Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00559 023233 23591645 na godz. na dobę w sumie
Nero 8. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Nero 8. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1577-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wykorzystaj możliwości programu Nero 8 i nagrywaj własne oryginalne płyty

Nero uważany jest za jeden z najlepszych programów do nagrywania. Współpracuje z większością nagrywarek dostępnych na rynku, posiada polski interfejs i - co ważne dla początkujących użytkowników - wbudowany kreator tworzenia płyt. Dzięki funkcji 'menedżer plików' również wybieranie plików do nagrania okazuje się tu bardzo proste. Program wyposażony jest także w możliwość automatycznego lub ręcznego ustawiania pamięci cache, która ma być przydzielona do buforowania nagrywanych danych.

Książka, którą trzymasz w rękach, zawiera wszystkie potrzebne ci informacje o tym programie, jego nowych możliwościach oraz nagrywarkach. Informacje i ćwiczenia zostały dobrane w taki sposób, abyś szybko i bez wysiłku mógł poznać zasady działania pakietu Nero 8 i wykorzystać je w praktyce. Po przeczytaniu tego podręcznika z łatwością poradzisz sobie z nagraniem każdego rodzaju płyt CD i DVD, a także będziesz potrafił stworzyć własną płytę - na przykład cyfrowy album fotograficzny.

Wszystkie praktyczne informacje, których potrzebujesz, żeby nagrywać oryginalne płyty DVD oraz CD.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nero 8. Nagrywanie p‡yt CD i DVD. ˘wiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-1577-3 Format: A5, stron: 200 Wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci programu Nero 8 i nagrywaj w‡asne oryginalne p‡yty (cid:149) Jak nagra(cid:230) p‡ytŒ multisesyjn„? (cid:149) Jak zautomatyzowa(cid:230) proces archiwizacji? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) i nagrywa(cid:230) obrazy? Nero uwa¿any jest za jeden z najlepszych program(cid:243)w do nagrywania. Wsp(cid:243)‡pracuje z wiŒkszo(cid:156)ci„ nagrywarek dostŒpnych na rynku, posiada polski interfejs i (cid:150) co wa¿ne dla pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w (cid:150) wbudowany kreator tworzenia p‡yt. DziŒki funkcji (cid:132)mened¿er plik(cid:243)w(cid:148) r(cid:243)wnie¿ wybieranie plik(cid:243)w do nagrania okazuje siŒ tu bardzo proste. Program wyposa¿ony jest tak¿e w mo¿liwo(cid:156)(cid:230) automatycznego lub rŒcznego ustawiania pamiŒci cache, kt(cid:243)ra ma by(cid:230) przydzielona do buforowania nagrywanych danych. Ksi„¿ka, kt(cid:243)r„ trzymasz w rŒkach, zawiera wszystkie potrzebne ci informacje o tym programie, jego nowych mo¿liwo(cid:156)ciach oraz nagrywarkach. Informacje i (cid:230)wiczenia zosta‡y dobrane w taki spos(cid:243)b, aby(cid:156) szybko i bez wysi‡ku m(cid:243)g‡ pozna(cid:230) zasady dzia‡ania pakietu Nero 8 i wykorzysta(cid:230) je w praktyce. Po przeczytaniu tego podrŒcznika z ‡atwo(cid:156)ci„ poradzisz sobie z nagraniem ka¿dego rodzaju p‡yt CD i DVD, a tak¿e bŒdziesz potrafi‡ stworzy(cid:230) w‡asn„ p‡ytŒ (cid:150) na przyk‡ad cyfrowy album fotograficzny. (cid:149) Instalacja i konfiguracja (cid:149) P‡yta z danymi i muzyk„ (cid:149) P‡yta multisesyjna (cid:149) P‡yta DVD-Video z authoringiem (cid:149) Overburning (cid:149) InCD (cid:151) zapis pakietowy (cid:149) Automatyzacja procesu archiwizacji (cid:149) Nero CoverDesigner (cid:149) Nero RescueAgent Wszystkie praktyczne informacje, kt(cid:243)rych potrzebujesz, ¿eby nagrywa(cid:230) oryginalne p‡yty DVD oraz CD Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Kilka sïów o dostÚpnych nagrywarkach Rozdziaï 2. Ogólna charakterystyka pakietu Nero 8 Rozdziaï 3. Instalacja i konfiguracja Instalacja Uaktualnienie Rozdziaï 4. Nagrywamy pierwsze pïyty Pïyta z danymi Pïyta CD z muzykÈ Kopia istniejÈcej pïyty Rozdziaï 5. Wyĝsza szkoïa jazdy Pïyta multisesyjna Pïyta z danymi i muzykÈ Pïyta startowa Overburning oraz zapis pïyt 90- i 99-minutowych Inne typy pïyt Pïyta UDF Pïyta wideo Testowanie pïyty wideo Rozdziaï 6. Rozdziaï 7. Obraz pïyty Nagrywanie istniejÈcych obrazów Tworzenie obrazu 5 9 13 19 19 26 31 31 47 55 67 67 72 76 91 97 97 102 113 115 115 117 4 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne InCD — zapis pakietowy Rozdziaï 8. Rozdziaï 9. Nero Vision Wïasna pïyta DVD-Video z authoringiem Cyfrowy album fotograficzny Rozdziaï 10. Nero BackItUp Tworzenie archiwum Odzyskiwanie danych z archiwum Automatyzacja procesu archiwizacji Rozdziaï 11. Nero CoverDesigner Rozdziaï 12. Nero RescueAgent Rozdziaï 13. Pozostaïe aplikacje pakietu Nero 8 Nero Recode Nero Home Nero MediaHome Nero Scout Nero PhotoSnap i PhotoSnap Viewer Nero ShowTime Nero SoundTrax Nero SmartStart Nero WaveEditor Nero Express Nero Toolkit Podsumowanie 119 125 125 135 143 143 151 155 161 173 177 177 179 180 181 182 184 185 186 186 188 189 193 5 Wyĝsza szkoïa jazdy Po przeczytaniu tego rozdziaïu i wykonaniu wszystkich Êwi- czeñ bÚdziesz mógï przygotowaÊ pïyty w formacie Mixed Mode, CD Extra, multisesyjnym, startowym oraz nauczysz siÚ nagry- waÊ pïyty 90- i 99-minutowe. Nie zapomniaïem równieĝ o podrozdziale omawiajÈcym nagrywanie pïyty przy wykorzystaniu overburningu. Pïyta multisesyjna Pïyty z danymi, jakie nagrywaïeĂ dotychczas, byïy tworzone w caïoĂci za jednym razem. CzÚsto bywa tak, ĝe dane, które chcesz nagraÊ na pïytÚ, nie zajmujÈ caïej jej pojemnoĂci. W takiej sytuacji albo decydo- waïeĂ siÚ na zapis niepeïnej pïyty, albo czekaïeĂ, aĝ przybÚdzie plików. Teraz dowiesz siÚ, w jaki sposób moĝna nagrywaÊ pïytÚ na raty. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe rozpoczynanie kaĝdej kolejnej sesji poza zapisanymi danymi wymaga dodatkowych 13 MB. Kolejnym ograni- czeniem jest to, ĝe kaĝda sesja musi zawieraÊ minimum jednÈ ĂcieĝkÚ o rozmiarze 300 lub wiÚcej bloków. Do pïyty multisesyjnej moĝesz do- dawaÊ dane aĝ (lub jedynie) 99 razy. Utworzenie za pomocÈ Nero pïyty z kilkoma sesjami nie sprawia wiÚk- szych problemów. Trzeba rozpoczÈÊ dokïadnie tak samo jak w przy- padku krÈĝka z danymi, wiÚc w oknie wyboru kompilacji okreĂl, jaki rodzaj pïyty chcesz nagraÊ, a nastÚpnie zaznacz opcjÚ CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) (rysunek 5.1). 68 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.1. Tworzenie pïyty multisesyjnej — etap pierwszy Aby utworzyÊ pïytÚ, do której w przyszïoĂci bÚdziesz mógï dodaÊ kolejne dane, musisz wïÈczyÊ opcjÚ Rozpocznij dysk multisesyjny w zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce. Pozostaïe zakïadki wyglÈdajÈ dokïadnie tak samo jak przy zwykïej pïy- cie zawierajÈcej dane komputerowe. ProponujÚ, byĂ ustawiï je sam na podstawie wiedzy zdobytej podczas lektury poprzedniego rozdziaïu. Gdy przejdziesz do okna programu, dodaj pliki, a po skompletowaniu zawartoĂci pïyty z menu Nagrywarka wybierz opcjÚ Nagraj kompilacjÚ. Ustawienia okna widocznego na rysunku 5.2 muszÈ byÊ nieco inne niĝ w przypadku zwykïej pïyty. Po pierwsze bezwzglÚdnie naleĝy wyïÈczyÊ opcjÚ o nazwie Zakoñcz dysk i pozostawiÊ aktywnÈ funkcjÚ Nagrywaj. ZaletÈ nowej wersji Nero jest to, ĝe program domyĂlnie blokuje opcjÚ Zakoñcz dysk przy zapi- sywaniu pierwszej sesji na pïycie. Kolejna zmiana dotyczy metody zapisu, który musi odbywaÊ siÚ w trybie Track-At-Once, gdyĝ tylko on umoĝliwia nagranie pïyty na raty. Po ustawieniu pozostaïych pa- rametrów zapisu moĝesz przystÈpiÊ do nagrywania pïyty; aby to zro- biÊ, kliknij przycisk Zapis. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 69 Rysunek 5.2. Tworzenie pïyty multisesyjnej — etap drugi m W I C Z E N I E 5.1 Tworzenie pïyty multisesyjnej Przygotuj pïytÚ multisesyjnÈ. Na poczÈtku dodaj do niej tylko jednÈ sesjÚ i pamiÚtaj, by w zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce wïÈczyÊ opcjÚ Roz- pocznij dysk multisesyjny. Przy zapisywaniu pïyty bezwzglÚdnie wy- ïÈcz opcjÚ Zakoñcz dysk i w polu Metoda zapisu ustaw Track-At-Once. JeĂli pojawiÈ siÚ problemy, posïuĝ siÚ odpowiednim opisem zamiesz- czonym w niniejszym podrozdziale. Instrukcja dodania kolejnej sesji jest bardzo podobna do powyĝszego opisu, z tÈ róĝnicÈ, ĝe w zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce (rysunek 5.3) dla nowej kompilacji ustawiamy nieco inne wartoĂci. Chodzi tutaj o wybór opcji Kontynuuj dysk multisesyjny. Jej wïÈczenie uaktywni dodatkowe opcje w Ărodkowej czÚĂci okna. OdpowiadajÈ one za dodawanie, usuwanie lub zastÚpowanie plików w istniejÈcej 70 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.3. Dodawanie nowych sesji do pïyty multisesyjnej — etap pierwszy kompilacji. DomyĂlne ustawienia moĝemy pozostawiÊ bez zmian. Pa- miÚtaj o tym, by pïyta, do której chcesz dograÊ dane, znajdowaïa siÚ w nagrywarce. NastÚpnie kliknij przycisk Nowy. W nowo otwartym oknie zobaczysz zapisane dotychczas Ăcieĝki. Pozo- stanie Ci tylko zaznaczenie odpowiedniego wiersza, tak jak to przed- stawiïem na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. Dodawanie nowych sesji do pïyty multisesyjnej — etap drugi Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 71 Po zatwierdzeniu wyboru (przycisk OK) przejdě do gïównego okna Nero. Dalej postÚpuj wedïug scenariusza znanego z poprzednich eta- pów, czyli przeciÈgnij nowe pliki do kompilacji, a stare i niepotrzebne usuñ. Jeĝeli dodawana sesja ma byÊ ostatnia, to w zakïadce Zapis uak- tywnij opcjÚ Zakoñcz dysk. JeĂli natomiast nadal chcesz mieÊ moĝli- woĂÊ dodania danych do pïyty, pole to powinno pozostaÊ wyïÈczone. Rysunek 5.5 przedstawia pïytÚ, na której zapisaïem dwie sesje z da- nymi. Jeĝeli podczas dodawania do takiej pïyty kolejnej sesji zaznaczysz pierwszÈ ĂcieĝkÚ (tak jak na rysunku), to nagrany krÈĝek bÚdzie zawie- raï tylko dane dodane za pierwszym razem, a reszta zniknie z noĂnika. Rysunek 5.5. Widok kilku sesji na jednej pïycie Zawsze podczas dodawania nowych danych musisz koniecznie wska- zywaÊ ostatniÈ ĂcieĝkÚ na liĂcie. Pozwoli Ci to uniknÈÊ niespodzia- nek, na przykïad skasowania zawartoĂci pïyty. Jeĝeli popeïnisz ten bïÈd i czÚĂciowo „skasujesz” zawartoĂÊ pïyty wskutek ěle zaimporto- wanej sesji, nie martw siÚ — na mojej stronie http://danowski.pl, w dziale Artykuïy znajdziesz informacje, w jaki sposób odzyskaÊ te dane. m W I C Z E N I E 5.2 Dodawanie kolejnych sesji Do pïyty nagranej w Êwiczeniu 5.1 dodaj kolejnÈ sesjÚ. Moĝesz za- mknÈÊ pïytÚ lub pozostawiÊ jÈ otwartÈ, dziÚki czemu w przyszïoĂci bÚdziesz mógï ponownie dodaÊ dane. JeĂli pojawiÈ siÚ problemy, przeczytaj jeszcze raz uwaĝnie odpowiedni opis zamieszczony w tym podrozdziale. 72 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Jeĝeli przygotowaïeĂ pïytÚ multisesyjnÈ, to przy dodawaniu nowych sesji musisz pamiÚtaÊ, by ustawienia w oknie Opcje ISO byïy takie same jak poprzednio. W przeciwnym wypadku moĝe okazaÊ siÚ, ĝe pïyta zostanie nagrana bïÚdnie. Pïyta z danymi i muzykÈ Specyfikacja zapisu pïyt CD przewiduje sytuacjÚ, w której na jednym krÈĝku CD zapisujemy jednoczeĂnie dane i muzykÚ. Tak siÚ skïada, ĝe dziÚki Nero Burning ROM moĝemy stworzyÊ takÈ hybrydowÈ pïytÚ — moĝe ona byÊ nagrana w jednej z dwóch odmian. W trybie Mixed Mode CD na pïycie zapisujemy najpierw dane kom- puterowe (Ăcieĝka 1.), a nastÚpnie Ăcieĝki audio. Zaïoĝeniem takiej konstrukcji byïo utworzenie noĂnika, który dziaïa w sprzÚcie hi-fi i zawiera bonusy dostÚpne podczas pracy na komputerze. Odsïuchi- wanie pïyty przygotowanej w trybie Mixed Mode CD na komputerze nie sprawia problemów. Natomiast stacjonarny sprzÚt hi-fi traktuje pierwszÈ ĂcieĝkÚ jako jeden z utworów i próbuje go odtworzyÊ, co ob- jawia siÚ ciszÈ. Odtwarzanie danych audio nastÚpuje dopiero po przej- Ăciu do drugiego utworu na pïycie, czyli pierwszej Ăcieĝki audio. Drugie rozwiÈzanie nosi nazwÚ CD Extra i pozwala na usuniÚcie pro- blemu z pustÈ pierwszÈ ĂcieĝkÈ. Dzieje siÚ tak, poniewaĝ informacje zapisywane sÈ w dwóch oddzielnych sesjach — najpierw muzyka, póěniej dane. ZaletÈ tego rozwiÈzania jest to, ĝe stacjonarny czytnik pïyty CD nie widzi Ăcieĝki z danymi i odtwarza jedynie piosenki. Na- tomiast komputer umoĝliwia zarówno odsïuchiwanie, jak i przeglÈ- danie zawartoĂci danych komputerowych. W odróĝnieniu od pïyty w formacie Mixed Mode CD, tutaj dane komputerowe znajdujÈ siÚ na koñcu, w oddzielnej sesji. Bezsprzecznie lepszym i bardziej przydatnym rozwiÈzaniem jest CD Extra i z tego powodu wïaĂnie jemu poĂwiÚcÚ wiÚcej miejsca. W celu przygotowania pïyty w formacie CD Extra w oknie wyboru kompilacji musisz wybraÊ opcjÚ CD Extra (rysunek 5.6). PamiÚtaj równieĝ o tym, ĝe w formacie CD Extra moĝesz nagraÊ wyïÈcznie krÈĝek CD. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 73 Rysunek 5.6. Przygotowanie pïyty z danymi i muzykÈ w formacie CD Extra — etap pierwszy Zestaw zakïadek przewidziany dla tej kompilacji jest imponujÈcy, ale tak naprawdÚ po gïÚbszej analizie ich zawartoĂci dochodzimy do wnio- sku, ĝe sÈ to te same, które omawiaïem przy kompilacjach pïyty z da- nymi czy muzykÈ, z tÈ róĝnicÈ, ĝe wszystkie umieszczono w jednym oknie. W zwiÈzku z tym, ĝe byïy one dokïadnie omawiane przy po- przednio nagrywanych pïytach, nie bÚdÚ ich ponownie prezentowaï. Zwïaszcza ĝe sïuĝÈ do tego samego, a ich dziaïanie równieĝ nie ule- gïo zmianie. m W I C Z E N I E 5.3 Tworzenie pïyty z danymi i muzykÈ Utwórz nowÈ kompilacjÚ dla pïyty CD. W oknie wyboru kompilacji wybierz format CD Extra i zapoznaj siÚ z zawartoĂciÈ zakïadek wcho- dzÈcych w jego skïad. ZwróÊ uwagÚ, ĝe w jednym miejscu zgrupo- wano zakïadki, z którymi miaïeĂ stycznoĂÊ przy opracowywaniu pïyt z danymi i muzykÈ. Po dokonaniu wymaganych poprawek moĝemy kliknÈÊ przycisk Nowy, aby przejĂÊ do gïównego okna programu (rysunek 5.7). 74 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.7. Przygotowanie pïyty z danymi i muzykÈ w formacie CD Extra — etap drugi Powyĝszy rysunek przedstawia okno Nero dostosowane do wymogów kompilacji CD Extra. Lewa strona okna w górnej czÚĂci posiada dwa przyciski — Dane i Audio. Po klikniÚciu przycisku Audio w dolnej czÚĂci lewego okna zobaczysz zawartoĂÊ czÚĂci pïyty, na której ma byÊ zapisana muzyka. Teraz musisz tylko z prawej kolumny przeciÈ- gnÈÊ odpowiednie piosenki i dodaÊ do tworzonej kompilacji. NastÚp- nie kliknij przycisk Dane — w dolnej czÚĂci okna bÚdzie widoczna czÚĂÊ krÈĝka z danymi. Musisz dodaÊ swoje pliki tak samo, jak to ro- biïeĂ w przypadku krÈĝka z danymi. m W I C Z E N I E 5.4 Dodawanie muzyki i danych Dodaj dane do utworzonej kompilacji. Wystarczy, ĝe klikniesz przycisk Audio i przeciÈgniesz utwory do lewej kolumny, a nastÚpnie naciĂniesz Dane i dodasz odpowiednie pliki do tworzonej kompilacji. Przez caïy czas obserwuj pasek zajÚtoĂci pïyty. Tym razem jest on wyskalowany w minutach, wiÚc masz do dyspozycji 74 i 80 minut dla typowych noĂników. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 75 Gdy juĝ skompletujesz zawartoĂÊ pïyty, z menu Nagrywarka wybierz opcjÚ Wypal kompilacjÚ. Przejdě do zakïadki Zapis widocznej na ry- sunku 5.8. Rysunek 5.8. Przygotowanie pïyty z danymi i muzykÈ w formacie CD Extra — etap trzeci W zakïadce Zapis koniecznie musisz uaktywniÊ opcje Zakoñcz dysk i Nagrywaj, a w polu Metoda zapisu pïyty wybraÊ Disc-At-Once. Innymi sïowy, caïa pïyta musi byÊ nagrana za jednym razem, bez pozosta- wiania moĝliwoĂci dodawania do niej nowych danych w przyszïoĂci. m W I C Z E N I E 5.5 Zapis pïyty mieszanej Nagraj pïytÚ w formacie CD Extra zgodnie z zaleceniami. NastÚpnie sprawdě na stacjonarnym sprzÚcie hi-fi, czy pïyta odtwarza siÚ popraw- nie i czy przypadkiem na koñcu nie ma dodatkowego utworu, który wydaje dziwne děwiÚki lub jest zupeïnie pusty. Dokïadniej mówiÈc, chodzi o to, ĝe przy zaïoĝeniu, ĝe nagraïeĂ dwa utwory audio oraz dane dla komputera, Twoja wieĝa powinna widzieÊ jedynie dwa utwory, a nie trzy, jak to ma miejsce przy Mixed Mode CD. 76 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Pïyta startowa MyĂlÚ, ĝe spotkaïeĂ siÚ juĝ z pojÚciem noĂnika startowego. Jeĝeli jednak siÚ mylÚ, to naleĝy Ci siÚ wyjaĂnienie: zarówno dyskietka, jak i dysk twardy majÈ pewien specjalny obszar zwany bootsektorem, który za- wiera informacje odczytywane podczas uruchamiania komputera. SÈ one na tyle istotne, ĝe jeĂli ulegnÈ zniszczeniu, komputer albo urucho- mi siÚ nieprawidïowo, albo wcale. Nawet gdy dysk twardy odmawia posïuszeñstwa, dyskietka startowa pozwala uruchomiÊ komputer (przy wykorzystaniu informacji zawar- tych w bootsektorze), co czÚsto ratuje dane i nasze dobre samopoczu- cie. Pïyta CD/DVD nie mogïa byÊ gorsza, wiÚc w specyfikacji El Torito zostaïy zawarte odpowiednie reguïy, które pozwalajÈ na zapisanie na niej bootsektora. Windows 9x MyĂlÚ, ĝe takie krótkie wprowadzenie powinno wystarczyÊ i teraz mo- ĝemy zajÈÊ siÚ przygotowaniem pïyty startowej za pomocÈ programu Nero Burning ROM. W tym rozdziale skupimy siÚ na przygotowa- niu pïyty startowej wykorzystujÈcej emulacjÚ dyskietek o pojemnoĂci 1,44 MB oraz 2,88 MB. Wydaje mi siÚ, ĝe ten rodzaj pïyty startowej jest najpopularniejszy i najczÚĂciej uĝywany. Jej przykïadem jest ory- ginalna pïyta instalacyjna zawierajÈca system MS Windows 98. Do przygotowania pierwszego rodzaju pïyty startowej wykorzystujÈcej emulacjÚ noĂnika o pojemnoĂci 1,44 MB uĝyjemy dyskietki systemowej MS Windows 98. DyskietkÚ takÈ moĝna przygotowaÊ za pomocÈ spe- cjalnego narzÚdzia dostÚpnego w systemie MS Windows 98. Wystarczy, ĝe otworzysz Panel sterowania i wybierzesz opcjÚ Dodaj/ Usuñ programy (rysunek 5.9). NastÚpnie w zakïadce Dysk startowy kliknij przycisk Utwórz dysk. Mu- sisz posiadaÊ oryginalnÈ pïytÚ instalacyjnÈ systemu MS Windows 9x oraz czystÈ dyskietkÚ umieszczonÈ w napÚdzie. Wystarczy, ĝe odpowiesz na kilka pytañ zwiÈzanych z tworzeniem dyskietki (mam tutaj na myĂli potwierdzenie zamiaru jej wykonania, potwierdzenie umieszczenia jej w napÚdzie, potwierdzenie rozpoczÚcia Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 77 Rysunek 5.9. Tworzenie dyskietki startowej dla pïyty startowej MS Windows 9x jej wykonywania), i po chwili otrzymasz gotowy noĂnik systemowy. Utworzona dyskietka startowa pozwoli na uruchomienie komputera ïÈcznie z obsïugÈ napÚdu CD-ROM, a przy tym zawiera narzÚdzie od- powiedzialne za tworzenie partycji — jednym sïowem, na poczÈtek wystarczy. m W I C Z E N I E 5.6 Przygotowanie dyskietki startowej Przygotuj dyskietkÚ startowÈ, korzystajÈc z mechanizmów wbudowa- nych w MS Windows 9x. JeĂli pojawiÈ siÚ problemy, skorzystaj z od- powiedniego opisu. Najpierw proponujÚ z ciekawoĂci sporzÈdziÊ obraz dyskietki o rozmia- rze 2,88 MB, który póěniej wykorzystamy do tworzenia pïyty startowej z emulacjÈ noĂnika o tej pojemnoĂci. Do przygotowania obrazu bÚdzie potrzebna dyskietka stworzona po wykonaniu Êwiczenia 5.6 oraz program o nazwie WinImage — http:// ´www.winimage.com. Po zainstalowaniu programu musimy sporzÈ- dziÊ obraz dyskietki systemowej, którÈ wykonaliĂmy nieco wczeĂniej. W tym celu uruchamiamy program i wybieramy opcjÚ Czytaj dysk z menu Dysk (rysunek 5.10). NastÚpnie z menu Obraz wybieramy opcjÚ o nazwie WïaĂciwoĂci sek- tora startowego (rysunek 5.11). W nowo otwartym oknie klikamy przycisk Zapisz i zapisujemy boot- sektor naszej dyskietki. Moĝemy mu nadaÊ dowolnÈ nazwÚ, gotowy plik powinien mieÊ rozmiar 512 bajtów. 78 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.10. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap pierwszy Rysunek 5.11. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap drugi Teraz naleĝy przygotowaÊ nowy obraz dyskietki o wielkoĂci 2,88 MB; w tym celu w oknie programu WinImage klikamy menu Plik/Nowy. W nowo otwartym oknie wybieramy z listy odpowiedni rozmiar ob- razu i zatwierdzamy przyciskiem OK (rysunek 5.12). Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 79 Rysunek 5.12. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap trzeci Do nowo utworzonego projektu dyskietki 2,88 MB musimy dodaÊ uprzednio zgrany bootsektor. W tym celu z menu Obraz naleĝy wybraÊ opcjÚ WïaĂciwoĂci sektora startowego i za pomocÈ przycisku Otwórz dodaÊ plik bootsektora; caïoĂÊ zatwierdzamy, klikajÈc przycisk OK. Do pustego obrazu trzeba przeciÈgnÈÊ lub dodaÊ potrzebne pliki i pro- gramy — wystarczy wybraÊ opcjÚ Obraz/DoïÈcz. PamiÚtaj o plikach io.sys, command.com oraz msdos.sys. Warto przewidzieÊ równieĝ ob- sïugÚ napÚdu CD/DVD-ROM — w tym celu w obrazie powinny zna- leěÊ siÚ jeszcze dwa pliki, mscdex.exe i sterownik napÚdu. OczywiĂcie obraz dyskietki startowej moĝna zbudowaÊ na bazie darmowych od- mian systemu DOS, na przykïad FreeDOS lub PCDOS. Teraz pozostaje jedynie zapisaÊ gotowy projekt w pliku (rysunek 5.13). W tym celu z menu Plik wybieramy opcjÚ Zapisz jako. W nowo otwartym oknie koniecznie zmieñ wartoĂÊ pola Zapisz jako typ na Pliki obrazu (*.IMA), gdyĝ tylko taki obraz bÚdziemy mogli wykorzystaÊ w czasie dalszej pracy z pïytÈ startowÈ. m W I C Z E N I E 5.7 Przygotowanie obrazu dyskietki Przygotuj obraz dyskietki 2,88 MB. Odpowiedni opis znajduje siÚ w niniejszym podrozdziale. PamiÚtaj, by dodaÊ do obrazu bootsektor oraz pliki io.sys, command.com i msdos.sys. NastÚpnie zapisz obraz jako plik typu ima. 80 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.13. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap czwarty Zarówno dyskietka, jak i jej obraz mogÈ zawieraÊ szereg przydatnych aplikacji oraz rozwiÈzañ znanych z systemu MS DOS. Przykïadowo podczas uruchamiania komputera moĝesz utworzyÊ ramdysk i umieĂciÊ w nim dodatkowe programy, dziÚki czemu bÚdÈ miaïy moĝliwoĂÊ zapisu. PrzygotowaïeĂ juĝ niezbÚdne dodatki, wiÚc pora zajÈÊ siÚ nagraniem typowej pïyty startowej, która moĝe zawieraÊ na przykïad wersjÚ insta- lacyjnÈ systemu MS Windows 9x. Po uruchomieniu Nero Burning ROM w oknie wyboru kompilacji mu- sisz wybraÊ opcjÚ CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.) (rysunek 5.14). ZawartoĂÊ zakïadki Opcje startowe pozostawiÚ teraz bez komentarza, ale niebawem do niej wrócÚ. Przejdě do zakïadki Opcje ISO. Specyfi- kacja pïyty startowej wymaga, byĂ w oknie Opcje ISO wïÈczyï nastÚ- pujÈce opcje: T Tryb danych — Tryb 1, T System plików — ISO 9660:1999 lub ISO 9660+Joliet. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 81 Rysunek 5.14. Przygotowanie pïyty startowej — etap pierwszy m W I C Z E N I E 5.8 Tworzenie wïasnej pïyty startowej Rozpocznij tworzenie pïyty startowej. W tym celu w oknie wyboru kompilacji okreĂl, czy tworzysz startowÈ pïytÚ CD czy teĝ DVD, a na- stÚpnie zaznacz opcjÚ CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.). Dalej postÚpuj zgodnie z opisem zamieszczonym powyĝej. Po wprowadzeniu ustawieñ widocznych na rysunku 5.14 moĝemy wróciÊ do zakïadki Opcje startowe (rysunek 5.15) w celu dokïadnego okreĂlenia wïaĂciwoĂci tworzonej pïyty startowej. W tym miejscu przy- pominam, ĝe wczeĂniej pisaïem, w jaki sposób przygotowaÊ dyskietkÚ startowÈ i obraz noĂnika o pojemnoĂci 2,88 MB. Informacje te bÚdÈ teraz potrzebne przy wprowadzaniu ustawieñ dla pïyty startowej. Przyjrzyjmy siÚ najpierw pierwszemu rodzajowi pïyty startowej, któ- ry wykonamy na bazie istniejÈcej dyskietki systemowej. UmieĂÊ dys- kietkÚ w stacji, a nastÚpnie w zakïadce Opcje startowe zaznacz opcjÚ 82 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.15. Przygotowanie pïyty startowej — etap drugi wykorzystujÈcy dyskietkÚ Logiczny dysk startowy (musi mieĂciÊ siÚ na CD!). W polu znajdujÈ- cym siÚ poniĝej musisz wybraÊ napÚd, w którym umieĂciïeĂ dyskietkÚ startowÈ. Obecnie w przypadku nowych komputerów nie montuje siÚ juĝ stacji dyskietek, a wiÚc moĝliwoĂÊ ta jest raczej nieprzydatna. W przypadku Windows Vista, aby uzyskaÊ dostÚp do napÚdu dyskietek, musisz uruchomiÊ Nero Burning ROM z uprawnieniami administratora. Tylko wtedy dostÚpna bÚdzie stacja dyskietek lub inny dysk. Jeĝeli chcesz nagraÊ pïytÚ startowÈ przy uĝyciu obrazu dyskietki o wielkoĂci 2,88 MB lub innej, musisz zaznaczyÊ opcjÚ Plik obrazu (rysunek 5.16). NastÚpnie za pomocÈ przycisku PrzeglÈdaj odszukaj plik obrazu, który powinieneĂ mieÊ na dysku twardym komputera. Rysunek 5.16. Przygotowanie pïyty startowej — etap drugi wykorzystujÈcy obraz dyskietki 2,88 MB Po dodaniu pliku obrazu pora wprowadziÊ jeszcze jednÈ zmianÚ w za- kïadce Opcje startowe. Mam tutaj na myĂli opcjÚ Rodzaj emulacji. W tym polu musisz ustawiÊ rodzaj emulowanej dyskietki odpowiada- jÈcy rozmiarowi utworzonego obrazu. Jeĝeli nagrywasz pïytÚ startowÈ z obrazu 2,88 MB, wybierz opcjÚ Emulacja dyskietki 2,88 MB. Oczy- wiĂcie jeĂli dysponujesz obrazem dyskietki 1,44 MB, powinieneĂ wy- braÊ opcjÚ Emulacja dyskietki 1,44 MB. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 83 Inne ustawienia w zakïadce Opcje startowe pozostaw bez zmian, gdyĝ do nagrania naszej pïyty sÈ one wystarczajÈce. OkreĂliïeĂ juĝ sposób, w jaki ma powstaÊ pïyta startowa, i ustawiïeĂ podstawowe wïaĂciwoĂci kompilacji. Teraz moĝesz kliknÈÊ przycisk Nowy znajdujÈcy siÚ w prawym górnym rogu okna wyboru kompilacji. m W I C Z E N I E 5.9 Zmiana ustawieñ Kontynuuj ustawianie wïaĂciwoĂci tworzonej kompilacji pïyty starto- wej. Nie zapomnij skonfigurowaÊ zakïadki Opcje ISO. W zakïadce Opcje startowe okreĂl, czy tworzysz pïytÚ na podstawie dyskietki umiesz- czonej w stacji dysków, czy teĝ obrazu. W przypadku tworzenia pïyty na bazie obrazu nie zapomnij okreĂliÊ sposobu emulacji. Po skonfi- gurowaniu wïaĂciwoĂci kompilacji kliknij przycisk Nowy, aby przejĂÊ do okna programu. Wystarczy, ĝe dodasz teraz do kompilacji potrzebne pliki, tak jak to robiïeĂ przy nagrywaniu zwyczajnej pïyty CD lub DVD — po prostu je przeciÈgnij. W razie wÈtpliwoĂci wróÊ do opisu w rozdziale trzecim. PamiÚtaj, ĝe musisz od razu dodaÊ do kompilacji wszystkie potrzebne pliki i foldery, gdyĝ pïyta zostanie nagrana w caïoĂci za jednym razem i nie bÚdzie potem moĝliwoĂci dodania do niej nowych danych. Jeĝeli jesteĂ pewien, ĝe wszystko jest przygotowane i o niczym nie zapomniaïeĂ, wybierz z menu Nagrywarka opcjÚ Wypal kompilacjÚ. Zakïadka z ustawieniami zapisu niczym nie róĝni siÚ od tych, z któ- rymi miaïeĂ wczeĂniej do czynienia. OkreĂl urzÈdzenie, z którego bÚdziesz korzystaÊ przy zapisie, ustaw szybkoĂÊ zapisu, liczbÚ kopii oraz koniecznie wïÈcz zapis w trybie Disc-At-Once. Proces nagrywania rozpocznie siÚ po klikniÚciu przycisku Zapisz. Czas, jaki musi upïynÈÊ do jego zakoñczenia, jest zaleĝny od szybkoĂci za- pisu oraz rodzaju uĝytego noĂnika, a dokïadniej od indeksu szybkoĂci, jaki mu nadano. Po zakoñczeniu nagrywania moĝna uruchomiÊ komputer z nowo nagranej pïyty. Poniĝej zamieĂciïem przykïadowy rysunek (5.17), na którym widaÊ, jak dziaïa pïyta startowa nagrana na podstawie dys- kietki 1,44 MB. 84 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.17. Przykïad dziaïania pïyty startowej dla MS Windows 9x Windows 2000/XP Pïyty startowe przygotowane dla systemu MS Windows 9x oraz MS DOS bazowaïy na moĝliwoĂci emulacji napÚdu dyskietek przy starcie z noĂnika CD lub DVD. Niestety nie da siÚ wykonaÊ obrazu dyskietek startowych MS Windows 2000/XP, by nastÚpnie nagraÊ z nie- go startowÈ pïytÚ. Musimy tutaj skorzystaÊ z innego rozwiÈzania i przy- gotowaÊ startowy CD/DVD bez emulacji. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana czynnoĂÊ, a po przeczytaniu tego rozdziaïu wszystko stanie siÚ jeszcze prostsze. Podobnie jak w przypadku pïyty startowej z MS Windows 9x, równieĝ tym razem potrzebujemy pewnych plików. Pierwszym potrzebnym elementem jest bootsektor oryginalnej pïyty z systemem MS Win- dows 2000/XP. Ten drobiazg moĝesz sam wyïuskaÊ z oryginalnej pïyty lub pobraÊ z internetu. Z racji ograniczonego miejsca po odpowiedni plik odsyïam do in- ternetu. T MS Windows XP — http://danowski.pl/pliki/nero8. T MS Windows 2000 — http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/bootcd/ ´w2kboot.bin. Niestety przygotowanie pïyty startowej z systemem MS Windows 2000/ XP nie koñczy siÚ na zgraniu bootsektora, musimy utworzyÊ kilka waĝnych plików. Jeĝeli dokïadnie przyjrzysz siÚ oryginalnemu noĂnikowi z systemem MS Windows 2000, to w gïównym folderze powinieneĂ zobaczyÊ na- stÚpujÈce pliki: T CDROM_NT.5 — 5 bajtów, T CDROM_I*.5 — 5 bajtów. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 85 Gwiazdka w nazwie drugiego pliku jest w rzeczywistoĂci zastÈpiona przez jednÈ z trzech liter: T = P — MS Windows 2000 Professional, T = S — MS Windows 2000 Server, T = A — MS Windows 2000 Advanced Server. Oba pliki sÈ potrzebne do nagrania pïyty startowej, dlatego powinie- neĂ je równieĝ zgraÊ na dysk twardy. Jeĝeli nie posiadasz oryginalnej pïyty, pliki te moĝesz przygotowaÊ za pomocÈ Notatnika. Wystarczy, ĝe do dokumentu wpiszesz W2k, a nastÚpnie naciĂniesz klawisz Enter. Potem wystarczy tak przygotowany dokument zapisaÊ z nazwami, które wczeĂniej podaïem. Kolejnym potrzebnym plikiem jest BOOTCAT.BIN (rozmiar 2048 baj- tów, pusty w Ărodku), którym musimy wypeïniÊ pïytÚ. Plik ten moĝna przygotowaÊ za pomocÈ programu WinHex — http://www.winhex.com. System MS Windows XP równieĝ wymaga dodatkowych plików, jed- nak ich nazwy nieco siÚ róĝniÈ od tych z MS Windows 2000. Poniĝej zamieszczam zmienione nazwy: T win51 — 10 bajtów, T win51I* — 10 bajtów. Przygotowanie tych plików jest moĝliwe równieĝ za pomocÈ Notatnika, wystarczy wpisaÊ tekst Windows, nastÚpnie nacisnÈÊ klawisz spacji, a potem Enter. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku takĝe zostaïa na oryginalnej pïycie zastÈpiona przez literÚ odpowiadajÈcÈ wersji sys- temu. Poniĝej zamieĂciïem litery stosowane zamiast gwiazdki: T = P — MS Windows XP Professional, T = C — MS Windows XP Home Edition. Równieĝ tym razem bÚdziemy potrzebowali BOOTCAT.BIN — moĝe to byÊ ten sam plik, którego uĝyliĂmy dla MS Windows 2000. Na koniec powinniĂmy odczytaÊ etykiety, które nadano oryginalnym pïytom, gdyĝ dokïadnie takie same powinniĂmy nadaÊ nowo tworzonej kompilacji pïyty startowej. Zarówno MS Windows 2000, jak i XP powinny w gïównym folderze pïyty CD mieÊ plik o nazwie BOOTFONT.BIN, gdyĝ odpowiada on za poprawne pokazywanie polskich znaków w czasie instalacji tekstowej. Plik musimy skopiowaÊ z oryginalnego noĂnika z systemem MS Win- dows 2000/XP. 86 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 5.10 Gromadzenie niezbÚdnych plików Pobierz z internetu lub sam przygotuj pliki potrzebne do utworzenia pïyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. ListÚ potrzebnych plików znajdziesz w opisie zamieszczonym w niniejszym podrozdziale. Przyszïa pora na nagranie pïyty startowej z systemem MS Win- dows 2000/XP. Po uruchomieniu Nero Burning ROM w oknie wy- boru kompilacji okreĂl, czy tworzysz pïytÚ CD, czy DVD, a nastÚpnie zaznacz opcjÚ CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.) (rysunek 5.18). Rysunek 5.18. Przygotowanie pïyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap pierwszy W zakïadce Opcje startowe zaznacz Plik obrazu, a nastÚpnie za pomocÈ przycisku PrzeglÈdaj odszukaj uprzednio pobrany z internetu bootsek- tor systemu MS Windows 2000/XP. W polu Rodzaj emulacji ustaw Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 87 wartoĂÊ Bez emulacji. NastÚpnie zmieñ wartoĂÊ opcji Liczba ïadowa- nych sektorów z 1 na 4. Pozostaïe ustawienia w zakïadce Opcje startowe pozostaw bez zmian. m W I C Z E N I E 5.11 Tworzenie pïyty startowej Windows 2000/XP Rozpocznij tworzenie pïyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. W tym celu w oknie wyboru kompilacji wybierz startowy noĂnik CD lub DVD. NastÚpnie skonfiguruj zawartoĂÊ zakïadki zgodnie z odpo- wiednim opisem oraz rysunkiem 5.18. NastÚpne zmiany naleĝy wprowadziÊ w zakïadce Opcje ISO widocz- nej na rysunku 5.19. Rysunek 5.19. Przygotowanie pïyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap drugi 88 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne WïÈcz nastÚpujÈce elementy: T DïugoĂÊ nazw pliku (ISO) — Maks. to 11 = 8+3 znaki (ISO Poziom I), T Tryb danych — Tryb 1, T Zestaw znaków — ISO 9660, T System plików — ISO 9660+Joliet, T Zezwalaj na zagïÚbianie Ăcieĝek wiÚksze niĝ 8 katalogów, T Zezwalaj na wiÚcej niĝ 255 znaków w Ăcieĝce, T Nie dodawaj rozszerzenia ‘;1’ do pliku ISO. W widocznej na rysunku 5.20 zakïadce Opis pïyty zaznacz opcjÚ RÚcznie i w polach ISO 9660 oraz Joliet wpisz WINXP lub WIN2K w zaleĝnoĂci od tworzonej pïyty. Rysunek 5.20. Przygotowanie pïyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap trzeci Kliknij przycisk WiÚcej etykiet i opisz je zgodnie ze wzorem z rysunku 5.21. NastÚpnie kliknij przycisk OK, by wróciÊ do okna widocznego na rysunku 5.20. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 89 Rysunek 5.21. Przygotowanie pïyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap czwarty Jeĝeli ustawiïeĂ juĝ wszystkie opcje zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszym rozdziale, moĝesz kliknÈÊ przycisk Nowy, by przejĂÊ do gïównego okna Nero. m W I C Z E N I E 5.12 Zmiana wïaĂciwoĂci kompilacji Kontynuuj konfiguracjÚ niezbÚdnych opcji kompilacji pïyty startowej. Zgodnie z opisem skonfiguruj zawartoĂÊ zakïadki Opcje ISO oraz Opis pïyty. Nie zapomnij skorzystaÊ z opcji WiÚcej etykiet w zakïadce Opis pïyty. JeĂli pojawiÈ siÚ problemy, uĝyj informacji zawartych na rysunkach 5.19, 5.20 oraz 5.21. Po zakoñczeniu konfiguracji przejdě do gïównego okna programu Nero. Dodaj teraz do kompilacji pïyty pliki i foldery, zgodnie ze wzorem z rysunku 5.22. ZwróÊ uwagÚ, ĝe do kompilacji zostaï dodany folder i386, który normalnie znajduje siÚ na pïycie z instalacyjnÈ wersjÈ sys- temu. Folder ten musisz w caïoĂci przenieĂÊ z oryginalnej pïyty na dysk twardy, a nastÚpnie dodaÊ do kompilacji nowego noĂnika. Podczas dodawania plików w gïównym katalogu pamiÚtaj o róĝnicach miÚdzy nazwami niektórych z nich w przypadku MS Windows 2000 oraz XP. Po dodaniu wszystkich plików do kompilacji wybierz opcjÚ Wypal kompilacjÚ z menu Nagrywarka. Zakïadka z ustawieniami zapisu ni- czym nie róĝni siÚ od tych, z jakimi miaïeĂ wczeĂniej do czynienia. OkreĂl urzÈdzenie, z którego bÚdziesz korzystaÊ, ustaw szybkoĂÊ zapisu, liczbÚ kopii oraz koniecznie wïÈcz nagrywanie w trybie Disc-At-Once. 90 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.22. Przygotowanie pïyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap piÈty Proces nagrywania rozpocznie siÚ po klikniÚciu przycisku Zapisz, a czas, jaki musi upïynÈÊ do jego zakoñczenia, jest zaleĝny od usta- wionej szybkoĂci oraz rodzaju uĝytego noĂnika, a dokïadniej od in- deksu szybkoĂci, jaki mu nadano. Po zakoñczeniu nagrywania moĝna z nowo nagranej pïyty uruchomiÊ komputer. Poniĝej zamieĂciïem przykïadowy rysunek 5.23, na którym widaÊ, jak dziaïa pïyta startowa nagrana z MS Windows XP/2000. Rysunek 5.23. Widok uruchamiania komputera z pïyty startowej Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 91 m W I C Z E N I E 5.13 Dodawanie danych i zapis pïyty Do tworzonej kompilacji dodaj dane. Wystarczy, ĝe do lewej czÚĂci gïównego katalogu przeciÈgniesz folder i386 i pozostaïe pliki, które pobraïeĂ z sieci lub sam przygotowaïeĂ. W przypadku startowej pïyty dla MS Windows XP zawartoĂÊ kompilacji powinna byÊ zgodna z ry- sunkiem 5.22. Nagraj teraz kompilacjÚ na pïycie, pamiÚtajÈc o tym, ĝe zapis powinien odbywaÊ siÚ w trybie Disc-At-Once. JeĂli pojawiÈ siÚ problemy, skorzystaj z odpowiednich opisów. Po nagraniu pïyty nie za- pomnij jej sprawdziÊ. Wystarczy, ĝe nowo nagrany noĂnik umieĂcisz w napÚdzie CD/DVD-ROM, a nastÚpnie ponownie uruchomisz kompu- ter — pamiÚtaj o odpowiednim ustawieniu BIOS-u. Overburning oraz zapis pïyt 90- i 99-minutowych Podczas przygotowywania kompilacji bardzo czÚsto bywa tak, ĝe da- nych jest trochÚ wiÚcej, niĝ moĝe siÚ zmieĂciÊ na pïycie, którÈ mamy do dyspozycji. W takim przypadku istniejÈ dwie moĝliwoĂci: T zakup wiÚkszej pïyty, na przykïad 80-minutowej, T overburning. W pierwszej moĝliwoĂci sprawa jest raczej jasna. Jeĝeli zapisujesz dane na noĂniki o pojemnoĂci 650 MB i nie moĝesz ich upchnÈÊ, uĝyj pïyty 700 MB, w ten sposób unikniesz problemu. Niestety nie zawsze problem braku miejsca moĝna rozwiÈzaÊ, uĝywa- jÈc innej, wiÚkszej pïyty. Wtedy pomocny bÚdzie overburning. Zgodnie ze specyfikacjÈ na typowej pïycie CD mieszczÈ siÚ 74 minuty muzyki lub 650 MB danych. OczywiĂcie w przypadku pïyt dïuĝszych, ok. 80-minutowych, mieĂci siÚ ich nieco wiÚcej, bo 700 MB. Zgodnie z za- pisem w Orange Book (specyfikacja nazywana „PomarañczowÈ ksiÚ- gÈ”), na pïycie musi znajdowaÊ siÚ pewien obszar pozwalajÈcy zapisaÊ Lead-Out — miejsce na koñcu pïyty zawierajÈce wpis o zakoñczeniu 92 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne sesji. Funkcja overburningu pozwala na skrócenie obszaru zajmowa- nego przez Lead-Out oraz jego przesuniÚcie — w efekcie uzyskujemy dodatkowe miejsce na zapis danych. Overburning pïyt CD staï siÚ na tyle popularny, ĝe wiÚkszoĂÊ nagrywarek radzi sobie z nim bez znacznych problemów. Jednak w przypadku nadpalania pïyt DVD naleĝy zachowaÊ ostroĝnoĂÊ, poniewaĝ overburning tego typu noĂników moĝe od czasu do czasu sprawiaÊ kïopoty. DziÚki temu moĝemy zyskaÊ — w zaleĝnoĂci od pïyty i jej producen- ta — do kilku minut. W internecie znajduje siÚ wiele baz, w których pïyty zostaïy skatalogowane pod kÈtem iloĂci miejsca przy zastoso- waniu overburningu. W naszym przypadku pomocnÈ bazÈ moĝe oka- zaÊ siÚ ta z serwisu CDRinfo — http://www.cdrinfo.pl. JeĂli chcesz zapisywaÊ pïyty przy uĝyciu overburningu, Twój napÚd musi obsïugiwaÊ takÈ funkcjÚ. Aby nagraÊ pïytÚ z wykorzystaniem overburningu w Nero, najpierw musisz odpowiednio skonfigurowaÊ sam program. W tym celu uruchom go i wejdě do menu Plik/Opcje. NastÚpnie w nowo otwartym oknie kliknij zakïadkÚ Ustawienia za- awansowane (rysunek 5.24). Rysunek 5.24. Zmiana konfiguracji Nero w celu zapisu z uĝyciem overburningu Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 93 Wybierz opcjÚ WïÈcz przepalanie CD w trybie Disc-At-Once. Zaznacz Absolutna maks. wiel. wydïuĝenia i wpisz 99:00:00. Dodatkowo moĝesz uruchomiÊ opcjÚ WïÈcz tworzenie krótkiego obszaru Lead-Out. DziÚki temu bÚdziesz mógï na pïycie zapisaÊ o kilka dodatkowych MB wiÚcej. Jeĝeli zamierzasz korzystaÊ z overburningu pïyt DVD, zaznacz opcjÚ WïÈcz przepalanie (overburning) DVD, a w polu Maksymalny rozmiar DVD wpisz 4500. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK, aby zapisaÊ nowe usta- wienia. PamiÚtaj o tym, ĝe pïyta nagrana przy uĝyciu overburningu moĝe: T zawieraÊ bïÚdy, T nie byÊ czytana przez niektóre napÚdy — zwïaszcza starsze modele, T podczas zapisu uszkodziÊ nagrywarkÚ. Ostrzeĝenia musimy wziÈÊ sobie do serca i liczyÊ siÚ z problemami, a nawet uszkodzeniem nagrywarki, jeĝeli nie jest przystosowana do takiego zapisu. m W I C Z E N I E 5.14 Zmiana ustawieñ overburningu Zmieñ ustawienia Nero, tak by obsïugiwaï overburning. Wystarczy, ĝe otworzysz okno wïaĂciwoĂci programu dostÚpne w menu Plik/Opcje. NastÚpnie w zakïadce Ustawienia zaawansowane wprowadě zmiany zgodne z opisem i rysunkiem 5.24. Nie zapomnij zapisaÊ nowych ustawieñ poprzez klikniÚcie przycisku OK. Przygotowanie pïyty z iloĂciÈ danych wiÚkszÈ niĝ jej nominalna po- jemnoĂÊ nie róĝni siÚ niczym od opisanego wczeĂniej projektu noĂni- ka z danymi lub muzykÈ. Musisz jednak pamiÚtaÊ o tym, ĝe taka pïyta powinna byÊ zapisana za jednym razem, co wiÈĝe siÚ z odpowiednim ustawieniem kilku kluczowych opcji. W widocznej na rysunku 5.25 zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce zaznacz opcjÚ Bez multisesyjnoĂci. 94 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.25. Zapis pïyty przy uĝyciu overburningu — etap pierwszy NastÚpnie moĝesz kliknÈÊ przycisk Nowy i dodaÊ wszystkie dane do kompilacji. Jeĝeli stan graficznego wskaěnika przekroczy granicÚ ozna- czonÈ czerwonÈ pionowÈ liniÈ, to powinien zmieniÊ kolor z zielonego na ĝóïty (rysunek 5.26). Rysunek 5.26. Graficzny wskaěnik po dodaniu wiÚkszej iloĂci danych zmienia kolor na ĝóïty Po skompletowaniu zawartoĂci pïyty wybierz z menu Nagrywarka opcjÚ Wypal kompilacjÚ. W zakïadce Zapis widocznej na rysunku 5.27 musisz wprowadziÊ kilka istotnych zmian. Koniecznie zaznacz opcjÚ Zakoñcz dysk — overburning wymaga na- grania pïyty w caïoĂci za jednym razem — a w polu Metoda zapisu ustaw Disc-At-Once. Rozdziaï 5. • Wyĝsza szkoïa jazdy 95 Rysunek 5.27. Zapis pïyty przy uĝyciu overburningu — etap drugi Po klikniÚciu przycisku Zapis na ekranie monitora pojawi siÚ nowe okno widoczne na rysunku 5.28. Okno widoczne na rysunku 5.28 zawiera dane na temat braku miej- sca na pïycie oraz informuje o moĝliwoĂci wïÈczenia overburningu. Autorzy dodali w tym miejscu ostrzeĝenie o problemach mogÈcych wystÈpiÊ z takÈ pïytÈ. Jeĝeli chcesz wykorzystaÊ overburning, kliknij przycisk OK i zaczekaj na zakoñczenie procesu zapisu pïyty. Od czasu do czasu podczas zapisu z wïÈczonym overburningiem moĝe pojawiaÊ siÚ bïÈd przy zamykaniu pïyty. Zanim wyrzucisz pïytÚ do kosza, sprawdě jÈ, bo bardzo czÚsto mimo bïÚdu noĂnik dziaïa poprawnie. m W I C Z E N I E 5.15 Stosowanie overburningu Utwórz pïytÚ wykorzystujÈcÈ overburning. W tym celu w oknie wybo- ru kompilacji odszukaj i zaznacz opcjÚ CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO). Ustawienie w zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce skonfiguruj zgodnie 96 Nero 8. Nagrywanie pïyt CD i DVD • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.28. Zapis pïyty przy uĝyciu overburningu — etap trzeci z odpowiednim opisem. Dodaj dane do kompilacji i postaraj siÚ tak dobraÊ ich rozmiar, by nieznacznie przekroczyïy nominalnÈ pojemnoĂÊ noĂnika. Przy zapisywaniu pamiÚtaj, ĝe pïyta musi byÊ zamkniÚta i nagrana w trybie Disc-At-Once. JeĂli pojawiÈ siÚ problemy, skorzystaj z odpowiednich instrukcji zawartych w niniejszym podrozdziale. Zapis noĂników o dïugoĂci 90 i 99 minut odbywa siÚ w identyczny sposób, czyli z uĝyciem overburningu. PamiÚtaj, ĝe nie wszystkie nagrywarki obsïugujÈ noĂniki o pojemnoĂci 90 i 99 minut. Zanim zaczniesz nagrywaÊ takie pïyty, sprawdě na stronie http://www.cdrinfo.pl, czy Twój napÚd to potrafi. Przy nagrywaniu pïyt 90- i 99-minutowych nie przekraczaj ich nominalnych pojemnoĂci. KompatybilnoĂÊ noĂnika o zwiÚkszonej pojemnoĂci jest stosunkowo niska i sporo napÚdów nie radzi sobie z jego odczytaniem. Po dodatkowym przekroczeniu pojemnoĂci pïyta stanie siÚ nieczytelna dla jeszcze wiÚkszej liczby napÚdów i pojawiÈ siÚ bïÚdy. m W I C Z E N I E 5.16 Zapis pïyty 90- i 99-minutowych Spróbuj nagraÊ na swojej nagrywarce pïytÚ o dïugoĂci 90 lub 99 minut. Zanim to zrobisz, upewnij siÚ, czy Twój napÚd radzi sobie z nagrywa- niem takiego noĂnika. W niniejszym rozdziale znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do utworzenia wïasnej pïyty o duĝej pojemnoĂci.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nero 8. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: