Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 023211 23572054 na godz. na dobę w sumie
MySQL. Rozmówki - książka
MySQL. Rozmówki - książka
Autor: , Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0550-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczny słownik najważniejszych poleceń bazy danych MySQL

MySQL to jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazami danych. Jego ogromne możliwości idą w parze z łatwością obsługi, ale nie jest to jego jedyna zaleta. Ważne jest również to, że zarówno sama aplikacja, jak i jej kod źródłowy dostępne są nieodpłatnie. MySQL jest wykorzystywany nie tylko w roli zaplecza bazodanowego dla witryn WWW, ale również w rozbudowanych systemach informatycznych wymagających stabilnego źródła danych. Zestaw poleceń MySQL to nie tylko instrukcje związane z manipulowaniem danymi, ale także wiele innych wskazówek przeznaczonych dla administratorów bazy.

Książka 'MySQL. Rozmówki' to zbiór najbardziej przydatnych i najczęściej wykorzystywanych poleceń MySQL. Zawiera prezentacje sposobów realizacji najbardziej typowych zadań, przed jakimi stają użytkownicy baz danych MySQL, uzupełnione licznymi wskazówkami i przykładami. Czytając ją, poznasz sposoby zakładania tabel i wypełniania ich danymi, pobierania danych z bazy oraz przetwarzania ich za pomocą odpowiednio sformułowanych zapytań. Nauczysz się administrować kontami użytkowników, archiwizować dane i odtwarzać je w przypadku awarii bazy.

Jeśli często korzystasz z MySQL, a dziesiątki opasłych tomów nie mieszczą się już na Twoim biurku, sięgnij po tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl MySQL. Rozmówki Autorzy: Zak Greant, Chris Newman T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-246-0550-9 Tytu³ orygina³u: MySQL Phrasebook Format: B6, stron: 216 Podrêczny s³ownik najwa¿niejszych poleceñ bazy danych MySQL (cid:129) Tworzenie baz i tabel (cid:129) Wstawianie i wydobywanie danych (cid:129) Reagowanie na sytuacje awaryjne MySQL to jeden z najbardziej popularnych systemów zarz¹dzania bazami danych. Jego ogromne mo¿liwoœci id¹ w parze z ³atwoœci¹ obs³ugi, ale nie jest to jego jedyna zaleta. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e zarówno sama aplikacja, jak i jej kod Ÿród³owy dostêpne s¹ nieodp³atnie. MySQL jest wykorzystywany nie tylko w roli zaplecza bazodanowego dla witryn WWW, ale równie¿ w rozbudowanych systemach informatycznych wymagaj¹cych stabilnego Ÿród³a danych. Zestaw poleceñ MySQL to nie tylko instrukcje zwi¹zane z manipulowaniem danymi, ale tak¿e wiele innych wskazówek przeznaczonych dla administratorów bazy. Ksi¹¿ka „MySQL. Rozmówki” to zbiór najbardziej przydatnych i najczêœciej wykorzystywanych poleceñ MySQL. Zawiera prezentacje sposobów realizacji najbardziej typowych zadañ, przed jakimi staj¹ u¿ytkownicy baz danych MySQL, uzupe³nione licznymi wskazówkami i przyk³adami. Czytaj¹c j¹, poznasz sposoby zak³adania tabel i wype³niania ich danymi, pobierania danych z bazy oraz przetwarzania ich za pomoc¹ odpowiednio sformu³owanych zapytañ. Nauczysz siê administrowaæ kontami u¿ytkowników, archiwizowaæ dane i odtwarzaæ je w przypadku awarii bazy. (cid:129) Tworzenie nowej bazy oraz tabel (cid:129) Zak³adanie indeksów (cid:129) Wprowadzanie danych do tabel (cid:129) Proste zapytania (cid:129) Przetwarzanie danych w zapytaniach (cid:129) Tworzenie kont u¿ytkowników i nadawanie uprawnieñ (cid:129) Korzystanie z interfejsów programistycznych MySQL (cid:129) Archiwizowanie danych Jeœli czêsto korzystasz z MySQL, a dziesi¹tki opas³ych tomów nie mieszcz¹ siê ju¿ na Twoim biurku, siêgnij po tê ksi¹¿kê O autorach ........................................................................... 7 Wstęp .................................................................................. 9 1 Mapy MySQL ..................................................................... 13 RSZBD MySQL ........................................................................ 14 Stos LAMP ............................................................................. 16 Terminologia tabel MySQL ..................................................... 16 Tabele przykładowe ............................................................... 18 2 Tworzenie baz danych, tabel i indeksów i zarządzanie nimi ............................................................ 19 Bazy danych, tabele, kolumny i indeksy ................................. 20 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi ............................... 23 Tworzenie tabel i zarządzanie nimi ........................................ 29 Tworzenie kolumn tabel i zarządzanie nimi ............................ 33 Tworzenie indeksów i zarządzanie nimi ................................. 36 Zobacz również ...................................................................... 38 3 Składowanie danych ......................................................... 39 Dodawanie danych do tabeli ................................................. 39 Wstawianie wielu wierszy danych w jednym zapytaniu INSERT ................................................. 41 Spis treści Przypisywanie wierszom unikatowych numerów (auto_increment) .................................................................. 42 Wstawianie bieżącej daty i czasu (za pomocą funkcji MySQL) ...... 44 Wczytywanie poleceń SQL z pliku ............................................ 45 Wstawianie danych z innej tabeli ........................................... 46 Importowanie danych z plików tekstowych ............................ 47 Szybkie wstawianie danych .................................................... 51 Zobacz również ...................................................................... 54 4 Wydobywanie danych. Proste zapytania ...........................55 Ograniczanie liczby zwracanych wierszy ................................. 56 Porządkowanie zbiorów wynikowych ..................................... 57 Ignorowanie duplikatów ........................................................ 58 Szukanie tekstu pasującego do wzorca ................................... 59 Wyszukiwanie najmniejszej, największej i średniej wartości w kolumnie .......................... 61 Manipulowanie datami i godzinami ....................................... 62 Składowanie dokładnych liczb wymiernych ............................ 65 Wartości puste (NULL) ............................................................ 66 Zapisywanie zbioru wynikowego zapytania w pliku ............... 67 Zapisywanie danych binarnych w pliku .................................. 69 5 Manipulowanie danymi .....................................................71 Ku przestrodze ....................................................................... 71 Testowanie zapytań w ramach transakcji ............................... 75 Aktualizacja wartości kolumn ................................................. 76 Aktualizowanie kolumn wynikami obliczeń ............................ 78 Usuwanie wierszy .................................................................. 79 Usuwanie wierszy z wielu tabel ............................................. 79 Zobacz również ...................................................................... 81 4 Spis treści 6 Konta użytkowników i bezpieczeństwo ............................ 83 Tworzenie kont użytkowników ............................................... 84 Usuwanie kont użytkowników ............................................... 87 Zmiana nazwy konta .............................................................. 87 Symbole wieloznaczne ........................................................... 88 Wyszukiwanie użytkowników bazy danych bądź tabeli .......... 89 Ustawianie haseł ................................................................... 90 Regulowanie uprawnień użytkowników ................................. 91 Zezwalanie użytkownikom na przyznawanie uprawnień ........ 95 Podglądanie uprawnień użytkownika ..................................... 96 Blokowanie dostępu .............................................................. 97 Blokowanie dostępu sieciowego ............................................... 97 Blokowanie uwierzytelniania użytkowników .......................... 98 Połączenie zabezpieczane protokołem SSL .............................. 99 Zobacz również .................................................................... 101 7 Konsolowy program klienta mysql .................................. 103 Nawiązywanie połączenia z serwerem MySQL ..................... 104 Korzystanie z programu mysql w trybie wsadowym ............. 105 Obsługa wiersza poleceń programu mysql ........................... 106 Usuwanie zawartości bieżącego wiersza polecenia .............. 108 Ustawianie domyślnych parametrów połączenia w pliku opcji ....109 Pomoc w programie mysql ................................................... 111 Edytowanie złożonych zapytań ............................................ 112 Dopełnianie nazw baz danych, tabel i kolumn ..................... 113 Korzystanie z historii poleceń ............................................... 113 Inne przydatne narzędzia ..................................................... 114 8 Interfejsy programistyczne MySQL .................................... 117 Interfejs programistyczny dla języka C .................................. 118 Interfejs programistyczny dla języka Perl .............................. 126 5 Spis treści Interfejs programistyczny dla języka PHP .............................. 130 Zobacz również .................................................................... 136 9 Zapytania zaawansowane ...............................................139 Łączenia ............................................................................... 139 Podzapytania ....................................................................... 146 Scalanie zbiorów wynikowych operatorem UNION ............... 150 Zobacz również .................................................................... 152 10 Sytuacje awaryjne ...........................................................153 Archiwizacja ......................................................................... 153 Odtwarzanie danych z kopii zapasowej ................................ 157 Uszkodzenia danych tabel .................................................... 159 Awaria serwera .................................................................... 162 Typowe błędy ...................................................................... 163 Gdzie szukać pomocy ........................................................... 168 A Błyskawiczny kurs MySQL ................................................171 Zaczynamy ........................................................................... 172 Tworzenie bazy danych ........................................................ 173 Tworzenie tabel ................................................................... 175 Wypełnianie tabel danymi .................................................... 185 Jeszcze o tworzeniu tabel ..................................................... 193 Dodawanie indeksów do istniejących tabel .......................... 196 Uzyskiwanie informacji o tabelach ........................................ 196 Konta użytkowników ............................................................ 200 Podsumowanie .................................................................... 202 Skorowidz ........................................................................203 6 olecenia prezentowane w tym rozdziale wykorzystuje się do tworzenia i zarządzania strukturami MySQL, które (z logicznego punktu widzenia) umożliwiają podgląd i skła- dowanie danych i organizują dane przechowywane na ser- werze MySQL. Nie wszyscy Czytelnicy są zaznajomieni z podstawami modelowania danych przechowywanych na serwerach MySQL, więc na początek proponujemy pięciominutową powtórkę z podstaw dotyczących baz danych, tabel, ko- lumn i indeksów. Bazy danych, tabele, kolumny i indeksy Bazy danych, tabele, kolumny i indeksy 2 Ł A I Z D Z O R Podstawowy model składowania danych, przyjęty w My- SQL, jest całkiem prosty, ale pewnie tylko dla tych, którzy już go znają. Przedstawia się tak: n Serwer MySQL zawiera pewną liczbę baz danych (przynajmniej jedną). n Każda baza danych posiada nazwę i zawiera pewną liczbę tabel (przynajmniej jedną). n Każda tabela posiada nazwę, definicję i pewną liczbę wierszy (tabela może być pusta). n Definicja każdej tabeli określa jedną lub więcej ko- lumn tabeli i zero lub więcej indeksów. n Każda kolumna posiada nazwę i typ. n Typy kolumn wybiera się z zestawu predefiniowanych typów MySQL. Każdy z nich posiada nazwę i defi- niuje zestaw wartości, które można umieścić w ko- lumnie danego typu. n Każdy wiersz tabeli zawiera po jednej wartości dla każdej kolumny wymienionej w definicji tabeli. n Indeksy redukują narzuty czasowe typowe dla serwe- rów baz danych, a związane z wyszukiwaniem konkret- nych wartości w kolumnie (zbiorze kolumn) tabeli. I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 20 Bazy danych, tabele, kolumny i indeksy WSKAZÓWKA Omawiane wyżej pojęcia ilustruje rysunek „Terminologia ta- bel MySQL” w rozdziale 1. („Mapy MySQL”). Bazy danych łatwo zrozumieć; są najzwyklejszymi pojem- nikami na dane. Nieco gorzej z tabelami. Do ich ogarnię- cia przyda się prosta metafora. Tabele metaforycznie Dobrym, choć uproszczonym modelem bazy danych jest znany każdemu mały, czarny notesik adresowy. W owej pierwotnej, prostej wersji książki adresowej informacje o znajomych i kolegach zapisywało się na kolejnych kartkach. Wpisy dotyczące poszczególnych osób były rozmieszczane w specjalnych szablonach, z polami do wy- pełnienia, opatrzonymi etykietami: Imię i nazwisko, Adres czy Data urodzenia. Do tego bywało, że strony były oznaczane zakładkami indeksowymi, pomocnymi w odszukiwaniu konkretnych osób. Bez takich zakładek wyszukiwanie wymagało prze- glądania kolejnych kartek aż do momentu natrafienia na szukaną osobę. Książeczka, o której mówimy, mogłaby wyglądać jak na rysunku 2.1. R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 21 Bazy danych, tabele, kolumny i indeksy 2 Ł A I Z D Z O R I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 22 Rysunek 2.1. Osobista książka adresowa Taki notesik można traktować jako tabelę złożoną z wier- szy i kolumn. Każdy wiersz odnosi się do pojedynczej osoby, podczas gdy kolumny grupują atrybuty poszcze- gólnych osób (nazwiska, adresy poczty elektronicznej, daty urodzenia). Zawartość naszego notesika w formie tabelarycznej przed- stawiałaby się tak, jak na rysunku 2.2. Rysunek 2.2. Książeczka adresowa jako tabela bazy danych Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi W papierowej książeczce adresowej wpisy poszczegól- nych osób umieszczone były na stronach z odpowiednią zakładką indeksową, pasującą do pierwszej litery nazwiska. Na przykład Antoni Słonimski został zapisany na stronie z zakładką indeksową S. Z kolei w tabeli wiersze są rozmieszczone w dowolnej ko- lejności. Aby umożliwić wyszukanie odpowiedniego wier- sza bez konieczności przeglądania całości tabeli, kolumny tabel uzupełnia się o indeksy. Indeksy takie stanowią jakby listy uporządkowanych wartości kolumn, reprezentujących właściwe pozycje tych wartości w kolumnie. Sposób powiązania indeksu z właściwymi pozycjami wier- szy w tabeli ilustruje rysunek 2.3. Rysunek 2.3. Pozycje wierszy w tabeli Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi Bazy danych zasadniczo tworzy się zupełnie prosto, nie- skomplikowane jest też zarządzanie nimi — bazy są po prostu pojemnikami na dane, z zaledwie paroma dodat- kowymi własnościami. Zajmiemy się teraz tym, co trzeba R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 23 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi wiedzieć, aby skutecznie tworzyć i usuwać bazy i zarzą- dzać już istniejącymi bazami danych. Wypisanie listy baz danych SHOW DATABASES; Polecenie SHOW DATABASES pobiera od serwera MySQL listę baz danych pozostających pod opieką tego serwera. W świeżej instalacji MySQL polecenie SHOW DATABASES powinno zwrócić wypis podobny do poniższego: +----------+ | Database | +----------+ | mysql | | test | +----------+ 2 rows in set (0.00 sec) Filtrowanie listy baz danych SHOW DATABASES LIKE my ; Jeśli na wypisie mają znaleźć się jedynie takie bazy danych, których nazwy pasują do zadanego słowa lub jego części, należy zastosować operator LIKE. Słowo występujące za operatorem LIKE może być zwy- czajnym słowem, uzupełnionym o znaki procenta ( ) i podkreślenia (_), tak zwane symbole wieloznaczne. 2 Ł A I Z D Z O R I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 24 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi W kontekście operatora LIKE znak procenta ( ) może reprezentować dowolną sekwencję (również pustą) zna- ków, podczas gdy znak podkreślenia (_) reprezentuje do- wolny, ale pojedynczy znak. W tym przykładzie polecenia SHOW DATABASES na wypisie baz danych znajdą się tylko te bazy danych, których na- zwy zaczynają się od my (a także ewentualna baza o na- zwie my). WSKAZÓWKA Operator LIKE może być wykorzystywany w wielu innych poleceniach (zapytaniach) SQL; poza poleceniem SHOW wy- stępuje typowo w klauzulach WHERE zapytań SELECT i DELETE. W przypadku świeżo zainstalowanej kopii oprogramo- wania MySQL uruchomienie polecenia przykładowego z tak określonym filtrem baz danych powinno dać efekt taki, jak poniżej: +----------+ | Database | +----------+ | mysql | +----------+ 1 rows in set (0.00 sec) UWAGA Zainteresowanych dodatkowymi informacjami o operatorze LIKE odsyłamy pod adres http://mysql.com/LIKE. R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 25 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi Ustawianie domyślnej bazy danych USE test; 2 Ł A I Z D Z O R Pojedynczy serwer MySQL może pełnić pieczę nad wie- loma bazami danych. Zapytanie operujące na bazie da- nych albo tabeli musi w jakiś sposób zostać skojarzone z odpowiednią bazą danych. Docelową bazę danych moż- na podać jawnie w tekście zapytania. Na przykład po- niższe zapytanie odwołuje się do tabeli książka w bazie danych biblioteka: SELECT tytul FROM biblioteka.książka; Alternatywnie można ustalić domyślną bazę danych, wy- bieraną automatycznie dla wszystkich kolejnych zapytań. Służy do tego polecenie USE: USE biblioteka; W dalszej perspektywie ustawienie domyślnej bazy da- nych zaoszczędzi nam mnóstwo pisania, bo nie trzeba będzie już podawać w zapytaniach przy każdej tabeli nazwy bazy danych. Zapytania będą dotyczyły tej bazy danych, która poleceniem USE została ustawiona jako domyślna. Porównajmy poniższe zapytania. Zapytania pierwsze i trze- cie zwracają te same wyniki, ale w pierwszym docelowa baza danych jest określana jawnie, a w trzecim polegamy na ustawieniu domyślnej bazy danych, wykonanym w za- pytaniu numer dwa: I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 26 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi SELECT tytul FROM biblioteka.książka USE biblioteka; SELECT tytul FROM książka; WSKAZÓWKA Mimo ustalenia domyślnej bazy danych poleceniem USE, wciąż można jawnie podawać docelowe bazy danych w za- pytaniach (jak w pierwszym z trzech powyższych zapytań), co pozwala na wybiórcze przełączanie baz danych na potrzeby pojedynczych zapytań. Tworzenie bazy danych CREATE DATABASE biblioteka; Powyższe polecenie tworzy nową bazę danych o nazwie biblioteka. Samo w sobie nie jest wielce użyteczne, ale w podrozdziale „Tworzenie tabel i zarządzanie nimi” wypełnimy nową, pustą bazę danych treścią. Usuwanie bazy danych DROP DATABASE biblioteka; Polecenie DROP DATABASE usuwa wskazaną bazę danych wraz ze wszystkimi jej tabelami. OSTRZEŻENIE Polecenie DROP DATABASE należy stosować z zachowaniem najwyższej ostrożności — nie da się łatwo wycofać niszczy- cielskiego efektu tego polecenia po jego wykonaniu. R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 27 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi Zmiana nazwy bazy danych Operacja zmiany nazwy bazy danych jest rzadkością. Częściowo dlatego, że jest to operacja nieco karkołomna. Do tego w MySQL nie da się jej załatwić pojedynczym poleceniem SQL. W archaicznych wersjach MySQL zmiana nazwy bazy danych sprowadzała się do: 1. Zatrzymania serwera MySQL. 2. Zmiany nazwy katalogu reprezentującego bazę danych. 3. Ponownego uruchomienia serwera MySQL. We współczesnych wersjach MySQL taka procedura może spowodować, że serwer przestanie rozpoznawać pewne rodzaje tabel przechowywanych w bazie danych. Aby bezpiecznie zmienić nazwę bazy danych, należałoby wy- konać poniższą procedurę: 1. Upewnić się, że żadna z tabel bazy danych nie uczest- niczy w odwołaniu. Najprościej zapewnić to ode- braniem uprawnień do używania bazy danych za pomocą narzędzia MySQL Administrator. Szcze- góły zostaną podane w podrozdziałach „Regulowanie uprawnień użytkowników” i „Blokowanie dostępu” w rozdziale 6. („Konta użytkowników i bezpieczeń- stwo”). 2. Utworzyć nową bazę danych. Nadać jej pożądaną nazwę. 2 Ł A I Z D Z O R I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 28 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi Tworzenie tabel i zarządzanie nimi 3. Dla każdej tabeli w pierwotnej bazie danych wyko- nać polecenie SHOW TABLES i RENAME TABLE w celu przeniesienia tabel do nowej bazy danych. 4. Nadać użytkownikom pierwotnej bazy danych upraw- nienia dostępu do nowej bazy danych. 5. Sprawdzić, czy wszystko działa. 6. Usunąć pierwotną bazę danych. Kod realizujący migrację tabel książka, czytelnik i wy- pożyczenie z bazy danych książki do bazy danych biblioteka mógłby wyglądać tak: -- Czasowe zablokowanie dostępu CREATE DATABASE biblioteka; RENAME TABLE książki.książka TO biblioteka.książka; RENAME TABLE książki.czytelnik TO biblioteka.czytelnik; RENAME TABLE książki.wypożyczenie TO biblioteka.wypożyczenie; -- Przeniesienie uprawnień użytkowników -- Aktywacja uprawnień Tworzenie tabel i zarządzanie nimi Tabele to struktury nieco bardziej skomplikowane od baz danych, nic dziwnego więc, że ich tworzenie jest trudniejsze, tak samo jak zarządzanie tabelami. W najbliższych punktach skupimy się na absolutnych pod- stawach, niezbędnych do przetrwania w obcym środowi- sku. Przy tworzeniu tabel mamy bowiem do dyspozycji R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 29 2 Ł A I Z D Z O R Tworzenie tabel i zarządzanie nimi dosłownie setki opcji, a przy realizacji bardziej złożonych zadań — na przykład przy definiowaniu domyślnego po- rządku sortowania dla kolumn czy tworzeniu tabel mają- cych przechowywać terabajty danych — trzeba korzystać z dodatkowych zasobów. Wypisywanie wszystkich albo wybranych tabel bazy danych SHOW TABLES; SHOW TABLES IN nazwa_bazy_danych; SHOW_TABLES LIKE słowo SHOW TABLES IN nazwa_bazy_danych LIKE słowo Pierwsza wersja polecenia SHOW TABLES wypisuje wszyst- kie tabele zdefiniowane w domyślnej bazie danych; po- stać druga wypisuje komplet tabel z bazy danych wskazanej przez nazwę. Trzecia i czwarta wersja tego samego pole- cenia wykorzystują operator LIKE do filtrowania nazw tabel. WSKAZÓWKA Podobnie jak w przypadku polecenia SHOW DATABASES, operator LIKE służy do ograniczania wykazu tabel bazy da- nych wypisywanych poleceniem SHOW TABLES. Więcej o operatorze LIKE dowiesz się z podrozdziału „Filtrowanie li- sty baz danych”. I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 30 Tworzenie tabel Tworzenie tabel i zarządzanie nimi R O Z D CREATE TABLE książka ( id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, tytul VARCHAR(255) NOT NULL, autor VARCHAR(255) NOT NULL, stan ENUM( podniszczona , dobra , idealna , nowa ) NOT NULL, PRIMARY KEY (id_książki), }; Tworzenie tabel jest tak skomplikowane z dwóch powodów: po pierwsze, z racji złożoności składni zapytań tworzących tabele, obejmującej wiele elementów. Druga przyczyna to konieczność wyboru układu tabeli, co jest zadaniem jesz- cze trudniejszym. Zamiast zajmować się szczegółowo oboma aspektami, po- służymy się przykładem, przypominającym to, co trzeba wiedzieć (albo się dowiedzieć) o tworzeniu tabel. Pełnej składni podawanych poleceń należy szukać w dokumenta- cji MySQL, publikowanej w sieci WWW. Zmiana nazw tabel RENAME TABLE pierwotna_nazwa TO nowa_nazwa; Składnia zmiany nazwy tabeli jest wyjątkowo nieskom- plikowana. Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 31 Tworzenie tabel i zarządzanie nimi WSKAZÓWKA Przy zmienianiu nazw tabel należy pamiętać o obecności użytkowników i aplikacji, którzy będą oczekiwać obecności tabel o znanych im nazwach i odwoływać się do nich przez ich pierwotne nazwy. Możliwe w takim układzie problemy zostały rozpoznane w podrozdziale „Wyszukiwanie użytkow- ników bazy danych bądź tabeli” rozdziału 6. Usuwanie tabel DROP TABLE nazwa_tabeli; Usunięcie tabeli oznacza, że (poza ewentualnymi kopiami zapasowymi) tabela znika na dobre. Dlatego polecenie to należy stosować ostrożnie. WSKAZÓWKA Przy braku ograniczeń odnośnie do przestrzeni dyskowej, zamiast usuwać tabele, lepiej zmieniać im nazwy. I dopiero po pewnym okresie próbnym (na przykład po tygodniu), kie- dy wiadomo na pewno, że nieobecność tabeli nie wywołała żadnych problemów, można ją z czystym sumieniem usunąć. Kopiowanie tabel CREATE TABLE nowa_tabela LIKE pierwotna_tabela; INSERT nowa_tabela SELECT * FROM pierwotna_tabela; Kopie istniejących tabel przydają się do testowania zapytań potencjalnie destrukcyjnych, instalowania nowego egzem- plarza aplikacji bazodanowej i tym podobnych operacji. 2 Ł A I Z D Z O R I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 32 Tworzenie kolumn tabel i zarządzanie nimi Kopiowanie może się odbywać na wiele sposobów. Dwa zapytania przedstawione powyżej (wykonane łącznie) two- rzą kompletną kopię struktury i danych tabeli wraz z jej indeksami, opcjami tabeli i wszelkimi jej atrybutami. WSKAZÓWKA Tabele można też kopiować inaczej; alternatywne sposoby bywają groźne, szybsze, nadają się dla szczególnych rodza- jów tabel, czy też nie wykonują tak dokładnej kopii. Z łatwością można skopiować tabelę jednej bazy danych do innej bazy danych, wystarczy przed nazwami tabel podać nazwy baz danych. Oto przykład: CREATE TABLE bd1.tabela LIKE bd2.tabela; INSERT bd1.tabela SELECT * FROM bd2.tabela; Operator LIKE wykorzystany w powyższym zapytaniu działa inaczej niż ten sam operator LIKE zastosowany w polece- niach SHOW i klauzulach WHERE zapytań. Tworzenie kolumn tabel i zarządzanie nimi Kolumny są zazwyczaj tworzone przy okazji tworzenia tabeli. Jeśli potem pojawi się potrzeba zmiany układu czy atrybutów kolumn, można to zrobić — operacja dodania kolumny albo zmiany definicji istniejącej kolumny tabeli nie jest wcale rzadkością. Nawet drobne modyfikacje istniejących kolumn wymu- szają przebudowanie tabeli. Dlatego przed taką zmianą R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 33 2 Ł A I Z D Z O R Tworzenie kolumn tabel i zarządzanie nimi należy zawsze wykonać kopię zapasową. W przypadku tabel przechowujących gigabajty danych przebudowa może być długotrwała; warto więc rozważyć wprowadzanie takich zmian albo w czasie planowanego przestoju kon- serwacyjnego, albo po prostu na kopii tabeli. Dodawanie kolumn ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN [definicja_kolumny]; ALTER TABLE książka ADD COLUMN ISBN VARCHAR(10) NOT NULL; Jak widać, kolumny można łatwo dodawać do istnieją- cych już tabel. Dodanie kolumny polega na przygotowaniu definicji ko- lumny tak, jak dla zapytania CREATE TABLE, i użyciu definicji w zapytaniu ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN. Pierwsze zapytanie pokazuje postać ogólną zapytania do- dającego kolumnę do tabeli; zapytanie drugie to kon- kretne zapytanie operujące na tabeli przykładowej książka, uzupełniające ją o kolumnę ISBN. Zmiana definicji (i nazw) kolumn ALTER TABLE nazwa_tabeli CHANGE COLUMN nazwa_kolumny [definicja_kolumny]; ALTER TABLE książka CHANGE COLUMN ISBN isbn VARCHAR(10) NOT NULL; I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 34 Tworzenie kolumn tabel i zarządzanie nimi Zmiana definicji kolumny (z ewentualnym nadaniem jej nowej nazwy) przebiega podobnie do operacji dodawa- nia nowej kolumny do tabeli. Widać jednak drobną róż- nicę w składni zapytania: zamiast ALTER TABLE … ADD COLUMN stosuje się ALTER TABLE … CHANGE COLUMN. Defi- nicja kolumny musi przed określeniem typu i atrybutów kolumny podawać jej nazwę, więc przy zmianie samej defi- nicji kolumny jej nazwa musi pojawić się w zapytaniu dwukrotnie. Pierwsze z powyższych zapytań ilustruje ogólną składnię zapytań zmieniających kolumny; drugie pokazuje sposób zmiany nazwy i szerokości pola kolumny ISBN w tabeli książka. Usuwanie kolumn ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP COLUMN nazwa_kolumny; Usuwanie kolumny z tabeli bazy danych to prosta opera- cja. Jednak jak zwykle w przypadku poleceń usuwających coś z bazy danych, trzeba pamiętać o zagrożeniach: skoro nie można wycofać operacji usunięcia, trzeba pamiętać o użytkownikach i aplikacjach odwołujących się do usuwa- nego elementu. WSKAZÓWKA Usunięcie kolumny powoduje automatyczne usunięcie wszel- kich indeksów obejmujących tę kolumnę. R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 35 Tworzenie indeksów i zarządzanie nimi Identyfikatory Identyfikatory MySQL, w tym nazwy baz danych i tabel, są zazwyczaj rozpatrywane z uwzględnieniem wielkości poszczególnych liter. Dlatego dla uproszczenia najlepiej definiować identyfikatory z użyciem samych małych liter. Aby wymusić na większości platform spójne zachowanie MySQL pod tym względem, należy ustawić zmienną kon- figuracyjną lower_case_table_names na 1. W ten sposób wszystkie identyfikatory, w których ważna jest wielkość liter, będą traktowane jak pisane małymi literami. Więcej informacji o identyfikatorach można znaleźć w podręcz- niku MySQL pod adresem http://mysql.com/identifier case sensitivity. Tworzenie indeksów i zarządzanie nimi Indeksy są często najważniejszym czynnikiem określają- cym szybkość wybierania danych z dużych tabel. W tym podrozdziale zajmiemy się tworzeniem indeksów i podstawowymi aspektami zarządzania indeksami. Nie będziemy zajmować się zagadnieniami takimi jak opty- malny wybór kolumny dla indeksu czy sposobami używania indeksów. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do rozdziału 4., „Wydobywanie danych. Proste zapytania”. 2 Ł A I Z D Z O R I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 36 Tworzenie indeksów i zarządzanie nimi Dodawanie indeksu do tabeli CREATE INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli (nazwa_kolumny, …); CREATE INDEX autor ON książka (autor); CREATE INDEX autor ON książka (autor(16)); CREATE INDEX tytul_autor ON książka (tytul, autor); Aby dodać indeks do zestawu kolumn istniejącej tabeli, należy skorzystać z polecenia CREATE INDEX (ewentualnie ALTER TABLE, ale polecenie CREATE INDEX łatwiej zapa- miętać). Polecenie wymaga określenia nazwy nowego indeksu oraz nazwy tabeli, której indeks ma dotyczyć, wraz z na- zwami kolumn, na których indeks ma bazować. Pierwsze zapytanie ilustruje ogólną składnię polecenia tworzącego indeks, w którym należałoby wstawić własne nazwy i wartości. Pozostałe zapytania pokazują konkretne przykłady tworzenia rozmaitych indeksów dla tabeli książka. Zmiana nazwy indeksu Zmiana nazwy indeksu to dość rzadka operacja. Indeks jest najczęściej zwyczajnie usuwany, ewentualnie zmienia się jego definicję. Kiedy trzeba zmienić nazwę indeksu, najlepiej po prostu usunąć indeks i utworzyć nowy, o pożą- danej nazwie. R O Z D Z I A Ł 2 T W O R Z E N I E B A Z D A N Y C H , T A B E L I I N D E K S Ó W I Z A R Z Ą D Z A N I E N M I I 37 Zobacz również Usuwanie indeksu DROP INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli; DROP INDEX autor ON książka; Składnia usuwania indeksu jest bardzo prosta — wystar- czy podać nazwę tabeli i nazwę indeksu, który ma z niej zostać usunięty. Pierwsze zapytanie prezentuje ogólną postać zapytania usuwającego indeks; drugie to przykład usunięcia indeksu autor z tabeli książka. Zobacz również Zagadnienia opisywane w niniejszym rozdziale są szerzej omawiane w dostępnej on-line dokumentacji MySQL, pod następującymi adresami: Zapytania definicji danych — http://dev.mysql.com/ n doc/refman/5.0/en/data-definition.html n Wykorzystywanie indeksów w MySQL — http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ mysql-indexes.html 2 Ł A I Z D Z O R I I M N E I N A Z D Ą Z R A Z I W Ó S K E D N I I L E B A T , H C Y N A D Z A B E I N E Z R O W T 38
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MySQL. Rozmówki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: