Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 003508 21549907 na godz. na dobę w sumie
NLP dla menedżera - książka
NLP dla menedżera - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1732-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Sukces poprzez zmianę
Tym, co czyni menedżera efektywnym, jest zrozumienie i zastosowanie narzędzi takich jak NLP. Ta książka daje przewagę konkurencyjną, której większość osób poszukuje przez całe życie.
Paul L'Estrange,
Global Business Development, Vertical Inc.

Kto NLP wojuje... jest skazany na sukces

Programowanie neurolingwistyczne to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy. Możliwości zastosowania NLP są nieograniczone, a każdy kolejny praktyk przyczynia się do wzbogacenia tego zbioru zasad, modeli i narzędzi do nauki, komunikacji i zmiany, poszerzając pole oddziaływania NLP na coraz to nowe dziedziny.

Niniejsza książka stanowi wszechstronną i wyczerpującą prezentację zasad, modeli i technik NLP -- swoiste podsumowanie ponad pięćdziesięciu lat aktywnego stosowania tej wiedzy w praktyce biznesowej. Docenisz ją bez względu na to, czy stawiasz dopiero pierwsze kroki w świecie programowania neurolingwistycznego, czy też szukasz źródła odniesienia dla posiadanej już wiedzy. Ten praktyczny przewodnik stworzony przez grupę wysoko wykwalifikowanych konsultantów NLP zawiera przede wszystkim sprawdzone wskazówki, jak wywierać większy wpływ w świecie biznesu, zostawić swój trwały ślad i osiągać ponadprzeciętne rezultaty.


Dziesięć zasad NLP:
1. Poszukuj nowych sposobów myślenia i działania.
2. Informacja zwrotna motywuje do działania, porażka osłabia energię.
3. Elastyczność to klucz do wywierania wpływu i kontroli.
4. Napotkany opór wskazuje na brak dobrych relacji z innymi ludźmi.
5. Istnieje spora różnica między intencjami a zachowaniem.
6. Masz wszystko, co konieczne do zmiany.
7. Jeśli inny człowiek potrafi, Ty też potrafisz.
8. Prawdziwe znaczenie komunikatu odczytasz z reakcji odbiorcy.
9. Wyobrażenia mogą się stać rzeczywistością.
10. Kontroluj swój umysł i ponoś odpowiedzialność za swoje działania.

Chcesz wiedzieć nieco więcej o praktyce NLP w pracy menedżera?

Przeczytaj poniższe artykuły, pochodzące ze strony internetowej firmy Davida Moldena:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NLP dla menedżera Autor: David Molden T³umaczenie: Aleksandra Podsiadlik ISBN: 978-83-246-1732-6 Tytu³ orygina³u: NLP Business Masterclass: Driving Peak Performance with NLP – 2 edition Format: 158x235, stron: 360 Sukces poprzez zmianê • Zwiêkszaj swoj¹ efektywnoœæ we wszystkim, czym siê zajmujesz. • Stosuj zasady myœlenia i zachowania pomagaj¹ce rozwijaæ Twoje umiejêtnoœci. • Poznaj narzêdzia, metody i umiejêtnoœci konieczne do przeprowadzania zmian. Tym, co czyni mened¿era efektywnym, jest zrozumienie i zastosowanie narzêdzi takich jak NLP. Ta ksi¹¿ka daje przewagê konkurencyjn¹, której wiêkszoœæ osób poszukuje przez ca³e ¿ycie. Paul L’Estrange, Global Business Development, Vertical Inc. Kto NLP wojuje… jest skazany na sukces Programowanie neurolingwistyczne to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê dziedzin wiedzy. Mo¿liwoœci zastosowania NLP s¹ nieograniczone, a ka¿dy kolejny praktyk przyczynia siê do wzbogacenia tego zbioru zasad, modeli i narzêdzi do nauki, komunikacji i zmiany, poszerzaj¹c pole oddzia³ywania NLP na coraz to nowe dziedziny. Niniejsza ksi¹¿ka stanowi wszechstronn¹ i wyczerpuj¹c¹ prezentacjê zasad, modeli i technik NLP — swoiste podsumowanie ponad piêædziesiêciu lat aktywnego stosowania tej wiedzy w praktyce biznesowej. Docenisz j¹ bez wzglêdu na to, czy stawiasz dopiero pierwsze kroki w œwiecie programowania neurolingwistycznego, czy te¿ szukasz Ÿród³a odniesienia dla posiadanej ju¿ wiedzy. Ten praktyczny przewodnik stworzony przez grupê wysoko wykwalifikowanych konsultantów NLP zawiera przede wszystkim sprawdzone wskazówki, jak wywieraæ wiêkszy wp³yw w œwiecie biznesu, zostawiæ swój trwa³y œlad i osi¹gaæ ponadprzeciêtne rezultaty. Dziesiêæ zasad NLP: 1. Poszukuj nowych sposobów myœlenia i dzia³ania. 2. Informacja zwrotna motywuje do dzia³ania, pora¿ka os³abia energiê. 3. Elastycznoœæ to klucz do wywierania wp³ywu i kontroli. 4. Napotkany opór wskazuje na brak dobrych relacji z innymi ludŸmi. 5. Istnieje spora ró¿nica miêdzy intencjami a zachowaniem. 6. Masz wszystko, co konieczne do zmiany. 7. Jeœli inny cz³owiek potrafi, Ty te¿ potrafisz. 8. Prawdziwe znaczenie komunikatu odczytasz z reakcji odbiorcy. 9. Wyobra¿enia mog¹ siê staæ rzeczywistoœci¹. 10. Kontroluj swój umys³ i ponoœ odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³ania. Spis treści O autorze Podziękowania Wstęp Część I Zasady NLP: podstawy sukcesu 1 Bagna i aligatory 2 Ciężar gatunkowy opinii 3 Kozły ofiarne pilnie poszukiwane Część II Wzorce NLP: świadomość różnicy Wstęp 4 Mapy rzeczywistości 5 Stan umysłu 6 Kontakt 7 Kanały komunikacyjne 8 Język, który zmienia rzeczywistość 9 Metaprogramy 10 Model poziomów logicznych 11 Kodowanie czasu 12 Tygrys w ogrodzie róż Część III Tworzenie zmiany: praktyczne zastosowanie NLP Wstęp 13 Jak wyznaczać ważne cele 14 Przeramowanie — tworzenie nowych perspektyw 15 Ramy informacji dla zebrań 16 Kotwiczenie: dotarcie do wszystkich zasobów, których potrzebujesz 5 7 9 13 25 35 45 49 67 81 95 109 127 147 163 173 181 183 193 199 209 4 NLP dla menedżera 17 Wizualizacja konkurencji 18 Percepcja a rzeczywistość 19 Coaching prelegenta 20 Koło ryzyka 21 Strategia siedmiu kroków 22 Realizacja celów 23 Zaufanie w zespołach wirtualnych 24 Zarządzanie czasem i zastosowanie techniki Orange Circle Thinking Część IV Modelowanie doskonałości: jak rozwinąć umiejętności, których Ci potrzeba Wstęp 25 Metoda i technika modelowania 26 Strategia kreatywności Walta Disneya 27 Przykład modelowania: sztuka obsługi klienta 28 Przykład modelowania: modelowanie doskonałości w doradztwie podatkowym 29 Uwolnij się od nawyku — raz na zawsze! Słowniczek Dane kontaktowe autorów Skorowidz 219 225 231 237 245 255 265 277 291 293 303 309 319 329 335 347 349 21 Strategia siedmiu kroków Bob Janes Interesy nie szły dobrze; większość osób z zewnątrz uważała, że firma tonie. Jednak według pracowników wszystko było w porządku. To prawda, że na rynku nastąpiło chwilowe zachwianie równowagi — ale takie wahania miały także miejsce w przeszłości i sytuacja zawsze wracała do normy po roku lub dwóch. „To cecha naszej branży — zawsze tak było, od kiedy tylko rozpoczęliśmy działalność” — mówili ludzie. Prawda była taka, że należało postawić tę firmę na nogi, pchnąć ją w dobrym kierunku, wyznaczyć nowe cele i — przede wszystkim — sprawić, by znowu zaczęła przynosić zyski. W ciągu dwóch lat udało nam się zrealizować skomplikowany program zmian, w któ- rym wiele elementów było wzajemnie od siebie zależnych. Ten rozdział opowiada wła- śnie o tym, zajmując się jedną z najważniejszych kwestii — tworzeniem i realizacją wspól- nej strategii biznesowej. „Strategię” należy zdefiniować jako wspólne dla wszystkich pracowników rozumienie kierunku, w którym podą- ża organizacja; określenie tego, co ważne w jej dzia- łalności, a także tego, w jaki sposób należy zainwe- stować energię i zasoby. W przypadku omawianej tu organizacji, tradycyjnie członkowie kierownictwa wyższego szczebla i zespół planistów wspólnie przygotowywali strategię bizne- sową dla swojej firmy. Następnie, dokument ten dru- kowano i w dużych, szarych segregatorach różnymi kanałami rozsyłano do wszystkich działów w firmie. Jednak nic się nie zmieniało. Ludzie zapamiętywali niektóre z fraz na miesiąc lub dwa — a jeśli układ graficzny był ciekawy, może nawet nieco dłużej — lecz nie miało to żadnego wpływu na ich pracę. „»Strategię« należy zdefiniować jako wspólne dla wszystkich pracowników rozumienie kierunku, w którym podąża organizacja; określenie tego, co ważne w jej działalności, a także tego, w jaki sposób należy zainwestować energię i zasoby”. 246 NLP dla menedżera Nasze pierwsze zadanie polegało na zwiększeniu efektywności zespołu zarządzającego poprzez zmniejszenie ilości jego członków — z 21 do 5 lub 6 osób — i jasne wyznacze- nie obowiązków dla każdego z nich. Na przykład, do tej pory dyrektor odpowiedzialny za produkcję wzywał na każde zebranie dyrektora każdego z sześciu zakładów produk- cyjnych, wchodzących w skład firmy. Kiedy już nowy zespół zaczął działać, skupiliśmy się na tworzeniu bardziej pragmatycznej strategii działania. Podęliśmy decyzję, by spotykać się w siedzibie firmy. Chciałem w ten sposób zakotwi- czyć tam nowy sposób postępowania, który zamierzaliśmy wprowadzić. Pragnąłem także pokazać pracownikom organizacji, że dzieje się coś nowego. Zdawaliśmy sobie sprawę, że, decydując się na spotkania w siedzibie firmy, ryzykujemy, iż w czasie lunchu czy przerw na kawę, uczestników mogą pochłonąć wewnętrzne sprawy firmy. Dlatego podjęliśmy odpowiednie kroki, dokonując poważnego przeramowania już na samym początku. Dopasowaliśmy się do grupy i objęliśmy przywództwo, dzięki czemu udało nam się przekonać członków zespołu do podjęcia zobowiązania o stuprocentowej obecności przez cały czas trwania prac nad rozwojem projektu. Spotykaliśmy się w sali konferencyjnej, znajdującej się pośród innych pokojów biurowych. Przygotowaliśmy salę tak, by stworzyć optymalne warunki umożliwiające koncentrację, pełne zaangażowanie i kreatywną pracę członków zespołu. Schemat przedstawiający „strategiczną wizję” (rysunek 21.1) został powiększony tak, że zajmował całą ścianę na- przeciwko drzwi. Był to główny instrument, służący przygotowaniu nowej strategii. By móc odczytać słowa zapisane na górze, ludzie musieli unieść głowy. W ten sposób byli cały czas zachęcani do kreatywnego myślenia. Usunęliśmy krzesła i stoły, by nie zakłócać przepływu energii, a także by zniechęcić uczestników do przynoszenia ze sobą laptopów. Jak ma się to do normalnych zebrań z prezentacjami w PowerPoincie, tradycyjnym wyglądem sali narad itp.? Uwagi: By przygotować schemat w takich rozmiarach, został on zeskanoway i po- większony. Następnie wydrukowaliśmy poszczególne fragmenty na kartkach formatu A4 i powiększyliśmy je na kserokopiarce do formatu A3. Zostały one połączone za pomocą przeźroczystej taśmy. Już wcześniej przygotowaliśmy zespół na nowe metody pracy, jednak kiedy ludzie weszli do sali, wydawali się onieśmieleni. Udało nam się zastąpić znane, wygodne otoczenie nowym, które zachęcało do kreatywności, wciąż jednak znajdowaliśmy się w siedzibie firmy. Łatwiej byłoby nam pracować gdzieś poza tym budynkiem, może w hotelu, lecz w takim przypadku przeniesienie nowych doświadczeń na grunt firmy byłoby dla ze- społu znacznie trudniejsze. Kiedy wszyscy zebrali się w sali, opowiedzieliśmy dokładnie o tym, co zamierzaliśmy zrealizować. Pomogło to członkom zespołu przygotować się psychicznie do pracy. 21 „ Strategia siedmiu kroków 247 Rysunek 21.1. Strategiczna wizja 248 NLP dla menedżera Używaliśmy wyrażeń, takich jak: „To, co będziecie państwo robić, to zapisanie…”. Pozwoliło im to wyobrazić sobie, jak wykonują kolejne zadania, co znacznie ułatwiło nam dalszą pracę. Po przedstawieniu naszych planów zrobiliśmy przerwę. Daliśmy ludziom czas, aby oswoili się z myślą o pracy, jaką mają wykonać, a także by powrócili na chwilę do swo- jego zwyczajnego otoczenia. Chcieliśmy, żeby kolejne pytania pojawiały się w ich gło- wach, kiedy szli znanym sobie korytarzem do automatu z kawą. Przeramowanie, którego dokonaliśmy na początku, przyniosło zamierzony efekt — nikt nie został wciągnięty przez wir codziennych spraw, nikt nie zagubił się w gąszczu telefonów, e-maili i wia- domości — i wszyscy wrócili z przerwy punktualnie. Osobiście zadbałem, aby także dyrektor zarządzający zjawił się bez spóźnienia. Po przerwie zaczęła się prawdziwa praca. Przesunęliśmy na środek jeden z bocznych stołów, na którym znajdowało się mnóstwo samoprzylepnych karteczek na notatki, ołówków i długopisów, i przeszliśmy do pierwszego etapu. Poprosiliśmy zespół o za- notowanie swoich uwag i o przyklejenie ich do schematu. Podkreśliliśmy, że nie była to wersja ostateczna, że zawsze mogli wprowadzić korekty, zapisać nowe uwagi lub sko- mentować notatki innych. Nasza rola jako moderatorów polegała na stworzeniu forum do dyskusji. Chcieliśmy także sprawić, by zespół wziął wspólną odpowiedzialność za jej wynik. Staraliśmy się, aby wszyscy zaangażowali się w pracę i żeby ich pomysły zostały zapisane na schemacie. Ważne było, by zespół wiedział, że na tym etapie nie ma żadnych ograniczeń czasowych i każdy zdąży zapisać swoje uwagi. Może się oczywiście zdarzyć, że moderatorzy nie będą mieć tak wiele czasu — w takim wypadku należy wprowadzić pewne ograniczenia. Jeden ze sposobów, w jaki można tego dokonać, to podzielenie zespołu na mniejsze grupy i poproszenie ich o zastanowienie się nad poszczególnymi zagadnieniami. Można też przeznaczyć określoną ilość czasu na burzę mózgów w danej kwestii. Krok 1. Udziałowcy 21 „ Strategia siedmiu kroków 249 „Kiedy myślimy o udziałowcach, powinniśmy uwzględnić nie tylko firmę-matkę i klientów”. Udziałowcy to ludzie, którzy są ważni dla firmy i którzy odnoszą korzyści z jej sukce- sów. Kiedy myślimy o udziałowcach, powinniśmy uwzględnić nie tylko firmę-matkę i klientów. Są to dość oczywiste skojarzenia. Obrazki na schemacie zapraszają do rozwijania dalszych przemyśleń związanych z tym pojęciem. W przypad- ku naszej firmy okazało się na przykład, że jednym z najważniejszych udziałowców była społeczność miejscowości, w której ulokowano jedną z fabryk — mnóstwo pracowników pocho- dziło właśnie stamtąd. Krok 2. Badania i prognozy Na tym etapie zastosowaliśmy tradycyjny proces weryfikacji strategii. Zespół wykorzy- stał swoją wiedzę i doświadczenie, by przewidzieć przyszłe trendy. Ważne było, by członkowie zespołu myśleli „dużymi obrazami” i by nie uwikłali się w szczegóły. Istnie- jące wątpliwości zostały zapisane, a ich rozpatrzenie odłożono na później. Poprosiliśmy zespół o uwzględnienie innych aspektów działania organizacji: politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, ekologicznych i prawnych (PESTEL1). Przeanalizowaliśmy każdą z tych kwestii osobno, co pozwoliło nam je lepiej zrozumieć — te z nich, które łączyły się ze sobą, zostały zapisane na dwóch karteczkach i połą- czone odnośnikiem. Krok 3. Misja i wizja Na tym etapie zespół mógł skoncentrować się na esencji działalności biznesowej — na tym, do czego dąży organizacja. Tak jak wcześniej, byliśmy zainteresowani pomysłami i skojarzeniami, a nie szczegółami opisanymi fachowym językiem. Przez „wizję” rozumiemy konkretny opis tego, jak działalność firmy będzie wyglądać w przyszłości — co ludzie zobaczą, usłyszą i co będą robić, kiedy wizja zostanie już zrealizowana. Takie opisy są efektywnym narzędziem, pozwalającym przełożyć żargon menedżerów na konkretne obrazy. Pomagają też one w wyznaczaniu rzeczywistych 1 Skrót pochodzi od angielskich słów: political, economic, social, technological, environmental i legal — przyp. tłum. 250 NLP dla menedżera celów i unikaniu tworzenia sloganów mówiących o „byciu liderem na ryn- ku”. Skierowanie myśli w kierunku przyszłości na tyle odległej, że nie ma zbyt wielkiego związku z teraźniej- szością, pozwala ludziom dostrzec nowe możliwości, których, pochło- nięci dniem dzisiejszym, mogliby nie zauważyć. Pojęcie „misji” pojawia się później. Jest to swoisty „transparent”, który ma przekazać esencję wizji. Bardzo ważne jest, by nadać „misji” znaczenie w oczach ludzi i by unikać wyrażeń, takich jak „pierwszy” lub „najlepszy”. Na schemacie znajduje się punkt mówiący: „Współdziałanie udziałowców”. Punkt ten przypomina o tym, że omawiany pierwszy projekt znajduje się w stanie surowym i że zostanie on jeszcze przedyskutowany i zmodyfikowany przez różnych udziałowców. Uwagi: Opis oparty na dowodach pochodzących od zmysłów — lub, jak wolę go nazy- wać, informacja, którą można obserwować i weryfikować za pomocą zmysłów — po- wstanie, gdy postawimy następujące pytanie: Co zobaczyłby lub usłyszałby Marsjanin, gdyby w przyszłości odwiedził organizację? Tego typu pytania są dość trudne, jednak osadzają wizję w konkretnych realiach i nie pozwalają na zabawę w pobożne życzenia. Krok 4. Główne wartości i zasady 21 „ Strategia siedmiu kroków 251 Zadaliśmy zespołowi następujące pytania: „Co jest ważne w naszej branży?”, „Co jest naszym motorem?”, „Co nagradzamy?”. Kluczowe na tym etapie jest upewnienie się, że odpowiedzi na te pytania nie wykluczają się wzajemnie. Na przykład, jeżeli ważna jest obsługa klienta, czy ta wartość pozostaje w zgodzie z wizją mówiącą o obrotach na wielką skalę; inny przykład: czy bycie liderem pod względem kosztów nie kłóci się z utrzymaniem wszystkich istniejących fabryk? „Wartości firmy muszą być zgodne z wartościami, na podstawie których podejmuje się codzienne decyzje biznesowe”. Niektóre wartości organizacji mają reperkusje moralne. Zespół miał problemy z pogo- dzeniem wartości „cenimy naszych pracowników” z planowanym cięciem kosztów i przeniesieniem fabryk za granicę. Spędziliśmy wiele czasu, rozmawiając o tym, jak zrekompensować lu- dziom utratę pracy. Wartości firmy muszą być zgodne z wartościami, na podstawie których podejmuje się codzienne decyzje biznesowe. Rzadko zdarza się, by strategie były urze- czywistniane wyłącznie przez kierownictwo — z reguły ich realizacja zależy od wy- ników wielu decyzji, które zapadają na różnych szczeblach w całej organizacji. Decyzje te — dotyczące kwestii typu: wybór dostawcy, projekt produktu, awanse pracowników — są podejmowane w oparciu o wartości, które stosuje się na co dzień w firmie. Brak zgody szybko staje się widoczny i może łatwo podważyć szacunek, jakim pracownicy darzą wartości firmy. Krok 5. Analiza SWOT Jest to analiza wewnętrznych mocnych i słabych punktów organizacji oraz jej zewnętrznych szans i zagrożeń. W po- czątkowej fazie pracy z menedżerami zamierzaliśmy się skupić na najważniejszych aspektach, które są widoczne od razu. Szczegółami planowaliśmy zająć się później. Analiza SWOT daje szansę zastosowania przeramowania. Pierwszy krytyczny moment w dyskusji nastąpił wtedy, gdy zespół zaczął rozmawiać o negatywach — słabych punktach i za- grożeniach. Nie chcieliśmy wprawdzie, by kwestie te były ignorowane, pragnęliśmy jednak uniknąć sytuacji, w której nasi dyskutanci koncentrują się na detalach i tracą szerszą perspektywę. By zrównoważyć metaprogramy „ku” i „od”, które są często stosowane w takich momentach, a jednocześnie, by zachęcić członków zespołu do poruszenia kwestii, o których rzadko normalnie mówiono, trzeba było dobrych umiejętności moderowania. 252 NLP dla menedżera Krok 6. Strategie Na tym etapie poprosiliśmy zespół o udzie- lenie odpowiedzi na pytanie: „Co musimy uczynić, by przejść od analizy SWOT do wizji?”. Ważne było, by nie zaplątać się w dyskusje na temat metod pracy i by od- powiedzi były w miarę proste. Na schemacie znalazło się miejsce jedynie na sześć punktów, a jeden z nich został już wcześniej zapełniony — była to „Zmiana zespołu zarządzającego”. Wyszliśmy tutaj z założenia, że był to główny punkt, od którego zależało przeprowadzenie zmiany. Poprosiliśmy członków zespołu, by zidentyfikowali najważniejsze obszary, które wy- magały wprowadzenia zmian, by urzeczywistnić wizję. Ważne było, by zachować szerszą perspektywę i by dyskusja nie dotyczyła konkretnych problemów, takich jak badania i rozwój, produkcja czy zasoby ludzkie. Na analizę ta- kich zagadnień przyjdzie czas później, po przygotowaniu strategii organizacji. Staraliśmy się przygotować zespół do tego etapu, wykorzystując rozmowy typu „wyobraź sobie, że…” w pracy z kierownictwem wyższego szczebla. Osoby te zostały poproszone o wyobrażenie sobie, że firma świętuje osiągnięcie najlepszych do tej pory wyników rocznych i mają one na tę okazję przygotować krótką prezentację. Prezentacja miała zawierać omówienie najważniejszych zrealizowanych zadań, najtrudniejszych zmian, które musiały zostać przeprowadzone, a także ich osobistego wkładu w sukces. Takie spojrzenie „z przyszłości” okazało się bardzo pomocne w skierowaniu uwagi ludzi nie na problemy, które musieli rozwiązać teraz, lecz na ogólne zagadnienia. Po przepro- wadzeniu tego ćwiczenia byliśmy w stanie zasugerować główny kierunek, w jakim zespół powinien pójść, tworząc kluczowe strategie organizacji. Oto kilka zasadniczych czynników, które należy wziąć pod uwagę na tym etapie: „ Zaproponowana strategia powinna łączyć teraźniejszość z przyszłością. „ Powinna zostać sformułowana w ogólnych kategoriach — zbyt szczegółowe strategie są nieefektywne. „ Ważne jest zachowanie elastyczności — świat ciągle się zmienia i nasza strategia powinna dotrzymać mu kroku. (Jestem gorącym zwolennikiem podejścia do strategii, jakie reprezentuje Henry Mintzberg).2 2 Henry Mintzberg, Crafting Strategy, „Harvard Business Review”, lipiec – sierpień 1987. Krok 7. Bariery i plany działania 21 „ Strategia siedmiu kroków 253 Krok ten łączy tak naprawdę dwa etapy. Bariery to czynniki, które stoją na przeszkodzie reali- zacji strategii. Poprosiliśmy zespół, by w tym momencie skupił się na tym, co naprawdę przeszkadza w realizacji celów organizacji. Sta- raliśmy się, by dyskusja nie zajęła zbyt wiele czasu — nie chcieliśmy, by ludzie w nieskoń- czoność debatowali nad możliwymi przeszko- dami. Pragnęliśmy raczej, by skoncentrowali się na przejściu od analizy SWOT do wizji, a jednocześnie, by pamiętali o najważniejszych problemach. Zespół był teraz przygotowany do stworzenia konkretnych planów działania. Miały one zostać dołączone do schematu, by nie rozpra- szać uwagi. Na koniec pogratulowaliśmy zespołowi świetnej roboty. Pochwaliliśmy ludzi za osią- gnięcia i podkreśliliśmy, że czeka ich jeszcze mnóstwo pracy. Byliśmy ciekawi ich opinii: czy sądzili, że uwagi wypisywane na schemacie kierowały ich w dobrą stronę? Czy ich zdaniem przeoczyliśmy jakieś naprawdę ważne zagadnienia? Następnie poprosiliśmy, by raz jeszcze spojrzeli na schemat i by postarali się zyskać całościowy obraz sytuacji. Na koniec zwróciliśmy się do dyrektora zarządzającego z prośbą, by ponownie wykonał każdy z 7 kroków i podsumował najważniejsze punkty. Miało to przypomnieć obec- nym o podjętych ustaleniach, a także ugruntować jego autorytet. Kolejne etapy Schemat został sfotografowany, opisany jako szkic i rozesłany do wszystkich członków zespołu. Każdy z uczestników zebrania został poproszony o to, by przeprowadzić swo- ich bezpośrednich podwładnych przez podobny proces, dopisując wyniki tych spotkań do głównego schematu. Zespół kierowniczy zebrał się znowu, by przedyskutować zmiany oraz ustalić ostateczną wersję. Następnie wydrukowaliśmy cały schemat i pozostawiliśmy go na ścianie w tej samej sali konferencyjnej na kolejne dwa lata. Stanowił on tło dla pracy zespołu kierowniczego i zespołu ds. zmian, który z nim współpracował. 254 NLP dla menedżera Rezultaty Była to niewielka, lecz bardzo istotna część programu zmian realizowanego w firmie. W ciągu dwóch lat kompletnie zmieniły się wyniki finansowe, wiele procesów bizne- sowych, a także kultura organizacji. Niewątpliwie, cały program okazał się sukcesem. Moim zdaniem, bardzo ważnym elementem tego procesu było zrozumienie przez wszystkich kluczowych strategii, które stworzyliśmy dzięki naszemu ćwiczeniu. Schemat został skopiowany z Maps and Stories for Practitioners: forging unified com- mitment from divergent perspectives Darrella Baileya i Suzanne Bailey, Bailey Associates, Vacaville 1992.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP dla menedżera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: