Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 003780 21343373 na godz. na dobę w sumie
Narodowe Siły Zbrojne a Powstanie Warszawskie - ebook/pdf
Narodowe Siły Zbrojne a Powstanie Warszawskie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 172
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4165-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ocena Powstania Warszawskiego, dokonana przez Szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, ppłk. dypl. Stanisława Żochowskiego, Szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych. Spisane na podstawie maszynopisów nadesłanych w roku 1985.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ppłk.dypl.b.Szef Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Stanisław ochowski Ż POWSTANIE WARSZAWSKIE { 010 } ą ą ą ą ś ć ę ż ą Wspomnienie Powstania nie opuszcza nas, wówczas yj cych i ą młodych roczników id cych naturaln fal . Mamy narodowe przywi zanie do wylanej krwi i do zacietrzewienia, jeste my gotowi powtarza chwał tych ę dni obrony, odsuwaj c na bok analiz czasu, trudnego do przetrwania w podziemnych sztabach, a teraz wykorzy- stywanego dla tanich gierek polityki emigracyjnej i w Polsce, dla podno- szenia ducha krzepionego bohaterstwem ż ołnierza. Mamy stały obowi zek dokład - ą- nego przygl dania si historii i wyci gania wniosków zarówno z kl sk jak i ze zwyci stw. ę ę ą ę ą { 011 } Sytuacja ogólna w latach przed Powstaniem ż ż ę ń Masa polska w kraju nie odczu- wała adnych zmian w terrorze okupanta, ale przed Bo ym Narodzeniem 1941 roku obronił si Tobruk, gdzie walczyła nasza brygada, dowodzona przez gen. ą Kopa skiego, w nast pnym roku ko cz c niemieckie zwyci stwa odebrano Północna ę Afryk , a bli ej nas załamywało si mi dzy Donem i Wołg zmaganie, które przes dzało opanowanie i utrzymanie pól ropono nych Kaukazu. A był to zasad - niczy cel ofensywy, prowadzonej według osobistych dyrektyw Hitlera. ń ę ę ą ś ę ę ą ż ż Stalingrad poło ony przy uj ciu Donu do Wołgi flankował kierunek na Rostow i groził zagł bianiu si na Kaukaz. Od listopada 1942 roku obserwo- ę ę ś { 012 } ą ś ś ę ę ę ąż wałem w Warszawie, na podstawie komuni- katów radiowych i sk pych wiadomo ci w prasie, załamywanie si ataków ó Armii gen. Paulusa na obron Stalingradu. Hitler zabronił mu uderzenia na zachód, dla przerwania okr enia sowieckiej armii czołgów, która po przerwaniu ń odcinka Rumunów zamkn ła pier cie wokół Niemców. Przez dwa i pół miesi caą gen. Paulus walczył m nie, ale 230.000 ż ołnierza topniało w mrozie i ogniu, a lotnicze zaopatrzenie 3000 lotów skur- czyło si do 1000 dziennie i porcja chleba do 50 gramów. 1 lutego 1943 roku Niemcy kapitulowali. W styczniu p kłoę obl enie Leningradu i ofensywa marszałka Mansteina na południu została powstrzymana. ęż ęż ę Rozmawiaj c z pułkownikiem Oziewiczem, Dowódc NSZ doszli my do ż e nast pił koniec przekonania, ą ą ś ą { 013 } ą ę ę niemieckiej przewagi i z Rosji rozpocznie si ich odwrót. Przez Warszaw szły poci gi rannych i odmro - ę- ż onych. Dla spraw polskich wyci gn ę li my wniosek o przesuwaniu- si Sowietów na pierwsze miejsce gro by dla naszej niepodległo ci, Niemców na drugie. Cały 1943 i 1944 rok Sowiety realizowały to zaszeregowanie. ą ź ś ś ą ę ę ę Sytuacja polityczna przedsta- ę wiła si dla nas jeszcze gorzej, ale nie była znaczona expressive verbis. Jeszcze przed rozpocz ciem uderzenia na Rosj przez Hitlera. Churchill liczył si z t mo liwo ci i wej cie Sowietów do wojny uprzedzał terenowymi obietni- cami. Pa stwa bałtyckie, Bukowina i pocz tkowo mniej wyra nie, co si z czasem zmieniło, polskie tereny wschodnie do tak zwanej linii Curzona - angielskiego lorda, miały by oddane ń ę ą ć ź ż ś ą ś { 014 } ś Sowietom. W umy le Churchilla ka dy, kto walczy z Niemcami, jest sojuszni- kiem Brytanii i zasługuje na wynagro- dzenie z ziem odległych aliantów, lub pa stw małych, do 1939 roku wolnych. ń ż ą ż Jednostronne zobowi zanie do wszelkiej, nieodpłatnej pomocy dla Sowietów uczynił Churchill natychmiast po uderzaniu Hitlera, w czerwcu 1941, nawet bez wiedzy Parlamentu, a tajnie - przez ambasadora Crippsa z przewrotnym uzasadnieniem, e wschodnie województwa polskie wchodziły w skład Rosji carskiej do wojny 1914-1912. Traktat ą wzajemnej pomocy mi dzy Polsk a Wielk Brytania mówi, o koniecznej zgodzie kontrahenta na rozszerzenie zobowi zaą ń o trzeciego partnera, co zostało zlek- cewa one. ę ą ż { 015 } ź ś Sowiety w czasie od pa dzier - nika 1030 roku do uderzenia niemiec- kiego, swoim zachowaniem na polskich Kresach Wschodnich nie pozostawiały ą w tpliwo ci, co do swych intencji. Wkroczono ogłaszaj c si za sojusz - ników, wzywaj c jednocze nie polskich ż ołnierzy do zabijania oficerów. Zsyłki ogarn ły 1,5 miliona ludzi, przewiezio - nych na Syberi , w rejon Białomorskiego Kanału i do Kazachstanu. Wielu uwię- ziono. ę ś ę ę ą ą Stany Zjednoczone wkroczyły do wojny dopiero po Pearl Harbour, zresztą przy swoim ogromie liczyły si tylko z ę pot gami pierwszej jako ci, a wi c Rosj i Wielk Brytani , a nawet odsu - waj c Chiny Chiang-Kai-Sheka. ę ę ą ą ą ą ś Polskie lekkomy lne poleganie na Zachodzie było wówczas, i tym bardziej ś { 016 } ń ń jest teraz, oparte na wspólnym dzie- dzictwie chrze cija skiej kultury, podobie stwa praw, prawie narodów do wygłaszania wzruszaj cych przemówie i obietnic bez pokrycia. Jeste my nieule - czalni w tym zapatrzeniu si na Zachód, mimo bolesnych lekcji, udzielonych nam przez ostatnich lat 200. Bez Polski w ogóle, a zwłaszcza bez Polski wolnej Zachód mo e y rado nie i bez wyrzutów sumienia. ż ć ń ś ę ż ś ą ś Ogólne poło enie wojskowe ż ąż Niemiecko-Włoskie działania w Afryce d yły do zupełnego przeci cia komunikacji alianckiej na Morzu ródś - ziemnym i przez Kanał Sueski i Morze Czarne z Oceanem Indyjskim na Australię i Pacyfik. Próby uwolnienia Grecji nie powiodły si . Obrona Tobruku i potem ę ę { 017 } ą angielska ofensywa w Północnej Afryce, wraz z l dowaniem Amerykanów, zabezpie - czyły wody ródziemne po Gibraltar - ą walczono tylko z flot włosk . ą ś ś ę ę ż ą Od katastrofy w Pearl Harbour (twierdzi si , e Roosevelt miał wiado - mo ci uprzedzaj ce naloty, ale ich nie wykorzystał dla. obrony, by spowodować ą- ockni cie ludno ci Stanów i przyst pienie do wojny!) Stany Zjednoczone są zaj te wojn na Pacyfiku. Pocz tkowe, oszałamiaj ce powodzenia japo skie doprowadziły do zaj cia Malajów i twierdzy Singapoor. ń ę ę ą ś ą ą ę ę Dwa najwi ksze pancerniki Brytyjskie uton ły. Utracono prawie całe Filipiny, mimo bohaterskiej obrony przy pomocy Amerykanów. Została zagro- ż ona Nowa Gwinea i cz ciowo zaj ta, bombardowano Darwin. Utracono wiele ęś ę { 018 } archipelagów na Pacyfiku. Gen. Mac- Arthur przemkn ł z Filipin przez japo sk obstaw i z Australii organi - zował obron i kontrakcj dla wyparcia Japo czyków na północ. ą ę ń ń ę ę ą ę Zjednoczone Królestwo prze- kształciło si w skład broni, amunicji, benzyny i ywno ci. Tworzono dywizje piechoty i pancerne. Walczono nad wyspami z nalotami Goeringa. Kanał mi dzy Angli i Francj przes dzał o inwazji kontynentu na tym, najkrótszym ę kierunku. Prowadzono upart walk morsk w obronie transportów zaopa - trzenia, a potem i wojska amerykań- skiego, z łodziami podwodnymi Hitlera. ę ą ą ą ą ż ś ą ą Z ulg przyj to powodzenie sowieckie, rozwijaj ce si od Stalin - gradu. dano by Zachód jak najpr dzej Żą ę ę ą ę { 019 } otworzył drugi front , co miało pomóc Rosjanom. ą ś ę ń ż ę ć Tu nale y wspomnie o koncepcji ę ą uderzenia na niemieck twierdz Europy od mi kkiego podbrzusza, z Afryki na Bałkany sk d na tereny ę w gierskie i do Polski. Ten plan był prawdopodobnie sugerowany Rooseveltowi przez gen. Sikorskiego i pocz tkowo przyj ty do bada , wreszcie odrzucony - oficjalnie dla trudno ci logistycznych - dostarczenie zaopatrzenia i operacyj- nych - forsowania szeregu ła cuchów górskich Bałkanów, zwłaszcza jednak transportowych - małej ilo ci portów dla wyładunku wojsk. Inne wyja nienia - kierunek ten wprowadzał w południowe skrzydło sowieckie, zd aj ce z Ukrainy przez Polsk do Rzeszy. W tym czasie Churchill wierzył bez wahania Stalinowi i nawet denerwował si z opó nianiem ąż ń ś ś ę ź ą ą ę { 020 } ę ź ę pomocy dla Rosji. Odrzucił wi c i on kierunek przez Bałkany, ale opó nił o rok inwazj Francji z południowej Anglii, obawiaj c si kl ski na umoc - nieniach Normandii, jak Alianci przedtem, w 1939 wyolbrzymili pot gę ę Zachodniego Wału, wtedy słabo obsadzo- nego i nie wyko czonego fortyfikacyjne. ń ę ę ą Istniały dwa teatry wojny sobie przeciwstawne. Pacyfik i Europa. ę Wreszcie zgodzono si na pierwsze stwo dla uwolnienia Europy. ń ś Umy lnie przedstawiłem zarysy wojny, w której sprawa uwolnienia Polski odgrywała minimaln rol , z czym nie zgadza si nasze, polskie zapatry - wanie, wraz z legalnym, humanistycznym, wschodnio-europejskim balastem - co nie przemawia do nikogo na Zachodzie. ę ę ą { 021 } ś ą Spotkanie w Casablanca było pomy lane jako poł czenie wojskowych wysiłków i ujednostajnienie polityki Stanów, Wielkiej Brytanii i Sowietów. Roosevelt i Churchill przyjechali z wielkim sztabem. Stalin zawiódł, tłuma- cz c si bitw na terenie Rosji, która wymaga jego stałej obecno ci. ę ą ą ś ż ś ą ę ść ą - W ten sposób unikn ł podporz d kowania si uchwałom i zachował nieza - le no planów, realizowanych bez oporu przymierza. Zmusił jednocze nie do zabiegania o jego zdanie i jego plany przed wi ksz akcja. Wojskowo w Casa - blance nie uczyniono wiele - zaznaczyły si dobitnie angielskie i ameryka skie tendencje przewodzenia. ń ę ę ą Uchwalono zasad bezwarunkowego poddania si Niemców i Włochów, co wzmacniało tylko ich upór w walce i ę ę { 022 } ń ż ą ż ą ę urwało starania o rozdział pa stw osi. Wówczas tak e odst piono od uderzenia na Bałkany, za najwa niejsze uznano inwazj z Wysp, poprzedzon działaniem na Itali . Churchill przeparł masowe bombardowania Niemiec, co również utrudniało rozwarstwianie jedno ciś walcz cych, budz c nienawi . Stawało si jasnym, e materiałowo ci ar wojny ź d wigaj Stany. ęż ść ę ę ą ą ż ą Instrukcje Naczelnych Wodzów w sprawie powstania Od upadku w 1939 roku, masowego organizowania podziemia, potem jego ą ł czenia - było oczywistym, e cały naród my li o przyszłej walce, o powstaniu. Gen. Sikorski ju 8 marca 1942 roku liczy si ze zwyci stwem radzieckim na wielk skal , dalej - ę ą ę ę ż ż ś { 023 } ź ż ż ę ą ą wtedy nie mamy adnych szans przeciw - stawienia si wkraczaj cym do Polski wojskom radzieckim , (PSZ -187/III). To było stanowisko realne, mimo podpisania ze Stalinem Deklaracji przyja ni i wzajemnej pomocy 4-12.1941r. Stano- wisko braku wiary w dotrzymaniu wiary przez Sowiety. W długiej wymianie pogl dów z gen. Grotem N.W. uwa ał -6.12.43 - wojny na dwa fronty Polska prowadzi nie mo e i porozumienie z Rosj jest konieczno ci , dalej w ka dym wypadku rozpocz cie powstania tylko na mój rozkaz W depeszy z 25 czerwca 1943r. nakazywał oszcz dno w szafowaniu zorganizowanymi siłami kraju Była to jego ostatnia depesza, a o powstaniu pisał, e nie mo e si nie uda widz c nast pstwa, które w rzeczywisto ci stały si udziałem Warszawy. ą ę ą ś ż ę ę ść ż ę ć ż ż ć ą ś ę { 024 }
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Narodowe Siły Zbrojne a Powstanie Warszawskie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: