Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 002671 20860195 na godz. na dobę w sumie
Mroczna wiedza. Podręcznik manipulacji umysłami. Sekrety wojowników Ninja - książka
Mroczna wiedza. Podręcznik manipulacji umysłami. Sekrety wojowników Ninja - książka
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1514-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Intrygi psychologiczne

Wojownicy Ninja to legendarni mistrzowie w sztuce kamuflażu. Potrafili znikać i pojawiać się, bezkarnie zwodząc swego przeciwnika. Opanowali umiejętność przyrządzania leczniczych oraz zabójczych farmaceutyków. Nieobce były im również magia i okultyzm oraz zaawansowane sztuki walki. Potrafili kontrolować umysły swoich wrogów, wykorzystując ich wewnętrzne słabości. Wiedza, którą praktykowali przez stulecia, nie zaginęła. Dziś jej tajniki zdradzają dwaj światowej sławy eksperci w dziedzinie sztuk walki.

Już nigdy nikomu nie uda się okłamać Cię ani zwieść. Za to sam przejmiesz całkowitą kontrolę nad swym przeciwnikiem. Dowiesz się, jak zyskać czyjeś pełne zaufanie, jak hipnotyzować swoją ofiarę, jak zdobywać informacje, których inni nie chcą Ci zdradzić. Przekonasz się również, jak zawodowcy przeprowadzają pranie mózgu i manipulują pamięcią. Tylko pamiętaj -- to bardzo niebezpieczna wiedza.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Mroczna wiedza. PodrŒcznik manipulacji umys‡ami. Sekrety wojownik(cid:243)w Ninja Autor: Haha Lung, Christopher B. Prowant ISBN: 978-83-246-1514-8 Tytu‡ orygina‡u: Black Science: Ancient and Modern Techniques of Ninja Mind Manipulation Format: A5, stron: 264 Intrygi psychologiczne (cid:149) Stosowanie przekaz(cid:243)w podprogowych (cid:149) Wykorzystywanie hipnozy (cid:149) Odczytywanie mowy cia‡a Wojownicy Ninja to legendarni mistrzowie w sztuce kamufla¿u. Potrafili znika(cid:230) i pojawia(cid:230) siŒ, bezkarnie zwodz„c swego przeciwnika. Opanowali umiejŒtno(cid:156)(cid:230) przyrz„dzania leczniczych oraz zab(cid:243)jczych farmaceutyk(cid:243)w. Nieobce by‡y im r(cid:243)wnie¿ magia i okultyzm oraz zaawansowane sztuki walki. Potrafili kontrolowa(cid:230) umys‡y swoich wrog(cid:243)w, wykorzystuj„c ich wewnŒtrzne s‡abo(cid:156)ci. Wiedza, kt(cid:243)r„ praktykowali przez stulecia, nie zaginŒ‡a. Dzi(cid:156) jej tajniki zdradzaj„ dwaj (cid:156)wiatowej s‡awy eksperci w dziedzinie sztuk walki. Ju¿ nigdy nikomu nie uda siŒ ok‡ama(cid:230) CiŒ ani zwie(cid:156)(cid:230). Za to sam przejmiesz ca‡kowit„ kontrolŒ nad swym przeciwnikiem. Dowiesz siŒ, jak zyska(cid:230) czyje(cid:156) pe‡ne zaufanie, jak hipnotyzowa(cid:230) swoj„ ofiarŒ, jak zdobywa(cid:230) informacje, kt(cid:243)rych inni nie chc„ Ci zdradzi(cid:230). Przekonasz siŒ r(cid:243)wnie¿, jak zawodowcy przeprowadzaj„ pranie m(cid:243)zgu i manipuluj„ pamiŒci„. Tylko pamiŒtaj (cid:150) to bardzo niebezpieczna wiedza. (cid:149) Si‡a umys‡u i sztuka trenowania go (cid:149) Zab(cid:243)jcze tajemnice astrologii (cid:149) Techniki obezw‡adniania g‡osem (cid:149) Bronienie twierdzy w‡asnego umys‡u (cid:149) Wykorzystywanie si‡y przes„d(cid:243)w Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Spis treści Wprowadzenie ..................................................................................7 Rozdział 1. Mistrzowie gry ...............................................................11 Umysł azjatycki .................................................................................................11 Umysł ninja ........................................................................................................14 Szturmowanie bram umysłu ..............................................................................22 Rozdział 2. Zrozumieć umysł ...........................................................27 Jak patrzy umysł ................................................................................................27 Trening umysłu (haragagei) ...............................................................................37 Rozdział 3. Panowanie nad ludźmi ...................................................43 Wstęp: Umysł we władaniu liczb ......................................................................43 Dwie drogi ........................................................................................................44 Pięć Słabości (gojo-goyoku) ...............................................................................46 Osiem związków ...............................................................................................59 Dziewięć Ról („Świat jest teatrem…”) .............................................................68 Dwanaście Zwierząt .........................................................................................69 M R O C Z N A W I E D Z A Rozdział 4. Tajemnice sennin ...........................................................83 W połowie pełny albo w połowie pusty ........................................................... 84 Podważanie samoświadomości oraz tożsamości .............................................. 86 Dziesięć Jaźni (jujushin) ..................................................................................... 88 Tajemny język ................................................................................................... 89 Rozdział 5. Czarna nauka ...............................................................109 Wykorzystanie przesądów .............................................................................. 110 Hipnoza .......................................................................................................... 130 Czarnoksiężnicy słów (jumon-no-jutsu) ......................................................... 138 Znawcy umysłów i czarna magia .................................................................... 152 Tańczący umysł ............................................................................................... 243 Podsumowanie ...............................................................................251 Słowniczek .....................................................................................253 Bibliografia i sugerowane lektury ...................................................257 O autorach .....................................................................................261 6 R O Z D Z I A Ł 2 Zrozumieć umysł Dirk Skinner, w swojej książce Street Ninja, twierdzi, że im więcej wie się na temat tego, jak zbudowane jest ludzkie ciało, tym łatwiej rozłożyć je na części. Ta sama reguła dotyczy ludzkiego umysłu. Czym lepiej rozumiemy podstawy funkcjonowania umysłu czło- wieka — to, w jaki sposób odbiera otoczenie, przetwarza i przecho- wuje informacje — tym łatwiej nam jest bronić jego granic podczas skutecznego organizowania kampanii przeciwko umysłom naszych wrogów. Jak patrzy umysł Mózg zbiera i przechowuje nawet najbardziej złożone informacje pod postacią prostych obrazów-symboli. W stwierdzeniu tym kryje się odpowiedź na pytanie, czy informacje docierają do mózgu tylko za pośrednictwem wzroku, czy też są przezeń gromadzone za pomocą jednego z pozostałych zmysłów (słuchu, węchu, smaku oraz dotyku). M R O C Z N A W I E D Z A Wykonaj następujące doświadczenie: poproś kilka osób o opisanie spiralnych schodów. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób, po chwili spę- dzonej na szukaniu odpowiednich słów, gestykulują, rysując w powie- trzu obrazy (symbole). Spytaj też kogoś o to, ile boków ma piramida. Większość ludzi od- powie, że trzy. Pytani zauważą swój błąd dopiero wtedy, gdy zwrócisz im uwagę, że to trójkąt ma trzy boki, natomiast trójwymiarowa piramida ma ich pięć. Kiedy mówisz: „piramida”, do umysłu Twojego rozmów- cy trafia komunikat: „trójkąt”, ponieważ mózg przechowuje wiedzę o piramidzie (kształt złożony) w archiwum z plakietką ukazującą obraz-symbol trójkąta (kształt prosty). W archiwum tym składowane są „rzeczy przypominające trójkąt”. Skupmy się na czymś innym. Pod nazwą „Stany Zjednoczone Ame- ryki Północnej” kryje się bardzo złożona idea. Zawiera ona i łączy po- mniejsze idee, takie jak „wolność” oraz „pogoń za szczęściem”. Jednakże, przy całej złożoności rzeczywistej istoty USA, wizualiza- cja USA w pełnej chwale odbywa się wewnątrz naszych umysłów za pomocą prostych symboli, takich jak flaga z paskami i gwiazdkami, plakat przedstawiający Wuja Sama marszczącego brwi albo dźwięk patriotycznej, znanej z filmów amerykańskiej pieśni. Znawcy umysłu, od rekrutantów w armii, po politycznych spin dok- torów, doceniają wartość symboli, efektem ich działania jest bowiem niezależne od nas samych powstawanie w naszych głowach myśli oraz obrazów. Wiedzą oni, jaka jest wartość symboli wyzwalających nasze określone reakcje — nawet te zupełnie przez nas niechciane! Siła wizualizacji Najnowsze badania, przeprowadzone na Uniwersytecie w Stanford, potwierdziły to, o czym mistrzowie manipulacji ludzkim umysłem wie- dzieli wieki temu — mentalne, wewnątrzumysłowe obrazowanie wy- konywania jakiejś czynności sprawia, że nasz układ nerwowy reaguje tak, jakbyśmy rzeczywiście wykonywali wyimaginowaną czynność. 28 Z R O Z U M I E Ć U M Y SŁ Światowej klasy sportowcy znają wielki potencjał takiego przemy- ślanego, dobrowolnego treningu, opartego na mentalnej wizualizacji. Szacuje się, że praktycznie 90 spośród wielkich sportowców ko- rzysta z takiej, bądź podobnej, formy wizualizacji. Wizualizacją jest walka z cieniem, podobnie zresztą jak formy rytualne (kata), spotykane w sztukach walki. Istnieje też zły sposób wykorzystywania wizualizacji. Pozbawieni skrupułów niszczyciele umysłów wiedzą, że mimowolna negatywna wizualizacja (na przykład ciągłe przeżywanie na nowo w umyśle jakie- goś katastrofalnego niepowodzenia bądź traumatycznego wydarzenia) służyć może jedynie utrwalaniu poczucia bezsilności oraz uczucia wstrętu do samego siebie u ofiary manipulacji. Niszczyciele umysłów wiedzą również, że proste słowa, albo nawet gesty, mogą być wykorzystane do celowego wywoływania w głowach innych ludzi niechcianych przez nich obrazów. Jeśli w to wątpisz, pokaż komuś obcemu środkowy palec i zwróć uwagę, w jaki sposób, pod wpływem Twoich działań, zmieni się jego nastrój. Dlaczego tak się dzieje? Nie dlatego, że pokazywanie palca samo w sobie stanowi pogróżkę, lecz z powodu wizji, które rodzą się w umyśle osoby pa- trzącej na ów wysunięty z pięści palec. Wizualizacje działają, ponieważ — wbrew temu, co się powszech- nie sądzi — nasze oczy nie są kamerami, które dokładnie rejestrują wszystko, na co spoglądają. Gdy oglądamy jakiś obiekt, na przykład drzewo, tak naprawdę nie widzimy idealnego odbicia tego drzewa w żadnym zwierciadle znajdującym się wewnątrz naszego mózgu. Oczyma umysłu widzimy jedynie ponownie złożony obraz drzewa. Nasze oczy działają zupełnie jak transporter materii znany z filmu Star Trek. „Rozkładają” obraz drzewa na praktyczne grupy danych (zawierające informacje o kształcie obserwowanego obiektu, jego rozmiarze, kolorze itd.), po czym przesyłają go, w formie elektrycz- nych impulsów, do naszego mózgu, gdzie jest ponownie scalany. 29 M R O C Z N A W I E D Z A 30 Z R O Z U M I E Ć U M Y SŁ W trakcie procesu rozkładania obrazu na dane, które łatwo prze- chować, oraz ponownego scalania go wewnątrz naszej głowy dzia- łają setki różnych filtrów. Wpływają one na to, z jaką dokładnością łączymy w całość grupy danych. Funkcję filtrów mogą pełnić między innymi: • fizyczne defekty organów zmysłowych (daltonizm, niedosłyszenie, zbyt mała liczba kubków smakowych); • defekty mózgu (zaburzenia chemiczne, naturalne lub nabyte); • silne emocje oraz problemy natury psychologicznej (na przykład strach, żądza bądź zazdrość); • narzucane społecznie zakazy oraz tabu (na przykład uprzedzenia religijne lub rasowe). Filtry te mają wpływ na to, jak dokładnie obiekt (lub również idea) zostaje zobrazowany w naszym mózgu. 31 M R O C Z N A W I E D Z A Zabójcze symbole Który nastolatek nie doświadczył wstydliwych, mokrych snów? Jak to się dzieje, że zły sen powoduje szybsze bicie serca? Dlaczego samo myślenie o ewentualnym zaproszeniu królowej balu na randkę, po- proszeniu szefa o podwyżkę lub przygotowywaniu się do publicznego przemówienia sprawia, że dosłownie zlani jesteśmy zimnym potem? Odpowiedź brzmi: ponieważ obrazy z naszego świata wewnętrzne- go, z naszego umysłu, mogą oddziaływać niejako „na zewnątrz nas”. Mogą sprawiać, że będziemy się czuli nieswojo, lub wywołać u nas fizyczną chorobę. Nie jest żadną tajemnicą, że symbole mentalne niekiedy powodują pojawianie się fizycznych reakcji. Na przykład symbole związane z ra- sizmem mogą budzić w nas ekscytację, lęk lub po prostu doprowadzać nas do białej gorączki. Podobnie działają symbole patriotyczne i godła drużyn sportowych — sprawiają, że krew szybciej krąży w żyłach, że patrząc na nie, dumnie wypinamy pierś. Mówiąc inaczej — użycie symboli lub obrazów mentalnych może wywoływać u ludzi doznania fizyczne podobne do tych rzeczywiście doświadczanych w różnych sytuacjach. Niektórzy eksperci utrzymują, że mentalne obrazy i symbole mogą wpływać na nasze zdrowie, gdyż odbierane są na poziomie komórko- wym i oddziałują bezpośrednio na fizyczne tkanki i organy. To jedyne wytłumaczenie udokumentowanych przypadków działania potężnych, prowadzących do śmierci klątw typu voodoo. Z kolei w medycynie znany jest „efekt placebo”, polegający na tym, że pacjenci, którym podaje się pastylki zrobione z cukru i któ- rych zapewnia się jednocześnie, że dostają silny narkotyk, siłą suge- stii sami uśmierzają trawiący ich ból. Mniej znany jest „efekt nocebo”. Występuje on wtedy, gdy pacjenci, przekonani o tym, że są nieule- czalnie chorzy (lub o tym, że pozostają pod działaniem klątw), rzeczy- wiście doprowadzają do pojawienia się u nich stanów chorobowych oraz śmierci. W takich przypadkach przekonanie pacjenta staje się 32 Z R O Z U M I E Ć U M Y SŁ przyczyną utworzenia w jego umyśle ciągu mentalnych obrazów, co skutkuje tym, że pacjent wpędza się w fizyczną chorobę, a być mo- że nawet umiera ze strachu. Rodzaje symboli „(…) umysł człowieka zawiera zaledwie tak wiele wizji”. — Judith Hooper i Dick Teresi, The Three-Pound Universe To, w jaki sposób reagujemy na symbole, zależy od kontekstu, w jakim się one pojawiają, oraz od warunków, w jakich po raz pierwszy ze- tknęliśmy się z ich znaczeniem. Wyróżnia się trzy typy symboli: symbole uniwersalne, symbole kul- turowo-religijne oraz symbole o znaczeniu czysto osobistym dla danego człowieka. Adepci sztuki niszczenia umysłów uczą się zarówno rozpo- znawania tych odmiennych rodzajów symboli, jak i posługiwania się nimi. W ten sposób zyskują wiedzę, jak mentalnie i fizycznie wpływać na myśli oraz uczynki innych ludzi. Symbole uniwersalne Niektóre symbole są uniwersalne w tym sensie, że pojawiały się w różnych częściach świata na przestrzeni wieków. Pionier psychologii analitycznej Karl Jung (1875 – 1961) określił owe symbole mianem „archetypów”. Na przykład naukowiec z Uniwersytetu w Chicago Heinrich Klu- ver odkrył cztery kształty pojawiające się we wszystkich halucynacjach meskalinowych. Owe kształty to spirala, tunel (lub komin), pajęczyna oraz siatka (skrzyżowane linie albo wzór plastra miodu). Istnienie owych „geometrycznych stałych” zostało później potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w UCLA w latach siedemdziesiątych XX wieku1. 1 Judith Hooper, Dick Teresi, The Three-Pound Universe, Macmillan, Nowy Jork 1986. 33 M R O C Z N A W I E D Z A Badania sugerują, że nasze mózgi wykazują znaczne przywiązanie do niektórych uniwersalnych symboli — czterech, o których wiemy dzięki wyżej wspomnianym eksperymentom, oraz dodatkowych, jeszcze nieznanych. Symbole kulturowo-religijne Znaczenie symboli innych niż uniwersalne determinują oraz definiują kultura i religia dominujące w danym czasie. Do grupy takich właśnie symboli należą figury religijne i totemy, znaki plemienne oraz em- blematy patriotyczne. Często się zdarza, że w różnych kulturach do rangi symbolu pod- noszona jest sylwetka przywódcy politycznego bądź religijnego. Sym- bol taki może być zarówno pozytywny, jak i negatywny (na przykład Hitler, Gandhi, Martin Luther King). Symbole osobiste Trzeci typ symboli związany jest z naszymi indywidualnymi doświad- czeniami — zarówno tymi przyjemnymi, jak i traumatycznymi. Wszyscy, bez wyjątku, podatni jesteśmy na oddziaływanie symboli uniwersalnych, kulturowych i politycznych. Oto dlaczego ludzie z Ma- dison Avenue, oraz inni adepci zgłębiający sztukę kontrolowania umy- słów, są tak świetni w nakłanianiu nas do kupowania przedmiotów, których wcale nie potrzebujemy. Jednakże wydaje się, że w wielu przy- padkach osobista interpretacja symboli przeważa nad ich ogólnie przyjętymi kulturowymi, politycznymi, a nawet uniwersalnymi zna- czeniami. Zajmijmy się przykładem niemal uniwersalnego przedstawienia Boga Ojca (Stwórcy) jako starego, długowłosego, siwego mężczyzny o surowym obliczu, z białą brodą. Porównaj obrazy Michała Anioła, na których widnieje postać Boga, z greckimi i rzymskimi figurami Zeusa i Jupitera. Te dla odmiany porównać można by z chińskimi „Nieśmiertelnymi”. 34 Z R O Z U M I E Ć U M Y SŁ Mimo że korzystając z możliwości naszych dojrzałych, logicznie myślących umysłów, gotowi jesteśmy twierdzić, że Bóg jest istotą nie- posiadającą płci ani ciała, postać mądrego, srogiego i wszechmocne- go ojca pozostaje dla naszych mózgów symbolem tegoż Boga, jeśli tylko wychowani zostaliśmy w duchu kultury lub religii patriarchalnej. Taki obraz Boga powstaje ze złożenia naszych wyobrażeń na temat nieskończonej mądrości oraz niepodważalnego autorytetu, z którymi jest nierozerwalnie związany. Choć symbol określający Boga Ojca jest niemal uniwersalny i wciąż umacniany przez kulturę oraz religię, jest on także, na równi z innymi symbolami, konfrontowany z naszym osobistym słownikiem symboli. Na przykład ktoś śniący o mądrym, siwowłosym i brodatym starcu może poczuć się pobłogosławiony oraz natchniony obrazem ze snu, jako że obraz ów przedstawia kulturowy bądź religijny symbol dobrego, patriarchalnego Boga. Inny człowiek, będący ofiarą molestowania sek- sualnego, może zareagować na podobną wizję odwrotnie — przebu- dzić się z krzykiem przerażenia wzbudzonego dominującym w śnie obrazem ojca, który kojarzy się z krzywdą i maltretowaniem. Siła wiary Najważniejszym czynnikiem determinującym reakcję danej osoby na konkretny symbol jest ilość mentalnej energii (lub poświęconej uwagi) zainwestowanej przez nią w ów symbol. Rzecz w tym, jak mocno osoba ta wierzy w symbol. Obraz Wuja Sama (przy okazji warto zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia z kolejną srogą, siwobrodą postacią) mówiącego: „Po- trzebuję właśnie Ciebie!” w zupełności wystarczy, by niektórzy impul- sywni młodzi ludzie spakowali swoje rzeczy i wybrali się na wojnę. Z kolei są osoby, w których Wuj Sam nie budzi uczuć patriotycz- nych, dumy ani potrzeby bezdyskusyjnego podporządkowania się. 35 M R O C Z N A W I E D Z A Może on, jeśli osoby te są na przykład wrogo nastawione do USA, wywoływać w nich strach oraz nienawiść. Wiara jest najpotężniejszym z mentalnych filtrów. Od niej zależy, czy informacja, którą składamy w całość w naszym umyśle, odpo- wiada rzeczywistości, czy też stanowi zaledwie odbicie naszych oczekiwań względem świata. W symbolach tkwi prawdziwa i dostrzegalna moc, nadana im przez kulturę, społeczeństwo lub samą jednostkę na drodze głębokich przeżyć. Oportunistyczni i zarazem spostrzegawczy niszczyciele umysłów przywołują ją oraz nią manipulują, wykorzystując do tego celu właśnie symbole. Pamiętaj, że tylko wiara nadaje moc symbolom. Inaczej mówiąc — symbole działają jedynie wtedy, gdy stymulują podświadomość danej osoby do reakcji zgodnej z jej przekonaniami. Dlaczego przemyślane wykorzystywanie symboli przynosi określone rezultaty? Dlaczego są one tak efektywnymi narzędziami w rękach niszczycieli umysłów? Jedyna teoria wyjaśniająca, dlaczego symbole wpływają na ludzi skutecznie na poziomie mentalnym oraz fizycznym, głosi, że oddzia- łują one bezpośrednio na podświadomą, niekrytyczną część ludzkiej jaźni, omijając część krytyczną i logiczną. Właśnie na tym podświadomym poziomie operują najbystrzejsi spośród niszczycieli umysłów. Pora na podsumowanie. Mózg nie jest kamerą filmową. Informacje, które do niego docie- rają za pośrednictwem pięciu zmysłów, aż nazbyt często stanowią zaledwie niedoskonałą rekonstrukcję rzeczywistości. Informacja pozyskana zmysłowo (na przykład o obserwowanym obiekcie) i rekonstruowana w umyśle człowieka przechodzi przez licz- ne filtry, które wpływają wydatnie na jej ostateczny kształt, zmieniają ją. 36 Z R O Z U M I E Ć U M Y SŁ Do filtrów tych zalicza się takie czynniki, jak osobiste przekonania danej osoby, jej silne emocje, doznane w przeszłości urazy psychiczne oraz kulturowe i religijne uprzedzenia. Poprzez umyślne tworzenie filtrów wspomnianego typu na drodze pomiędzy informacją pozyskaną zmysłowo a jej rekonstrukcją wewnątrz umysłu ofiary profesjonalny niszczyciel umysłów może kontrolować to, w jaki sposób umysł ów będzie postrzegał otoczenie. Trening umysłu (haragagei) „W obliczu wyzwania będącego zagrożeniem lub nagłą potrzebą wybrania jednej możliwości spośród wielu dostępnych niewytrenowane ciało wpada w panikę. W gestii umysłu leży realna ocena sytuacji i wybranie pasującego do niej sposobu działania: walka lub ucieczka, sprzeciw albo uległość, życie bądź śmierć... Wytrenowany umysł jest atutem, narzędziem przetrwania”. — Dirk Skinner, Street Ninja Często się mówi o tym, że my, ludzie, korzystamy jedynie z 10 po- tencjału drzemiącego w naszych umysłach. Prawda jest taka, że wykorzystujemy nasz potencjał mentalny w bardzo znikomym stopniu, ale nawet z tych mniej więcej 10 , które kontrolujemy świadomie, większość z nas korzysta nieefektywnie. Adepci ninja wcześnie uczyli się tego, że przetrwanie oraz zwycię- stwo biorą swój początek w ich umysłach. Średniowieczni shinobi-ninja stawiali czoła wielkim wyzwaniom psychicznym i mentalnym. Jednym z wyzwań, których nie wolno ba- gatelizować, był stres wynikający z życia w ciągłym zagrożeniu. Wszak ninja, na którego polowały niezliczone rzesze samurajów, mógł — jeśli został schwytany — być poddany torturom lub umrzeć. Jednak shinobi-ninja radzili sobie z podobnymi wyzwaniami dzięki techni- kom seishinshui, co dosłownie oznacza „umysł ponad ciałem”. 37 M R O C Z N A W I E D Z A Średniowieczni adepci ninja zaczynali naukę od poznania pod- stawowych, tradycyjnych i technicznych aspektów swego rzemio- sła, dzięki którym mieli szansę przetrwać. Jednakże ich dalsze do- skonalenie się polegało na wyjściu poza program typowych lekcji, wyjściu poza zwyczajny trening umiejętności fizycznych. Pierwszym krokiem do osiągnięcia mistrzostwa w swojej sztuce było dla nich wyzbycie się wszelkich blokad psychologicznych i filtrów mentalnych (wątpliwości, fobii, nierozwiązanych problemów, uprze- dzeń). W ten sposób uwalniali nieskończony potencjał i naturalne zdolności niczym niezmąconego umysłu. Podobnie jak oni, tak i my powinniśmy odkryć filtry, które nas kształtują, filtry będące zaprogramowanymi błędami niepozwalającymi nam na właściwe postrzeganie świata. By przetrwać, musimy odnaleźć te potencjalnie śmiertelnie nie- bezpieczne usterki oraz mentalne szczeliny czające się wewnątrz naszych umysłów, zanim zrobią to nasi wrogowie. Seishinshugi: umysł ponad ciałem „Gotowe wszystko, gdy serca gotowe”2. — William Szekspir, Henryk V Fizyczne aspekty różnych okoliczności zbyt często obezwładniają umysł. W obliczu potężnej, wrogiej siły lub w sytuacjach, gdy wydaje się, że nie mamy szans poradzić sobie z przeciwnościami losu, gubimy się i zaczynamy mieć wątpliwości. Wtedy narasta w nas strach, co powoduje, że gwałtownie słabniemy. Zwątpienie jest bowiem po- czątkiem porażki. 2 William Szekspir, Dzieła dramatyczne. T. 3, Kroniki. Życie Henryka V, tłum. Stanisław Koźmian, Leon Ulrich, akt 4, scena 3, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 604 — przyp. tłum. 38 Z R O Z U M I E Ć U M Y SŁ Wszelkie wątpliwości oraz lęki porównać można do plam na lu- strach naszej świadomości. Lustra te powinny idealnie odbijać otacza- jący nas świat, a robią to bardzo niedoskonale właśnie przez plamy, które znajdują się na ich powierzchniach. Zręczni niszczyciele umy- słów rozmyślnie zaszczepiają zwątpienie, niepewność i strach w umy- słach swoich przeciwników, celowo brudząc ich wewnętrzne lustra i powodując w ten sposób nieprawidłowe postrzeganie przez nich świata. Niedoskonałe odbicie rzeczywistości powstające w głowie ludzi powoduje, że działają oni, bazując na nieprawdziwych informacjach. Każde przedsięwzięcie opierające się na nieprawidłowym sposobie myślenia musi prędzej czy później upaść. Aby móc pozostawać w stanie nieprzerwanej gotowości do podjęcia walki fizycznej oraz nie mniej śmiertelnej walki mentalnej, ninja doskonalili makoto, czyli technikę nieskazitelnego umysłu. Makoto to stan zrównoważonej jaźni, który pozwala zachować spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Rozwój makoto opiera się na aktywnym ćwiczeniu i rozwijaniu dwóch umiejętności: haragei (świadomości) oraz rinkioken (zdolności przystosowania). Świadomość Średniowieczny ninja w równym stopniu rozwijał zdolność korzysta- nia ze wszystkich pięciu zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonie- nia, dotyku) jako pierwszej linii obrony przed ewentualnym atakiem, jak i umiejętność posługiwania się podstawowym zestawem broni ofensywnej w sytuacjach, gdy musiał dopuszczać się przemocy. Gdy byliśmy dziećmi, każdy z nas poznawał świat za pomocą wszyst- kich zmysłów, jednakże, w trakcie naszego dorastania, zaczęły się one przytępiać. W przypadku większości dorosłych stopień wykorzystania zmysłów nie jest zbalansowany — zazwyczaj przejawiamy tendencję do faworyzowania jednego kosztem pozostałych. 39 M R O C Z N A W I E D Z A W przeciwieństwie do przeciętnych ludzi niszczyciele umysłów trenują w sobie zdolność korzystania ze wszystkich pięciu zmysłów do momentu, gdy są w stanie dostrzec nawet najmniejszą zmianę w wadze ciała obserwowanego człowieka, usłyszeć każde najdrob- niejsze drżenie jego głosu świadczące o tym, że ma jakieś wątpliwo- ści, wyczuć najlżejsze drżenie jego ciała podczas uścisku dłoni lub choćby przelotnego kontaktu fizycznego odbywającego się poprzez najdelikatniejszy dotyk. Najlepsi spośród nich potrafią dosłownie wywęszyć niepewność i strach swojej ofiary. Wykorzystywane mak- symalnie, idealnie współgrające ze sobą znane nam zmysły stają się czymś dużo doskonalszym, niż zwykła suma działających osobno ele- mentów, łączą się bowiem w szósty, ekstremalnie wyczulony zmysł — zmysł świadomości. Umiejętność korzystania przez ninja z pięciu wytrenowanych, współgrających ze sobą zmysłów spowodowała, że w głowach ludzi ograniczonych i niewtajemniczonych zrodziło się przekonanie, jakoby niszczyciele umysłów ninja zostali obdarzeni magicznymi zdolno- ściami. Oczywiście, średniowieczni ninja, tak samo jak współcześni ludzie zajmujący się manipulowaniem myślami, nie wyprowadzali nikogo z błędu. Jeśli nauczysz się należytego dostrajania zdolności dostrzegania subtelności i niuansów otaczającego Cię świata oraz podświadomych wskazówek wysyłanych przez innych, staniesz się dla ludzi kimś o magicznych zdolnościach, mimo że tak naprawdę nie będziesz robił niczego, poza pełnym wykorzystywaniem tych samych pięciu zmysłów, którymi dysponują wszyscy i których istnienie wszyscy uważają za coś bardzo naturalnego. Jeżeli ludzie rzeczywiście posiadają niezwykły szósty zmysł, uśpio- ny i zablokowany, czyż nie jest najlepszą metodą rozwijania go ujarz- mienie oraz pełne wykorzystanie pięciu podstawowych? 40 Z R O Z U M I E Ć U M Y SŁ Zdolność przystosowawcza „Rozwiń w sobie intuicyjną umiejętność oceniania i rozumienia wszystkiego... Dostrzegaj rzeczy niewidzialne... Zwracaj uwagę nawet na błahostki”. — Miyamoto Musashi Samuraj żyjący w średniowiecznej Japonii nierozerwalnie związany był z rygorystycznym kodeksem bushido, zgodnie z którym miał wieść rycerski żywot na co dzień oraz przestrzegać restrykcyjnych reguł, gdy stawał do walki z przeciwnikiem sobie równym. Gdyby średniowieczny ninja uparcie dążył do myślenia i zachowy- wania się tak, jak robiła to reszta społeczeństwa w czasach feudalnej Japonii, wielcy mistrzowie ninja z prowincji Iga i Koga nie zdołaliby przetrwać, ani tym bardziej przekazać nam swych sekretów. Największym sekretem sukcesu owych mistrzów była zdolność określana mianem rinkioken. Wojownicy ninja przygotowywani byli do myślenia na bieżąco, do improwizowania w zamian za trzymanie się wcześniej ustalonego, ry- gorystycznego planu. Tym samym sennin ninja uczył się obserwować i myśleć niekonwencjonalnie, nieliniowo. Dzięki temu mógł w dowol- nym momencie osiągnąć stan spokojnej świadomości, która umoż- liwiała mu działanie na najwyższym mentalnym oraz fizycznym po- ziomie. Wspomniany stan świadomości znany jest jako wchodzenie w sferę zen. Sfera zen stanowi taki poziom funkcjonowania, na którym nie- skazitelna świadomość mentalna (makoto) oraz świadomość fizycz- na łączą się, umożliwiając nam ciągłe i niewymagające wysiłku ad- aptowanie do zmieniających się gwałtownie okoliczności. Mistrzowie spośród niszczycieli umysłów operują właśnie w sfe- rze zen, ciągle pozostając zrównoważonymi oraz czujnymi. Bronią oni murów twierdz swych umysłów, nieprzerwanie czekając na najdrob- niejszą lukę w systemie obronnym jaźni przeciwnika. 41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mroczna wiedza. Podręcznik manipulacji umysłami. Sekrety wojowników Ninja
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: