Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 002790 20675259 na godz. na dobę w sumie
MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych - książka
MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1232-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj sekrety jednej z najpopularniejszych baz danych

MySQL to obecnie jedna z najpopularniejszych baz danych. Jedną z jej największych zalet jest nieodpłatny dostęp zarówno do samego systemu, jak i do jego kodu źródłowego. Możliwość przeglądania kodu i -- w razie potrzeby -- samodzielnego modyfikowania go może okazać się przydatna programistom tworzącym aplikacje, które korzystają z MySQL jako zaplecza bazodanowego. Jednak samodzielne 'przegryzanie się' przez setki tysięcy linii kodu i rozpracowywanie mechanizmów działania bazy danych może zająć mnóstwo czasu.

Dzięki tej książce poznasz kod źródłowy i sposób działania tego narzędzia. Autor, przez wiele lat pracujący w zespole tworzącym MySQL, przedstawia w niej tajniki systemu. Podczas czytania poznasz architekturę i wzajemne powiązania pomiędzy komponentami MySQL, strukturę kodu źródłowego oraz metody modyfikowania go przez kompilacją. Dowiesz się także, jak przebiega komunikacja pomiędzy klientem i serwerem bazy danych, jak realizowane są zapytania, w jaki sposób składowane są dane i jak implementowane są mechanizmy replikacji.

Dzięki tej książce zrozumiesz budowę bazy danych MySQL i będziesz w stanie samodzielnie dostosować ją do każdego zadania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MySQL. Mechanizmy wewnŒtrzne bazy danych Autor: Sasha Pachev T‡umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 978-83-246-1232-1 Tytu‡ orygina‡u: Understanding MySQL Internals Format: B5, stron: 240 Poznaj sekrety jednej z najpopularniejszych baz danych (cid:149) Jak przechowywane s„ dane? (cid:149) Jak dodawa(cid:230) w‡asne zmienne konfiguracyjne? (cid:149) Jak przebiega proces replikacji? MySQL to obecnie jedna z najpopularniejszych baz danych. Jedn„ z jej najwiŒkszych zalet jest nieodp‡atny dostŒp zar(cid:243)wno do samego systemu, jak i do jego kodu (cid:159)r(cid:243)d‡owego. Mo¿liwo(cid:156)(cid:230) przegl„dania kodu i (cid:150) w razie potrzeby (cid:150) samodzielnego modyfikowania go mo¿e okaza(cid:230) siŒ przydatna programistom tworz„cym aplikacje, kt(cid:243)re korzystaj„ z MySQL jako zaplecza bazodanowego. Jednak samodzielne (cid:132)przegryzanie siŒ(cid:148) przez setki tysiŒcy linii kodu i rozpracowywanie mechanizm(cid:243)w dzia‡ania bazy danych mo¿e zaj„(cid:230) mn(cid:243)stwo czasu. DziŒki tej ksi„¿ce poznasz kod (cid:159)r(cid:243)d‡owy i spos(cid:243)b dzia‡ania tego narzŒdzia. Autor, przez wiele lat pracuj„cy w zespole tworz„cym MySQL, przedstawia w niej tajniki systemu. Podczas czytania poznasz architekturŒ i wzajemne powi„zania pomiŒdzy komponentami MySQL, strukturŒ kodu (cid:159)r(cid:243)d‡owego oraz metody modyfikowania go przez kompilacj„. Dowiesz siŒ tak¿e, jak przebiega komunikacja pomiŒdzy klientem i serwerem bazy danych, jak realizowane s„ zapytania, w jaki spos(cid:243)b sk‡adowane s„ dane i jak implementowane s„ mechanizmy replikacji. (cid:149) Architektura MySQL (cid:149) Struktura kodu (cid:159)r(cid:243)d‡owego (cid:149) Komunikacja pomiŒdzy klientem i serwerem (cid:149) Zmienne konfiguracyjne (cid:149) Obs‡uga ¿„daæ (cid:149) Parser i optymalizator zapytaæ (cid:149) Mechanizmy sk‡adowania danych (cid:149) Replikacja danych DziŒki tej ksi„¿ce zrozumiesz budowŒ bazy danych MySQL i bŒdziesz w stanie samodzielnie dostosowa(cid:230) j„ do ka¿dego zadania Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa ...............................................................................................................................9 1. Historia i architektura MySQL ..................................................................................... 15 15 17 Historia MySQL Architektura MySQL 2. Praca z kodem źródłowym MySQL ............................................................................. 31 31 31 34 35 37 38 38 40 40 41 44 45 45 47 50 51 Powłoka Uniksa BitKeeper Przygotowywanie systemu do budowania MySQL z drzewa BitKeepera Budowanie MySQL z drzewa BitKeepera Budowanie z dystrybucji źródłowej Instalowanie MySQL w katalogu systemowym Układ katalogów z kodem źródłowym Przygotowywanie systemu do uruchomienia MySQL w debugerze Wycieczka po kodzie źródłowym w towarzystwie debugera Podstawy pracy z gdb Wyszukiwanie definicji w kodzie źródłowym Interesujące punkty wstrzymania i zmienne Modyfikowanie kodu źródłowego Wskazówki dla koderów Aktualizowanie repozytorium BitKeepera Zgłaszanie poprawki 3. Podstawowe klasy, struktury, zmienne i interfejsy API ............................................53 53 58 58 58 THD NET TABLE Field Spis treści | 5 Narzędziowe wywołania API Makra preprocesora Zmienne globalne 65 68 70 4. Komunikacja między klientem a serwerem ...............................................................73 73 73 74 75 80 83 Przegląd protokołu Format pakietu Relacje między protokołem MySQL a warstwą systemu operacyjnego Uzgadnianie połączenia Pakiet polecenia Odpowiedzi serwera 5. Zmienne konfiguracyjne .............................................................................................89 89 96 Zmienne konfiguracyjne: samouczek Interesujące aspekty konkretnych zmiennych konfiguracyjnych 6. Wątkowa obsługa żądań ...........................................................................................115 115 117 121 Wątki kontra procesy Implementacja obsługi żądań Problemy programowania wątkowego 7. Interfejs mechanizmów składowania .......................................................................127 127 Klasa handler Dodawanie własnego mechanizmu składowania do MySQL 142 8. Dostęp współbieżny i blokowanie ............................................................................ 163 164 Menedżer blokad tabel 9. Parser i optymalizator ............................................................................................... 169 169 172 Parser Optymalizator 10. Mechanizmy składowania ........................................................................................ 195 196 196 202 204 205 205 206 207 Wspólne cechy architektury MyISAM InnoDB Memory (Heap) MyISAM Merge NDB Archive Federated 6 | Spis treści 11. Transakcje ..................................................................................................................209 209 210 212 214 214 215 Implementowanie transakcyjnego mechanizmu składowania Implementowanie podklasy handler Definiowanie handlertona Praca z pamięcią podręczną zapytań Praca z binarnym dziennikiem replikacji Unikanie zakleszczeń 12. Replikacja ....................................................................................................................217 217 218 219 219 220 223 227 Przegląd Replikacja oparta na instrukcjach i na wierszach Dwuwątkowy serwer podrzędny Konfiguracja z wieloma serwerami nadrzędnymi Polecenia SQL ułatwiające zrozumienie replikacji Format dziennika binarnego Tworzenie własnego narzędzia do replikacji Skorowidz .............................................................................................................................229 Spis treści | 7 ROZDZIAŁ 6. Wątkowa obsługa żądań Podczas pisania kodu serwera programista staje przed dylematem: czy obsługiwać żądania za pomocą wątków, czy procesów? Oba podejścia mają swoje zalety i wady. Od samego początku MySQL korzystał z wątków. W tym rozdziale uzasadnimy wątkową obsługę żądań w serwerze MySQL, a także omówimy jej wady i zalety oraz implementację. Wątki kontra procesy Być może najważniejszą różnicą między procesem a wątkiem jest to, że wątek potomny współ- dzieli stertę (globalne dane programu) z wątkiem macierzystym, a proces potomny — nie. Ma to pewne konsekwencje, które trzeba uwzględnić podczas wybierania jednego albo drugiego modelu. Zalety wątków Wątki są implementowane w bibliotekach programistycznych i systemach operacyjnych z nastę- pujących powodów: • Zmniejszone wykorzystanie pamięci. Koszty pamięciowe związane z tworzeniem nowego wątku są ograniczone do stosu oraz do pamięci ewidencyjnej używanej przez menedżer wątków. • Dostęp do globalnych danych serwera bez użycia zaawansowanych technik. Jeśli dane mogą zostać zmodyfikowane przez inny działający równolegle wątek, wystarczy chronić odpo- wiednią sekcję za pomocą blokady ze wzajemnym wykluczaniem, zwanej muteksem (opi- sywanej w dalszej części rozdziału). Jeśli nie ma takiej możliwości, dostęp do globalnych danych można uzyskiwać w taki sposób, jakby nie było żadnych wątków. • Tworzenie wątku zajmuje znacznie mniej czasu niż tworzenie procesu, ponieważ nie trzeba kopiować segmentu sterty, który może być bardzo duży. • Program szeregujący w jądrze szybciej przełącza konteksty między wątkami niż między procesami. Dzięki temu w mocno obciążonym serwerze procesor ma więcej czasu na wyko- nywanie rzeczywistej pracy. 115 Wady wątków Wątki odgrywają ważną rolę we współczesnych systemach komputerowych, ale mają również pewne wady: • Pomyłki programistyczne są bardzo kosztowne. Awaria jednego wątku powoduje załama- nie całego serwera. Jeden wyrodny wątek może uszkodzić globalne i zakłócić działanie innych wątków. • Łatwo popełnić pomyłkę. Programista musi stale myśleć o problemach, jakie może spowo- dować jakiś inny wątek, oraz o tym, jak ich uniknąć. Niezbędna jest bardzo defensywna postawa. • Wielowątkowe serwery są znane z usterek synchronizacyjnych, które są trudne do odtwo- rzenia podczas testów, ale ujawniają się w bardzo złym momencie w środowiskach produk- cyjnych. Wysokie prawdopodobieństwo występowania takich usterek jest następstwem współdzielenia przestrzeni adresowej, co znacznie zwiększa stopień interakcji między wątkami. • W pewnych okolicznościach rywalizacja o blokady może wymknąć się spod kontroli. Jeśli zbyt wiele wątków próbuje jednocześnie pozyskać ten sam muteks, może to doprowadzić do nadmiernego przełączania kontekstów: procesor przez większość czasu zamiast użytecz- nej pracy wykonuje program szeregujący. • W systemach 32-bitowych przestrzeń adresowa procesu jest ograniczona do 4 GB. Ponie- waż wszystkie wątki współdzielą tę samą przestrzeń adresową, teoretycznie cały serwer ma do dyspozycji 4 GB pamięci RAM, nawet jeśli w komputerze zainstalowano znacznie więcej fizycznej pamięci. W praktyce przestrzeń adresowa robi się bardzo zatłoczona przy znacznie mniejszym limicie, gdzieś około 1,5 GB w Linuksie x86. • Zatłoczona 32-bitowa przestrzeń adresowa stwarza jeszcze jeden problem: każdy wątek potrzebuje trochę miejsca na stos. Kiedy stos zostaje przydzielony, to nawet jeśli wątek ko- rzysta z niego w minimalnym stopniu, konieczne jest zarezerwowanie części przestrzeni adresowej serwera. Każdy nowy wątek ogranicza miejsce, które można przeznaczyć na stertę. Jeśli więc nawet w komputerze jest dużo fizycznej pamięci, może się okazać, że nie da się jednocześnie zaalokować dużych buforów, uruchomić wiele współbieżnych wątków oraz zapewnić każdemu z nich dużo miejsca na stos. Zalety rozwidlonych procesów Wady wątków odpowiadają zaletom korzystania z oddzielnych procesów: • Pomyłki programistyczne nie są tak katastrofalne. Choć niekontrolowany proces może zakłócić działanie całego serwera, jest to znacznie mniej prawdopodobne. • Trudniej popełnić pomyłkę. Przez większość czasu programista może myśleć tylko o jed- nym wątku wykonania, nie martwiąc się o potencjalnych intruzów. • Pojawia się znacznie mniej fantomowych usterek. Kiedy wystąpi jakaś usterka, zwykle można łatwo ją odtworzyć. Każdy rozwidlony proces ma własną przestrzeń adresową, więc stopień ich wzajemnej interakcji jest znacznie mniejszy. • W systemach 32-bitowych ryzyko wyczerpania przestrzeni adresowej jest dużo mniejsze. 116 | Rozdział 6. Wątkowa obsługa żądań Wady rozwidlonych procesów Aby podsumować nasz przegląd, wymienię wady rozwidlonych procesów, które są lustrzanym odbiciem zalet wątków: • Wykorzystanie pamięci jest nieoptymalne. Podczas rozwidlania procesu potomnego kopio- wane są duże segmenty pamięci. • Współdzielenie danych między procesami wymaga użycia specjalnych technik. Utrudnia to dostęp do globalnych danych serwera. • Tworzenie procesu wiąże się z większymi kosztami na poziomie jądra. Konieczność kopio- wania segmentu danych procesu macierzystego znacznie obniża wydajność. Linux jednak odrobinę tu oszukuje, stosując technikę zwaną kopiowaniem przy zapisie. Rzeczywiste kopiowanie strony procesu macierzystego zachodzi dopiero wtedy, gdy zostanie ona zmo- dyfikowana przez proces macierzysty lub potomny. Do tego momentu oba procesy używają jednej strony. • Przełączanie kontekstów między procesami jest bardziej czasochłonne, ponieważ jądro musi przełączyć strony, tabele deskryptorów plików oraz inne dodatkowe informacje kontekstowe. Serwer ma mniej czasu na wykonywanie rzeczywistej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, serwer wątkowy jest idealny wtedy, gdy programy obsługi połączeń muszą współdzielić wiele danych, a programiście nie brakuje umiejętności. Kiedy trzeba było wybrać model odpowiedni dla MySQL, wybór był prosty. Serwer baz danych musi mieć wiele współ- użytkowanych buforów oraz innych współdzielonych danych. Jeśli chodzi o umiejętności programistyczne, tych również nie brakowało. Podobnie jak dobry jeździec staje się jednością ze swoim koniem, tak Monty stał się jednością z komputerem. Bolało go, kiedy widział marnotrawienie zasobów systemowych. Był pewien, że potrafi napisać kod praktycznie pozbawiony usterek, poradzić sobie z problemami współbieżności powodo- wanymi przez wątki, a nawet pracować z małym stosem. Co za ekscytujące wyzwanie! Oczy- wiście, wybrał wątki. Implementacja obsługi żądań Serwer oczekuje na połączenia w swoim głównym wątku. Po odebraniu połączenia przydziela wątek do jego obsługi. W zależności od konfiguracji i bieżącego stanu serwera, wątek może zostać utworzony od zera albo przydzielony z pamięci podręcznej (puli) wątków. Klient przesyła żądania, a serwer je realizuje, dopóki klient nie wyda polecenia kończącego sesję (COM_QUIT) albo sesja nie zostanie nieoczekiwanie przerwana. Po zakończeniu sesji, w zależności od konfi- guracji i bieżącego stanu serwera, wątek może zostać zakończony albo zwrócony do puli wąt- ków w oczekiwaniu na następne połączenie. Struktury, zmienne, klasy i interfejsy API Jeśli chodzi o obsługę wątków, prawdopodobnie najważniejsza jest klasa THD, która reprezen- tuje deskryptor wątku. Niemal każda z funkcji parsera i optymalizatora przyjmuje obiekt THD jako argument, najczęściej pierwszy na liście argumentów. Klasę THD opisano szczegółowo w rozdziale 3. Implementacja obsługi żądań | 117 Podczas tworzenia wątku deskryptor jest umieszczany na globalnej liście wątków I_List THD threads (I_List to szablonowa klasa połączonej listy; zob. sql/sql_list.h oraz sql/sql_list.c). Listy tej używa się do trzech podstawowych celów: • dostarczanie danych na użytek polecenia SHOW PROCESSLIST; • lokalizowanie docelowego wątku podczas wykonywania polecenia KILL; • sygnalizowanie wszystkim wątkom, aby przerwały pracę, kiedy serwer jest zamykany. Ważną rolę odgrywa inna lista I_List THD : thread_cache. Jest ona używana w dość nieocze- kiwany sposób: jako metoda na przekazywanie obiektu THD utworzonego przez wątek główny do wątku oczekującego w puli, który został wyznaczony do obsługi bieżącego żądania. Więcej informacji można znaleźć w funkcjach create_new_thread(), start_cached_thread() oraz end_thread() w pliku sql/mysqld.cc. Wszystkie operacje związane z tworzeniem, kończeniem i śledzeniem wątków są chronione przez muteks LOCK_thread_count. Do obsługi wątków używa się trzech zmiennych warunku POSIX. CONT_thread_count pomaga w synchronizacji podczas zamykania serwera, gwarantując, że wszystkie wątki dokończą swoją pracę przed zatrzymaniem wątku głównego. Warunek COND_thread_cache jest rozgłaszany, kiedy wątek główny postanawia obudzić buforowany wątek i skierować go do obsługi bieżącej sesji z klientem. Warunek COND_flush_thread_cache jest używany przez buforowane wątki do sygnalizowania, że zaraz zakończą pracę (podczas zamykania serwera albo przetwarzania sygnału SIGHUP). Ponadto do obsługi wątków używa się kilku globalnych zmiennych stanu. Są one opisane w tabeli 6.1. Wykonywanie żądań krok po kroku Pętla realizacji standardowych żądań select()/accept() znajduje się w funkcji handle_con- nections_sockets() w pliku sql/mysqld.cc. Po dość skomplikowanej serii testów, które spraw- dzają ewentualne błędy wywołania accept() na różnych platformach, docieramy do poniższego fragmentu kodu: if (!(thd= new THD)) { (void) shutdown(new_sock,2); VOID(closesocket(new_sock)); continue; } Tworzy on instancję THD. Po pewnych dodatkowych operacjach na obiekcie THD wykonanie przenosi się do funkcji create_new_thread() w tym samym pliku sql/mysqld.cc. Po przepro- wadzeniu kilku kolejnych testów oraz inicjalizacji dochodzimy to instrukcji warunkowej, która ustala, jak zostanie uzyskany wątek obsługi żądania. Istnieją dwie możliwości: użyć buforowa- nego wątku albo utworzyć nowy. Kiedy buforowanie wątków jest włączone, stary wątek po obsłużeniu żądania klienta nie koń- czy działania, lecz usypia. Gdy nowy klient nawiązuje połączenie, serwer nie tworzy od razu nowego wątku, lecz sprawdza, czy ma jakieś uśpione wątki w pamięci podręcznej. Jeśli tak, to budzi jeden z nich, przekazując mu instancję THD jako argument. 118 | Rozdział 6. Wątkowa obsługa żądań Tabela 6.1. Zmienne globalne związane z wątkami Definicja zmiennej int abort_loop int cached_thread_count int kill_cached_thread int max_connections int max_used_connections int query_id int thread_cache_size int thread_count int thread_created int thread_id int thread_running Opis Znacznik, który sygnalizuje wątkom, że czas po sobie posprzątać i zakończyć pracę. Serwer nigdy nie wymusza przerwania wątku, ponieważ mogłoby to doprowadzić do poważnego uszkodzenia danych. Każdy wątek jest napisany w taki sposób, aby monitorował swoje środowisko i kończył działanie, kiedy serwer tego zażąda. Zmienna stanu śledząca liczbę wątków, które zakończyły działanie i oczekują na przydzielenie do obsługi innego żądania. Można ją obejrzeć w wynikach polecenia SHOW STATUS pod nagłówkiem Threads_connected. Znacznik, który sygnalizuje wszystkim buforowanym wątkom, że powinny zakończyć działanie. Buforowane wątki czekają na warunek COND_thread_cache w funkcji end_thread(). Przerywają pracę, kiedy wykrywają, że ten znacznik jest ustawiony. Zmienna konfiguracyjna serwera określająca maksymalną liczbę połączeń nieadministracyjnych, które serwer może przyjąć. Po osiągnięciu tego limitu administrator bazy danych może nawiązać jedno dodatkowe połączenie administracyjne, aby jakoś rozwiązać kryzys. Dzięki temu limitowi serwer może „wyhamować”, zanim sparaliżuje system przez nadmierne wykorzystanie zasobów. Limit ten jest kontrolowany przez zmienną konfiguracyjną max_connections o domyślnej wartości 100. Zmienna stanu śledząca maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń odnotowaną od czasu uruchomienia serwera. Jej wartość można obejrzeć w wynikach polecenia SHOW STATUS pod nagłówkiem Max_used_connections. Zmienna używana do generowania unikatowych identyfikatorów zapytań. Każdemu zapytaniu przesłanemu do serwera przypisuje się bieżącą wartość tej zmiennej, która następnie jest zwiększana o 1. Zmienna konfiguracyjna serwera określająca maksymalną liczbę wątków w pamięci podręcznej wątków. Zmienna stanu śledząca bieżącą liczbę wątków. Jej wartość można obejrzeć w wynikach polecenia SHOW STATUS pod nagłówkiem Threads_cached. Zmienna stanu śledząca liczbę wątków utworzonych od momentu uruchomienia serwera. Jej wartość można obejrzeć w wynikach polecenia SHOW STATUS pod nagłówkiem Threads_created. Zmienna używana do generowania unikatowych identyfikatorów wątków. Każdemu nowo utworzonemu wątkowi przypisuje się bieżącą wartość tej zmiennej, która następnie jest zwiększana o 1. Można ją obejrzeć w wynikach polecenia SHOW STATUS pod nagłówkiem Connections. Zmienna stanu śledząca liczbę wątków, które obecnie odpowiadają na zapytanie. Zwiększana o 1 na początku funkcji dispatch_command() w pliku sql/sql_parse.cc i zmniejszana o jeden na końcu tej funkcji. Można ją obejrzeć w wynikach polecenia SHOW STATUS pod nagłówkiem Threads_running. Choć buforowanie wątków może znacznie zwiększyć wydajność mocno obciążonego systemu, funkcję tę pierwotnie dodano w celu rozwiązania pewnych problemów synchronizacji w Linuksie na platformach Alpha. Jeśli buforowanie wątków jest wyłączone albo żaden buforowany wątek nie jest dostępny, w celu obsłużenia żądania trzeba utworzyć nowy wątek. Implementacja obsługi żądań | 119 Decyzja jest podejmowana w następującym bloku: if (cached_thread_count wake_thread) { start_cached_thread(thd); } Funkcja start_cached_thread() z pliku sql/mysqld.cc budzi wątek, który obecnie nie obsługuje żądania, jeśli taki wątek istnieje. Warunek cached_thread_count wake_thread gwarantuje istnienie uśpionego wątku, więc funkcja nigdy nie jest wywoływana, jeśli nie ma żadnych bufo- rowanych wątków. Dotyczy to również sytuacji, w której pamięć podręczna wątków jest wyłączona. Jeśli test dostępności buforowanych wątków zakończy się niepowodzeniem, kod przechodzi do bloku else, gdzie zadanie utworzenia nowego wątku przypada poniższemu wierszowi: if ((error=pthread_create( thd- real_id, connection_attrib, handle_one_connection, (void*) thd))) Nowy wątek zaczyna się od funkcji handle_one_connection() w pliku sql/sql_parse.cc. Funkcja handle_one_connection() po kilku testach i inicjalizacjach bierze się do roboty: while (!net- error net- vio != 0 !thd- killed) { if (do_command(thd)) break; } Polecenia są akceptowane i przetwarzane dopóty, dopóki nie wystąpi warunek zakończenia pętli. Oto możliwe warunki wyjścia: • Błąd sieciowy. • Wątek zostaje usunięty poleceniem KILL przez administratora bazy danych albo przez zamy- kany serwer. • Klient wysyła żądanie COM_QUIT, informując serwer, że chce zakończyć sesję. W takim przy- padku funkcja do_command() z pliku sql/sql_parse.cc zwraca wartość niezerową. • Funkcja do_command() zwraca wartość niezerową z jakiejś innej przyczyny. Obecnie jedyną inną możliwością jest to, że nadrzędny serwer replikacji postanawia przerwać przesyłanie strumienia aktualizacji, którego serwer podrzędny (albo klient podszywający się pod ser- wer podrzędny) zażądał poleceniem COM_BINLOG_DUMP. Następnie funkcja handle_one_connection() przechodzi do fazy kończenia wątku i porząd- kowania. Kluczowym elementem tego segmentu kodu jest wywołanie funkcji end_thread() z pliku sql/mysqld.cc. Funkcja end_thread() zaczyna od pewnych dodatkowych czynności porządkowych, a następnie dociera do interesującego punktu: możliwości umieszczenia obecnie wykonywanego wątku w pamięci podręcznej. Decyzja jest podejmowana przez następującą instrukcję warunkową: if (put_in_cache cached_thread_count thread_cache_size ! abort_loop !kill_cached_threads) Jeśli funkcja end_thread() postanowi zbuforować wątek, wykonywana jest poniższa pętla: while (!abort_loop ! wake_thread ! kill_cached_threads) (void) pthread_cond_wait( COND_thread_cache, LOCK_thread_count); 120 | Rozdział 6. Wątkowa obsługa żądań Pętla czeka, aż wątek zostanie obudzony przez wywołanie start_cached_thread(), procedurę obsługi sygnału SIGHUP albo procedurę zamykania serwera. Jeśli sygnał budzenia pochodzi od funkcji start_cached_thread(), parametr wake_thread ma wartość niezerową. W takim przypadku kod pobiera obiekt THD przekazany przez start_cached_thread() z listy thread_ cache, a następnie wraca (zwróćmy uwagę na makro DBUG_VOID_RETURN) do funkcji handle_one_ connection(), aby zacząć obsługiwanie nowego klienta. Jeśli wątek nie zostanie przeniesiony do pamięci podręcznej, ostatecznie kończy działanie przez wywołanie pthread_exit(). Problemy programowania wątkowego W MySQL występują podobne komplikacje co w innych programach, które używają wątków. Wywołania standardowej biblioteki C Podczas pisania kodu, który może być wykonywany przez kilka wątków jednocześnie, trzeba zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o wywoływanie funkcji z zewnętrznych bibliotek. Zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo, że wywołany kod używa zmiennej globalnej, pisze we współdzielonym deskryptorze pliku albo używa jakiegoś innego wspólnego zasobu, nie gwarantując wzajemnego wykluczania. W takim przypadku trzeba zabezpieczyć wywołanie za pomocą muteksu. Trzeba zachować ostrożność, a jednocześnie unikać nadmiernej ochrony, która może spowo- dować spadek wydajności. Na przykład można oczekiwać, że wywołanie malloc() jest bezpieczne dla wątków. Inne funkcje, takie jak gethostbyname(), często mają odpowiedniki bezpieczne dla wątków. Skrypty konfigurujące kompilację MySQL sprawdzają, czy są one dostępne i używają ich, kiedy tylko jest to możliwe. Jeśli odpowiednik bezpieczny dla wątków nie zostanie wykryty, w ostateczności włączany jest ochronny muteks. Ogólnie rzecz biorąc, MySQL oszczędza sobie wielu zmartwień związanych z bezpieczeństwem wątków, implementując odpowiedniki wywołań standardowej biblioteki C w warstwie przeno- śności w mysys oraz w bibliotece łańcuchów w strings. Nawet jeśli ostatecznie wywoływana jest biblioteka C, to w większości przypadków odbywa się to za pośrednictwem nakładki. Jeśli w jakimś systemie okazuje się, że wywołanie nie jest bezpieczne dla wątków, można łatwo roz- wiązać problem przez dodanie muteksu do nakładki. Blokady z wzajemnym wykluczaniem (muteksy) W serwerze wątkowym kilka wątków może mieć dostęp do współdzielonych danych. W takim przypadku każdy wątek musi zagwarantować, że będzie miał dostęp na wyłączność. W tym celu stosuje się blokady z wzajemnym wykluczaniem, zwane też muteksami. W miarę jak zwiększa się złożoność aplikacji, trzeba zdecydować, ilu muteksów użyć i jakie dane powinny być chronione przez każdy z nich. Jedną skrajnością jest utworzenie oddzielnego muteksu dla każdej zmiennej. Ma to tę zaletę, że rywalizacja o muteksy jest ograniczona do minimum. Są również pewne wady: co się stanie, jeśli trzeba będzie uzyskać dostęp do grupy zmiennych w sposób atomowy? Konieczne będzie oddzielne pozyskanie każdego muteksu. Problemy programowania wątkowego | 121 W takim przypadku trzeba zawsze pozyskiwać je w tej samej kolejności, aby uniknąć zaklesz- czeń. Częste wywołania funkcji pthread_mutex_lock() i pthread_mutex_unlock() doprowa- dzą do spadku wydajności, a programista prędzej czy później pomyli kolejność wywołań i spo- woduje zakleszczenie. Na drugim końcu spektrum znajduje się jeden muteks dla wszystkich zmiennych. Upraszcza to pracę programisty — wystarczy założyć blokadę podczas dostępu do zmiennej globalnej, a później ją zwolnić. Niestety, ma to bardzo negatywny wpływ na wydajność. Wiele wątków musi niepotrzebnie czekać, kiedy jeden z nich uzyskuje dostęp do zmiennej, która nie musi być chroniona przed innymi. Rozwiązaniem jest odpowiednie pogrupowanie zmiennych globalnych i utworzenie muteksu dla każdej grupy. Właśnie w ten sposób postąpili twórcy MySQL. W tabeli 6.2 znajduje się lista globalnych muteksów MySQL wraz z opisami grup zmiennych, które są przez nie chronione. Tabela 6.2. Globalne muteksy Nazwa muteksu LOCK_Acl LOCK_active_mi LOCK_bytes_received LOCK_bytes_sent LOCK_crypt LOCK_delayed_create LOCK_delayed_insert LOCK_delayed_status LOCK_error_log LOCK_gethostbyname_r LOCK_global_system_variables LOCK_localtime_r LOCK_manager Opis muteksu Inicjalizowany, ale obecnie nieużywany w kodzie. W przyszłości może zostać usunięty. Chroni wskaźnik active_mi, który wskazuje deskryptor aktywnego podrzędnego serwera replikacji. W tym momencie ochrona jest zbędna, ponieważ wartość active_mi nigdy nie jest zmieniana współbieżnie. Ochrona stanie się jednak konieczna, kiedy do serwera zostanie dodana obsługa wielu serwerów nadrzędnych. Chroni zmienną stanu bytes_received, która śledzi liczbę bajtów odebranych od wszystkich klientów od momentu uruchomienia serwera. Nieużywana w wersji 5.0 i nowszych. Chroni zmienną stanu bytes_sent, która śledzi liczbę bajtów wysłanych do wszystkich klientów od momentu uruchomienia serwera. Nieużywana w wersji 5.0 i nowszych. Chroni wywołanie uniksowej biblioteki C crypt(), które nie jest bezpieczne dla wątków. Chroni zmienne i struktury zaangażowane w tworzenie wątku do obsługi opóźnionego wstawiania. Opóźnione operacje wstawiania natychmiast wracają do klienta, nawet jeśli tablica jest zablokowana — w takim przypadku są przetwarzane w tle przez wątek opóźnionego wstawiania. Chroni listę wątków opóźnionego wstawiania I_List delayed_insert delayed_threads. Chroni zmienne stanu śledzące operacje opóźnionego wstawiania. Chroni zapisy w dzienniku błędów. Chroni wywołanie gethostbyname() w funkcji my_gethostbyname_r() w pliku mysys/my_gethostbyname.c w systemach, w których biblioteka C nie oferuje wywołania gethostbyname_r(). Chroni operacje modyfikujące globalne zmienne konfiguracyjne z poziomu wątku klienckiego. Chroni wywołanie localtime() w funkcji my_localtime_r() w pliku mysys/my_pthread.c w systemach, w których biblioteka C nie oferuje wywołania localtime_r(). Chroni struktury danych używane przez wątek menedżera, który obecnie jest odpowiedzialny za okresowe wymuszanie zapisu tabel na dysku (jeśli ustawienie flush_time jest niezerowe) oraz za porządkowanie dzienników Berkeley DB. 122 | Rozdział 6. Wątkowa obsługa żądań Tabela 6.2. Globalne muteksy — ciąg dalszy Nazwa muteksu LOCK_mapped_file LOCK_open LOCK_rpl_status LOCK_status LOCK_thread_count LOCK_uuid_generator THR_LOCK_charset THR_LOCK_heap THR_LOCK_isam THR_LOCK_lock THR_LOCK_malloc THR_LOCK_myisam THR_LOCK_net THR_LOCK_open Opis muteksu Chroni struktury danych i zmienne używane do operacji na plikach odwzorowanych w pamięci. Obecnie funkcja ta jest wewnętrznie obsługiwana, ale nie jest używana w żadnej części kodu. Chroni struktury danych i zmienne związane z pamięcią podręczną tabel oraz z otwieraniem i zamykaniem tabel. Chroni zmienną rpl_status, która miała być używana do bezpiecznej replikacji z automatycznym przywracaniem danych. Obecnie jest to martwy kod. Chroni zmienne wyświetlane w wynikach polecenia SHOW STATUS. Chroni zmienne i struktury danych zaangażowane w tworzenie lub niszczenie wątków. Chroni zmienne i struktury danych używane przez funkcję SQL UUID(). Chroni zmienne i struktury danych związane z operacjami na zestawie znaków. Chroni zmienne i struktury danych związane z pamięciowym mechanizmem składowania (MEMORY). Chroni zmienne i struktury danych związane z mechanizmem składowania ISAM. Chroni zmienne i struktury danych związane z menedżerem blokad tabel. Chroni zmienne i struktury danych związane z nakładkami na rodzinę wywołań malloc(). Używany głównie w wersji malloc() przeznaczonej do debugowania (zob. mysys/safemalloc.c). Chroni zmienne i struktury danych związane z mechanizmem składowania MyISAM. Obecnie używany do ochrony wywołania inet_ntoa() w funkcji my_inet_ntoa() w pliku mysys/my_net.c Chroni zmienne i struktury danych, które śledzą otwarte pliki. Oprócz muteksów globalnych istnieje kilka muteksów osadzonych w strukturach lub klasach, które służą do ochrony części danej struktury lub klasy. Istnieje wreszcie kilka muteksów glo- balnych o zasięgu plikowym (static) w bibliotece mysys. Blokady odczytu-zapisu Blokada na wyłączność nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem ochrony operacji współbież- nych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pewna zmienna rzadko jest modyfikowana tylko przez jeden wątek, natomiast często czytana przez wiele innych. Gdybyśmy użyli muteksu, zwykle jeden wątek czytający musiałby czekać, aż inny zakończy czytanie, choć mogłyby one wykonywać się współbieżnie. W takich sytuacjach lepiej sprawdza się inny typ blokady: blokada odczytu-zapisu. Blokady odczytu mogą być współdzielone, a blokady zapisu wzajemnie się wykluczają. Zatem wiele wątków czytających może działać współbieżnie, pod warunkiem że nie ma wątku piszącego. Jak widać, blokada odczytu-zapisu może robić to samo co muteks i więcej. Czemu więc nie uży- wać tylko blokad odczytu-zapisu? Jak mówi przysłowie, nie ma nic za darmo. Dodatkowe funkcje wymagają bardziej złożonej implementacji. W rezultacie blokady odczytu-zapisu zaj- mują więcej cykli procesora, nawet gdy blokada zostanie pozyskana natychmiast. Problemy programowania wątkowego | 123 Kiedy więc wybieramy typ blokady, musimy oszacować prawdopodobieństwo, że nie uda się jej uzyskać za pierwszym razem, i rozważyć, w jakim stopniu możemy je zmniejszyć przez zastąpienie muteksu blokadą zapisu-odczytu. Jeśli na przykład w typowych okolicznościach niepowodzeniem kończy się 1 na 1000 prób, to blokada zapisu-odczytu pomaga tylko co 999. raz, a w innych przypadkach marnuje czas procesora. Jeśli nawet przejście na blokadę zapisu- -odczytu miałoby zmniejszyć prawdopodobieństwo niepowodzenia praktycznie do zera, to i tak nie jest tego warte. Jeśli jednak prawdopodobieństwo niepowodzenia pierwszej próby wynosi 1:10, być może dodat- kowe cykle procesora, dziewięciokrotnie poświęcone na testowanie blokady odczytu-zapisu, zostaną zrównoważone tym, że za 10. razem rzeczywiście uzyskamy blokadę i nie będziemy musieli czekać tak długo jak w przypadku muteksu. Z drugiej strony, jeśli zastosowanie blo- kady odczytu-zapisu w tej konkretnej sytuacji nie zmniejsza w znaczący sposób prawdopo- dobieństwa niepowodzenia pierwszej próby, to poświęcanie dodatkowych cykli procesora i tak może być nieopłacalne. Regiony krytyczne w MySQL są zwykle dość krótkie, co przekłada się na niskie prawdopo- dobieństwo niepowodzenia pierwszej próby. Zatem w większości przypadków muteks okazuje się lepszy niż blokada odczytu-zapisu. W tabeli 6.3 wymienione są blokady odczytu-zapisu używane przez MySQL. Tabela 6.3. Blokady odczytu-zapisu używane przez MySQL Nazwa blokady odczytu-zapisu LOCK_grant LOCK_sys_init_connect LOCK_sys_init_slave Opis blokady odczytu-zapisu Chroni zmienne i struktury danych związane z kontrolą dostępu. Chroni deskryptor zmiennej systemowej sys_init_connect przed modyfikacjami, kiedy wykonywane są zapisane w niej polecenia. Zmienna systemowa sys_init_connect przechowuje polecenia, które są wykonywane za każdym razem, kiedy z serwerem łączy się nowy klient. Polecenia te określa się za pomocą zmiennej konfiguracyjnej init-connect. Chroni deskryptor zmiennej systemowej sys_init_slave przed modyfikacjami, kiedy wykonywane są zapisane w niej polecenia. Zmienna systemowa sys_init_slave przechowuje polecenia, które są wykonywane przez serwer nadrzędny za każdym razem, kiedy łączy się z nim serwer podrzędny. Polecenia te określa się za pomocą zmiennej konfiguracyjnej init-slave. Synchronizacja W aplikacjach wątkowych często pojawia się problem synchronizacji wątków. Jeden wątek musi dowiedzieć się, że inny osiągnął pewien stan. Biblioteka POSIX Threads oferuje przeznaczony do tego mechanizm: zmienne warunku. Wątek czekający na warunek może wywołać pthread_ cond_wait(), przekazując jako argument zmienną warunku oraz muteks używany w danym kontekście. Wywołanie również musi być chronione przez ten sam muteks. Wątek, który osią- gnie określony stan, może zasygnalizować to czekającemu wątkowi przez wywołanie pthread_ cond_signal() albo rozgłosić to za pomocą wywołania pthread_cond_broadcast(). Sygnał albo rozgłoszenie muszą również być chronione przez ten sam muteks, którego wątek oczeku- jący użył w wywołaniu pthread_cond_wait(). Warunek sygnałowy budzi tylko jeden wątek, który na niego oczekuje, podczas gdy rozgłoszenie budzi wszystkie czekające wątki. MySQL używa kilku zmiennych warunku POSIX. Są one opisane w tabeli 6.4. 124 | Rozdział 6. Wątkowa obsługa żądań Tabela 6.4. Zmienne warunku używane przez MySQL Nazwa zmiennej warunku COND_flush_thread_cache COND_manager COND_refresh COND_thread_count COND_thread_cache Opis zmiennej warunku Sygnalizowana przez end_thread() w pliku sql/mysqld.cc podczas opróżniania pamięci podręcznej wątków, aby poinformować funkcję flush_thread_cache() (również w pliku sql/mysqld.cc), że wątek zakończył działanie. Dzięki temu flush_thread_cache() może obudzić się i sprawdzić, czy są jeszcze jakieś inne wątki do zakończenia. Używana z muteksem LOCK_thread_count. Nakazuje wątkowi menedżera (zob. sql/sql_manager.cc) obudzić się i przeprowadzić zaplanowany zbiór zadań konserwacyjnych. Obecnie są tylko dwa takie zadania: porządkowanie dzienników Berkeley DB oraz wymuszanie zapisu tabel. Używana z muteksem LOCK_manager. Sygnalizowana, kiedy dane w pamięci podręcznej tabel zostaną zaktualizowane. Używana z muteksem LOCK_open. Sygnalizowana, kiedy wątek jest tworzony lub niszczony. Używana z muteksem LOCK_thread_count. Sygnalizowana w celu obudzenia wątku czekającego w pamięci podręcznej. Używana z muteksem LOCK_thread_count. Oprócz tych zmiennych warunku kilka struktur i klas używa lokalnych warunków do synchro- nizowania operacji na danej strukturze lub klasie. Istnieje wreszcie kilka globalnych zmiennych warunku o zasięgu plikowym (static) w bibliotece mysys. Wywłaszczanie Termin wywłaszczanie oznacza przerywanie wątku w celu przydzielenia czasu procesora innemu zadaniu. Ogólnie rzecz biorąc, MySQL stosuje podejście „odpowiedzialnego obywatela”. Wątek wywłaszczający ustawia odpowiednie znaczniki, informując wątek wywłaszczany, że powinien po sobie posprzątać i zakończyć działanie albo ustąpić pola. Wątek wywłaszczany jest odpowiedzialny za wykrycie komunikatu i zastosowanie się do niego. W większości sytuacji takie podejście się sprawdza, ale istnieje jeden wyjątek. Jeśli wywłasz- czany wątek jest zablokowany na operacji wejścia-wyjścia, nie ma okazji, żeby sprawdzić znacz- niki komunikatu wywłaszczającego. Aby rozwiązać ten problem, MySQL używa techniki zwa- nej żargonowo alarmem wątków. Wątek, który ma rozpocząć blokującą się operację wejścia-wyjścia, za pomocą wywołania thr_alarm() zgłasza żądanie otrzymania sygnału alarmowego po wyczerpaniu się limitu czasu. Jeśli operacja wejścia-wyjścia zakończy się wcześniej, alarm jest anulowany za pomocą wywo- łania end_thr_alarm(). W większości systemów sygnał alarmu przerywa zablokowaną operację wejścia-wyjścia, dzięki czemu potencjalnie wywłaszczany wątek może sprawdzić znaczniki oraz kod błędu wejścia-wyjścia i rozpocząć odpowiednie działania. Zwykle polega to na wykonaniu czynności porządkowych i wyjściu z pętli wejścia-wyjścia, ewentualnie na próbie ponownego wykonania operacji wejścia-wyjścia. Zarówno funkcja thr_alarm(), jak i end_thr_alarm() przyjmują argument w postaci deskryp- tora alarmu, który przed pierwszym użyciem musi być zainicjalizowany przez wywołanie init_thr_alarm(). Procedury alarmu wątków są zaimplementowane w pliku mysys/thr_alarm.c. Problemy programowania wątkowego | 125
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: