Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 002736 20660194 na godz. na dobę w sumie
Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum - ebook/pdf
Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2649-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Prezentowana publikacja to zbiór rozpraw, będących efektem wieloletnich studiów nad poezją polskiego romantyzmu. Składają się na nią wybrane teksty drukowane już na łamach czasopism lub książek zbiorowych oraz artykuły nowe, dotychczas niepublikowane. To zbiór 16 studiów poświęconych ważnym problemom polskiego romantyzmu przedlistopadowego oraz krajowego i emigracyjnego lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku. Teksty te przynoszą refleksje nad istotą i tożsamością literatury tej epoki, poczynając m.in. od problemów związków wczesnego romantyzmu z sentymentalizmem, specyfiki realizmu oraz antropologii w pierwszej jego dekadzie, a także kluczowych dla całej kultury tego okresu zagadnień natury i historii. Kolejne artykuły tego tomu poświęcone są m.in. kwestiom genologicznym, tendencjom autobiograficznym i kreacji bohatera w utworach romantycznych, aż po tendencje metafizyczne i mistyczne późnej fazy tej epoki (np. w twórczości Juliusza Słowackiego). Autor zwraca także uwagę na problematykę romantyzmu krajowego i potrzebę przewartościowania literatury tego kręgu. Całość zaś kończy szkic poświęcony kształtowaniu się w pierwszej połowie XIX wieku idei wspólnej Europy.

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie „Nowe Książki” nr 6/2012, s. 43.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Natura, historia, egzystencja W poszukiwaniu romantycznego uniwersum Pamięci mojego Mistrza i Nauczyciela Profesora Ireneusza Opackiego NR 2885 Jacek Lyszczyna Natura, historia, egzystencja W poszukiwaniu romantycznego uniwersum Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Zbigniew Sudolski Redaktor Agnieszka Plutecka Projektant okładki i redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Aleksandra Gaździcka Copyright © 2011 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2006-9 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-649-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,5. Ark. wyd. 11,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Druk i oprawa: PPHU Totem s.c., M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . Romantycy – nasi współcześni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierwiastki sentymentalne w świecie poetyckim Adama Mic- kiewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ballady, romanse i romantyczna antropologia . Romantyczne widzenie natury . . . . . Subiektywny realizm romantycznego opisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dwa poematy, czyli kryzys romantycznej epiki. Wacława dzieje . Stefana Garczyńskiego i Tęsknota Maurycego Gosławskiego . Antagonista, przewodnik, bohater. Romantyczne kreacje po- staci księdza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romantyczne odkrycie historycznego wymiaru współczes- ności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romantyczna sugestia autobiografizmu tekstu . . Romantycznego bohatera kłopoty z tożsamością . . . . . . . . . „…ja stąpam ku sądowi Boga”. O dylematach etycznych boha- tera romantycznego . . . . . . . . . . . . . . . Bóg filozofów, Bóg romantyków . Dwa romantyzmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 9 26 39 48 64 69 78 88 98 110 116 123 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dwie koncepcje poezji w lirykach mistycznych Juliusza Słowac- kiego . . Etyka i estetyka w twórczości genezyjskiej Juliusza Słowac- . kiego . . . Romantyczna idea Europy . . . Nota bibliograficzna . Indeks osobowy . . . . . . . . Summary . Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 161 170 177 179 183 184 Wstęp 7 Książka Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu roman- tycznego uniwersum przynosi zbiór rozpraw, będących efektem wieloletnich studiów nad poezją polskiego romantyzmu, uczy- nionych zarówno w trakcie wykładów i zajęć uniwersyteckich, jak i na kartach różnych publikacji i w toku licznych sesji i kon- ferencji naukowych. Składają się na nią więc wybrane teksty drukowane już na łamach czasopism lub książek zbiorowych oraz artykuły nowe, dotychczas niepublikowane. Wszystkie one – jak uczył niegdyś nas, swoich studentów, nasz Mistrz, nieodżałowanej pamięci Profesor Ireneusz Opacki – trzymają się mocno badawczego gruntu, jakim dla filologa jest tekst utworu literackiego, choć nie chodzi w nich o in- terpretację konkretnych wierszy czy poematów. Głównym ich celem jest bowiem – choć tekst konkretnego utworu jest za- wsze punktem wyjścia i fundamentem ostatecznej weryfikacji założonych tez – dostrzeżenie pewnych dokonujących się w li- teraturze pierwszej połowy XIX stulecia procesów i tendencji ewolucyjnych, które się w tych tekstach przejawiają. Znalazły się tu więc rozprawy dotyczące wczesnego roman- tyzmu, romantycznego widzenia natury i historii, romantycznej antropologii i religijności, koncepcji bohatera literackiego i auto- biografizmu tekstu, problematyki genologicznej lat trzydziestych XIX wieku, aż po genezyjską poezję Juliusza Słowackiego, po- strzeganą tu jako punkt dojścia ewolucji romantycznych koncep- cji, będący próbą stworzenia nowego języka i nowej estetyki. Niejako klamrą, spinającą zgromadzone w tej książce teks- ty, są rozprawy przynoszące refleksje nad dzisiejszym stanem tradycji romantycznej w świadomości polskiego społeczeństwa i jej perspektywami na przyszłość oraz wkładem literatury ro- mantycznej w europejskość naszej kultury. Nota bibliograficzna W książce znalazły się nowe, zmienione na ogół wersje rozpraw drukowanych już wcześniej w pracach zbiorowych i czasopismach: 177 Dwie koncepcje poezji w lirykach mistycznych Juliusza Słowackiego. W: Poe- tyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997, s. 29–41. Antagonista, przewodnik, bohater. Romantyczne kreacje postaci księdza. W: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i lite- raturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Red. P. Żbikowski. Rzeszów 1998, s. 103–109. Romantyczne widzenie natury. W: Problemy środowiska i jego ochrony. T. 6. Red. M. Nakonieczny, P. Migula. Katowice 1998, s. 277–291. Pierwiastki sentymentalne w świecie poetyckim Adama Mickiewicza. W: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Warszawa 1999, s. 9–18. Dwa poematy, czyli kryzys romantycznej epiki. „Wacława dzieje” Stefana Gar- czyńskiego, „Tęsknota” Maurycego Gosławskiego. W: Genologia i konteksty. Red. C. Dutka. Zielona Góra 2000, s. 235–240. Etyka i estetyka w twórczości genezyjskiej Juliusza Słowackiego. W: Słowacki współczesnych i potomnych. Red. J. Borowczyk, Z. Przychodniak. Poznań 2000, s. 131–138. Romantycy – nasi współcześni? „Postscriptum” 2002, nr 4, s. 6–14. 12 Natura… Romantyczne odkrycie historycznego wymiaru współczesności. W: Pejzaże kul- tury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin. Red. W. Dynak, M. Ursel. Wrocław 2005, s. 107–113. „Ja stąpam ku sądowi Boga”. O dylematach etycznych bohatera romantyczne- go. W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej. Red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka. Białystok 2007, s. 161–165. Romantyczna sugestia autobiografizmu tekstu. W: Biografie romantycznych poetów. Red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Poznań 2007, s. 139–146. Bóg filozofów, Bóg romantyków. W: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu. Red. E. Kasperski, O. Krysowski. Warszawa 2008, s. 45–57. Po raz pierwszy drukowane są rozprawy: Ballady, romanse i romantyczna antropologia Dwa romantyzmy Romantyczna idea Europy Romantycznego bohatera kłopoty z tożsamością Subiektywny realizm romantycznego opisu Indeks osobowy Aleksander I, car Rosji 87, 128 Bachórz Józef 79 Bachtin Michaił 72 Ballanche Pierre-Simon 146 Balzac Honoré de 11 Bizan Marian 81, 125 Bobrowa Joanna 149, 157 Böhme Jakob 154 Bonczyk Norbert 61, 62 Bravo Paweł 20 Brodziński Kazimierz 29, 86, 133 Brydzińska-Osmólska Stefania 168 Brzozowski Jacek 130 Byron George Gordon 25, 113, 114 Cervantes Miguel de 115 Cieszkowski August 136, 168, 175 Cieśla-Korytowska Maria 146 Cysewski Kazimierz 29, 40 Czeczot Jan 103 Damrot Konstanty 60, 61 Daszkiewicz Cyprian 103 Dejmek Kazimierz 19 Dernałowicz Maria 103 Dopart Bogusław 40 Dostojewski Fiodor 72 Dumas Alexandre 11 12* Eco Umberto 20 Feliński Alojzy 90, 128 Floryan Władysław 119 Frankowski Janusz 121 179 Garczyński Stefan 5, 69, 72, 73, 76–79, 81–84, 86, 100, 107, 113, 123, 125, 126, 130, 132, 134 Gaszyński Konstanty 14, 109, 167– 169 Gierulanka Danuta 64 Goethe Johann Wolfgang 22, 33, 43, 113, 114 Golański Filip Neriusz 70 Goliński Zbigniew 70, 98, 124 Gomulicki Juliusz Wiktor 9, 91, 95, 175 Gosławski Maurycy 5, 14, 61, 69– 71, 74, 76–79, 81–84, 86, 92– 94, 100, 104, 106, 107, 111, 123, 128, 132, 133, 135 Goszczyński Seweryn 14, 114, 120 Grześkowiak-Krwawicz Anna 115 Gumkowski Marek 29 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 51, 143, 175 Hertz Paweł 120 180 Ingarden Roman 64 Janion Maria 12, 144, 161 Jasiński Jakub 123 Jaworska Elżbieta 103 Karol Wielki 170 Karpiński Franciszek 29, 53, 65 Kiślak Elżbieta 29 Klonowic Sebastian Fabian 59 Kochanowski Jan 49, 58, 59, 119 Kolbuszewski Stanisław 61 Kołłątaj Hugo 128 Korzeniowski Józef 99 Kossowski Stanisław 168, 169 Kostkiewiczowa Teresa 26, 27, 29, 56, 65, 70, 98, 124 Kowalczykowa Alina 79, 114, 145, 147, 161 Koźmian Kajetan 137 Kółakowski Feliks 103 Krasiński Zygmunt 86, 90, 109, 113, 114, 120, 136, 138, 160, 167, 168, 175 Kraszewski Józef Ignacy 11 Królikowski Józef Franciszek 98 Krzyżanowski Julian 60, 85, 115, 117–119, 122, 127, 145, 164 Ksiądz Marek, właśc. Marek Jan- dołowicz 84, 85 Kubiak Jacek 28, 90 Kuziak Michał 114 Lechoń Jan 18 Lelewel Joachim 25, 174 Lenartowicz Teofil 139 Libera Zdzisław 52, 57, 59, 65 Loth Roman 18 Lyszczyna Jacek 69, 79, 111, 130, 133 Łapiński Henryk 69, 78 Maciejewski Janusz 85 Maciejewski Marian 54, 76 Makaruk Maria 141 Makowski Stanisław 115, 156, 157 Malczewski Antoni 52, 53, 114, 119, 162 Markiewicz Henryk 88 Maślanka Julian 126 Mateusz, św. 120 Mączewski Przemysław 71 Mickiewicz Adam 5, 12–14, 19, 23, 25–30, 35, 37, 40, 41, 43–47, 49–51, 54, 55, 57, 62, 66–68, 70, 79, 80, 93–96, 100, 102, 103, 106, 108, 113, 114, 117– 121, 123–133, 138, 141, 152, 155, 162, 163, 167, 168, 174 Mikołaj I, car Rosji 94, 128 Mochnacki Maurycy 10, 28, 29, 37, 38, 60, 72, 73, 90, 92, 106, 127, 152 Modzelewska Natalia 72 Morawski Franciszek 112 Napoleon I Bonaparte 95, 128, 172 Naruszewicz Adam 52 Norwid Cyprian Kamil 9–13, 86, 91, 95, 96, 112, 138, 139, 174, 175 Norwid Ludwik 149 Novalis, właśc. Friedrich Leopold von Hardenberg 146 Nowak Zbigniew Jerzy 49, 68, 80, 95, 121 Nowicka Elżbieta 28, 90 Odyniec Antoni Edward 141, 142 Oesterreicher-Mollwo Marianne 154 Opacka Anna 33, 50, 77 Opacki Ireneusz 7, 16, 33, 37, 50, 55, 73, 76, 77, 86, 130, 156, 159 Orzeszkowa Eliza 16 Piwińska Marta 29 Pol Wincenty 85, 87, 140, 141 Prokop Jan 79, 154 Prus Bolesław 16 Przybylski Ryszard 90 Przychodniak Zbigniew 28, 90 Rej Mikołaj 49 Ropelewski Stanisław 24, 175 Rostworowski Emanuel Mateusz 85 Rzewuski Henryk 140 Swedenborg Emanuel 153, 154 Szeląg Zdzisław 107 Szturc Włodzimierz 169 Śniadecka Ludwika 104 Tomkowski Jan 153 Towiański Andrzej 15, 145, 152, 153, 161, 167 Trembecki Stanisław 56, 59, 65 Trzynadlowski Jan 56, 65 Sawrymowicz Eugeniusz 119, 127 Schelling Friedrich Wilhelm Jo- seph 127 Schiller Friedrich 113, 114 Schipper Henryk 28 Scott Walter 91 Shakespeare William (Szekspir) 114 Siemieński Lucjan 167, 168 Sienkiewicz Henryk 16, 17 Skibiński Ziemowit 10, 29, 60, 106, 152 Sławek Tadeusz 130 Sławiński Janusz 13 Słowacki Euzebiusz 70, 99, 100 Słowacki Juliusz 6, 7, 12, 13, 15, 23, 27, 60, 63, 72, 76, 85, 91, 94, 100, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126–128, 130, 138, 143, 145–147, 150–154, 156, 157, 160–167, 169, 177 Słowaczyński Andrzej 86 Sobolewski Jan 103 Stajewska Zofia 69, 79 Stanisz Marek 39, 111 Staszic Stanisław 128 Stattler Wojciech 150 Stefanowska Zofia 40, 80, 94, 103, 117, 124, 155 Sudolski Zbigniew 109, 145, 168, 169 Ujejski Kornel 112 Wacław z Oleska, właśc. Wacław Zaleski 44 Weinsberg Adam 20 Weintraub Wiktor 31 Witkowska Alina 137, 143, 152, 161 Woronicz Jan Paweł 86, 128 Wujek Jakub 121 Wyka Kazimierz 88 Wyspiański Stanisław 17 Zaleski Józef Bohdan 27, 107 Zdziarski Stanisław 104 Zgorzelski Czesław 25–27, 30, 33, 36, 41, 50, 67, 117, 129, 141, 143, 144, 155, 158, 161, 163, 174 Zielińska Marta 103 Zieliński Andrzej 86 Zienkowicz Leon 71, 83, 93, 106, 135 Żbikowski Piotr 40, 134 Żeromski Stefan 17 Żmigrodzka Maria 27, 28, 144, 146, 161 Żukowska Kazimiera 59 Żywczyński Mieczysław 126 Jacek Lyszczyna Nature, history, existence In search of a Romantic universe Summar y The book Nature, history, existence. In search of a Romantic universe con- sists of 16 studies devoted to important issues of the Polish pre-November, and national as well as emigration Romanticism of the 1830s and 1840s. The texts bring reflections on the nature and identity of the literature at this time-period, starting from, among other things, relationships of an early Ro- manticism with sentimentalism, the specificity of realism and anthropology in its first decade, as well as the nature- and history-related issues crucial for the whole culture at that time. The subsequent articles in this volume are devoted to, among others, genological issues, autobiographic tendencies and character creation in Romantic works to metaphysical and mystic tendencies later in the very period, among others, in works by Juliusz Słowacki. Also the attention was paid to national Romanticism and the need to revise the literature of this circle. The book closes with a sketch aimed at shaping the idea of a common Europe in the first half of the 19th century. Jacek Lyszczyna Nature, histoire, existence En quête de l’univers romantique Résumé Le livre Nature, histoire, existence. En quête de l’univers romantique se compose de 16 esquisses consacrées aux problèmes importants du roman- tisme polonais d’avant l’Insurrection de novembre et des années 30. et 40. du XIXe siècle au pays et à l’émigration. Ces textes apportent une réflexion sur l’essence et l’identité de la littérature de cette époque, en commençant par des relations entre le romantisme débutant et le sentimentalisme, la spé- cificité du réalisme et de l’anthropologie dans sa première décade ainsi que des questions de la nature et de l’histoire, cruciales pour la culture de cette période. Les articles suivants de ce tome se concentrent, entre autres, sur des problèmes du genre, des tendances autobiographiques et sur la création du héros dans les oeuvres romantiques, jusqu’aux tendances métaphysiques et mystiques de la phase de cette époque, comme dans la phase tardive de l’oeuvre de Juliusz Słowacki. L’auteur étudie également la problématique du romantisme en Pologne et postule la revalorisation de la littérature de ce cercle. L’ensemble se clôt par une esquisse consacrée à la formation de l’idée de l’Europe commune dans la première moitié du XIXe siècle.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: