Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 002539 20877164 na godz. na dobę w sumie
Myślowa rewolucja. Pozytywny podręcznik - książka
Myślowa rewolucja. Pozytywny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2099-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeśli chcesz zaczynać rewolucję, to lepiej zacznij ją w swoim własnym domu i sposobie myślenia
Paul Hewson

Poważna rewolucja w sympatycznej oprawie:


Do boju! Najwyższy czas na przewrót, mentalny fikołek! Skończmy z tyranią negatywnych postaw i akceptowaniem władzy ludzi o miernych zdolnościach. Kiedy ponad dwadzieścia lat temu Edward de Bono jako pierwszy stworzył koncepcję 'myślenia lateralnego', zapoczątkował bezgłośną rewolucję w myśleniu, która objęła swym zasięgiem cały świat. Czy pozytywna rewolucja to osobista rewolucja zachodząca wewnątrz człowieka? Czy może jest to rewolucja społeczna? Czy to rewolucja narodowa, czy międzynarodowa? Musisz sam sobie odpowiedzieć na te pytania - ponieważ może być ona dla Ciebie każdą z tych rzeczy z osobna lub wszystkimi naraz.

Łatwo jest narzekać, sprzeciwiać się, zrzędzić, krytykować i atakować. Istnieje jednak wiele osób, które stwierdziły, że negatywne nastawienie to zdecydowanie nie to. Ludzie tacy odczuwają potrzebę, by działać konstruktywnie, kreatywnie oraz przede wszystkim skutecznie. Bo (jak twierdził sam Che Guevara): 'Rewolucja jest jak rower. Jeśli się nie posuwa naprzód, to pada'.

Nowa, prowokująca książka Edwarda de Bono zapewnia praktyczne ramy dla poważnej rewolucji, która nie szuka wrogów, ale stara się ulepszać rzeczywistość. Podaj dłoń intelektualnej rewolcie:Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Myœlowa rewolucja. Pozytywny podręcznik Autor: Edward de Bono Tłumaczenie: Marta Czub ISBN: 978-83-246-2099-9 Tytuł oryginału: Handbook for the Positive Revolution Format: 122 × 194, stron: 192 Jeœli chcesz zaczynać rewolucję, to lepiej zacznij ją w swoim własnym domu i sposobie myœlenia Paul Hewson Poważna rewolucja w sympatycznej oprawie: • Poczucie humoru jako ochrona przed dogmatyzmem, arogancją i zawłaszczaniem prawa do racji • Własne pojęcia i nazewnictwo, pozwalające wyrwać się spod tyranii etykiet • Œwiadomoœć istnienia innego, alternatywnego poglądu na sprawy • Lekcje myœlenia lateralnego • Pozyskiwanie informacji pomagających stworzyć nowe perspektywy Do boju! Najwyższy czas na przewrót, mentalny fikołek! Skończmy z tyranią negatywnych postaw i akceptowaniem władzy ludzi o miernych zdolnoœciach. Kiedy ponad dwadzieœcia lat temu Edward de Bono jako pierwszy stworzył koncepcję „myœlenia lateralnego”, zapoczątkował bezgłoœną rewolucję w myœleniu, która objęła swym zasięgiem cały œwiat. Czy pozytywna rewolucja to osobista rewolucja zachodząca wewnątrz człowieka? Czy może jest to rewolucja społeczna? Czy to rewolucja narodowa, czy międzynarodowa? Musisz sam sobie odpowiedzieć na te pytania — ponieważ może być ona dla Ciebie każdą z tych rzeczy z osobna lub wszystkimi naraz. Łatwo jest narzekać, sprzeciwiać się, zrzędzić, krytykować i atakować. Istnieje jednak wiele osób, które stwierdziły, że negatywne nastawienie to zdecydowanie nie to. Ludzie tacy odczuwają potrzebę, by działać konstruktywnie, kreatywnie oraz przede wszystkim skutecznie. Bo (jak twierdził sam Che Guevara): „Rewolucja jest jak rower. Jeœli się nie posuwa naprzód, to pada”. Nowa, prowokująca książka Edwarda de Bono zapewnia praktyczne ramy dla poważnej rewolucji, która nie szuka wrogów, ale stara się ulepszać rzeczywistoœć. Podaj dłoń intelektualnej rewolcie: • kciuk, czyli skutecznoœć; • palec wskazujący, czyli konstruktywny kierunek naprzód; • palec œrodkowy, czyli wartoœci ludzkie; • palec serdeczny, czyli samodoskonalenie; • mały palec, czyli współdziałanie. Spis treĂci O autorze 7 Informacje o autorze 11 Nota od autora 15 WstÚp 19 1. SkutecznoĂÊ i dziaïanie 25 2. Negatywne rewolucje 29 3. Pozytywna rewolucja 33 4. Zasady 35 KonstruktywnoĂÊ 37 Plan 41 Wspóïdziaïanie 42 Koïa zainteresowañ 46 WyjÈtkowy talent lub stanowisko 49 Egoizm 52 4 M Y ¥ L O W A R E W O L U C J A. P O Z Y T Y W N Y P O D R } C Z N I K SkutecznoĂÊ 54 RadoĂÊ ze skutecznoĂci 58 Wyksztaïcenie 60 Samodoskonalenie 61 ZwiÚkszanie pozytywów 64 Redukcja negatywów 65 Poprawa tego, co robisz 66 Nowe umiejÚtnoĂci 67 Emocje 69 Szacunek 71 GodnoĂÊ i prawa czïowieka 75 5. Metody 77 Postrzeganie 78 Przybliĝone postrzeganie 80 Poczucie humoru 84 Informacje 85 Nazywanie 88 Ludzie 89 Sytuacje 96 Symbole 97 ¿óïty 98 ¿óïta ksiÚga 98 ¿óïta dïoñ 99 ¿óïta opaska 100 Trzy koïa 100 Powitanie 101 Pozdrowienie 101 S P I S T R E ¥ C I 5 Slogan 102 Nazwa 102 Flaga 103 Organizacja 104 Uczestnicy pozytywnej rewolucji 104 Grupy 106 Grupy edukacyjne 111 Rozpowszechnianie 112 Wrogowie 114 JednomyĂlnoĂÊ 115 Edukacja 116 Nowa edukacja 117 Przywództwo i skutecznoĂÊ 119 Samopomoc 120 MyĂlenie 122 SzeĂÊ kapeluszy myĂlowych 123 6. Siïa 129 Siïa pozytywnego i konstruktywnego nastawienia 130 Siïa najlepszych ludzi 131 Siïa postrzegania 133 Siïa myĂlenia i informacji 134 Siïa koordynacji i dopasowania 135 Siïa wsparcia 136 Siïa rozpowszechniania 138 Siïa wody 139 6 M Y ¥ L O W A R E W O L U C J A. P O Z Y T Y W N Y P O D R } C Z N I K 7. Grupy spoïeczne 141 Kobiety 143 Osoby starsze 146 Mïodzi 149 Media 151 Biznes 153 Sztuka 155 ZwiÈzki zawodowe 156 Partie polityczne 159 Inne grupy rewolucyjne 162 8. Problemy 165 9. Podsumowanie 169 Dodatek: Jak zaïoĝyÊ S-klub 175 ROZDZIA’ 6 Siïa SkÈd braÊ siïÚ do pozytywnej rewolucji? Tradycyjna rewolucja wykorzystuje do swoich celów siïÚ broni, kul i bomb. SkÈd bÚdzie czerpaÊ siïÚ pozytywna rewolucja? Pozytywna rewolucja bÚdzie czerpaÊ z nastÚpujÈcych ěródeï: 1. Siïy pozytywnego i konstruktywnego nastawienia. 2. Siïy najlepszych ludzi. 3. Siïy postrzegania. 4. Siïy myĂlenia i informacji. 5. Siïy koordynacji i dopasowania. 6. Siïy wsparcia. 7. Siïy rozpowszechniania. 130 M Y ¥ L O W A R E W O L U C J A. P O Z Y T Y W N Y P O D R } C Z N I K Siïa pozytywnego i konstruktywnego nastawienia Pozytywne nastawienie daje energiÚ. Konstruktywne nastawienie moĝe nadaÊ bieg wydarze- niom. Kiedy te dwie postawy przeciwstawi siÚ apatii i nega- tywnemu nastawieniu, stanie siÚ jasne, ĝe dziÚki pozy- tywnemu i konstruktywnemu nastawieniu moĝna zdziaïaÊ znacznie wiÚcej. JeĂli silnik w Twoim samochodzie ma wiÚkszÈ moc, wy- przedzisz inne auta (pod warunkiem ĝe jesteĂ równieĝ dobrym kierowcÈ). Zarówno siïa osobista, jak i spoïeczna wyrastajÈ bezpo- Ărednio z tego typu nastawienia. Negatywne nastawienie mówi, ĝe nie da siÚ czegoĂ zrobiÊ. Apatia mówi, ĝe nie ma nic, co moĝna by zrobiÊ. Konstruktywne nastawienie stara siÚ znaleěÊ sposób zrobienia czegoĂ, a nastÚpnie wciela go w ĝycie. JeĂli znasz konstruktywne i pozytywne osoby, wiesz, ĝe ich nastawienie daje im siïÚ do dziaïania. S I ’ A 131 Siïa najlepszych ludzi Pozytywna rewolucja ma na celu uksztaïtowanie najlep- szych ludzi. Stanie siÚ to poprzez koncentracjÚ na samodoskonale- niu siÚ (czwarta podstawowa zasada) i na edukacji. Stanie siÚ to poprzez koncentracjÚ na skutecznoĂci i wspóïdziaïaniu. Stanie siÚ to poprzez koncentracjÚ na myĂleniu, plano- waniu i kreatywnoĂci. Stanie siÚ to poprzez koncentracjÚ na szacunku i warto- Ăciach ludzkich (trzecia podstawowa zasada). Z czasem, dziÚki swojej skutecznoĂci i konstruktywne- mu nastawieniu, owi doskonali ludzie odniosÈ sukces. OdniosÈ sukces w interesach i na poziomie spoïecznym. ZnajdÈ siÚ w szanowanych instytucjach i w rzÈdzie, po- niewaĝ bez wÈtpienia bÚdÈ wykazywaÊ siÚ najwiÚkszÈ skutecznoĂciÈ. Na wszystkich zajmowanych stanowi- skach bÚdÈ potrafili wykorzystaÊ danÈ im wïadzÚ. Ludzie ci nie majÈ wrogów i sami nie sÈ do nikogo wro- go nastawieni. SÈ gotowi pracowaÊ z kaĝdym, kto wyka- zuje podobnie konstruktywne nastawienie wzglÚdem poprawy spoïeczeñstwa. 132 M Y ¥ L O W A R E W O L U C J A. P O Z Y T Y W N Y P O D R } C Z N I K Istnieje równieĝ duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe wielu najlepszych ludzi znajdujÈcych siÚ juĝ u wïadzy dostrze- ĝe sens pozytywnej rewolucji i jej konstruktywnego na- S I ’ A 133 stawienia i bÚdzie chciaïo siÚ do niej przyïÈczyÊ, otwar- cie lub w gïÚbi serca. Siïa postrzegania Siïa postrzegania nie jest bardzo oczywista. Siïa po- strzegania jest subtelna i powolna, ale ma wielkÈ moc. Siïa postrzegania to siïa, by zmieniaÊ i nadawaÊ war- toĂÊ. Nadawanie „kategoriom” nazw ustanawia system wartoĂci, który moĝna zastosowaÊ w stosunku do kaĝ- dego czïowieka. System ten moĝe wpïywaÊ na sposób, w jaki ludzie postrzegajÈ i traktujÈ innych wokóï siebie. DziÚki temu moĝliwe jest wywieranie presji indywidu- alnej i grupowej, co stanowi jeden z najlepszych sposo- bów zmiany czyjegoĂ zachowania. WartoĂci i nastawienie pozytywnej rewolucji moĝna przedstawiÊ w mediach (w telewizji, radiu, prasie) i w ten sposób wpisaÊ je w kulturÚ spoïecznÈ. Moĝemy na przykïad przestaÊ podchodziÊ do osób krytycznych i negatywnych z dotychczasowym podziwem. Kiedy stworzymy nowe sïowa na wyraĝenia takie jak „granie w gierki” lub „konieczne odgïosy polityczne”, zyskamy lepszy wglÈd w to, co siÚ tak naprawdÚ dzieje — to zaĂ wpïynie na zachowanie ludzi. 134 M Y ¥ L O W A R E W O L U C J A. P O Z Y T Y W N Y P O D R } C Z N I K Poprawa umiejÚtnoĂci postrzegania oznacza, ĝe ludzie nie dajÈ siÚ juĝ tak ïatwo zwieĂÊ emocjom, namiÚtno- Ăciom, przymiotnikom, wrogom i sloganom. NienawiĂÊ traci na sile. Istnieje teĝ siïa poczucia humoru i ïagodnej kpiny w trakcie rozmów. Siïa myĂlenia i informacji Nacisk pozytywnej rewolucji na planowanie i kreatywne myĂlenie oznacza, ĝe pojawi siÚ nowe, lepsze podejĂcie do problemów. To wïaĂnie siïa lepszych pomysïów. W miejsce brutalnej i destrukcyjnej siïy pojawi siÚ wy- trÈcajÈca z równowagi siïa starannie nakierowanych wysiïków. W judo nie blokuje siÚ siïy przeciwnika, ale wykorzystuje siÚ jÈ, by wytrÈciÊ go z równowagi i poko- naÊ. JeĂli wïaĂciwie rozkoïysaÊ ciÚĝki kamieñ, moĝna zrzuciÊ go w przepaĂÊ. Osoba kreatywna bÚdzie myĂleÊ tak dïugo, aĝ znajdzie wïaĂciwe rozwiÈzanie. Pozytywna rewolucja kïadzie ogromny nacisk na infor- macje i sieÊ informacyjnÈ miÚdzy poszczególnymi oso- bami i grupami ludzi. Informacja to siïa, zaĂ ignorancja to sïaboĂÊ. JeĂli wiesz, jak coĂ zrobiÊ, moĝesz to zrobiÊ. JeĂli wiesz, z czym masz do czynienia, Twoje dziaïania bÚdÈ bardziej adekwatne. S I ’ A 135 Nastawienie pozytywnej rewolucji oznacza, ĝe trudne zadanie staje siÚ wyzwaniem. Wyzwanie nie jest oznakÈ rozpaczy, ale sygnaïem, ĝe potrzeba wiÚcej informacji i lepszego myĂlenia. ¿yjemy w dobie informacji i kaĝda grupa, która nauczy siÚ wykorzystywaÊ je skutecznie — za pomocÈ lepszego postrzegania i myĂlenia — bÚdzie zajmowaÊ wpïywowe stanowiska. Uczestnicy pozytywnej rewolucji nie sÈ okaleczeni sta- rymi sposobami myĂlenia. Siïa koordynacji i dopasowania Magnes zyskuje swoje wïaĂciwoĂci, kiedy wszystkie ma- gnesiki w kawaïku metalu skierowane sÈ w jednÈ stro- nÚ. Nawet jeĂli skoordynuje siÚ niewielkÈ iloĂÊ energii, efekty mogÈ byÊ ogromne. JeĂli kaĝdy konsument dokona okreĂlonego wyboru, ogólny efekt moĝe byÊ poraĝajÈcy. JeĂli wszyscy posta- nowiÈ, ĝe nie bÚdÈ robiÊ zakupów w sklepie o wygóro- wanych cenach, sklep ten zbankrutuje. Siïa konsump- cjonizmu i bojkotu, pod warunkiem ĝe zostanie wykorzystana w konstruktywny sposób, moĝe przynieĂÊ duĝe zmiany. Bez konsumentów nie ma handlu. Gandhi pokierowaï tïumami w Indiach tak, ĝe staïy siÚ gïównym ěródïem siïy podczas biernego oporu. 136 M Y ¥ L O W A R E W O L U C J A. P O Z Y T Y W N Y P O D R } C Z N I K W niektórych przypadkach (takich jak bojkot) siïa ko- ordynacji bywa stosowana w negatywny sposób. Siïa ta moĝe jednak równie dobrze zostaÊ wykorzystana pozytyw- nie. Zamiast bojkotowaÊ konkretny sklep, konsumenci mogÈ wybraÊ sklep, w którym dostrzegajÈ dobre warto- Ăci. Do pozytywnej rewolucji pasuje bardziej pozytywne wykorzystanie koordynacji i wzajemnego dopasowania. Uczestnicy pozytywnej rewolucji mogÈ zdecydowaÊ, ĝe poprÈ kandydata politycznego, który wykazuje siÚ kon- struktywnym i pozytywnym nastawieniem. To uczestnicy pozytywnej rewolucji mogÈ byÊ dopaso- wani i skoordynowani lub teĝ, dla uzyskania wiÚkszego efektu, mogÈ oni wyïoniÊ ze swego grona liderów. Siïa wsparcia W ustroju demokratycznym groěba oddania gïosu na kogoĂ innego lub moĝliwoĂÊ zyskania poparcia ma bar- dzo duĝy wpïyw na zachowanie polityków. Kiedy pozy- tywna rewolucja bÚdzie bardziej powszechna, politycy nie bÚdÈ mogli juĝ dïuĝej zdobywaÊ punktów za pomocÈ ataku lub negatywnej postawy. Ludzie bÚdÈ oczekiwaÊ od nich postawy konstruktywnej. Pozytywna rewolucja nie spieszy siÚ do tego, by wystawiaÊ wïasnych kandyda- tów politycznych. Tak naprawdÚ moĝliwoĂÊ wpïywania na innych daje znacznie wiÚkszÈ wïadzÚ.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Myślowa rewolucja. Pozytywny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: