Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 002446 20663702 na godz. na dobę w sumie
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik - książka
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0606-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj tajniki nagrywania płyt CD i DVD

Jeszcze całkiem niedawno nagrywarki płyt CD były niemalże synonimem luksusu, a wyposażone w nie komputery należały do oferty z górnej półki. Dziś praktycznie każdy komputer ma możliwość nagrywania płyt CD i DVD, a przeznaczone do tego nośniki są tańsze od dyskietek magnetycznych. Na nośnikach optycznych można zapisać nie tylko dane. Płyty CD i DVD doskonale nadają się do tworzenia cyfrowych albumów fotograficznych i zapisywania filmów, które później będzie można odtworzyć, wykorzystując kino domowe. Jednak mimo długiej obecności na rynku nagrywarki CD i DVD wielu użytkownikom nadal wydają się trudne w obsłudze.

Dzięki książce 'Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik' przekonasz się, że zapisywanie danych na płytach jest niezwykle proste. Czytając ją, poznasz rodzaje płyt CD i DVD, a także dowiesz się, do jakich celów można je wykorzystać. Nauczysz się tworzyć płyty z danymi, kopiować je i korzystać z ich obrazów. Zapiszesz na płytach CD i DVD swoją kolekcję cyfrowych zdjęć i filmów oraz nagrasz płyty z muzyką. Poznasz znakomity pakiet Nero, zawierający wszystkie narzędzia niezbędne do pracy z nagrywarkami CD i DVD. Dowiesz się również, w jaki sposób zapisywać płyty w systemie operacyjnym Windows XP i Linux.

Zostań ekspertem w dziedzinie zapisu danych na płytach CD i DVD.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Nagrywanie p³yt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0606-8 Format: A5, stron: 184 Opanuj tajniki nagrywania p³yt CD i DVD (cid:129) Zapisz na p³ycie dane i aplikacje (cid:129) Stwórz cyfrowy album fotograficzny (cid:129) Skorzystaj z obrazów p³yt Jeszcze ca³kiem niedawno nagrywarki p³yt CD by³y niemal¿e synonimem luksusu, a wyposa¿one w nie komputery nale¿a³y do oferty z górnej pó³ki. Dziœ praktycznie ka¿dy komputer ma mo¿liwoœæ nagrywania p³yt CD i DVD, a przeznaczone do tego noœniki s¹ tañsze od dyskietek magnetycznych. Na noœnikach optycznych mo¿na zapisaæ nie tylko dane. P³yty CD i DVD doskonale nadaj¹ siê do tworzenia cyfrowych albumów fotograficznych i zapisywania filmów, które póŸniej bêdzie mo¿na odtworzyæ, wykorzystuj¹c kino domowe. Jednak mimo d³ugiej obecnoœci na rynku nagrywarki CD i DVD wielu u¿ytkownikom nadal wydaj¹ siê trudne w obs³udze. Dziêki ksi¹¿ce „Nagrywanie p³yt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik” przekonasz siê, ¿e zapisywanie danych na p³ytach jest niezwykle proste. Czytaj¹c j¹, poznasz rodzaje p³yt CD i DVD, a tak¿e dowiesz siê, do jakich celów mo¿na je wykorzystaæ. Nauczysz siê tworzyæ p³yty z danymi, kopiowaæ je i korzystaæ z ich obrazów. Zapiszesz na p³ytach CD i DVD swoj¹ kolekcjê cyfrowych zdjêæ i filmów oraz nagrasz p³yty z muzyk¹. Poznasz znakomity pakiet Nero, zawieraj¹cy wszystkie narzêdzia niezbêdne do pracy z nagrywarkami CD i DVD. Dowiesz siê równie¿, w jaki sposób zapisywaæ p³yty w systemie operacyjnym Windows XP i Linux. (cid:129) Rodzaje nagrywarek i noœników (cid:129) Zapisywanie danych w trybie jedno- i wielosesyjnym (cid:129) Kopiowanie p³yt (cid:129) Nagrywanie p³yt muzycznych (cid:129) Cyfrowe albumy fotograficzne na p³ytach CD (cid:129) Zapis p³yt VideoCD (cid:129) Przerabianie p³yt z filmami DivX na p³yty DVD (cid:129) Archiwizacja danych (cid:129) Nagrywanie p³yt w Windows XP i Linuksie (cid:129) Przydatne oprogramowanie narzêdziowe Zostañ ekspertem w dziedzinie zapisu danych na p³ytach CD i DVD cddvd_R00_OKn.qxd 09-12-06 16:15 Page 3 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Rozdział 1. Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Nagrywarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Rodzaje nagrywarek DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Technologie usprawniające zapis . . . . . . . . . . . . . . .13 Czyste płyty CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Jakość i trwałość nośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Identyfikacja czystych płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Podatność na overburning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Przygotowanie systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . .23 ASPI — główny sprawca problemów związanych z nagrywaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Ustawienia autostartu oraz DMA dla nagrywarki . . .26 Inne przyczyny błędów podczas nagrywania . . . . .29 Oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 K3b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 TMPGenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Backup Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 EAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 AVI2DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Rozdział 2. Nagrywamy dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Zwykła płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Multisesyjna płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Zapis pierwszej sesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Dodawanie kolejnych sesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Zapis pakietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 3 cddvd_R00_OKn.qxd 09-12-06 16:15 Page 4 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Rozdział 3. Płyta z muzyką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Przygotowanie płyty audio z istniejących plików mp3/wave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Składanka utworów z kilku oryginalnych płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Płyta z muzyką i danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Rozdział 4. Kopia istniejącej płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Kopia płyty CD lub DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Kopia płyty DVD-Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Rozdział 5. Cyfrowy album fotograficzny . . . . . . . . . . . . . . .62 Prosty album w formacie JPEG CD lub JPEG DVD . . . . . .63 Zaawansowany album z własnym menu . . . . . . . . . . . .65 Rozdział 6. Płyta wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Pobieranie materiału z kamery na dysk komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Authoring płyty wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Płyta VCD lub SVCD w Nero Burning ROM . . . . . . . . . . .84 Kompresja materiału wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Przygotowanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Testowanie płyty wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Przerabianie DivX z napisami na DVD-Video . . . . . . . . .91 Rozdział 7. Nagrywanie płyt w systemie MS Windows XP . .94 Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Rozdział 8. Archiwizacja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Tworzenie kopii bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa . . . . . . .102 Rozdział 9. Nagrywanie płyt w Linuksie . . . . . . . . . . . . . . .104 Płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Płyta z muzyką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Kopia istniejącej płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Płyta multisesyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 4 cddvd_R00_OKn.qxd 09-12-06 16:15 Page 5 Spis treści Rozdział 10. Darmowe narzędzia do nagrywania płyt . . . .119 Nagrywanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 DeepBurner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 CDBurnerXP Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Burrrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Micro Burner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Kopiowanie istniejących płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 CD Manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 DVD Shrink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 DVD-Rebuilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Przygotowanie płyt wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 DVDStyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 VCDEasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Video DVD Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Zgrywanie zawartości płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Exact Audio Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 DVD Decrypter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 CDex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Autostart płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 1st AutoRun Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 CDInterface Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Obrazy płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 DAEMON Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 CDDVD To ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Folder To ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 ISO Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 ISOBuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Zbieranie informacji i diagnostyka . . . . . . . . . . . . .136 DVD Identifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 VSO Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Inne przydatne narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Cueator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Free DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 A-Ray Scanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 5 cddvd_R00_OKn.qxd 09-12-06 16:15 Page 6 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Rozdział 11. Dla zaawansowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Integracja dodatku Service Pack 2 z instalacyjną wersją systemu MS Windows XP . . . . .140 Przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Integracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Nagrywanie obrazu ISO na płytę . . . . . . . . . . . . . .164 Autostart płyty po włożeniu do napędu . . . . . . . . . . . .166 Czym jest plik autorun.inf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Co może zawierać plik autorun.inf . . . . . . . . . . . . .166 Kilka przykładów gotowych plików . . . . . . . . . . . . .169 Nero a prawo do zapisu z konta bez uprawnień administratora . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Obsługa wielu nagrywarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 6 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 73 Rozdział 6. Płyta wideo Przygotowanie płyty wideo obecnie nie jest szczególnie skomplikowa- ne i nie przekracza możliwości prze- ciętnego użytkownika komputera. Wystarczy odpowiedni program, plik z filmem oraz odrobina dobrej woli i zacięcia, aby wczytać się w opis za- mieszczony poniżej. Drogi Czytelniku, uznałem, że jesteś już na tyle obyty z nagrywaniem płyt, że możesz przygotować własną płytę wideo z menu stworzonym według Twojego pomysłu. Sam film pobie- rzemy z Twojej kamery lub pliku zapi- sanego na dysku komputera. 73 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 74 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Pobieranie materiału z kamery na dysk komputera Przed rozpoczęciem tworzenia płyty wideo warto zgrać materiał z kamery na dysk komputera. Cała operacja nie jest zbyt skomplikowana i można ją przeprowadzić za pomocą programu Nero Vision, który jest dostępny w pakiecie Nero. TV i przygotować płytę wideo na pod- stawie filmu nagranego z telewizji. Uruchom Nero Vision, a następnie w głównym oknie wybierz opcję Prze- chwyć wideo na dysk twardy (rysunek 6.1). Wystarczy, że klikniesz lewym przy- ciskiem myszy odpowiednią opcję. Rysunek 6.1. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap pierwszy W polu Użyj doprzechwytu ustaw urzą- dzenie, zktórego chcesz skorzystać przy pobieraniu sygnału wideo do kom- putera (rysunek 6.2). Na przykładowym rysunku widać, że lista zawiera dwa urządzenia: tuner telewizyjny oraz kamerę internetową. W dalszym opisie zdecydowałem się skorzystać z tunera 74 Rysunek 6.2. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap drugi Uwaga Gdy pobierasz obraz z kamery wideo, to kamera powinna się pojawić na liście urządzeń widocznej na rysunku 6.2, o ile została prawidłowo zainstalowana w sys- temie. Jeżeli pierwszy raz będziesz korzystać z danego urządzenia, niezbędne może być jego przetestowanie przez Nero Vision. Jeśli testy i konfiguracja będą konieczne, oczywiście zostaniesz o tym powiadomiony za pomocą stosowne- go komunikatu, który pojawi się na ekranie. W kilku dalszych pod- punktach opisałem proces konfigu- racji i testowania tunera telewizyjnego. I W oknie z komunikatem infor- mującym o konieczności przepro- wadzenia testów i konfiguracji klik- nij przycisk Tak. I Po pojawieniu się kolejnego nowe- go okna kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć pracę z kreatorem. cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 75 Rozdział 6. Płyta wideo I Następny etap wymaga określenia rodzaju źródła sygnału (rysunek 6.3). W przypadku tunera TV zaznacz opcję Tuner i kliknij przycisk Dalej. I W polu Tryb wideoustaw opcję PAL_B i kliknij przycisk Dalej (rysunek 6.5). Rysunek 6.3. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap pierwszy I W polu Wybierz z listy swój kraj/region ustaw opcję Polska (48) (rysunek 6.4). Jeżeli na liście nie znajdziesz odpo- wiedniego kraju, możesz jego kod wpisać w polu Mój kraj/region nie znaj- duje się na liście. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.5. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap trzeci I Etap widoczny na rysunku 6.6 wy- maga odrobiny wiedzy na temat sprzętu oraz sposobu podłączenia tunera telewizyjnego do karty dźwię- kowej. W polu Urządzenie audio ustaw swoją kartę dźwiękową, a w polu Wej- ście audio ustaw wejście, do którego podłączyłeś tuner. Odpowiednie ustawienia zależą od specyfiki Two- jej konfiguracji sprzętowej. Rysunek 6.4. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywa- nia sygnału wideo — etap drugi Rysunek 6.6. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywa- nia sygnału wideo — etap czwarty 75 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 76 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik I Określ, czy źródłem sygnału dla tunera jest Antena czy też Kabel (tele- wizja kablowa). Następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować (rysunek 6.7). I Na rysunku 6.9 widać kolejne okno kreatora odpowiedzialnego za kon- figurację tunera telewizyjnego. Tym razem zaznacz opcję Uruchom test i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.7. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap piąty Rysunek 6.9. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap siódmy I W tej chwili rozpocznie się skano- wanie i dostrajanie stacji telewizyj- nych. Postęp i wyniki procesu mo- żesz śledzić w oknie widocznym na rysunku 6.8. Po zakończeniu strojenia kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.8. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap szósty 76 I Testowanie, które zostało włączone w poprzednim podpunkcie, polega na sprawdzeniu, jak radzi sobie komputer oraz karta tunera z zapi- sem sygnału na dysku komputera. Przeprowadzanych jest kilkanaście testów w różnych rozdzielczoś- ciach. Po zakończeniu testów klik- nij przycisk Dalej (rysunek 6.10). IW następnym oknie kliknij przy- cisk Zakończ. W tej chwili zakoń- czyłeś konfigurację i testowanie swojego tunera i możesz przystąpić do nagrywania filmu na dysku komputera. Po zakończeniu testowania urządzenia możesz przystąpić do zgrywania mater- iału na dysk komputera. W głównym oknie programu w polu Wybierz szablon przechwytywania zaznacz jeden z goto- cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 77 Rozdział 6. Płyta wideo wych wzorców dla formatu wideo bądź ustaw własny (rysunek 6.11). Aby rozpocząć pobieranie sygnału, wciśnij czerwony przycisk Rec, widocz- ny na rysunku 6.13. W oknie podglądu ujrzysz zapisywany na dysku materiał. Jeżeli chcesz przerwać pobieranie sygnału, wciśnij przycisk Stop. Rysunek 6.10. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap ósmy Rysunek 6.11. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap trzeci Za pomocą przycisków widocznych na rysunku 6.12 możesz zmienić usta- wienia pobieranego obrazu i dźwięku. Ustawienia dotyczą kolorów, kontras- tu, głośności i kilku innych elementów. Rysunek 6.13. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap piąty Pobrany materiał pojawi się na liście widocznej na rysunku 6.14. Po zakoń- czeniu zapisywania filmu kliknij przy- cisk Dalej, aby wrócić do głównego okna programu i zakończyć całą ope- rację. Wszystkie pliki zostaną automa- tycznie zapisane na dysku komputera. W przypadku domyślnej konfiguracji znajdą się one w katalogu Moje doku- menty\NeroVision. Rysunek 6.12. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap czwarty Rysunek 6.14. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap szósty 77 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 78 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Authoring płyty wideo Authoring płyty wideo to nic innego jak prosta obróbka obrazu, np. wyci- nanie reklam oraz stworzenie własnego menu. Cała operacja może zostać wy- konana za pomocą programu Nero Vision i nie jest zbyt skomplikowana. Opis zamieszczony w dalszej części niniejszego podrozdziału pomoże Ci bezboleśnie przebrnąć przez cały pro- ces przygotowania Twojej pierwszej płyty z filmem. Przygotowanie płyty wideo rozpo- cznij od uruchomienia programu Nero Vision, a następnie w głównym oknie programu kliknij kursorem myszy opcję Utwórz DVD/DVD-Video (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Tworzenie płyty DVD-Video — etap pierwszy Następny etap odpowiada za dodanie pliku z filmem lub pobranie mater- iału z kamery. Jeżeli chcesz pobrać film z tunera telewizyjnego bądź kamery, z menu widocznego na rysun- ku 6.16 wybierz opcję Przechwyć wideo. 78 Rysunek 6.16. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap pierwszy) W polu Użyj do przechwytu ustaw urzą- dzenie, z którego chcesz skorzystać (rysunek 6.17). W moim przypadku na liście znajdują się dwa urządzenia: tuner telewizyjny oraz kamera inter- netowa. Rysunek 6.17. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap drugi) Po wskazaniu źródła sygnału w polu Wybierz szablon przechwytywania określ, dla jakiego rodzaju płyty chcesz pozyskać materiał (rysunek 6.18). Możesz skorzystać z gotowych usta- wień (opcja DVD) lub ręcznie ustawić każdy z elementów (opcja Własny). W związku z tym, że przygotowujemy płytę DVD z filmem, postanowiłem skorzystać z gotowych ustawień. Po kliknięciu ikon oznaczonych na rysun- ku 6.18 możesz za pomocą strzałek cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 79 Rozdział 6. Płyta wideo kontrolować kolory, kontrast, a także parę innych właściwości pobieranego obrazu oraz dźwięku. Dostępne usta- wienia zależą od źródła sygnału. Operację pobierania można powtó- rzyć kilka razy, a każdy pobrany frag- ment trafi na listę widoczną na rysun- ku 6.20. Po skompletowaniu całego materiału kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego etapu tworze- nia płyty. Rysunek 6.18. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap trzeci) Rysunek 6.20. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap piąty) Pobieranie sygnału wideo rozpocznie się po kliknięciu czerwonego przycisku Rec znajdującego się pod oknem pod- glądu (rysunek 6.19). Na bieżąco w ok- nie podglądu możesz śledzić to, co jest zgrywane dopliku nadysku komputera. Aby zakończyć pobieranie danego frag- mentu filmu, wystarczy, że klikniesz kolejny czerwony przycisk, Stop. Rysunek 6.19. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap czwarty) Jeżeli chcesz skorzystać z plików znaj- dujących się na dysku twardym, np. pragniesz przerobić plik DivX na for- mat DVD-Video, z menu widocznego na rysunku 6.16 wybierz opcję Dodaj plik wideo. Pamiętaj, że w przypadku dodania kilku różnych plików będą one traktowane jak oddzielne pozycje w menu. W nowym oknie, widocznym na ry- sunku 6.21, znajdź i wskaż plik z fil- mem. Następnie kliknij przycisk Otwórz. Nero Vision automatycznie sprawdzi poprawność pliku i dołączy go do tworzonej kompilacji. Jeżeli dysponujesz kilkoma różnymi fragmentami, które mają trafić do jed- nego filmu, to zamiast ręcznie doda- wać pojedyncze kawałki, a następnie męczyć się z ich połączeniem, możesz z menu widocznego na rysunku 6.15 wybrać opcję Utwórz film. 79 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 80 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Program automatycznie sprawdzi dodawane pliki; pojawią się one na liś- cie (rysunek 6.23) oraz zostaną doda- ne do ścieżki edycji widocznej w dol- nej części głównego okna programu (rysunek 6.24). Chwilowo pominie- my edycję filmu — wrócę do niej w dalszej części opisu — i klikniemy przycisk Dalej. Rysunek 6.23. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (dodawanie gotowych pli- ków z filmem — etap drugi) Rysunek 6.24. Tworzenie płyty DVD- Video — etap drugi (dodawanie gotowych plików z filmem — etap trzeci) W tej chwili znaleźliśmy się w miejs- cu, do którego musisz trafić bez wzglę- du na to, której metody używałeś. Na rysunku 6.25 widać zawartość główne- go okna programu. W moim przykła- dzie na liście znajduje się jedna po- zycja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś dodał następne. Pamiętaj jednak Rysunek 6.21. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (dodawanie gotowego pliku z filmem) Na ekranie monitora znajdź fragment okna podobny do tego, co zawiera rysunek 6.22. Następnie kliknij przy- cisk oznaczony strzałką i z podręcz- nego menu wybierz opcję Przeglądaj i dodaj do projektu. W nowym oknie, podobnym do tego z rysunku 6.21, znajdź i zaznacz pliki, które chcesz dodać do tworzonej kompilacji, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Rysunek 6.22. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (dodawanie gotowych plików z filmem — etap pierwszy) 80 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 81 Rozdział 6. Płyta wideo o tym, że każda pozycja na liście odpo- wiada jednej pozycji w menu tworzo- nego filmu. Poza tym nie możesz prze- kroczyć maksymalnej pojemności płyty, oznaczonej za pomocą czerwo- nej kreski na graficznym wskaźniku widocznym w dolnej części okna. Oczywiście zaproponowany przez autorów szablon może nam nie cał- kiem odpowiadać i dlatego warto poznać możliwości jego zmiany. Na początek w polu Nagłówek możesz zmienić tytuł menu. Wystarczy wpisać nową nazwę i po chwili podgląd zosta- nie automatycznie odświeżony. Po klik- nięciu przycisku Edycja menu uzyskasz dostęp do opcji umożliwiających zmia- nę wyglądu menu i rozmieszczenia ele- mentów w nim dostępnych. Na rysun- ku 6.27 widać wspomniane okno. Rysunek 6.25. Tworzenie płyty DVD-Video — etap trzeci Po skompletowaniu wszystkich ele- mentów kliknij przycisk Dalej, aby kon- tynuować tworzenie płyty. Na rysunku 6.26 widać kolejne okno odpowiedzial- ne za tworzenie menu płyty. W miejs- cu wskazanym za pomocą strzałki możesz wybrać grupę szablonów, a wtedy pozostaje już tylko wskazać odpowiedni wygląd menu na wi- docznej poniżej liście. Efekt zobaczysz w lewej części okna na podglądzie. Rysunek 6.26. Tworzenie płyty DVD- Video — etap czwarty Rysunek 6.27. Tworzenie płyty DVD-Video — etap piąty Jeżeli chcesz, by menu miało tło, wystarczy, że klikniesz opcję Tło (rysu- nek 6.27), a następnie z nowo otwar- tego okna wybierzesz jedną z dostęp- nych opcji. Ja preferuję zdjęcie — w takim wypadku należy kliknąć ikonę zaznaczoną w górnej części okna. Za pomocą przycisku symbo- lizującego otwarty segregator możesz znaleźć plik na dysku i wskazać go jako tło dla Twojego projektu. Dodatkowo okno widoczne na rysun- ku 6.27 pozwala na określenie muzy- ki, która będzie podkładem dla menu. 81 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 82 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Wystarczy, że w dolnej części okna w menu Plik audio za pomocą oznaczo- nej ikony znajdziesz i wskażesz odpo- wiedni utwór. Zaletą Nero Vision jest obsługa skompresowanej muzyki w for- macie MP3. Za pomocą opcji zgrupowanych w ok- nie widocznym na rysunku 6.27 możesz określić wygląd przycisków odpowiedzialnych za uruchomienie filmu. Domyślnie program dla każ- dego dodanego filmu tworzy w menu jeden przycisk. Na rysunku 6.28 widać opcje dostępne po kliknięciu przycisku o nazwie Przyciski. Nero Vision ma kil- kanaście gotowych wzorów przycis- ków. Wystarczy, że na liście znajdziesz wzór, który Ci odpowiada, a następnie klikniesz go kursorem myszy. Dodat- kowo możesz włączyć opcję Animuj przy- ciski, dzięki czemu w przyciskach, które domyślnie zawierają zdjęcie z filmu, będzie krótki podgląd filmu. Jeżeli chcesz zmienić opis przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybierz opcję Rysunek 6.28. Tworzenie płyty DVD-Video — etap szósty 82 Właściwości. W nowym oknie możesz zmienić tytuł oraz za pomocą suwa- ka określić klatkę filmu widoczną w ramce przycisku. Za pomocą opcji Czcionka, widocznej na rysunku 6.29, łatwo zmienić wygląd i kolor tekstów, które można wstawić do menu płyty. Rysunek 6.29. Tworzenie płyty DVD-Video — etap siódmy Dzięki opcji Tekst nagłówka/stopki (rysu- nek 6.30) możesz dodać tytuł i stop- kę do menu Twojej płyty. Rysunek 6.30. Tworzenie płyty DVD-Video — etap ósmy W menu zostało jeszcze kilka opcji, ale ja nie będę z nich korzystać. Jeżeli chcesz, sprawdź, jak działają; gdy u- znasz, że przydadzą się w Twoim menu, skorzystaj z nich. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować przy- cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 83 Rozdział 6. Płyta wideo gotowanie płyty. Ściślej mówiąc, wró- cisz do dobrze Ci znanego okna (rysu- nek 6.31), w którym mogłeś wybrać jeden z szablonów zaproponowanych przez autorów programu. Musisz teraz ponownie kliknąć przycisk Dalej. Rysunek 6.32. Tworzenie płyty DVD-Video — etap dziesiąty Rysunek 6.31. Tworzenie płyty DVD-Video — etap dziewiąty Następny etap to przetestowanie wyni- ków Twojej pracy. Na rysunku 6.32 widać okno podglądu gotowego pro- jektu płyty. Za pomocą pilota widocz- nego z prawej strony możesz sprawdzić, jak działa menu i jak wygląda film. Jeżeli uznasz, że wszystko jest gotowe, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego — tym razem już ostat- niego — etapu. Okno widoczne na rysunku 6.33 odpo- wiada za określenie właściwości zapisu. I Kliknij opcję Zapisz na i na liście wskaż nagrywarkę, z której chcesz skorzystać. I Kliknij opcję Nazwa woluminu i wprowadź tytuł nagrywanej płyty. I Kliknij opcję Ustawienie nagrywania, włącz opcję Zapis oraz ustaw szyb- kość zapisu. Rysunek 6.33. Tworzenie płyty DVD-Video — etap jedenasty Nagrywanie płyty rozpocznie się po kliknięciu przycisku Nagraj znaj- dującego się w prawym dolnym na- rożniku głównego okna programu. Uwaga, przygotowanie płyty może trwać nawet kilka godzin i zależy od tego, jaką ilość materiału nagrywasz oraz jak szybki procesor znajduje się w Twoim komputerze. Po zakończeniu zapisu na ekranie monitora pojawi się odpowiedni komunikat. Uwaga Na podstawie powyższego opisu możesz przygotować płyty w formacie DVD-Video, VCD i SVCD. Jedyna różnica dotyczy wybo- ru odpowiedniego rodzaju płyty bezpośred- nio po włączeniu programu Nero Vision. 83 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 84 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Płyta VCD lub SVCD w Nero Burning ROM W przypadku gdy nie zależy Ci na roz- budowanych możliwościach oferowa- nych przez Nero Vision, a Twoja płyta nie musi mieć bajeranckiego menu, możesz skorzystać z możliwości, jakie oferuje Nero Burning ROM. Za pomocą tego programu można bez większych kłopotów sporządzić płytę CD w formacie VCD lub SVCD. Do wykonania całej operacji poza Nero Burning ROM będziemy po- trzebowali narzędzia, za pomocą któ- rego można przekonwertować film do formatu mpeg. W tabeli 6.1 zamieś- ciłem szczegółowe właściwości pliku mpeg2 dla formatu VCD i SVCD. Kompresja materiału wideo Do kodowania materiału wideo do formatu mpeg postanowiłem użyć programu o nazwie TMPGenc (http://www.pegasys-inc.com). Na stronie producenta znajduje się wersja demon- stracyjna programu, za pomocą której możesz przekompresować swój film. Pierwsze okno, widoczne na rysunku 6.34, wymaga od nas określenia, jaki rodzaj pliku mpeg chcemy otrzymać. Wystarczy, że z menu widocznego w lewej części okna wybierzesz dla płyty VCD lub SVCD opcję PAL, umieszczoną w odpowiedniej gałęzi. Rysunek 6.34. Przygotowanie pliku mpeg w TMPGenc — etap pierwszy Tabela 6.1. Właściwości mpeg dla płyt VCD i SVCD VideoCD Rozdzielczość okna Liczba klatek na sekundę Kodowanie obrazu Bitrate obrazu (kb/s) Kodowanie dźwięku mpeg2 Bitrate dźwięku (kb/s) Orientacyjna pojemność na płycie CD (wg TMPGenc) 84 352×288 25 mpeg1 1150 mpeg1 layer II Super VideoCD 480×576 25 mpeg2 od 1600 do 2500 mpeg1 layer II oraz 224 70 min od 128 do 384 50 min cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 85 Rozdział 6. Płyta wideo Jeżeli Twój film nie wymaga zmian, możesz kliknąć przycisk Next, by kon- tynuować kodowanie filmu. Warto jed- nak, byś wiedział, że dzięki opcjom widocznym na rysunku możesz inge- rować w materiał. Pierwsza opcja, Source Range, pozwala wybrać fragment filmu, który chcesz przekodować do formatu mpeg. Dzięki temu możesz z większe- go filmu wydobyć interesującą Cię scenę i tylko ją kodować. Opcja Clip frame pozwala na dodanie ramki do kodowa- nego materiału. Funkcja ta jest przydat- na w przypadku, gdy Twój materiał ma za małą rozdzielczość, by spełniać wymogi danego formatu, idzięki doda- niu ramki możesz nadrobić braki. Ostatnia opcja, Noise reduction, służy do usuwania zakłóceń widocznych na filmie. Innymi słowy, umożliwia poprawę jakości kodowanego materiału. Następny etap konfiguracji kodeka został pokazany na rysunku 6.37. W następnym oknie, widocznym na rysunku 6.35, za pomocą przycis- ku Browse obok opcji Video File znajdź i wskaż plik, który chcesz przekodo- wać do formatu mpeg. Rysunek 6.35. Przygotowanie pliku MPEG w TMPGenc — etap drugi Po wskazaniu pliku wideo również w polu Audio File pojawi się nazwa pliku zawierającego film. Program będzie automatycznie z tego samego pliku kodował dźwięk. Jeżeli chcesz użyć innej ścieżki dźwiękowej, możesz oddzielnie podstawić podkład dźwię- kowy dla kodowanego materiału. Kliknij przycisk Next, by przejść do na- stępnego okna, widocznego na rysun- ku 6.36. Rysunek 6.36. Przygotowanie pliku MPEG w TMPGenc — etap trzeci Rysunek 6.37. Przygotowanie pliku mpeg w TMPGenc — etap czwarty Tym razem określ, jaki rodzaj płyty chcesz utworzyć i jaka jest jej nomi- nalna pojemność. Wystarczy, że z listy wybierzesz odpowiednią płytę i spraw- 85 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 86 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik dzisz na graficznym wskaźniku, czy całość mieści się na płycie. W przy- padku płyty VCD materiał musi speł- niać ściśle określone warunki i nie masz możliwości zmiany sposobu kodowa- nia, w związku z czym jedynym wyj- ściem jest wycięcie zbędnych fragmen- tów lub dodanie czarnej ramki o szerokości kilku pikseli. Natomiast materiał dla płyty SVCD ma dużą tole- rancję bitrate’u, dzięki czemu masz możliwość dopasowania filmu do po- jemności nośnika kosztem jego jakości. Po kliknięciu przycisku Next przej- dziesz do następnego etapu konfigu- racji kodeka. W polu Output file za pomocą przycisku Browse określ loka- lizację i nazwę pliku wynikowego. Następnie kliknij przycisk OK, by roz- począć kodowanie filmu (rysunek 6.38). Rysunek 6.38. Przygotowanie pliku mpeg w TMPGenc — etap piąty Na rysunku 6.39 widać okno kodeka podczas jego działania. W oznaczo- nym za pomocą ramki obszarze znaj- dziesz informacje o tym, jak długo działa kodek i ile czasu pozostało do końca kodowania. W moim przy- padku do zakończenia procesu pozo- stało ponad dwadzieścia minut. 86 Rysunek 6.39. Przygotowanie pliku mpeg w TMPGenc — etap szósty Po zakończeniu kodowania zostanie odegrany sygnał dźwiękowy, ale na ekra- nie monitora nie pojawi się żaden komunikat o zakończeniu procesu kodowania pliku mpeg. Zanim zaczniesz nagrywać swoje płyty VCD iSVCD, warto, abyś sprawdził, czy plik utworzony za pomocą TMPGenc działa poprawnie i czy jest dobrej jakoś- ci. W razie problemów warto zapoznać się zopcjami programu, które są dostęp- ne po wyłączeniu kreatora. Jeżeli będziesz kodować regularnie materiał wideo do formatu mpeg, powinieneś zadbać o dobre chłodze- nie procesora oraz wnętrza obudowy komputera. Uwaga Pamiętaj, że szybkość kodowania pliku zależy od wydajności Twojego komputera oraz od rodzaju zastosowanej kompresji. Cała operacja może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin i zajmuje wszystkie dostępne zasoby procesora. cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 87 Rozdział 6. Płyta wideo Przygotowanie płyty Tworzenie nowej kompilacji rozpo- czynamy od zaznaczenia opcji VideoCD lub Super VideoCD w oknie wyboru kompilacji. Poniżej zamieściłem rysun- ki 6.40 i 6.41 przedstawiające jedyne okno kompilacji VCD oraz SVCD, które jest różne dla obu procesów. Pozostałe zakładki dla obu rodzajów kompilacji są identyczne, dlatego będę je omawiał wspólnie. Rysunek 6.40. Zakładka VideoCD kom- pilacji VCD Rysunek 6.41. Zakładka VideoCD kompi- lacji SVCD W sytuacji, gdy wybierzesz kompilację Video CD, ingerencja w ustawienia jest znikoma i ogranicza się do ustawienia opcji PAL w sekcji Generowanie. Dodat- kowo możesz wyłączyć opcję Utwórz dysk CD zgodny ze stand., dzięki czemu Nero pozwoli Ci dodać materiał, który jest np. zakodowany przy użyciu inne- go bitrate’u, niż zaleca specyfikacja for- matu. Pamiętaj jednak, że tak przygo- towana płyta nie zawsze będzie działać poprawnie. Nieco inaczej wygląda konfiguracja kompilacji Super Video CD, kiedy mamy możliwość określenia częstot- liwości kodowania. Program pozwala na automatyczne dopasowanie kodo- wania do pojemności płyty (Dopasuj do rozmiaru dysku) lub jego ręczne prze- definiowanie (Wg użytkownika). Pamię- taj jednak, że bitrate musi być zgodny z wymogami specyfikacji. Jeżeli zamierzasz wykorzystać format VCD lub SVCD jako cyfrowy album fotograficzny, możesz zamieścić w nim kopię oryginalnych zdjęć — opcja Prze- chow. zdjęcia źródłowe w. Zakładka Menu widoczna na rysun- ku 6.42 odpowiada za wygląd menu na płycie wideo. Na przykład po uru- chomieniu takiego dysku w stacjonar- nym napędzie DVD naszym oczom ukaże się menu z listą nagranych fil- mów. Dodatkowo możemy uaktywnić tytuł (Nagłówek), stopkę (Stopka) oraz wstawić tło w postaci obrazka (Zdjęcie w tle). Oczywiście można zmieniać rodzaj czcionki użytej do przygotowa- nia tytułu (Czcionka oraz opcja Cień). Zawartość pozostałych zakładek w obu przypadkach powinna pozostać bez zmian, dlatego możesz kliknąć przycisk 87 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 88 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Nowy, by rozpocząć dodawanie plików wideo do kompilacji (rysunek 6.43). Rysunek 6.42. Kompilacja płyty wideo — zakładka Menu w obu przypadkach niczym się nie różni wyrazimy zgodę, rozpocznie się pro- ces kodowania do mpeg1 lub mpeg2. Niestety, w obu przypadkach trwa to bardzo długo i może się zdarzyć, plik wynikowy nie zmieści się na płycie. W takiej sytuacji musimy zmienić parametry kodowania lub obciąć źródłowy klip wideo. Dzięki stosowa- niu specjalnych programów jesteśmy w stanie obliczyć orientacyjną wielkość pliku docelowego. Duża liczba takich narzędzi znajduje się na stronach ser- wisu CDRinfo (http://www.cdrinfo.pl). Na przykład po dodaniu jednego pliku do kompilacji z włączonym menu powinny pojawić się na liście dwie pozycje. Pierwsza to menu, a druga to obraz wideo. Każda z pozycji ma swoje właściwości, które są dostępne po klik- nięciu prawym przyciskiem myszy nazwy pliku i wybraniu opcji Właści- wości. Rysunek 6.43. Dodajemy pliki do kompilacji Cała operacja ogranicza się do prze- ciągnięcia plików wideo zlewego dopra- wego okna. Jeżeli dane są przygotowane w odpowiednim formacie, to cała ope- racja przebiegnie gładko ibędzie nabie- żąco obrazowana w nowym oknie za pomocą paska postępu. W sytuacji, gdy będziemy dodawać plik przygotowany w nieodpowied- nim formacie, program wyświetli odpowiedni komunikat z pytaniem, czy dokonać zmiany formatu. Jeżeli 88 Uwaga Jeżeli nie masz pluginu potrzebnego do prze- kodowania filmu i dodajesz do kompilacji plik mpeg niezgodny z wymogami specyfi- kacji formatu VCD lub SVCD, to na ekranie monitora pojawi się komunikat o treści: Brak pamięci. W przypadku gdy dodajesz plik mpeg, który tylko w małym stopniu odbiega od zaleceń formatu, możesz w ok- nie widocznym na rysunku 6.40 lub 6.41 wyłączyć opcję Utwórz CD zgodnie ze stan- dardem, dzięki czemu Nero nie będzie sprawdzać zgodności materiału ze specyfi- kacją. Tak przygotowana płyta powinna działać poprawnie na większości odtwa- rzaczy, ale może się zdarzyć, że całość nie zadziała. cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 89 Rozdział 6. Płyta wideo Właściwości menu są jedynie pod- glądem i nie wymagają nanoszenia poprawek, natomiast koniecznie nale- ży zająć się zmianą opcji dla pliku wideo (rysunek 6.44). Rysunek 6.45. Podgląd menu płyty VCD lub SVCD automatycznie uruchomiona, a na ekranie telewizora zobaczymy widok podobny do tego z rysunku 6.45. Aby uruchomić film, wystarczy na klawia- turze pilota wcisnąć klawisz odpowia- dający numerowi filmu z listy. Po sprawdzeniu menu płyty wyłącz okno z rysunku 6.45 — wystarczy, że klikniesz czerwony znak x w prawym górnym narożniku. W głównym oknie Nero Burning ROM z menu Nagrywarka wybierz opcję Wypal kom- pilację. W nowym oknie, widocznym na rysunku 6.46, włącz opcję Nagrywaj i Zakończ dysk. Poza tym w polu Metoda zapisu ustaw Disc-At-Once. Określ szyb- kość zapisu i kliknij przycisk Zapis. Spokojnie zaczekaj, aż nagrywanie płyty zostanie zakończone. Rysunek 6.46. Zapis kompilacji Video CD lub Super Video CD na płycie 89 Rysunek 6.44. Właściwości pliku wideo Zmiany, jakie możemy wprowadzić, odnoszą się jedynie do drugiej zakładki o nazwie Menu. Na początku powin- niśmy nadać odpowiedni tytuł nasze- mu filmowi. Zostanie on wyświetlony na liście. Następnie możemy przypi- sać dowolny kadr wybrany z filmu. Wystarczy, że za pomocą suwaka znaj- dziesz odpowiednią klatkę. Po zatwier- dzeniu zmian warto zaznaczyć plik menu i kliknąć przycisk Odtwarzaj, dzię- ki czemu będziesz miał podgląd menu (rysunek 6.45). Oczywiście do dysku wideo można dodać kilka krótszych filmów, a każdy z nich utworzy oddzielną pozycję w menu, z których każda będzie miała swoje właściwości. Tak przygotowana płyta może być odtwarzana na komputerze przez dowolny odtwarzacz dysków wideo (np. PowerDVD) lub większość stacjo- narnych odtwarzaczy DVD. W stacjo- narnym odtwarzaczu płyta zostanie cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 90 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Testowanie płyty wideo Bez względu na to, jaką metodą nagry- wałeś płytę wideo, warto ją przetesto- wać. Możesz to zrobić na dwa sposo- by. Pierwszy i najważniejszy test polega na próbie odtworzenia krążka w stacjonarnym odtwarzaczu DVD. Większość nowych urządzeń potrafi odczytywać nagrywane płyty i obsłu- guje formaty VCD i SVCD. Niestety, możesz napotkać urządze- nie, które nie czyta nagrywanych płyt. W takim wypadku warto spróbować odtworzyć płytę na komputerze. Możesz to zrobić, używając programu Windows Media Player lub innego odtwarzacza płyt wideo, np. Nero ShowTime lub PowerDVD. 90 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 91 Rozdział 6. Płyta wideo Przerabianie DivX z napisami na DVD-Video Dostaję wiele pytań od Czytelników dotyczących przerabiania filmu DivX na format DVD-Video. O ile samo przerobienie pliku z filmem nie powinno stanowić problemu — wystarczy poddać go authoringowi — to problemy zaczynały się w chwili, gdy do całości należało dołączyć napi- sy, które w przypadku plików DivX znajdują się w oddzielnym pliku tek- stowym. W związku z tym zdecydo- wałem się opisać cały proces krok po kroku. Ze strony http://www.trustfm.net/divx/Sof- twareAvi2Dvd.html pobierz program Avi2Dvd, a następnie zainstaluj apli- kację w swoim systemie. Uruchom AVI2DVD i w pierwszej kolejności kliknij polską flagę, która jest widocz- na przy górnej belce okna programu. Dzięki temu program przemówi po polsku. W pierwszej zakładce o nazwie Krok 1. Wejście (rysunek 6.47) zaznacz opcję Tryb Avi. Następnie kliknij przycisk Wczy- taj avi/ogm/mkv/wmv i w nowym oknie wskaż plik filmu w formacie DivX. W pierwszym od góry polu Wybierz język audio ustaw język ścieżki dźwiękowej przerabianego filmu, np. English. Wpolu Rozmiar ekranu ustaw 16:9 lub 4:3, w zależności od tego, jaki masz film. W drugiej zakładce onazwie Krok 2. Wyj- ście(rysunek 6.48) zaznacz opcję DVD lub SVCD. Dla opcji Wybierz pojemność płyty ustaw DVD (DVD-5 4.7 GB). Wpolu Roz- Rysunek 6.47. Przerabianie pliku DivX na DVD-Video — etap pierwszy miar ekranu ustaw 16:9 lub 4:3. Odpo- wiednie ustawienie powinno być takie samo jak wpoprzedniej zakładce. Dzię- ki temu unikniesz niepotrzebnego przy- cinania filmu. Włącz opcję Zrób Iso i w polu poniżej podaj nazwę pliku. Rysunek 6.48. Przerabianie pliku DivX na DVD-Video — etap drugi Za pomocą przycisku oznaczonego na rysunku 6.48 strzałką wskaż miejs- ce na dysku, w którym zostaną zapi- sane wszystkie pliki tymczasowe oraz obraz ISO płyty DVD. Dla krążka DVD potrzebujesz dysku, na którym zmieści się 10 GB danych. 91 cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 92 Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik W trzeciej zakładce o nazwie Krok 3. Kodowanie (rysunek 6.49) zaznacz opcję QuEnc. W celu uzyskania możli- wie najlepszej jakości obrazu włącz opcje: Użyj VBR (zmienny bitrate), Wysoka jakość, Analizy kwadrat., Kodo- wanie 2 pasm (kodowanie dwuprzebie- gowe). Pamiętaj, że powyższe ustawie- nia znacznie wydłużą czas potrzebny na przekodowanie filmu. Może to być nawet kilkanaście godzin. Rysunek 6.49. Przerabianie pliku DivX na DVD-Video — etap trzeci Jeżeli nie zależy Ci tak bardzo na jakoś- ci, możesz wyłączyć część z opcji wymienionych w powyższym pod- punkcie. Dzięki temu kosztem jakoś- ci skrócisz czas kodowania materiału. W czwartej zakładce o nazwie Krok 4. Napisy (rysunek 6.50) kliknij przycisk Napis 1 i w nowym oknie wskaż plik z napisami do filmu. W zakładce Opcje Nap1 ustaw stronę kodową pliku z napisami, język, rozmiar czcionki i dolny margines. Zawartość ostatniej zakładki podaru- jemy sobie, bo płyta DVD-Video bez własnego menu również będzie popra- wnie działać, a zaoszczędzone w ten sposób miejsce zostanie na film. 92 Rysunek 6.50. Przerabianie pliku DivX na DVD-Video — etap czwarty Po wprowadzeniu wszystkich usta- wień kliknij przycisk Dodaj zadanie widoczny w dolnej części okna. Następnie kliknij przycisk ODPALAJ !!!. W nowym oknie kliknij przycisk PROCEED. W tej chwili pozostaje już tylko spo- kojnie zaczekać, aż program ukończy zadanie. Przez cały czas na ekranie monitora mogą pojawiać się i znikać różne okienka. Niczym się nie przej- muj i nie przeszkadzaj. Niech Cię nie zdziwi również to, że podczas przera- biania filmu komputer będzie ob- ciążony w stu procentach, co uniemo- żliwia wygodną pracę. Czas potrzebny do przerobienia pliku DivX na DVD-Video zależy od długoś- ci materiału, wydajności komputera (procesor i dysk twardy) oraz ustawień kodowania. W skrajnych przypadkach może sięgać nawet kilkunastu godzin. Po zakończeniu kodowania w głów- nym oknie programu w miejscu ozna- czonym na rysunku 6.51 strzałką zoba- czysz napis All Jobs Done !!!. Możesz wyłączyć program AVI2DVD. cddvd_R06_OKn.qxd 09-12-06 16:38 Page 93 Rozdział 6. Płyta wideo Rysunek 6.51. Przerabianie pliku DivX na DVD-Video — etap piąty W tej chwili otrzymałeś obraz płyty DVD-Video w formacie ISO, który należy nagrać na płytę, korzystając np. z Nero Burning ROM. Uruchom Nero Burning ROM. Na- stępnie wyłącz okno wyboru rodzaju kompilacji, które zawsze pokazuje się jako pierwsze. Wystarczy, że klikniesz przycisk Anuluj. Z menu Nagrywarka wybierz opcję Nagraj plik obrazu. W nowym okienku wskaż plik obrazu, który został przy- gotowany w poprzednim ćwiczeniu, i kliknij przycisk Otwórz. Obraz płyty powinien znajdować się w katalogu, który wskazałeś w oknie widocznym na rysunku 6.48. W oknie widocznym na rysunku 6.52 zaznacz opcje Nagrywaj i Zakończ dysk. Rysunek 6.52. Nagrywanie obrazu ISO Dodatkowo w polu Prędkość zapisu ustaw szybkość nagrywania płyty. Upewnij się, czy w nagrywarce znajduje się czysta płyta, i kliknij przycisk Zapis. Spokojnie zaczekaj, aż skończy się pro- ces nagrywania płyty. Po zakończeniu nagrywania płyty na ekranie monitora zobaczysz stosowny komunikat. Uwaga Przy dzisiejszych cenach stacjonarnych odtwarzaczy DVD z obsługą formatu DivX warto zastanowić się nad zakupem takiego urządzenia. Wystarczy wydać ok. 200 zł, a będzie można odtwarzać filmy w forma- cie DivX i pokrewnych bez konieczności czasochłonnego ich przerabiania, tak jak to opisałem w niniejszym podrozdziale. 93
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: