Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 008736 23007322 na godz. na dobę w sumie
Niech Cię zauważą! Obudź w sobie charyzmę - książka
Niech Cię zauważą! Obudź w sobie charyzmę - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1217-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Charyzma -- Twoja ukryta moc

Superbohaterka historii własnego życia

Powiedz szczerze. Jesteś szarą myszką, która modli się, by któregoś dnia ktoś ją zauważył i docenił wszystkie zalety, talenty i urodę? A może jesteś kobietą pewną siebie, świadomą swojego uroku i całego zastępu innych cnót? Jeśli wydaje Ci się, że nie reprezentujesz modelu numer dwa, choć skrycie o tym marzysz, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Ta przebojowa babka tkwi w Tobie i czeka, by się wreszcie uwolnić. Daj jej szansę!

Stare powiedzenie mówi -- jesteś tym, co jesz. Psychologia zajmująca się zagadnieniem charyzmy idzie jeszcze dalej -- wyglądasz tak, jak o sobie myślisz. Charyzma bowiem to nie cecha genetyczna, dostępna tylko dla wybrańców. Możesz się jej nauczyć, doskonalić i wreszcie osiągnąć perfekcję. Jesteś niezwykła -- zawsze taka byłaś i nadszedł czas, by cały świat to zauważył. Tylko dziesięć kroków dzieli Cię od wielkiej zmiany w Twoim życiu. Masz ochotę iść na całość?

Odnajdywanie siebie w sobie
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niech Ciê zauwa¿¹! ObudŸ w sobie charyzmê Autor: Eva Wlodarek T³umaczenie: Tomasz Mondry ISBN: 978-83-246-1217-8 Tytu³ orygina³u: Mich übersieht keiner mehr. Größere Ausstrahlung gewinnen Format: A5, stron: 224 Charyzma — Twoja ukryta moc Superbohaterka historii w³asnego ¿ycia • Wypracuj entuzjazm i pozytywne nastawienie • Dowiedz siê, jak korzystaæ z mowy cia³a • Stwórz w³asny, niepowtarzalny styl Powiedz szczerze. Jesteœ szar¹ myszk¹, która modli siê, by któregoœ dnia ktoœ j¹ zauwa¿y³ i doceni³ wszystkie zalety, talenty i urodê? A mo¿e jesteœ kobiet¹ pewn¹ siebie, œwiadom¹ swojego uroku i ca³ego zastêpu innych cnót? Jeœli wydaje Ci siê, ¿e nie reprezentujesz modelu numer dwa, choæ skrycie o tym marzysz, mam dla Ciebie dobr¹ wiadomoœæ. Ta przebojowa babka tkwi w Tobie i czeka, by siê wreszcie uwolniæ. Daj jej szansê! Stare powiedzenie mówi — jesteœ tym, co jesz. Psychologia zajmuj¹ca siê zagadnieniem charyzmy idzie jeszcze dalej — wygl¹dasz tak, jak o sobie myœlisz. Charyzma bowiem to nie cecha genetyczna, dostêpna tylko dla wybrañców. Mo¿esz siê jej nauczyæ, doskonaliæ i wreszcie osi¹gn¹æ perfekcjê. Jesteœ niezwyk³a — zawsze taka by³aœ i nadszed³ czas, by ca³y œwiat to zauwa¿y³. Tylko dziesiêæ kroków dzieli Ciê od wielkiej zmiany w Twoim ¿yciu. Masz ochotê iœæ na ca³oœæ? Odnajdywanie siebie w sobie • Odkryj swoje ukryte uczucia i œmia³o je okazuj. • Stawiaj na szczeroœæ, ona prowadzi do harmonii. • Ws³uchaj siê w siebie i ludzi, którzy Ciê otaczaj¹. • Przekraczaj granice, wyznaczaj sobie odwa¿ne cele. Spis treĂci O ksiÈĝce Przedsïowie W P R O W A D Z E N I E Charyzma — czym ona wïaĂciwie jest? R O Z D Z I A ’ 1 Ukryte wpïywy przeszïoĂci R O Z D Z I A ’ 2 Dbaj o swobodÚ i pewnoĂÊ siebie w myĂleniu R O Z D Z I A ’ 3 Krok pierwszy: przekazuj pozytywne nastawienie R O Z D Z I A ’ 4 Krok drugi: rozbudě w sobie entuzjazm R O Z D Z I A ’ 5 Krok trzeci: naucz siÚ mowy ciaïa R O Z D Z I A ’ 6 Krok czwarty: pokazuj uczucia R O Z D Z I A ’ 7 Krok piÈty: bÈdě szczera R O Z D Z I A ’ 8 Krok szósty: interesuj siÚ innymi tytul rozdziaïu 5 7 9 13 25 35 51 65 89 105 121 3 Niech CiÚ zauwaĝÈ! Obudě w sobie charyzmÚ R O Z D Z I A ’ 9 Krok siódmy: stwórz wïasny styl R O Z D Z I A ’ 1 0 Krok ósmy: pokazuj rogi i kanty R O Z D Z I A ’ 1 1 Krok dziewiÈty: podejmuj ryzyko R O Z D Z I A ’ 1 2 Krok dziesiÈty: przejmij odpowiedzialnoĂÊ R O Z D Z I A ’ 1 3 Tak umocnisz swojÈ charyzmÚ Zakoñczenie 139 155 171 189 209 221 4 Dbaj o swobodÚ i pewnoĂÊ siebie w myĂleniu R O Z D Z I A ’ 2 Dbaj o swobodÚ i pewnoĂÊ siebie w myĂleniu JesteĂ zdecydowana, aby zrobiÊ coĂ ze zïym wpïywem przeszïoĂci na TwojÈ charyzmÚ? Zatem pozwól najpierw przyjrzeÊ siÚ sposobowi, w jaki przenosisz wczeĂniejsze negatywne sÈdy, wartoĂci i przeĝycia do teraěniejszoĂci. Przyïap swoje negatywne wewnÚtrzne gïosy na gorÈcym uczynku Nie bój siÚ. Nie chcÚ Ci wmówiÊ, ĝe masz děwiÚkowe halucynacje. MówiÈc o wewnÚtrznym gïosie, mam na myĂli rozmowy z samÈ sobÈ. Kiedy siÚ skupisz, zauwaĝysz, ĝe przez caïy czas prowadzisz ze sobÈ konwersacje. Kaĝdy z nas to robi. Zastanawiamy siÚ, gdzie chcemy spÚdziÊ nastÚpny urlop, dlaczego nasza koleĝanka siÚ nie odzywa i czy kupiÊ sobie czarnÈ, czy teĝ zielonÈ koszulkÚ. WewnÚtrzny gïos nigdy nie milczy. Jak dïugo jest dla nas uĝyteczny i pomaga pokonywaÊ codzienne trudnoĂci, moĝemy mówiÊ o pozytywnym gïosie. Istnieje równieĝ gïos, który przypomina nam wszystkie negatywne zdarzenia z przeszïoĂci. Jego perfidia polega na tym, ĝe takie myĂli przemykajÈ w naszej gïowie tak szybko, iĝ sÈ prawie niezauwaĝalne. Nie mamy pojÚcia, ĝe podczas pierwszego zebrania w nowej szkole naszego dziecka po przedstawieniu siÚ rodziców pomyĂlimy: „Oj, ludzie tutaj majÈ takie dobre zawody. Jako gospodyni domowa nie mogÚ siÚ z nimi mierzyÊ”. Albo ĝe to my same pozbawiamy siÚ pewnoĂci siebie podczas kursu obsïugi komputera: „Wszyscy to rozumiejÈ. Tylko nie ja”. Wyraěnie odczuwamy tylko dziaïanie 25 Niech CiÚ zauwaĝÈ! Obudě w sobie charyzmÚ tych myĂli na nas: nagle czujemy siÚ ěle, stajemy siÚ bojaěliwe i trzy- mamy siÚ z tyïu. Przydarza siÚ to zarówno Tobie, jak i innym. NieĂwiadomie myĂlisz o sobie negatywnie wiele razy kaĝdego dnia. Pierwszym krokiem na drodze do pozbycia siÚ tego negatywnego gïosu bÚdzie przyïapanie go na gorÈcym uczynku. Pomocne mogÈ okazaÊ siÚ tutaj Twoje uczucia. Kiedy znów poczujesz siÚ niepewnie i niedobrze, zastanów siÚ: „Co wïaĂciwie pomyĂlaïam przed chwilÈ?”. Na pewno natkniesz siÚ na zdanie, które przed momentem przemknÚïo Ci przez gïowÚ. Moĝe brzmieÊ tak: | „Jestem ěle ubrana”. | „Nikt nie dba tutaj o mnie”. | „WyglÈdam staro”. | „Nie mogÚ sobie na to pozwoliÊ”. | „Z moich cienkich wïosów nie moĝna uïoĝyÊ ĝadnej fryzury”. | „To mnie zawstydza”. Takie myĂli osïabiajÈ TwojÈ charyzmÚ. Musisz siÚ im energicznie przeciwstawiÊ. Odbierz moc mÚczÈcemu gïosowi wewnÚtrznemu Najlepiej, jeĂli od razu zareagujesz na wypowiedě swojego nega- tywnego wewnÚtrznego gïosu i przeciwstawisz mu pozytywny. Przyjmijmy, ĝe pomyĂlaïaĂ przed chwilÈ: „Z moich cienkich wïosów nie moĝna uïoĝyÊ ĝadnej fryzury”. W normalnej sytuacji nie skomentowaïabyĂ tego i uznaïabyĂ za prawdÚ. PrzezwyciÚĝ to i stwórz niszczÈcy kontrargument. 26 Dbaj o swobodÚ i pewnoĂÊ siebie w myĂleniu Moĝesz sobie na przykïad powiedzieÊ: „Za to moje wïosy sÈ jak jedwab” albo „ZnajdÚ najlepszego fryzjera w mieĂcie i sprawdzÚ, czy potrafi dobrze ciÈÊ”, albo „Moje wïosy nie sÈ tak waĝne. Mam wyrazistÈ twarz, a to dziaïa lepiej”, albo „Nadja Auermann ma rów- nieĝ cienkie wïosy i nie przeszkadza jej to w byciu supermodelkÈ”. Jak widzisz, istnieje wiele moĝliwoĂci, by przeciwstawiÊ siÚ mÚ- czÈcym przekonaniom. Najwaĝniejsze jest, abyĂ odszukaïa te ar- gumenty, które najbardziej bÚdÈ na Ciebie dziaïaïy. Musisz wïoĝyÊ w ich odnalezienie wiele wysiïku. Nie znajdziesz ich bowiem w ksiÈĝce o pozytywnym myĂleniu. Tak rozwiniesz swój pozytywny wewnÚtrzny gïos Wypisz najpierw pierwotnÈ negatywnÈ myĂl. Zastanów siÚ w spo- koju, jakie argumenty mogïabyĂ przeciwko niej wytoczyÊ. BÈdě przy tym kreatywna i nie cenzuruj siÚ od poczÈtku. Wypróbuj, które zdanie jest dla Ciebie najbardziej przekonujÈ- ce. Gdy tylko natkniesz siÚ na odpowiednie, doĂwiadczysz nagïego olĂnienia, okreĂlanego jako „efekt aha!”. Pozwoli Ci to stwierdziÊ, ĝe znalazïaĂ zdanie, w które bÚdziesz naprawdÚ wierzyïa. Ta strategia moĝe wyglÈdaÊ na pracochïonnÈ. Nie martw siÚ jednak. Nie musisz ciÈgle notowaÊ myĂli i formuïowaÊ kontrargu- mentów. Na pewno nie masz na to ani czasu, ani ochoty. To niepo- trzebne. Zauwaĝysz z pewnoĂciÈ, ĝe kïopotów przysparzajÈ Ci zwy- kle te same negatywne zdania. Moĝliwe, ĝe ciÈgle chodzi o myĂli, które krÈĝÈ wokóï jednego tematu: wyglÈdu zewnÚtrznego, inteli- gencji, kontaktów spoïecznych, zwiÈzków i szans. ½ródïo tych myĂli jest Ci juĝ znane. JeĂli zatem przyïoĝysz siÚ do tego, osiÈgniesz dïugotrwaïe ko- rzyĂci. Gdy tylko negatywne zdanie pojawi siÚ w Twoich myĂlach, juĝ bÚdziesz miaïa argument, by mu siÚ przeciwstawiÊ. 27 Niech CiÚ zauwaĝÈ! Obudě w sobie charyzmÚ Albert Ellis, twórca terapii racjonalno-emotywnej, byï przeko- nany, ĝe moĝemy siÚ zmieniÊ przez nasze myĂli. Twierdziï: „Moĝe- my sami nadaÊ naszemu najniebezpieczniejszemu zachowaniu nowy kierunek. Nie jesteĂmy niewolnikami naszych przyzwyczajeñ, po- niewaĝ moĝemy byÊ Ăwiadomi naszego wïasnego otoczenia i siebie. Rodzimy siÚ z rzadkim potencjaïem, bo moĝemy zastanawiaÊ siÚ nad naszym sposobem postrzegania i umiejÚtnoĂciami oraz prze- ciwstawiaÊ je sobie”1. Widzisz zatem, jak wiele zaleĝy od Ciebie. I kto to mówi JesteĂ czïowiekiem peïnym fantazji, któremu podobajÈ siÚ wszelkie wizualne przedstawienia? Zatem moĝesz w specjalny sposób zastÈ- piÊ w sobie negatywny wewnÚtrzny gïos pozytywnym. Wyobraě sobie, ĝe obydwa gïosy to ludzie o okreĂlonym wyglÈdzie i noszÈcy kon- kretne imiona. Poczekaj na nastÚpnÈ okazjÚ, gdy negatywna czÚĂÊ Ciebie dojdzie do gïosu. Zamknij na chwilÚ oczy. Posïuchaj, co ona stara siÚ po- wiedzieÊ. Sïuchaj dokïadnie, jakim tonem siÚ wypowiada, na przykïad: surowym, narzekajÈcym, zïym, strachliwym, zimnym, poniĝajÈcym, nonszalanckim. Pozwól, by powstaï w Tobie obraz osoby, która wypowiada siÚ w ten sposób: | Jak ona wyglÈda? | Jak jest ubrana? | Jakie imiÚ do niej pasuje? 1 Albert Ellis, Training der Gefĕhle, Monachium 1989, s. 21; tytuï oryginaïu wydanego w jÚzyku angielskim: How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable About Anything – Yes Anything!. 28 Dbaj o swobodÚ i pewnoĂÊ siebie w myĂleniu Barbarka Grzeczna i Ludwik Zrezygnowany WewnÚtrzny negatywny gïos Barbary nazywa siÚ Barbarka, grzecz- na dziewczynka. To maïa wstydliwa istotka, która nie ma odwagi, by zaĝÈdaÊ czegoĂ dla siebie. Zawsze, gdy Barbara chce o coĂ poprosiÊ mÚĝa lub kolegów z pracy, pojawia siÚ Barbarka i szepcze: „Nie moĝesz o to prosiÊ. To egoistyczne i bezczelne”. W ten sposób Bar- barka przeszkadza Barbarze w Ămiaïych wystÈpieniach i ogranicza jej charyzmÚ. Negatywny wewnÚtrzny gïos Kariny uosabia Ludwik Zrezygno- wany. Jest to mÚĝczyzna w wieku okoïo trzydziestu lat, z krótkÈ brodÈ. Nosi czarny golf, marynarkÚ w kratkÚ i niebieskie dĝinsy. Ludwik wkracza na scenÚ zawsze wtedy, gdy Karina wyznacza so- bie zawodowe i osobiste cele. Typowe jego powiedzonka to: „Inni moĝe by temu podoïali, jednak ty nie jesteĂ doĂÊ twarda”, „JesteĂ zodiakalnym rakiem — a raki sÈ zbyt wraĝliwe do takiej pracy (lub bliskiej przyjaěni)”. Ludwik odbiera Karinie zapaï oraz sprawia, ĝe robi ona wraĝenie pesymistycznej i przygnÚbionej. W ten sposób jest on prawdziwym zabójcÈ charyzmy. Jak moĝesz odkryÊ w sobie pozytywnÈ osobÚ Czy uosobienie negatywnego gïosu szybko pojawiïo siÚ w Twojej wyobraěni? Nie dziwi mnie to, przecieĝ znacie siÚ juĝ dïugo. Z po- zytywnym przypuszczalnie nie pójdzie tak ïatwo. W trakcie seminariów dowiedziaïam siÚ jednak, ĝe udaje siÚ to nawet najbardziej opornym przypadkom. Podczas wieczornego spotkania rozmawialiĂmy o tym, ĝe wewnÚtrzne gïosy moĝna przed- stawiÊ jako osoby. Liza, 36-letnia pielÚgniarka, czuïa siÚ bardzo ograniczana przez swój negatywny gïos. Mówiï jej wciÈĝ o kïopotach, bez jakiejkolwiek przyczyny: „To na pewno siÚ nie uda. Kto wie, co siÚ zdarzy w tym czasie. Moĝe nawet stanie siÚ nieszczÚĂcie”. Nie 29 Niech CiÚ zauwaĝÈ! Obudě w sobie charyzmÚ tylko jakoĂÊ ĝycia Lizy, ale i jej charyzma na tym cierpiaïa. Zacho- wywaïa siÚ jak tchórzliwy zajÈc. Liza skorzystaïaby z argumentów pozytywnej osoby, aby stawiÊ opór tym przesïaniom, jednak nikt, kto mógïby wypeïniÊ to zadanie, nie przychodziï jej do gïowy. Pocieszaïam jÈ, mówiÈc, ĝe wkrótce pojawi siÚ odpowiednia istota. W nocy coĂ nas przestraszyïo. W hotelu wyïa syrena alarmowa. Ogieñ! Na korytarzach róĝnych piÚter zgromadzili siÚ ubrani w pi- dĝamy i koszule nocne, zaspani goĂcie. Nikt nie wiedziaï, co siÚ dzieje. Tymczasem pojawili siÚ straĝacy w mundurach, którzy po chwili odwoïali alarm. Widocznie byï faïszywy. Wszyscy z ulgÈ udali siÚ z powrotem do ïóĝek. Podczas spotkania nastÚpnego dnia Liza promieniaïa: „Nie uwierzycie, ale tej nocy odnalazïam swojÈ pozytywnÈ osobÚ! Kiedy biegïam w panice przez korytarz, na mojej drodze pojawiï siÚ stary straĝak. WziÈï mnie troskliwie pod rÚkÚ i powiedziaï, ĝe nie ma powodu do niepokoju i ĝe mam spokojnie poïoĝyÊ siÚ do ïóĝka. RzeczywiĂcie byïam po tym caïkowicie spokojna i spaïam jak suseï. Tego straĝaka bÚdÚ sobie od teraz wyobraĝaïa zawsze, gdy zacznÚ siÚ niepotrzebnie martwiÊ”. JeĂli pragniesz wyobraziÊ sobie swój pozytywny gïos, powinnaĂ najpierw zastanowiÊ siÚ, jak odpowiadaïby negatywnemu w okre- Ălonych sytuacjach. Sïuchaj jego wypowiedzi i skorzystaj z nich. Czy dodaje on odwagi, uspokaja, wspiera, jest dobrotliwy, peïen zrozumienia, silny, wesoïy, kochany, mÈdry, a moĝe spokojny? Ten děwiÚk naprowadzi CiÚ na to, jak wyglÈda uosobienie Twojego po- zytywnego gïosu i jakie imiÚ do niego pasuje. Pozytywny gïos Barbary to Burkhard Pewny. Ma okoïo piÚÊdzie- siÈtki, nosi granatowy garnitur i jest adwokatem. Reprezentuje jej prawa, mówi: „To ci przystoi” lub „Twoje ĝÈdania sÈ uzasadnione”. UĂwiadamia Barbarze, ĝe moĝe ona wyraziÊ swoje ĝyczenia. 30 Dbaj o swobodÚ i pewnoĂÊ siebie w myĂleniu Pozytywny gïos Kariny nazywa siÚ Lulu Wolna. To elfia istota o krótkich ciemnych wïosach i zïotych skrzydeïkach. Moĝe przenieĂÊ siÚ w dowolne miejsce i posiada magiczne moce. Uwaĝa, ĝe wszystko jest moĝliwe, jeĂli siÚ tego naprawdÚ chce. Spotkanie przeciwników Widzisz uosobienia obu swoich gïosów przed sobÈ? WiÚc jesteĂ gotowa na wielkie przedstawienie. Podobnie jak w westernach, w których finale pozytywny bohater spotyka negatywnego, tak w Twojej gïo- wie spotkajÈ siÚ dwaj przeciwnicy. I tak jak w westernach — od poczÈtku wiadomo, ĝe dobro zwyciÚĝy. Zamiast dramatycznego po- jedynku na rewolwery odbÚdzie siÚ walka na sïowa. Powinna trwaÊ tak dïugo, aĝ negatywny gïos zostanie pokonany. Chciaïabym przedstawiÊ przebieg spotkania Barbarki i Burkharda, tak abyĂ mogïa wyobraziÊ sobie taki pojedynek. Barbarka kontra Burkhard Zwykle Barbara dopasowuje siÚ, jest skromna, kochana i rzadko wymaga czegoĂ dla siebie. Tym razem miejscem akcji jest biuro Barbary. Nasza bohater- ka chce wziÈÊ sobie urlop pomiÚdzy dwoma dniami ĂwiÈtecznymi. Waha siÚ jeszcze, czy powiedzieÊ o tym szefowi i koleĝance. Jest temu winna Barbarka, jej negatywny gïos. — Nie moĝesz tego zrobiÊ. Twój szef pomyĂli na pewno, ĝe nie jesteĂ doĂÊ zaangaĝowana. Twoja koleĝanka bÚdzie wĂciekïa i za- rzuci Ci, ĝe nie umiesz wspóïpracowaÊ. W koñcu chce wyjechaÊ. Zrezygnuj z tego dla ĂwiÚtego spokoju. Moĝesz wyjechaÊ innym razem — mówi Barbarka cicho. — Ja jestem innego zdania. Barbara ciÚĝko pracowaïa w ciÈgu ostatnich tygodni i w ten sposób udowodniïa, ĝe jest zaangaĝowana. 31 Niech CiÚ zauwaĝÈ! Obudě w sobie charyzmÚ Ma prawo wziÈÊ urlop. Za to koleĝanka bÚdzie mogïa wybraÊ sobie jako pierwsza datÚ kolejnego urlopu — odpowiada Burkhard, po- zytywny gïos. — JesteĂ egoistÈ! — sprzeciwia siÚ Barbarka. — Gdyby wszyscy byli tacy jak ty, to istniaïyby jedynie kïótnie i spory. Powinno siÚ czasem ustÈpiÊ. W ogóle to wszystko nie jest takie waĝne — koñ- czy, chcÈc wywoïaÊ w Burkhardzie poczucie winy i jednoczeĂnie zmniejszyÊ znaczenie ĝyczeñ Barbary. — ChwileczkÚ. Mamy tu bezsprzecznie konflikt interesów. Ale dlaczego akurat Barbara musi zawsze ustÚpowaÊ? Jej potrzeby sÈ tak samo waĝne, jak innych — atakuje prawnik Barbary. — No tak, ale klimat firmy przez to cierpi — ratuje siÚ Bar- barka. — Nie wierzÚ w to. JeĂli Barbara otwarcie powie, czego chce, bÚdzie to lepsze, niĝ kiedy nieĂmiaïo wyraĝa swoje ĝyczenia. BÚ- dzie siÚ jÈ bardziej zauwaĝaïo — ripostuje Burkhard. — Moĝliwe, ale ona piekielnie siÚ boi wysuwaÊ swoje roszczenia — to Barbarka. — Moĝliwe, ale musi przez to przejĂÊ. JeĂli przezwyciÚĝy swoje lÚki, na pewno poczuje siÚ lepiej. W koñcu nie moĝe jÈ spotkaÊ nic gorszego niĝ odmowa, a to nie takie straszne — koñczy Burkhard, pokonujÈc BarbarkÚ. Zakoñczenie: Barbara rozmawia z szefem i koleĝankÈ. Ten pierwszy zgadza siÚ, pod warunkiem ĝe Barbara wszystko odrobi. Koleĝanka co prawda trochÚ narzeka, ale przekonuje jÈ perspek- tywa nastÚpnego urlopu, którego termin bÚdzie mogïa wybraÊ jako pierwsza. Barbara jest dumna ze swojej odwagi. Podnosi gïowÚ trochÚ wyĝej. Jej oczy bïyszczÈ — punkt dla jej charyzmy. 32 Dbaj o swobodÚ i pewnoĂÊ siebie w myĂleniu Dlaczego wewnÚtrzny dialog jest tak skuteczny Przedstawianie sobie wewnÚtrznych gïosów jako osób to coĂ wiÚcej niĝ tylko psychologiczna gierka. Znane psychoterapeutki, jak tera- peutka rodzinna Virginia Satir lub Mary Goldberg, uĝyïy tej metody, aby wywoïaÊ godne podziwu zmiany u swoich klientów. SpecjaliĂci od komunikacji stosujÈ jÈ, aby w czasie treningów menadĝerów i specja- listów wydobyÊ mocne strony uczestników. MówiÈ przy tym o we- wnÚtrznym zespole. Zalety przekonujÈ równieĝ laików: wiÚkszoĂci ludzi ïatwiej jest wyobraziÊ sobie osobÚ, niĝ myĂleÊ abstrakcyjnie. Wykorzystaj tÚ metodÚ, jeĂli odpowiada Ci taki sposób obrazo- wania. ’atwiej bÚdzie Ci rozpoznaÊ negatywny wewnÚtrzny gïos, jeĂli skojarzysz go z osobÈ. Wedle motta: „Aha, Barbarka znów siÚ pojawiïa”. Uosobienia pozytywnego gïosu moĝesz traktowaÊ jak anioïów stróĝów, których wzywasz tylko wtedy, gdy sytuacja staje siÚ nie- pewna. Pozwól im dyskutowaÊ z negatywnÈ osobÈ tak dïugo, aĝ za- braknie jej argumentów i skapituluje. JeĂli nie ustÈpisz, w koñcu siÚ to zdarzy. Moĝesz wreszcie zabraÊ siÚ do tego, by rozwinÈÊ swojÈ chary- zmÚ w róĝnych obszarach. 33
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niech Cię zauważą! Obudź w sobie charyzmę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: