Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 006303 22576219 na godz. na dobę w sumie
Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf
Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 41
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-964-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Umowa o pracę to podstawowy dokument towarzyszący zatrudnianiu pracowników. Zapisy niektórych postanowień umowy, jak np. miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, czas pracy, mogą budzić liczne wątpliwości, gdy pracodawca:

W publikacji znajduje się gotowy wzór umowy o pracę wraz z propozycjami jej modyfikacji, w zawiązku z nietypowymi warunkami zatrudnienia pracownika.

Publikacja omawia także wszystkie obowiązki pracodawcy związane z przyjmowaniem do pracy nowych pracowników m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich © Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel. (022) 33 77 600 fax (022) 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści I. Stosunek pracy ............................................................................................................... II. Strony stosunku pracy ................................................................................................. 1. Pracodawca ................................................................................................................. a) Pracodawca – osoba prawna ........................................................................... b) Pracodawca – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ................................................................................................................... c) Pracodawca – osoba fizyczna .......................................................................... 2. Pracownik .................................................................................................................... a) Uwagi ogólne ........................................................................................................ b) Pracownik – współmałżonek ........................................................................... c) Pracownik – wspólnik spółki ............................................................................ d) Zdolność do bycia pracownikiem ................................................................... III. Przyjęcie pracownika do pracy ................................................................................ 1. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu ........... 2. Obowiązek złożenia dokumentów przez kandydata do pracy ................. 3. Sprawdzenie niekaralności pracownika ............................................................ 4. Wstępne badania lekarskie ..................................................................................... 5. Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy oraz informacjami dotyczącymi tajemnicy ............................................................................................. 6. Zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami dotyczącymi bhp ....... 7. Zawiadomienie komornika .................................................................................... IV. Obowiązki pracodawcy względem innych podmiotów .............................. V. Umowa o pracę ............................................................................................................... 1. Rodzaje umów o pracę ............................................................................................. a) Umowa na czas nieokreślony .......................................................................... b) Umowa na czas określony ................................................................................. c) Umowa na czas zastępstwa ............................................................................... d) Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy ............................. e) Umowa na okres próbny .................................................................................... 2. Sposoby i formy zawierania umów ...................................................................... a) Nawiązanie stosunku pracy w sposób dorozumiany ............................... b) Forma zawarcia umowy ..................................................................................... 3. Treść umowy o pracę ................................................................................................. a) Strony umowy ........................................................................................................ b) Rodzaj umowy ....................................................................................................... c) Rodzaj umówionej pracy .................................................................................... d) Ustalanie zakresu czynności pracownika ..................................................... e) Miejsce wykonywania pracy ............................................................................. f) Termin rozpoczęcia pracy ................................................................................... g) Wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy ..................................... h) Wymiar czasu pracy ............................................................................................ i) Inne warunki zatrudnienia ................................................................................. j) Niepełny wymiar czasu pracy ............................................................................ 4. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy ..................................................... a) Powołanie ............................................................................................................... b) Mianowanie ........................................................................................................... c) Wybór ....................................................................................................................... d) Spółdzielcza umowa o pracę ........................................................................... 5. Umowa o pracę – wzór ............................................................................................ VI. Podstawy prawne ......................................................................................................... 2 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 31 33 34 34 35 36 36 37 38 II. Strony stosunku pracy Podpisanie umowy o pracę jest najczęstszym sposobem nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i osobą zainteresowaną pracą u niego. Mimo, że sporządze- nie tego dokumentu jest zdecydowanie najważniejszą z czynności, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy nowego pracownika, pracodawcy muszą pamiętać, że oprócz tego muszą dopełnić szeregu innych równie istotnych obowiązków wskazanych w przepisach prawa pracy. Równie ważne jest odpowiednie sformułowanie umów o pracę i innych dokumen- tów związanych z zatrudnieniem. Niewłaściwe stosowanie przepisów obowiązu- jących w tym zakresie może narazić pracodawcę na niedogodności związane np. ze sporem sądowym. To pracodawca musi najczęściej udowodnić, że pracownik korzystał z pewnych świadczeń lub że w zakładzie pracy przestrzegane są obowią- zujące przepisy prawa. Podstawowym dokumentem stwierdzającym istnienie lub brak pewnych przywilejów lub obowiązków jest właśnie dobrze napisana umowa o pracę. I. Stosunek pracy Stosunek pracy nawiązuje się, gdy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 KP). W ramach stosunku pracy pracodawca może wydawać pracownikowi polecenia co do czasu, sposobu i miejsca wykonywania pracy, a w razie potrzeby pracodawca może wymagać od pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, a w przypadku uzasadnionych potrzeb – świadczenia czasowo innego rodzaju pracy niż określony w umowie. Z uwagi jednak na rosnące koszty zatrudnienia pracowniczego i trudno- ści z rozwiązaniem umowy o pracę, w ostatnich latach rozpowszechnia się tendencja do rezygnacji z takiej formy zatrudniania i zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, które charakteryzuje swoboda wyboru sposobu wykonywania pracy oraz niezależność wykonawcy od zlecającego pracę. II. Strony stosunku pracy 1. Pracodawca Pracodawcą jest każdy podmiot zatrudniający pracowników, bez względu na jego status prawny, a więc zarówno jednostka organizacyjna mająca osobowość prawną (osoba prawna), jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna (art. 3 KP). Pracodawcami są zarówno podmioty zatrudnia- jące pracowników, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i zatrudniające pra- cowników w celach niezarobkowych. 4 www.e-kadry.com.pl 1. Pracodawca Pracodawcą będzie także każda osoba prawna, bez względu na jej formę prawną (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia, przedsię- biorstwo państwowe, urząd państwowy, szpital), oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest uprawniona do samodzielnego zatrud- niania pracowników, tj. do nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunków pracy (uchwała SN z 16.11.1977 r., sygn. akt I PZP 47/77, OSPiKA 1979, Nr 7–8, poz. 125). Jednakże pracodawcą nie jest Skarb Państwa. Pracodawcą jest natomiast jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, a będąca własnością Skarbu Państwa, która zatrudnia pracowników.  Jak określić pracodawcę w strukturach wielozakładowych? Skoro podstawowym kryterium decydującym o zdolności bycia pracodawcą jest za- trudnianie we własnym imieniu, w konsekwencji w strukturach wielozakładowych może pojawić się większa liczba pracodawców. Aby uniknąć problemów, jakie wy- nikają z braku jednoznacznego określenia, kto jest pracodawcą, należy w aktach wewnętrznych jednostki (np. statut, regulamin organizacyjny) zawrzeć informację, na jakim szczeblu mamy do czynienia z pracodawcą w rozumieniu art. 3 KP. Akty te powinny więc wyraźnie stanowić, czy poszczególne jednostki organizacyjne są pracodawcami, czy też nie.  Zatrudnianie pracowników przez oddziały firmy „Centrala” firmy znajduje się w Warszawie, a jej oddziały w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Krakowie. W takiej sytuacji może pojawić się wątpliwość, czy pracodawcą dla pracownika zatrudnionego w jednym z oddziałów, np. w Krakowie, jest „centrala” w Warszawie, czy oddział w Krakowie. Odpowiedź na pytanie, czy jednostki organizacyjne mają kompetencję do samodzielnego zatrudniania pracowników, czy też zawierają umowy o pracę na podstawie udzielonego im upoważnienia, zależy od tego, czy poszczególne oddziały są upoważnione do zawierania umów o pracę jedynie w imieniu „centrali”, czy zatrudniają pracowników we własnym imieniu. Jeżeli zatrudniają one pracowników na podstawie upoważnienia, to należy uznać, że pracodawcą jest „centrala” w Warszawie. Jeżeli natomiast oddziały zatrudniają pracowników we własnym imieniu, to znaczy, że są one pracodawcami. Pracodawcą jest każda osoba fizyczna, która zatrudnia choćby jednego pracownika. Również do takiego stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Do czynności z zakresu prawa pracy należą m.in.: zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, nakładanie kar porządkowych, udzielanie urlopów, ustalanie wysokości wynagrodzeń. a) Pracodawca – osoba prawna Jeżeli pracodawca będący osobą prawną posiada wieloosobowy organ zarządzający, to czynności z zakresu prawa pracy mogą być dokonywane zarówno przez ten organ zgodnie z zasadą tzw. reprezentacji łącznej, jak i – z mocy art. 31 KP – jednoosobowo przez wyznaczoną osobę fizyczną. www.e-kadry.com.pl 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nawiązanie stosunku pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: