Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00168 002475 22738927 na godz. na dobę w sumie
NLP. Nowa technika osiągania sukcesów - książka
NLP. Nowa technika osiągania sukcesów - książka
Autor: , , Liczba stron: 424
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-950-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj potęgę programowania neurolingwistycznego

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to technika, dzięki której można dokonać ogromnej przemiany swojej osobowości. Stosując ją, osiągniemy to, co chcemy. Dzięki NLP w krótkim czasie można załagodzić osobiste lęki, wyzwolić w sobie bardziej pozytywne uczucia, zmienić wieloletnie nawyki, rozwiązać wewnętrzne konflikty i zbudować nowe przekonania. NLP jest wykorzystywane podczas szkoleń menedżerów, sportowców, lekarzy i wszystkich innych osób, u których sposób reagowania na trudności może mieć wpływ na ich życie, pracę i osiągane w niej wyniki.

'NLP. Nowa technika osiągania sukcesów' to książka, dzięki której poznasz najskuteczniejsze metody programowania neurolingwistycznego. Dowiesz się, jak działa Twój mózg. Nauczysz się dokonywać zmian w swojej osobowości. Przeczytasz o różnych technikach NLP i wykorzystasz je w praktyce. Odkryjesz, jakie cechy charakteryzują osoby osiągające najlepsze wyniki. Wykonasz ćwiczenia prowadzące do poznania i wykorzystania tych cech. Dowiesz się, jak NLP może Ci pomóc w szybkim opanowaniu dowolnej umiejętności.

Przekonaj się, że NLP może zmienić Twoje życie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NLP. Nowa technika osi¹gania sukcesów Autor: The NLP Comprehensive Training Team, edited by Steve Andreas and Charles Faulkne T³umaczenie: Anna Zawadzka (podziêkowania, rozdz. 1 – 7), Wojciech Sztukowski (rozdz. 8 – 12, dodatek) ISBN: 83-7361-950-X Tytu³ orygina³u: NLP: The New Technology of Achievement Format: A5, stron: 350 Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to technika, dziêki której mo¿na dokonaæ ogromnej przemiany swojej osobowoœci. Stosuj¹c j¹, osi¹gniemy to, co chcemy. Dziêki NLP w krótkim czasie mo¿na za³agodziæ osobiste lêki, wyzwoliæ w sobie bardziej pozytywne uczucia, zmieniæ wieloletnie nawyki, rozwi¹zaæ wewnêtrzne konflikty i zbudowaæ nowe przekonania. NLP jest wykorzystywane podczas szkoleñ mened¿erów, sportowców, lekarzy i wszystkich innych osób, u których sposób reagowania na trudnoœci mo¿e mieæ wp³yw na ich ¿ycie, pracê i osi¹gane w niej wyniki. „NLP. Nowa technika osi¹gania sukcesów” to ksi¹¿ka, dziêki której poznasz najskuteczniejsze metody programowania neurolingwistycznego. Dowiesz siê, jak dzia³a Twój mózg. Nauczysz siê dokonywaæ zmian w swojej osobowoœci. Przeczytasz o ró¿nych technikach NLP i wykorzystasz je w praktyce. Odkryjesz, jakie cechy charakteryzuj¹ osoby osi¹gaj¹ce najlepsze wyniki. Wykonasz æwiczenia prowadz¹ce do poznania i wykorzystania tych cech. Dowiesz siê, jak NLP mo¿e Ci pomóc w szybkim opanowaniu dowolnej umiejêtnoœci. (cid:129) Sposoby podnoszenia motywacji (cid:129) Odkrywanie swojej misji w ¿yciu (cid:129) Sztuka osi¹gania celów (cid:129) Umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów z ludŸmi (cid:129) Metody skutecznej perswazji (cid:129) Zwalczanie lêków i obaw (cid:129) Podnoszenie swojej samooceny (cid:129) Osi¹ganie szczytowych mo¿liwoœci Przekonaj siê, ¿e NLP mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie Spis treści Rozdział 1. Zmieniaj swój umysł Rozdział 2. Co to jest NLP? Ćwiczenie 1. Muzyka filmowa Ćwiczenie 2. Obramowanie Ćwiczenie 3. Krąg doskonałości Rozdział 3. Motywowanie Ćwiczenie 4. Rozpoznawanie tego, co powoduje, że doświadczenie jest pociągające Ćwiczenie 5. Zwiększanie motywacji Ćwiczenie 6. Generator nowego zachowania Rozdział 4. Odkrywanie swojej misji Ćwiczenie 7. Jesteś uczniem Ćwiczenie 8. Odkrywanie pasji swego życia Ćwiczenie 9. Rozpoznawanie na nowo swych najgłębszych wartości i zasad 103 109 Ćwiczenie 10. Opracowanie wizji Ćwiczenie 11. Szukanie określonego kierunku dla wizji 111 113 Ćwiczenie 12. Dostosowanie siebie do misji 123 Rozdział 5. Osiąganie swoich celów Ćwiczenie 13. Korzystanie ze swojego ulubionego bohatera 129 Ćwiczenie 14. Odkrywanie ról indywidualnych dla misji 135 Ćwiczenie 15. Odkrywanie ról zawodowych dla misji 137 Ćwiczenie 16. Odkrywanie ról osobistych i rodzinnych 13 27 41 43 49 61 79 82 86 89 94 100 138 140 dla misji Ćwiczenie 17. Odkrywanie ról obywatela dla misji 10 N L P Ćwiczenie 18. Tworzenie atrakcyjnej wizji przyszłości 152 Ćwiczenie 19. Opracowanie planu rozwoju 153 155 Ćwiczenie 20. Szybka powtórka 156 Ćwiczenie 21. Podejmowanie działania 159 163 166 Rozdział 6. Budowanie kontaktu i trwałych relacji Ćwiczenie 22. Włączanie ludzi do Twoich celów Ćwiczenie 23. Ustalanie celów związku Ćwiczenie 24. Rozwijanie umiejętności harmonizowania głosu Rozdział 7. Skuteczne strategie perswazji Ćwiczenie 25. Szukanie sygnałów spójności i niespójności wewnętrznej Ćwiczenie 26. Osiąganie wewnętrznej zgodności Rozdział 8. Pozbywanie się obaw i fobii Ćwiczenie 27. Asocjacja i dysocjacja Ćwiczenie 28. Oglądanie filmu od końca Ćwiczenie 29. Szybka technika zwalczania fobii Ćwiczenie 30. Przyjmowanie perspektywy innego Ćwiczenie 31. Neutralny obserwator Rozdział 9. Rozwijanie pewności siebie Ćwiczenie 32. Przeramowanie wewnętrznego głosu Ćwiczenie 33. Od frustracji do elastyczności Rozdział 10. Rozwijanie umiejętności doceniania siebie i budowanie wiary w siebie Ćwiczenie 34. Rozwijanie silnej wiary w siebie Ćwiczenie 35. Autobiografia Ćwiczenie 36. Swish Pattern Ćwiczenie 37. Zrównoważona reakcja na krytykę Rozdział 11. Kształtowanie pozytywnego myślenia Ćwiczenie 38. Przyjęcie pozytywnego nastawienia Ćwiczenie 39. Znajdź swoją osobistą linię czasu 174 183 198 204 211 219 221 225 232 234 239 246 255 265 271 276 286 297 303 319 324 S P I S T R E Ś C I Ćwiczenie 40. Niszczyciel decyzji Rozdział 12. Osiąganie szczytowych możliwości 11 326 331 Ćwiczenie 41. Swish Pattern w odzyskaniu wewnętrznej siły 340 Ćwiczenie 42. „Wytłaczanie szczytowych możliwości” 347 Ćwiczenie 43. Uwalnianie perspektywy dla nieograniczonych osiągnięć 21-dniowy program nieograniczonych osiągnięć SŁOWNICZEK NLP BIBLIOGRAFIA BIOGRAFIE SKOROWIDZ 354 361 393 401 403 407 R O Z D Z I A Ł 3 . Motywowanie To, co leży za nami i przed nami, jest niczym w porównaniu z tym, co leży w nas. — RALPH WALDO EMERSON Znaczenie motywacji J ak twierdzi Anthony Robbins (konsultant w zakresie motywacji i autor bestsellerów), „dwie rzeczy motywują ludzi do osią- gnięcia sukcesu: inspiracja i desperacja”. Po stronie inspiracji znajduje się dr Edwin Land, wynalazca fotografii natychmiasto- wej i założyciel korporacji Polaroid. Jego mała córeczka chciała oglądać swoje zdjęcie zaraz po jego zrobieniu i zadała ojcu py- tanie, dlaczego wywoływanie zdjęć trwa tak długo. To zainspi- rowało Landa do umieszczenia procesu wywoływania bezpo- średnio na kliszy. Podobnie Bill Gates i Paul Allen, założyciele korporacji Microsoft, zauważyli reklamę komputera osobistego w piśmie Popular Mechanics i dostrzegli przyszłość kompu- terów. Bill nawet zadzwonił do matki, by ją poinformować, że prawdopodobnie nie będzie do niej dzwonił przez następne pół roku, ponieważ będzie zajęty pisaniem programu komputero- wego, który kupi IBM. Program ten znany jest nam wszystkim pod nazwą MS-DOS. Z drugiej strony, dowodem na to, że desperacja też może odgrywać rolę motywatora, jest lista nazwisk, na której czele mógłby znaleźć się Anthony Robbins. Były sprzedawca odkurza- czy i główny prowadzący seminarium na temat programu zdro- wotnego posmakował sukcesu finansowego, po czym pozwolił mu się wymknąć. Kiedy, myjąc naczynia w wannie, stwierdził, 62 N L P że jego życie zostało zamknięte na 37 m2 w mieszkaniu w Ve- nice Beach w Kalifornii, to nie sukces popchnął go do przodu. Frustracja wywołana obecną sytuacją spowodowała, że posta- nowił coś zmienić i skorzystał z treningu NLP, co wywróciło jego życie do góry nogami. Innym przykładem działania despe- racji jako motywatora jest nagradzana wieloma nagrodami ak- torka Cher. Po skończeniu czterdziestu lat przejrzała swoje do- tychczasowe osiągnięcia życiowe i, zaniepokojona ich brakiem, postanowiła zmienić swoją przyszłość. Bez względu na to, czy chodzi o naukowców, aktorów, sportowców czy biznesmenów, motywacja w postaci pozytywnej inspiracji lub negatywnej de- speracji stanowi olbrzymią różnicę w życiu wielu ludzi. Dlaczego więc niektórzy ludzie mają takie kłopoty z mobili- zacją? Wydawałoby się, że sukces, osiągnięcie i spełnienie naj- większych marzeń jest tak atrakcyjne i tak nieodparcie kuszące, że z motywacją nie powinno być żadnych problemów. Jednak dla wielu najgorsze jest rozpoczęcie. Osoby osiągające sukcesy twierdzą, że do osiągnięcia celu potrzebują motywacji, ale jak ją definiują? Motywacja to nie jakaś sekretna formuła sprzedawana tylko najlepszym sportowcom i motywatorom. Jest to raczej prosta strategia umysłowa, której można się nauczyć samemu; coś, co może nam towarzyszyć wtedy, gdy jest potrzebne. W pewnych określonych momentach motywacja jest nam po- trzebna. Różnią się one od chwil, w których nie chcemy być zmotywowani. Być może nie dla wszystkich ma to sens, ale wy- starczy sobie przypomnieć, że są pewne rzeczy, do których ro- bienia mamy dużą motywację, a które wcale nie są takim do- brym pomysłem. Są to na przykład sytuacje, w których chcemy zjeść więcej czekolady lub trzeci kawałek pizzy, albo chcemy kupić coś, czego tak naprawdę nie pragniemy lub nie potrzebu- jemy. To właśnie wtedy naprawdę potrzebna jest strategia od- wlekania (ang. procrastination strategy). Mówiąc inaczej, stra- tegia motywacyjna jest potrzebna wtedy, gdy nie chce nam się czegoś zrobić, ale chcemy, żeby zostało to zrobione. Chcemy wyników, ale zbyt trudno ekscytować się samym procesem. Jeśli M O T Y W O W A N I E 63 na przykład myślisz o zrobieniu prania, opłaceniu rachunków lub wyniesieniu śmieci, najprawdopodobniej nie masz przyjem- ności z wykonywania tych czynności, ale chcesz, by zostały wy- konane. Kiedy szef żąda raportu na biurku do południa, a temat jest tak nudny, że usypia, nie masz wcale chęci, by to zrobić, ale chcesz, by zostało to wykonane. Kiedy wiemy, że powinni- śmy ćwiczyć, ale kojarzy się nam to z bólem, potem, ciężką ha- rówką i stratą czasu, chcemy mieć to za sobą. Nie zawsze chcemy być włączani w proces wykonywania czegoś — chcemy tego, co otrzymamy po jego skończeniu. Właśnie wtedy przydaje się stra- tegia motywacji i dokładnie to może nam dać NLP. Jak działa motywacja? Istnieje kilka różnych indywidualnych stylów motywowania. Aby odnaleźć własny, należy przyjrzeć się codziennej rutynie wsta- wania. Kiedy rano dzwoni budzik, czy mamroczesz do siebie: „Och nie, chcę jeszcze trochę pospać” i przestawiasz budzik, by dzwonił za pięć minut? Kiedy dzwoni ponownie, czy nie słyszysz, jak Twój wewnętrzny głos mówi: „Czas wstawać”? W Twojej głowie mogą zacząć pojawiać się obrazy, w których spiesznie się ubierasz i wychodzisz z domu bez śniadania. Ale łóżko jest takie ciepłe, kołdra jest w sam raz i myślisz sobie: „Trudno, ubiorę się w to, co wczoraj. Komu potrzebne jest śniadanie?”. I znów przestawiasz budzik. Po kolejnych kilku minutach ponownie dzwoni budzik. Tym razem Twój wewnętrzny głos krzyczy: „Musisz WSTAĆ, bo się SPÓŹNISZ i będziesz miał prawdziwe kłopoty!” Teraz Twój mózg zacznie pokazywać Ci obrazy, jak spóźniasz się do pracy i tłumaczysz przed szefem. Ale stwierdzasz, że jadąc do pracy, przydusisz trochę bardziej pedał gazu. I ponownie zasypiasz. 64 N L P Ale wtedy znów dzwoni budzik, a głos wrzeszczy: „CZAS WSTAWAĆ. MUSISZ WSTAĆ!!!”. Tym razem pojawią się ob- razy czekających ze zniecierpliwieniem klientów, którzy grożą wyjściem. W myślach widzisz, jak krzyczy na Ciebie Twój szef, strasząc wylaniem. A gdy ten obraz w wyobraźni stanie się już wystarczająco duży, jasny, bliski i głośny, wtedy mówisz: „No, już dobrze, dobrze. Wstaję”. W końcu zostałeś zmotywowany. Ruszyłeś się dzięki tworzeniu scenariuszy tego, OD czego wo- lałbyś się odsunąć. Istnieje także drugi rodzaj motywacji. Czy kiedykolwiek obu- dziłeś się w kurorcie, w pełni świadom tego, że jesteś na waka- cjach? Otwierając oczy, zacząłeś się zastanawiać, co Ci się uda dzisiaj zrobić. Przewijające się w głowie wyraziste obrazy wspa- niałych i zachwycających możliwości wyciągnęły Cię z łóżka z siłą olbrzymiego magnesu. Jedyny kłopot to od czego zacząć. Pro- blem ze wstawaniem z łóżka w ogóle się nie pojawia! Podobnie zdarzały Ci się pewnie chwile, gdy budziłeś się rano do pracy, myśląc o wspaniałych rzeczach, którymi się dzisiaj zajmiesz. Myślałeś wtedy o tym, jak wykonanie tych zadań przy- bliży Cię DO tego, czego naprawdę chcesz, dając Ci większą przyjemność, uczucie spełnienia, kompetencji i wiary we wła- sne siły. Widziałeś wtedy siebie wykonującego różne czynności i przybliżającego się DO czekającej nagrody. Widziałeś, jak ten dzień łączy się z następnym, prowadząc Cię DO tego, czego naprawdę pragniesz w życiu. Odkrywanie kierunku motywacji W NLP odkryto, że te dwa rodzaje motywacji działają w zupeł- nie odmienny sposób w różnych kierunkach i z różnymi rezul- tatami. Te dwa kluczowe elementy motywacji są w NLP nazy- wane kierunkiem motywacji. Ów kierunek może przybliżać DO tego, co chcemy osiągnąć, lub oddalać OD tego, czego nie M O T Y W O W A N I E 65 chcemy. Kierunek motywacji to program umysłowy, który wpły- wa na całe nasze życie. Na poziomie biologicznym lub fizycz- nym każdy ma wykształcone obie motywacje OD i DO: ucie- kania od bólu, dyskomfortu i stresu oraz przybliżania się DO przyjemności, wygody i stanu odprężenia. Są to zupełnie inne sposoby motywacji i oba przydają się w różnych sytuacjach. Bo przecież istnieją niebezpiecznie miejsca, działania wywołujące cierpienie i negatywne myśli, OD których warto uciec, tak sa- mo jak istnieją wspaniałe miejsca, służący pomocą i wsparciem ludzie oraz pozytywne myśli, DO których warto się przybliżyć. Do pewnego stopnia każdy stosuje oba kierunki, jednak, co ciekawe, wszyscy skłaniają się do wyspecjalizowania w jednym z nich bardziej niż w drugim. Stajemy się bardziej zmotywowani przez obrazy sukcesu, przyjemności i zysku lub wizje niepowo- dzeń, bólu i straty. Badania NLP odkryły, że ludzie mają tendencję do stosowa- nia tego samego umysłowego programu motywacji do przeróż- nych niepodobnych do siebie sytuacji. Jeśli na przykład nie wsta- niesz rano, póki nie zobaczysz w wyobraźni obrazu swojego szefa, który grozi wyrzuceniem z pracy, oznacza to, że w tej sytuacji kierujesz się motywacją OD bólu, uczucia dyskomfor- tu i negatywnych konsekwencji. Jest również prawdopodobne, że obierzesz ten kierunek w wielu innych sytuacjach życiowych. Na przykład decydujesz się zrobić sobie przerwę, dopiero gdy zacznie Ci być niewygodnie. Wybierając przyjaciół, możesz kon- centrować się raczej na ludziach, którzy nie będą dla Ciebie męczący. Prawdopodobnie tak długo nie podejmiesz żadnej de- cyzji dotyczącej zmiany pracy, aż nie będziesz już mógł jej znieść. Odsuwasz się OD tego, czego nie chcesz. Drugim kierunkiem motywacji jest przybliżanie się DO tego, czego chcesz: przyjemności, nagród i celów — przykładem jest osoba, która budzi się rano pełna chęci i nie może się doczekać, by wyskoczyć z łóżka i zacząć realizować swoje marzenia. Za- daje sobie takie pytania, jak: „Co mogę dzisiaj ciekawego zro- bić? Jak dzisiejszy dzień przybliży mnie DO tych rzeczy, których 66 N L P naprawdę pragnę i chcę w moim życiu?”. Ta osoba zastosuje ten sam rodzaj motywacji, aby zdecydować o zrobieniu sobie prze- rwy — na przykład po to, by z kimś porozmawiać lub by się nagrodzić za ukończenie zadania. Dobierając przyjaciół, wybierze ludzi, którzy będą ją stymulować. Prawdopodobnie podejmie decyzję o zmianie pracy, gdy nadarzy się okazja lub lepsza po- sada. Porusza się w kierunku DO tego, czego pragnie. Na pierwszy rzut oka przy porównaniu strategii motywacyj- nej DO i OD DO wydaje się znacznie korzystniejsze. Ludzie z taką motywacją częściej mówią: „Jest lepszy sposób na życie. Wystarczy wyobrazić sobie coś, czego się pragnie, i iść do przo- du”. Ale zastanówmy się nad tym. Gdy w pokoju jest zbyt niska temperatura, robisz coś, żeby to zmienić. Kiedy ktoś zaczyna Cię karmić półprawdą i insynuacjami, podejmiesz pewne działa- nia. To są przykłady motywacyjnej strategii OD. Jeśli jesteś dobrze prosperującym biznesmenem, być może jedną z rze- czy, które Ci pomogły w osiągnięciu sukcesu, było wspomnie- nie biedy w dzieciństwie. Jeśli pamiętanie o tych ciężkich cza- sach z przeszłości motywuje Cię do wytężonej pracy, by teraz osiągnąć lepszą jakość życia, to dokonałeś odpowiedniego i wy- dajnego zastosowania motywacji OD. Zalety motywacji DO są bardziej oczywiste. Ludzie, którzy kierują się DO celów i nagród, są bardzo cenieni w społeczeństwie. Gdyby w lokalnej gazecie prześledzić ogłoszenia „potrzebna po- moc”, okazałoby się, że poszukiwani są zmotywowani wewnętrz- nie ludzie, ambitni i myślący przyszłościowo, czyli innymi słowy osoby, które mają motywację DO. Ten popyt na ludzi zmoty- wowanych w kierunku DO powoduje, że wielu ubiegających się o pracę udaje kogoś, kim nie jest. A to nikomu nie służy. Gdyby się dokładniej przyjrzeć zaletom obu kierunków motywacji, oka- załoby się, że kierunek DO jest bardziej skierowany na cel, kieru- nek OD zaś na zidentyfikowanie i rozwiązywanie problemów. M O T Y W O W A N I E 67 Wpływ kierunku motywacji Oba typy motywacji mają zalety i wady, umiar oraz skrajne for- my. Na przykład czasami ludzie są tak zmotywowani DO swych celów, że nawet nie zastanawiają się nad problemami, które mogą napotkać lub na które powinni być przygotowani. Ten rodzaj mentalności „przyciskania gazu do dechy” jest wspólną cechą wielu młodych przedsiębiorców. W rezultacie muszą przejść twardą szkołę życia, manewrując między wieloma wybojami, zanim zrozumieją znaczenie unikania trudności, i albo zrobią to sami, albo wynajmą kogoś, kto zrobi to za nich. Z drugiej strony, niektórzy mogą być tak bardzo umotywowani w kie- runku OD, że będą zbyt przerażeni, aby czegokolwiek spróbo- wać. Tak bardzo uwikłają się w problem, który próbują rozwią- zać, że zapomną o celu swych działań. Prawdopodobnie już zastanawiałeś się nad używanym przez Ciebie typem motywacji i pewnie masz nadzieję, że jest to moty- wacja o kierunku DO. Pamiętaj jednak, że taki sam sukces można osiągnąć w przypadku obydwu kierunków. Choć motywacja DO jest zdecydowanie powszechniej doceniana u ludzi odnoszą- cych sukcesy, mniej popularna motywacja OD może również pozwolić na nich osiąganie. Martin Zweig, znany i szanowany prognostyk giełdowy, za- rządza ponad miliardem dolarów w aktywach. Jego książki i biu- letyny giełdowe są znane inwestorom na całym świecie. Dr Zweig, aby zminimalizować swoje straty, używa motywacji OD. Wy- trzymuje tylko pewną ilość „bólu” na giełdzie, po czym się wy- cofuje. Ma swoje ograniczenia i je respektuje, a dzięki temu jest bardzo bogaty. Bardzo efektywna strategia dr. Zweiga zwraca uwagę na trzy sprawy, których każdy, kto używa kierunku motywacji OD, musi być świadomy. Po pierwsze, gdy ktoś odsuwa się OD czegoś, robi to z powodu doświadczanego dyskomfortu, a nawet uczu- cia strachu lub cierpienia. To silna motywacja DO działania. 68 N L P Jednak im bardziej oddali się od problemu, źródła cierpienia lub dyskomfortu, tym mniej poważne się one wydają. W rezul- tacie osoby ze strategią motywacyjną OD tracą wiele ze swej motywacji, gdy „zagrożenie” wydaje się coraz bardziej odległe. Motywacja OD ma często pewną cykliczność; raz jest gorąca, raz zimna — od stanu wysokiej motywacji do jej braku i z po- wrotem. Po drugie, ponieważ ludzie o tym kierunku motywacji od- suwają się OD kłopotów, uczucia dyskomfortu lub cierpienia, nie zwracają zbyt wiele uwagi na to, gdzie w końcu wylądują. Powiedzenie „z deszczu pod rynnę” trafnie opisuje to, co się czasami dzieje, gdy zbyt wiele uwagi poświęca się kłopotom. Tacy ludzie skupiają się na tym, czego nie chcą, a nie na tym, czego chcą. Inaczej mówiąc, nie widzą, dokąd zmierzają, ponie- waż wciąż patrzą tam, skąd przyszli — jest to czasami nazy- wane „świadomością biedy” (ang. poverty consciousness). Po trzecie, osoby, które stosują motywację OD, muszą pilno- wać poziomu swojego niepokoju lub stresu. Często, zanim zo- staną zmotywowane do działania, muszą doświadczyć wiele bólu i troski. Jeśli pozwolą, by poziom stresu lub zmartwień był zbyt wysoki, zanim zareagują, może to wpłynąć także na ich zdrowie i samopoczucie. W niektórych firmach praca pod presją to kwestią honoru, jednak te same decyzje można po- dejmować w dużo mniejszym stresie. Wysokie ciśnienie krwi i napięciowe bóle głowy to tylko dwa efekty nagromadzenia stresu przed ostatecznym podjęciem działania. Zamiast tego ci sami ludzie mogliby nauczyć się reagować wcześniej i przy niższym poziomie dyskomfortu oraz stresu, tak jak robi to dr Zweig i wielu innych skutecznych menedże- rów. W końcu jak głośno musi dzwonić telefon, byś go odebrał? Jak niewygodne musi stać się krzesło, byś się przeniósł? To zale- ży od wrażliwości. Osoby odnoszące sukcesy rozwijają wrażli- wość na ludzi i otoczenie, aby osiągnąć jak największą elastycz- ność działania. Potrafią też zareagować, gdy jeszcze mają wybór, nim do działania zmusi ich cierpienie i poczucie dyskomfortu. M O T Y W O W A N I E 69 Wiedzą, że rodzaj stosowanej motywacji wpływa na jakość ich życia. Wiedzą, jak reagować na uczucie dyskomfortu, gdy jest ono jeszcze niewielkie, i stają się bardziej umotywowane w kie- runku DO tego, czego szczególnie pragną w życiu, zachowując jednak czujność, gdy chodzi o problemy i sytuacje, których na- leży unikać. Na szczęście z NLP nauczysz się stosowania obu kierunków motywacji: OD i DO. Wiadomo, że ból, stres i niepokój są czymś dodatkowym. Jeśli chcesz, możesz uzyskać z motywacji to, co najlepsze, przy jak najniższym uczuciu dyskomfortu i najwyż- szym przyjemności. Jak menedżerowie mogą stosować kierunek motywacji? Ponieważ oba kierunki motywacji OD i DO są ważne, można je celowo wykorzystywać do zwiększenia własnej motywacji. Można ich również używać do motywowania innych, a wiedza o tym jest szczególnie przydatna dla menedżerów i kadry kierowni- czej. Osoby pracujące na takich stanowiskach mogą łatwo za- uważyć w oparciu o wzorce reakcji i słowa swych pracowników, że różne rzeczy motywują różnych ludzi. Niektórych na przy- kład bardziej motywują nagrody, bonusy, dodatki motywacyjne i pochwały. Ci będą ciężko pracować, wiedząc, że czeka ich wy- cieczka na Bahamy, nowy samochód lub aprobata zaufanego kie- rownika. Mówią o swoich celach i zamierzeniach. Mówią o tym, co chcieliby uzyskać, osiągnąć lub zdobyć. Przy takich osobach skuteczny menedżer powinien używać zachęt motywacji DO: celów, premii i nagród. Dla pracowników, którzy stosują motywację OD, te same pre- mie i nagrody znaczą bardzo niewiele. Ich kierownik mógłby pomyśleć: „Oferuję im tyle nagród, a oni wciąż nic nie robią”. 70 N L P Zdenerwowany mógłby zacząć wykrzykiwać: „Jeśli w końcu cze- goś nie zrobicie, wyrzucę was z pracy!”. Mógłby też wyrazić cichym, poważnym głosem swoje zaniepokojenie niewyklu- czoną możliwością zwolnień. W efekcie pracownicy nagle za- czynają pracować jak szaleni i robią wszystko, jak nigdy dotąd. Spostrzegawczy menedżer powinien zrozumieć: „Aha, mamy parę osób z motywacją OD. Tych ludzi motywuje unikanie nie- przyjemnych lub negatywnych sytuacji”. Takie osoby będą osią- gać wyniki po to, by na nich nie krzyczano, aby złagodzić uczucie dyskomfortu. Zanim zacznie to przypominać pseudonaukowe usprawie- dliwianie takich powiedzeń, jak „Oszczędzaj rózgi, rozpieszczaj dziecko” lub „Nie ma zysków bez bólu”, pozwolimy sobie szybko dodać, że stałe poszturchiwanie osób, by odsuwały się OD pla- nowanego uczucia niepokoju lub dyskomfortu, może stępić ich reakcję — w podobny sposób jak u biednych stale chodzących w kółko koni w lokalnej szkółce jeździeckiej. Istnieje również niebezpieczeństwo zbyt silnego nacisku. W takim przypadku taka osoba po prostu ucieknie OD całej sytuacji — jeśli jest to moż- liwe, fizycznie lub umysłowo. Zdecydowanie lepiej jest myśleć o kierunku motywacji OD jako o kierunku OD problemów. Wiele osób o tym kierunku mo- tywacji potrafi doskonale rozwiązywać problemy. Jest to język, jakim się posługują. To oni przychodzą, mówiąc: „Przepraszam, mamy problem”. Widzą problem i muszą go rozwiązać. Po roz- wiązaniu szczególnie trudnego problemu doświadczają uczucia emocjonalnego zrelaksowania, wewnętrznego „aha” lub „eureka”. Z drugiej strony, ludzie z motywacją DO dążą do celu. Także i ich język to odzwierciedla, gdy mówią: „Dążę DO bogactwa, uznania lub tego, by moje działania przyniosły jakąś zmianę”. Zbliżając się do celów, doświadczają emocjonalnego maksimum, wewnętrznego „tak”. M O T Y W O W A N I E 71 Korzystanie z kierunku motywacji w planowaniu Jeśli jesteś menedżerem, Twoim zadaniem jest zrozumienie obu rodzajów motywacji i zwiększenie zgodnie z tym motywacji swo- ich ludzi. Oto model planowania strategicznego, który można zastosować do grup i zespołów, gdzie występują oba typy mo- tywacji. Pamiętaj jednak, że te kierunki motywacji są przeciwne. Dlatego przy braku odpowiedniego pokierowania należy się spo- dziewać kłótni osób o różnych motywacjach. Załóżmy, że chcesz, by Twoja grupa lub zespół sformułowały cel firmy albo grupy. W trakcie prezentowania zadania szukasz wzrokiem członków zespołu reagujących pozytywnie na Twój komunikat. Te osoby z motywacją DO będą prawdopodobnie ki- wać głowami na znak zgody lub zaczną się chętnie włączać do dyskusji, dodając do głównych możliwości własne przemyślenia. Prawdopodobnie minie kilka chwil, a członkowie zespołu o mo- tywacji OD wtrącą swoje „to się nie uda” lub inne podobne słowa, po czym zaczną kolejno wymieniać wszystkie tego powody. Koniecznie wysłuchaj ich z szacunkiem, po czym zwrócić uwagę, że umiejętności rozwiązywania problemów są niezwykle istotne w późniejszej części procesu, ale w tym momencie są przed- wczesne. Pamiętaj o tym, że według założeń NLP ludzie zawsze doko- nują najlepszego z dostępnych im wyborów i w każdym zacho- waniu kryje się dobra intencja. Obserwując tego członka zespołu, który zgłosił obiekcje, widzisz realizację tych założeń w prak- tyce. Osobista historia tej osoby i jej naturalny kierunek moty- wacji powodują, że czuje konieczność wykazania błędu w Twojej metodzie lub metodach reszty zespołu, nim rzeczy staną się bardziej nieprzyjemne lub bolesne. Choć jej uwagi możesz odbie- rać jak kubeł zimnej wody na rozpalający się przebłysk entu- zjazmu, ona widzi przyszły niekontrolowany pożar, który lepiej 72 N L P powstrzymać tu i teraz. Ma dobre intencje, podobnie jak reszta osób, która dorzucała uwagi. Jest członkiem zespołu, tyle że z kiepskim wyczuciem czasu. Twoja rola jako menedżera polega na zasugerowaniu grupie lepszego planu. Po pierwsze, pozwól marzycielom rozwinąć się w pełni. Niech ci, którzy określają cel, wyobrażą sobie największą wizję, badając granice możliwości. Wtedy ci, którzy rozwiązują problemy, będą mieli co rozwiązywać. Możesz nawet zasuge- rować rozpoczęcie zebrania od podziału na dwie grupy według zainteresowań i umiejętności: cele i marzenia z jednej strony oraz unikanie trudności i rozwiązywanie problemów z drugiej. Kiedy zespoły umieścisz w dwóch końcach pokoju lub wokół stołu, niech zespół o motywacji DO zacznie opracowywać cel, marzenie lub dążenie. Zespołowi z motywacją OD nakaż mil- czenie i poproś o uważne wynotowanie wszystkich ujemnych stron, by nie pominąć żadnego problemu. Kiedy zmotywowani DO marzyciele ukończą ustalanie celu, podziękuj im. Oni również dokonali najlepszych z dostępnych im wyborów z jak najlepszymi intencjami. Następnie dodaj, że jeśli były jakiekolwiek słabe punkty w nakreślonym celu lub pla- nie, możecie poczekać na to, by zweryfikował to rynek lub konku- rencja, lub poprosić, by powiedział o tym zespół od rozwiązy- wania problemów, dzięki czemu opracujecie naprawdę pewny i działający w każdych warunkach plan. Zadaniem zespołu zorientowanego na cel z motywacją DO jest podjęcie decyzji, w którym kierunku ruszyć, a zespołu pro- blemowego z motywacją OD — przedyskutowanie sytuacji, które mogą przeszkodzić w dotarciu do tego celu, czyli zidentyfikowa- nie potencjalnych problemów i pomoc w znalezieniu rozwią- zań. Wykorzystując w pracy oba kierunki motywacji, używasz kolejno odgórnego i oddolnego konstruowania planów. Kiedy per- sonel zapozna się już z tym wzorcem, komunikacja między obie- ma grupami zacznie się opierać na docenianiu obu typów mo- tywacji i sposobów myślenia. To wydobędzie talenty i potencjał wszystkich osób w zespole. Dobre firmy i dobrzy menedżerowie M O T Y W O W A N I E 73 muszą potrafić skutecznie je równoważyć, ponieważ oba typy są kluczowymi elementami sukcesu. Równie ważna jest kolej- ność: najpierw DO, potem OD. Zastosowanie kierunku motywacji w komunikacji Jednak w przypadku wydawania krótkich poleceń kolejność po- winna być odwrócona. Każdy z nas każdego dnia musi wydać komuś polecenie. Może to być coś tak prostego, jak prośba o otwarcie garażu lub przygotowanie raportu, lub tak istotnego jak postanowienia końcowe przygotowywanej dla klienta prezen- tacji. Lata obserwacji siebie i innych pokazały, że ludzie często najpierw wyrażają, co chcą zrobić, po czym czego nie chcą. Na przykład: „Przekręć uchwyt drzwi garażowych w prawo do sa- mego końca, ale nie baw się nim i nie ciągnij”. To samo sły- szymy w biurze, gdy kierownik mówi w dobrej wierze: „Raport ma być gotowy do jutra, ale nie musi być perfekcyjny. To nie pre- zentacja dla klienta”. Pamiętasz omawiane w poprzednim roz- dziale działanie negatywnych wypowiedzi. Człowiek ma tenden- cję do koncentrowania się na tym i robienia tego, co zawiera wypowiedź negatywna. Jeśli jest ona ostatnia, zapamiętuje ją, koncentrując się w myślach na tym, czego nie robić, a nie na tym, co robić. Jeśli uważasz, że przesadzamy, zastanów się przez chwilę nad dwoma poniższymi stwierdzeniami. Przeczytaj je tak, jakby mó- wił je do Ciebie ktoś, kogo szanujesz. Zwróć uwagę na różnice w odczuciach lub postawie, jakie w Tobie wywołały. „Tym razem zróbmy to na czas i poniżej budżetu. Żadnych fajerwerków, ulubionych projektów lub zmian w ostatniej chwili, jasne?”. 74 N L P „Tym razem żadnych fajerwerków, ulubionych projektów lub zmian w ostatniej chwili. Zróbmy to na czas i poniżej budżetu, jasne?”. Jeśli przypominasz większość osób, bardziej odpowiada Ci druga wypowiedź niż pierwsza. Najważniejsza różnica polega na tym, że w pierwszym poleceniu najpierw zostałeś nakierowany na cel (kierunek DO), po czym pozostawiony z problemami, których należy uniknąć. W drugiej najpierw przedstawiono Ci problemy, których masz uniknąć, po czym wskazano cel. Ten kluczowy wzorzec komunikacyjny jest obecny na każ- dym poziomie naszego społeczeństwa. W USA w debatach pre- zydenckich 1992 roku aktualny wtedy prezydent George Bush najpierw przedstawił, co zrobił dla Stanów Zjednoczonych pod- czas pierwszej kadencji, po czym dodał rzeczy, których nie zrobił, i wymienił swoje błędy. Nie twierdzimy oczywiście, że tylko to było powodem jego porażki, zastanówmy się jednak nad tym, jakie uczucia pozostawiła taka wypowiedź w umysłach milionów widzów i wyborców. Staje się to jeszcze bardziej wyraziste, gdy porówna się język prezydenta Busha z językiem niezależnego kandydata Rossa Perota. Jak niektórzy mogą pamiętać, Perot bez skrupułów mówił, jak jest bardzo źle i jak może być jesz- cze gorzej. Dlaczego mogliśmy tego słuchać? Ponieważ zawsze na koniec pozostawiał nas z pozytywnym komunikatem. Zawsze znalazł sposób, by powiedzieć: „Ameryka ma kłopoty, więc mu- simy zejść do rowów oraz zajrzeć pod maskę i to naprawić”. Jak odmienne wrażenie pozostawiało to w umyśle wyborcy. Choć prawdopodobnie nie chcesz kandydować na prezydenta, każdego dnia wywierasz na kimś, kogo spotykasz, jakieś wra- żenie. Aby maksymalnie skorzystać z umiejętności rozpoznania kierunku motywacji, wystarczy przeredagować swoje komenta- rze w następującej kolejności: najpierw wypowiedź negatywna, potem pozytywna. Najpierw wyraź, czego nie chcesz, po czym powiedz, co chcesz. Są ludzie, którzy nie chcą mówić lub myśleć negatywnie. Jest to cudowne, ale również nierealne, ponieważ wtedy nie ma możliwości dawania komentarzy korygujących. M O T Y W O W A N I E 75 Zawsze, gdy mówisz o czymś, co nie jest tym, co chciałeś, bez względu na to, czy był to posiłek, zebranie, film, płyta CD lub randka — wyrażasz negatywny komentarz korygujący. Takie komentarze są bardzo cenne, gdyż rozwijają wyrazistą różnicę między tym, czego nie chcesz, a tym, co chcesz. Uporządkowanie ich we wspomnianej kolejności doprowadzi do zwiększenia liczby odpowiadających Ci doświadczeń. Większość osób, z którymi mieliśmy do czynienia, stosuje czę- ściej kierunek motywacji OD niż DO. Jeśli jesteś jedną z nich, dodanie tej nowej kolejności do sposobu, w jaki komunikujesz się z innymi, spowoduje olbrzymią różnicę. Wypowiadanie zwy- kłego negatywnego komentarza, po czym umyślne kończenie go pozytywnym celem, oznacza, że każdą myśl będziesz kończyć z kierunkiem DO tego, czego pożądasz, zwiększając stan równowagi. Z drugiej strony, jeśli jesteś jedną z tych osób, które w natu- ralny sposób skłaniają się ku DO, dodanie tego wzorca komunika- cji znacznie wzbogaci wyniki u większości napotkanych ludzi. Ponieważ większość ludzi motywuje się, zaczynając od stwier- dzenia, czego nie chce, w trakcie porozumiewania się z nimi można od razu pomóc sobie i im, oferując cele w kierunku DO. Wpływ silnych wartości Na tym etapie powinieneś już mieć dobre pojęcie o tym, czym jest kierunek motywacji, oraz jak stosują go ludzie, by się zmo- tywować. Istnieje jeszcze jeden czynnik, który działa jak dopa- lacz motywacji ludzkiej. Są to wartości. Są one niezwykle ważne. Są miarą naszego życia. To, co cenimy, decyduje o tym, czym jest dla nas życie, jakie działania podejmujemy, DO czego będzie- my się przybliżać, a OD czego oddalać. Jak już wspominaliśmy, na poziomie fizycznym kierunek motywacji oznacza odsuwanie się OD bólu i przybliżanie DO 76 N L P przyjemności. Na poziomie myśli i uczuć oznacza to odsuwanie się OD lub przysuwanie DO wartości. Co ważne, gdy ludzie tracą kontakt z własnymi wartościami, tracą motywację. Wszyscy praw- dopodobnie znamy ludzi, którzy są tego przykładem. Są tak oderwani od swych wartości, że godzinami siedzą przed tele- wizorem, przeskakując z jednego kanału na drugi w nadziei na znalezienie czegoś interesującego lub rozrywkowego. Zbyt często sami lądujemy z pilotem w ręku, a potem zastanawiamy się, gdzie upłynął nam czas. Prawdziwymi autorytetami, jeśli chodzi o wartość życia i wagę trwałych wartości, są ludzie starsi. Wystarczy spytać osoby, któ- re przeżyły większość swego życia, co jest dla nich naprawdę ważne, aby przekonać się, że żadna z nich nie odpowie: „Szkoda, że nie oglądałem więcej telewizji” lub „Szkoda, że nie spędzałem więcej czasu na zamartwianiu się”. W zamian za to często rozmyślali nad wagą więzów rodzinnych i przyjaciel- skich. Często też z upodobaniem opowiadali o swych wyzwa- niach, przygodach i triumfach. Jeśli czegoś żałowali, to bardzo rzadko chodziło o coś, co zrobili. Wielu z nich żałuje, że cze- goś nie zrobiło. Ogólnie rzecz biorąc, mówią, że często pozwala- li, by życie przeciekało im przez palce. Nie określili swych naj- ważniejszych wartości i nie zrobili wszystkiego, by je spełnić. W zamian za to marnowali czas na gonitwę za nieistotnymi rzeczami. Ich mądrość może pomóc nam w dokonywaniu lep- szych wyborów. Czy przywiązanie do wartości może być kwestią wyboru? Przypomnij sobie założenie NLP: jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić — każdy może się tego nauczyć. Czy na tym świecie istnieją ludzie całkowicie zaangażowani w wypełnienie swoich wartości? Oczywiście, że są. Wystarczy więc odkryć, jak ci eks- perci wykorzystują swój mózg, a potem to powielić. Technika NLP, którą za chwilę zastosujemy, pozwoli Ci zapoznać się z Twoimi najważniejszymi wartościami. Pomoże Ci także po- wiązać te wartości z działaniami, abyś więcej czasu poświęcał temu, co naprawdę chcesz osiągnąć. M O T Y W O W A N I E 77 Prawdopodobnie w tej chwili przyda Ci się długopis lub ołó- wek oraz kawałek papieru, aby zanotować odpowiedzi na na- stępujące pytania: • Jakie są moje cele? • Co jest dla mnie ważne? Może to być na przykład kariera, pożądany styl życia dla siebie i rodziny, wakacje, nowa praca, możliwości lub związek. Bez względu na to, co odpowiedziałeś, pomyśl o tym i teraz to sobie wyobraź; może to być nawet kilka celów. Następnie, nawet jeśli niektóre fragmenty nie są jeszcze wyraźne, dla każdego z celów zadaj sobie następujące trzy pytania: • Co w przypadku tego celu jest ważne? • Co w przypadku tego celu cenię lub do czego przywiązuję wagę? • Jakie znaczenie ma ten cel dla mnie? Czasami przyjdzie do głowy jedno słowo takie, jak wolność, wy- zwanie, akceptacja, związek lub bezpieczeństwo. Czasami bę- dzie to zdanie: „osiągnięcie tego, co inni uważają za niemożliwe”, „zbadanie swoich ograniczeń”, „stworzenie czegoś nowego” lub „ulepszenie świata”. Bez względu na to, co to jest, te słowa wyrażają Twoje wewnętrzne wartości. Jeśli w naszym życiu nie jesteśmy wierni wartościom, jeśli ich nie wypełniamy, doświad- czamy uczucia rozczarowania, pustki albo jeszcze gorzej — nawet jeśli zewnętrznie wydajemy się być ludźmi sukcesu. Warto- ści są miarą tego, jakie znaczenie ma dla nas życie. Wszystkie nasze cele, marzenia i pragnienia są po prostu narzędziami do realizacji naszych wartości. Jeśli marzysz o nowym domu dla swojej rodziny, to prawdopodobnie masz na myśli jakieś war- tości. Będziesz chciał dom z tyloma pokojami, w takim miejscu i stylu, jak tego pragniesz. A do wartości spełnianych przez te kryteria mogą należeć: zagwarantowanie każdemu wygodnej 78 N L P przestrzeni do życia, luksus, spokój, a nawet wewnętrzne od- czucie sukcesu. Te same wartości pojawią się również, gdy za- czniesz myśleć o zakupie samochodu czy nawet zmianie pracy. Są one tym, czego wszyscy używamy do zmierzenia naszych pra- gnień, osiągnięć i sukcesów. Nasze wartości wpływają na naszą motywację. Jeśli są słabo ugruntowane, motywacja będzie niska. Jeśli wartości są mocne, motywacja będzie równie silna. NLP pozwala wpływać na to w sposób bezpośredni. Kiedy myślisz o dowolnym przeżyciu, używasz co najmniej jednej z następujących modalności senso- rycznych: wizualnej, słuchowej, kinestetycznej, czuciowej i sma- kowej. Dla większości osób myślenie o doświadczeniu przy użyciu wszystkich wymienionych modalności będzie znacznie bardziej motywujące, niż gdy wykorzystany zostanie tylko obraz, słowo lub dźwięk. Gdy myślisz o doświadczeniu przy użyciu wielu modalności, wydaje się ono bardziej prawdziwe, a odpowiedź będzie silniejsza. Pomyśl na przykład o słowie cytryna lub wyobraź sobie ry- sunek cytryny. Zwróć uwagę na reakcję. Teraz wyobraź sobie soczysty, żółty, trójwymiarowy obraz tej samej cytryny, gdy dzielą ją na pół ostrym nożem. Posłuchaj dźwięku, który wydaje nóż, krojąc cytrynę, obejrzyj, jak skapuje z niej sok, i poczuj uwol- niony cytrynowy aromat. Teraz wyciągnij rękę, aby podnieść jedną z przekrojonych połówek, po czym powoli wsuń ją do ust, żeby posmakować. Posłuchaj dźwięku, który wydają Twoje zęby, gdy wgryzasz się w soczysty miąższ, i poczuj, jak kwaśny smak soku wpływa do Twych ust. Ponownie zwróć uwagę na reakcję. Czy nie zacząłeś się bardziej ślinić w porównaniu z tym, gdy w umyśle miałeś tylko słowo lub mgliste wyobrażenie cytryny? Najpraw- dopodobniej tak. A co by się stało, gdybyś wyobraził sobie so- czyste, czerwone, pachnące truskawki? Sposób, w jaki myślisz o przeżyciach, decyduje o sile Twojej reakcji. Zastosujmy to do sprawdzenia, jak myślisz o swoich najbardziej wartościowych doświadczeniach. M O T Y W O W A N I E 79 ĆWICZENIE 4. ROZPOZNAWANIE TEGO, CO POWODUJE, ŻE DOŚWIADCZENIE JEST POCIĄGAJĄCE To ćwiczenie pomoże określić sposób, w jaki Twój mózg „koduje” obrazy w celu zwiększenia motywacji, przez takie ich wzmocnie- nie, byś poczuł potrzebę podjęcia kroków prowadzących do ich osiągnięcia. Jest to ćwiczenie wymagające pełnej koncentracji. 1. Doświadczenie o silnej motywacji. Pomyśl o zadaniu, które jest dla Ciebie prawdziwie atrakcyjne i pociągające. Pomyśl o czymś, czego robienie nie jest żadną frajdą, ale za wykonanie czego jest tak fantastyczna nagroda, że naprawdę chcesz to zrobić. Gdy o tym pomyślisz, okaże się, że jest to atrakcyjne i pociągające. Ważne jest to, że to Ty uważasz je za atrakcyjne i je rzeczywiście wy- konujesz. A gdy doświadczysz tej atrakcyjności, przyjrzyj się obra- zowi w umyśle w sposób, w jaki zrobiłby to reżyser filmowy. Zwróć uwagę na takie cechy filmu jak ustawienie, oświetlenie i dźwięk. Obejrzyj go także tak wyraziście, byś mógł z tego zrobić film o bar- dzo soczystych i ostrych szczegółach. Na koniec odłóż na chwilę to atrakcyjne doświadczenie na bok. 2. Stan rozdzielający. Weź głęboki oddech, wypuść powietrze i ro- zejrzyj się. 3. Doświadczenie neutralne. Teraz pomyśl o czymś, na czym Ci nie zależy, na przykład o papierowym kubku do kawy, ołówku lub kawałku papieru. Gdy już coś wybierzesz, spójrz na to oczami wyobraźni. Doświadcz uczucia nieprzywiązywania do tego wagi. Ponownie bądź jak reżyser filmowy i wymień cechy kinowe tego wewnętrznego obrazu. 4. Stan rozdzielający. Po ukończeniu tego etapu ćwiczenia oczyść ponownie swój umysł, biorąc głęboki wdech. 5. Porównaj doświadczenia. Zwróć uwagę na różnice między tym, co było dla Ciebie atrakcyjne, a tym, na czym Ci nie zale- żało. Nasz mózg jest tak zaprojektowany, by zauważać różnice, i musisz porównywać rzeczy, by je docenić. Oto kilka rodzajów różnic, które mogą zostać dostrzeżone: Bardzo atrakcyjne doświadczenie było jaśniejsze; to, na którym Ci nie zależało — ciemniejsze. Bardzo atrakcyjne było w kolo- rze, nieatrakcyjne zaś w czerni i bieli. 80 N L P Bardzo atrakcyjne było większe i bliższe, to zaś, do którego nie przywiązywałeś wagi — mniejsze i bardziej odległe. Bardzo atrakcyjne doświadczenie było położone bardziej z przodu, neutralne zaś po boku. Obraz bardzo atrakcyjnego przeżycia miał dźwięki lub słowa, prawdopodobnie ekscytujące. Zdarzenie neutralne było nieme. Zrób listę wszystkich różnic, jakie według Ciebie wystąpiły między tymi dwoma doświadczeniami. Są to elementy, które Twój mózg wykorzystuje do wskazania, że coś jest dla Ciebie cenne i warte mobilizacji. Są to klucze do osiągnięcia motywacji. Odkrywanie submodalności Spójrzmy ponownie na listę różnic. Niektóre z pozycji wskazują na takie modalności, jak obraz, dźwięk lub słowo, uczucie, zapach albo smak. Jednak wiele z nich to prawdopodobnie submodal- ności. Są to mniejsze elementy w obrębie modalności. Na przykład w modalności wzrokowej obraz może być trój- wymiarowy lub płaski, może być filmem lub zwykłym nierucho- mym obrazkiem, może być zdjęciem w ramce lub ujęciem pano- ramicznym, może też być wyraźny lub zamglony. Dźwięk lub słowo w modalności słuchowej może być wysokie lub niskie, głośne lub ciche, mieć różne tempo, rytm, położenie, tonalność i barwę. Odczucia mogą wpływać na jakąś część lub całe ciało, mogą się na przykład różnić poziomem intensywności, położe- niem, temperaturą, fakturą, ruchem i kierunkiem. Zapach i smak również mogą być bardzo odmienne, choć język angielski nie jest tak bogaty, gdy idzie o możliwość ich opisania. Większość osób dla czegoś bardzo atrakcyjnego wymieniłaby takie podmo- dalności, jak bliskie, długie, panoramicznie, trójwymiarowe, róż- nokolorowe i wyraziste. Obraz tego, co najważniejsze lub naj- bardziej pociągające, często się przybliża. Wewnętrzne dźwięki są bogate i harmonijnie dochodzące ze wszystkich stron. Jednak M O T Y W O W A N I E 81 ludzie trochę inaczej odbierają to, jak modalności wpływają na atrakcyjność; ważne, by używać tego, co jest bardzo atrakcyjne dla Ciebie. Zrewiduj swoje dwa doświadczenia z poprzedniego ćwicze- nia. To, które jest „bardzo atrakcyjne”, i to, na którym Ci „nie zależy”. Poszukaj dzielących je dodatkowych różnic w submo- dalnościach. Teraz, gdy wyszczególniłeś sposoby, których Twój mózg używa w celu uatrakcyjnienia doświadczeń, masz klucz do zmiany swych reakcji, gdy Twoje zachowanie nie zgodzi się z Twoimi wartościami. Każdemu zdarza się taka chwila, gdy jest świadomy, że warto coś zrobić, ale nie może się w żaden sposób zmobilizować, by to wykonać. Oto co zrobiła jedna uczen- nica NLP. Zdecydowała się zajrzeć do swego umysłu i odkryć, jak w nim wyglądają różne spożywane przez nią potrawy. Szcze- gólnie interesowały ją te potrawy, do których bardzo ją ciągnęło. Oczywiście ciasto czekoladowe było bardzo bogate w szczegóły, trójwymiarowe i tuż przed jej ustami. Z drugiej strony, szparagi i większość innych zdrowych warzyw i owoców ginęła w ponu- rych czarno-białych zdjęciach prawie poza zasięgiem jej wzroku. Ponieważ owa dziewczyna chciała odżywiać się racjonalniej oraz osiągnąć wyznaczone cele zdrowotne i wagowe, zaczęła systematycznie zmieniać submodalności swych wewnętrznych reprezentacji jedzenia. Zmniejszyła w swoim umyśle atrakcyj- ność ciasta czekoladowego i innych słodyczy, zmieniając ich wyobrażenia na czarno-biały, płaski i odległy obraz. Następnie zwiększyła atrakcyjność szparagów oraz innych warzyw i owo- ców przez dodanie kolorów, wielu szczegółów i trzeciego wymiaru. To miało natychmiastowy i automatyczny wpływ na jej nawyki żywieniowe. Odkryła, że wybiera zdrowsze jedze- nie. Zmieniając submodalności swoich wyobrażeń, sprawiła, aby jej postępowanie stało się zgodne z jej silnym dążeniem, by prowadzić zdrowy tryb życia. Ta technika może zmotywować nas do włączenia w nasze życie doświadczeń, na których nam zależy. Nie musimy prze- cież na starość żałować, że nie zrobiliśmy tego, na czym nam 82 N L P najbardziej zależało. Rzeczy, na których nam zależy, mogą teraz stać się widoczne, bardziej wyraźne i rzeczywiste. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył wewnętrzne wyobrażenia, jakich wiele osób używa w celu zmotywowania siebie. W wi- zualnym systemie reprezentacji widzą maleńkie, czarne slajdy wykonywanych zadań lub zamglone czarno-białe zdjęcia nagrody za ukończenie projektu. Nie dziw się, że brak im motywacji. Teraz możesz nakreślić wspaniały i zniewalający obraz tego, co chcesz i co cenisz. Im większy, wspanialszy, bardziej kolorowy, bardziej trójwymiarowy i wyraźniejszy, tym lepiej. ĆWICZENIE 5. ZWIĘKSZANIE MOTYWACJI 1. Wartościowe zadanie. Pomyśl o czymś, czego wykonanie będzie dla Ciebie czymś wartościowym, ale trudno Ci się za to zabrać. 2. Sprawdź wszelkie obiekcje. Przez chwilę zadawaj sobie pyta- nia, czy któraś część Ciebie ma jakiekolwiek obiekcje, gdy chodzi o wykonanie tego zadania. Bądź czuły na wszelkie wątpliwości. Jeśli nie potrafisz udzielić na nie satysfakcjonującej odpowiedzi, pomyśl o czymś innym, czemu nie sprzeciwia się żadna część Ciebie. 3. Rezultaty i konsekwencje. Pomyśl o efektach wykonania tego zadania — nie procesie wykonywania, ale płynących dla Ciebie korzyściach. Co zyskasz, wykonując to zadanie? Co teraz sądzisz o tych korzyściach? 4. Zmień submodalności. Teraz skorzystaj z listy elementów, które odkryłeś w ćwiczeniu 4., i zmień sposób myślenia o wyniku wyko- nania tego zadania. Powiększ te obrazy, przybliż je, dodaj kolory itd. Dołącz przyjemne dla ucha dźwięki, zachęcający głos lub co- kolwiek innego, co zwiększy atrakcyjność i motywację do tego zadania, w ten sam sposób jak w przypadku „bardzo atrakcyj- nych” doświadczeń w ćwiczeniu 4. M O T Y W O W A N I E 83 Wzbogacaj swoje życie wewnętrzne Współtwórca NLP, Richard Bandler lubi opisywać wewnętrzne głosy lub dialogi przeciętnego człowieka jako słabe, słabe i jesz- cze raz słabe. Według słów Bandlera „większość osób nie posiada wewnętrznych głosów zachęty, które pobudzają do pracy. Brak im chórku”. Następnie wykonuje z trenerami NLP ćwiczenia, które pozwolą im usłyszeć skutecznie motywującą wewnętrzną muzykę. Na znak trudności lub wyzwania każe im słyszeć we- wnętrzny, intensywny, głęboki i potężny śmiech1. Takie rzeczy powodują, że nasze doświadczenie staje się wyraźniejsze, żyw- sze, dając nam poczucie podniecenia i oczekiwania na wykony- wane przez nas czynności. Nie możesz oczekiwać, że życie będzie na zewnątrz przypo- minać spektakl, gdy nie jest tak wewnątrz. Gdybyś właśnie za- mierzał wyjść na scenę i przemówić lub przedstawić prezentację, być może warto, byś słyszał w umyśle świetną grupę rockan- drollową lub orkiestrę symfoniczną grającą jakąś inspirującą i podniosłą muzykę. Gdy będziesz się zbliżał do podium, muzyka będzie stawać się coraz głośniejsza i szybsza, dochodząc do cre- scendo2 w momencie, gdy wejdziesz na mównicę. Odczuwana przez Ciebie energia i wewnętrzne podekscytowanie automa- tycznie udzielą się grupie z powodu obrazów i dźwięków, któ- re powiększyłeś w umyśle. W ćwiczeniach 4. i 5. założyliśmy, że masz w swoim życiu coś, co jest na tyle pociągające, byś chciał wykonać pracę konieczną, by to osiągnąć. Ale co będzie, jeśli Twoja motywacja ma głównie 1 R. Bandler, Using Your Brain — for a Change, Real People Press, Moab 1985. Polskie wydanie: Umysł — jak z niego wreszcie skorzystać, Centrum Kreowania Liderów, brak daty wyd. 2 Crescendo (wym. kreszendo, wł. dosł. = wzrastając; skr. cresc.) — określenie wykonawcze oznaczające stopniowe wzmacnianie natężenia dźwięku — przyp. red. 84 N L P kierunek OD? W takim przypadku, aby to ćwiczenie zadziałało, trzeba po prostu zastąpić słowa „coś, co jest dla Ciebie pocią- gające” na „coś, czego zdecydowanie chciałbyś uniknąć”. Za- miast powiększać, ożywiać i przybliżać pozytywne konsekwencje, musisz powiększyć, ożywić i przybliżyć nieprzyjemne następ- stwa niewykonania tego zadania. Wiele osób tyle myśli o nie- przyjemnych skutkach, że zwleka wiele dni, tygodni, miesięcy czy lat, powoli zwiększając ich intensywność powodującą lęk i stres. Wiele osób musi doświadczyć zbyt dużo wewnętrznego bólu, by zmienić się lub zabrać do działania. Istnieje jednak alternatywa. Pomyśl o tym, czego chcesz uniknąć. Niech to się zacznie do Ciebie szybko przybliżać, rosnąć, robiąc się coraz bardziej kolorowe i realne, a wraz z tym niech się pojawią żą- dania i złowieszczy śmiech. Jeśli jesteś osobą o motywacji OD, doświadczenie czegoś takiego zmotywuje Cię do natychmia- stowego podjęcia działań, oszczędzając być może miesiące lub lata ciągłego stresu. To właśnie w NLP nazywa się wykorzy- staniem istniejącej strategii motywacyjnej. Niektórzy z bardzo znanych mówców i trenerów motywacyjnych stworzyli wokół tej metody całe systemy motywacyjne. Jest to jedna metoda, a w NLP wierzymy, że jedna opcja jest lepsza niż żadna, a im więcej opcji, tym lepiej. Stosowanie strategii motywacyjnych do poprawy własnego zdrowia Wielu uczniów NLP stara się zastosować swoje strategie motywa- cyjne OD i DO w obszarze ćwiczeń fizycznych i diety. Większość osób myśli o swoim życiu jako o ciągłym procesie odchudzania, co jest równoznaczne z motywacją OD. Oczywiście niektórzy osią- gną lepsze wyniki, myśląc o tym jak o kierowaniu się DO zdo- bycia dobrej kondycji i zdrowia. Pamiętaj, że każdy kierunek M O T Y W O W A N I E 85 motywacji zadziała, jeśli tylko w Twojej głowie będą skuteczne i zachęcające myśli. Oczywisty kierunek motywacji DO Demi Moore dotyczył powrotu do kondycji po ciąży i zdobyciu war- tej milion dolarów roli w filmie. Są matki, które chcą zachować dobrą kondycję po to, by być wzorem zdrowego trybu życia dla swych dzieci. Niezapominanie o ważnych i pociągających war- tościach ma duże znaczenie. Od Ciebie zależy, jakie wartości wybierzesz. Wielu zapracowanych biznesmenów wciąż próbuje znaleźć czas, by zająć się swym zdrowiem, jednak często staje się to priorytetem dopiero po zawale serca. Wtedy ich wewnętrzne wyobrażenia i obawy o to, czy będą zdolni do pracy, po stronie OD oraz obrazy utraconego zdrowia po stronie DO stają się na tyle przybliżone i wyraziste, by zmienić priorytety zawodowe. Oczywiście można było uniknąć tych długich, przerażających i drogich podróży do gabinetu lekarskiego lub ostro oświetlo- nych, antyseptycznych sal OIM. Wystarczyło wcześniej zmienić submodalności tych wewnętrznych reprezentacji, zwiększając wagę zdrowia, rodziny lub możliwości kontynuowania pracy. Pamiętaj, by wykorzystać strategię motywacyjną OD, aby roz- począć przysuwanie się DO tego, co chcesz. Wiele osób nie potrafi stworzyć wystarczająco atrakcyjnych obrazów zdrowia, dobrej kondycji i dobrego samopoczucia, aby uczynić je głównym punktem zajęć. Pamiętaj, że skuteczna stra- tegia motywacyjna wymaga pozytywnego i wspaniałego wyobra- żenia, aby zadanie to zostało wykonane. Wiele osób ma kłopoty ze zmuszeniem się do ćwiczeń — prawie zawsze wyobrażają sobie samych siebie dyszących w środku czegoś, co przypomina niekończący się ciąg ćwiczeń. Pozostało jeszcze tylko kilka minut, a wydaje się, jakby to była cała wieczność. Ich wewnętrzny dialog często jest bardzo samokrytyczny lub mówi o bezsensow- ności nawet podejmowania próby osiągnięcia dobrej kondycji. Trudno się dziwić, że takie osoby mają problemy ze zmobilizowa- niem się do ćwiczeń. Porównajmy to z wewnętrznym światem umotywowanego sportowca. Nawet podczas ćwiczeń koncentruje 86 N L P się na tym, jak dobrze będzie wyglądać i czuć się po ich skoń- czeniu. Każdy przyrząd przybliża go o jeden namacalny krok do ukończenia obrazu i dobrego samopoczucia. Wewnętrzny głos pomaga w skoncentrowaniu się na poprawnym wykonaniu dane- go ćwiczenia, aby jak najlepiej wykorzystać spędzony czas. Czyżby to był niemożliwy do spełnienia sen? Pamiętaj, że w NLP, jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić — każdy może się tego nauczyć. Poznamy teraz kolejną technikę NLP: sposób na lepszą strategię motywacyjną w kierunku DO. ĆWICZENIE 6. GENERATOR NOWEGO ZACHOWANIA 1. Przygotowanie. Znajdź ciche i spokojne miejsce. Nie musisz zamykać oczu. Po prostu usiądź wygodnie i rozpocznij od spoj- rzenia w prawo. Wyobraź sobie, że patrzysz na kogoś, kto wy- gląda dokładnie tak jak Ty i jest w pobliżu. To właśnie ten „drugi Ty” będzie się uczył w tym ćwiczeniu, a Ty będziesz pełnił rolę obserwatora. Dopiero gdy będziesz już całkowicie usatysfakcjono- wany procesem, nowe umiejętności zostaną zintegrowane z Tobą w jedną całość. Aby to zagwarantować, możesz nawet wyobrazić siebie zamkniętego w sferze z pleksi, abyś był prawdziwie oddzie- lony i oderwany od ćwiczeń, które będą wykonywane z „drugim Tobą”. 2. Wybierz zadanie. Teraz pomyśl o czymś, do czego chciałbyś się zmobilizować. Wybierz coś bardzo prostego. Niech to będzie na przykład umycie zlewu, wyprowadzenie salda w książeczce czeko- wej lub wczesne wstawanie. Coś, czego nie lubisz robić, ale bardzo chciałbyś mieć to za sobą z powodu korzyści, które dzięki temu osiągniesz. 3. Zobacz korzyści. Obserwuj „drugiego siebie” i zobacz, jak to będzie wyglądać, gdy zadanie zostanie wykonane, włączając w to pozytywne konsekwencje jego wykonania, tak te bezpośrednie i natychmiastowe, jak przyszłe. 4. Wykonanie zadania. Teraz patrz, jak „drugi Ty” z łatwością wy- konuje zadanie. W trakcie tej czynności „drugi Ty” stale patrzy na obraz ukończonego zadania i czuje zadowolenie. Zauważ, że we- wnętrzny głos „drugiego Ciebie” kusi i zachęca, przypominając M O T Y W O W A N I E 87 o przyszłych nagrodach oraz o tym, jak dużo zostało już osiągnięte w realizacji celu. Na koniec przyjrzyj się, jak „drugi Ty” cieszy się z wykonania zadania i z nagrody. 5. Ocena i dostosowanie. Jeśli to, co widziałeś, nie było całkowicie zachwycające, pozwól, by Twoją wewnętrzną wizję zakryła mgła, podczas gdy mądrość podświadomości dokona odpowiednich po- prawek lub zmian. Kiedy mgła opadnie, ujrzysz poprawki, a ich sposób wykonania sprawi Ci przyjemność i będzie zadowalający. Czy chciałbyś być tym „drugim Tobą”, który właśnie użył nowej strategii motywacyjnej? Czy jesteś usatysfakcjonowany tym, że ten „drugi Ty” opanował tę nową umiejętność? Niech ten „drugi Ty” wykona ponownie cały proces z innym zadaniem, aby zade- monstrować go ku Twojej satysfakcji. 6. Scalenie. Gdy będziesz już w pełni usatysfakcjonowany, po- zwól, by pleksiglasowy bąbel opadł, i wciągnij w siebie tego „dru- giego Ciebie”, który nauczył się nowych sztuczek. Niektórzy lu- dzie faktycznie wyciągają ramiona i wyobrażają sobie wciąganie drugiego siebie do środka. Czasami zdarza się niektórym osobom odczuwać w tym momencie mrowienie lub uwolnienie energii. 7. Planowanie. Teraz przez chwilę zastanów się, kiedy następ- nym razem będziesz musiał wykonać zadanie, do którego ukoń- czenia właśnie się zmobilizowałeś. Czego się dowiedziałeś Masz już lepsze wyczucie tego, jak stosować techniki NLP do wzmocnienia motywacji własnej i innych. W tym rozdziale do- wiedziałeś się, jak: • Określić kierunek motywacji — OD lub DO. • Ustalić kierunek motywacji innych osób i używać tej wie- dzy w celu polepszenia ich produktywności. • Odkryć swoje ważne wartości oraz to, w jaki sposób wpły- wają na motywację. 88 N L P • Umiejętnie wypowiadać polecenia z motywacją OD lub DO w celu uzyskiwania jak najlepszych rezultatów w pracy z innymi. • Stosować submodalności w myśleniu, aby zmieniać i zwięk- szać motywację. • Nauczyć się zwiększać motywację w kierunku DO. O motywacji i NLP moglibyśmy napisać oddzielną książkę. Każdy rozdział byłby wypełniony niesamowitymi wyzwaniami i historiami o wybitnych osiągnięciach. Jeśli czytanie o moty- wacji i osiągnięciach innych zmobilizowało Cię do zastosowa- nia zdobytej w tym rozdziale wiedzy w celu stworzenia własnej historii o sukcesie motywacyjnym, to my już go odnieśliśmy. Jeśli zaś czytasz te informacje z zainteresowaniem, podekscy- towaniem, a nawet zdumieniem, ale nie wypróbowałeś jeszcze żadnego z ćwiczeń, to nawet nie dotknąłeś potencjału NLP. NLP to niezwykły zestaw pomysłów i wglądu w ludzkie myśle- nie, uczucia, zachowanie i zmianę, a to ledwie wierzchołek góry lodowej. NLP dotyczy doznawania ludzkiej doskonałości — wkraczania w nowe światy, nowe możliwości i nowe moty- wacje. Ten rozdział przygotował scenę rozpoczynającej się dla Ciebie przygody osiągania sukcesów, która będzie odsłaniana w kolejnych fragmentach podręcznika. Techniki NLP działają tylko wtedy, gdy je sam zastosujesz. Wykonaj ćwiczenia z tego rozdziału, a będziesz gotów na następny etap przygody: odkry- cie swojej drogi życiowej i podążanie nią.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP. Nowa technika osiągania sukcesów
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: