Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00302 006092 21336083 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki. Gramatyka podręczna - ebook/pdf
Niemiecki. Gramatyka podręczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-345-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko powtórzyć i utrwalić najważniejsze

zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego – ' Niemiecki. Gramatyka podręczna'

wydawnictwa Lingo jest w sam raz dla Ciebie!

 

Zalety książki:

- klarowne objaśnienie najważniejszych zagadnień z gramatyki niemieckiej

- bogaty zestaw ćwiczeń z kluczem

- doskonała pomoc dla samouków, osób przygotowujących, się do egzaminów językowych, jak również jako podręcznik dla uczniów, maturzystów, studentów.

 

 

Języki NIEobce z Lingo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i k C e i m e i n niemieCkii Gramatyka podręczna Wszystkie najważniejsze zagadnienia eBOOk niemiecki Gramatyka podręczna Autor: Tomasz Sielecki Konsultacja merytoryczna: Marius Paul Karolczak Redaktor serii: Anna Laskowska Korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii i opracowanie graficzne: Klara Perepłyś-Pająk Zdjęcie na okładce: © contrastwerkstatt / Fotolia.com; © DR / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2015 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-317-6 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-345-9 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk Spis treści S p i s t r e ś c i Wstęp ................................................................................................7 Części mowy ...............................................................................9 1. Rodzajnik ........................................................................................10 Rodzajnik określony Der bestimmte Artikel ...................................................10 Rodzajnik nieokreślony Der unbestimmte Artikel ...........................................11 Pomijanie rodzajnika Der Null-Artikel.............................................................13 2. Rzeczownik .....................................................................................18 Deklinacja mocna Die starke Deklination .......................................................19 Deklinacja słaba Die schwache Deklination ...................................................21 Deklinacja mieszana Die gemischte Deklination ............................................22 3. Czasownik .......................................................................................28 Czas teraźniejszy Das Präsens ......................................................................28 Czas przeszły prosty Das Präteritum/Das Imperfekt ......................................30 Czas przeszły złożony Das Perfekt ................................................................33 Czas zaprzeszły Das Plusquamperfekt ..........................................................35 Czas przyszły Das Futur I ..............................................................................36 Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  Die trennbar und untrennbar zusammengesetzten Verben ............................37 Czasowniki modalne Die Modalverben ..........................................................38 Czasowniki zwrotne Die reflexiven Verben .....................................................40 Tryb rozkazujący Der Imperativ .....................................................................41 Rekcja czasownika Die Rektion des Verbs ....................................................43 Bezokolicznik z i bez „zu” Der Infinitiv mit und ohne „zu” ..............................46 Strona bierna Das Passiv ..............................................................................47 Tryb przypuszczający Der Konjunktiv II .........................................................50 Imiesłowy Die Partizipien ..............................................................................55 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 4. Przymiotnik .....................................................................................61 Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym  Die Deklination mit dem bestimmten Artikel..................................................62 Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym  Die Deklination mit dem unbestimmten Artikel ..............................................63 Odmiana przymiotnika bez rodzajnika Die Deklination ohne Artikel ................64 Stopniowanie przymiotnika Die Komparation des Adjektivs ...........................64 Rekcja przymiotnika Die Rektion des Adjektivs ..............................................66 5. Zaimek ............................................................................................71 Zaimki osobowe Die Personalpronomen .......................................................71 Zaimki dzierżawcze Die Possessivpronomen.................................................73 Zaimki wskazujące Die Demonstrativpronomen ............................................74 Zaimki nieokreślone Die Indefinitpronomen ...................................................77 Zaimki pytające Die Interrogativpronomen ....................................................83 Przysłówki zaimkowe Die Pronominaladverbien ............................................84 6. Przyimek .........................................................................................89 Przyimki łączące się z dopełniaczem Die Präpositionen mit dem Genitiv .......89 Przyimki łączące się z celownikiem Die Präpositionen mit dem Dativ ............90 Przyimki łączące się z biernikiem Die Präpositionen mit dem Akkusativ .........92 Przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem  Die Präpositionen mit dem Dativ und mit dem Akkusativ ...............................93 7. Liczebnik .........................................................................................98 Liczebniki główne Die Kardinalzahlen ............................................................98 Liczebniki porządkowe Die Ordinalzahlen ......................................................99 Ułamki Die Bruchzahlen ............................................................................. 101 Czas zegarowy Die Uhrzeiten .................................................................... 101 4 S p i s t r e ś c i Składnia ....................................................................................105 8. Budowa zdania pojedynczego rozwiniętego ..................................106 9. Zdanie wyrażające przeczenie ......................................................111 10. Zdanie pytające .............................................................................116 11. Zdanie złożone współrzędnie ........................................................120 Zdanie z szykiem prostym Die gerade Wortfolge ........................................ 120 Zdanie z szykiem przestawnym Die versetzte Wortfolge ............................. 122 12. Zdanie złożone podrzędnie ............................................................125 Zdanie przyczynowe Der Kausalsatz .......................................................... 125 Zdanie przyzwalające Der Konzessivsatz .................................................... 126 Zdanie dopełnieniowe, równoważnik zdania dopełnieniowego  Der Objektsatz, die Infinitivgruppe ............................................................. 127 Zdania czasowe Die Temporalsätze ............................................................ 130 Zdanie celowe, równoważnik zdania celowego  Der Finalsatz, die Infinitivkonstruktion ........................................................ 135 Zdanie okolicznikowe sposobu, równoważniki zdań okolicznikowych sposobu Der Modalsatz, die Infinitivgruppen .............................................. 136 Zdania względne, przydawka rozszerzona  Die Relativsätze, das erweiterte Attribut ..................................................... 140 Zdanie warunkowe rzeczywiste Der reale Konditionalsatz ........................... 143 Zdanie warunkowe nierzeczywiste, zdanie wyrażające życzenie nierzeczywiste Der irreale Konditional- und Wunschsatz ............................ 144 Zdanie porównawcze nierzeczywiste Der irreale Vergleichssatz ................. 146 Zdanie skutkowe nierzeczywiste Der irreale Konsekutivsatz ........................ 147 Zdanie pytające zależne Der indirekte Fragesatz ......................................... 148 13. Spójniki wieloczłonowe ................................................................154 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wstęp W s t ę p Niemiecki. Gramatyka podręczna Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko powtórzyć i utrwalić najważniejsze zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego – „Niemiecki. Gramatyka podręczna” Lingo jest w sam raz dla Ciebie! Książka może być traktowana zarówno jako pomoc dla samouków i osób przygo- towujących się do egzaminów językowych, jak również jako podręcznik używany pod- czas lekcji języka niemieckiego dla uczniów, maturzystów, studentów. Możesz z niej korzystać na każdym etapie nauki, gdyż zawiera zarówno obszerne wyjaśnienia teorii jak i ćwiczenia pomagające utrwalić dane zagadnienia. W książce znajduje się 13 rozdziałów tworzących dwa bloki tematyczne: części zdania i zagadnienia dotyczące składni. Po każdym rozdziale omawiającym wybrane ele- menty gramatyki niemieckiej znajdziesz ćwiczenia, dzięki którym sprawdzisz zdobytą wie- dzę i umiejętności. Klucz do ćwiczeń pozwoli Ci szybko skontrolować Twoje odpowiedzi. Wierzymy, że z praca z tym podręcznikiem ułatwi Ci zgłębianie tajników niemieckiej gramatyki. Z życzeniami powodzenia Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 Części mowy R o d z a j n i k 1. Rodzajnik W języku niemieckim występują rodzajniki określone – der, die, das oraz rodzajniki nieokreślone – ein, eine, ein. Rodzajniki określają liczbę, rodzaj i przypadek rzeczownika, do którego się od- noszą. Rodzajników nie tłumaczy się na język polski, aczkolwiek w pewnych przypad- kach możliwe jest użycie słów „pewien”, „pewna”, „jakiś”, itp. w odniesieniu do rodzajników nieokreślonych oraz „ten”, „ta”, itp. w odniesieniu do rodzajników określonych. Rodzajnik określony Der bestimmte Artikel • Rodzajnika określonego używa się w odniesieniu do osób i przedmiotów zna- nych lub uprzednio wymienionych. Np.: Der Mann, von dem du erzählt hast. (Mężczyzna, o którym opowiadałeś.) Das ist die Lehrerin unserer Tochter. (To jest nauczycielka naszej córki.) Der Bundeskanzler fliegt morgen in die USA. (Kanclerz leci jutro do USA.) • Przed liczebnikami porządkowymi i przymiotnikami w stopniu najwyższym. Np.: Fahren Sie bitte in den zweiten Stock. (Proszę pojechać na drugie piętro.) 10 ROZDZIAł 1 Das ist das älteste Gebäude in unserer Stadt. (To jest najstar- szy budynek w naszym mieście.) • Przed rzeczownikami opisującymi kogoś lub coś jedynego. Np.: Der Rektor (rektor), die Chefin (szefowa), die Hauptstadt (stolica), itp. • Przed nazwami gór, jezior, mórz, rzek. Np.: Die Alpen (Alpy), der Bodensee (Jezioro Bodeńskie), das Mittelmeer (Morze Śródziemne), der Rhein (Ren), itd. Deklinacja rodzajnika określonego Die Deklination des bestimmten Artikels l. mn. – Plural r. m. – Maskulinum r. ż. – Femininum r. n. – Neutrum r. m., r. ż., r. n. l. poj. – Singular M. – Nominativ D. – Genitiv C. – Dativ B. – Akkusativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Rodzajnik nieokreślony Der unbestimmte Artikel • Rodzajnika nieokreślonego używa się w odniesieniu do osób i przedmiotów nieznanych, niekonkretnych, uprzednio niewymienianych – wspomina się o nich pierwszy raz. www.WydawnictwoLingo.pl 11 R o d z a j n i k Np.: Auf der Bank sitzt eine Frau. (Na ławce siedzi [jakaś] kobieta.) So viele Kräne wie in einem Hafen. (Tyle dźwigów ile w [jakimś] porcie.) Ein neues Auto kostet etwa 30 000 Zl. (Nowy samochód kosz- tuje około 30 000 zł.) • W zdaniach, w których występuje zwrot es gibt (jest, są). Np.: In der Nähe gibt es eine Tankstelle. (W pobliżu jest stacja benzynowa.) Gibt es hier ein Restaurant? (Czy jest tu [jakaś] restauracja?) • W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie występuje. Np.: Kleine Kinder stellen viele Fragen. (Małe dzieci stawiają dużo pytań.) Deklinacja rodzajnika nieokreślonego Die Deklination des unbestimmten Artikels l. poj. – Singular r. m. – Maskulinum r. ż. – Femininum r. n. – Neutrum M. – Nominativ D. – Genitiv C. – Dativ B. – Akkusativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein 12 ROZDZIAł 1 Pomijanie rodzajnika Der Null-Artikel • Nie używa się żadnego rodzajnika przed imionami i nazwiskami. Np.: Monika fliegt erst am Dienstag. (Monika leci dopiero we wto- rek.) Müllers sind noch nicht gekommen. (Müllerowie jeszcze nie przyszli.) • Przed nazwami kontynentów, krajów i miast. Np.: Warst du schon in Afrika? (Czy byłeś już w Afryce?) Hamburg gehört zu den größten Städten Deutschlands. (Hamburg należy do największych miast Niemiec.) Wyjątek 1: należy użyć odpowiedniego rodzajnika określonego, jeśli imię, na- zwisko, nazwa kontynentu, kraju lub miasta są połączone z przydawką. Np.: das schöne Polen (piękna Polska), der tapfere Karl (dzielny Karol), itd. Wyjątek 2: należy użyć rodzajnika określonego przed nazwami krajów rodzaju męskiego i żeńskiego oraz występujących w liczbie mnogiej. Do najważniej- szych wyjątków należą: der Irak (Irak), der Iran (Iran), die Türkei (Turcja), die Schweiz (Szwajcaria), die Slowakei (Słowacja), die Ukraine (Ukraina), die Niederlande (Holandia), die Vereinigten Staaten/die USA (USA). • Rodzajnik jest pomijany przy tzw. rzeczownikach materiałowych w znaczeniu ogólnym. Np.: Die Hose ist aus Baumwolle. (Spodnie są z bawełny.) Die Spielzeuge sind aus Holz. (Zabawki są z drewna) Haben wir noch Butter? (Mamy jeszcze masło?) www.WydawnictwoLingo.pl 13 R o d z a j n i k • Po wyrazach określających ciężar, ilość lub miarę. Np.: Ich habe ein Kilo Bananen gekauft. (Kupiłem kilogram bananów.) Sie haben 2 Liter Wein getrunken. (Oni wypili 2 litry wina.) • Po liczebnikach głównych. Np.: Ich muss noch 3 Briefe schreiben. (Muszę napisać jeszcze 3 listy.) Unsere Wohnung hat 4 Zimmer. (Nasze mieszkanie ma 4 pokoje.) • Rodzajnik nie jest używany, jeśli rzeczownik jest poprzedzony zaimkiem dzier- żawczym. Np.: Das ist meine Katze. (To jest mój kot.) Gefällt dir unser Haus? (Czy podoba ci się nasz dom?) • Rodzajnik jest również pominięty przy określeniach zawodów lub funkcji. Np.: Sein Vater ist Polizist. (Jego ojciec jest policjantem.) Deine Ausbildung als Pilot war nicht besonders billig. (Twoje kształcenie w zawodzie pilota nie było szczególnie tanie.) Wyjątek: jeśli określenie zawodu jest poprzedzone przydawką, należy użyć od- powiedniego rodzajnika nieokreślonego lub określonego. Np.: Sie ist eine gute Lehrerin. (Ona jest dobrą nauczycielką.) Das ist die neue Assistentin unseres Chefs. (To jest nowa asy- stentka naszego szefa.) 14 ROZDZIAł 1 • Nie używa się rodzajników w wielu przysłowiach, stałych zwrotach i wyraże- niach przyimkowych. Np.: Aller Anfang ist schwer. (Wszelkie początki są trudne.) Das kommt nicht in Frage. (To nie wchodzi w rachubę.) Ich habe Zeit. (Mam czas.) Auf Landstraßen darf man 90 km/h fahren. (Na drogach kra- jowych wolno jeździć 90 km/h.) Ćwiczenia – sprawdź, co umiesz 1. Wpisz właściwy rodzajnik określony lub nieokreślony (zwróć uwagę na wła- ściwy rodzaj, przypadek i liczbę) albo pozostaw wolne miejsce. 1. Es war einmal ................... alter Bauer. 2. Das ist wohl ................... schönste Haus in der Stadt. 3. Ich brauche ................... neuen Wagen. ................... Wagen darf höchstens 15 000 € kosten. 4. ................... Außenminister fliegt morgen in ................... USA. 5. Meine ................... Schwester ist 20 Jahre alt. 6. Ich habe ................... Chefin um Versetzung gebeten. 7. Frau Braun hat ................... Hund. Sie muss ................... Hund dreimal täglich füttern. www.WydawnictwoLingo.pl 15 R o d z a j n i k 16 8. Morgen kommt ................... Gast. .................. Gast bleibt bei uns 2 ................... Tage. 9. Man hat ................... Bundeskanzlerin sehr herzlich empfangen. 10. Wollt ihr wirklich ................... Iran besichtigen? 11. Ich will meiner Freundin ................... Geschenk kaufen, leider weiß ich nicht, was sie haben möchte. 12. Am liebsten esse ich ................... Brot mit ................... Butter und ................... Schinken. 13. ................... Parlament hat sich schon damit beschäftigt. 14. ................... Weg war leider zu lang. 15. Er hat 3 ................... Hemden und 2 ................... Hosen gekauft. 16. Ich brauche noch ein Kilo ................... Kirschen. 17. Sie sollten sich an ................... Rektor wenden. 18. Gibt es hier ................... Bibliothek? 19. Er hat ................... Fieber. 20. Wir haben unseren Urlaub in ................... Türkei verbracht. 21. Hast du gestern mit ................... Claudia gesprochen? 22. ................... Flugverkehr nach Hannover und Hamburg wird ab sofort eingestellt. ROZDZIAł 1 23. Ihr Kind möchte ................... neues Fahrrad. 24. Sie müssen in ................... dritten Stock laufen, ................... einzige Fahrstuhl ist leider kaputt. 25. Ich war noch nicht in ................... Portugal. 26. Entschuldigen Sie bitte, wo ist ................... Hauptpost? 27. Vielleicht schenken wir ihm ................... Buch? 28. Sie telefoniert mit ................... Herrn Fuchs. 29. Ich konnte nicht kommen, ich hatte ................... Grippe. 30. Wir suchen nach ................... Wohnung am Stadtrand. Klucz do ćwiczeń Der, 23. ein, 24. den, der, 25. –, 26. die, 27. ein, 28. –, 29. –, 30. einer. 11. ein, 12. –, –, –, 13. Das, 14. Der, 15. –, –, 16. –, 17. den, 18. eine, 19. –, 20. der, 21. –, 22. 1. 1. ein, 2. das, 3. einen, der, 4. Der, die, 5. –, 6. die, 7. einen, den, 8. ein, der, –, 9. die, 10. den, www.WydawnictwoLingo.pl 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki. Gramatyka podręczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: