Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 006603 20496667 na godz. na dobę w sumie
Myśl zdrowo. Jak umysł i ciało razem mogą zwalczać choroby - książka
Myśl zdrowo. Jak umysł i ciało razem mogą zwalczać choroby - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4791-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Umysł i ciało - unia doskonała!

Choroby przewlekłe, jedna z bardziej uciążliwych plag XXI wieku, towarzyszą nam każdego dnia. Nowotwory, alergie, lęki i depresja w mniejszym lub większym stopniu dopadają wszystkich, a nieustający stres przyczynia się do ich rozpowszechniania. Jednak wcale nie jesteśmy skazani na to, by takie choroby zatruwały nam życie! Można im zapobiegać oraz skutecznie rozprawiać się z nimi dzięki sile własnego umysłu!Najszybszą drogę do celu wskaże Ci ta oto książka. Poznaj najlepsze sposoby walki z chorobami cywilizacyjnymi i bólem w życiu codziennym. Dowiedz się więcej o tym, jak funkcjonuje układ immunologiczny i co to jest psychoneuroimmunologia. Odkryj związki między ciałem i umysłem, wykorzystaj możliwości, jakie dają hipnoza oraz inne metody terapeutyczne. Przekonaj się, jak ważny jest instynkt zdrowienia i jak potężnym źródłem sił do walki z chorobą są Twoje myśli i przekonania. Skończ z czarnowidztwem i ciesz się dobrym zdrowiem!

Żyj długo, zdrowo i bezstresowo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?myzdro Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-4791-0 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treħci Spis treħci Gwarancja Oczarowania .................................... 7 CzēħĄ I Emocjonalne i duchowe przyczyny powstawania chorób przewlekãych .......... 9 Rozdziaã 1. Wpãyw stresu na powstanie chorób przewlekãych, w tym raka ....................................................11 Rozdziaã 2. Ukãad immunologiczny ......................................17 Rozdziaã 3. Psychoneuroimmunologia, czyli zwiĎzek ciaãa, umysãu i choroby .............................................23 Rozdziaã 4. Jak pracuje nasza gãowa i co ma wspólnego z chorowaniem? .....................29 Rozdziaã 5. Choroby cywilizacyjne ......................................35 Rozdziaã 6. Przyczyny chorób przewlekãych ..........................39 Rozdziaã 7. PamiēĄ w umyħle a pamiēĄ w ciele ......................45 Rozdziaã 8. Somatyzacja ..................................................51 Rozdziaã 9. Przekonania ...................................................55 Rozdziaã 10. Nowotwory ....................................................61 Rozdziaã 11. Przypadek Reida Hensona .................................67 Rozdziaã 12. Komunikacja ..................................................71 Rozdziaã 13. Kiedy nasz mózg jest naszym wrogiem? ................75 Radzenie sobie z istniejĎcĎ chorobĎ ........79 CzēħĄ II Rozdziaã 14. Hipnoza ........................................................81 Rozdziaã 15. Wykorzystanie hipnozy w przywracaniu zdrowia .....87 Rozdziaã 16. Pochwaãa hipnozy ............................................95 6 S p i s t r e ħ c i Rozdziaã 17. Trans generatywny, czyli hipnoza w wydaniu Gilligana .......................99 Rozdziaã 18. Tajemnica bólu ............................................. 103 Rozdziaã 19. Myħli i emocje .............................................. 111 Rozdziaã 20. Stawianie celów ............................................ 115 Rozdziaã 21. Instynkt zdrowienia ....................................... 119 Rozdziaã 22. Szczēħliwi lat (i chorób) nie liczĎ ...................... 123 Rozdziaã 23. Zdrowie, jēzyk i neurologia ............................. 129 Rozdziaã 24. Nasz wpãyw na zdrowie ................................... 133 Rozdziaã 25. Pomaganie, metafora i choroba ........................ 139 Rozdziaã 26. Lēk i depresja .............................................. 145 Rozdziaã 27. Powaijne choroby a depresja ............................ 153 Rozdziaã 28. PozostaĄ przy zdrowych zmysãach ..................... 159 Rozdziaã 29. Neuropsychologia .......................................... 163 Rozdziaã 30. Reakcja na znaczenie ..................................... 167 Rozdziaã 31. Powrót do ıródãa ........................................... 171 Rozdziaã 32. Zaplanuj swoje zdrowie .................................. 175 Rozdziaã 33. Wizualizacja raz jeszcze ................................. 181 Rozdziaã 34. SynchronicznoħĄ ........................................... 187 Rozdziaã 35. Katastroficzne wizje ...................................... 191 Rozdziaã 36. Czarnowidztwo ............................................. 195 CzēħĄ III Przeãomy w ijyciu ............................. 201 Rozdziaã 37. Trauma ....................................................... 203 Rozdziaã 38. Radzenie sobie z traumĎ ................................. 207 Rozdziaã 39. Lēk i umieranie ............................................ 211 Epilog ......................................................... 215 Rozdziaã 2. Ukãad immunologiczny Fakt, ĝe duch rzÈdzi ciaïem, choÊ lekcewaĝony przez biologiÚ i medycynÚ, jest najbardziej fundamentalnym faktem w procesie ĝycia, jaki znamy — dr Franz Alexander W poprzednim rozdziale wyjaĂniaïam ĂcieĝkÚ powstawania stresu i je- go konsekwencje. Teraz przyjrzyjmy siÚ bliĝej samemu ukïadowi od- pornoĂciowemu, który odpowiada za nasze zdrowie. Encyklopedia mówi, ĝe ukïad odpornoĂciowy, czyli ukïad immu- nologiczny, to zbiór mechanizmów organizmu, majÈcych na celu jego ochronÚ przed chorobami poprzez identyfikacjÚ i likwidowanie pato- genów i komórek nowotworowych. Mechanizmy te wykrywajÈ róĝno- rakie odmiany czynników chorobotwórczych, od wirusów po pasoĝyty, dlatego muszÈ rozpoznawaÊ zdrowe komórki i tkanki, aby organizm funkcjonowaï prawidïowo. Wykrywanie patogenów jest skom- plikowane, poniewaĝ w procesie ewolucji mogÈ siÚ one przystosowaÊ i zmieniÊ metody dziaïania. Zaburzenia w systemie odpornoĂciowym mogÈ wywoïywaÊ choroby. Inna sytuacja wystÚpuje, gdy ukïad odpornoĂciowy jest na- daktywny i atakuje zdrowe komórki wïasnego organizmu. Rezultatem sÈ choroby autoimmunologiczne, np. reumatoidalne zapalenie sta- wów, toczeñ rumieniowaty ukïadowy czy stwardnienie rozsiane. 18 M y ħ l z d r o w o . J a k u m y s ã i c i a ã o r a z e m m o g Ď z w a l c z a Ą c h o r o b y Ogromny wpïyw na kondycjÚ ukïadu odpornoĂciowego ma stres. Gdy organizm jest zbyt dïugo i intensywnie poddany reakcji stre- sowej, nastÚpuje wzmoĝona produkcja dwóch hormonów: kortyzolu i adrenaliny. To one sÈ odpowiedzialne np. za nadciĂnienie czy ataki astmy oskrzelowej. Stres chroni komórki raka przed ĂmierciÈ Adrenalina uodparnia komórki raka na dziaïanie terapii — zaob- serwowali naukowcy z USA. Jak komentujÈ autorzy artykuïu opu- blikowanego na ïamach czasopisma „Journal of Biological Chemi- stry”, odkrycie to wskazuje, ĝe stres emocjonalny moĝe przyczyniaÊ siÚ do rozwoju raka i obniĝaÊ skutecznoĂÊ terapii przeciwnowotworowej. Wszystkie choroby atakujÈce ludzi przedostajÈ siÚ przez nie- sprawny ukïad immunologiczny. Zwykïe przeziÚbienie dotyka nas, gdy jesteĂmy przemÚczeni, zestresowani, w gorszej kondycji. Nad- ciĂnienie tÚtnicze, powszechna choroba cywilizacyjna, tylko w 10 ma przyczyny organiczne, zwiÈzane z innymi chorobami (miaĝdĝyca, zaburzenia hormonalne, choroby nerek). Pozostaïe 90 to wpïyw stresu, negatywnych emocji i innych czynników natury psychicznej! Dïugotrwaïy stres podnosi ciĂnienie, w wyniku czego miÚĂnie tÚtnic stajÈ siÚ grubsze i dochodzi do utrwalenia tego stanu, nawet gdy pierwotna przyczyna zostaïa usuniÚta. Owszem, stosowane obecnie leki sÈ w stanie trzymaÊ organizm w karbach, ale zapewne zdrowiej byïoby zadziaïaÊ odpowiednio wczeĂnie, niĝ braÊ leki do koñca ĝycia. Na stres jesteĂmy naraĝeni wszyscy. Problemem jest nie sam stres, ale brak umiejÚtnoĂci radzenia sobie z nim. To ta umiejÚtnoĂÊ daje ukïadowi immunologicznemu siïÚ. Zdrowy, prawidïowo funkcjo- nujÈcy ukïad odpornoĂciowy poradzi sobie z chorobÈ i jÈ zwalczy. Osïabiony powoli oddaje terytorium, aĝ przegra. U k ã a d i m m u n o l o g i c z n y 19 Pacjenci, którzy sÈ bierni i zdali siÚ tylko na „szkieïko i oko”, oczekujÈc od lekarza uzdrowienia, ograniczajÈ swoje szanse powrotu do zdrowia. Tylko prawdziwa psychiczna aktywnoĂÊ w walce z cho- robÈ pozwala na wytworzenie substancji w mózgu, które przyczy- niajÈ siÚ do odbudowy ukïadu immunologicznego. Interesuje nas tutaj zwiÈzek psychiki i ukïadu immunologicznego. Na co tak naprawdÚ mamy wpïyw w odniesieniu do naszej odpor- noĂci? Co moĝemy zrobiÊ, aby nie imaïy siÚ nas choroby, aby orga- nizm byï silny i umiaï odeprzeÊ ataki wirusów, bakterii, grzybów i in- nych mniejszych i wiÚkszych stworzeñ atakujÈcych nas w autobusie, przychodni lekarskiej (szczególnie tam), w zakïadzie pracy? Czy na ukïad immunologiczny wpïywa to, jak myĂlimy? Jak siÚ zachowujemy? Co jemy? Odpowiedě brzmi: TAK, to wszystko ma ogromne znaczenie i w duĝej mierze nasze zdrowie trzymamy we wïa- snych rÚkach. OczywiĂcie najwygodniejszÈ postawÈ jest przyjÚcie roli ofiary oko- licznoĂci, genów i wszystkich innych czynników, na które nie mamy wpïywu… ale najnowsze badania naukowe wykazujÈ, ĝe takie zaïo- ĝenie jest bïÚdne. Tylko 5 – 10 nowotworów ma silne uwarunkowania dziedziczne, pozostaïe 90 – 95 jest wypadkowÈ sïabszych czynników genetycznych oraz Ărodowiskowych, jak styl ĝycia, kontakt z toksynami, wirusami czy lekami — mówili onkolodzy na konferencji prasowej w War- szawie w 2008 roku. 20 M y ħ l z d r o w o . J a k u m y s ã i c i a ã o r a z e m m o g Ď z w a l c z a Ą c h o r o b y Emocje sĎ wszystkim Emocje sÈ wszystkim: nadziejÈ i rezygnacjÈ, miïoĂciÈ i lÚkiem, przy- jemnoĂciÈ i bólem, motywacjÈ i ograniczeniem. SÈ naszÈ rzeczywi- stoĂciÈ. Zdenerwowanie, zagroĝenie, brak siï, niepokój, nienawiĂÊ, poczucie winy — przeĝywasz to wszystko, poniewaĝ wïadzÚ nad TobÈ majÈ osïabiajÈce CiÚ uczucia. Obiegowe powiedzenia juĝ wieki temu mówiïy: „Nie wĂciekaj siÚ, bo trafi ciÚ apopleksja”. Czïowiek, który przeĝywa silne emocje, zïoĂci siÚ, staje siÚ czerwony na twarzy, drĝÈ mu rÚce i widaÊ, jaki jest roztrzÚsiony. Dopiero niedawno moĝliwoĂci techniczne i dia- gnostyczne rozwijajÈcej siÚ medycyny pozwoliïy zbadaÊ, co siÚ wte- dy dzieje z ukïadem nerwowym, hormonalnym i odpornoĂciowym. Ukïad immunologiczny jest ĂciĂle powiÈzany z mózgiem. Mózg bezpoĂrednio wpïywa na odpornoĂÊ, gdyĝ niektóre komórki ukïadu immunologicznego wïaĂnie tam majÈ swoje miejsca wiÈĝÈce. Komórki nerwowe w naszym ciele komunikujÈ siÚ ze sobÈ za pomocÈ substancji zwanych neurotransmiterami lub neuroprzekaěni- kami. W ten sposób ciaïo przekazuje informacje, które docierajÈ do ĂwiadomoĂci jako myĂli i uczucia. Jeĝeli te uczucia sÈ nieprzy- jemne, trudne czy dokuczliwe, majÈ destrukcyjny wpïyw na ciaïo poprzez komórki nerwowe. W tym wïaĂnie miejscu ïÈczÈ siÚ ze sobÈ umysï i ciaïo. Neuroprzekaěniki skïadajÈ siÚ z substancji, które sÈ wytwarzane przez organizm lub dostÚpne w poĝywieniu. Przykïadowo serotonina obniĝa aktywnoĂÊ nerwowÈ i inicjuje sen, ale takĝe daje poczucie zrelaksowania. Dlatego zjedzenie batonika powoduje uczucie przyjemnoĂci i odprÚĝenia. Wiemy, jak wpïywa na nasze samopoczucie filiĝanka kawy czy tabliczka czekolady. MyĂli wpïywajÈ na nasze ciaïo poprzez: U k ã a d i m m u n o l o g i c z n y 21 „ ukïad nerwowy, „ ukïad hormonalny, „ ukïad odpornoĂciowy. Te ukïady sÈ splecione jak sieÊ pajÚcza. Moĝna je porównaÊ do trzech strumieni wody, kaĝdego w innym kolorze. MieszajÈ siÚ ze sobÈ, ale pïynÈ w tym samym korycie, sÈ strumieniem naszego ĝycia. Wszystkie trzy ukïady przekïadajÈ nasze myĂli na fizjologiÚ. Kiedy wyobrazisz sobie ukochanÈ osobÚ, serce zaczyna biÊ szybciej. Hormony, które wytwarza nasz organizm, przyczyniajÈ siÚ do tego, ĝe odczuwamy szczÚĂcie (serotonina, dopamina) lub popadamy w depresjÚ. Najlepiej wspóïzaleĝnoĂÊ miÚdzy umysïem a ukïadem immu- nologicznym opisujÈ przeprowadzone badania. Dotyczyïy one m.in. ataków astmy u dzieci, które nie wiedziaïy, ĝe sÈ poddane ekspe- rymentowi. Kiedy rozpylono alergen, w tym wypadku kurz domowy, uczulajÈcy dwadzieĂcioro dzieci, u dziewiÚtnaĂciorga nie byïo ĝad- nej reakcji. Nie byïo myĂli, ĝe jest kurz, nie pojawiïa siÚ reakcja alergiczna. Richard Pryor badaï pacjentów w szpitalu po seansie filmu kome- diowego. Badania wskazaïy na pobudzenie ukïadu odpornoĂciowego chorych. Wzrosïa liczba przeciwciaï w ich Ălinie i podwyĝszony ich poziom utrzymywaï siÚ przez godzinÚ. Przewlekïy stan wrogoĂci i niecierpliwoĂci wiÈĝe siÚ ze zwiÚk- szonym ryzykiem zawaïu serca oraz zatorów naczyñ wieñcowych. DziĂ juĝ powszechna jest wiedza, ĝe zawaï ma swojÈ przyczynÚ takĝe w podejĂciu do ĝycia, stresie, ale równieĝ osobowoĂci. Dr Mariusz Wirga, polski psychiatra pracujÈcy w USA, powie- dziaï: Aby siÚ lepiej czuÊ, trzeba lepiej myĂleÊ. Osoba nieszczÚĂliwa to cel dla wszelkiego rodzaju chorób — dr B. Larson 22 M y ħ l z d r o w o . J a k u m y s ã i c i a ã o r a z e m m o g Ď z w a l c z a Ą c h o r o b y Wzmacnianie ukãadu odpornoħciowego Higiena psychiczna jest równie waĝna jak dbaïoĂÊ o ciaïo. JeĂli na bieĝÈco bÚdziemy rozïadowywaÊ negatywne emocje, frustracje i stres, a ostatecznie zjemy czasem kawaïek czekolady, to przyczyni siÚ to nie tylko do poprawy naszego samopoczucia, ale równieĝ do zwiÚk- szenia odpornoĂci na choroby. W Ărodku nocy pielÚgniarka w szpitalu budzi pacjenta. — Co siÚ staïo? — pyta zaspany chory. — Zapomniaï pan wziÈÊ tabletki na sen.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Myśl zdrowo. Jak umysł i ciało razem mogą zwalczać choroby
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: