Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 007512 22992435 na godz. na dobę w sumie
Napoleon Hill. 52 lekcje życia - książka
Napoleon Hill. 52 lekcje życia - książka
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4662-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Wskazówki, dzięki którym w pełni wykorzystasz swój potencjał!

Napoleon Hill pozostawił po sobie imponujący dorobek. Odkrył i opisał prawa rządzące sukcesem. Wytrwale uczył się od najlepszych i skrupulatnie przekazywał swą wiedzę dalej, inspirując tysiące ludzi i przyczyniając się do ich rozwoju. Napisał wiele znakomitych książek, jednak ta jest wyjątkowa. Wybitna znawczyni twórczości Hilla, Judith Williamson, wyszukała w jego tekstach cytaty odpowiednie na każdy tydzień roku. Każdy z tych cytatów odniosła do różnych dzieł Hilla i opatrzyła wnikliwym komentarzem, dzięki czemu książka ta w szczególny sposób skłania do przemyśleń, refleksji i zmian.

Przeczytaj przesłanie Napoleona Hilla na każdy z 52 tygodni w roku! Poznawaj, zgłębiaj i stosuj te zasady, które najbardziej do Ciebie przemawiają, nie zaniedbuj jednak żadnej z nich. Przekonasz się, że w ten sposób zmienisz swoje życie i sprawisz, że świat stanie się piękniejszy! Książka ta stanowi esencję całokształtu dorobku autora Siedemnastu Zasad Sukcesu. Zgłębianie myśli tu zawartych i stosowanie wskazówek Hilla w praktyce ułatwi Ci zrealizowanie Twoich pragnień i sprawi, że staniesz się lepszym, szczęśliwszym i bardziej spełnionym człowiekiem.

Oto inspirujące lekcje życia!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Napoleon Hill s Life Lessons Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski ISBN: 978-83-283-4662-8 Copyright © 2008 By The Napoleon Hill Foundation Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/nhill5 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność L E K C J A 1 S P I S T R E(cid:165) C I Wst(cid:218)p ...........................................................................5 Lekcja 1 .................................................................7 Lekcja 2 .................................................................9 Lekcja 3 ...............................................................11 Lekcja 4 ...............................................................13 Lekcja 5 ...............................................................15 Lekcja 6 ...............................................................17 Lekcja 7 ...............................................................19 Lekcja 8 ...............................................................21 Lekcja 9 ...............................................................23 Lekcja 10 .............................................................27 Lekcja 11 .............................................................29 Lekcja 12 .............................................................33 Lekcja 13 .............................................................37 Lekcja 14 .............................................................39 Lekcja 15 .............................................................41 Lekcja 16 .............................................................45 Lekcja 17 .............................................................47 Lekcja 18 .............................................................49 Lekcja 19 .............................................................53 Lekcja 20 .............................................................57 Lekcja 21 .............................................................59 Lekcja 22 .............................................................63 Lekcja 23 .............................................................67 Lekcja 24 .............................................................71 Lekcja 25 .............................................................75 Lekcja 26 .............................................................77 3 Poleć książkęKup książkę N A P O L E O N H I L L . 5 2 L E K C J E (cid:191) YC I A S P I S T RE (cid:165)C I Lekcja 27 .............................................................79 Lekcja 28 .............................................................83 Lekcja 29 .............................................................85 Lekcja 30 .............................................................89 Lekcja 31 .............................................................91 Lekcja 32 .............................................................93 Lekcja 33 .............................................................95 Lekcja 34 .............................................................97 Lekcja 35 ...........................................................103 Lekcja 36 ...........................................................109 Lekcja 37 ...........................................................115 Lekcja 38 ...........................................................117 Lekcja 39 ...........................................................121 Lekcja 40 ...........................................................125 Lekcja 41 ...........................................................129 Lekcja 42 ...........................................................131 Lekcja 43 ...........................................................133 Lekcja 44 ...........................................................137 Lekcja 45 ...........................................................139 Lekcja 46 ...........................................................143 Lekcja 47 ...........................................................147 Lekcja 48 ...........................................................151 Lekcja 49 ...........................................................155 Lekcja 50 ...........................................................159 Lekcja 51 ...........................................................161 Lekcja 52 ...........................................................163 Gdy zaczyna si(cid:218) nowy rok… oka(cid:285) wiar(cid:218) w siebie! ......166 4 Poleć książkęKup książkę L E K C J A 1 W S T (cid:125) P Judith Williamson, dyrektorka Napoleon Hill World Learning Center, stworzy(cid:239)a ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), która mo(cid:285)e by(cid:202) dla Ciebie przyjemn(cid:200) lektur(cid:200), a zastoso- wana w praktyce u(cid:239)atwi Ci osi(cid:200)gni(cid:218)cie w (cid:285)yciu tego, czego pragniesz. Autorka z ogromn(cid:200) staranno(cid:258)ci(cid:200) wyszuka(cid:239)a w twórczo(cid:258)ci Napole- ona Hilla odpowiednie cytaty na ka(cid:285)dy tydzie(cid:241) roku. Pó(cid:283)niej wykorzy- sta(cid:239)a rozleg(cid:239)(cid:200) wiedz(cid:218) na temat dzie(cid:239) Hilla oraz swoje do(cid:258)wiadczenie osoby wyk(cid:239)adaj(cid:200)cej zasady sukcesu, by odnie(cid:258)(cid:202) si(cid:218) do twórczo(cid:258)ci tego autora i stworzy(cid:202) g(cid:239)(cid:218)bokie przes(cid:239)anie skierowane do Czytelnika. Jako odbiorca tej ksi(cid:200)(cid:285)ki mo(cid:285)esz poznawa(cid:202), zg(cid:239)(cid:218)bia(cid:202) i stosowa(cid:202) te zasady, które najbardziej do Ciebie przemawiaj(cid:200). Chcia(cid:239)bym Ci(cid:218) jednak o co(cid:258) poprosi(cid:202): nie zaniedbuj (cid:285)adnej z tych regu(cid:239), poniewa(cid:285) wszystkie one s(cid:200) niezb(cid:218)dne, je(cid:285)eli chcesz w pe(cid:239)ni wykorzysta(cid:202) potencja(cid:239) otrzymany w chwili narodzin. Gdy sko(cid:241)czysz lektur(cid:218) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, wró(cid:202) do pocz(cid:200)tku i przeczytaj ten tekst jeszcze raz; stosuj si(cid:218) przy tym do zawartych w nim wskazówek i rób z nich regularnie u(cid:285)ytek, a(cid:285) stan(cid:200) si(cid:218) one cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) Twojego (cid:285)ycia. Nast(cid:218)pstwa lektury tego materia(cid:239)u, zg(cid:239)(cid:218)biania owych kwestii i stosowania tych wskazówek w praktyce pomog(cid:200) Ci zrealizowa(cid:202) Twoje pragnienia. Co jednak najistotniejsze, ostatecznym efektem b(cid:218)dzie nie tyle to, co uzyskasz w trakcie ca(cid:239)ego procesu, ale to, jak(cid:200) osob(cid:200) si(cid:218) staniesz, d(cid:200)(cid:285)(cid:200)c do osi(cid:200)gania sukcesów. Don Green Dyrektor wykonawczy, Fundacja Napoleona Hilla 5 Poleć książkęKup książkę N A P O L E O N H I L L . 5 2 L E K C J E (cid:191) YC I A KRÓTKIE LEKCJE NA TEMAT (cid:191)YCIA Napoleon Hill Wyra(cid:283)nie okre(cid:258)lonym celem nie jest powodzenie, lecz pierwszy krok, który musisz podj(cid:200)(cid:202), zanim zdo(cid:239)asz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) SUKCES. Je(cid:258)li okazujesz w tej kwestii wahanie lub lekcewa(cid:285)ysz potrzeb(cid:218) zaanga(cid:285)owania si(cid:218) w takie dzia(cid:239)ania, wkrótce u(cid:258)wiadomisz sobie, (cid:285)e znajdujesz si(cid:218) na pok(cid:239)adzie niewielkiej (cid:239)ódki, która dryfuje bez celu po (cid:285)yciowym oceanie, miotana przez wiatry i fale losu. To „dryfowanie” bardzo szybko stanie si(cid:218) utrwalonym nawykiem, a takie nawyki — czy to dobre, czy te(cid:285) z(cid:239)e — trudno prze(cid:239)ama(cid:202) lub zmieni(cid:202). 6 Poleć książkęKup książkę L E K C J A 1 LEKCJA 1 Ludzkie b(cid:239)(cid:218)dy przypominaj(cid:200) chwasty w ogrodzie. Rosn(cid:200), chocia(cid:285) nikt ich nie piel(cid:218)gnuje, a je(cid:258)li nie zostan(cid:200) przetrzebione, szybko opanowuj(cid:200) dane miejsce. — NAPOLEON HILL Nasze (cid:285)ycie przypomina ogród. Zbieramy to, co zasiali(cid:258)my. Ziarna nega- tywno(cid:258)ci zasiane w ogrodzie naszego umys(cid:239)u zamieniaj(cid:200) si(cid:218) ostatecznie w plon szkodliwych dzia(cid:239)a(cid:241), które blokuj(cid:200) nasz potencja(cid:239) dotycz(cid:200)cy osi(cid:200)- gania sukcesów. Podobnie jak wszyscy ogrodnicy musimy pozbywa(cid:202) si(cid:218) chwastów, by nasz ogród móg(cid:239) wyda(cid:202) jak najlepsze plony. REFLEKSJA (cid:191)adne ziarno zasiane przez dusz(cid:218) nie powinno obumrze(cid:202). — JOHN ADDINGTON SYMONDS 7 Poleć książkęKup książkę N A P O L E O N H I L L . 5 2 L E K C J E (cid:191) YC I A KRÓTKIE LEKCJE NA TEMAT (cid:191)YCIA Napoleon Hill Je(cid:285)eli zdecydujesz si(cid:218) zasiewa(cid:202) sugesti(cid:218) g(cid:239)(cid:218)boko w czyim(cid:258) umy(cid:258)le, wzboga(cid:202) j(cid:200) szczodrze entuzjazmem, poniewa(cid:285) entuzjazm stanowi nawóz, który zapewni jej szybki wzrost oraz trwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202). * * * Skupiaj si(cid:218) na tym, czego chcesz, i staraj si(cid:218) nie my(cid:258)le(cid:202) o tym, czego nie chcesz. 8 Poleć książkęKup książkę L E K C J A 2 LEKCJA 2 Wszystko, czego dana osoba potrzebuje lub pragnie, mo(cid:285)e si(cid:218) objawi(cid:202) w taki czy inny sposób, gdy tylko ten kto(cid:258) jest na to gotów. „Bycie gotowym” nie jest tu jednak równoznaczne z „(cid:285)yczeniem sobie” takiej czy innej rzeczy. — NAPOLEON HILL Ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek sam tworzy wyniki, które s(cid:200) pó(cid:283)niej widoczne w jego (cid:285)yciu. Ludzie d(cid:200)(cid:285)(cid:200)cy do sukcesów rejestruj(cid:200) w zwi(cid:200)zku z tym klarowne przes(cid:239)anie: warto obiera(cid:202) za wzór rezultaty, które chcemy uzyska(cid:202). Zacho- wuj si(cid:218) tak, jakby cecha charakteru, o której marzysz, by(cid:239)a ju(cid:285) elemen- tem Twojej osobowo(cid:258)ci, a stanie si(cid:218) to faktem — i to pr(cid:218)dzej ni(cid:285) pó(cid:283)niej! Stare porzekad(cid:239)o g(cid:239)osi: „Jakie ziarno, taki plon”. Te s(cid:239)owa s(cid:200) prawdziw- sze, ni(cid:285) Ci si(cid:218) wydaje. REFLEKSJA Nie potrafi(cid:218) powiedzie(cid:202), czym jest ta si(cid:239)a. Wiem tylko, (cid:285)e istnieje (…), a cz(cid:239)owiek zyskuje do niej dost(cid:218)p tylko wtedy, gdy DOK(cid:146)ADNIE wie, czego pragnie (…) i nie ma zamiaru zrezygnowa(cid:202), dopóki tego nie osi(cid:200)gnie. — ALEXANDER GRAHAM BELL 9 Poleć książkęKup książkę N A P O L E O N H I L L . 5 2 L E K C J E (cid:191) YC I A KRÓTKIE LEKCJE NA TEMAT (cid:191)YCIA Napoleon Hill Dowolna koncepcja, plan lub sprecyzowany cel, który wytrwale przedstawiasz swojej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci, odwo(cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) do opisanego tu skupienia, zapewni Ci wsparcie niesko(cid:241)czonej inteligencji, dzi(cid:218)ki której w Twoim skoncentrowanym umy(cid:258)le zaczn(cid:200) si(cid:218) ostatecznie pojawia(cid:202) praktyczne plany dzia(cid:239)ania. 10 Poleć książkęKup książkę L E K C J A 3 LEKCJA 3 Wybierz jak(cid:200)(cid:258) osob(cid:218), któr(cid:200) darzysz podziwem, a nast(cid:218)pnie na(cid:258)laduj j(cid:200) tak wiernie, jak tylko zdo(cid:239)asz. Takie post(cid:218)powanie jest elementem kultu bohatera, ale ma pozytywny wp(cid:239)yw na ludzki charakter. — NAPOLEON HILL Napoleon Hill cz(cid:218)sto wspomina(cid:239) o swoim Gabinecie Wyimaginowanych Doradców, który by(cid:239) przejawem kreatywnej wyobra(cid:283)ni tego pisarza i nie- zmiennie budzi zainteresowanie wielu czytelników. Ta koncepcja wywo- (cid:239)uje te(cid:285) pytania o zdrowie psychiczne tego wybitnego twórcy literatury motywacyjnej. Dlaczego jednak ludzie zak(cid:239)adaj(cid:200), (cid:285)e ten, kto próbuje zadba(cid:202) o swoj(cid:200) motywacj(cid:218), rozmy(cid:258)laj(cid:200)c o wybitnych postaciach z bli(cid:285)szej lub dalszej przesz(cid:239)o(cid:258)ci, ociera si(cid:218) o zjawiska nadprzyrodzone? Takie postrze- ganie owych wysi(cid:239)ków jest ca(cid:239)kowicie absurdalne! Wybitni mówcy i pisarze nie tylko czerpi(cid:200) inspiracj(cid:218) z biografii osób odnosz(cid:200)cych sukcesy; zg(cid:239)(cid:218)biaj(cid:200)c te materia(cid:239)y, zdobywaj(cid:200) te(cid:285) wiedz(cid:218) na temat w(cid:239)asnego charakteru. Napoleon Hill wyprzedza(cid:239) swoje czasy, dostrze- gaj(cid:200)c to, (cid:285)e „stajemy si(cid:218) tym, o czym my(cid:258)limy”. Je(cid:258)li rozwa(cid:285)amy to, co dobre, programujemy w specyficzny sposób nasz(cid:200) pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), przy- zwyczajaj(cid:200)c j(cid:200) do dobra, które pojawi si(cid:218) ostatecznie na skutek owych dzia- (cid:239)a(cid:241). „(cid:165)mieci na wej(cid:258)ciu — (cid:258)mieci na wyj(cid:258)ciu” to maksyma, która znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do (cid:258)wiata informatyki. Je(cid:285)eli nie- ustannie karmimy nasz(cid:200) pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) (cid:258)mieciami w postaci negatywnych 11 Poleć książkęKup książkę N A P O L E O N H I L L . 5 2 L E K C J E (cid:191) YC I A my(cid:258)li i obrazów, nasze „programowanie” przystosuje nas do generowania takich wyników w rzeczywistym (cid:258)wiecie. Z nasiona pomidora zawsze wyrasta krzak pomidora, a nie drzewo brzo- skwiniowe. Zastanów si(cid:218) przez chwil(cid:218) nad t(cid:200) kwesti(cid:200). Prawa Wszech- (cid:258)wiata sprawiaj(cid:200), (cid:285)e w odpowiednim momencie otrzymujemy dok(cid:239)adnie to, co zaprogramowali(cid:258)my w naszych umys(cid:239)ach. Wyimaginowani Doradcy doktora Hilla byli jego metod(cid:200) dbania o pozytywny sposób my(cid:258)lenia. Có(cid:285) jest z(cid:239)ego w stworzeniu w(cid:239)asnej rady dyrektorów, która b(cid:218)dzie si(cid:218) zajmowa(cid:202) Twoim (cid:285)yciem? Cz(cid:239)onkami tej grupy mog(cid:200) by(cid:202) nauczyciele z Twojej prze- sz(cid:239)o(cid:258)ci, zmarli przyjaciele lub krewni darzeni przez Ciebie szacunkiem, a tak(cid:285)e postacie historyczne, które podziwiasz i chcesz na(cid:258)ladowa(cid:202). Zaprogramuj si(cid:218) na sukces, tworz(cid:200)c fantastyczn(cid:200) rad(cid:218) dyrektorów, która mo(cid:285)e si(cid:218) zebra(cid:202) na Twoje (cid:285)yczenie w dowolnym miejscu i czasie, nie gene- ruj(cid:200)c (cid:285)adnych kosztów i nie posiadaj(cid:200)c w(cid:239)asnych, ukrytych celów. Zabiegaj o pomoc i fachowe rady wyimaginowanych doradców doktora Hilla i ciesz si(cid:218) przez ca(cid:239)y czas najlepszymi wskazówkami. REFLEKSJA Bóg jest cichym wspólnikiem we wszystkich wielkich przedsi(cid:218)wzi(cid:218)ciach. — ABRAHAM LINCOLN 12 Poleć książkęKup książkę L E K C J A 4 LEKCJA 4 Je(cid:285)eli (cid:285)ycie daje Ci cytryn(cid:218), nie narzekaj, ale zrób z niej lemoniad(cid:218) i sprzedawaj j(cid:200) tym, którym od narzekania zachcia(cid:239)o si(cid:218) pi(cid:202). — NAPOLEON HILL Ludzie cz(cid:218)sto zabieraj(cid:200) si(cid:218) za zg(cid:239)(cid:218)bianie Filozofii Sukcesu doktora Hilla, poniewa(cid:285) borykaj(cid:200) si(cid:218) z napotkanymi niedawno przeciwno(cid:258)ciami lub strat(cid:200) i próbuj(cid:200) odzyska(cid:202) równowag(cid:218) (cid:285)yciow(cid:200). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas dobrze wie o tym, (cid:285)e (cid:285)ycie potrafi wymierza(cid:202) pot(cid:218)(cid:285)ne ciosy, a akceptacja pora(cid:285)ki by(cid:239)aby dla nas w wielu sytuacjach (cid:239)atwiejsza od podniesienia si(cid:218) z kolan i walki o to, by upora(cid:202) si(cid:218) z kryzysem. W takich przypadkach zawsze warto przy- pomnie(cid:202) sobie to, co doktor Hill mia(cid:239) do powiedzenia, je(cid:258)li chodzi o wyci(cid:200)- ganie wniosków z napotykanych przeciwno(cid:258)ci oraz pora(cid:285)ek. Oto jego s(cid:239)owa: „Ka(cid:285)da przeciwno(cid:258)(cid:202) losu niesie w sobie ziarno równowa(cid:285)nych lub wi(cid:218)kszych korzy(cid:258)ci”. Zauwa(cid:285), (cid:285)e Hill nie powiedzia(cid:239), i(cid:285) natychmiast po tym, jak zatkniemy si(cid:218) z k(cid:239)opotami lub niepowodzeniem, powinni(cid:258)my oczekiwa(cid:202) imponuj(cid:200)- cych dobrodziejstw lub korzy(cid:258)ci dorównuj(cid:200)cych skal(cid:200) naszym problemom. Zamiast tego wzywa nas, by(cid:258)my poszukali nasion, które musimy piel(cid:218)gno- wa(cid:202), by zamieni(cid:239)y si(cid:218) one w korzy(cid:258)ci obiecywane przez Wszech(cid:258)wiat, je(cid:258)li tylko zdo(cid:239)amy dostrzec d(cid:200)b w (cid:285)o(cid:239)(cid:218)dziu — lub ujmuj(cid:200)c to w inny sposób, dojrzymy w problemach dar. 13 Poleć książkęKup książkę N A P O L E O N H I L L . 5 2 L E K C J E (cid:191) YC I A Kurs Science of Success doktora Hilla pomaga nam odkry(cid:202) owe nasiona, które cz(cid:218)sto pozostaj(cid:200) ukryte i u(cid:258)pione w naszych skarbnicach talentów. Cofnij si(cid:218) w my(cid:258)lach w czasie i przypomnij sobie kilka nieszcz(cid:218)(cid:258)(cid:202) (ma(cid:239)ych lub du(cid:285)ych), które przytrafi(cid:239)y Ci si(cid:218) w minionych latach, a nast(cid:218)pnie zadaj sobie pytanie, co „dobrego” wynik(cid:239)o z tych „z(cid:239)ych” do(cid:258)wiadcze(cid:241). Takie ziarno czego(cid:258) korzystnego jest rekompensat(cid:200), któr(cid:200) otrzymujemy od Wszech(cid:258)wiata — mo(cid:285)emy je zasadzi(cid:202), piel(cid:218)gnowa(cid:202), a potem cieszy(cid:202) si(cid:218) wydanymi przeze(cid:241) plonami stanowi(cid:200)cymi obiecan(cid:200) nagrod(cid:218). REFLEKSJA Je(cid:258)li zdarzy(cid:239)o Ci si(cid:218) pope(cid:239)ni(cid:202) b(cid:239)(cid:218)dy (…) zawsze masz jeszcze kolejn(cid:200) szans(cid:218) (…) Mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) od nowa w dowolnie wybranym momencie, gdy(cid:285) tym, co okre(cid:258)lamy „pora(cid:285)k(cid:200)”, nie jest sam upadek, lecz sytuacja, w której pó(cid:283)niej ju(cid:285) si(cid:218) nie podnosisz. — MARY PICKFORD 14 Poleć książkęKup książkę L E K C J A 5 LEKCJA 5 Sztuka okazywania wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci za b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwa, które ju(cid:285) Ci(cid:218) spotka(cid:239)y, jest sama w sobie najg(cid:239)(cid:218)bsz(cid:200) form(cid:200) kultu i niezrównanym klejnotem modlitwy. — NAPOLEON HILL Luty by(cid:239) zawsze miesi(cid:200)cem okazywania naszej wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci innym. Jeste- (cid:258)my wdzi(cid:218)czni, gdy (cid:258)wistak nie zobaczy 2 lutego swojego cienia; okazujemy wdzi(cid:218)czno(cid:258)(cid:202) naszym ukochanym i dzi(cid:218)kujemy im w walentynki 14 lutego; jako Amerykanie jeste(cid:258)my wdzi(cid:218)czni ojcom za(cid:239)o(cid:285)ycielom i czcimy ich pami(cid:218)(cid:202) podczas Dnia Prezydentów. Je(cid:258)li si(cid:218) nad tym zastanowisz, doj- dziesz do wniosku, (cid:285)e nasze (cid:285)ycie obfituje w dobro. Spróbuj tylko poli- czy(cid:202) spotykaj(cid:200)ce Ci(cid:218) b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwa, gdy wieczorem le(cid:285)ysz ju(cid:285) w (cid:239)ó(cid:285)ku. Zanim dotrzesz do ko(cid:241)ca listy, zd(cid:200)(cid:285)ysz zasn(cid:200)(cid:202)! Mo(cid:285)esz równie(cid:285) spróbo- wa(cid:202) zapisywa(cid:202) w pami(cid:218)tniku rzeczy, które ka(cid:285)dego dnia budz(cid:200) Twoj(cid:200) wdzi(cid:218)czno(cid:258)(cid:202). Niezale(cid:285)nie od tego, czy odczuwana przez Ciebie wdzi(cid:218)czno(cid:258)(cid:202) ma zwi(cid:200)zek z Twoj(cid:200) rodzin(cid:200), Twoim po(cid:239)o(cid:285)eniem, zdrowiem lub mo(cid:285)e two- rzonymi przez Ciebie zwi(cid:200)zkami mi(cid:218)dzyludzkimi, liczenie otrzymywanych b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stw zawsze przynosi cz(cid:239)owiekowi korzy(cid:258)ci. Doktor Hill wymie- nia(cid:239) w swoich dzie(cid:239)ach niektóre spo(cid:258)ród trudno(cid:258)ci, jakie (cid:285)ycie postawi(cid:239)o na jego drodze, a nast(cid:218)pnie rozwa(cid:285)a(cid:239) korzy(cid:258)ci zapewnione ostatecznie przez te problemy. Doszukanie si(cid:218) w k(cid:239)opotach czego(cid:258) pozytywnego zabiera 15 Poleć książkęKup książkę N A P O L E O N H I L L . 5 2 L E K C J E (cid:191) YC I A troch(cid:218) czasu, ale nagrody zwi(cid:200)zane z takimi wysi(cid:239)kami s(cid:200) warte podj(cid:218)- cia tego trudu. Gdy zdo(cid:239)asz wy(cid:202)wiczy(cid:202) swój umys(cid:239), by bez wzgl(cid:218)du na aktualne oko- liczno(cid:258)ci skupia(cid:239) si(cid:218) na pozytywnych wynikach, b(cid:218)dziesz w stanie zacho- wywa(cid:202) ka(cid:285)dego dnia pozytywne nastawienie i wykorzystywa(cid:202) je na rozma- ite sposoby. Jak stwierdzi(cid:239) Émile Coué: „Z ka(cid:285)dym dniem i pod ka(cid:285)dym wzgl(cid:218)dem staj(cid:218) si(cid:218) coraz lepszy”. Ka(cid:285)dy z nas mo(cid:285)e zwi(cid:218)kszy(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) efektywno(cid:258)(cid:202) dotycz(cid:200)c(cid:200) takiego post(cid:218)powania, staj(cid:200)c si(cid:218) „specjalist(cid:200) od znajdowania dobrych aspektów” nawet w najbardziej ponurych sytuacjach. Pami(cid:218)taj — wszystko jest w porz(cid:200)dku! REFLEKSJA Warto(cid:258)(cid:202) wszelkich bogactw — w tym równie(cid:285) pieni(cid:218)dzy — tkwi w u(cid:285)ytku, jaki z nich robimy, a nie w ich posiadaniu! — ANDREW CARNEGIE 16 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Napoleon Hill. 52 lekcje życia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: