Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 023197 23572209 na godz. na dobę w sumie
MySQL. Leksykon kieszonkowy - książka
MySQL. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-164-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Trudno znaleźć obecnie dziedzinę, w której nie jest używane oprogramowanie MySQL -- najpopularniejszy na świecie system zarządzania bazą danych na licencji open source. Jest to bardzo solidna baza danych do stosowania w połączeniu z serwerami sieciowymi zawierająca szereg niespotykanych gdzie indziej instrukcji i funkcji, a jednocześnie obsługująca dużą część standardowej składni SQL.

Żaden administrator i programista nie jest w stanie nadążyć za mnogością opcji dostępnych w poszczególnych instrukcjach i funkcjach MySQL. Wiele poleceń niezastąpionych w pewnych sytuacjach ma skomplikowaną składnię -- nawet najbardziej doświadczeni administratorzy i programiści miewają kłopoty z zapamiętaniem dokładnej postaci instrukcji. Niniejszy leksykon będzie stanowić dla Ciebie swoisty 'niezbędnik', przypominający o składni, poleceniach i funkcjach MySQL.

Dzięki tej książce zaoszczędzisz swój cenny czas i przyspieszysz wykonanie zadania. Zawiera ona krótkie przypomnienie procesu instalacji, pełną składnię SQL-a dostępną w MySQL oraz opisuje wszystkie typy danych, operatory i funkcje. Niniejsza pozycja jest doskonałym podręcznym uzupełnieniem innych książek poświęconych MySQL i oprogramowaniu bazodanowemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE MySQL. Leksykon kieszonkowy Autor: George Reese T³umaczenie: Tomasz ¯mijewski ISBN: 83-7361-164-9 Tytu³ orygina³u: MySQL Pocket Reference Format: B5, stron: 104 Trudno znaleĥæ obecnie dziedzinê, w której nie jest u¿ywane oprogramowanie MySQL — najpopularniejszy na ġwiecie system zarz¹dzania baz¹ danych na licencji open source. Jest to bardzo solidna baza danych do stosowania w po³¹czeniu z serwerami sieciowymi zawieraj¹ca szereg niespotykanych gdzie indziej instrukcji i funkcji, a jednoczeġnie obs³uguj¹ca du¿¹ czêġæ standardowej sk³adni SQL. ¯aden administrator i programista nie jest w stanie nad¹¿yæ za mnogoġci¹ opcji dostêpnych w poszczególnych instrukcjach i funkcjach MySQL. Wiele poleceñ niezast¹pionych w pewnych sytuacjach ma skomplikowan¹ sk³adniê — nawet najbardziej doġwiadczeni administratorzy i programiġci miewaj¹ k³opoty z zapamiêtaniem dok³adnej postaci instrukcji. Niniejszy leksykon bêdzie stanowiæ dla Ciebie swoisty „niezbêdnik”, przypominaj¹cy o sk³adni, poleceniach i funkcjach MySQL. Dziêki tej ksi¹¿ce zaoszczêdzisz swój cenny czas i przyspieszysz wykonanie zadania. Zawiera ona krótkie przypomnienie procesu instalacji, pe³n¹ sk³adniê SQL-a dostêpn¹ w MySQL oraz opisuje wszystkie typy danych, operatory i funkcje. Niniejsza pozycja jest doskona³ym podrêcznym uzupe³nieniem innych ksi¹¿ek poġwiêconych MySQL i oprogramowaniu bazodanowemu. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp..............................................z........................................... 5 Rozdział 1. Instalacja...................................................z......... 7 Kompilacja ....................................................................................................7 Konfiguracja...................................................................................................8 Uruchomienie .............................................................................................11 Ustawianie hasła głównego......................................................................13 Rozdział 2. Narzędzia wiersza poleceń ........................... 14 Rozdział 3. Typy danych...................................................z.. 19 Liczby............................................................................................................20 Łańcuchy ......................................................................................................24 Daty ...............................................................................................................28 Typy złożone ..............................................................................................30 Rozdział 4. SQL...................................................z................. 33 Rozróżnianie wielkości liter.....................................................................33 Literały..........................................................................................................33 Identyfikatory .............................................................................................35 Komentarze.................................................................................................37 Instrukcje .....................................................................................................38. Rozdział 5. Operatory ...................................................z...... 80 Priorytety operatorów...............................................................................80 Operatory arytmetyczne ...........................................................................81 Operatory porównania..............................................................................81 Operatory logiczne ....................................................................................83 Rozdział 6. Funkcje ...................................................z........... 84 Funkcje agregujące ....................................................................................84 Funkcje ogólnego przeznaczenia.............................................................85 Dodatek A. Rodzaje tabel................................................. 104 Spis treści 3 Rozdział 3. Typy danych We wszystkich typach danych nawiasami kwadratowymi (=?) oznaczane są fragmenty opcjonalne. Poniższy przykład pokazuje sposób prezentacji typu $+)+06, opisanego dalej w tym rozdziale: $+)+06= YKGNMQħèARQMC[YCPC ? Oznacza to, że słowo $+)+06 może wystąpić samodzielnie lub z po- kazywaną wartością. Użycie kursywy wskazuje, że nie należy wpisywać słowa YKGNMQħèARQMC[YCPC, ale podać własną wartość. Oto przykłady użycia: $+)+06 $+)+06 Poza typem $+)+06 także wiele innych typów danych MySQL uwzględnia deklarację rozmiaru wyświetlania. Jeśli nie powie- dziano inaczej, musi to być liczba od 1 do 255. W niektórych przypadkach MySQL zmienia podany typ kolumny, nie informując o tym użytkownika: 8#4 *#4 *#4 Jeśli podana kolumna 8#4 *#4 ma rozmiar mniejszy od czte- rech znaków, jest przekształcana w kolumnę *#4. *#4 8#4 *#4 Jeśli tabela zawiera co najmniej jedną kolumnę o zmiennej długości, wszystkie kolumny typu *#4 dłuższe niż trzy znaki są zamieniane na 8#4 *#4. Rozmiar wyświetlania 6+/ 56#/2 Rozmiar wyświetlania pól 6+/ 56#/2 musi być zawsze wiel- kością parzystą od 2 do 14. Rozmiar równy 0 lub większy od 14 powoduje przyjęcie 14. Wszelkie liczby nieparzyste są zamieniane na następną liczbę parzystą. Rozdział 3. Typy danych 3 Liczby MySQL obsługuje liczbowe typy danych zgodne z ANSI SQL 2. Typy te dzielimy na dwie grupy: całkowitoliczbowe i zmienno- przecinkowe. W ramach tych grup dzielimy typy dalej, według zajmowanej przez nie pamięci. W przypadku typów liczbowych można podać rozmiar wyświe- tlania, który wpływa na sposób pokazywania przez MySQL wyników. Rozmiar ten nie ma żadnego związku z wielkością pamięci zajmowanej przez dany typ. Dodatkowo w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych można podać liczbę cyfr znajdują- cych się za kropką dziesiętną. Wtedy liczba cyfr powinna należeć do zakresu od 0 do 30, czyli być co najmniej o dwa mniejsza od rozmiaru wyświetlania. Jeśli warunek ten nie zostanie dotrzy- many, MySQL automatycznie zmieni liczbę cyfr tak, aby była mniejsza o dwa od rozmiaru wyświetlania. Przykładowo, MySQL automatycznie zmieni (.1#6 na (.1#6 . Próba wstawienia do kolumny wartości przekraczającej dopusz- czalny zakres tej kolumny powoduje obcięcie tej wartości do najmniejszej (dla liczb ujemnych) lub największej (dla liczb dodat- nich) wartości dla danej kolumny dopuszczalnej. Jeśli takie obcięcie jest robione podczas wykonywania instrukcji #.6 4 6#$. , .1# #6#+0(+. , 72 #6 lub wielowierszowej instrukcji +05 46, MySQL pokazuje ostrzeżenie. Atrybutu #761A+0 4 / 06 można użyć do co najwyżej jednej ko- lumny całkowitoliczbowej w tabeli. Atrybut 705+)0 może być łączony z dowolnym liczbowym typem danych. Użycie tego atrybutu powoduje, że do kolumny nie można wpisywać liczb ujemnych. Atrybut 41(+.. nakazuje wypełnienie kolumny od lewej strony zerami podczas wyświetlania jej wartości. O liczbie tych zer decyduje szerokość wyświetlania danej kolumny. 4 MySQL. Leksykon kieszonkowy BIGINT $+)+06= TQOKCTAY[ħYKGVNCP[ ?=#761A+0 4 / 06?=705+)0 ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci 8 bajtów Opis Największy z typów całkowitoliczbowych, pozwalający zapisywać liczby od –9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807 (jeśli bez znaku, to od 0 do 18 446 744 073 709 551 615). MySQL wszelkie operacje arytmetyczne wykonuje, korzystając z wartości $+)+06 lub 17$. , ale w przypadku $+)+06 operacje robione są na liczbach bez znaku. Wobec tego należy unikać operacji na licz- bach $+)+06 bez znaku większych niż 9 223 372 036 854 775 807, gdyż może to zaowocować nieprawidłowymi wynikami. DEC Synonim typu +/#.. DECIMAL +/#.= FQMđCFPQħè=UMCNC? ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci FQMđCFPQħè + 2 bajty Opis Pozwala zapisywać liczby zmiennoprzecinkowe w sytuacjach, kiedy istotna jest dokładność — na przykład przy operowaniu kwotami pieniędzy. Stosując typ +/#., trzeba podać dwa jego parametry, dokładność i skalę. Dokładność to liczba znaczących cyfr, zaś skala to liczba znaczących cyfr po kropce dziesiętnej. Przykładowo, kolumna 5#. 1 typu +/#. pozwoliłaby zapi- sywać liczby dziewięciocyfrowe, przy czym na prawo od kropki dziesiętnej mogłyby być dwie cyfry. Zakres dopuszczalnych liczb to w takiej sytuacji od –9 999 999,99 do 9 999 999,99. Jeśli Rozdział 3. Typy danych 5 podana zostanie liczba zawierająca więcej cyfr po przecinku, niż przewiduje to definicja, liczba zostanie zaokrąglona. Wartości spo- za zakresu +/#. są obcinane tak, aby się w nim zmieściły. MySQL zapisuje wartości +/#. nie jako liczby zmiennoprze- cinkowe, lecz jako łańcuch znaków. Na każdą cyfrę zużywany jest jeden znak w przypadku skali większej od 0, poza tym jeden dodatkowy znak zużywany jest w przypadku liczb ujemnych. Jeśli skala wyniesie 0, liczby nie zawierają części ułamkowej. W MySQL w wersjach starszych niż 3.23 decydując o dokładności, trzeba było uwzględnić przecinek i znak liczby, aczkolwiek obec- nie, zgodnie ze specyfikacją ANSI, nie jest to już wymagane. SQL zgodnie z normą ANSI pozwala pomijać dokładność i (lub) skalę. Jeśli brak dokładności, przyjmowane jest ustawienie do- myślne charakterystyczne dla implementacji. Jeśli brak skali, przyjmowane jest zero. W MySQL domyślna wartość dokładno- ści to 10. DOUBLE 17$. = TQOKCTAY[ħYKGVNCP[E[HT ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci 8 bajtów Opis Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. Ten typ da- nych pozwala zapisywać duże wartości zmiennoprzecinkowe. W kolumnach tego typu można zapisać wartości ujemne od –1,7976931348623157E+308 do –2,2250738585072014E–308, 0 oraz wartości dodatnie od 2,2250738585072014E–308 do 1,7976931348623157E+308. DOUBLE PRECISION Synonim 17$. . 6 MySQL. Leksykon kieszonkowy FLOAT (.1#6= TQOKCTAY[ħYKGVNCP[E[HT ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci 4 bajty Opis Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji. Ten typ da- nych pozwala zapisywać małe wartości zmiennoprzecinkowe. W kolumnach tego typu można zapisać wartości ujemne od –3,402823466E+38 do –1,175494351E–38, 0 oraz wartości dodatnie od 1,175494351E–38 do 3,402823466E+38. INT +06= TQOKCTAY[ħYKGVNCP[ ?=#761A+0 4 / 06?=705+)0 ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci 4 bajty Opis Podstawowy rodzaj liczb całkowitych od –2 147 483 648 do 2 147 483 647 (lub od 0 do 4 294 967 295 w przypadku liczb bez znaku). INTEGER Synonim +06. MEDIUMINT / +7/+06= TQOKCTAY[ħYKGVNCP[ ?=#761A+0 4 / 06?=705+)0 ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci 3 bajty Opis Liczby całkowite od –8 388 608 do 8 388 607 (lub od 0 do 16 777 215 w przypadku liczb bez znaku). Rozdział 3. Typy danych 7 NUMERIC Synonim +/#.. REAL Synonim 17$. . SMALLINT 5/#..+06= TQOKCTAY[ħYKGVNCP[ ?=#761A+0 4 / 06?=705+)0 ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci 2 bajty Opis Liczby całkowite z zakresu od –32 768 do 32 767 (od 0 do 65 535 w przypadku liczb bez znaku). TINYINT 6+0;+06= TQOKCTAY[ħYKGVNCP[ ?=#761A+0 4 / 06?=705+)0 ?= 41(+..? Rozmiar w pamięci 1 bajt Opis Liczby całkowite od –128 do 127 (od 0 do 255 w przypadku liczb bez znaku). Łańcuchy Łańcuchowe typy danych pozwalają zapisywać różne rodzaje danych tekstowych. Różne typy pozwalają zapisywać różne ilo- ści takich danych. W ramach każdej wielkości istnieje typ po- zwalający sortować i porównywać znaki z domyślnego zestawu znaków z pominięciem wielkości liter. Odpowiedni typ binarny porównuje i sortuje dane po prostu bajt po bajcie, czyli typy 8 MySQL. Leksykon kieszonkowy binarne rozróżniają wielkość liter. W przypadku typów *#4 i 8#4 *#4 typy binarne deklaruje się za pomocą słowa kluczowego $+0#4;. Jeśli zaś chodzi o typy 6 :6, istnieją ich odpowiedniki, $.1$. BLOB Binarny odpowiednik typu 6 :6. CHAR *#4 TQOKCT =$+0#4;? Rozmiar według TQOKCT, do 255 (w wersjach MySQL przed 3.23 od 1 do 255) Rozmiar w pamięci TQOKCT bajtów Opis Pole tekstowe ustalonej długości. Łańcuchy zawierające mniej znaków, niż to wynika z rozmiaru kolumny, wypełniane są po prawej stronie spacjami. Podczas pobierania danych z bazy te dodatkowe spacje są usuwane. Pola *#4 zostały zachowane w celu zapewnienia zgodności ze starymi systemami, w których w kolumnach nie są zapisywane żadne wartości. CHARACTER Synonim *#4. CHARACTER VARYING Synonim 8#4 *#4. Rozdział 3. Typy danych 9 LONGBLOB Binarny odpowiednik .10)6 :6. LONGTEXT .10)6 :6 Rozmiar 0 do 4 294 967 295 Rozmiar w pamięci Długość wartości + 4 bajty Opis Typ pozwala zapisywać duże wartości tekstowe. Teoretyczne ograniczenie rozmiaru tekstu to ponad 4 GB, ale praktycznymi ograniczeniami są ograniczenia protokołu komunikacyjnego MySQL oraz ilość pamięci przeznaczonej na komunikację na ser- werze i na stacji klienckiej. MEDIUMBLOB Binarna postać / +7/6 :6. MEDIUMTEXT / +7/6 :6 Rozmiar 0 do 16 777 215 Rozmiar w pamięci Długość wartości + 3 bajty Opis Typ pozwala zapisywać średniej wielkości wartości tekstowe. NCHAR Synonim *#4. 10 MySQL. Leksykon kieszonkowy NATIONAL CHAR Synonim *#4. NATIONAL VARCHAR Synonim 8#4 *#4. TEXT 6 :6 Rozmiar 0 do 65 535 Rozmiar w pamięci Długość wartości tekstowej + 2 bajty Opis Typ pozwala zapisywać typowe wartości tekstowe. TINYBLOB Binarny odpowiednik 6+0;6 :6. TINYTEXT 6+0;6 :6 Rozmiar 0 do 255 Rozmiar w pamięci Długość wartości tekstowej + 1 bajt Opis Pozwala zapisywać krótkie dane tekstowe. VARCHAR 8#4 *#4 TQOKCT =$+0#4;? Rozdział 3. Typy danych 11 Rozmiar Wskazana przez TQOKCT wartość z zakresu od 0 do 255 (od 1 do 255 w wersjach MySQL wcześniejszych niż 3.23) Rozmiar w pamięci Długość zapisywanej wartości + 1 bajt Opis Pozwala zapisywać wartości tekstowe zmiennej długości. Z war- tości 8#4 *#4 usuwane są spacje końcowe. Daty Typy datowe MySQL są wyjątkowo elastycznym narzędziem, pozwalającym zapisywać wszelki informacje dzienne. MySQL jest bardzo tolerancyjny i zakłada, że to aplikacja, a nie baza da- nych, ma sprawdzać poprawność tych danych. MySQL spraw- dza jedynie, czy miesiąc nie wykracza poza zakres 0 – 12 i czy dzień nie wykracza poza zakres 0 – 31. Wobec tego z punktu widzenia MySQL 31 lutego 2001 roku jest poprawną datą. Bar- dziej przydatną wartością jest data 0 lutego 2001 roku; cyfra zero może zastępować tę część daty, której dokładnie nie znamy. Wprawdzie MySQL dopuszcza dość dużą swobodę formatów wejściowych dat, to należy starać się w aplikacjach daty forma- tować zgodnie z formatem wewnętrznym MySQL w celu uniknię- cia nieporozumień. MySQL zawsze zakłada, że rok jest pierwszym elementem po lewej stronie daty. Jeśli w operacji SQL podana zostanie nieprawidłowa wartość daty, MySQL wstawi w jej miej- sce zero. MySQL w kontekście liczb całkowitych automatycznie konwer- tuje daty i czas na liczby całkowite. 12 MySQL. Leksykon kieszonkowy DATE #6 Format ;;;;//  Rozmiar w pamięci 3 bajty Opis Data kalendarza gregoriańskiego z zakresu od 1 stycznia 1000 roku ( ) do 31 grudnia 9999 roku ( ). DATETIME #6 6+/ Format ;;;// JJOOUU Rozmiar w pamięci 8 bajtów Opis Zapisuje czas z zakresu od 00:00:00 1 stycznia 1000 roku (  ) do 23:59:59 31 grudnia 9999 ( ) według kalendarza gregoriańskiego. TIME 6+/ Format JJOOUU Rozmiar w pamięci 3 bajty Opis Zapisuje czas od północy ( ) do sekundy przed północą ( ). Rozdział 3. Typy danych 13 TIMESTAMP 6+/ 56#/2= TQOKCTAY[ħYKGVNCPKC ? Format ;;;;// JJOOUU Rozmiar w pamięci 4 bajty Opis Zapis chwili z dokładnością do sekundy od północy 1 stycznia 1970 roku do minuty przed północą 31 grudnia 2037 roku. Pod- stawowym zastosowaniem tego typu jest rejestracja modyfikacji tabel. Przy wstawianiu do takiej kolumny wartości 07.. wstawiane są aktualna data i czas. W przypadku modyfikowania jakiejkol- wiek wartości w wierszu z kolumną 6+/ 56#/2 pierwsza kolum- na tego typu zostanie zaktualizowana bieżącą datą i czasem. YEAR ; #4= TQOKCT ? Format ;;;; Rozmiar w pamięci 1 bajt Opis Pozwala zapisać rok z kalendarza gregoriańskiego. Parametr TQ OKCT umożliwia zapisywanie roku dwu- lub czterocyfrowo. Zakres ; #4 rozciąga się od 1900 do 2155, dla ; #4 od 1970 do 2069. Domyślnie przyjmowane jest ; #4 . Typy złożone Złożone typy danych MySQL, 07/ i 5 6, są po prostu specjal- nymi przypadkami typów łańcuchowych. Opisujemy je osobno, gdyż są bardziej złożone pojęciowo i stanowią wprowadzenie 14 MySQL. Leksykon kieszonkowy do typów danych SQL3, które być może MySQL będzie obsługi- wał w przyszłości. ENUM 07/ YCTVQħèYCTVQħè Rozmiar w pamięci Opis 1 – 255 elementów: 1 bajt 255 – 65 535 elementów: 2 bajty Typ danych 07/ pozwala zapisywać jeden z wielu zdefiniowa- nych wcześniej łańcuchów. Przy tworzeniu kolumny typu 07/ podaje się listę dopuszczalnych jej wartości. Dane mogą być do tej kolumny wstawiane i aktualizowane jedynie z tej listy; każda próba wstawienia wartości spoza niej powoduje wstawienie pu- stego łańcucha. Do listy dopuszczalnych wartości można się odwoływać przez indeks, przy czym pierwszy element otrzymuje numer 0. Na przykład: 5 . 6 1.+ (41/6$.9* 4 1. 07/ Jeśli 1.+ jest kolumną z kluczem głównym, a 1. 07/ kolumną typu 07/, taka instrukcja SQL spowoduje pobranie kluczy głów- nych wszystkich wierszy, dla których 1. 07/ jest pierwszą war- tością z listy. Analogicznie, sortowanie względem kolumn 07/ powoduje sortowanie według indeksu, nie łańcucha. Największa możliwa liczba elementów kolumny 07/ to 65 535. SET 5 6 YCTVQħèYCTVQħè Rozdział 3. Typy danych 15 Rozmiar w pamięci Opis 1 – 8 elementów: 1 bajt 9 – 16 elementów: 2 bajty 17 – 24 elementy: 3 bajty 25 – 32 elementy: 4 bajty 33 – 64 elementy: 8 bajtów Lista wartości wybieranych z określonego wcześniej zbioru. Pole może zawierać dowolną liczbę łańcuchów wskazanych w instrukcji 5 6, szczególnie może nie zawierać żadnej takiej wartości. 5 6 jest podobny do 07/, ale każde pole może zawierać więcej niż jedną z podanych wartości. Dane typu 5 6 nie są jednak zapisywane za pomocą indeksów, ale w złożonej mapie bitowej. Jeśli dany jest zbiór 5 6, zawierający elementy: /CPFCT[PMC, 2QOKFQT, )TWUMC i $CPCP, każdy z tych elementów jest reprezentowany jako włączony bit w bajcie, jak to pokazano w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Reprezentacja zbioru elementów w MySQL Element Wartość dziesiętna Zapis bitowy /CPFCT[PMC 2QOKFQT )TWUMC $CPCP     W powyższym przykładzie zapisanie jednocześnie wartości /CP FCT[PMC i )TWUMC wymaga użycia wartości 5 (0101). W kolumnie 5 6 można zapisać najwyżej 64 wartości. Wpraw- dzie tę samą wartość można w jednym wyrażeniu SQL wpisać wielokrotnie, ale w bazie danych wartość ta zostanie zapisana raz. 16 MySQL. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MySQL. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: