Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 003374 20997362 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki w pracy i biznesie. Korespondencja handlowa. Ebook - ebook/pdf
Niemiecki w pracy i biznesie. Korespondencja handlowa. Ebook - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 234
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63165-76-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To znakomita pomoc dla każdego, kto staje przed koniecznością prowadzenia korespondencji w języku niemieckim. Pracujesz lub prowadzisz interesy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii - ta książka jest właśnie dla Ciebie!

'Niemiecki w pracy i biznesie. Korespondencja handlowa to idealna pomoc w interesach i niezbędnik menedżera, handlowca, asystentki.

Języki NIEobce z Lingo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIEMIECKII W PRACY I BIZNESIE Korespondencja handlowa NIEZBędNIK NIEZBędNIK MENEdżERA MENEdżERA hANdLOWCA hANdLOWCA ASYStENtKI ASYStENtKI • Listy, e-maile, zapytania, oferty • Przydatne zwroty, gotowe przykłady • Słowniczek tematyczny, skróty i skrótowce wydawnictwo LINGO Iwona Kienzler NIemIecKI w pracy I bIzNesIe Korespondencja handlowa Konsultacja językowa: Tomasz Sielecki Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Anna Laskowska Koncepcja graficzna okładek Lingo: 2-arts, Marcin Rojek Projekt i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcia na okładce: © Tupungato / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-63165-76-5 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk spis treści S p i s t r e ś c i wstęp ...............................................................................................6 1. Korespondencja handlowa przesyłana pocztą zwykłą ...................8 1.1. Układ pisma handlowego przesyłanego pocztą zwykłą .............................................8 1.1.1. Pismo w języku niemieckim ..........................................................................8 1.1.2. Pismo w języku polskim ..............................................................................13 1.2. Koperta ................................................................................................................17 2. Korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną .......................20 2.1. Układ graficzny e-maila .........................................................................................20 2.2. Redagowanie wiadomości elektronicznej ..............................................................21 2.3. Lista dystrybucyjna ...............................................................................................24 2.4. Załączniki poczty elektronicznej .............................................................................25 2.5. Lista zakazanych praktyk w poczcie elektronicznej .................................................26 2.6. Formuły zamieszczane w elektronicznej korespondencji handlowej ..........................27 2.7. Słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w elektronicznej korespondencji handlowej ................................................................................... 32 3. pisma przewodnie ......................................................................34 3.1. Pismo przewodnie wysyłane pocztą .....................................................................34 3.2. Pismo przewodnie wysyłane pocztą elektroniczną ................................................36 3.3. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu pism przewodnich ........................................................................ 40 4. Informacje o zmianach w firmie ................................................43 4.1. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu korespondencji związanej ze zmianami w firmie .......................... 49 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 5. Życzenia i gratulacje wysyłane do zagranicznych firm oraz instytucji ............................................................................52 5.1. Życzenia okolicznościowe .....................................................................................52 5.2. Gratulacje z okazji awansu ...................................................................................55 5.3. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu życzeń i gratulacji ........................................................................59 6. wizyty w firmie i spotkania branżowe .........................................61 6.1. Zaproszenie ..........................................................................................................61 6.2. Ramowy program wizyty ......................................................................................64 6.3. Zawiadomienie o niemożności przyjazdu ..............................................................67 6.4. Przyjęcie zaproszenia ...........................................................................................72 6.5. Rezerwacja hotelu ................................................................................................76 6.6. Zamówienie usług tłumacza .................................................................................80 6.7. Przełożenie wizyty w firmie ....................................................................................84 6.8. Podziękowanie za gościnność ...............................................................................88 6.9. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu korespondencji związanej z wizytami w firmie i spotkaniami branżowymi .................................................................................... 90 7. Targi i wystawy ..........................................................................93 7.1. Regulamin targów .................................................................................................93 7.2. Zaproszenie do odwiedzenia targów ...................................................................101 7.3. Oferta zatrudnienia hostess ................................................................................104 7.4. Oferta budowy stoiska ........................................................................................108 7.5. Oferta cateringu stoiska wystawienniczego .........................................................113 7.6. Oferta zakwaterowania na targach ......................................................................117 7.7. Zaproszenie do odwiedzenia stoiska targowego ..................................................120 7.8. Zaproszenie na koktajl lub przyjęcie organizowane podczas targów ......................124 7.9. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu korespondencji związanej z targami i wystawami ........................127 4 S p i s t r e ś c i 8. zapytania i oferty .....................................................................129 8.1. Zapytanie o możliwość przesłania oferty ..............................................................129 8.2. Zapytanie o możliwość zakupu i zapytanie ofertowe ............................................134 8.3. Zapytanie o możliwość współpracy ....................................................................139 8.4. Oferta otwarcia przedstawicielstwa w Polsce ......................................................141 8.5. Oferta sprzedaży ................................................................................................144 8.6. Oferta świadczonych usług ..................................................................................150 8.7. Negocjowanie ofert .............................................................................................155 8.8. Odrzucenie oferty ...............................................................................................161 8.9. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu zapytań, ofert oraz korespondencji związanej z negocjowaniem ofert ........................................................................................165 9. skróty i skrótowce powszechnie stosowane w terminologii handlowej .......................................................................... 170 9.1. Polsko-niemiecki wybór skrótów i skrótowców stosowanych w terminologii handlowej ....................................................................................170 9.2. Niemiecko-polski wybór skrótów i skrótowców stosowanych w terminologii handlowej ....................................................................................184 10. Niemiecko-polski słowniczek tematyczny terminów i wyrażeń .............................................220 www.WydawnictwoLingo.pl 5 W s t ę p wstęp Książka „NIemIecKI w pracy I bIzNesIe. KorespoNdeNcja haNdlowa” zawiera wzory pism oraz dokumentów w korespondencji z zagranicznymi kontrahen- tami. Książkę otwiera opis prawidłowo sformułowanego pisma w języku niemieckim i polskim oraz najważniejsze zagadnienia związane z redagowaniem korespondencji elektronicznej, w tym: tworzenie listy dystrybucyjnej, dodawanie sygnatury w pro- gramach pocztowych, tworzenie elektronicznej papeterii, sprawdzanie pisowni, za- sady przesyłania załączników, jak również reguły netykiety. Pozostałe rozdziały zawierają konkretne przykłady korespondencji, w tym wzory li- stów przewodnich, wysyłanych pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną, pism z in- formacjami o zmianach w firmie, życzenia i gratulacje, korespondencję związaną z wizytami w firmie oraz spotkaniami handlowymi. Osobny rozdział poświęcono na korespondencję związaną z targami i wystawami. Wszystkie przykłady przedstawione w niniejszej publikacji są poprzedzone komen- tarzem, a na końcu każdego rozdziału znajduje się słowniczek tematyczny, zawie- rający nie tylko słownictwo, ale także całe zwroty, które mogą być wykorzystane przy komponowaniu korespondencji. Przykłady pism, które mogą być wysyłane jako wiadomość elektroniczna zostały zredagowane w układzie charakterystycznym dla wiadomości e-mail, natomiast te pisma, które powinny być wysyłane pocztą zwykłą lub w formie załącznika (zeskanowany dokument) mają układ treści zwykłego pisma handlowego. Należy pamiętać, że przygotowane wzory mają stanowić dla odbiorców jedynie wskazówkę jak należy formułować pisma tego typu, dlatego wykorzystu- jąc je w konkretnej sytuacji powinno się uwzględnić odrębność stanu faktycznego i prawnego. 6 W s t ę p W zawartych w niniejszej publikacji przykładach nie podaje się nazwisk ani adre- sów, ale jeśli występują, to nazwy, nazwiska lub adresy osób, przedmioty umowy, prawa i obowiązki stron zostały stworzone wyłącznie na użytek niniejszego opraco- wania i wszelka zbieżność danych z istniejącymi w rzeczywistości jest całkowicie przypadkowa. Książkę zamyka polsko-niemiecki i niemiecko-polski wykaz skrótów stosowanych w korespondencji handlowej. Książka „NIemIecKI w pracy I bIzNesIe. KorespoNdeNcja haNdlowa” przeznaczona jest przede wszystkim dla krajowych i zagranicznych podmiotów za- mierzających rozpocząć w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej lub już prowadzących taką działalność, jak również dla firm i obywateli polskich, którzy zamierzają otworzyć filie polskich podmiotów za granicą lub rozpocząć działalność w niemieckojęzycznych krajach Unii Europejskiej lub w Szwajcarii. Autorka www.WydawnictwoLingo.pl 7 K o r e s p o n d e n c j a h a n d l o w a p r z e s y ł a n a p o c z t ą z w y k ł ą 1. Korespondencja handlowa przesyłana pocztą zwykłą 1.1. Układ pisma handlowego przesyłanego pocztą zwykłą 1.1.1. Pismo w języku niemieckim III I II VII VIII X IV V VI IX XI XII XIII XIV XV XVI 8 R o z d z i a ł 1 I Nazwa firmy Jeżeli list pisany jest na papierze firmowym, nazwa firmy umieszczona jest w na- główku i tworzy całość z punktem II (adres firmy). Obok adresu podane są tu również dodatkowe informacje np.: numery telefonów, faksów czy adres poczty elektronicznej i strony internetowej. II adres firmy Adres pocztowy firmy wraz z informacjami dodatkowymi, tj. numerami telefonów, faksów czy adres poczty elektronicznej i strony internetowej. III data Datę, która jest zwykle poprzedzona nazwą miejscowości, w języku niemieckim pisze się na kilka sposobów: Gdynia, den 12. September, 2011 Kiel, den 12. Sept. 2011 Düsseldorf, 12.9.2011 Berlin, 12.09.2011 Nazwy miesięcy krótkich w pisowni podaje się w całości, natomiast nazwy o dłuższej pisownie podawane są w skrócie: Januar = Jan. – styczeń Februar = Febr. – luty März – marzec April – kwiecień Mai – maj Juni – czerwiec Juli – lipiec August = Aug. – sierpień September = Sept. – wrzesień Oktober = Okt. – październik November = Nov. – listopad Dezember = Dez. – grudzień W listach handlowych daty zwykle zapisuję się cyframi oznaczającymi kolejno: dzień, miesiąc, rok. IV Imię i nazwisko odbiorcy oraz nazwa firmy W piśmie kierowanym do konkretnej osoby w danej firmie, nazwisko tej osoby poda- wane jest w sposób następujący: Herrn Schumann – w przypadku, gdy adresatem jest mężczyzna (W Szwajcarii spo- tykana jest forma Herr). www.WydawnictwoLingo.pl 9 K o r e s p o n d e n c j a h a n d l o w a p r z e s y ł a n a p o c z t ą z w y k ł ą Frau Schmidt – w przypadku, gdy adresatem jest kobieta, nie tylko mężatka. Nie stosuje się skrótów Fr. = Frau, Frl.= Fräulein. Skrótów używa się pisząc tytuły oraz stopnie naukowe, takie jak: Dipl.- Ing. = Diplom Ingenieur – inżynier dyplomowany Dr. = Doktor – doktor Dr. habil. = doctor habilitatus – doktor habilitowany Prof. = Professor – profesor Np: Herrn Dr. Thomas Grünner Frau Dipl.-Ing. Berta Braun Kiedy nadawca zwraca się bezpośrednio do dyrektora lub kierownika, używa przyim- ka „an” z biernikiem, np. : An die Vorsitzende der Firma PEMIX Frau Barbara Grüner (Do Prezesa firmy PEMIX Pani Barbary Grüner) Jeżeli pracownik danej firmy znany jest nadawcy z poprzedniej korespondencji lub osobiście, stosowany jest skrót „do rąk własnych” – z.H.v. (zu Händen von .....) lub z.H. (zu Händen des/der ....), np.: RIOMIN Frankfurt z.H./z.Hd./z.Hdn. des Direktors Herrn Robert Schiller (RIOMIN Frankfurt do rąk własnych Dyrektora Roberta Schillera) V adres odbiorcy Adres odbiorcy podany w całości, w brzmieniu takim, jak na kopercie. VI wasz znak Umieszczenie adnotacji: „Ihr Zeichen” – „Wasz znak” służy ułatwieniu odszukania sprawy przez korespondenta. VII Nasz znak Umieszczenie adnotacji: „Unser Zeichen” – „Nasz znak” służy ułatwieniu odszu- kania sprawy w aktach przez nadawcę, kiedy korespondent będzie się na ten znak powoływał odpowiadając na pismo. 10 R o z d z i a ł 1 VIII Temat sprawy Skrótowe oznaczenie treści pisma, poprzez powołanie określenia zastosowanego przez korespondenta lub na określenie dokumentu, którego nazwę można znaleźć w niniejszym opracowaniu. Określenie to umieszczane jest przed zwrotem grzeczno- ściowym, bez podkreślenia ani poprzedzenia słowem Betreff. IX zwrot grzecznościowy rozpoczynający list W niemieckich pismach handlowych, zwracając się do konkretnej osoby używamy zwrotów: Sehr geehrte Frau X, Sehr geehrter Herr Y. W zwrotach grzecznościowych stosuje się tytuły naukowe, np.: Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Schmidt. W przypadku okólników lub listów kierowanych do firm oraz instytucji, nieadreso- wanych do konkretnej osoby, stosuje się formę Sehr geehrte Damen und Herren, a także Verehrte/Werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Powszechnie używana do niedawna forma Sehr geehrte Herren, występuje jedynie wówczas, gdy mamy pewność, iż piszemy do firmy, w której zatrudnieni są wyłącznie mężczyźni. Obecnie coraz częściej stosuje się zwrot Sehr geehrte Damen und Her- ren. Po zwrocie grzecznościowym występuje przecinek, po którym następuje zwrot wprowadzający z małej litery (o ile nie jest to rzeczownik lub inne słowo, które, ze względu na niemieckie zasady pisowni powinno być pisane z dużej litery). X. zasadnicza treść pisma Zwrot wprowadzający Pismo rozpoczyna się zwrotem wprowadzającym, po którym nawiązuje się do zasad- niczej sprawy, np.: Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom .... teilen wir Ihnen mit, dass ... – W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia ..., infor- mujemy, że ... Besten Dank für Ihr Schreiben vom ... – Dziękujemy za Wasze Bezüglich Ihrer Anfrage vom ... – Nawiązując do Waszego zapyta- pismo z dnia ... nia z dnia ... Główna treść pisma Główna treść pisma pisana jest w układzie blokowym, tzn. jest podzielona na akapity, wyraźnie oddzielone podwójnym odstępem. www.WydawnictwoLingo.pl 11 K o r e s p o n d e n c j a h a n d l o w a p r z e s y ł a n a p o c z t ą z w y k ł ą Formuły zakończenia pisma Stosowane są następujące formuły: Państwa. Ihrer Antwort sehen wir entgegen. – Oczekujemy odpowiedzi od Ihrer Antwort sehen wir mit Interesse entgegen. – Z zainteresowa- niem oczekujemy Państwa odpowiedzi. Wir würden uns freuen, in Kürze eine Antwort von Ihnen zu erhalten. – Cieszylibyśmy się z otrzymania od Państwa szybkiej odpowiedzi. XI Grzecznościowy zwrot pożegnalny Obecnie najczęściej stosuje się zwroty: „Mit freundlichen Grüßen”, „Mit freundli- chem Gruß”, „Herzliche Grüße” (tylko w korespondencji prywatnej) lub „Freun- dliche Grüße”, natomiast coraz rzadziej spotyka się, niegdyś powszechną, formę „Hochachtungsvoll“. XII Nazwa firmy Nazwa firmy jest zawsze wydrukowana, nie stawia się pieczątki. XIII podpis Podpis powinien być odręczny, ewentualnie w postaci faksymilii. XIV Nazwisko osoby podpisującej wraz z jej stanowiskiem Nazwisko osoby podpisującej pismo, a pod nim zajmowane w firmie stanowisko lub dział jaki reprezentuje, np.: Piotr Chylewski Verkaufsabteilung Piotr Chylewski Dział Sprzedaży W sytuacji, kiedy pismo podpisywane jest za kogoś innego, to osoba podpisująca, posiadająca formalne pełnomocnictwo stosuje przed podpisem skrót ppa. (per pro- cura), a osoba podpisująca bez takiego pełnomocnictwa stosuje przed podpisem skrót i.V. (in Vollmacht – w zastępstwie) lub i.A. (im Auftrag – w imieniu). XV dodatkowe informacje o załącznikach Jeżeli pismo wysyłane jest razem z załącznikami, zaznacza się to, podobnie jak w ję- zyku polskim, po lewej stronie, poniżej podpisów, stosując słowo „Anlage” – Załącz- 12 R o z d z i a ł 1 nik, rzadko występuje forma „Beilage”, jednak najczęściej występującą formą jest „Anlagen” – Załączniki. Można jedynie wymienić nazwy załączonych dokumentów, pomijając samo słowo „Załączniki”, np.: Anlagen 1) Rechnung 2) Abnahmeprüfzeugnis Załączniki: 1) Rachunek 2) Świadectwo odbioru Można również zaznaczyć: Anlagen lt. Text – Załączniki wg tekstu. XVI Informacja o przesyłaniu kopii do wiadomości Jeżeli kopia pisma wysyłana jest do innej osoby lub instytucji, nawet wewnątrz danej firmy, zaznacza się to słowem: „Verteiler”, lub pomija się to słowo, umieszczając jedynie dla kogo przeznaczone są kopie, np.: Verteiler: Herrn Frączak, Kooperations- und Organisationsabteilung Frau Kowalska, Werbung und Marketing Pan Frączak, Dział Współpracy i Organizacji Pani Kowalska, Dział Reklamy i Marketingu 1.1.2. Pismo w języku polskim Pisma handlowe wysyłane faksem lub pocztą zwykłą, zazwyczaj sporządzane są na papierze firmowym, którego elementy są dokładnie określone przez prawo polskie. Zgodnie z przepisami, na papierze firmowym powinny znaleźć się poniższe elementy, których rozmieszczenie jest dowolne: ƒƒ firma spółki; ƒƒ siedziba i adres spółki; ƒƒ oznaczenie sądu rejonowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki; ƒƒ numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; ƒƒ numer identyfikacji podatkowej (NIP); ƒƒ wysokość kapitału zakładowego w przypadku spółek akcyjnych i komandytowych, wraz z informacją o tym, jaka jego część została wpłacona, natomiast w przypadku spółek z o.o. – wysokość kapitału. www.WydawnictwoLingo.pl 13 K o r e s p o n d e n c j a h a n d l o w a p r z e s y ł a n a p o c z t ą z w y k ł ą Powyższe dane należy uwzględnić nie tylko w korespondencji w formie papierowej, ale również w pismach oraz zamówieniach handlowych rozsyłanych w formie elek- tronicznej. Powyższe wymogi dotyczą nie tylko przedsiębiorstw mających swoje sie- dziby na terenie Polski, ale także oddziałów spółek z o.o. i spółek akcyjnych mających siedzibę za granicą. Na papierze firmowym można również umieścić elementy nieobowiązkowe, np. nu- mer konta bankowego. I II III IV V VI VII VIII XII XIII XIII 14 IX XIV X XI R o z d z i a ł 1 I Nagłówek Pisma handlowe wysyłane są zazwyczaj na papierze firmowym, na którym w na- główku umieszcza się przede wszystkim logo firmy i jej dane teleadresowe. Można również w tym miejscu umieścić inne obowiązkowe elementy przewidziane przez prawo polskie. II miejsce na adnotacje o wpływie Miejsce na umieszczenie daty wpływu oraz informacji o przeznaczeniu do odpowied- niego działu w przedsiębiorstwie. III adres odbiorcy Adres odbiorcy zapisany w identyczny sposób, jak na kopercie czyli: imię i nazwisko osoby, dla której dane pismo jest przeznaczone, nazwa firmy, jej adres (ulica, nr domu, a pod spodem kod pocztowy i miejscowość), Pani Magdalena Rylska Dyrektor Działu Obsługi Klienta MOBIX INTERNATIONAL ul. Radosna 15/6 81-333 Gdynia IV data pisma korespondenta Określenie mające na celu ułatwienie adresatowi odszukania kopii jego pisma w jego aktach. Obecnie jest to zazwyczaj określenie: „Państwa pismo z dnia …”, które za- stępuje używane wcześniej „Wasze pismo z dnia ...”. V znak pisma korespondenta Oznaczenie pisma przez nadanie inicjałów nazwy działu w firmie lub inicjałów prowa- dzącego sprawę oraz kolejnego numeru pisma wychodzącego i roku, co ma na celu ułatwienie identyfikacji działu czy osoby prowadzącej daną sprawę. VI znak nadawcy pisma Inicjały nazwy działu lub osób prowadzących sprawę, ewentualnie kolejny numer pi- sma wychodzącego i roku, umieszczane w celu identyfikacji działu lub/i osoby pro- wadzącej daną sprawę. www.WydawnictwoLingo.pl 15 K o r e s p o n d e n c j a h a n d l o w a p r z e s y ł a n a p o c z t ą z w y k ł ą VII data Data powinna być zapisana cyframi arabskimi w następujący sposób: rok-miesiąc- dzień lub dzień-miesiąc-rok, a poszczególne człony powinny być oddzielone od siebie myślnikami lub kropkami. Datę można także zapisać słownie, np. 22 sierpnia 2012. VIII sprawa Krótkie sformułowanie określające sprawę, której dotyczy dane pismo, zazwyczaj umieszczane po wyrazie „Dotyczy:” Sformułowanie to może być również umieszcza- ne bez tego słowa, ale podkreślone lub napisane wytłuszczonym drukiem. Dopusz- czalne jest ominięcie tego elementu. IX zasadnicza treść pisma Na początku zamieszcza się formuły grzecznościowe typu „Szanowna Pani”, „Sza- nowny Panie”, „Szanowni Państwo”, czy „Szanowny Panie Prezesie” lub „Sza- nowny Panie Dyrektorze”. Po zwrocie rozpoczynającym list można nie stawiać żadnego znaku przestankowego lub można postawić przecinek. W pierwszym przypadku tekst rozpoczyna się dużą literą, natomiast gdy po zwrocie rozpoczynającym list stawia się przecinek, tekst roz- poczyna się małą literą. Np.: Szanowni Państwo Nawiązując do Państwa pisma z dnia …, uprzejmie informujemy lub Szanowni Państwo, w nawiązaniu do Państwa zapytania, informujemy, iż … Po tym zwrocie następuje zasadnicza treść pisma, która jest podzielona na akapity. Układ blokowy coraz częściej zastępuje układ z wcięciem. Należy pamiętać, aby nie stosować obu tych układów jednocześnie, tzn. nowy akapit rozpoczynać albo po dodatkowym odstępie, albo po wcięciu. X Formuły zakończenia Zwrot grzecznościowy: „Z poważaniem” lub coraz rzadziej: „Z wyrazami szacunku”, „Załączam wyrazy szacunku”. 16 R o z d z i a ł 1 XI podpis Podpis osoby, której stanowisko, imię i nazwisko umieszczone jest poniżej lub wystę- puje na imiennej pieczątce, umieszczonej na zakończenie listu. Jeżeli pismo podpisy- wane jest za kogoś innego, osoba podpisująca, która posiada formalne pełnomocnic- two stosuje przed podpisem skrót „z up.” lub „wz”. W sytuacji, kiedy pismo podpisywane jest przez dwie osoby z danej firmy, to podpis osoby stojącej wyżej w hierarchii służbowej jest umieszczany po prawej stronie. XII załączniki Informacje o załącznikach, np.: Załączniki: 2 Załączniki: 1. Specyfikacja 2. Faktura VAT nr …. XIII Informacja o przekazaniu kopii do wiadomości Po sformułowaniu: „Do wiadomości:” lub „Otrzymują:”, podaje się nazwisko oso- by, nazwę działu w tej samej firmie lub/i nazwę firmy, która otrzymuje kopię pisma. XIV stopka W stopce można umieścić część elementów obowiązkowych pisma, które nie zmie- ściły się w nagłówku. 1.2. Koperta Bez względu na to, w jakim języku prowadzona jest korespondencja, adres na koper- cie powinien być czytelny, dlatego najlepiej jest adresować koperty wykorzystując edytory tekstów. Układ koperty w korespondencji polskiej i niemieckiej jest identycz- ny, a umieszczany na nich adres pozostaje w ścisłym związku z adresem odbiorcy umieszczanym w treści przesyłanego pisma. Wymiary kopert w Europie są znorma- lizowane, co umożliwia umieszczanie w nich pism sporządzanych na znormalizowa- nych blankietach. www.WydawnictwoLingo.pl 17 K o r e s p o n d e n c j a h a n d l o w a p r z e s y ł a n a p o c z t ą z w y k ł ą Adres zwrotny ______________ ______________ ______________ Adres odbiorcy __________________________ __________________________ __________________________ adresowanie kopert w języku polskim: 1. W przypadku, gdy adresat jest osobą prywatną: ƒƒ imię i nazwisko ƒƒ ulica, numer domu i numer mieszkania ƒƒ kod pocztowy, miejscowość 2. W przypadku, gdy adresatem jest firma: ƒƒ nazwa firmy, poprzedzona nazwiskiem osoby, dla której przeznaczone jest pismo oraz nazwą działu ƒƒ ulica, numer domu ƒƒ kod pocztowy, miejscowość 3. Informacje dodatkowe, np.: za pobraniem, druki, polecony, ekspres, priorytet, lotniczy. adresowanie kopert w języku niemieckim: 1. W przypadku, gdy adresat jest osobą prywatną: ƒƒ imię i nazwisko wraz ze skrótem z.H. lub z.H.v. ƒƒ ulica, numer domu i numer mieszkania ƒƒ kod pocztowy, miejscowość ƒƒ kraj 2. W przypadku, gdy adresatem jest firma ƒƒ nazwa firmy, poprzedzona nazwiskiem osoby, dla której przeznaczone jest pismo oraz nazwą działu ƒƒ ulica, numer domu ƒƒ kod pocztowy, miejscowość ƒƒ kraj 18 R o z d z i a ł 1 spis skrótów i napisów stosowanych w przypadku adresowania kopert w języku niemieckim Anschrift – adres Bitte nicht knicken – proszę nie zginać CH = Schweiz – Szwajcaria D = Deutschland – Niemcy Drucksache – druki Eilbrief – ekspres Eilsendung – ekspres Einschreibebrief – polecony Express – ekspres Falls verzogen, mit neuer Anschrift zurück – W przypadku zmiany adresu, zwrot do nadawcy z podaniem nowego adresu Falls unzustellbar, bitte zurück – W przypadku niemożności doręcze- nia, proszę odesłać do nadawcy Luftpost – poczta lotnicza Nachnahme – za zaliczeniem pocztowym postlagernd – poste-restante Postfach – skrytka pocztowa Postschließfach – skrytka pocztowa Rückschein – potwierdzenie odbioru Str. = Straße – ulica Wertsendung – przesyłka wartościowa Vorsicht – ostrożnie Wkładając pismo w formacie A4 do tradycyjnej koperty tj. o wymiarach 114 mm x 162 mm, należy składać je na cztery części, najpierw pionowo, a następnie poziomo. W przypadku kopert podłużnych, uważanych za bardziej eleganckie, pismo powinno być złożone poziomo na trzy części. www.WydawnictwoLingo.pl 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki w pracy i biznesie. Korespondencja handlowa. Ebook
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: