Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00383 009745 21047386 na godz. na dobę w sumie
Nagi Trading - technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej - ebook/pdf
Nagi Trading - technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2843-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Nagi Trading jest stosowany przez wielu doświadczonych graczy, dealerów walutowych oraz traderów rynku terminowego. Jest narzędziem wyjątkowo prostym, którym można się z miejsca zacząć posługiwać. Taki styl handlowania jest ponadczasowy i niezwykle elementarny, o czym będziesz miał okazję nieraz się przekonać. Dzięki metodzie Nagi Trading nauczysz się czytać wykres w klasyczny sposób. Taki szybki kurs skutecznego handlowania na rynku doskonale przyda Ci się na najbliższe, wysoce zmienne miesiące. Dzięki temu nie będziesz musiał śledzić różnorakich wypowiedzi finansowych guru, tylko skupisz się na swoim celu inwestycyjnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Michał Pietrzyca Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej N a g i T r a d i n g – t e c h n i k a i n w e s t o w a n i a b e z l j a k i c h k o w i e k w s k a ź n i k ó w a n a l i z y t e c h n i c z n e j 39,90 zł brutto UOI 05 ISBN 978-83-269-2843-7 UOI05 okladka.indd 1 6/23/2014 1:39:40 PM B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Dowiedz się, jak bezpiecznie zarządzać spółką z o.o.! W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH KORZYSTANIE Z USŁUG PARABANKÓW – CZĘSTE BŁĘDY Obecna sytuacja rynkowa często zmusza przedsiębiorców, szczególnie drobnych, jak też udziałowców małych spółek z o.o. do poszukiwania różnych sposobów dofi- nansowania. Rozwiązaniem w takim przypadku mogą być pożyczki oferowane przez parabanki, które często reklamują korzystne produkty. Na polskim rynku usług finan- sowych pojawia się coraz więcej firm oferujących łatwe i szybkie pożyczki. Fakt, że działają bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finanso- wym powoduje, że należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do korzystania z instrumentów finansowych przez nie oferowanych. UCZCIWA KONKURENCJA W PZP – NORMY POSTĘPOWANIA Najczęstszym problemem, jaki możemy zaobserwować w związku z zamówieniami publicznymi jest odwołanie wnoszone wobec czynności zamawiającego. Prezesi firm często spotykają się z niezgodnym z przepisami ustawy przygotowaniem i przepro- wadzaniem postępowania. Przykładowo może być to sposób przygotowania, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, czyli innymi słowy narusza art. 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Warto zatem pamiętać, że zasada równości nakłada na zamawiającego obowiązek równego trakto- wania wszystkich wykonawców. W artykule przybliżamy przepisy prawa, które regulują ograniczenia, jakie mogą zostać wprowadzone w umowie o zamówienie publiczne. Zmian(cid:92) w prawie MAJĄTEK SPÓŁKI – BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI Kodeks spółek handlowych nakłada odpowiedzialność na członków zarządu lub likwi- datorów w razie bezskutecznie przeprowadzonej egzekucji z majątku spółki. Jednak odpowiedzialność ponoszą tylko osoby, które są członkami zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia zobowiązania spółki, o ile nie zaistniały przesłanki egzoneracyjne. W artykule omawiamy, jak kształtuje się odpowiedzialność zarządu oraz jakie kroki należy podjąć, aby jej uniknąć. Wskazujemy kiedy bezskuteczność egzekucji wymaga formalnego stwierdzenia. Sama istota bezskuteczności ogranicza się bowiem wyłącz- nie do wykazania negatywnego rezultatu zakończonego postępowania egzekucyjnego. Wyjaśniamy etapy postępowania komornika, w sytuacji gdy nie znalazł on majątku dłużnika, z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję. 1 lute(cid:74)o • Weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem (Dz.U. z 2014 r., poz. 146) lut(cid:92) 1s 2n (cid:624)3p 4w 5ś (cid:25)cz 7p 8s 9n (cid:624)10p 11w 12ś 13cz 14p 15s 1(cid:25)n (cid:624)17p 18w 19ś 20cz 21p 22s 23n (cid:624)24p 25w 2(cid:25)ś 27cz 28p • Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności rzecznika ubezpieczonych i jego biura (Dz.U. z 2014 r. poz. 153). • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. Z a p i sZ s i ę n a b eZ p ł a t n y n e w s l e t t e r poz. 1717). • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy www.spolkazoo.pl o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2014 r. poz. 84). Marzec • Weszło w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1326). 2 2 1 O Z A 17 lute(cid:74)o • Weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 85) • Weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107). 1s 2n (cid:624)3p 4w 5ś (cid:25)cz 7p 8s 9n (cid:624)10p 11w 12ś 13cz 14p 15s 1(cid:25)n (cid:624)17p 18w 19ś 20cz 21p 22s 23n (cid:624)24p 25w 2(cid:25)ś 27cz 28p 29s 30n (cid:624)31p 3 marca • Wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 151). 10 marca • Wchodzi w życie ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1474). Opłat(cid:92) uiszczane do Zakładu U(cid:69)ezpieczeń społeczn(cid:92)c(cid:75) stawki o(cid:69)owiązujące w 2014 roku 31 marca • Wchodzi w życie ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1152). • Wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. z 2013 r. poz. 1297)). składki ZUs za st(cid:92)czeń – (cid:74)rudzień 2014 Emerytalne 438,73 zł Ubezpieczenia społeczne Rentowe 179,81 zł Chorobowe 55,07 zł Wypadkowe 43,38 zł Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy 270,40 zł 55,07 zł stawki o(cid:69)owiązujące w 2013 roku składki ZUs(cid:98)za(cid:98)st(cid:92)czeń – (cid:74)rudzień 2013 Emerytalne 434,87 zł Ubezpieczenia społeczne Rentowe 178,22 zł Chorobowe 54,58 zł Wypadkowe 43,00 zł Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy 261,73 zł 54,58 zł Źródło: Kwoty na podstawie obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej pod- stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 roku oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r. poz. 1028). 2 2 1 O Z B Każdy może inwestować i zarabiać. Aby jednak inwestycja nie skończyła się klapą, Aby jednak inwestycja nie skończyła się klapą, Zdobądź fachową trzeba bezwzględnie przestrzegać wiedzę na temat sprawdzonych zasad. inwestycji na giełdzie i zacznij zarabiać! Dlatego też przygotowaliśmy cykl książek „Biblioteczka Inwestora”. Zamów na: www.fabrykawiedzy.com lub skontaktuj się naszym Centrum Obsługi Klienta email: cok@wip.pl, tel.: 22 518 29 29 D o r a d c a p r e z e s a s p ó ł k i z o . o . a k t u a l i z a c j a M a r z e c – K w i e c i e ń 2 0 1 4 DP R A W O • Z A R Z (cid:107) D Z AN I E • F IN A N SE oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. marzec–kwiecień, nr 1 (122) issn 2353-429X t e m a t m i e s i ą c a transaKCJe assets Deal i sHare Deal Na popularności zyskują w ostatnich latach transakcje assets deal oraz share deal. Wykorzystywane przy transakcjach fuzji i przejęć stały się jednym z głównych sposobów zdoby- wania rynku, koncentracji kapitału, a nawet sposobem na ochronę przed upadłością lub likwidacją spółki. W bie- żącym numerze szczegółowo omawiamy konstrukcję prawną umów, skutki związane z przeprowadzeniem takich transakcji oraz samą procedurę ich przeprowadzenia. 2 7 12 pO raD eK sperta rOtaCJe persOnalne – KOnseKwenCJe Dla FirMy Organ zarządzający spółką nie jest strukturą niezmienną i powinien być stworzony tak, aby zapewniać jej stabilny rozwój. Warto więc posiadać wiedzę, jak go zbudować lub zmienić, gdy stanie się to konieczne. Należy jednak pamiętać także o negatywnych skutkach tej decyzji. Są nimi formalności związane ze zmianą w ścisłym składzie menedżerskim, ale także mogą być to konsekwencje finansowe. W numerze omawiamy negatywne konsekwencje częstych rotacji personalnych na stanowiskach zarządzających spółki. str. 53 19 18 I Instytucja tag along w umowie spółki 10 Zobowiązania spółki z o.o. w organizacji 11 Brak absolutorium a odpowiedzialność 12 Podstawa prawna działania członka zarządu 14 Automatyczne umorzenie udziałów Zabezpieczenie wspólnika O Powołanie zarządu W na czas nieokreślony Zmiana aktu T założycielskiego C Aport wniesiony a do firmy 20 N Wyłączenie dziedziczenia w spółce 22 Z c Likwidacja spółki z o.o. 23 C Sprzeciw wspólnika 25 E d Z R O a r o 17 . OrZeCZenie nUMerU weKsel MUsi iDentyFiKOwaĆ wystawCę Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że weksel pozostaje ważny bez określenia formy prawnej spółki, ale z podaniem jej aktualnego numeru z KRS. Weksel musi być sporządzony ściśle według obowiązujących przepisów – taki formalizm wynika z jego abstrakcyjnego i gwarancyjnego charakteru. Sąd Najwyższy uznał jednak, że najistotniejsza jest możliwość jednoznacznej identyfikacji wystawcy weksla in blanco, która może nastąpić za pomocą prawidłowo wskazanego numeru KRS. sKUtKi MObbinGU w MieJsCU praCy – ODpOwieDZialnOŚĆ Pracodawca jest odpowiedzialny za skutki mobbingu. Odpowiada, zarówno gdy sam się go dopuścił, marzec–kwiecień, nr 1 (122) jak i wtedy, gdy sprawcą był inny pracownik, a on tolerował takie zachowanie. 15 issn 2353-429X Warto pamiętać, że skutkami wykrytego w firmie mobbingu mogą być m.in. zarówno pogorszenie jej wizerunku (reputacji) w związku z wykrytymi działaniami, częstsza absencja chorobowa pracowników, pogorszona wydajność ich pracy, jak i konkretne O str. 73 roszczenia odszkodowawcze pracowników. O Dane OsObOwe – JaK Je CHrOniĆ i prZetwarZaĆ Każda firma, która dysponuje danymi osobowymi (np. jeśli zatrudnia pracowników, gromadzi bazę Z klientów itp.), powinna dane te chronić, m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i wprowadzenie związanych z tym procedur, tak by przede wszystkim I K zabezpieczyć te dane przed ich utratą oraz dostępem do nich osób nieupoważnionych. wyłUDZenie pODatKU tO pranie pienięDZy Sprawnie działający system ochrony danych osobowych w firmie, o czym warto Sąd Najwyższy orzekł, że można skazać przedsiębiorcę Ł w pierwszej kolejności pamiętać, powinien opierać się na kilku podstawowych wyłudzającego VAT zarówno za przestępstwo skarbowe, Ó zasadach, które omawiamy w aktualnym wydaniu. jak i za przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Jednocześnie SN nadał uchwale moc zasady prawnej, co oznacza jej zwiększoną P „skuteczność” – każdy skład orzekający w podobnej sprawie S musi zastosować się do jej sentencji. A S E Z E R P ZarZ(cid:107)D nie ODpOwie Za nieOpłaCOny ZUs Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że to ZUS ma obowiązek wykazania, iż istnieją zaległości spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi ponadto udowodnić, że zobowiązania powstały w okresie pełnienia funkcji przez członka zarządu, którego dotyczą, a także że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Członka zarządu obciąża natomiast obowiązek wykazania istnienia str. 17 przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność. str. (cid:25) str. 9 str. 87 Z aD a J p y t a n i e eK s p e r t O M, p rZ e Ś l iJ J e n a aD r e s Z O @ w i p. p l D ZaGraniCZn(cid:107) sp(cid:153)łKę MO(cid:191)na pOZwaĆ prZeD s(cid:107)D pOlsKi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że jeśli doszło do naruszenia majątkowych praw autorskich, to poszkodowany autor może wnieść przed sąd swojego kraju pozew przeciwko naruszającemu, którego siedziba jest w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Sytuacja dotyczyła zwielokrotnienia utworu na nośniku materialnym rozpowszechnianym za pośrednictwem sieci Internet przez inne osoby w innych krajach str. 35 członkowskich. p On a D t O (cid:29) tylko w drodze wyjątku (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) ZA(cid:48)(cid:208)WI(cid:40)(cid:316) P(cid:56)BLI(cid:38)Z(cid:49)(cid:60)(cid:38)(cid:43) Zatrzymanie wadium jest zgodne z prawem (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) (cid:38)(cid:60)WIL(cid:49)(cid:40) Sąd ma prawo do ingerowania w kar(cid:280) umowną (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) P(cid:53)A(cid:38)(cid:60) Pracodawca nie odpowiada za szkod(cid:280)(cid:15) która powstała(cid:15) gdy pracownik nie wykonywał swoic(cid:75) obowiązków (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) P(cid:53)A(cid:38)(cid:60) (cid:56)mowy z pracownikami o zakazie konkurencji są dozwolone pomimo stwierdzenia braku konkurencji na rynku (cid:33)(cid:33) P(cid:53)AW(cid:50) P(cid:53)A(cid:38)(cid:60) Zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe jednak jedynie w przypadku zmiany zakresu obowiązków Z a D a J p y t a n i e e Ks p e r t O M , p rZ e Ś li J J e n a a D r es ZO @ wi p. p l 7 1 1 1 4 1 (cid:25) 1 7 „Doradca Prezesa spółki z o.o.” to w (cid:470)(cid:469)(cid:469)(cid:674) praktyczna p(cid:50)b(cid:41)ikac(cid:39)a(cid:510) która powstała na bazie rzeczywistych kwestii dotyczących spółek z o.o.    W jednym miejscu znajdziesz zestaw praktycznych porad dla zarządu, obejmujących m.in. przepisy KSH, kodeksu cywilnego, prawa pracy. Nasi eksperci pomogą Ci rozwiązywać bieżące problemy związane z zarządzaniem spółką, a Ty będziesz mógł spać spokojnie. Możesz być całkowicie pewien, że wszystkie informacje i porady, które znajdziesz w publikacji, są bezpieczne i gotowe do natychmiastowego wykorzystania. (cid:22)korzysta(cid:39) z porad i wskazówek zawartych w „Doradcy Prezesa spółki z o.o.” ZAMÓW PUBLIKACJĘ NA: O(cid:43) 1(cid:24)5x235 (cid:68)(cid:84)(cid:81)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:84)(cid:91) in(cid:89)(cid:71)(cid:85)(cid:86)(cid:91)(cid:69)(cid:91)(cid:76)n(cid:71).indd 1 UOI05 okladka.indd 2 2014-03-14 0(cid:27):1(cid:24):2(cid:24) ZO 250x353.indd 1 6/23/2014 1:39:43 PM 2014-03-13 10:42:15 Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej Michał Pietrzyca UOI05 srodki.indd 1 UOI05 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:29 PM 6/23/2014 1:40:29 PM Autorzy: Michał Pietrzyca, analityk, Dom Maklerski BOŚ Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2843-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej” chro- niona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie doty- czy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra fi nansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów fi nansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwa- lifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzial- ności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji. UOI05 srodki.indd 2 UOI05 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:41 PM 6/23/2014 1:40:41 PM Spis treści Spis treści I. Handel bez wskaźników analizy technicznej ............................................................... II. Co to jest Nagi Trading i jakie są jego reguły ............................................................. 1. Podstawowe reguły NT ............................................................................................ 2. Nagi Trading krok po kroku .................................................................................... Krok 1. Zaznacz szczyty i dołki ......................................................................................... Krok 2. Odszukaj maksima i minima ............................................................................... Krok 3. Zajmij pozycje ........................................................................................................ Krok 4. Złóż zlecenia obronne ........................................................................................... Krok 5. Obserwuj kurs ........................................................................................................ Krok 6. Ciesz się z zysków .................................................................................................. 3. Oczekiwanie na trend .............................................................................................. 4. Kontynuacja zwyżki ................................................................................................. III. Ekstremalna formacja 2B .......................................................................................... IV. Opis i schematy metody 2B ....................................................................................... V. Ćwiczenia ..................................................................................................................... VI. Słownik inwestora ...................................................................................................... 5 5 7 8 8 10 10 11 12 13 15 16 17 18 26 56 3 UOI05 srodki.indd 3 UOI05 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:41 PM 6/23/2014 1:40:41 PM Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej 4 UOI05 srodki.indd 4 UOI05 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:41 PM 6/23/2014 1:40:41 PM I. Handel bez wskaźników analizy technicznej I. Handel bez wskaźników analizy technicznej Handlowanie na giełdach jest jak magiczny amok, w którym inwestorzy nieraz mieli okazję się zatracić. Tymczasem trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że gdy nie posiada- my konkretnej metody inwestycyjnej, to w dłuższym lub krótszym terminie popadnie- my w bankructwo i liczne frustracje, nie wspominając już o cięższych okolicznościach porażki. Dlatego przedstawiamy metodę Nagiego Tradingu (NT), czyli technikę inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej. Taki szybki kurs skutecznego handlo- wania na rynku doskonale przyda Ci się na najbliższe, wysoce zmienne miesiące. Dzięki temu nie będziesz musiał śledzić różnorakich wypowiedzi fi nansowych guru, tylko sku- pisz się na swoim celu inwestycyjnym. Nagi Trading jest stosowany przez wielu doświadczonych graczy, dealerów waluto- wych oraz traderów rynku terminowego. Jest narzędziem wyjątkowo prostym, którym można się z miejsca zacząć posługiwać. Taki styl handlowania jest ponadczasowy i nie- zwykle elementarny, o czym będziesz miał okazję nieraz się przekonać. Dzięki metodzie Nagi Trading nauczysz się czytać wykres w klasyczny sposób. Zaprzyjaźniony dealer z Tajlandii używa tej techniki przy zajmowaniu pozycji na ryn- ku Forex z powodzeniem przez wiele lat. Dodam tylko, że musi codziennie spełniać rygo- rystyczne parametry transakcyjne, narzucone przez duży bank ze Wschodu. Nagi Trading jest także genialnym narzędziem dla rynku akcji czy surowców. To sposób obserwowania układów cenowych, a w zasadzie technika spoglądania na ruchy kursowe i inwestowania zgodnie z trendem, jaki na tych kursach się pojawia. Od teraz zapomnij na chwilę o jakichkolwiek wskaźnikach AT, średnich kroczących, współczynnikach Fibonacciego czy formacjach japońskich. Skup się na Nagim Tradin- gu, który wykształci w Tobie wytrawnego gracza. Będziesz w przyszłości mógł tę metodę scalić z innymi strategiami AT, dzięki czemu staniesz się ekspertem i wytrawnym inwe- storem. II. Co to jest Nagi Trading i jakie są jego reguły Nagi Trading pochodzi od zwrotu ang. Trading Naked, zamiennie nazywany na Za- chodzie Price Action (PA). Wielu uczestników rynkowych wybiera NT, ponieważ sparzy- ło się na oscylatorach czy średnich kroczących. To prawda, tylko niektóre zaawansowane techniki AT działają, a cała reszta jest do całościowego odrestaurowania. Jest to specyfi cz- 5 UOI05 srodki.indd 5 UOI05 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:43 PM 6/23/2014 1:40:43 PM Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej na forma inwestowania oparta tylko i wyłącznie na samym wykresie cenowo-kursowym. Tendencje, jakie pojawiają się na rynku, zawsze są wypadkową odpowiednich układów i formacji cen. Trzeba zapamiętać, że większość wskaźników czy średnich opiera się właśnie na kursie. Można zatem próbować patrzeć tylko na goły wykres i szukać wyższych dołków, niż- szych szczytów lub po prostu zależności pomiędzy słupkami. Takie rozrzuty cen w okre- ślony, usystematyzowany sposób tworzą trendy na instrumentach fi nansowych, których istnienie można już odszukać, tylko patrząc na zachowanie się kursów. Dzięki temu można inwestować zgodnie z trendem, kupując lub sprzedając np. akcje czy towary, gdy układ słupków cenowych będzie schematem przez nas znanym. Takich układów kursowych wg NT jest niewiele, a sama metoda jest dzięki swej przejrzystości, prostocie oraz systematyczności uznawana za ponadczasową. Prawdopodobnie zawsze będziemy mieli do czynienia z cyklicznymi tendencjami, których wartością macierzystą jest Nagi Trading. Formatka wykresu, na której będziemy bazować, ucząc się Nagiego Tradingu, wyglą- da jak na rysunku 1. Rysunek 1. Formatka Nagiego Tradingu 6 UOI05 srodki.indd 6 UOI05 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:43 PM 6/23/2014 1:40:43 PM II. Co to jest Nagi Trading i jakie są jego reguły Powyższy schemat, obrazujący przykładowo notowania cen ropy naft owej (FOIL), to kla- syczna forma wykresu, gdzie treścią przewodnią jest zmieniający się kurs. Każdy z nas może utworzyć własną defi nicję NT, zbliżoną do autorskiego oryginału: „Nagi Trading to dyna- miczne zawieranie transakcji na dowolnym instrumencie, w sposób uporządkowany, ope- rując tylko i wyłącznie samymi trendami cen lub kursów, wyrażonych na przykład świecami japońskimi lub po prostu słupkami”. Jak widać na rysunku 1, nie ma żadnych wskaźników AT ani średnich czy współczynników. To bardzo dobrze. Tylko na tak przygotowanej for- matce możesz obiektywnie rozpocząć poznawanie podstawowych reguł Nagiego Tradingu. 1. Podstawowe reguły NT Wszystkie poniższe reguły i zasady zostaną zaprezentowane na wykresach w dalszej części w czytelny i praktyczny sposób. UWAGA LL (ang. Lower Low – niższe dno) – to nowe rekordowe minimum, leżące poniżej wcześniejszego dołka LL lub HL. LH (ang. Lower High – niższy szczyt) – to wartość znajdująca się po- niżej wcześniejszego, rekordowego maksimum HH, ale ponad lokal- nym dołkiem LL lub HL. HL (ang. Higher Low – wyższe dno) – to dołek cenowy leżący powyżej wcześniejszego minimum HL lub LL. HH (ang. Higher High – wyższy szczyt) – to nowe rekordowe maksi- mum leżące powyżej wcześniejszego HH lub LH. Wyróżniamy podstawowe reguły NT:  Zajmujemy długie pozycje wtedy, gdy widzimy na wykresie następujący układ cen: LL L- H HL HH HL.  Zajmujemy krótkie pozycje, gdy układ cen jest nastę-pujący: HH HL LH LL LH.  Parametry HH (wyższy szczyt), HL (wyższy dołek), LH (niższy szczyt) oraz LL (niższy do- łek) kształtują różnorodne trendy na wykresach, w zależności od interakcji pomiędzy nimi.  Parametr TL (ang. Trigger Level) oznacza punkt lub poziom spustowy, progowy, od któ- rego zachowania lub zanegowania zależy dalsza interakcja pomiędzy podstawowymi pa- rametrami NT.  Parametr BC (ang. Bias Change) oznacza ruch wstępujący, którego pojawienie się po- między sztywno ułożonymi HH, HL, LH i LL zmienia chwilowo główną tendencję i wy- musza testowanie wartości Trigger Level.  W większości przypadków wyższa perspektywa czasowa determinuje określone zacho- wania się kursów w niższych interwałach czasowych w Nagim Tradingu. Z drugiej strony jakakolwiek zmiana trendów wychodzi od niższych czasowo okresów inwestycyjnych, UOI05 srodki.indd 7 UOI05 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:44 PM 6/23/2014 1:40:44 PM 7 Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej przekształcając wyższe perspektywy czasowe, które od tego momentu stają się nowym układem HH, HL, LH i LL. UWAGA Musisz zapamiętać, że kurs zawsze porusza się w określonej tendencji wzrostowej, spadkowej lub horyzontalnej i to kształtuje dalsze ruchy cen, dzięki czemu możesz inwestować i skutecznie realizować swoje strategie rynkowe. Warto, abyś przy tym pamiętał, że zawsze gramy na to, co jest na wykresie, a nie na to, co byśmy chcieli zobaczyć! To nadrzędna zasada, jaką musisz w sobie wykształcić. Bez niej nie bę- dziesz w stanie skutecznie wykorzystywać metody NT.  Bardzo ważną zasadą jest także niemieszanie perspektyw czasowych, jeżeli zaczynasz do- piero przygodę z inwestowaniem i po raz pierwszy zapoznajesz się z Nagim Tradingiem. Chodzi o to, abyś postanowił sobie inwestować tylko i wyłącznie np. w układzie dziennym, godzinowym lub minutowym, nie przechodząc pomiędzy tymi interwałami.  Odrzucamy także wszystkie średnie kroczące, oscylatory, współczynniki oraz pozostałe wskaźniki AT.  Z góry ustalamy zasięg zleceń realizacji zysków, który musi być minimum 2,5 razy więk- szy od zasięgu zleceń obronnych stop loss. Dzięki temu sprostasz głównym, poprawnym wyznacznikom transakcyjnym i od tego momentu będziesz wymagał od techniki NT tylko i wyłącznie skuteczności na poziomie minimum 35 .  Zaawansowani gracze mogą zawierać transakcje na modelu NT zarówno krótko-, jak i dłu- goterminowe, operując cały czas tylko i wyłącznie jednym interwałem czasowym.  Zmiana głównej tendencji na przeciwstawną polega na odwróceniu zależności wykazywa- nych przy zajmowaniu długich i krótkich pozycji.  Jeżeli zależność kursowa zmienia się tylko w zakresie LL LH HL lub HH HL LH i nie ma przejścia do dalszych ostatnich dwóch faz ustalania się trendu, to mamy do czynienia wtedy z wygasającym impulsem albo konsolidacją oraz brakiem wejścia w nową tenden- cję. Dopiero pojawienie się odpowiednio HH HL lub LL LH wykształca nowy trend lub powoduje kontynuację wcześniejszej zależności.  Tendencje rozciągają się w czasie (w prawo) zgodnie z prawem ruch–konsolidacja–ruch.  Ostatnia z reguł NT mówi, że wiele korzyści, przy zawieraniu transakcji, jest w okolicy po- przedniego HL lub LH, jeżeli za status quo przyjmiemy kontynuację wcześniejszej tendencji. 2. Nagi Trading krok po kroku Krok 1. Zaznacz szczyty i dołki Przygotuj sobie formatkę z dowolnym instrumentem na wzór rysunku 1 lub według rysunku 2 notowań eurodolara. 8 UOI05 srodki.indd 8 UOI05 srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:44 PM 6/23/2014 1:40:44 PM II. Co to jest Nagi Trading i jakie są jego reguły Rysunek 2. Formatka NT EURUSD Zawsze na samym początku, gdy będziesz stosował technikę Nagiego Tradingu, na- szkicuj sobie na danym wykresie, zaczynając od lewej strony, lokalne dołki przy mini- mach czarnych świec, po których następuje odbicie. Zarysuj sobie także lokalne szczyty i maksima, które tworzą górne cienie, a po nich czarne świece, które tworzą białe świece, po których następuje czytelny spadek kursu. Dzięki temu uzyskasz rozrzut znaczników HH, HL, LH oraz LL. Taka krótka rozpiska wyższych i niższych szczytów oraz dołków już sama w sobie dużo mówi. Może od razu się okazać, że układanka ta pasuje do dwóch podstawowych reguł długich lub krótkich pozycji. Wtedy możesz od razu zajmować odpowiednie pozycje zgodnie z wykrytą tendencją. W dalszej części pokażemy Ci dokładnie, jak wchodzić bezpiecznie w dane pozycje przy zastosowaniu Trigger Level (TL) oraz Bias Change (BC). Jeżeli rozrysowana formatka Nagiego Tradingu nie pokazuje czytelnej tendencji, to w takim obszarze nietechnicznego układu kursowego nie powinieneś inwestować, gdyż sytuacja rynkowa prawdopodobnie jest mocno rozchwiana i niepewna. Wtedy bardzo łatwo o niepotrzebną stratę i obsunięcie zysków. Zapamiętaj zatem, że wcho- dzisz w dane pozycje, gdy układ przedstawionych znaczników czytelnie komponuje się w jedną całość. 9 UOI05 srodki.indd 9 UOI05 srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:44 PM 6/23/2014 1:40:44 PM Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej Krok 2. Odszukaj maksima i minima Po skrupulatnym rozłożeniu znaczników dołków i górek powinieneś spróbować od- szukać ważniejsze maksima i minima, które wybiegają poza krótki termin, w którym na samym początku zrobiłeś rozpiskę. Teraz musisz zobaczyć, czy są daleko odsunięte od siebie w czasie poziomy HH i LL. To pozwoli rozróżnić trendy krótko- i średniotermino- we. Są inwestorzy, którzy zdecydują się na dłuższe przetrzymywanie pozycji na rachunku, a są także tacy, którzy będą handlowali w krótkim terminie. Masz zatem opcję wyboru, ale nigdy nie wolno Ci mieszać tych dwóch perspektyw czasowych. Konsekwencje takie- go miksowania interwałów są mocno toksyczne, kapitałochłonne oraz niebezpieczne dla poziomu rachunku inwestycyjnego. Pamiętaj także, że zasady Nagiego Tradingu są takie same dla każdej perspektywy cza- sowej. Ponadto tylko i wyłącznie wytrawni traderzy mogą pozwolić sobie na wspomniane miksowanie interwałów transakcyjnych. Jeżeli już wybraliśmy horyzont inwestycyjny, to przejdźmy do kolejnego etapu. Krok 3. Zajmij pozycje Jeżeli po rozpisaniu znaczników HH, HL, LH oraz LL otrzymałeś regułę LL LH H- L HH HLlub HH HL LH LL LH,to odnalazłeś wysoce intratny trend, który powi- nien pozwolić Ci zarobić stosowne punkty. Musisz się do niego odpowiednio podłączyć, zabezpieczając pozycje zleceniem stop loss oraz ustawiając sobie poziom oczekiwanych zysków na wymaganym pułapie. W celu poprawnego zajmowania pozycji zgodnie z tech- niką NT zobacz na poniższym wykresie, jak i gdzie wyszukiwać wartości TL i BC. Dzięki nim będziesz mógł zajmować dobre technicznie pozycje, oczywiście zgodnie z trendem wg modelu Nagiego Tradingu. Dopóki nie mamy do czynienia ze stałym wzrostem liczby miejsc pracy, wszystkie sy- gnały świadczące o wzroście gospodarczym traktować należy jako tymczasowe i odnosić się do nich z rezerwą. Inwestor powinien zajmować pozycje długie w odpowiedniej strefi e, gdy ruch wstępu- jący BC przełamuje wcześniejsze poziomy LH. Oczywiście krótkoterminowa tendencja musi być oparta na LL LH HL, dzięki czemu po połamaniu wcześniejszego, niższego maksimum kurs uzyskuje nowe HH. Wspomniana strefa zawiera w sobie poziom Trig- ger Level, który jest miernikiem aktualności nowej tendencji. Jego zachowanie, wraz z zakreśloną strefą zajmowania pozycji, gwarantuje sowity zarobek inwestorowi ze spo- rą skutecznością. 10 UOI05 srodki.indd 10 UOI05 srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/23/2014 1:40:44 PM 6/23/2014 1:40:44 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nagi Trading - technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: