego wychowania i etykiet(cid:200) spo- (cid:239)eczn(cid:200), optuje za zakazem ca(cid:239)owania si(cid:218) w miejscu pracy. Prezes Towarzystwa Hans-Michael Klein twierdzi, i(cid:285) rzekomo otrzymywa(cid:239) e-maile od pracow- ników, którzy wyra(cid:285)ali swoje zaniepokojenie t(cid:200) for- m(cid:200) spoufalania si(cid:218). W odpowiedzi radzi, by trzyma(cid:202) si(cid:218) tradycyjnego u(cid:258)cisku d(cid:239)oni. Mimo (cid:285)e przyznaje, i(cid:285) natychmiastowy zakaz ca(cid:239)owania si(cid:218) mo(cid:285)e nie by(cid:202) mo(cid:285)liwy do wprowadzenia, uwa(cid:285)a, (cid:285)e spo(cid:239)ecze(cid:241)- stwo powinno chroni(cid:202) ludzi, którzy nie (cid:285)ycz(cid:200) sobie, by ich ca(cid:239)owano. Sugeruje, (cid:285)e je(cid:258)li dany pracownik nie ma nic przeciwko ca(cid:239)owaniu, powinien umie(cid:258)ci(cid:202) odpowiedni(cid:200) kartk(cid:218) na swoim biurku. Pan Klein twier- dzi podobno, (cid:285)e poca(cid:239)unek nie jest zachowaniem typowym dla Niemców i jest praktyk(cid:200), która przysz(cid:239)a z miejsc takich jak W(cid:239)ochy, Francja czy Ameryka Po(cid:239)udniowa. Uwa(cid:285)a, (cid:285)e ta praktyka ma swoje miej- sce w okre(cid:258)lonym kontek(cid:258)cie kulturowym, i mówi, (cid:285)e Niemcy nie lubi(cid:200) poca(cid:239)unków w miejscu pracy. W przeprowadzonej ankiecie niemieccy pracow- nicy twierdzili, (cid:285)e poca(cid:239)unek zawiera podtekst ero- tyczny i (cid:285)e ten gest s(cid:239)u(cid:285)y m(cid:218)(cid:285)czyznom, by zbli(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) do kobiet. Towarzystwo Knigge zajmuje si(cid:218) te(cid:285) takimi sprawami jak odpowiedni sposób zako(cid:241)cze- nia znajomo(cid:258)ci za po(cid:258)rednictwem wiadomo(cid:258)ci tek- stowej czy te(cid:285) co nale(cid:285)y zrobi(cid:202), gdy leci nam z nosa w miejscu publicznym. Co ciekawe, rosyjski zwyczaj ca(cid:239)owania si(cid:218) przez m(cid:218)(cid:285)czyzn nie zosta(cid:239) przej(cid:218)ty przez Niemców prowadz(cid:200)cych interesy z tym krajem. Je(cid:258)li mia(cid:239)e(cid:258) kiedykolwiek okazj(cid:218) bawi(cid:202) w krajach latynoskich, od Po(cid:239)udniowej Ameryki po rejon (cid:258)ródziemnomorski, wiesz, (cid:285)e tamtejsi ludzie bez problemu okazuj(cid:200) sobie blisko(cid:258)(cid:202) i poufa(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Ciep(cid:239)e u(cid:258)ciski i mokre ca(cid:239)usy na policzkach rodziny i przyjació(cid:239) to norma. Nawet w miejscu pracy zdarzaj(cid:200) si(cid:218) u(cid:258)ciski i poca(cid:239)unki zamiast zdawkowego u(cid:258)cisku d(cid:239)oni. W 2009 roku, gdy Michelle i Barack Obama wzi(cid:218)li udzia(cid:239) w kolacji podczas szczytu G20, Silvio Berlusconi,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mowa ciała dla bystrzaków. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: