Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 007483 22992331 na godz. na dobę w sumie
Mówi Napoleon Hill! Pięć zasad osobistego sukcesu - książka
Mówi Napoleon Hill! Pięć zasad osobistego sukcesu - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4660-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mówi Napoleon Hill! Pięć zasad osobistego sukcesu

Unikalne, nigdzie dotychczas niepublikowane zapisy radiowych wywiadów z Hillem!

Napoleon Hill, odkrywca praw rządzących sukcesem i autor wyjątkowych książek motywacyjnych, czerpał wiedzę od najlepszych i sam inspirował wielu wspaniałych ludzi. Jeden z nich, W. Clement Stone, w 1953 r. zorganizował serię wywiadów z Napoleonem dla radia w Jackson, w stanie Missisipi. Właśnie w tej książce znalazły się nigdy dotąd nieopublikowane transkrypcje tych audycji, utrzymane w angażującej formie pytań i odpowiedzi. Jest to pogłębiona analiza zasad Wielkiej Piątki i sposobów ich stosowania, aby uzyskać maksymalne korzyści.

Przeczytaj, co Hill powiedział o Wielkiej Piątce zasad osobistego sukcesu. Dowiedz się, jak określanie Celu Głównego, Superumysł, Wiara Zastosowana, Dodatkowy Wysiłek i Kreatywna Wizja stały się drogą do sukcesu dla wielu znanych i nieznanych ludzi. Skoncentruj się na słowach Hilla, przyjmij je i przygotuj się do samodzielnego odkrycia najważniejszej zasady sukcesu, której mistrz nigdy nie zdradził światu - ani w swoich książkach, ani nigdzie indziej. Posłuchaj inspirujących historii z lat, które Hill spędził na studiowaniu takich ikon, jak Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, Charles M. Schwab czy Franklin Roosevelt. Przekonasz się, że spojrzysz na przełomowe zasady sukcesu Napoleona Hilla w zupełnie inny sposób.

Odkryj największy sekret sukcesu osobistego!

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Napoleon Hill Is on the Air!: The Five Foundations for Success Tłumaczenie: Wojciech Usarzewicz ISBN: 978-83-283-4660-4 Copyright © 2017 By Napoleon Hill Foundation Amazon, the Amazon logo, and Grand Harbor Press are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affliates. Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/monahi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S P I S T R E(cid:165) C I Od Fundacji Napoleona Hilla 4 Od redakcji 5 Wprowadzenie 9 Rozdzia(cid:239) pierwszy. N A D O B R Y P OC Z (cid:107)T E K 1 3 Rozdzia(cid:239) drugi. K L U C Z D O B O G A CT W A 2 1 Rozdzia(cid:239) trzeci. SK (cid:146)A D O W E U M Y S(cid:146)U 33 Rozdzia(cid:239) czwarty. G(cid:146)Ó W N Y C E L 4 5 Rozdzia(cid:239) pi(cid:200)ty. D O SK O N A (cid:146)A H AR M O NI A 57 Rozdzia(cid:239) szósty. H A R M O NI A UM Y S(cid:146)Ó W 7 1 Rozdzia(cid:239) siódmy. S T A N U M Y S(cid:146) U 8 3 Rozdzia(cid:239) ósmy. G (cid:146)Ó W N E (cid:189) RÓ D (cid:146)O D USZY 99 Rozdzia(cid:239) dziewi(cid:200)ty. P R A W O KO M PE N S A T Y 113 Rozdzia(cid:239) dziesi(cid:200)ty. N A P R A W D(cid:125) M (cid:107)D R Y BI Z N E S ME N 1 2 5 Rozdzia(cid:239) jedenasty. P R (cid:125) D Z EJ CZ Y PÓ (cid:189) N IE J 1 41 Rozdzia(cid:239) dwunasty. W Y O B R A (cid:189) N I A 1 5 5 Rozdzia(cid:239) trzynasty. O S T A T N I A A U D Y CJ A 1 6 9 O autorze 17 6 3 Poleć książkęKup książkę MÓWI NAPOLEON HILL! O D F U N D A C J I N A P O L E O N A H I L L A Fundacja Napoleona Hilla zosta(cid:239)a za(cid:239)o(cid:285)ona przez Napoleona Hilla i jego (cid:285)on(cid:218) Annie Lou w 1962 roku, aby uwieczni(cid:202) jego nauki i szerzy(cid:202) prawa sukcesu na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Siedziba fundacji mie(cid:258)ci si(cid:218) w kampusie College at Wise przy University of Virginia w Wise w stanie Wirginia. Napoleon urodzi(cid:239) si(cid:218) w hrabstwie Wise w 1883 roku i wychowa(cid:239) si(cid:218) w mie(cid:258)cie Wise. To tutaj szalony m(cid:239)ody cz(cid:239)owiek trafi(cid:239) pod skrzyd(cid:239)a swojej przybranej matki, dzi(cid:218)ki której zamieni(cid:239) swojego sze(cid:258)ciostrza(cid:239)owca na maszyn(cid:218) do pisania i zacz(cid:200)(cid:239) karier(cid:218) autora ksi(cid:200)(cid:285)ek. Fundacj(cid:200) zarz(cid:200)dza siedmioosobowa rada, mi(cid:218)dzy innymi doktor Char- les Johnson, siostrzeniec (cid:285)ony Napoleona, oraz doktor J.B. Hill, wnuk. Fundacja udzieli(cid:239)a licencji na publikacj(cid:218) prac Napoleona Hilla w ponad czterdziestu j(cid:218)zykach. Do dzi(cid:258) dba o publikacj(cid:218) klasycznych prac oraz wydaje nowe ksi(cid:200)(cid:285)ki na podstawie oryginalnych materia(cid:239)ów Napoleona Hilla, jak cho(cid:202)by audycji z Jackson przedstawionych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Fun- dacja nie jest organizacj(cid:200) nastawion(cid:200) na zysk, wykorzystuje przychody, aby naucza(cid:202) zasad Hilla w wi(cid:218)zieniach, oferowa(cid:202) kursy i certyfikaty dla nauczy- cieli tych zasad, a tak(cid:285)e finansowa(cid:202) stypendia i stanowiska profesorskie w College at Wise przy University of Virginia. Aktualnie wspó(cid:239)pracuje z twórcami filmowymi, którzy produkuj(cid:200) filmy na podstawie (cid:285)ycia i nauk Napoleona Hilla. Wi(cid:218)cej informacji na temat fundacji znajdziecie na stronie naphill.org. Tam te(cid:285) mo(cid:285)ecie zapisa(cid:202) si(cid:218) na list(cid:218) mailingow(cid:200), a tak(cid:285)e kupi(cid:202) inne ksi(cid:200)(cid:285)ki i nagrania. 4 Poleć książkęKup książkę O D R E D A K C J I W 1883 roku w górzystych regionach hrabstwa Wise w po(cid:239)udniowo- -zachodniej Wirginii w ubóstwie urodzi(cid:239) si(cid:218) Oliver Napoleon Hill. Jego ojciec, James, trudni(cid:239) si(cid:218) ró(cid:285)nymi zaj(cid:218)ciami, natomiast o matce, Sarze, wiemy niewiele. Umar(cid:239)a, kiedy ch(cid:239)opiec mia(cid:239) zaledwie dziewi(cid:218)(cid:202) lat. Star- szy od swojego brata Napoleon otrzyma(cid:239) imi(cid:218) po bogatym wuju w nadziei, (cid:285)e przyniesie mu ono szcz(cid:218)(cid:258)cie oraz spadek. Z tego drugiego nic nie wysz(cid:239)o, lecz Napoleon w ko(cid:241)cu wypracowa(cid:239) w(cid:239)asne bogactwo, zarówno finan- sowe, jak i (cid:285)yciowe. Dorastaj(cid:200)c, Napoleon Hill by(cid:239) aktywnym m(cid:239)odzie(cid:241)cem, znanym z noszenia przy sobie sze(cid:258)ciostrza(cid:239)owca zawsze wtedy, kiedy tylko nada- rzy(cid:239)a si(cid:218) ku temu okazja, niczym jego m(cid:239)odzie(cid:241)czy bohater, Jesse James. Hill nie otrzyma(cid:239) dobrego wykszta(cid:239)cenia, mia(cid:239) te(cid:285) trudny start materialny, pó(cid:283)niej wspominaj(cid:200)c hrabstwo Wise, posi(cid:239)kowa(cid:239) si(cid:218) s(cid:239)owami: bimber, wa(cid:258)nie i ignoranci. W wieku dziesi(cid:218)ciu lat Napoleon zmieni(cid:239) bieg swojego (cid:285)ycia, kiedy jego ojciec ponownie si(cid:218) o(cid:285)eni(cid:239). Przybrana matka, wykszta(cid:239)cona i wyrafino- wana kobieta, Martha Ramey Banner, przypilnowa(cid:239)a, by Napoleon ucz(cid:218)sz- cza(cid:239) do szko(cid:239)y i ko(cid:258)cio(cid:239)a. Przekona(cid:239)a go do zamienienia sze(cid:258)ciostrza(cid:239)owca na maszyn(cid:218) do pisania, zach(cid:218)caj(cid:200)c m(cid:239)odzie(cid:241)ca do pracy z tekstem. Ch(cid:239)o- pak odkry(cid:239) talent pisarski. Wkrótce mia(cid:239) sta(cid:202) si(cid:218) jednym z najpoczytniej- szych autorów na (cid:258)wiecie. Gdy Napoleon pracowa(cid:239) jako reporter dla Bob Taylor’s Magazine w 1908 roku, zlecono mu przeprowadzenie wywiadu z magnatem prze- mys(cid:239)owym Andrew Carnegiem. Panu Carnegiemu, za(cid:239)o(cid:285)ycielowi U.S. 5 Poleć książkęKup książkę OD REDAKCJI Steel Corporation, m(cid:239)ody Napoleon szybko przypad(cid:239) do gustu, a po trzech dniach rozmów przedsi(cid:218)biorca z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) dziennikarzowi ofert(cid:218), która mia(cid:239)a ca(cid:239)kowicie zmieni(cid:202) (cid:285)ycie Hilla. Pan Carnegie powiedzia(cid:239), (cid:285)e przedstawi Napoleona najwi(cid:218)kszym ludziom sukcesu w Ameryce, je(cid:258)li tylko Hill zgodzi si(cid:218) sp(cid:218)dzi(cid:202) dwadzie(cid:258)cia lat, pracuj(cid:200)c za darmo, wydobywaj(cid:200)c i spi- suj(cid:200)c z tych mnogich wywiadów pierwsz(cid:200) w (cid:258)wiecie filozofi(cid:218) sukcesu. W czasie tych dwudziestu lat Napoleon poprowadzi(cid:239) kilka biznesów. Niektóre odnios(cid:239)y sukces, inne nie. By(cid:239) dyrektorem firmy z bran(cid:285)y pali- wowej, prowadzi(cid:239) zak(cid:239)ad produkuj(cid:200)cy s(cid:239)odko(cid:258)ci, naucza(cid:239) zasad biznesu poprzez kursy korespondencyjne. Wydawa(cid:239) dwa pisma motywacyjne, „Hill’s Golden Rule” oraz „Napoleon Hill’s Magazine”, a dzi(cid:218)ki pomocy Andrew Carnegiego zapozna(cid:239) si(cid:218) i rozmawia(cid:239) z setkami ludzi sukcesu ówczesnego (cid:258)wiata, np. z Thomasem Edisonem, Henrym Fordem, Alexan- drem Grahamem Bellem, F.W. Woolworthem, Harveyem Firesonem z Firestone Tire and Rubber Company oraz Johnem Wanamakerem. W 1928 roku, kiedy dwudziestoletnie zadanie Napoleona dobieg(cid:239)o ko(cid:241)ca, opublikowa(cid:239) swoje o(cid:258)miotomowe dzie(cid:239)o, Prawa Sukcesu. W 1937 roku, w obliczu Wielkiego Kryzysu w USA, wyda(cid:239) streszczon(cid:200) wersj(cid:218) tej pracy, nadaj(cid:200)c jej tytu(cid:239) My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218)1. Dzi(cid:258) ksi(cid:200)(cid:285)ka ta uwa(cid:285)ana jest za jedn(cid:200) z najlepiej sprzedaj(cid:200)cych si(cid:218) i najbardziej znacz(cid:200)cych prac z zakresu literatury motywacyjnej. Przet(cid:239)umaczono j(cid:200) na ponad czterdzie(cid:258)ci j(cid:218)zyków, dzi(cid:218)ki czemu mog(cid:239)a inspirowa(cid:202) setki milionów ludzi na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Napoleon Hill napisa(cid:239) wiele innych ksi(cid:200)(cid:285)ek motywacyjnych, takich jak Magiczna drabina do sukcesu2, How to Sell Your Way through Life, The Master Key to Riches oraz How to Raise Your Own Salary. Dwa razy spra- wowa(cid:239) funkcj(cid:218) doradcy prezydenta, raz w czasie kadencji Woodrowa 1 Hill Napoleon, My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218). Jak zrealizowa(cid:202) ambicje i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukces, Onepress, 2006. 2 Hill Napoleon, Magiczna drabina do sukcesu, Studio EMKA, 2007. 6 Poleć książkęKup książkę OD REDAKCJI Wilsona, a drugi Franklina D. Roosevelta. W latach 30. i 40. kontynu- owa(cid:239) swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) edukacyjn(cid:200). W 1941 roku dr William Plumer Jacobs II, dyrektor Presbyterian Col- lege w Clinton w Po(cid:239)udniowej Karolinie, poprosi(cid:239) Napoleona o napisa- nie Mental Dynamite, broszury omawiaj(cid:200)cej odkryte przez Hilla siedem- na(cid:258)cie zasad sukcesu. Prawie dziesi(cid:218)(cid:202) lat pó(cid:283)niej Napoleon postanowi(cid:239) przej(cid:258)(cid:202) na emerytur(cid:218), ale w 1952 roku, prowadz(cid:200)c wyk(cid:239)ad w Chicago, Hill pozna(cid:239) W. Clementa Stone’a, bogatego ubezpieczyciela. Na prze- strzeni lat pan Stone rozda(cid:239) tysi(cid:200)ce kopii My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218) i tak mocno wierzy(cid:239) w prawa sukcesu, (cid:285)e Napoleon postanowi(cid:239) wróci(cid:202) do pracy. Wspólnie z panem Stone’em opracowali kurs i napisali bestsellerow(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) Sukces? Trzeba tylko chcie(cid:202)! Rzecz o pozytywnym my(cid:258)leniu3. Rok pó(cid:283)niej, w 1953, pan Stone zorganizowa(cid:239) dla Napoleona seri(cid:218) wywiadów radiowych w miejscowej stacji w Jackson w stanie Missisipi w nadziei, (cid:285)e pomo(cid:285)e to mieszka(cid:241)com miasta w odnoszeniu sukcesów. Audycje zosta(cid:239)y (cid:285)yczliwie przyj(cid:218)te przez s(cid:239)uchaczy, a Napoleon zacz(cid:200)(cid:239) wyst(cid:218)powa(cid:202) w radiu w innych regionach kraju w Stanach Zjednoczonych a(cid:285) do dnia swojej (cid:258)mierci w 1970 roku. Ksi(cid:200)(cid:285)ka, któr(cid:200) trzymasz w r(cid:218)kach, zawiera zapisy z audycji z Jackson, które Hill poprowadzi(cid:239) w 1953 roku. Dzi(cid:218)ki temu czytelnicy mog(cid:200) zapo- zna(cid:202) si(cid:218) z tym, co przekaza(cid:239) swoim s(cid:239)uchaczom. W audycjach Hill wspomina o tym, co nazywa „Wielk(cid:200) Pi(cid:200)tk(cid:200)” spo- (cid:258)ród siedemnastu zasad osobistego sukcesu. To: Okre(cid:258)lenie Celu G(cid:239)ów- nego, Superumys(cid:239), Wiara Zastosowana, Dodatkowy Wysi(cid:239)ek i Kreatywna Wizja. Wskazuje równie(cid:285) przyk(cid:239)ady tego, jak owych pi(cid:218)(cid:202) zasad pomog(cid:239)o zdoby(cid:202) bogactwo znanym i nieznanym ludziom sukcesu. Hill daje tak(cid:285)e wskazówki dotycz(cid:200)ce najwa(cid:285)niejszej zasady sukcesu, której jeszcze nie 3 Hill Napoleon, Stone W. Clement, Sukces? Trzeba tylko chcie(cid:202)! Rzecz o pozy- tywnym my(cid:258)leniu, Studio EMKA, 1994. 7 Poleć książkęKup książkę OD REDAKCJI zdradzi(cid:239) (cid:258)wiatu ani w audycjach, ani nigdzie indziej, pozostawiaj(cid:200)c j(cid:200) s(cid:239)uchaczom do samodzielnego odkrycia. Wielokrotnie jednak wspomnia(cid:239), (cid:285)e kiedy jego s(cid:239)uchacze b(cid:218)d(cid:200) gotowi, sami znajd(cid:200) to, co nazywa(cid:239) „najwi(cid:218)k- szym sekretem sukcesu osobistego”. Mo(cid:285)e i Ty, Czytelniku, b(cid:218)dziesz gotów odkry(cid:202) ten sekret, kiedy zapo- znasz si(cid:218) z nigdy wcze(cid:258)niej niepublikowanymi audycjami. 8 Poleć książkęKup książkę W P R O W A D Z E N I E Z wykszta(cid:239)cenia jestem lekarzem, (cid:285)yj(cid:218) w Conway w Karolinie Po(cid:239)udnio- wej, ciesz(cid:200)c si(cid:218) dziewi(cid:200)t(cid:200) dekad(cid:200) (cid:285)ycia. Jestem te(cid:285) prezesem Fundacji Napoleona Hilla, a prywatnie — siostrze(cid:241)cem (cid:285)ony doktora Hilla. Bardzo si(cid:218) ucieszy(cid:239)em, kiedy wydawca Grand Harbor Press poprosi(cid:239) mnie o podzie- lenie si(cid:218) wspomnieniami o moim niesamowitym wuju Napie, by móc je wykorzysta(cid:202) we wprowadzeniu do tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Kiedy by(cid:239)em bardzo m(cid:239)odym cz(cid:239)owiekiem, moi rodzice si(cid:218) rozwiedli. Wraz z matk(cid:200) przeprowadzi(cid:239)em si(cid:218) do niezam(cid:218)(cid:285)nej ciotki, Annie Lou Norman, do Clinton w Karolinie Po(cid:239)udniowej. Annie Lou mia(cid:239)a odpo- wiedzialn(cid:200) prac(cid:218) w W.P. Jacobs Company, du(cid:285)ej firmie wydawniczej, której w(cid:239)a(cid:258)cicielem by(cid:239) dr William Plumer Jacobs, pe(cid:239)ni(cid:200)cy równie(cid:285) funk- cj(cid:218) dyrektora Presbyterian College w Clinton. Poniewa(cid:285) moja ciocia miesz- ka(cid:239)a sama i ca(cid:239)kowicie po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:239)a si(cid:218) pracy, potrzebowa(cid:239)a kogo(cid:258), kto zaj(cid:200)(cid:239)by si(cid:218) domem. W zamian za t(cid:218) pomoc zaoferowa(cid:239)a go(cid:258)cin(cid:218) mojej matce, która ówcze(cid:258)nie nie mia(cid:239)a mo(cid:285)liwo(cid:258)ci utrzymania swej rodziny, to znaczy mnie. Ciocia Annie opiekowa(cid:239)a si(cid:218) nie tylko nami. Do jej domu wprowa- dzi(cid:239)a si(cid:218) równie(cid:285) moja druga ciocia, Mary, wraz ze swoimi dwoma córkami, Patrici(cid:200) i Mary Ruth, a tak(cid:285)e, co wcale mnie nie ucieszy(cid:239)o, z dwoma psami. Status jedynego m(cid:218)(cid:285)czyzny w domu nie by(cid:239) dla mnie komfortowy. Mój kontakt z m(cid:218)skimi wzorcami ogranicza(cid:239) si(cid:218) do relacji z ojcami przyjació(cid:239), którzy zabierali mnie na ryby i polowania. Jednak pewnego dnia Annie Lou przyj(cid:218)(cid:239)a w swym domu d(cid:285)entelmena wizytuj(cid:200)cego Clinton na pro(cid:258)b(cid:218) 9 Poleć książkęKup książkę MÓWI NAPOLEON HILL! dr. Jacobsa. Nowy go(cid:258)(cid:202) mia(cid:239) napisa(cid:202) seri(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)ek motywacyjnych i popro- wadzi(cid:202) wyk(cid:239)ady dla studentów uczelni w Clinton. Mowa oczywi(cid:258)cie o Napoleonie Hillu. Ju(cid:285) wtedy pan Hill by(cid:239) cz(cid:239)owiekiem sukcesu, autorem ksi(cid:200)(cid:285)ki My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218) wydanej cztery lata wcze(cid:258)niej, cho(cid:202) sam by(cid:239)em zbyt m(cid:239)ody, by to wszystko poj(cid:200)(cid:202). Pan Hill by(cid:239) bardzo zaj(cid:218)tym cz(cid:239)owiekiem, sp(cid:218)dza(cid:239) swój czas na trzecim pi(cid:218)trze domu mej cioci, wieczorami za(cid:258) dawa(cid:239) wyk(cid:239)ady w ró(cid:285)nych miejscach. Na pocz(cid:200)tku nie utrzymywali(cid:258)my ze sob(cid:200) kontaktu, nie licz(cid:200)c jego skarcenia mnie, kiedy niefortunnie przestawi(cid:239)em odbiornik radiowy pewnego niedzielnego popo(cid:239)udnia w grudniu 1941 roku. By(cid:239) to dzie(cid:241) ataku na Pearl Harbor, a pan Hill, rzecz oczywista, chcia(cid:239) pozna(cid:202) wiadomo(cid:258)ci, kiedy sam zamierza(cid:239)em pos(cid:239)ucha(cid:202) lektury komiksów, co cz(cid:218)sto mia(cid:239)o miejsce w niedzielnej audycji ówczesnego czasu. Mimo skar- cenia zaimponowa(cid:239)o mi to, jak bardzo pan Hill interesowa(cid:239) si(cid:218) tym, co dzia(cid:239)o si(cid:218) w (cid:258)wiecie. Od tego dnia po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:239) ca(cid:239)kiem sporo czasu, ucz(cid:200)c mnie wiele o sprawach tego (cid:258)wiata, co zreszt(cid:200) bardzo mnie fascynowa(cid:239)o. Kiedy pan Hill si(cid:218) wprowadzi(cid:239), pami(cid:218)tam, jak szperaj(cid:200)c w szafie, znalaz(cid:239)em zawini(cid:218)te w papier ksi(cid:200)(cid:285)ki. Oczywi(cid:258)cie odpakowa(cid:239)em je, by zobaczy(cid:202), czy znajd(cid:218) w(cid:258)ród nich co(cid:258) ciekawego. By(cid:239)y to broszury, jakie na pro(cid:258)b(cid:218) dr. Jacobsa napisa(cid:239) pan Hill. Omawia(cid:239)y zasady sukcesu osobi- stego. Odnalaz(cid:239)em dwie pozycje, które szczególnie mnie zaciekawi(cid:239)y. Pierwsza dotyczy(cid:239)a Okre(cid:258)lenia Celu G(cid:239)ównego, druga za(cid:258) skupia(cid:239)a si(cid:218) na Dodatkowym Wysi(cid:239)ku, co zreszt(cid:200) do dzi(cid:258) jest moj(cid:200) ulubion(cid:200) zasad(cid:200). Przeczyta(cid:239)em raz po raz te broszury na temat tych ponadczasowych zasad sukcesu, stanowi(cid:200)cych dwie z pi(cid:218)ciu g(cid:239)ównych zasad sukcesu, z którymi czytelnicy zapoznaj(cid:200) si(cid:218) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Napoleon i Annie Lou polubili si(cid:218), a wkrótce przyja(cid:283)(cid:241) zmieni(cid:239)a si(cid:218) w zaloty. Hill mia(cid:239) bardzo dziwny automobil, DeSoto, o wyd(cid:239)u(cid:285)onej masce i równie d(cid:239)ugim baga(cid:285)niku. Komfortowo móg(cid:239) pomie(cid:258)ci(cid:202) dwie osoby na przednich fotelach i to tam w(cid:239)a(cid:258)nie siadali Napoleon wraz z moj(cid:200) cioci(cid:200), 10 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE kiedy wybierali si(cid:218) na przeja(cid:285)d(cid:285)ki. Za fotelami by(cid:239)a odrobina wolnej przestrzeni, któr(cid:200) Napoleon przerobi(cid:239), jak s(cid:200)dzili(cid:258)my, na potrzeby ma(cid:239)ych siedzisk dla cz(cid:239)onków rodziny. Byli(cid:258)my jednak w b(cid:239)(cid:218)dzie. Napoleon przy- stosowa(cid:239) t(cid:218) przestrze(cid:241) do przewozu dwóch swoich psów, Little Girl i Big Boya. W czasie weekendowych przeja(cid:285)d(cid:285)ek wszyscy wskakiwali(cid:258)my do baga(cid:285)nika — ja, moja mama, ciocia Mary, kuzynki i ich psy — podczas gdy dwa zwierzaki Napoleona mo(cid:258)ci(cid:239)y si(cid:218) z przodu. Mimo to bardzo cieszy(cid:239)y nas te wycieczki, poniewa(cid:285) pierwszy raz mieli(cid:258)my do dyspozycji automobil. Napoleon bardzo lubi(cid:239) swoje psiaki, a równie mocno troszczy(cid:239) si(cid:218) o swoj(cid:200) przybran(cid:200) rodzin(cid:218). Moja mama i Annie Lou ucz(cid:218)szcza(cid:239)y na jego wyk(cid:239)ady. Zainspirowa(cid:239)y one moj(cid:200) mam(cid:218) do pój(cid:258)cia do szko(cid:239)y i zdobycia dyplomu z ksi(cid:218)gowo(cid:258)ci. Annie Lou coraz bardziej zbli(cid:285)a(cid:239)a si(cid:218) do Napo- leona i tych dwoje w ko(cid:241)cu wzi(cid:218)(cid:239)o (cid:258)lub w grudniu 1943 roku. (cid:191)yli d(cid:239)ugo i szcz(cid:218)(cid:258)liwie. W tym czasie powoli dorasta(cid:239)em, a wreszcie zainteresowa(cid:239)o mnie stu- diowanie medycyny. Nawet z now(cid:200) prac(cid:200) mojej matki uczelnia medyczna przewy(cid:285)sza(cid:239)a jednak nasze zdolno(cid:258)ci finansowe. Wydawa(cid:239)a si(cid:218) tylko ma- rzeniem. I tak, w okolicach 1956 roku, po uko(cid:241)czeniu college’u zaci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em si(cid:218) do si(cid:239) powietrznych, chc(cid:200)c zosta(cid:202) pilotem. By(cid:239) to niezwykle ambitny cel, tym bardziej (cid:285)e nigdy wcze(cid:258)niej nie przebywa(cid:239)em w samolocie, ale wujek Nap zawsze powtarza(cid:239), (cid:285)e mog(cid:218) robi(cid:202) wszystko to, co postanowi(cid:218), je(cid:258)li tylko mocno w to wierz(cid:218) i dzia(cid:239)am w oparciu o swe postanowienia. Pami(cid:218)tam bardzo wyra(cid:283)nie wypraw(cid:218) do Valdosta w Georgii, gdzie pod- dano mnie badaniom lekarskim. Pomy(cid:258)lnie wypad(cid:239)em w testach men- talnych, psychologicznych i fizycznych, lecz tego gor(cid:200)cego, wilgotnego dnia do(cid:258)wiadczy(cid:239)em problemów z oddychaniem, co zako(cid:241)czy(cid:239)o moj(cid:200) karier(cid:218) w lotnictwie, nim ta si(cid:218) w ogóle zacz(cid:218)(cid:239)a. Lekarz wojskowy obawia(cid:239) si(cid:218), (cid:285)e korzystanie z tlenu na pok(cid:239)adzie samolotu mog(cid:239)oby negatywnie wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) 11 Poleć książkęKup książkę MÓWI NAPOLEON HILL! na moj(cid:200) astm(cid:218). Tak wi(cid:218)c mia(cid:239)em swój cel i dzia(cid:239)a(cid:239)em w zgodzie z nim, me plany pokrzy(cid:285)owa(cid:239)o jedynie zdrowie. Nie mog(cid:200)c realizowa(cid:202) swych lotniczych ambicji, odkry(cid:239)em, (cid:285)e na nowo rozpali(cid:239)o si(cid:218) we mnie marzenie o szkole medycznej. Ale jak(cid:285)e mia(cid:239)em zre- alizowa(cid:202) ten cel? Praca Napoleona w Clinton ju(cid:285) dawno dobieg(cid:239)a ko(cid:241)ca. Wraz z (cid:285)on(cid:200), Annie Lou, przeprowadzili si(cid:218) do Kalifornii, gdzie mój wuj wyk(cid:239)ada(cid:239) i naucza(cid:239) swych zasad sukcesu w audycjach radiowych, podobnych do tych, o których przeczytasz w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Móg(cid:239) wówczas zapomnie(cid:202) o szwagierce i jej synu, ale nie. Zaoferowa(cid:239) mi sw(cid:200) pomoc, po(cid:285)yczaj(cid:200)c tyle pieni(cid:218)dzy, ile potrzebowa(cid:239)em, by zacz(cid:200)(cid:202) studia. Ch(cid:218)tnie przyj(cid:200)(cid:239)em jego pomoc i po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239)em si(cid:218) w ca(cid:239)o(cid:258)ci realizacji celu, pami(cid:218)taj(cid:200)c o zasadzie Dodatkowego Wysi(cid:239)ku, by zdoby(cid:202) dyplom w 1960 roku. Do dzi(cid:258) jestem za to niezwykle wdzi(cid:218)czny wujowi Napowi i wci(cid:200)(cid:285) aktywnie dzia(cid:239)am jako lekarz, ciesz(cid:200)c si(cid:218) tym ka(cid:285)dego dnia. Nie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)bym tego, gdyby nie wuj. Zapoznaj(cid:200)c si(cid:218) z pi(cid:218)cioma g(cid:239)ównymi zasadami sukcesu zaprezento- wanymi w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, poczu(cid:239)em si(cid:218), jakbym znowu spotka(cid:239) si(cid:218) z wujem. Moje dwie ulubione zasady, Okre(cid:258)lenie Celu G(cid:239)ównego i Dodatkowy Wysi(cid:239)ek, jak równie(cid:285) Superumys(cid:239), Wiara Zastosowana i Kreatywna Wizja, by(cid:239)y cz(cid:218)stymi tematami naszych rozmów w Clinton. Rozmów, które odmie- ni(cid:239)y (cid:285)ycie pewnego m(cid:239)odzie(cid:241)ca. Czytaj(cid:200)c t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), poczu(cid:239)em si(cid:218), jakbym znowu przesiadywa(cid:239) w salonie, s(cid:239)uchaj(cid:200)c osobistych wyk(cid:239)adów Napoleona. Wuj by(cid:239) dla mnie niczym ojciec, a jego zasady pomaga(cid:239)y mi przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie. Wierz(cid:218), (cid:285)e równie(cid:285) czytelników zmotywuj(cid:200) do osi(cid:200)gni(cid:218)cia sukcesu i szcz(cid:218)(cid:258)cia poprzez czytanie, studiowanie i cieszenie si(cid:218) naukami Napoleona. Dr Charles Winfield Johnson, Conway, Karolina Po(cid:239)udniowa, grudzie(cid:241) 2016 roku 12 Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A (cid:146) P I E R W S Z Y NA DOBRY POCZ(cid:107)TEK Doktor Hill: Witajcie, moi mili. Pozwol(cid:218) sobie opowiedzie(cid:202) wam pewn(cid:200) dziwn(cid:200) histo- ri(cid:218) o czym(cid:258), co mo(cid:285)e przynie(cid:258)(cid:202) spokój umys(cid:239)u i sukces materialny wam i waszym bliskim. Opowie(cid:258)(cid:202) ta zaczyna si(cid:218) w ma(cid:239)ej chacie w górach Wirginii prawie pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)t lat temu, kiedy to po raz pierwszy w (cid:285)yciu zobaczy(cid:239)em (cid:258)wiat(cid:239)o dnia. Jedynym, co wtedy mia(cid:239)em, by(cid:239)o ubóstwo, igno- rancja, strach i zabobony. Teoretycznie te(cid:285) nie mia(cid:239)em powodu, by mie(cid:202) jak(cid:200)kolwiek nadziej(cid:218) na zaoferowanie czego(cid:258) ludzko(cid:258)ci, lecz los bywa niezbadany, podobnie jak i przeznaczenie. Dziwnym trafem zarówno los, jak i przeznaczenie odnalaz(cid:239)y mnie w tym odleg(cid:239)ym regionie (cid:258)wiata i poprowadzi(cid:239)y przez (cid:285)ycie, bym móg(cid:239) da(cid:202) co(cid:258) od siebie ca(cid:239)ej ludzko(cid:258)ci, co(cid:258), co mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) fundamentem przysz(cid:239)ego pokoju i sukcesu wszyst- kich ludzi. NAJZ(cid:146)O(cid:165)LIWSZY CH(cid:146)OPIEC W HRABSTWIE WISE Komentator: Doktorze Hill, czy b(cid:218)d(cid:200)c dzieckiem, mia(cid:239) pan t(cid:218) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), i(cid:285) przezna- czone jest panu zaoferowanie (cid:258)wiatu praktycznej filozofii sukcesu osobi- stego? A je(cid:258)li nie, to kiedy po raz pierwszy pan sobie to u(cid:258)wiadomi(cid:239)? 13 Poleć książkęKup książkę MÓWI NAPOLEON HILL! Doktor Hill: Nie mia(cid:239)em poj(cid:218)cia, co jest mi przeznaczone, dopóki nie rozpocz(cid:200)(cid:239)em dziewi(cid:200)tego roku (cid:285)ycia, a ojciec nie przedstawi(cid:239) mnie nowej matce, kiedy moja prawdziwa matka umar(cid:239)a. Póki ten dzie(cid:241) nie nast(cid:200)pi(cid:239), moj(cid:200) najwi(cid:218)k- sz(cid:200) ambicj(cid:200) by(cid:239)o zostanie drugim Jessim Jamesem, a wr(cid:218)cz przy(cid:202)mienie go moj(cid:200) diaboliczno(cid:258)ci(cid:200). Komentator: Co(cid:258) wi(cid:218)c musia(cid:239)o si(cid:218) przydarzy(cid:202) w pa(cid:241)skim (cid:285)yciu, co odmieni(cid:239)o pana g(cid:239)ówny cel. Jestem pewien, (cid:285)e nasi s(cid:239)uchacze z rado(cid:258)ci(cid:200) si(cid:218) dowiedz(cid:200), có(cid:285) to by(cid:239)o. Doktor Hill: Tak, rzeczywi(cid:258)cie zdarzy(cid:239)o si(cid:218) co(cid:258), co odmieni(cid:239)o mój nadrz(cid:218)dny cel (cid:285)yciowy. Przedstawiono mnie mojej przybranej matce, a ta wypowiedzia(cid:239)a jedno zdanie, które nie tylko odmieni(cid:239)o moje ca(cid:239)e (cid:285)ycie, ale sprawi(cid:239)o, (cid:285)e wszed(cid:239)em na (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218), dzi(cid:218)ki której mog(cid:239)em te(cid:285) odmieni(cid:202) (cid:285)ycie milionów ludzi na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie, nawet tych jeszcze nienarodzonych. Kiedy ojciec przedstawi(cid:239) ju(cid:285) sw(cid:200) now(cid:200) (cid:285)on(cid:218) wszystkim krewnym, którzy odwiedzili nas w domu, podszed(cid:239) do mnie. Sta(cid:239)em w rogu pokoju z za(cid:239)o(cid:285)onymi r(cid:218)koma oraz ze wzrokiem tak nikczemnym, jaki tylko potrafi(cid:239)em przywo(cid:239)a(cid:202), aby pokaza(cid:202) sw(cid:200) nienawi(cid:258)(cid:202) wobec kobiety, która chcia(cid:239)a zast(cid:200)pi(cid:202) moj(cid:200) praw- dziw(cid:200) matk(cid:218). Ojciec przedstawi(cid:239) mnie zatrwa(cid:285)aj(cid:200)cymi s(cid:239)owami: „Martho, oto mój syn Napoleon, najz(cid:239)o(cid:258)liwszy ch(cid:239)opiec w hrabstwie Wise. Nie zdziwi mnie, je(cid:258)li jutro zacznie w ciebie rzuca(cid:202) kamieniami”. 14 Poleć książkęKup książkę NA DOBRY POCZ (cid:260)TEK Komentator: Och, takiego przedstawienia bym si(cid:218) nie spodziewa(cid:239). Co odpowiedzia(cid:239)a na to jego nowa (cid:285)ona? Doktor Hill: Podesz(cid:239)a do mnie, podnios(cid:239)a mi podbródek, spojrza(cid:239)a prosto w oczy, po czym odwracaj(cid:200)c si(cid:218) do ojca, wypowiedzia(cid:239)a s(cid:239)owa, które sprawi(cid:239)y, i(cid:285) ten si(cid:218) skuli(cid:239), a ja spojrza(cid:239)em w g(cid:239)(cid:200)b w(cid:239)asnej duszy. „Do cna si(cid:218) mylisz, mój drogi”, stwierdzi(cid:239)a, „nie jest on najz(cid:239)o(cid:258)liwszym ch(cid:239)opcem w hrabstwie, ale najm(cid:200)drzejszym, tylko jeszcze nie odkry(cid:239), jak ukierunkowa(cid:202) swoj(cid:200) inteligencj(cid:218)”. By(cid:239) to jeden z najbardziej ekscytuj(cid:200)cych momentów w moim (cid:285)yciu. Po raz pierwszy kto(cid:258) powiedzia(cid:239) co(cid:258) mi(cid:239)ego na mój temat. Mia(cid:239)em wra(cid:285)enie, jakby zrodzi(cid:239)a si(cid:218) we mnie zupe(cid:239)nie nowa dusza. Ta krótka przemowa odcisn(cid:218)(cid:239)a te(cid:285) pi(cid:218)tno na mym ojcu, widzia(cid:239)em tak(cid:285)e zachwyt moich bliskich, kiedy us(cid:239)yszeli tych kilka s(cid:239)ów. MOTYWY ANDREW CARNEGIEGO Komentator: Czy to wtedy u(cid:258)wiadomi(cid:239) pan sobie, (cid:285)e jest mu przeznaczone pozytywnie wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na (cid:258)wiat? Doktor Hill: Nie. To zdarzy(cid:239)o si(cid:218) par(cid:218) lat pó(cid:283)niej, kiedy mia(cid:239)em dwadzie(cid:258)cia kilka lat. Odkry(cid:239)em wtedy, (cid:285)e (cid:285)ycie by(cid:239)o mi przychylniejsze, ni(cid:285) sugerowa(cid:239)by mój wiek czy do(cid:258)wiadczenie. Dzi(cid:218)ki nakierowaniu przez przybran(cid:200) matk(cid:218) zosta(cid:239)em autorem artyku(cid:239)ów dla ma(cid:239)ych miejscowych gazet, zdoby(cid:239)em te(cid:285) istotn(cid:200) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) — pisane przeze mnie teksty wzbudza(cid:239)y emocje. 15 Poleć książkęKup książkę MÓWI NAPOLEON HILL! Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) ta sprawi(cid:239)a, i(cid:285) zlecono mi przeprowadzenie wywiadów ze (cid:258)wi(cid:218)tej pami(cid:218)ci Andrew Carnegiem. To on odkry(cid:239), (cid:285)e posiadam wrodzone zdolno(cid:258)ci, jakie uwa(cid:285)a(cid:239) za istotne dla wymagaj(cid:200)cej dwudziestu lat pozba- wionych wynagrodzenia pracy, której celem by(cid:239)o uporz(cid:200)dkowanie zasad filozofii sukcesu w oparciu o wiedz(cid:218) ludzi, którzy sukces ten osi(cid:200)gn(cid:218)li metod(cid:200) prób i b(cid:239)(cid:218)dów. Komentator: Doktorze Hill, jakie motywy mia(cid:239) Andrew Carnegie, kiedy zechcia(cid:239), by uporz(cid:200)dkowa(cid:239) pan zasady filozofii sukcesu? Doktor Hill: Pan Carnegie wierzy(cid:239), i(cid:285) wielkim marnotrawstwem ludzi by(cid:239)o tracenie d(cid:239)u- giego czasu na poznanie drogi do sukcesu, kiedy wiedz(cid:218) t(cid:218) równie dobrze mo(cid:285)na posi(cid:200)(cid:258)(cid:202) w ci(cid:200)gu kilku tygodni, analizuj(cid:200)c do(cid:258)wiadczenia tych, któ- rzy ju(cid:285) j(cid:200) zdobyli. Komentator: Czy uwa(cid:285)a pan, doktorze Hill, (cid:285)e studenci pana filozofii maj(cid:200) równie du(cid:285)(cid:200) szans(cid:218) na niezale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) finansow(cid:200), jak ludzie sukcesu, którzy pomogli panu uporz(cid:200)dkowa(cid:202) t(cid:218) wiedz(cid:218)? Doktor Hill: Za(cid:239)o(cid:285)enie, i(cid:285) dzi(cid:258) jest mniej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ni(cid:285) wtedy, kiedy tacy ludzie jak Henry Ford czy Thomas A. Edison zaczynali sw(cid:200) karier(cid:218), jest bezpod- stawne i fa(cid:239)szywe, poniewa(cid:285) ca(cid:239)y (cid:258)wiat potrzebuje nowej grupy pionierów, którzy b(cid:218)d(cid:200) zdolni do kreowania nieznanych idei, nowych wynalazków i lepszych sposobów na pokojowe wspó(cid:239)(cid:285)ycie. 16 Poleć książkęKup książkę NA DOBRY POCZ (cid:260)TEK PRAKTYCZNI MARZYCIELE Komentator: Czy uwa(cid:285)a pan, doktorze Hill, (cid:285)e pa(cid:241)ska filozofia sukcesu to rzeczywi- (cid:258)cie sposób, dzi(cid:218)ki któremu nowi liderzy mog(cid:200) odnale(cid:283)(cid:202) te mo(cid:285)liwo(cid:258)ci w ka(cid:285)dej dziedzinie (cid:285)ycia? Doktor Hill: Filozofia ta inspiruje m(cid:218)(cid:285)czyzn i kobiety do stawania si(cid:218) praktycznymi marzycielami, którzy pokonuj(cid:200) niepomy(cid:258)lne okoliczno(cid:258)ci i kszta(cid:239)tuj(cid:200) swoje mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, by dopasowa(cid:202) je do w(cid:239)asnych celów i ambicji. Tacy praktyczni marzyciele zawsze istnieli, wp(cid:239)ywaj(cid:200)c na cywilizacj(cid:218), i zawsze b(cid:218)d(cid:200) istnie(cid:202). Dowolna osoba, która w przysz(cid:239)o(cid:258)ci zechce kierowa(cid:202) si(cid:218) swym marzeniem i uparcie b(cid:218)dzie si(cid:218) go trzyma(cid:202), do(cid:258)wiadczy jego realizacji, gdy(cid:285) (cid:285)yjemy w czasach, kiedy potrzebni s(cid:200) tacy praktyczni marzyciele. Zobaczmy, co próbuje przekaza(cid:202) nam historia. Przyjrzyjmy si(cid:218) kilku praktycznym marzycielom, którzy dali nam cywilizacj(cid:218) i obecny sposób (cid:285)ycia. Na przyk(cid:239)ad Kolumb marzy(cid:239) o l(cid:200)dzie nieodkrytym i rzeczywi(cid:258)cie go odkry(cid:239). Uczyni(cid:239) to poprzez zastosowanie pewnych zasad, jakie przynio- s(cid:239)y sukces wielu moim studentom. To cho(cid:202)by zasada Okre(cid:258)lonego Celu G(cid:239)ównego, nawyk Dodatkowego Wysi(cid:239)ku czy Wiara Zastosowana. Henry Ford marzy(cid:239) o wolnym od koni powozie i pomimo swej biedy zrealizowa(cid:239) swój cel, wype(cid:239)niaj(cid:200)c ca(cid:239)y glob automobilami. Có(cid:285), Ford by(cid:239) zarówno studentem mej filozofii, jak i jej wspó(cid:239)twórc(cid:200). Thomas A. Edi- son marzy(cid:239) o elektrycznej lampie zasilanej pr(cid:200)dem i nie zrazi(cid:239) si(cid:218) ponad dziesi(cid:218)cioma tysi(cid:200)cami pora(cid:285)ek, nim w ko(cid:241)cu dopi(cid:200)(cid:239) swego. On równie(cid:285) pomóg(cid:239) mi przekaza(cid:202) (cid:258)wiatu t(cid:218) filozofi(cid:218) osobistego sukcesu. Za(cid:258) bracia Wright marzyli o maszynie lataj(cid:200)cej, cel ten realizuj(cid:200)c poprzez zastosowa- nie omawianych przeze mnie zasad. Guglielmo Marconi marzy(cid:239) o sposobie 17 Poleć książkęKup książkę MÓWI NAPOLEON HILL! wykorzystania eteru na potrzeby komunikacji wolnej od kabli. Poprzez zastosowanie mojej filozofii i to marzenie uda(cid:239)o si(cid:218) zrealizowa(cid:202). Wszystkie te wa(cid:285)ne osi(cid:200)gni(cid:218)cia na pocz(cid:200)tku by(cid:239)y niczym mgliste fan- tazje marzyciela, ale zosta(cid:239)y przeniesione w rzeczywisto(cid:258)(cid:202) poprzez zasto- sowanie filozofii, której przeznaczeniem jest uczynienie lepszym (cid:258)wiata, w którym (cid:285)yjemy. Najwi(cid:218)ksze osi(cid:200)gni(cid:218)cia ludzko(cid:258)ci na pocz(cid:200)tku by(cid:239)y zale- dwie marzeniami, lecz obecnymi w umys(cid:239)ach m(cid:218)(cid:285)czyzn i kobiet, którzy wiedzieli, i(cid:285) marzenia to sadzonki przysz(cid:239)ych osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202). Pal(cid:200)ca potrzeba bycia i dzia(cid:239)ania to punkt pocz(cid:200)tkowy, w jakim podró(cid:285) sw(cid:200) zaczyna ka(cid:285)dy marzyciel. W filozofii sukcesu zaoferowa(cid:239)em sposoby, dzi(cid:218)ki którym ten wewn(cid:218)trzny p(cid:239)omie(cid:241) mo(cid:285)na rozpali(cid:202) w najbardziej pokornej osobie. (cid:165)wiat nie szydzi ju(cid:285) z marzycieli, nie zwie ich niepraktycznymi. Zamiast tego zach(cid:218)ca ich do skonkretyzowania produktu ich wyobra(cid:283)ni, oferuj(cid:200)c nagrody w postaci chwa(cid:239)y i pieni(cid:218)dzy. Komentator: Doktorze Hill, a co z tymi, których (cid:285)ycie tak cz(cid:218)sto d(cid:239)awi(cid:239)o, (cid:285)e nie oczekuj(cid:200) niczego innego jak tylko pora(cid:285)ki, bo nie maj(cid:200) ju(cid:285) w sobie krzty nadziei na osi(cid:200)gni(cid:218)cie czegokolwiek? Czy pana filozofia mo(cid:285)e im co(cid:258) zaoferowa(cid:202)? Doktor Hill: My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e podstaw(cid:200) nadziei dla osób, które tak cz(cid:218)sto spotyka(cid:239)y si(cid:218) z pora(cid:285)- kami w swym (cid:285)yciu jest fakt, i(cid:285) praktycznie ka(cid:285)dy wielki sukces zaczyna si(cid:218) od potkni(cid:218)(cid:202) i upadków. Beethoven straci(cid:239) s(cid:239)uch, Milton wzrok, a mimo to wzbogacili nasz (cid:258)wiat. Milo C. Jonesa powali(cid:239)a choroba, nim odkry(cid:239), (cid:285)e mia(cid:239) umys(cid:239) zdolny zmieni(cid:202) jego (cid:285)ycie na lepsze. Zagoni(cid:239) ten umys(cid:239) do pracy, tworz(cid:200)c firm(cid:218) Little Pig Sausage, która przynios(cid:239)a mu fortun(cid:218). Helen Keller straci(cid:239)a wzrok i s(cid:239)uch wkrótce po narodzinach, a mimo to poko- na(cid:239)a chorob(cid:218), staj(cid:200)c si(cid:218) (cid:283)ród(cid:239)em inspiracji dla wszystkich tych, którzy nie 18 Poleć książkęKup książkę NA DOBRY POCZ (cid:260)TEK uznawali przeciwno(cid:258)ci losu za pora(cid:285)k(cid:218). Studenci mej filozofii ucz(cid:200) si(cid:218), jak odkry(cid:202) nasiona sukcesu w ka(cid:285)dym przeciwie(cid:241)stwie losu, i wiedz(cid:200), jak zadba(cid:202) o te nasiona, by zrodzi(cid:239)y one pomy(cid:258)lno(cid:258)(cid:202). NAUKA STOJ(cid:107)CA ZA SUKCESEM Komentator: Prosz(cid:218) wymieni(cid:202) kilka osobistych zmian, jakie zachodz(cid:200) u tych, którzy postanowi(cid:200) zg(cid:239)(cid:218)bi(cid:202) pana filozofi(cid:218) sukcesu. Doktor Hill: Có(cid:285), w odpowiedzi na to pytanie móg(cid:239)bym napisa(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218). Po pierw- sze, filozofia ta pomaga jej studentom pokona(cid:202) wszelkie formy strachu. Inspiruje ich równie(cid:285) do rozwini(cid:218)cia pewno(cid:258)ci siebie, eliminuj(cid:200)c przy tym wszelkie obawy bycia gorszym. Rozwija uwa(cid:285)n(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218), inspiruje do entuzjazmu. Naucza precyzji my(cid:258)lenia, uwalniaj(cid:200)c studentów od kosztow- nej pomy(cid:239)ki zbyt pr(cid:218)dkich os(cid:200)dów. Rozwija umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) szybkiego odnaj- dowania odpowiedzi i rozwi(cid:200)za(cid:241) wszelkich problemów. Kszta(cid:239)tuje przy- jemn(cid:200) osobowo(cid:258)(cid:202) pomagaj(cid:200)c(cid:200) w negocjowaniu z innymi lud(cid:283)mi i, rzecz jasna, pomaga kroczy(cid:202) przez (cid:285)ycie bez oporów. Eliminuje kosztowny nawyk prokrastynacji i pomaga w realizowaniu wszelkich zada(cid:241) (cid:285)yciowych z okre- (cid:258)lonym celem na uwadze. Naucza studentów efektywnej modlitwy, by mogli po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) si(cid:218) z Niesko(cid:241)czon(cid:200) Inteligencj(cid:200), pomaga te(cid:285) zarz(cid:200)dza(cid:202) czasem, by ten przynosi(cid:239) wi(cid:218)ksze zwroty z jego inwestycji przy mniejszym wysi(cid:239)ku. 19 Poleć książkęKup książkę MÓWI NAPOLEON HILL! Komentator: Odnosz(cid:218) wra(cid:285)enie, z tego, co pan mówi, doktorze Hill, (cid:285)e pana filozofia sukcesu mo(cid:285)e pomóc dowolnej osobie w praktycznym zastosowaniu religii w prawdziwym (cid:258)wiecie. Doktor Hill: Tak. Z wielu regionów kraju pisano do mnie, wspominaj(cid:200)c, (cid:285)e efekty mojej filozofii jawi(cid:200) si(cid:218) niczym praktyczne podwaliny religii. S(cid:239)ysza(cid:239)em te(cid:285) od niektórych z moich studentów, cz(cid:239)onków kleru, i(cid:285) traktuj(cid:200) oni moje nauki jako chrze(cid:258)cija(cid:241)stwo stosowane. Komentator: Uwa(cid:285)am, (cid:285)e to wspania(cid:239)e. Dzi(cid:218)kuj(cid:218), doktorze Hill. Moi mili, prosz(cid:218), do(cid:239)(cid:200)cz- cie do nas w czasie kolejnej audycji, kiedy to Napoleon Hill ponownie poruszy temat swojej filozofii sukcesu. 20 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mówi Napoleon Hill! Pięć zasad osobistego sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: