Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 019149 20460703 na godz. na dobę w sumie
Nadzór bankowy w Polsce - ebook/pdf
Nadzór bankowy w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 252
Wydawca: edu-Libri Język publikacji: polski
ISBN: 9788365648068 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest wynikiem zainteresowań badawczych autora, obejmujących zagadnienia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Poruszana problematyka dotyczy aspektu organizacyjnego sprawowania nadzoru bankowego, którego efektywność i skuteczność można analizować z punktu widzenia zarządzania.


Obserwowane dążenie Unii Europejskiej oraz poszczególnych jej członków do podniesienia rangi i roli banku centralnego w pełnieniu funkcji nadzorczych uruchomiło szeroką polemikę teoretyków i praktyków polskiego sektora bankowego. Docelowo powinno to doprowadzić do wypracowania modelu organizacji nadzoru europejskiego. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, autor przedstawia możliwe przyszłe warianty organizacji nadzoru bankowego w Polsce, które antycypują możliwe kombinacje decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej i / lub unii bankowej.


W ramach pierwszego rozdziału przedstawiona została tematyka ryzyka bankowego. W rozdziale tym podjęto także analizę wieloaspektowego charakteru funkcji nadzoru bankowego oraz modelu jej organizacji, w tym modelu organizacji nadzoru bankowego w ramach nadzoru finansowego. W jej wyniku nastąpiło usystematyzowanie podziału modeli organizacji nadzoru bankowego w grupach nadzoru finansowego (sensu largo).

Rozdział drugi poświęcono badaniom rozwoju modeli organizacji i regulacji nadzoru bankowego w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich.

W trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza determinant mających wpływ na zmiany funkcji nadzoru bankowego. Wyniki wskazują na ich cztery główne grupy. Pierwsza – utworzona z determinant o charakterze politycznym. Druga – obejmuje determinanty o charakterze prawnym, W trzeciej znajdują się determinanty technologiczne, zaś w ostatniej – o charakterze ekonomicznym.

W ostatnim rozdziale zostały przedstawione konkluzje z badań oraz wyprowadzone wnioski. W ich wyniku został zaprojektowany model organizacji nadzoru bankowego, który mógłby zostać zaaplikowany w praktyce w Polsce. Model został przedstawiony w ujęciu wariantowym w celu zapewnienia jego uniwersalności, niezależnie od ostatecznych decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej lub unii bankowej. W nowym modelu uwzględniono aspekty społecznej użyteczności funkcji nadzoru bankowego, gdyż w ostateczności to właśnie klient banku stanowi jego wartość sui generis.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bogusław Bujak Nadzór bankowy w Polsce Dyskusja możliwych rozwiązań Publikacja przedstawia wariantową prognozę kształtu organizacyjnego polskiego nadzoru bankowego w zależności od stopnia zintegrowania polskiego systemu bankowego z systemem Unii Europejskiej. print pdf epub mobi Nadzór bankowy w Polsce Mojej Żonie Agnieszce Bogusław Bujak Nadzór bankowy w Polsce Dyskusja możliwych rozwiązań Kraków–Legionowo 2017 © edu-Libri s.c. 2017 Redakcja merytoryczna: Barbara Wardein Korekta: edu-Libri Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Zffoto/iStock Publikacja napisana na podstawie pracy doktorskiej Promotor pracy doktorskiej: dr. hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz prof. dr hab. Jerzy Nowakowski prof. dr hab. Andrzej Sopoćko Wydawnictwo edu-Libri ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków e-mail: edu-libri@edu-libri.pl Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. Łódź ul. Senatorska 31 ISBN druk 978-83-65648-05-1 ISBN e-book (PDF) 978-83-65648-06-8 ISBN e-book (epub) 978-83-65648-07-5 ISBN e-book (mobi) 978-83-65648-08-2 Spis treści Streszczenie ................................................................................................................ 7 Wstęp .......................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Kluczowe zagadnienia związane z nadzorem bankowym ................... 11 1.1. Ryzyko jako główny powód wprowadzenia nadzoru nad rynkiem bankowym ... 12 1.2. Nadzór a kontrola i inspekcja .......................................................................... 32 1.3. Modele organizacji .......................................................................................... 42 1.4. Modele nadzoru finansowego ........................................................................ 48 1.5. Wnioski ........................................................................................................... 55 Rozdział 2. Organizacja i funkcjonowanie nadzoru bankowego w Polsce na tle krajów europejskich ........................................................................................ 56 2.1. Geneza krajowego nadzoru bankowego .......................................................... 57 2.2. Konstytuowanie organizacji nadzoru bankowego w Polsce do roku 2006 ...... 60 2.3. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce po roku 2006 ............................... 83 2.4. Organizacja nadzoru bankowego w wybranych krajach europejskich ............ 87 2.4.1. Model organizacji nadzoru bankowego we Francji ............................... 87 2.4.2. Model organizacji nadzoru bankowego w Niemczech .......................... 95 2.4.3. Model organizacji nadzoru bankowego w Szwajcarii ........................... 103 2.4.4. Model organizacji nadzoru bankowego w Wielkiej Brytanii ................. 108 2.4.5. Model organizacji nadzoru bankowego na Węgrzech ........................... 114 2.5. Wnioski .......................................................................................................... 119 Rozdział 3. Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego – synteza badań ......................................................................................................... 121 3.1. Procesy globalizacyjne ................................................................................... 121 3.2. Deregulacja i liberalizacja rynków ................................................................. 127 3.3. Rozwój nowych technologii ........................................................................... 130 3.4. Zmiany struktury usług i produktów bankowych ............................................ 133 3.5. Utworzenie Unii Europejskiej i wprowadzenie waluty euro ............................ 141 3.6. Kryzys międzynarodowych rynków finansowych ........................................... 147 3.7. Integracja nadzoru bankowego na poziomie Unii Europejskiej ....................... 151 3.8. Wnioski ........................................................................................................... 161 Rozdział 4. Polski nadzór bankowy w zmieniającej się Unii Europejskiej ............. 163 4.1. Otoczenie nadzorcze ....................................................................................... 163 4.2. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce ........................................... 170 6 4.3. Dylematy nadzoru finansowego w Polsce ........................................................ 181 4.4. Zagadnienia do dalszych badań naukowych .................................................. 186 4.5. Wnioski ........................................................................................................... 187 Podsumowanie ........................................................................................................... 188 Spis rysunków ............................................................................................................ 190 Spis tabel .................................................................................................................... 192 Bibliografia ................................................................................................................ 193 Indeks ........................................................................................................................ 247 Spis treści Streszczenie Niniejsze opracowanie przedstawia możliwe przyszłe warianty organizacji nadzo- ru bankowego w Polsce, biorąc pod uwagę zbiór zidentyfikowanych determinant ekonomicznych, technologicznych, prawnych i politycznych. W wyniku przepro- wadzenia analizy literaturowej i usystematyzowania pojęć; ustalenia czynników wpływających na organizację nadzoru bankowego w ramach grup modeli nadzoru finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej; przeprowadzenia badań i analiz dotyczących przekształceń i rozwoju organizacji nadzoru bankowego w Polsce; przeprowadzenia badań dotyczących kierunków przemian organizacji nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy w powiązaniu z trendami roz- woju Unii Europejskiej oraz trendami integracji krajowych rynków finansowych; usystematyzowania i scharakteryzowania determinant zmian w organizacji nad- zoru bankowego w Polsce – zostały opracowane różne modele organizacji nadzoru bankowego w Polsce, które antycypują możliwe kombinacje decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej i / lub unii bankowej. Wstęp Niniejsza publikacja powstała na bazie rozprawy doktorskiej autora i jest wyni- kiem jego zainteresowań badawczych oraz zawodowych, obejmujących zagadnie- nia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Poruszana problematyka dotyczy aspektu orga- nizacyjnego sprawowania nadzoru bankowego, którego efektywność i skuteczność można analizować z punktu widzenia zarządzania. Specyfika tematyki wymaga włączenia do niej także zagadnień z obszaru finansów i ekonomii oraz prawa pol- skiego i europejskiego. Obserwowane dążenie Unii Europejskiej oraz poszczególnych jej członków do podniesienia rangi i roli banku centralnego w pełnieniu funkcji nadzorczych uru- chomiło szeroką polemikę teoretyków i praktyków polskiego sektora bankowego. Docelowo powinno to doprowadzić do wypracowania modelu organizacji nadzoru europejskiego. Wstęp 8 W ramach pierwszego rozdziału przedstawiona została tematyka jednego z głów- nych czynników stanowiących o potrzebie istnienia funkcji nadzoru bankowego – ryzyka bankowego. W ramach analizy dokonano przeglądu etymologii terminu ryzyka oraz przedstawiono wiodące zagadnienia problematyki z nim związanej. W literaturze przedmiotu można wyróżnić kilka głównych nurtów podejścia do ryzyka, aczkolwiek w zakresie działalności bankowej – przede wszystkim na tere- nie Unii Europejskiej – przeważa koncepcja opracowana i promowana przez Bazy- lejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Wszystkie koncepcje są zgodne co do tego, że istotność ryzyka w działalności instytucji finansowej, szczególnie instytucji kre- dytowej (a taką jest bank), jest tak duża, że konieczność powołania i rozwijania funkcji nadzoru bankowego jest już warunkiem sine qua non stabilnego rozwoju gospodarczego państw i regionów. Tym bardziej że funkcjonowanie podmiotów nadzorowanych stanowi wartość sui generis istoty nadzoru bankowego. Problema- tyczne jest jednak zdefiniowanie terminu – nadzór bankowy. Ze względu na uwa- runkowania historyczne jest on związany z pojęciami bliskoznacznymi, takimi jak kontrola, inspekcja czy audyt. W rozdziale tym podjęto także analizę wieloaspek- towego charakteru funkcji nadzoru bankowego oraz modelu jego organizacji, w tym modelu organizacji nadzoru bankowego w ramach nadzoru finansowego. W jej wyniku nastąpiło usystematyzowanie podziału modeli organizacji nadzoru bankowego w grupach nadzoru finansowego (sensu largo). Rozdział drugi poświęcono badaniom rozwoju modeli organizacji i regulacji nad- zoru bankowego w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich. Zakres opracowania obejmuje nie tylko aspekty podmiotowe, ale także przedmio- towe funkcji nadzoru bankowego w Polsce. Zagadnienie zostało przedstawione w sposób chronologiczny, począwszy od faktycznego ustanowienia nadzoru banko- wego w Polsce do chwili obecnej. W ramach analizy zastosowano podejście dwu- wymiarowe. Pierwsze prezentuje stanowisko badawcze danego okresu. W drugim została dokonana analiza ex post z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy. W rozdziale tym zaprezentowano także rozwiązania z zakresu nadzoru bankowego przyjęte w wybranych krajach europejskich. Analizie zostały poddane różne go- spodarki europejskie w celu uwidocznienia relacji między funkcjonującymi w nich organami nadzoru bankowego a skutkami wynikającymi z kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r. Do analizy poszukiwano rozwiązań prezentujących różne warianty zastosowanych modeli nadzoru bankowego, dlatego wybrano Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Szwajcarię i Węgry. Ujęcie obejmuje modele organizacji obowiązujące przed zaistnieniem kryzysu finansowego z lat 2007–2009. Następ- nie przeprowadzono badania skutków kryzysu w analizowanych krajach, ze szcze- gólnym uwzględnieniem ich wpływu na sektor bankowy. W efekcie wskazano przyjęte i wdrożone (lub planowane do wdrożenia) zmiany w modelach organizacji nadzoru bankowego w każdym z badanych krajów. W trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza determinant mających wpływ na zmiany funkcji nadzoru bankowego. Wyniki wskazują na ich cztery główne grupy. Pierwsza – utworzona z determinant o charakterze politycznym, druga obej- Wstęp 9 muje determinanty o charakterze prawnym, w trzeciej znajdują się determinanty technologiczne, w ostatniej zaś o charakterze ekonomicznym. W ostatnim rozdziale przedstawiono konkluzje z badań oraz wyprowadzono wnioski. W ich wyniku został zaprojektowany model organizacji nadzoru bankowego, który mógłby zostać zaaplikowany w praktyce w Polsce. Model został przedstawiony w ujęciu wariantowym w celu zapewnienia jego uniwersalności, niezależnie od ostatecznych decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej lub unii bankowej. W propozycji uwzględniono postępującą integrację nadzoru bankowego na poziomie Unii Europejskiej, wymuszającą wprowadzenie zmian nie tylko w regu- lacjach i przepisach prawnych, ale także dotyczących modeli organizacji nadzorów krajowych, w tym między innymi roli i celów organu nadzoru, jego konstrukcji organizacyjnej, umiejscowienia, czy też standardów nadzorczych. W nowym mo- delu uwzględniono aspekty społecznej użyteczności funkcji nadzoru bankowego, gdyż w ostateczności to właśnie klient banku stanowi jego wartość sui generis. Opracowanie uwzględnia porządek organizacyjny i prawny nadzoru bankowego w Polsce według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2016 r. Publikacja przedstawia wariantową prognozę kształtu organizacyjnego polskiego nadzoru bankowego w zależności od stopnia zintegrowania polskiego systemu ban kowego z systemem Unii Europejskiej (wspólna waluta euro, unia bankowa). Podstawę opracowania stanowią zidentyfikowane i opisane w pracy determinanty: ekono micz ne, prawne, polityczne i technologiczne, odniesione do wniosków z ana - lizy rozwoju systemów finansowych wybranych krajów UE. Bogusław Bujak – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, inżynier mechatroniki, absolwent studiów podyplomowych dla doradców inwesty - cyj nych oraz programu Executive MBA. Wieloletni praktyk zarządzania związany m.in. z branżami: finansową, telekomunikacyjną, informatyczną, administracji pub - licznej oraz konsultingu. Posiadacz międzynarodowych desygnacji zawodowych z za - kresu audytu finansowego, bezpieczeństwa informacji, zarządzania usługami. www.edu-libri.pl Wydawnictwo edu-Libri jest oficyną wydawniczą e-publikacji naukowych i edu kacyjnych. Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami merytorycznymi oraz technicznymi specjalizującymi się w przygotowywaniu publikacji naukowych i edukacyjnych. Stawiamy na jakość i profesjonalizm łączone z nowoczesnością, a najważniejsze dla nas są przyjemność współtworzenia i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Nasze publikacje (drukowane i elektroniczne) są dostępne w księgarniach stacjonarnych i inter - netowych oraz w czytelniach on-line ibuk.pl, osbi.pl i nasbi.pl – szczegóły na stronie wydawnictwa.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nadzór bankowy w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: