Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 007560 21753115 na godz. na dobę w sumie
Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Tom 3 - ebook/pdf
Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Tom 3 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1123
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3459-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków jak i praktyków. W tworzenie Systemu Prawa Karnego zaangażowali się specjaliści ze wszystkich ośrodków naukowych, dzięki czemu ten obszerny zbiór opracowań stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.

Redakcję Naukową dzieła objęły najwybitniejsze postacie polskiej karnistyki. Nad wydaniem całości poprzednich tomów Systemu czuwał św.p. prof. zw. dr hab. Andrzej Marek, którego obecnie zastępuje prof. dr hab. Lech Paprzycki. Redaktorami naukowymi poszczególnych tomów są profesorowie specjalizujący się w omawianych dziedzinach prawa karnego. Redakcję niniejszego Tomu objął prof. dr hab. Ryszard Dębski.

W Tomie 3. w sposób kompleksowy przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące przestępstwa i jego struktury oraz zasad odpowiedzialności związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Autorzy podjęli tematykę pojęcia przestępstwa, czynu zabronionego w prawie karnym, podmiotu przestępstwa i strony podmiotowej czynu zabronionego oraz poruszyli zagadnienia bezprawności, winy związku przyczynowego oraz typizacji czynów zabronionych. Szczegółowo omówiono formy stadialne popełnienia czynu zabronionego – przygotowanie i usiłowanie oraz formy sprawstwa i współdziałania. Komentarzem opatrzono także zbieg przepisów ustawy i reguły wyłączania wielości ocen, w tym kumulatywną kwalifikację prawną oraz jednoczynowy zbieg przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń.

Dzieło zawierające tak gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii  dotyczących przestępstw i zasad odpowiedzialności, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego, jak również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym lub jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków prawniczych, aplikantów adwokackich, sędziów i prokuratorów.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 3 Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Pod redakcją Ryszarda Dębskiego SYSTEM PRAWA KARNEGO Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 SYSTEM PRAWA KARNEGO Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA KARNEGO ANDRZEJ MAREK† ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA KARNEGO LECH K. PAPRZYCKI Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 Redaktor Dr hab. Ryszard Dębski Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Autorzy dr hab. Ryszard Dębski – prof. Uniwersytetu Łódzkiego; dr hab. Jacek Giezek – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; dr hab. Zbigniew Jędrzejewski – prof. Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Piotr Kardas – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Violetta Konarska- -Wrzosek – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Jerzy Lachowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Agnieszka Liszewska – prof. Uniwersytetu Łódzkiego; dr hab. Jarosław Majewski – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr hab. Łukasz Pohl – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Robert Zawłocki – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013 Wydano we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Ryszard Dębski – rozdz. I § 6 Jacek Giezek – rozdz. I § 7 Zbigniew Jędrzejewski – rozdz. I § 5 Tomasz Kaczmarek – rozdz. I § 4 i 10 Piotr Kardas – rozdz. III Violetta Konarska-Wrzosek – rozdz. I § 2, pkt III Jerzy Lachowski – rozdz. I § 8 i 9 Agnieszka Liszewska – rozdz. II Jarosław Majewski – rozdz. IV Łukasz Pohl – rozdz. I § 3 Andrzej J. Szwarc – rozdz. I § 2, pkt I–II Robert Zawłocki – rozdz. I § 1 Redakcja: Katarzyna Iwaniuk Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1310-8 ISBN e-book 978-83-255-3459-2 Przedmowa Tom trzeci Systemu Prawa Karnego obejmuje fundamentalną dla prawa karnego problematykę zasad odpowiedzialności. Są to w nauce o przestępstwie zagadnienia nie tylko kluczowe, ale także w wielu wypadkach wysoce sporne, wywołujące licz- ne polemiki w nieustannie i intensywnie rozwijającej się doktrynie prawa karnego. We współczesnych opracowaniach spotykamy różne – odwołujące się do odmiennych założeń i uzasadnień teoretycznych oraz argumentów dogmatycznych – poglądy doty- czące np. konstruowania struktury przestępstwa, pojmowania bezprawności i karalności czynu, sposobu określania samego czynu, ustalania zasad obiektywnego przypisania, definiowania winy, odczytywania konstrukcji form współdziałania przestępnego i wielu innych problemów. Zagadnienia przedstawiane w niniejszym tomie są przedmiotem często zasadniczych rozbieżności zapatrywań i kontrowersji w piśmiennictwie, rzecz jasna – nie tylko w piśmiennictwie polskim. Właściwemu dla omawianej problematyki zróżnicowaniu poglądów sprzyja słuszne założenie przyjmowane przez twórców Ko- deksu karnego, iż w szczególnie kontrowersyjnych sprawach dotyczących zasad odpo- wiedzialności obowiązujące przepisy karne nie powinny arbitralnie rozstrzygać sporów teoretycznych i dekretować ich wyników, że nie należy zamykać dyskusji naukowej np. zamieszczając w ustawie prawną definicję czynu, przesądzając przyjęcie określonej teorii winy (przez zdefiniowanie jej w kodeksie), wyliczając przesłanki obiektywnego przypisania czynu itd. Toteż Autorzy przygotowujący poszczególne części opracowania (rozdziały i paragrafy) składające się na zawartość tomu trzeciego Systemu Prawa Kar- nego stanęli przed niełatwym zadaniem: nie rezygnując z prezentowania własnych za- patrywań w poszczególnych sprawach należało przedstawić Czytelnikom cały wachlarz spotykanych w piśmiennictwie poglądów odnoszących się do omawianych zagadnień. Wydaje się, iż założenie to zostało zrealizowane. Zawartość przedstawianego tomu podzielono na cztery części (cztery obszerne roz- działy). Najbardziej rozległą tematycznie część tomu trzeciego stanowią rozważania zamieszczone w rozdziale pierwszym. Obejmują one przede wszystkim zagadnienia związane z elementami struktury przestępstwa stanowiącymi poszczególne płaszczyzny prawnokarnego wartościowania czynu. W rozdziale tym przedstawiono problematykę dotyczącą w szczególności pojęcia przestępstwa, sposobów definiowania czynu i zna- czenia czynu w prawie karnym, określania bezprawności jako cechy zachowania pod- legającego karze, funkcji typu czynu zabronionego (wymogu określoności i znaczenia znamienności czynu), zagadnień związanych z cechą społecznej szkodliwości czynu oraz z problematyką winy. Odrębne rozważania w pierwszym rozdziale prezentowa- nego tomu poświęcono podmiotowi przestępstwa (oraz warunkom odpowiedzialności nieletnich), teoriom związku przyczynowego i koncepcjom obiektywnego przypisania, zagadnieniom umyślności i nieumyślności (strony podmiotowej czynu zabronionego), problematyce zawinienia na przedpolu czynu zabronionego. W kolejnych dwóch obszer- nych rozdziałach przedstawiono zagadnienia związane z rozszerzeniem karalności na etapy poprzedzające dokonanie czynu zabronionego (formy stadialne popełnienia czynu V Przedmowa zabronionego), oraz problematykę dotyczącą zasad odpowiedzialności osób popełnia- jących czyn zabroniony w warunkach współdziałania przestępnego. Czwarty rozdział poświęcono zbiegowi przepisów ustawy oraz zagadnieniom związanym z regułami wy- łączania wielości ocen. Poszczególne części tomu (rozdziały i paragrafy) przygotowało dwunastu Auto- rów reprezentujących różne ośrodki naukowe, wyrażających często odmienne poglądy w poszczególnych sprawach stanowiących przedmiot opracowania. Zadaniem redaktora tomu było zwrócenie się z prośbą o współpracę przy konstruowaniu planowanego dzieła do Autorów zapewniających najwyższy poziom naukowy opracowań. Założeniem było też uzyskanie pracy w miarę możliwości jednolitej pod względem formalnym (technicz- nym). W żadnym wypadku nie należało natomiast oczekiwać, iż w tomie prezentowane będą ujednolicone zapatrywania w poszczególnych kwestiach spornych lub uzgodnione stanowiska Autorów, z których każdy odpowiada wyłącznie za konstrukcję i treść roz- ważań oraz poglądy formułowane w opracowanej przez siebie części publikacji. Nie ulega wątpliwości, iż podstawowe znaczenie dla powodzenia śmiałego pro- jektu opracowania takiego dzieła jak kolejny już tom Systemu ma skompletowanie znakomitego zespołu Autorów. Zaznaczyć należy, iż w ramach konstruowania takiego zespołu przygotowującego prezentowany tom trzeci fundamentalne zasługi położył zmarły w dniu 3.2.2012 r. Profesor Andrzej Marek, Redaktor Naczelny Systemu Prawa Karnego, którego wybitny wkład w powstanie zarówno niniejszego tomu, jak i wcze- śniej opublikowanych części Systemu zasługuje na szczególną wdzięczność i uznanie. Podkreślić należy także doniosłe zasługi w tym zakresie Profesora Andrzeja Zolla, który był jednym z inicjatorów i twórców projektu opracowania wielotomowego Systemu Prawa Karnego. Dziękując Autorom poszczególnych części dzieła oraz Wydawnictwu za doskonałą współpracę redaktor tomu trzeciego wyraża nadzieję, iż prezentowane opracowanie spełni oczekiwania zarówno Czytelników, jak i Projektodawców tego ogromnego przedsięwzięcia. Łódź, listopad 2012 r. dr hab. Ryszard Dębski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego VI Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Rozdział I. Przestępstwo i jego struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Pojęcie przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rys historyczny pojmowania przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60 III. Rys prawno-porównawczy pojmowania przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . IV. Filozofia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 V. Dogmatyka przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 2. Podmiot przestępstwa. Warunki odpowiedzialności/ nieodpowiedzialności nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 II. Podmiot przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 III. Odpowiedzialność/nieodpowiedzialność nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . 167 § 3. Czyn w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 I. Miejsce (usytuowanie) czynu w strukturze przestępstwa . . . . . . . . . . . . 202 II. Warunki pozwalające uznać zachowanie się człowieka za czyn w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 4. Dobro prawne i społeczna szkodliwość czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 II. Materialne (społeczne) podstawy zakazu karnego. Antecedencje historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 III. Materialne ujęcie przestępstwa w prawie karnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 IV. Materialna treść przestępstwa jako problem kodyfikacyjny w prawie karnym III Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 V. Paradygmat zagrożenia (naruszenia) dobra prawnego jako aksjologiczna podstawa określenia czynów społecznie szkodliwych w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 VI. Relacja społecznej szkodliwości czynu i jego bezprawności . . . . . . . . . 285 VII. Zasada społecznej szkodliwości czynu i jej znaczenie w procesie stanowienia i stosowania prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 § 5. Bezprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 II. Powstanie i rozwój pojęcia bezprawności jako elementu przestępności czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 III. Przekroczenie normy zachowania (sankcjonowanej) jako warunek ustalenia bezprawności czynu we współczesnej nauce polskiej . . . . . . . 330 § 6. Typ czynu zabronionego (typizacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 I. Wymóg ustawowej określoności czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 II. Rozwój nauki o zespole znamion typu czynu zabronionego . . . . . . . . . . 360 III. Koncepcje zespołów znamion czynu zabronionego w literaturze niemieckojęzycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 VII Spis treści IV. Zespół znamion czynu zabronionego w piśmiennictwie polskim . . . . . . 379 V. Podziały znamion czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 § 7. Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 I. Znaczenie przyczynowości w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 II. Wybrane teorie przyczynowości w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 III. Przyczynowość zaniechania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 IV. Obiektywne przypisanie skutku – o potrzebie odejścia od kauzalnie zorientowanego systemu prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 V. Normatywne kryteria przypisania skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 VI. Kryteria związane z oceną zachowania prowadzącego do negatywnego skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 VII. Kryteria dotyczące relacji zachowania sprawcy do zachowań innych osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 VIII. Kryteria dotyczące związku zachowania z jego skutkiem . . . . . . . . . . . . 491 IX. Zaniechanie a normatywne kryteria obiektywnego przypisania skutku . 513 X. Normatywne kryteria obiektywnego przypisania jako problem kodyfikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 § 8. Strona podmiotowa czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 I. Rozwój historyczny form strony podmiotowej czynu zabronionego w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 II. Umyślność i jej formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 III. Nieumyślność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 IV. Mieszane konstrukcje strony podmiotowej czynu zabronionego . . . . . . 588 § 9. Wina w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 I. Ewolucja pojęcia winy w dawnym prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 II. Teoretyczne koncepcje winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 III. Ujęcie zagadnienia winy w polskim prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . 647 IV. Przesłanki przypisania winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 V. Funkcje winy w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 VI. Wina w prawie karnym materialnym a wina w innych dziedzinach prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 § 10. Zawinienie na przedpolu czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 I. Ekspozycja problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 II. Wina „na przedpolu czynu zabronionego” a wina „czynu zabronionego”. Obiektywizacja odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw popełnionych w warunkach zawinionej niepoczytalności . . . . . . . . . . . . 683 III. Formuła actio libera in causa i Rauschdelikt w polskim prawie karnym. Dopisek o próbach wykazania równoczesności zawinienia z popełnieniem czynu zabronionego przez sprawców, którzy samowyzbyli się zdolności do zawinienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 IV. O tzw. zawinionej niepoczytalności w ujęciu Kodeksu karnego z 1969 r. i 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 V. O subiektywnym przypisaniu czynu zabronionego, który popełniony został przez sprawcę w stanie jego zawinionej niepoczytalności . . . . . . 696 Rozdział II. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego . . . . . . . . . . 705 § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 II. Kształtowanie się poglądów na temat odpowiedzialności karnej za usiłowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 III. Poglądy na temat karalności usiłowania w polskiej doktrynie prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 IV. Przygotowanie jako forma stadialna przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 VIII Spis treści § 2. Usiłowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 I. Usiłowanie udolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 II. Usiłowanie nieudolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 III. Czynny żal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 IV. Wymiar kary za usiłowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 § 3. Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 II. Typizacja przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 III. Znamiona przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 IV. Karalność przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 Rozdział III. Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 § 1. Rozwój koncepcji odpowiedzialności za współdziałanie . . . . . . . . . . 832 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 II. Rozwój modelowych koncepcji odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 III. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie w niemieckim i austriackim kodeksie karnym jako przejaw ustawowego odzwierciedlenia koncepcji jednolitego sprawstwa oraz koncepcji udziału w cudzym przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 IV. Założenia polskiej koncepcji odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 § 2. Formy sprawstwa i współsprawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 II. Sprawstwo pojedyncze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 III. Sprawcze postaci współdziałania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 § 3. Niesprawcze postaci współdziałania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 II. Podżeganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 III. Pomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 Rozdział IV. Zbieg przepisów ustawy. Zagadnienia węzłowe . . . . . . . . . . . 1017 § 1. „Zbieg przepisów ustawy” w języku współczesnej karnistyki – objaśnienie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 § 2. Charakterystyka sytuacji zbiegu przepisów ustawy. Funkcja i status reguł wyłączania wielości ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 § 3. Katalog, podstawy i najistotniejsze aspekty stosowania reguł wyłączania wielości ocen (pomijalny zbieg przepisów ustawy) . . . . . 1044 § 4. Niepomijalny zbieg przepisów ustawy oraz modele określania jego konsekwencji w ustawie karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 § 5. Konsekwencje niepomijalnego zbiegu przepisów ustawy w obowiązującym ustawodawstwie oraz poprzednich stanach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 § 6. Tożsamość (jedność) czynu jako elementarny warunek zbiegu przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB . . . . . . . . . . . . . . Bürgerliches Gezetzbuch CP . . . . . . . . . . . . . . . . Code Penal GG . . . . . . . . . . . . . . . Grundgezetz KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.). Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) OWiG . . . . . . . . . . . . . Ordnungswidrigkeitsgezetz ÖStGB . . . . . . . . . . . . Österreichisches Strafgesetzbuch PieczaU . . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2012 r. poz. 579) PolU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) StGB . . . . . . . . . . . . . . Strafgesetzbuch StPO . . . . . . . . . . . . . . Strafprozessordnung UKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 32, poz. 103 ze zm.) XI Wykaz skrótów 2. Organy orzekające BGH . . . . . . . . . . . . . . Bundesgerichtshof BVerfG . . . . . . . . . . . . Bundesverfassugsgericht ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Apelacyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (IK) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy Izby Karnej SN (PS) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma i publikatory AG . . . . . . . . . . . . . . . Apelacja Gdańska Apel. W-wa . . . . . . . . Apelacja Warszawa AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. PA w Łodzi . . . . Biuletyn Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego BPK . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego CzPKiNP . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska JA . . . . . . . . . . . . . . . . Juristische Arbeitsblätter Jur. . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta JuS . . . . . . . . . . . . . . . . Juristische Schulung KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP. . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Official Journal ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSAŁ . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSNwSK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych XII Wykaz skrótów Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego Prob. Praw. . . . . . . . . . Problemy Praworządności Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prz.Orz. . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PSejm . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb.Orz. . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń ZNIBPS . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZStW . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 4. Piśmiennictwo Andrejew, Prawo karne, 1970 (1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1983, 1986, 1989) . . . I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970, 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 Andrejew, Świda, Wolter, KK z komentarzem . . . I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, War- szawa 1973 Bafia, Mioduski, Siewierski, Komentarz KK, 1977 (1987) . . . . . . . . J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, War- szawa 1977, 1987 Bojarski, Komentarz KK, 2006 (2008, 2009, 2011) . . . T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz (pod red. T. Bojarskiego), Warszawa 2006, 2008, 2009, 2011 Bojarski, Giezek, Sienkiewicz, Prawo karne, 2004 (2006, 2007, 2010) . . . M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna (pod red. M. Bojarskiego), Warszawa 2004, 2006, 2007, 2010 XIII Wykaz skrótów Buchała, Komentarz KK, cz. ogólna, 1990 (1994) . . . . . . . . . . . . . K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego, część ogólna (pod red. K. Buchały), Warszawa 1990, 1994 Buchała, Prawo karne, 1980 (1989) . . . . . . . . K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, 1989 Buchała, Zoll, Komentarz KK, cz. ogólna, 1998 (2001), cz. szczególna, t. I [II], 1999 (2001) . . K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 1998, 2001; Część szczególna, t. 1 i 2, Kraków 1999, 2001 Buchała, Zoll, Polskie prawo karne, 1995 (1996) . . . . . . . . . K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, 1996 Cieślak, Polskie prawo karne, 1990 (1994, 1995) . . . . . . . . M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys ujęcia systemowego, Warszawa 1990, 1994, 1995 Filar, Komentarz KK, 2008 (2010) . . . . . . . . M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radec- ki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz (pod red. M. Filara), Warszawa 2008, 2010 Gardocki, Prawo karne, 1994 (1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) . . . . L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Giezek, Komentarz KK 2007 (2012) . . . . . . . . . . . . . J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna (pod red. J. Giezka), Warszawa 2007, 2012 Glaser, Mogilnicki, Komentarz KK . . . . . . S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny – komentarz: prawo o wykro- czeniach, przepisy wprowadzające, tezy z orzeczeń Sądu Najwyższego, wyciągi z motywów ustawodawczych, Warszawa 1934 Górniok, Komentarz KK 2004 (2006) . . . . . . . . . . . . . M. Bojarski i in., Kodeks karny. Komentarz (pod red. O. Górniok), War- szawa 2004, 2006 Górniok i in., Komentarz KK, t. I [II] . . . . . . . . . . . . . O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. I, art. 1–116; t. II, art. 117–363, Gdańsk 2005 XIV Wykaz skrótów Grześkowiak, Prawo karne, 2007 (2009, 2011) . . . . . . . . F. Ciepły, M.K. Gałązka, A. Grześkowiak, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Sze- leszczuk, K. Wiak, Prawo karne (pod red. A. Grześkowiak), Warszawa 2007, 2009, 2011 Lelental, Komentarz KKW, 1999 (2001, 2010, 2012) . . . . . . . . . . . . . . S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1999, 2001, 2010, 2012 Lernell, Wykład, t. I [II] . . . . . . . . . . . . . L. Lernell, Wykład prawa karnego, cz. ogólna, t. I, Warszawa 1969, t. II, Warszawa 1971 Królikowski, Zawłocki, Komentarz KK, cz. ogólna, t. I [II], 2010, (2011) . . . . . . . . . . . . . M. Błaszczyk, J. Długosz, M. Królikowski, J. Lachowski, B. Namysłow- ska-Gabrysiak, A. Sakowicz, R. Skarbek, A. Walczak-Żochowska, W. Za- lewski, R. Zawłocki, S. Żółtek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1 i 2 (pod red. R. Zawłockiego, M. Królikowskiego), Warszawa 2010, 2011 Makarewicz, Komentarz KK, 1935 (1938) . . . . . . . . J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, 1938 Makarewicz, Prawo karne . . . . . . . . J. Makarewicz, Prawo karne – wykład porównawczy, Lwów–Warszawa 1924 Makowski, Komentarz KK, 1933 (1937) . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny z 1932 r. Komentarz, Warszawa 1933, 1937 Marek, Komentarz KK, 2004 (2005, 2006, 2007, 2010) . . . . . . . . A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, 2005, 2007, 2010 Marek, Prawo karne, 1997 (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011) . . . A. Marek, Prawo karne, Warszawa 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 Marek, Prawo wykroczeń, 1999 (2002, 2004, 2006, 2008, 2012) . . . . . . . . A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 2002, 2004, 2006, 2008, 2012 Peiper, Komentarz KK, 1933, 1936. . . . . . . . . . L. Peiper, Komentarz do Kodeksu karnego: prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatko- wemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach: prawa o wykro- czeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Warszawa 1933, 1936 Rejman, Komentarz KK, 1999 . . Kodeks karny. Komentarz (pod red. G. Rejman), Warszawa 1999 XV Wykaz skrótów System Pr. Kar., t. 1 [2, 6] . . . . . . . . . . . E. Bieńkowska, J. Błachut, M. Filar, K. Krajewski, A. Marek, T. Szyma- nowski, J. Warylewski, D. Wójcik, System Prawa Karnego. Zagadnienia ogólne, t. 1 (pod red. A. Marka), Warszawa 2010; T. Bojarski, M. Kró- likowski, T. Maciejewski, J. Majewski, R.A. Stefański, W. Witkowski, A. Wrzyszcz, E. Zielińska, A. Zoll, System Prawa Karnego. Źródła prawa karnego, t. 2 (pod red. T. Bojarskiego), Warszawa 2011; W. Cieślak, A. Grześkowiak, V. Konarska-Wrzosek, J.A. Kulesza, B. Kunicka-Mi- chalska, S. Lelental, A. Marek, M. Melezini, T. Oczkowski, J. Raglewski, A. Sakowicz, Z. Sienkiewicz, J. Skupiński, G.B. Szczygieł, M. Szewczyk, L. Wilk, W. Wróbel, System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Pod- danie sprawcy próbie, t. 6 (pod red. M. Melezini), Warszawa 2010 System Pr. Pryw., t. 6 . . Z. Banaszczak, A. Brzozowski, M. Jagielska, M. Kaliński, P. Machnikow- ski, P. Mostowik, M. Pyziak-Szafnicka, A. Śmieja, K. Zawada, F. Zoll, System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6 (pod red. A. Olejniczaka), Warszawa 2009 Śliwiński, Polskie prawo karne . . . . . . . . S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946 Śliwowski, Prawo karne, 1975 (1979) . . . J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, 1979 Świda, Prawo karne, 1978 (1982, 1986, 1989) . . . . . . . . . . . . . W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1978, 1982, 1986, 1989 Warylewski, Prawo karne, 2004 (2005, 2007, 2009) . . . . . . . . J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2004, 2005, 2007, 2009 Wąsek, Komentarz KK, t. I, 1999 . . . . . . . . . . . A. Wąsek, R.A. Stefański, M. Tarnawski, Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 1999 Wąsek, Komentarz KK, t. I (II) . . . . . . . . . . . . . M. Flemming, B. Michalski, W. Radecki, R.A. Stefański, J. Warylewski, A. Wąsek, J. Wojciechowski, Kodeks karny. Część szczególna. Komen- tarz (pod red. A. Wąska), t. I, Warszawa 2004, 2005, 2006; O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, B. Michalski, J. Skorupka, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz (pod red. A. Wąska), t. II, Warszawa 2004, 2005, 2006, 2010 Wolter, Nauka . . . . . . . W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973 Wolter, Zarys, cz. ogólna, t. I (t. II) . . W. Wolter, Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. I, Kraków 1933, t. II, Kraków 1934 Zoll, Komentarz KK, cz. ogólna, t. I, 1998 (2001, 2004, 2007, 2012) . . . . . . . . . . . . . . K. Buchała, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, W. Wróbel, Ko- deks karny. Część ogólna, t. I, Komentarz do art. 1–116 KK (pod red. A. Zolla), Kraków 1998, 2001; G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks XVI Wykaz skrótów karny. Część ogólna, t. I, Komentarz do art. 1–116 (pod red. A. Zolla), Kraków 2004, Warszawa 2007, 2012 Zoll, Komentarz KK, cz. szczególna, t. II (III), 1999 (2006, 2008) . . . . . . . . A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do art. 117–277 KK (pod red. A. Zolla), Kraków 2006; A. Barczak- -Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Raglew- ski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczegól- na, t. II, Komentarz do art. 117–277 KK (pod red. A. Zolla), Kraków 2008; G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Część szczególna, t. III, Komentarz do art. 278–363 KK (pod red. A. Zolla), Kraków 1999; A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Ra- glewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Część szczególna, t. III, Komentarz do art. 278–363 KK (pod red. A. Zolla), Kraków 2006; A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwią- kalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Część szczególna, t. III, Komentarz do art. 278–363 KK (pod red. A. Zolla), Kraków 2008 5. Inne a.F. . . . . . . . . . . . . . . . alte Fassung art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a) niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowane Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja przyp. . . . . . . . . . . . . . przypis r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozdz. . . . . . . . . . . . . . rozdział s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona s. a. . . . . . . . . . . . . . . . sine anno t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVII Rozdział I. Przestępstwo i jego struktura Spis treści § 1. Pojęcie przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rys historyczny pojmowania przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przestępstwo w starożytności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przestępstwo w średniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przestępstwo w czasach nowożytnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przestępstwo na ziemiach polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rys prawno-porównawczy pojmowania przestępstwa . . . . . . . . . . . . . 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przestępstwo w prawie niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przestępstwo w prawie francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przestępstwo w prawie hiszpańskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przestępstwo w prawie rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przestępstwo w prawie angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Filozofia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przestępstwo jako fenomen moralno-etyczny . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przestępstwo jako fenomen instytucjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przestępstwo jako fenomen ideologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przestępstwo jako fenomen antyspołeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przestępstwo jako fenomen polityczno-kryminalny . . . . . . . . . . . . 7. Przestępstwo jako fenomen utylitarystyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Dogmatyka przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Definicje pojęcia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Struktura przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Elementy struktury przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Formy przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Materialne i formalne ujęcie przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Podział przestępstw na zbrodnie i występki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Klasyfikacje przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Podmiot przestępstwa. Warunki odpowiedzialności/nieodpowie- dzialności nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podmiot przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nb 1 1 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 39 40 41 42 43 44 45 45 46 46 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Tom 3
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: