Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 003741 21343497 na godz. na dobę w sumie
Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami - ebook/pdf
Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 367
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8128-861-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą problematykę prowadzenia oferty publicznej (w tym IPO), zasad sporządzania i zatwierdzania prospektów emisyjnych oraz dopuszczania i wprowadzania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Tematyka publikacji skupia się wokół kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego w tym procesie, a także roli GPW i KDPW tworzących infrastrukturę rynku. Jest to również pierwsze monograficzne opracowanie, w którym omówiono przepisy rozporządzenia 1129/2017, które od 21.7.2019 r. będzie podstawową regulacją w zakresie ofert publicznych instrumentów finansowych, bezpośrednio stosowaną w Polsce. Poruszana problematyka została przedstawiona nie tylko z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego i prawa cywilnego, ale zawiera liczne uwagi praktyczne, sformułowane w oparciu o doświadczenie autorki w tym obszarze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych 1.1. Szczecin, dnia 5.5.2012 r. Do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Szczeciniea Wartość przedmiotu sporu: 2000 zł Powód: Andrzej Bronek PESEL: 64102101621 70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego 20 m. 3 Pozwany: Witold Kaczmarek 70-023 Szczecin, ul. Budziszyńska 7 m. 1 powoda o zwolnienie od kosztów sądowychb Wniosek W imieniu własnym wnoszę o: zwolnienie mnie od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie przeciwko Witoldowi Kaczmarkowi o zapłatę kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Uzasadnienie Zamierzam wytoczyć powództwo przeciwko Witoldowi Kaczmarkowi o zapłatę kwoty 2000 zł. Witold Kaczmarek zawarł ze mną 10.11.2011 r. umowę kupna-sprzedaży sztućców srebrnych. Zgodnie ustaliliśmy cenę owych sztućców na kwotę 2000 zł. Witold Kaczmarek w obecności świadka Jana Winieckiego odebrał ode mnie zakupione sztućce i solennie przyrzekł, że za- płaci za nie na drugi dzień. Pomimo licznych monitów ustnych oraz jednego monitu pisemnego Witold Kaczmarek na- leżnych mi pieniędzy nie zapłacił. Dowód: 1) oświadczenie świadka Jana Winieckiego; 2) list polecony powoda do Witolda Kaczmarka z 15.12.2011 r. wraz z dowodem nadania. Jestem wdowcem i mam na swoim utrzymaniu troje małoletnich dzieci w wieku 10, 12 i 16 lat. Jako trwale niezdolny do pracy utrzymuję się wyłącznie z renty inwalidzkiej w kwo- 3 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 1. cie 500 zł. Żadnego majątku nie posiadam. Pieniądze za sprzedane Witoldowi Kaczmarkowi sztućce chciałem przeznaczyć na zakup odzieży zimowej dla dzieci. Dowód: oświadczenie powoda o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzy- mania. W opisanych powyżej warunkach nie jestem w stanie bez uszczerbku dla utrzymania ko- niecznego dla siebie i rodziny ponieść kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Podstawę prawną wniosku w tym zakresie stanowi przepis art. 102 ust. 1 KSCU. W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony. Andrzej Bronek Załączniki: ¬ oświadczenie świadka Jana Winieckiego; ¬ list polecony z 15.12.2011 r. wraz z dowodem nadania; ¬ oświadczenie powoda o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach ¬ odpis pisma i załączników. utrzymania; Uwagi i objaśnienia a  Właściwość sądu. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy (art. 105 ust. 1 zd. 1 KSCU). W wypadku gdy strona nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu, w którym sprawa ma być wytoczona (lub już się toczy), może ona złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Wówczas tenże sąd rejonowy niezwłocznie przesyła wniosek sądowi właściwemu do prowadzenia sprawy (art. 105 ust. 2 KSCU). Co do właściwości rzeczowej sądu w grę wchodzą przepisy art. 16 i n. KPC. Właściwość miejscową zaś określają przepisy art. 27−46 KPC. b Forma i treść wniosku: 1) wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można zgłosić ustnie do protokołu w sądach wskazanych powyżej; 2) w razie składania wniosku w formie pisemnej powinien on odpowiadać warun- kom pisma procesowego określonym w art. 126, 1261 oraz 128 KPC; 3) podstawy do uzyskania zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych przez osobę fizyczną wskazuje przepis art. 102 ust. 1 KSCU; jeżeli wniosek o zwol- nienie od kosztów sądowych złożony jest ustnie do protokołu, wówczas oświadczenie, o którym mowa w art. 102 ust. 2 KSCU, może być złożone także do protokołu; 4 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 4) jeżeli wniosek składany jest przed wytoczeniem powództwa, należy w nim zwięźle przedstawić okoliczności uzasadniające roszczenie (żądanie pozwu), który ma zostać wniesiony; potrzeba ta wynika z uprawnienia sądu do odmó- wienia zwolnienia od kosztów w razie oczywistej bezzasadności powództwa (art. 109 ust. 2 KSCU); 5) gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno również za- wierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer Powszechnego Elektronicz- nego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego po- siadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowią- zany do jego posiadania (art. 126 § 2 pkt 2 i 3 KPC); zgodnie z art. 187 § 1 pkt 11 KPC konieczne jest także oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia (przepis dodano w art. 2 pkt 1 ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 1104, która weszła w życie 9.7.2018 r. Środki prawne, terminy Zażalenie. Na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 2 KPC). Zażalenie to wolne jest od opłat sądowych (art. 95 ust. 2 pkt 1 KSCU). Zgodnie z projektem UD 309 z 13.9.2018 r., po art. 3941 dodaje się art. 3941a KPC, zgodnie z którym zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego są- du, których przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cof- nięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie. Zgodnie z projektem UD 309 z 13.9.2018 r., zmianie ulega brzmienie art. 102 ust. 1 KPC, zgodnie z którym zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny bądź też ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Opłaty, koszty, zwolnienie od opłat Opłata. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest wolny od opłat sądo- wych (art. 3 ust. 1 KSCU), również od zażalenia na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych nie pobiera się opłat (art. 95 ust. 2 pkt 1 KSCU). Powyższy wniosek jest wnioskiem składanym przed wszczęciem postępowania, ale może on być złożony także w trakcie toczącego się postępowania, na każdym jego etapie. 1. 5 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 2.2. 2. Wniosek osoby prawnej o zwolnienie od kosztów sądowych Szczecin, dnia 1.6.2012 r. Do Sądu Okręgowego VIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie Wartość przedmiotu sporu: 180 000 zł Powódb: Omen Spółka z o.o., KRS: 0000027923 70-022 Szczecin, ul. Włościańska 3 reprezentowana przez członków zarządu: Andrzeja Kowalika i Wiesława Nowaka Pozwany: Jan Dąbek 70-038 Szczecin, ul. Boryny 25 powoda o zwolnienie od kosztów sądowycha Wniosek Powód – Omen Spółka z o.o. – wnosi o: zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie przeciwko Janowi Dąbkowi, właścicielowi hurtowni dziewiarskiej, o zapłatę kwoty 180 000 zł (słow- nie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Uzasadnienie Powód zamierza wytoczyć powództwo przeciwko Janowi Dąbkowi, właścicielowi hurtowni dziewiarskiej, o zapłatę kwoty 180 000 zł z tytułu należności za dostarczony pozwanemu towar. Dnia 5.2.2011 r. strony zawarły umowę, na mocy której powód miał dostarczać do hurtow- ni dziewiarskiej pozwanego swoje wyroby dziewiarskie, zgodnie z każdorazowym zamówie- niem. Płatność za dostarczony towar miała następować w każdym wypadku w ciągu dwóch tygo- dni od dnia wystawienia faktury przez powoda. Pozwany przez pierwszy okres trwania umowy regularnie wywiązywał się z obowiązku za- płaty, jednak od sierpnia 2011 r. zaprzestał płacenia, każdorazowo obiecując zapłatę po następnej dostawie towarów przez powoda. 6 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 2. W ten sposób w okresie sierpnia i września 2011 r. należność powoda narosła do kwoty 180 000 zł. Począwszy od 20 września, powód zaprzestał kontaktów handlowych z po- zwanym. Listem poleconym z 20.5.2011 r. powód wezwał pozwanego do uregulowania całej należno- ści wraz z odsetkami. Pozwany do dnia dzisiejszego w ogóle nie zareagował na wezwanie. Dowód: 1) uwierzytelniona kserokopia umowy z 5.2.2011 r.; 2) uwierzytelnione kserokopie ośmiu zamówień pozwanego; 3) uwierzytelniona kserokopia listu poleconego z 20.5.2011 r. wraz z dowodem nadania. Powodowa spółka została założona 5.1.2011 r. z kapitałem zakładowym wynoszącym 4000 zł. Dowód: wyciąg z rejestru spółek. Na skutek niewywiązywania się pozwanego z płatności wobec powoda powodowa spółka poniosła stratę, która doprowadziła do konieczności ograniczenia produkcji ze względu na brak środków na zakup surowców. Aktualny bilans spółki wykazuje straty. Dowód: 1) uwierzytelniony odpis bilansu za listopad 2011 r.; 2) uwierzytelniona kserokopia deklaracji podatkowej za listopad 2011 r. Do reprezentowania powodowej spółki upoważnionych jest dwóch członków jej Zarządu. Wniosek niniejszy znajduje oparcie w treści przepisu art. 103 KSCU i zasługuje na uwzględ- nienie. W imieniu zarządu: Andrzej Kowalik Wiesław Nowak nadania; Załączniki: ¬ uwierzytelniona kserokopia umowy z 5.2.2011 r.; ¬ uwierzytelnione kserokopie ośmiu zamówień pozwanego; ¬¬ ¬uwierzytelniona kserokopia listu poleconego z 20.5.2011 r. wraz z dowodem ¬ wyciąg z rejestru spółek; ¬ uwierzytelniony odpis bilansu za 2011 r.; ¬ uwierzytelniona kserokopia deklaracji podatkowej za 2012 r.; ¬ odpis wniosku i załączników. Uwagi i objaśnienia a Zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecz- nych środków na ich uiszczenie (art. 103 KSCU). 7 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 2. 8 Według art. 104 KSCU: 1) nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2176), a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania pu- blicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wo- lontariacie. 2) innym organizacjom społecznym (obecnie pozarządowym), których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, sporto- wą, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cy- wilnego. Co do formy i treści wniosku – zob. uwagi do wzoru Nr 1; zgodnie z art. 187 § 1 pkt 11 KPC konieczne jest również oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia [przepis dodano w art. 2 pkt 1 ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która weszła w życie 9.7.2018 r.]. b Organy, osoby uprawnione do działania w imieniu powoda. W myśl art. 67 § 1 w zw. z art. 64 § 11 KPC osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe mające zdolność sądową dokonują czynności proceso- wych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w ich imie- niu. Dotyczy to również jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawny- mi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W myśl art. 67 § 2 KPC za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej. W zakresie określonym odrębną usta- wą za Skarb Państwa czynności procesowe podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciel ustawowy i organ, o którym mowa w art. 67 KPC, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Z tego względu osoba prawna obowiązana jest do przedstawienia wyciągu z wła- ściwego rejestru sądowego (handlowego, stowarzyszeń, spółdzielni, przedsię- biorstw itd.). Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... Natomiast organizacje pozarządowe powinny złożyć odpis protokołu z posiedze- nia swojego organu uprawnionego do wyboru organu wykonawczego organizacji, np. zarządu (np. wyciąg z protokołu walnego zgromadzenia zawierający dane personalne członków zarządu). Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno również za- wierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewi- dencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpi- su we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posia- dania (art. 126 § 2 pkt 2 i 3 KPC). Środki prawne, terminy Zażalenie. Na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 2 KPC). Zgodnie z projektem UD 309 z 13.9.2018 r., po art. 3941 dodaje się art. 3941a KPC, zgodnie z którym zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie. Opłaty, koszty, zwolnienie od opłat Opłata. Zażalenie takie jest wolne od opłat sądowych (art. 95 ust. 2 pkt 1 KSCU). Powyższy wniosek jest wnioskiem składanym przed wszczęciem postępowania, ale może on być złożony także w trakcie toczącego się postępowania, na każdym etapie postępowania. 2. 9 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 3.3. 3. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego Poznań, dnia 13.5.2012 r. Do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Poznaniua Sygn. akt: I Co 326/12 Powód: Marian Wróblewski PESEL: 90102301522 Pozwana: Elżbieta Kaczmarek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego Wniosek W imieniu własnym wnoszę o: ustanowienie dla mnie pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego w sprawie przeciwko Elżbiecie Kaczmarek o zapłatę 11 000 zł. Uzasadnienie Postanowieniem z 29.4.2012 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zwolnił mnie w całości od pono- szenia kosztów sądowychb. Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z 29.4.2012 r. w sprawie I Co 326/12. Jak wykazałem, w powyższej sprawie nie posiadam środków materialnych na poniesienie kosztów sądowych, a tym bardziej na opłacenie honorarium pełnomocnika procesowego. Mam wykształcenie podstawowe, nigdy nie miałem żadnej sprawy w sądzie. Dlatego nie orientuję się nawet, jak należy sporządzić pozew przeciwko pozwanej Elżbiecie Kaczmarekc. Ponadto moja niezdolność do pracy może uniemożliwić mi stawienie się na rozprawę. Ze wzglę- du na zawiłość sprawy obawiam się również, że nie poradzę sobie z jej prowadzeniemc. Powyższe względy przemawiają za koniecznością ustanowienia dla mnie pełnomocnika pro- cesowegod. Marian Wróblewski 10 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 3. Uwagi i objaśnienia a Właściwość sądu. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego (adwo- kata lub radcy prawnego) należy zgłosić w sądzie, w którym sprawa ma być wy- toczona lub już się toczy. Jednak strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania, który prze- syła go niezwłocznie sądowi właściwemu (art. 117 § 4 KPC). b Osoba uprawniona. Do zgłoszenia uprawniona jest strona zwolniona przez sąd w całości lub w części od kosztów sądowych (art. 117 § 1 KPC). Zgodnie z art. 117 § 2 KPC osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoba fizyczna dołącza do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według ustalone- go wzoru. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołą- cza tylko jedno oświadczenie (art. 1171 § 1 KPC). Wniosek może również zgłosić strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (np. w sprawie o alimenty, o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane – art. 96 KSCU). Strona taka musi jednak wykazać oświadczenie przewidziane w art. 102 ust. 1 i 2 KSCU, że nie może bez uszczerbku dla utrzyma- nia swojego i rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawne- go. Oświadczenie przewidziane w art. 102 ust. 2 KSCU powinno być sporzą dzone według ustalonego wzoru. Wzór ten określa rozporządzenie Ministra Sprawiedli- wości z 31.1.2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwol- nienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 574). Jeżeli powyższe oświadczenie nie zawiera wystarczających danych, sto- suje się art. 130 KPC (wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku). c Przesłanki. Sam fakt zwolnienia od kosztów sądowych (przez sąd lub z mocy ustawy) nie jest wystarczający do ustanowienia pełnomocnika procesowego. Sąd bowiem uwzględni wniosek tylko wtedy, gdy udział pełnomocnika w sprawie uzna za potrzebny (art. 117 § 5 KPC). Dlatego wniosek należy odpowiednio umo- tywować, uzasadniając ową potrzebę np. zawiłością sprawy, zamieszkaniem poza siedzibą sądu, nieporadnością lub innymi ważnymi względami. Dotychczasowa praktyka sądowa stosuje liberalne podejście do powyższych wniosków. d Łączenie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego można połączyć z wnioskiem o zwolnienie od pono- 11 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... szenia kosztów sądowych. Ze względów praktycznych jest to nawet wskazane (część identycznej argumentacji – co do położenia materialnego strony czy wzglę- dów czasowych). Przebieg postępowania. Postępowanie dotyczące pełnomocników procesowych przebiega w dwóch etapach. W pierwszym sąd rozpoznaje wniosek, po czym usta- nawia pełnomocnika procesowego z urzędu. W drugim etapie – sąd zwraca się o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego do właściwej rady adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych. Te organy wyznaczają konkretnego adwokata lub radcę prawnego jako pełnomocnika pro- cesowego strony (art. 1173 § 1 i 2 KPC). Dopiero ustanowienie w powyższy spo- sób konkretnego adwokata lub radcy prawnego dla strony zwolnionej od kosztów sądowych jest równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa procesowego (art. 118 § 1 KPC). Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest obo- wiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcze- śniej. Z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może wnosić o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w procesie. Sąd, zwalniając adwokata lub rad- cę prawnego, zwraca się jednocześnie do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie innego adwokata lub radcy prawnego. Przepis art. 1173 § 2 KPC stosuje się odpowiednio. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa okrę- gowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę moż- liwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyzna- czy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę, co wynika wprost z art. 1173 § 3 KPC. Środki prawne, terminy Zażalenie. Na odmowę ustanowienia adwokata lub radcy prawnego przysługuje zażalenie do wyższej instancji (art. 394 § 1 pkt 2 KPC). Zgodnie z projektem UD 309 z 13.9.2018 r., po art. 3941 KPC dodaje się art. 3941a, zgodnie z którym zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie. Opłaty, koszty, zwolnienie od opłat Zwolnienie. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego jest wolny od opłat sądowych. Zwolnienie zażalenia. Strona zwolniona w całości od kosztów sądowych nie po- nosi opłat sądowych od takiego zażalenia. 3.3. 12 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem... 3. Natomiast strona zwolniona częściowo od ponoszenia kosztów sądowych ponosi opłaty od zażalenia w zależności od charakteru tego zwolnienia, np. strona zwol- niona wyłącznie od opłaty od pozwu ponosi opłatę od zażalenia w całości, strona zwolniona od kosztów sądowych w połowie ponosi połowę opłaty od zażalenia. Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty (art. 19 ust. 3 pkt 2 KSCU). Powyższy wniosek jest wnioskiem składanym przed wszczęciem postępowania, ale może on być złożony także w trakcie toczącego się postępowania, na każdym etapie postępowania. 13 Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: