Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00557 008417 20241808 na godz. na dobę w sumie
Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm - ebook/pdf
Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3634-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Obszerną pracę zbiorową dotyczącą grupy zawodowej naukowców współtworzą przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i technicznych, co gwarantuje odpowiednią jakość dyskursu merytorycznego zaprezentowanego w formie odpowiednio sproblematyzowanych tekstów, w których opisano wyniki badań empirycznych i refleksje teoretyczne. Reprezentanci wielu dyscyplin naukowych podjęli badania, koncentrując się na problemach dotyczących sytuacji zawodowej naukowców, między innymi przezwyciężania barier indywidualnych i społecznych oraz uzyskiwania poczucia sensu twórczej pracy naukowej. W tym celu przeanalizowali takie kategorie porządkujące wyniki badań odnośnie do ludzi nauki, jak „osobowość”, „rola”, „profesjonalizm”.  

Zasadniczą tezą pracy zbiorowej jest twierdzenie, że nauka nie rozwija się samoczynnie, ale za sprawą ludzi jej oddanych. Naukę tworzą ludzie-naukowcy, więc i w tej profesji obowiązują zasady wspierania człowieka – pracownika naukowego bądź naukowo-dydaktycznego. Realia ich codziennego życia i zmagań (choćby pokonywania ograniczeń biopsychicznych: zmęczenia, znużenia, wypalenia zawodowego) w znacznym stopniu wyznaczają dynamizm pracy naukowej. Twierdzenie to zyskuje na znaczeniu w sytuacji uprzedmiotowiającego traktowania reprezentantów tej grupy zawodowej (raz to – jako wydajnej taniej siły roboczej zasilającej przemysł i gospodarkę, innym razem – jako antidotum na wszelkie epidemie, plagi, kataklizmy, kryzysy, katastrofy, jakie trapią ludzkość). Stan zdrowia, kondycja psychofizyczna czy warunki, w jakich żyją i pracują naukowcy rzadko budzą zainteresowanie bądź troskę społeczną. Główną motywację do zbudowania pracy zbiorowej stanowiła obawa o los tej grupy profesjonalistów oraz skłonienie społeczeństwa do refleksji nad niepokojącymi procesami i mechanizmami sprowadzającymi działalność naukową choćby do produkcji elit intelektualnych. Zacieranie znaczenia działalności naukowej jako idei sprawczej pozytywnej przemiany świata i jako humanizującego programu badawczego może tworzyć zagrożenie dla regionalnej i globalnej inkluzji społecznej.

Dotychczasowe publikacje z zakresu naukoznawstwa poruszały zazwyczaj problematykę: nauki jako dziedziny życia społecznego; dydaktyki bądź pedagogiki szkoły wyższej; idei uniwersytetu i etosu uniwersyteckiego; kultury akademickiej; relacji między różnymi podmiotami obecnymi na uczelni: pracownikami a studentami czy doktorantami; polityki w rodzimym szkolnictwie wyższym. Natomiast bardzo rzadko dotyczyły naukowców, a przecież badania nad uczonymi są niewątpliwie podstawowym i niezbędnym aspektem badania nauki.

Praca, którą przedkładamy czytelnikom jest adresowana do uczonych reprezentujących wszystkie nauki i subdyscypliny. Polecamy ją również doktorantom i studentom oraz podmiotom współpracującym z uniwersytetem, choćby zawodowo stosującym wyniki badań, zwłaszcza odkrycia, wynalazki, racjonalizacje w określonych dziedzinach praktycznych. Sądzimy, że może okazać się interesująca również dla członków rodzin przedstawicieli tej grupy zawodowej, by lepiej poznali i zrozumieli specyfikę ich trudu badawczego. Do zapoznania się z jej treścią zachęcamy także praktykujących psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, opiekunów i animatorów młodzieży, gdyż diagnozują oraz kształtują zainteresowania poznawcze swych uczniów, by tym lepiej przygotowali ich do przyszłego studiowania i ewentualnego zatrudnienia na uniwersytecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści ZAMIAST WSTęPU Naukowcy — zbiorowość oddana nauce (Alicja Żywczok) CZęŚĆ PIERWSZA Twórczość naukowa i profesjonalizm — aspekty etyczne oraz epistemologiczne ROZDZIAŁ PIERWSZY W kręgu autorytetu naukowego/autorytetu w nauce. Refleksje z per- spektywy aksjologicznej (Urszula Ostrowska) Wprowadzenie Refleksje wokół fenomenu autorytetu naukowego/autorytetu w nauce Kwestia współczesnego upadku autorytetu naukowego Kilka uwag podsumowujących — w obronie autorytetu naukowego/au- torytetu w nauce ROZDZIAŁ DRUGI Oryginalność — główny wyznacznik statusu naukowego (Alicja Żywczok) Wprowadzenie Pierwszeństwo indywiduum, indywidualności i indywidualizmu czy grupy, zespołowości i kolektywizmu? Prymat kreatywności czy interaktywności naukowca? Podsumowanie ROZDZIAŁ TRZECI Ku pełni twórczego człowieczeństwa w pedagogice (Jadwiga Lach-Rosocha) Wprowadzenie Idea konsiliencji wiedzy według Edwarda O. Wilsona 11 21 21 22 30 32 37 37 40 45 50 53 53 54 6 Spis treści Epistemologiczno-metodologiczne uwarunkowania idei jedności wiedzy Badawcze inspiracje pedagogiki współczesnej Podsumowanie ROZDZIAŁ CZWARTY Elitarny vs egalitarny wymiar twórczości naukowej w psychologii (Marianna Dąbrowska-Wnuk) Wprowadzenie Twórczy wymiar aktywności w obszarze psychologii potocznej i praktyki psychologicznej Twórczy wymiar aktywności w obszarze psychologii naukowej Uczony jako (nie)wybitny (od)twórca Podsumowanie 57 60 62 65 65 67 69 73 78 CZęŚĆ DRUGA Misja, powołanie, posłannictwo, rola, zadania i obowiązki naukowców, czyli o intencjonalności wyzwań intelektualnych ROZDZIAŁ PIERWSZY Rola i powołanie uczonych — architekta i urbanisty (Rafał Blazy) Wprowadzenie Cele, zadania i wyzwania ludzi nauki Autorytet naukowy i jego determinanty Klasyczne i nowoczesne wzorce aktywności naukowej Podsumowanie ROZDZIAŁ DRUGI Rola i posłannictwo współczesnego uczonego (Maria Opiela) Wprowadzenie Uczony — powołanie i rola. Uwagi terminologiczne Osoba uczonego i cechy jego aktywności naukowej Posłannictwo chrześcijańskiego uczonego Podsumowanie ROZDZIAŁ TRZECI Rola pierwszych polskich lekarek w rozwoju nauk medycznych (Halina Kulik, Józefa Dąbek) Wprowadzenie Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854—1918) — pierwsza polska lekarka Justyna Budzińska‑Tylicka (1867—1936) — pionierka medycyny społecz- nej, edukacji seksualnej i higieny szkolnej 83 83 85 90 93 95 97 97 98 100 104 108 109 109 112 116 Spis treści Teodora Krajewska (1854—1935) — pierwsza kobieta lekarka w Bośni i Hercegowinie oraz Austro‑Węgrzech Maria Rajda‑Kujawska (1893—1948) — pierwsza lekarka wywodząca się z rdzennej ludności Śląska, pionierka idei kształcenia pielęgniarek na Śląsku Józefa Joteyko (1866—1928) — wybitna uczona, neurofizjolog, psycholog i pedagog Podsumowanie ROZDZIAŁ CZWARTY Promotor dziś i jego zadania w zakresie prowadzenia prac dyplomo- wych studentów na seminarium (Anna Seredyńska) Wprowadzenie Styl pracy nauczyciela akademickiego Oczekiwane przez studentów cechy nauczyciela akademickiego Procedura badań Styl pracy promotora Cechy promotora Związek między stylem pracy naukowej i cechami promotorów Dyskusja nad wynikami badań Podsumowanie ROZDZIAŁ PIąTY Misja i dziejowe zadania naukowców — w myśli Josefa Ratzingera/ Benedykta XVI (Łukasz Walaszek) Wprowadzenie Poglądy Benedykta XVI na misję uniwersytetu i przyczyny kryzysu w nauce Rozum i wiara, czyli o idei poszerzonego rozumu Priorytetowe zadania naukowców Podsumowanie ROZDZIAŁ SZóSTY Odpowiedzialność naukowca — wymiar indywidualny i społeczny (Iwona Samborska) Wprowadzenie Indywidualny wymiar odpowiedzialności naukowca Społeczny wymiar odpowiedzialności naukowca Podsumowanie 7 119 122 125 127 129 129 129 131 135 137 141 143 143 145 147 147 147 151 154 157 159 159 160 164 166 8 Spis treści CZęŚĆ TRZECIA Odwieczne dylematy naukowców, wzorce pokonywania barier zawodowych oraz osiągania poczucia sensu pracy naukowej ROZDZIAŁ PIERWSZY Uczeni o swojej sytuacji materialnej — w kontekście I Zjazdu Nauki Polskiej (1920 rok) (Jan Piskurewicz) Wprowadzenie Status nauki i sytuacja uczonych w Polsce — przedmiot obrad i treść ustaleń Podsumowanie ROZDZIAŁ DRUGI Naukowiec na neoliberalnym rynku pracy (Justyna Dobrołowicz) Wprowadzenie Istota neoliberalizmu Konsekwencje urynkowienia edukacji wyższej Instrumentalny stosunek do nauki Administracyjny nadzór w miejsce akademickiej wolności badań Ekonomiczne myślenie o nauce Neoliberalny uniwersytet jako miejsce pracy Banalizacja życia akademickiego Proletaryzacja ludzi nauki Makdonaldyzacja uniwersytetu Podsumowanie ROZDZIAŁ TRZECI Prestiż współczesnego naukowca w globalnej perspektywie świata akademickiego (Danuta Anna Michałowska) Wprowadzenie: prestiż naukowca a zmiany w funkcjonowaniu uniwer- sytetu Prestiż naukowca w świetle propozycji Ustawy z dnia 22 stycznia 2018 Konkurencyjność a postęp naukowy i wzrost prestiżu naukowca Charakterystyka naukowców osiągających prestiżową pozycję Podsumowanie: czynniki warunkujące sukces akademicki ROZDZIAŁ CZWARTY Naukowiec matka. Rozważania w perspektywie biograficznej (Beata Ecler-Nocoń) Wprowadzenie Kapitał biograficzny — wyjaśnienie pojęcia 171 171 172 182 185 185 186 187 187 188 189 190 190 193 195 197 199 199 201 202 205 209 213 213 214 Spis treści Fenomen macierzyństwa jako przełom w życiu kobiety naukowca — intuicyjny wgląd Macierzyństwo w percepcji kobiet naukowców a kapitał biograficzny Macierzyństwo jako trudny kapitał w biografii kobiety naukowca Podsumowanie ROZDZIAŁ PIąTY Wincenty Granat, Włodzimierz Sedlak — ludzie nauki i/czy ludzie wiary? (Sławomir Chrost) Wprowadzenie Podstawowe terminy: „nauka” i „wiara” Relacja między nauką i wiarą Konwergencja nauki i wiary według Wincentego Granata (1900—1979) i Włodzimierza Sedlaka (1911—1993) Podsumowanie ROZDZIAŁ SZóSTY Od podziwu po rozczarowanie — 40 lat doświadczeń (Sławomir Sztobryn) Wprowadzenie Uczeni wobec idei pluralizmu w nauce Zagrożenia dla nauki oraz przezwyciężanie problemów Podsumowanie ROZDZIAŁ SIóDMY Wybrane uwarunkowania dobrostanu psychicznego młodych na- ukowców — adeptów nauki (Joanna Kucharewicz) Wprowadzenie Wyznaczniki dobrostanu psychicznego młodych naukowców Założenia metodologiczne badań własnych Podsumowanie i wnioski ROZDZIAŁ óSMY Warunki pracy naukowców zatrudnionych na polskich i czeskich uczelniach (Lucie Zormanová) Wprowadzenie Wynagrodzenie Pensum dydaktyczne Ścieżka kariery na uczelniach wyższych Podsumowanie 9 215 217 218 223 225 225 225 227 230 235 237 237 237 243 245 247 247 248 252 256 259 259 259 262 264 267 10 Spis treści ROZDZIAŁ DZIEWIąTY Dyskurs naukowców z innymi członkami społeczeństwa. Peter Singer i Harriet McBryde Johnson o wartości życia z niepełnosprawnością (Mateusz Penczek) Wprowadzenie Zarys poglądów Petera Singera Jakość życia w ujęciu Petera Singera Harriet McBryde Johnson i ruch na rzecz praw osób z niepełnospraw- nością Johnson na temat poglądów Petera Singera dotyczących jakości życia z niepełnosprawnością Odpowiedź Petera Singera Podsumowanie ZAKOŃCZENIE Dobro, prawda, wolność. Profesjonalizm ludzi nauki reprezentują- cych wartości akademickie (Alicja Żywczok) Bibliografia Noty o Autorach Summary 269 269 269 272 274 276 279 281 285 293 313 315
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: