Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 006565 22559308 na godz. na dobę w sumie
Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej - ebook/pdf
Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2611-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Prezentowana publikacja to zbiór szkiców i studiów dotyczących doświadczenia poetyckiego Haliny Poświatowskiej, w którym nadrzędne miejsce zajmują kategorie namysłu i emocji jako przejawów reakcji na świat człowieka próbującego ów świat uporządkować. To ich połączenie na gruncie poetyckim pozwala wejrzeć podmiotowi, a zarazem odbiorcy, w delikatną i złożoną materię granicznych egzystencjalnych sytuacji człowieka: miłości i śmierci. Ich zwornikiem jest ciało cierpiące w chorobie zwiastującej koniec i cierpiące po kolejnych zawodach miłosnych. Ciało będące areną zmagania się pierwiastka erotycznego i mortalnego.
Kategorią równie ważną jak namysł i emocje jest kategoria doświadczenia stającego się tu miarą wrażliwości człowieka w kontakcie ze światem. Wszystko to wymagało od poetki wysiłku intelektualnego i zwyczajnego fizycznego, a znalazło odbicie w swoistym notatniku poetyckim ilustrującym próby poszukiwania słowa adekwatnego do udźwignięcia ciężaru doświadczenia. Liryka Haliny Poświatowskiej próbuje wszystkie te dramatyczne doświadczenia z własną, i nie tylko, skończonością zidentyfikować.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Namysł i emocje Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej NR 2912 Jan Piotrowiak Namysł i emocje Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011 Redaktor serii Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Elżbieta Hurnik Spis treści Słowo wstępne 7 Rozdział 1 Poetyckie studium człowieka i świata 11 Rozdział 2 Liryka punktów widzenia Współautor Ireneusz Opacki 47 Rozdział 3 „czy wszyscy tracimy wszystko żyjąc?” Obrachunki strat w liryce miłosnej i mortalnej autorki Ody do rąk „żywą tkankę zamieniam codziennie na świecące próchno słów” Ciało(pisanie) w poezji Haliny Poświatowskiej Rozdział 4 83 121  Spis treści „Prawda jest przeważnie śmiertelnie poważna…” Intelekt i emocje w doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej Rozdział 5 153 Nota bibliograficzna 175 Indeks osobowy 177 Summary 181 Résumé 183 Słowo wstępne W poezji Haliny Poświatowskiej namysł i emocje, jak rzadko kiedy w literaturze, idą w parze. I chociaż autorka Ody do rąk zdaje sobie sprawę z tego, jak kruche to przymierze, jak ryzykowne to towarzystwo, to bynajmniej nie rezygnuje z ich usług. Co wię- cej, czyni z nich ćwiczebny, pisarski poligon, gdzie wzburzone emocje plączą układność myśli, a nawał afektów czyni retoryczny wyłom w logicznych szeregach wierszowego traktatu. Miejscem tych zmagań, zapasów uczyniła poetka kruche, obolałe ciało – głowę nabrzmiałą od myśli i drżące w niemocy serce. Namysł nad rzeczywistością, w tym i nad sobą samą, własnym losem, wy- magał od poetki nie lada wysiłku intelektualnego, pracy umysłu wciąż przecież targanego emocjonalnymi wstrząsami, zgiełkiem uczuć. Permanentna zaduma nad światem i człowiekiem brała swój początek z ustawicznych prób konceptualizacji własnej eg- zystencji, jej przygodnej natury, mizernej kondycji. Niepospolita wrażliwość autorki Hymnu bałwochwalczego wystawiona była na ciężką próbę – zbilansowania zysków i strat, jakie zgotował jej los. W tym przypadku, zza lapidarnej formuły słowa „los” wyziera całe bogactwo sensów, jakich pojęcie to nabiera w tym poetyckim światoobrazie. Tak więc klamrą dla zebranych studiów i szkiców o poezji Ha- liny Poświatowskiej są tytułowe kategorie: namysł i emocje. Te dwa, tak różne, aporetyczne względem siebie, symptomy reakcji 8 Słowo wstępne człowieka na świat, zdają się paradoksalnie porządkować poetycki światoobraz autorki Ody do rąk. Poświatowska umiejętnie łączy te ekstraludzkie doświadczenia, tworząc niepowtarzalny ich splot poetycki. Bo choć poetka korzysta ze zużytych częściowo konwen- cji notacji lirycznej w zakresie ujawniania „wzruszeń lirycznych” podmiotu, posługując się nacechowanym emocjonalnie słowni- ctwem, afektywną składnią, to wcale nie odsyła do tradycyjnego modelu liryki emocjonalnej. Co więcej, liryczne „emotikony” ja- wią się, by tak rzec, na „wyższym piętrze” tej propozycji poetyckiej. Wyrastają na fundamentach poznawczej operacji, refleksyjnego nawyku, intelektualnej pasji. Są wynikiem nie spontanicznego kontaktu „wrażliwego” człowieka ze światem, lecz pełnej emocji, afektu jednostkowej reakcji na pewną generalną prawdę o rzeczy- wistości (miłości i śmierci), wyrosłą na gruncie wyraźnie poznaw- czego, badawczego namysłu… Wtedy to tak „odzyskany” obiekt poznawczej ciekawości traktuje w sposób tradycyjnie liryczny – z pełnym emocjonalnym zaangażowaniem. Poznawcze tropy tej liryki ujawniają się różnorako; już to w aplikacji kategorii episte- mologicznej – „punktów widzenia” dających wgląd w skompliko- waną materię granicznych doświadczeń egzystencjalnych: miłości i śmierci, już to w próbach metapoetyckich poszukiwań słowa zdolnego te doświadczenia opisać. Tak więc „mocowanie się” ze słowem ma nie tylko obligacje poznawcze, ale i emocjonalne. Dla autorki Jeszcze jednego wspomnienia czynność pisania wy- daje się doświadczeniem głęboko somatycznym. Cała sfera emo- cji, uczuć ma bowiem podłoże organiczne, a ciało urasta w tym doświadczeniu poetyckim do rangi zwornika – tego, co podmio- towe, i tego, co przedmiotowe. Doświadczenie ciała i poprzez ciało w twórczości Haliny Poświatowskiej ma – jak się zdaje – wagę inskrypcji testamentalnej – poetyckiego zapisu zmagań człowieka z okrutnymi wyrokami losu. Pomieszczone w książce studia i szkice, pisane na przestrzeni wielu lat i z zastosowaniem kilku różnych metodologicznie perspektyw badawczych, łączy nierozerwalnie myśl o ocaleniu Słowo wstępne 9 przejmującego doświadczenia poetyckiego, jakiego świadectwo zostawiła przedwcześnie zmarła poetka Halina Poświatowska. Inspiracji dla tych wysiłków należałoby szukać we wczesnych moich poszukiwaniach badawczych, których patronem był nie- odżałowanej pamięci Profesor Ireneusz Opacki. Ich śladem są dwa inicjalne studia, w tym jedno współautorskie z Profesorem (Liryka punktów widzenia. O poezji Haliny Poświatowskiej). Pozo- stałe szkice i studia pisane w ostatnich latach zawdzięczają wiele tamtym intuicjom i rozmowom sprzed lat. Całość zbioru niech więc będzie skromnym hołdem i podziękowaniem dla Profesora Ireneusza Opackiego, który miał szczególny dar wskazywania na prawdziwe źródła poetyckiego doświadczenia. Nota bibliograficzna Dwa inicjalne studia o poezji Haliny Poświatowskiej, zamiesz- czone w niniejszej książce, publikowane są w wersji niezmienio- nej w stosunku do ich pierwotnego kształtu i zawartości. Te po- chodzące sprzed kilkudziesięciu lat opracowania pozostawiam osądowi współczesnego czytelnika. Czynię to w imię szacunku dla współautora jednego z artykułów – Profesora Ireneusza Opa- ckiego. Jego badawczy i pisarski patronat uważam za duże zobo- wiązanie, ale i wyzwanie. 1. Poetyckie studium człowieka i świata ukazało się pierwotnie pod tytułem: Poetyckie studium człowieka i świata. Liryka Ha- liny Poświatowskiej. „Roczniki Humanistyczne” 1975, z. 1. 2. Liryka punktów widzenia miała swój pierwodruk jako: Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej). W: „Prace Historycznoliterackie UŚ”, nr 14: Z poezji XX wieku. Szkice i interpretacje. Red. I. Opacki. Katowice 1979 (współautor: Ireneusz Opacki). Pozostałe dwa studia, powstałe w ostatnich kilku latach, są poszerzonymi i zmienionymi wersjami pierwotnych pomysłów oraz szkiców interpretacyjnych, jakie ukazały się drukiem nie- dawno. I tak: 3. Studium: „czy wszyscy tracimy wszystko żyjąc?” Obrachunki strat w liryce miłosnej i mortalnej autorki „Ody do rąk” za- wiera w sobie fragmenty szkicu Odmiany losu. (O „Koniu- 17 Nota bibliograficzna gacji” Haliny Poświatowskiej). W: Zamieranie. Lektury. Red. G. Olszański, D. Pawelec. Katowice 2008. 4. Tekst pomieszczony w niniejszej edycji pod tytułem: „żywą tkankę zamieniam codziennie na świecące próchno słów”. Ciało(pisanie) w poezji Haliny Poświatowskiej ma swą pier- wotną wersję w szkicu: „Nie umiem powiedzieć słowem” O(nie)wyrażalności w poezji Haliny Poświatowskiej. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury. T. 2. Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka. Katowice 2010. 5. „Prawda jest przeważnie śmiertelnie poważna…” Intelekt i emo- cje w „doświadczeniu” poetyckim Haliny Poświatowskiej to nieco rozszerzona wersja szkicu: Prawda ciała, prawda słowa. O „doświadczeniu” poetyckim Haliny Poświatowskiej. W: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010. Indeks osobowy Abrams Meyer Howard 118 Agamben Giorgio 12 Albérès René Marill 13 Améry Jean 171 Aleksandrowicz Julian 12, 128, 129, 137, 1 Ankersmith Frank 12 Ariés Philippe 142 Arystoteles 14 173 Ayer Alfred Jules 18 Bachtin Michaił 113 Baczko Bronisław 19 Bałus Wojciech 102 Banasiak Bogdan 135 Baran Bogdan 11, 18, 171 Barker Chris 130 Barthes Roland 88, 89, 99, 101, 105, 11 Bartnicka Józefa Maria 3 Barry Peter 127 Bataille Georges 144 Baudelaire Charles 13 Bąkowska Eligia 142 Bednarek Henryk 110 Benjamin Walter 13 Bereza Aleksander 14 Bergson Henri 20 Bieńczyk Marek 89, 11 Błoński Jan 20 Bolecki Włodzimierz 13 Bonowicz Wojciech 114 Borkowska Grażyna 128 Brocki Marcin 102 Brückner Aleksander 52, 111, 112, 131, 1 Buber Martin 113 Buksiński Tadeusz 14 Burke Kenneth 43 Burzyńska Anna 127 Cichowicz Stanisław 113 Chirpaz François 130 Collins George 109, 125, 157 Czajkowska Agnieszka 17 Czaplejewicz Eugeniusz 113 Davidson Donald 13, 18 Dąbrowski Eugeniusz 40 Derrida Jacques 109, 125, 135, 157 Doktór Jan 113 Domańska Ewa 12 Doroszewski Witold 52 Dunaj Bogusław 105, 109 178 Indeks osobowy Dybel Paweł 87 Dziadek Adam 149 Eco Umberto 80, 81 Eliade Mircea 41, 141 Eliot Thomas Stearns 129 Eustachiewicz Lesław 81 Faulkner William 129 Fisher Helen 11 Freud Sigmund 87, 157 Gałuszka Jadwiga 81 Garcia Lorca Federico 125 Głowiński Michał 14 Godzimirski Jakub M. 113 Górska Barbara 15 Grajewski Wincenty 113 Heidegger Martin 35, 93, 94, 11, 18, 173 Hedemann Oskar 144 Herder Johann Gottfried 27 Heska-Kwaśniewicz Krystyna 115 Herschel John Frederick 18 Holbach Paul Henri 19, 27 Hurnikowa Elżbieta 17 Jabłońska Janina 19 Jankélévitch Vladimir 113, 115, 11 Jaspers Karl 19 Jay Martin 12 Jeliński Zygmunt 50 Jaworski Stanisław 113 Kalaga Wojciech 148 Kania Ireneusz 141 Kochanowski Jan 19 Kojéve Alexandre 99 Kołakowski Leszek 35 Kopaliński Wojciech 114 König-Chwedeńczuk Ewa 18 Kreisberg Alina 81 Kumaniecki Kazimierz 114 Kunka Szczepan 11 Kwaterko Mateusz 12 Kwietniewska Małgorzata 103, 173 Labuda Aleksander 113 Lacan Jacques 87 Lacoue-Labarthe Philippe 150, 173 Lazarewitzowie Alice, Morris 90 Lechoń Jan 117, 118 Lejeune Philippe 113 Leśmian Bolesław 14, 20, 42 Lévinas Emmanuel 90, 110, 112 Lubas-Bartoszyńska Regina 113 Łapiński Zdzisław 1, 118 Małecki Wojciech 12 Man de Paul 119 Margański Janusz 101, 150, 173 Markowski Michał Paweł 127, 134, 11 19, 170 Michalski Krzysztof 94 Migasiński Jacek 110, 130 Milne Alan Alexander 129 Miłosz Czesław 155, 15 Misiak Iwona 91 Morawski Ireneusz 98, 123, 124, 133, 147, 174 Morzyńska-Wrzosek Beata 140 Mrówczyński Piotr 90 Nancy Jean-Louis 103, 173 Naruszewicz Adam 117 Nawrocka Ewa 13 Niwiński Jan 152 Nowicki Światosław Florian 99 Nycz Ryszard 119, 157, 158, 13, Okopień-Sławińska Aleksandra 112 Olejniczak Józef 17 Oleksiak Michał 81 Olszański Grzegorz 149, 17 Opacki Ireneusz 9, 14, 18, 19, 21, 27, 134, 175 Oparin Aleksandr Iwanowicz 25, 8 Orłowska Anna 90 Owidiusz 49 Pawelec Dariusz 82, 149, 17 Pawłowski Tadeusz 18 Petrarka Francesco 19 Piotrowiak Jan 73, 134, 158 Platon 101, 14, 147 Pomian Krzysztof 35 Porębska Małgorzata 21 Pryzwan Mariola 125, 174 Przybyszewski Stanisław 87 Rachwał Tadeusz 148 Rej Mikołaj 117 Rejniak-Małecka Agnieszka 12 Ricoeur Paul 101 Rola Maria 158, 15 Rudziński Roman 19 Sadza Agata 130 Sawicka Jadwiga 53 Sartre Jean Paul 33 Shusterman Richard 132, 12 Sławek Tadeusz 148 Sławiński Janusz 14 Słowacki Juliusz 18, 27 Smolka Iwona 140 Sokrates 28, 9, 145, 14 Stankiewicz Sebastian 132, 12 Suwała Henryk 19 Indeks osobowy 179 Śliwiak Tadeusz 124, 127, 129, 138, 150, 151 Szawerna-Dyrszka Anna 17 Szekspir William 77, 125 Szymborska Wisława 2, 13, 155, 15 Tatarkiewicz Anna 41 Tatarkiewicz Władysław 151 Tazbir Mieczysław 13 Tillich Paul 110 Tischner Józef 114 Tomasz z Akwinu 173 Tuwim Julian 53 Ulicka Danuta 113 Valèry Paul 115, 151 Velde van de Theodoor Hendrik 49, 51 Wat Aleksander 149 Wawrzyńska Ludwika 2 Wegrzyniak Anna 115 Witwicki Władysław 14 Wittgenstein Ludwig 90 Wolicki Krzysztof 94 Wolniewicz Bogusław 90 Wypych-Gawrońska Anna 174 Zegadłowicz Emil 117 Zeidler-Janiszewska Anna 157 Zeler Bogdan 115 Zgorzelski Czesław 13 Zych Jan 8, 131 Żychliński Arkadiusz 18 Jan Piotrowiak Studies and essays on poetical experience of Halina Poświatowska Consideration and emotions Summary The collection of studies and essays on poetical experience of Halina Po- światowska is coherent due to the both superior eponymous categories: con- sideration and emotions. Paradoxically, those two, so different and contra- dictory to each other, symptoms of human responses to the world seem to order the poetical world view of the author of Jeszcze jedno wspomnienie (One More Recollection). Poświatowska skillfully blends those all too human expe- riences and creates a remarkable weave of them thanks to whom the subject of the poet’s work is able to access the complicated matter of transgressive human experiences of love and death, which are exceptionally “sensitive spots” on the poetical map of her considerations and emotions. What makes them become cohesive is corporeal; a body, painfully experienced by subsequent romantic disappointments and, through illness, becoming more and more aware of approaching the end. Moreover, Eros and Thanatos are for the hero of Poświatowska’s poems quite demanding antagonists. In this uneven wres- tling match the gods fight the constant battle to rule her body forcing her to think over its condition, abilities and constrains. The battle is not in the least a delusion, or a literary self-image creation. The two elements, sexual and mortal, are peculiarly symbiotic. The sexual element, in its expansive vitality, becomes synonymous with life. But, on the other hand, it always casts a long shadow – the though of death. The scription result of this poetry is weighty as a testamental inscription – a poetic rendering of a human being facing the cruel fate of prematurely fading life. The poetry of Poświatowska is the genu- 182 Summary ine live-writing; somatic writing in which every line of gasping style gives an impression of a hasty autotherapy. The category of experience is no less important in the studies on Poświatowska’s poetry, since it assumes a leading role of the measure of indivi- dual sensitivity of human being while approaching oneself and the world. This sensitivity was developed by both consideration and emotions. Considering the reality, including herself and her fate, was a process that demanded from the poet a sustained intellectual effort that was put under circumstances of violent emotional tremors and the hubbub of feelings. All of this was depicted in the poetical notebook – the collections of poems, formed as a study of a human being and the world. The permanent thinking-over of the reality was always triggered by the lifelong attempts to conceptualize the poet’s own existence, its passing nature, and poor condition in confronting experiences mandataries of which are the members of human community always keeping scientific de- finitions, religious doctrines, as well as dogmas, cultural clichés and stereoty- pes, on their deposit. This constant comparison of patterns used in perceiving the world; stemming from what the reason usurped, what rules of language (in terms of its logic and grammar) provided; to what tedious, though full of traps and surprises, life experience offers (and deals us with). Traces of cognition in Poświatowska’s poetry become apparent in various ways, for example through applying the “points of view” category which helps to access the complicated matter of existential experiences, or through the attempt to find the words that convey those experiences’ meanings and great weight. This investigation is by no means isolated or conducted with laboratory-like sterility. On the contrary, the considerations are inherently accompanied by emotions – those of fear, fright, and feeling lost. In a way, they thrive in the background, never fully conceivable but always ready to overtake the foreground. To indentify all those dramatic experiences of, not only her own, life’s finiteness, is the purpose towards which the endeavor of Poświatowska’s poetry is directed. Translated by Krystian Wojcieszuk Jan Piotrowiak Etudes et esquisses sur l’expérience poétique de Halina Poświatowska Réflexion et émotions Résumé Les deux catégories suprêmes : réflexion et émotions soudent le recueil d’études et d’esquisses sur l’expérience poétique de Halina Poświatowska. Ces deux symptômes, si différents et si contradictoires, de la réaction humaine sem- blent, paradoxalement, ordonner la vision du monde de l’auteur de Jeszcze jedno wspomnienie. Poświatowska unit habilement ces deux expériences ultra-huma- ines et tisse leur trame unique grâce à laquelle un aperçu direct du sujet de cette production littéraire dans la matière compliquée des situations démarcatives de l’existence humaine : l’amour et la mort, devient possible. Ce sont des points extrêmement sensibles sur la carte poétique des réflexions et des émotions de Poświatowska. Leur clé de voûte est le corps, si douloureusement éprouvé par des déceptions amoureuses et ressentant de plus en plus dans la maladie la fin s’approcher inévitablement. Ce qui plus est, Eros et Thanatos sont pour la héroďne lyrique de ces poèmes des adversaires sérieux. Dans cette lutte inégale ils vont se battre pour le pouvoir sur son corps, en forçant à réfléchir sur sa condition, ses capacités et ses limites. La lutte même n’est guère une auto-création littéraire, imaginaire. Ces deux éléments : érotique et mortel, demeurent dans une symbiose étrange. L’élément érotique est le synonyme de la vie dans son expansion vitale. Pourtant cet élément possessif de la vie comprend toujours une pensée sur la mort, qui apporte une ombre. L’effet scriptural de cette poésie évacue alors la valeur d’une inscription de testament – un enregistrement poétique des luttes de l’homme contre la sentence cruelle du destin, que lui apporte une vie qui s’éteint prématurément. 184 Résumé La poésie de Poświatowska est un acte de vécrire, corpo-écrire, oů chaque chemin de la phrase haletant du poème porte des traces d’une auto-thérapie hâtive. L’expérience qui unit les études sur la poésie de Poświatowska n’est pas un élément moins important. Cette catégorie gagne dans cette poésie le rôle primor- dial, c’est une mesure de sensibilité individuelle de l’homme dans le contact avec lui-même et le monde. Cette sensibilité a été formée de même par la réflexion que par l’émotion. La réflexion sur la réalité, y compris sur elle-même et sa destinée, exigeait de la poétesse un grand effort intellectuel, toujours perturbé par des secousses émotionnelles, par un bruissement des sentiments. Tout cela a trouvé son reflet dans un carnet poétique – des recueils de poèmes qui constituent tout simplement une étude de l’homme et du monde. Une contemplation permanente de la réalité prend ses origines dans des tentatives incessantes de conceptualisa- tion de sa propre existence, sa nature instable, une condition misérable dans la confrontation avec des expériences dont le mandataire est la communauté hu- maine, avec son dépôt dans le monde des définitions scientifiques, des doctrines religieuses et des dogmes ou bien des clichés culturels et des stéréotypes. C’est une comparaison constante des schémas de perception du monde, qui résultent de l’usurpation de la raison, des règles linguistiques (logiques et de grammaire), avec ce qu’offre (concocte) la pénible expérience, pleine de pièges et de surprises. Des tropes cognitifs de cette poésie se manifestent sur plusieurs plans ; soit dans l’application des catégories des « points de vue », qui permet- tent de voir une matière compliquée des expériences existentielles ; soit dans les tentatives de trouver un mot adéquat, capable de soulever leur poids. Ce ne sont guère des recherches isolées, menées avec une stérilité de laboratoire. Les réflexions sont accompagnées des émotions inséparables : peur, effroi, égare- ment. Elles sont comme au fond, non perceptibles entièrement mais toujours prêtes pour dominer le premier plan de la représentation. La poésie de Halina Poświatowska essaie d’identifier toutes ces expériences dramatiques avec sa pro- pre, et non seulement, finitude. Traduit par Karolina Kapołka Redaktor Barbara Konopka Projektant okładki i stron działowych Zenon Dyrszka Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Sabina Stencel Skład i łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2011 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2062-5 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-611-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,75. Ark. wyd. 8,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 12,00 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: