Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 009003 21079195 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki w pracy i biznesie. Wzory pism. Ebook - ebook/pdf
Niemiecki w pracy i biznesie. Wzory pism. Ebook - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 258
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63165-77-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To znakomita pomoc dla każdego, kto staje przed koniecznością zredagowania pisma w języku niemieckim. Pracujesz lub prowadzisz interesy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii - ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Niemiecki w pracy i biznesie. Wzory pism to idealna pomoc w interesach i niezbędnik menedżera, handlowca, asystentki

Języki NIEobce z Lingo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIEMIECKII W PRACY I BIZNESIE Wzory pism NIEZBęDNIK NIEZBęDNIK MENEDżERA MENEDżERA hANDLOWCA hANDLOWCA ASYStENtKI ASYStENtKI • CV i list motywacyjny po niemiecku • Umowy, dokumenty, gotowe przykłady • Najważniejsze zwroty i wyrażenia wydawnictwo LINGO Iwona Kienzler NIemIecKI w pracy I bIzNesIe Wzory pism Konsultacja językowa: Tomasz Sielecki Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Anna Laskowska Koncepcja graficzna okładek Lingo: 2-arts, Marcin Rojek Projekt i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcia na okładce: © Tupungato / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-63165-77-2 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk spis treści S p i s t r e ś c i wstęp ...............................................................................................6 1. zamówienia i zlecenia ..................................................................8 1.1. Zamówienia i zlecenia ............................................................................................8 1.1.1. Zlecenie usługi zamieszczane na stronie internetowej ..................................14 1.2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub zlecenia .................................................17 1.3. Nieprzyjęcie zamówienia .....................................................................................21 1.4. Anulowanie zamówienia ......................................................................................25 1.5. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu zamówień i zleceń ......................................................................29 2. Umowy handlowe ........................................................................31 2.1. Przedstawienie propozycji umowy ........................................................................31 2.2. Umowa sprzedaży ...............................................................................................35 2.3. Umowa o zachowaniu poufności .........................................................................44 2.4. Umowa o świadczenie usług ................................................................................49 2.5. Umowa o przedstawicielstwo handlowe ..............................................................61 2.6. Negocjowanie warunków umowy ........................................................................72 2.7. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu umów handlowych oraz korespondencji związanej z negocjacją warunków umowy ...........................................................................78 3. realizacja dostawy ....................................................................81 3.1. Wymogi dotyczące opakowania ..........................................................................81 3.2. Podanie nazwy spedytora ...................................................................................85 3.3. Zlecenie kontroli ..................................................................................................88 3.4. Zlecenie spedycyjno-transportowe .......................................................................93 3.5. Zawiadomienie o wysyłce towaru ........................................................................95 3.6. Informacja dotycząca opóźnienia w dostawie ......................................................99 3.7. Specyfikacja załadowcza i wysyłkowa ...............................................................103 3.8. Procedura reklamacji ........................................................................................106 3.8.1. Protokół próbobrania ...............................................................................115 3.8.2. Protokół reklamacji ilościowej towaru .......................................................118 3.8.3. Protokół szkody ........................................................................................119 3.9. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu korespondencji związanej z realizacją dostaw.............................121 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 4. rachunki w obrocie zagranicznym ...........................................125 4.1. Faktura .............................................................................................................125 4.2. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów .....................129 4.3. Faktura pro forma ..............................................................................................131 4.4. Nota kredytowa .................................................................................................133 4.5. Nota obciążeniowa ............................................................................................135 4.6. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w sporządzaniu dokumentacji związanej z rachunkami w obrocie zagranicznym .........................137 5. monitorowanie płatności .........................................................139 5.1. Monit ................................................................................................................139 5.2. Odpowiedź na monit ..........................................................................................145 5.3. Prośba o przesunięcie terminu płatności ...........................................................150 5.4. Odpowiedź na prośbę o przesunięcie terminu płatności .....................................153 5.5. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu korespondencji związanej z płatnościami ..................................156 6. reklama ..................................................................................159 6.1. Reklama przesyłana pocztą zwykłą .....................................................................159 6.2. Strona internetowa jako reklama i wizytówka firmy ............................................163 6.3. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu reklam .......................................................................................169 7. aplikowanie o pracę .................................................................171 7.1. List motywacyjny ..............................................................................................171 7.2. Życiorys ............................................................................................................176 7.2.1. Zasady redagowania życiorysu ..................................................................176 7.2.2. Układ życiorysu .......................................................................................177 7.3. Europass – życiorys w formacie europejskim ....................................................188 4 S p i s t r e ś c i 8. zatrudnienie ............................................................................194 8.1. Rekrutacja pracowników ....................................................................................194 8.1.1. Ogłoszenie o rekrutacji pracowników ......................................................194 8.2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu podania o pracę .......................................202 8.3. Umowa o pracę na czas nieokreślony ...............................................................205 8.4. Zaświadczenie o zatrudnieniu ............................................................................213 8.5. Świadectwo pracy..............................................................................................217 8.5.1. Prośba o wystawienie świadectwa pracy .................................................217 8.5.2. Dokument świadectwa pracy ...................................................................220 8.6. Referencje .........................................................................................................224 8.7. Polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu ogłoszeń, życiorysów oraz korespondencji związanej z zatrudnieniem .................................................................................................228 9. Niemiecko-polski słowniczek tematyczny terminów i wyrażeń ...............................................235 www.WydawnictwoLingo.pl 5 W s t ę p wstęp Książka „NIemIecKI w pracy I bIzNesIe. wzory pIsm” zawiera wzory umów oraz innych dokumentów najczęściej używanych w korespondencji z zagranicznymi kontrahentami w języku niemieckim. Książkę otwiera rozdział poświęcony zamówie- niom i zleceniom. Zawarte są tu przykłady prawidłowo sformułowanych zleceń, pism potwierdzających przyjęcie zlecenia lub zamówienia, pism informujących o nieprzy- jęciu zamówienia oraz prawidłowo sformułowane anulowanie wcześniej złożonego zamówienia. Kolejny rozdział poświęcony jest umowom handlowym, począwszy od przedstawie- nia warunków umowy, a na negocjowaniu warunków kontraktu kończąc. Podane są tu przykłady umów sprzedaży, umowy o zachowaniu poufności, o świadczeniu usług oraz umowy o przedstawicielstwo handlowe. Następne rozdziały poświęcone są realizacji dostawy, fakturom oraz realizacji płatności, z uwzględnieniem wysyłania monitów i prośby o przesunięcie płatności. Osobny rozdział poświęcono reklamie, w tym także tworzeniu stron internetowych pełniących rolę wizytówek firmy. Trzy przedostatnie rozdziały zostały poświęcone problemom związanych z zatrudnie- niem. Zostały tu omówione zarówno kwestie związane z pisaniem listu motywacyj- nego, CV, z uwzględnieniem życiorysu w formacie europejskim, jak również rekruta- cją pracowników przez pracodawcę. Wszystkie prezentowane w niniejszej publikacji przykłady są poprzedzone komenta- rzem, a na końcu każdego rozdziału znajduje się słowniczek tematyczny, zawierający nie tylko słownictwo, ale także całe zwroty, które mogą być wykorzystane przy two- rzeniu dokumentów, umów i pism. Należy pamiętać, że przygotowane wzory mają stanowić dla odbiorców jedynie wskazówkę jak należy formułować pisma tego typu, dlatego wykorzystując je w konkretnej sytuacji powinno się uwzględnić odrębność stanu faktycznego i prawnego. 6 W s t ę p W zawartych w niniejszej publikacji przykładach nie podaje się nazwisk ani adresów, ale jeśli występują, to nazwy, nazwiska lub adresy osób, przedmioty umowy, prawa i obowiązki stron zostały stworzone wyłącznie na użytek niniejszego opracowania i wszelka zbieżność danych z istniejącymi w rzeczywistości jest całkowicie przypad- kowa. Książka „NIemIecKI w pracy I bIzNesIe. wzory pIsm” przeznaczona jest przede wszystkim dla krajowych i zagranicznych podmiotów zamierzających roz- począć w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej lub już prowadzących taką działalność, jak również dla firm i obywateli polskich, którzy zamierzają otworzyć filie polskich podmiotów za granicą lub rozpocząć działalność w niemieckojęzycznych krajach Unii Europejskiej lub w Szwajcarii. Autorka www.WydawnictwoLingo.pl 7 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a 1. zamówienia i zlecenia 1.1. zamówienia i zlecenia W przypadku zamówień i/lub zleceń skomplikowanych, tzn. obejmujących wiele po- zycji, zawierających szczegółową specyfikację lub opis, najlepiej wysyłać je w formie załącznika, jako dokument WORD, EXCEL lub w PDF. W przypadku mniej skompliko- wanych zamówień/zleceń, dotyczących niewielu pozycji, zawierających nazwę towa- ru oraz jego ilość (zazwyczaj wysyłanych na podstawie wcześniej zawartej umowy, w której omówione zostały wyczerpująco wszystkie warunki transakcji), można je wysłać w formie wiadomości, podając w temacie numer i datę oferty lub numer i datę zawartej umowy. W każdym przypadku pismo z zamówieniem/zleceniem powinno zawierać, po zwro- tach rozpoczynających pismo, potwierdzenie otrzymania oferty i zawiadomienie o decyzji złożenia zamówienia. Część zasadnicza zamówienia zawiera nazwę towaru- (ów), zamawiane ilości, ceny, numer katalogowy, potwierdzenie wcześniej uzgodnio- nych warunków płatności, potwierdzenie przyznanych rabatów, warunki dotyczące pakowania, środka transportu, ewentualnie – instrukcje dotyczące transportu oraz wymagania jakościowe, o ile wiążąco nie ustalono ich we wcześniej zawartej umo- wie. Na zakończenie zamieszczana zostaje prośba o potwierdzenie zamówienia. List zamyka wyrażenie nadziei, że zamówienie zostanie zrealizowane prawidłowo, zwroty grzecznościowe oraz imię, nazwisko jak również stanowisko osoby przesyłającej za- mówienie. Coraz częstszą praktyką jest zamieszczanie gotowych formularzy na stronie inter- netowej firmy, które klient pobiera, wypełnia, podpisuje i przesyła zwykłą pocztą i/lub elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu, lub wypełnia bezpośrednio na stronie internetowej. W takiej sytuacji wymagane jest przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz późniejsze potwierdzenie jego realizacji. przykład I An: Von: Kopie: Betreff: 8 adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Auftrag Nr.: nr zamówienia R o z d z i a ł 1 Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihre E-Mail vom Unter der Voraussetzung, dass Sie die Waren Ihren Anweisungen gemäß beför- dert werden, erteilen wir Ihnen folgenden Auftrag: data Position Mengenheit Beschreibung Einzelpreis (€) Betrag (€) ilość jednostkowa …………… ……………… ……………… ……………… …………… wyszczególnienie suma ogółem …………… ……………… ……………… ……………… …………… wyszczególnienie suma ogółem …………… ……………… ……………… ……………… …………… wyszczególnienie suma ogółem …………… ……………… ……………… ……………… …………… suma ogółem wyszczególnienie cena jednostkowa cena jednostkowa cena jednostkowa cena jednostkowa ilość jednostkowa ilość jednostkowa ilość jednostkowa opis opis opis opis ……………………………………………………… Lieferzeit: Zahlungsbedingungen: ……………………………………………………… Bitte schicken Sie die Waren direkt an unser Lagerhaus in …………………… Mit freundlichem Gruß warunki płatności adres magazynu termin dostawy imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Zamówienie nr …………….. www.WydawnictwoLingo.pl 9 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a Dziękujemy za Państwa e-mail z dnia …………………….. Zakładając, iż towary będą dostarczone zgodnie z naszą instrukcją, składamy poniższe zamówienie na: Wyszcze- -gólnienie Ilość jednostkowa Opis Cena jednostkowa (€) Suma ogółem (€) …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… Termin dostawy: ……………………………………………………… Warunki płatności: ……………………………………………………… Uprzejmie prosimy przesłać towar bezpośrednio do naszego magazynu: ………………………………. Z serdecznymi pozdrowieniami ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… przykład II An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Auftrag Nr.: nr zamówienia Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom und die uns zugesandten data Muster. 10 R o z d z i a ł 1 Unter der Voraussetzung, dass Sie den Mustern entsprechende Qualität liefern, erteilen wir Ihnen folgenden Auftrag. Position Katalog- Menge -nummer (Packung) Beschreibung Einzel- -preis Betrag 1. …………… …………. nr katalogowy ilość vielfarbige Lichter am Weihnachtsbaum ……… ……… cena jednostkowa suma 2. …………… …………. Weihnachtsbaum ……… ……… Lichter am cena jednostkowa nr katalogowy (rot) suma ilość 3. …………… …………. Weihnachtsbaum ……… ……… Lichter am cena jednostkowa (grün) nr katalogowy ilość suma Zahlungsbedingungen: 50 im Voraus 50 nach Erhalt der Ware GESAMT: ……… razem Mit freundlichem Gruß imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Zamówienie lampek choinkowych Szanowni Państwo Dziękujemy za Państwa ofertę z dnia …………………….. oraz przesłane próbki. www.WydawnictwoLingo.pl 11 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a Zakładając, że dostarczycie nam Państwo towar o jakości odpowiadają- cej wzorom, składamy poniższe zamówienie: Poz. Nr katalogowy Ilość (paczki) Opis Cena jednostkowa Razem 1. …………… ……… Lampki na ………… ………… wielokolorowe choinkę 2. …………… ……… Lampki na ………… ………… (czerwone) choinkę 3. …………… ……… Lampki na ………… ………… choinkę (zielone) RAZEM: ………… Warunki płatności: 50 zaliczki 50 po dostawie Serdecznie pozdrawiamy ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… przykład III nr zamówienia Auftrag Nr.: …………………….. Gegenstand: ………………………………………………………………. Gewicht: Verpackung: ………………………………………………………………. Lieferzeit: ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. przedmiot zamówienia data dostawy opakowanie waga 12 R o z d z i a ł 1 Hinweis: Die Pakete müssen gezeichnet und fortlaufend nummeriert werden. Wir rechnen mit pünktlicher Ausführung des Auftrags. Mit freundlichem Gruß ……………………….. ……………………….. ……………………….. imię i nazwisko podpis stanowisko Zamówienie nr.: …………………….. Przedmiot zamówienia: ……………………………………………… ……………………………………………… Waga: ……………………………………………… Opakowanie: Data dostawy: ……………………………………………… Pakiety muszą być oznakowane i kolejno Uwaga: numerowane. Liczymy na terminową realizację niniejszego zamówienia. Z poważaniem ……………………….. ……………………….. ……………………….. www.WydawnictwoLingo.pl 13 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a 1.1.1. Zlecenie usługi zamieszczane na stronie internetowej Name: Kontakt- person: Name: Postleit- zahl: Straße: Auftragge- ber Rech- nungsda- ten: Name und Vorname: Tel.: E-Mail: Stadt: Faxnummer: Nr.: Zimmernr.: USt-IdNr: Finanzabteilung Telefonnummer: Ankunft Datum: Uhr: Abfahrt Datum: Uhr: Konferenz- service: Anzahl der Personen: Anzahl der Konferenz- räume: Ausrüs- tung:* kostenlos Flipchart * Bildschrim * Fernseher * DVD- Player * Multimedia- Projektor Laptop Konferenzraum Sound-System 14 Hotel- dienstleis- tungen Gastrono- miedienst- leistungen R o z d z i a ł 1 Anzahl der Personen: Anzahl der Einzelzimmer: Zahl der Dreibettzimmer: Zahl der Doppelzimmer: Da- tum: Früh- stück Mit- tages- sen Abend- essen Kaffee- pausen Gala- Dinner / Grill ersten Tag zweiten Tag dritten Tag Kommentare und zusätzliche Informationen: Datum: Für Bestellungen per Fax gesendet Stempel und Unterschrift des Auftraggebers: stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Zlecający zamówie- nie Dane do wysta- wienia faktury Nazwa: Osoba upoważ- niona do kontaktu nazwa: Imię i nazwisko: Nr tel.: E-mail: Nr faxu: kod pocztowy: miasto: ulica: nr: nr lok.: NIP: nr tel. do działu finansowego: www.WydawnictwoLingo.pl 15 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a Przyjazd data: godzina: Wyjazd data: godzina: Ilość sal: ilość osób: Usługi konferen- cyjne Usługi hotelowe Usługi gastrono- miczne flipchart * ekran * telewizor * odtwarzacz *dvd projektor multi- medialny laptop nagłośnienie wyposa- żenie sali: * sprzęt bezpłatny ilość osób: ilość pokoi 1-osobowych: ilość pokoi 2-osobowych: ilość pokoi 3-osobowych: data: śnia- danie obiad kola- cja prze- rwy kawo- we uro- czysta kolacja / grill Dzień pierwszy Dzień drugi Dzień trzeci Uwagi i informacje dodatkowe: Data: Dla zamówień wysyłanych faksem – pieczątka firmowa i podpis zama- wiającego: stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy 16 R o z d z i a ł 1 1.2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub zlecenia W przypadku potwierdzenia zamówienia/zlecenia możemy przesłać je mailem jako wiadomość, lub w załączniku, jako zeskanowany dokument, na którym widnieją pod- pisy osób odpowiedzialnych za przyjęcie zamówienia do realizacji. Na wstępie zamó- wienia, po zwyczajowym zwrocie grzecznościowym należy podziękować za złożone zamówienie/zlecenie. W przypadku zamówienia, część zasadnicza pisma to potwier- dzenie zamówionych ilości, potwierdzenie rabatów, akceptacja warunków płatności, zawiadomienie o przygotowaniu towaru do wysyłki i podanie daty wysyłki towarów. W tym miejscu można zwrócić potencjalnemu klientowi uwagę na inne wyroby firmy, które mogłyby go zainteresować. Na zakończenie należy zapewnić, że zamówienie zostanie zrealizowane ku zadowoleniu klienta. Potwierdzenie zamówienia zamykają zwroty grzecznościowe oraz imię i nazwisko oraz stanowisko osoby przesyłającej pismo. W przypadku zlecenia, w części zasadniczej pisma zawarte jest potwierdzenie przyję- cia zlecenia na usługi, wraz z potwierdzeniem cen poszczególnych usług oraz termin jego realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia zamykają zwroty grzecznościowe oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby przesyłającej pismo. przykład I An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Bestätigung der Aufstellung Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns auf Ihre Bestellung Nr. vom nr zamówienia data zamówienia Die Ware wird am data geliefert, gemäß Ihrer Bestellung. Wir werden Sie aktuell informieren. www.WydawnictwoLingo.pl 17 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a Mit freundlichen Grüßen imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Potwierdzenie zamówienia Szanowni Państwo Cieszymy się z otrzymania od Państwa zamówienia nr ………………. z dnia ……………………. . Towar będzie dostarczony dnia ……………….., zgodnie z zamówieniem. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Serdecznie pozdrawiam ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… przykład II An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Bestätigung der Bestellung Sehr geehrter Herr      imię i nazwisko      /Sehr geehrte Frau ,      imię i nazwisko              towar                                                wir danken Ihnen sehr für Ihre Bestellung für 18 R o z d z i a ł 1 Wir haben alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, und wir können die folgen- de Reihenfolge bestätigen: 1 ………………………………………. ……………... ……………. 2 ………………………………………. ……………... ……………. 3 ………………………………………. ……………... ……………. cena jednostkowa cena jednostkowa cena jednostkowa cena razem cena razem cena razem nazwa towaru nazwa towaru nazwa towaru Zusammen: EURO ……………. cena łączna O.g. Produkte werden innerhalb fünf Wochen geliefert werden. Der voraussicht- liche Liefertermin ist ………………………… . Lieferbedingungen – CIF. Mit freundlichen Grüßen data imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Potwierdzenie zamówienia Szanowny Panie …………………./Szanowna Pani ………………………. Dziękujemy bardzo za zamówienie na …………………… . Podjęliśmy wszelkie niezbędne działania i możemy potwierdzić nastę- pujące zamówienie: 1 ………………………………………. ……………... ……………. 2 ………………………………………. ……………... ……………. 3 ………………………………………. ……………... ……………. Razem: www.WydawnictwoLingo.pl EURO ……………. 19 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a Ww. produkty zostaną dostarczone w ciągu pięciu tygodni. Przewidy- wany termin dostawy to …………………….. . Warunki dostawy – CIF. Pozdrowienia ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… przykład III An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Bestätigung der Bestellung Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihren Auftrag vom für           data zamówienia          , mit dessen Erfüllung wir sofort beginnen werden.                    towar                   Die Waren werden Ihren Anweisungen gemäß befördert. Mit freundlichen Grüßen imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy 20 R o z d z i a ł 1 Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Potwierdzenie zamówienia Szanowni Państwo Dziękujemy za Państwa zamówienie z dnia …………………………, na …………………….., realizację którego rozpoczniemy bezzwłocznie. Towary będą dostarczone zgodnie z Państwa instrukcją. Serdecznie pozdrawiam ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… 1.3. Nieprzyjęcie zamówienia Czasami zdarza się, że złożone zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji. Na przeszkodzie realizacji zamówienia mogą stanąć np. kłopoty związane z wyczer- paniem zapasów magazynowych, problemami produkcyjnymi, czy innymi nieprze- widzianymi wypadkami. Niekiedy zamówienia nie można zrealizować ze względu na nieuregulowane zobowiązania zamawiającego wynikające z poprzednio zrealizo- wanych dostaw. Niezależnie od przyczyn należy bezzwłocznie poinformować kontrahenta o niemoż- ności realizacji złożonego przez niego zamówienia. Nie ma potrzeby wysyłania pisma informującego o tym jako załącznika, można wysłać je po prostu jako wiadomość poczty elektronicznej. Informacja o niemożności realizacji zamówienia rozpoczyna się zwyczajowym zwrotem grzecznościowym, po którym należy powołać się na numer lub inne dane dotyczące zamówienia (można też to zrobić w temacie wiadomości), a następnie poinformować o odmowie jego realizacji. Część zasadnicza pisma to po- danie przyczyny odmowy i proponowane rozwiązanie tej sytuacji, czyli podanie nowej daty realizacji zamówienia, propozycja wysłania innej ilości, czy innego zastępczego towaru. W celu uniknięcia pogorszenia się stosunków handlowych z kontrahentem, można mu zaproponować korzystniejsze warunki przy następnej dostawie lub rabat. W tym miejscu można zwrócić potencjalnemu klientowi uwagę na inne wyroby firmy, które mogłyby go zainteresować. Pismo zamykają zwroty grzecznościowe oraz imię i nazwisko a także stanowisko osoby przesyłającej pismo. www.WydawnictwoLingo.pl 21 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a przykład I An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość temat wiadomości Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken für Ihre Bestellung vom für elektronische Komponenten data ). (Katalog-Nr.: nr katalogowy Wir können Ihre Bestellung aufgrund der von Ihnen vorgeschlagenen Preisbe- dingungen nicht akzeptieren. Wir können Ihnen einen Ersatzartikel zum von Ihnen vorgeschlagenen Preis und von ähnlicher Qualität wie die Waren, die Sie erwerben möchten, anbieten. Beiliegend senden wir die technische Beschreibung unseres Angebotes. Mit freundlichen Grüßen imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Państwa zamówienie z dnia ………………… Szanowni Państwo Dziękujemy za Państwa zamówienie z dnia …………………… na kom- ponenty elektroniczne (nr katalogowy: ……………………). 22 R o z d z i a ł 1 Nie możemy przyjąć Państwa zamówienia na proponowanych przez Was warunkach cenowych. Możemy Wam zaoferować towar zastępczy po cenie proponowanej przez Was i o podobnej jakości do towarów, które chcielibyście nabyć. W załączeniu przesyłamy techniczny opis naszej oferty. Pozdrowienia ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… przykład II An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Ihre Aufstellung vom data Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Auftrag kann nicht ausgeführt werden, weil die Waren mittlerweile ausver- kauft sind. Wir hoffen jedoch, dass wir in Zukunft in Geschäftsbeziehungen von beidersei- tigem Nutzen treten können. Mit freundlichem Gruß imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Państwa zamówienie z dnia ………………… www.WydawnictwoLingo.pl 23 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a Szanowni Państwo Państwa zamówienie nie może być zrealizowane, ponieważ towary zosta- ły w międzyczasie wyprzedane. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli robić wzajemnie korzystne interesy. Pozdrowienia ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… przykład III An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Ihr Auftrag vom data Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Auftrag für towar ist heute eingegangen, wofür wir Ihnen herzlich danken, aber Ihr Auftrag kann nicht ausgeführt werden, weil wir gegenwärtig vollauf mit Aufträgen überlastet sind. Bitte haben Sie Verständnis für die besondere Situation. Mit freundlichen Grüßen imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy 24 R o z d z i a ł 1 Do: Od: DW: Temat: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Państwa zamówienie z dnia ………………… Szanowni Państwo Państwa zamówienie na …………………….. wpłynęło dzisiaj, za co ser- decznie dziękujemy, ale nie może zostać zrealizowane, ponieważ mamy obecnie zbyt wiele zamówień. Prosimy o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji. Z poważaniem ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… 1.4. anulowanie zamówienia Zamówienie lub zlecenie jest zwykle dokumentem wiążącym, ale istnieje możliwość jego anulowania. Oczywiście należy to zrobić jak najszybciej, zanim dostawca przy- stąpił do realizacji dostawy, w przeciwnym przypadku odwołanie zamówienia może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Pismo anulujące zamówienie można wysłać jako wiadomość e-mail. Na początku pisma lub/i w temacie wiadomości należy podać dane dotyczące anulowanego za- mówienia (numer, data itp.), następnie poinformować o jego anulowaniu, najlepiej podając przyczyny takiej decyzji, po czym przeprosić za wszelkie niedogodności i ewentualne kłopoty wywołane tym faktem. Pismo kończy zwrot grzecznościowy i dane osoby przesyłającej anulowanie zamówienia. przykład I An: Von: Kopie: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Betreff: Unsere Bestellung vom data www.WydawnictwoLingo.pl 25 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Schreiben beabsichtigen wir, unsere Bestellung Nr.: vom zu widerrufen. numer zamówienia Nehmen Sie bitte unsere Entschuldigung an. data Mit freundlichen Grüßen imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: Nasze zamówienie z dnia ………………… ………………………………. ………………………………. ………………………………. Szanowni Państwo Niniejszym pismem chcemy anulować nasze zamówienie nr …………… z dnia …………………… Prosimy przyjąć nasze przeprosiny. Z poważaniem ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… przykład II adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości An: Von: 26 R o z d z i a ł 1 Kopie: pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Betreff: Unser Auftrag vom data Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Sie hiermit bitten, unseren Auftrag vom zu streichen, weil data die Waren versehentlich zweimal bestellt wurden (siehe unsere Bestellung Nr.: nr zamówienia data vom ). Schon jetzt vielen Dank für die schriftliche Bestätigung. Mit freundlichen Grüßen imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: Nasze zamówienie z dnia ………………… ………………………………. ………………………………. ………………………………. Szanowni Państwo Jestem zmuszony prosić Państwa niniejszym o unieważnienie naszego zamówienia z dnia ……………………, gdyż towar został przez przeocze- nie zamówiony dwukrotnie (patrz zamówienie nr: …………………… z dnia ……………………). Z góry dziękuję za potwierdzenie niniejszego na piśmie. Z poważaniem ……………………….. ……………………….. ……………………………………………………………………………… www.WydawnictwoLingo.pl 27 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a przykład III An: Von: Kopie: Betreff: adres mailowy adresata wiadomości adres mailowy nadawcy wiadomości pozostałe osoby otrzymujące wiadomość Auftrag Nr.: vom nr zamówienia data Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Schreiben widerrufe ich die Bestellung Nr.: nr zamówienia vom Der Auftrag ist irrtümlicherweise erteilt worden. Nehmen Sie data bitte unsere Entschuldigung an. Mit freundlichem Gruß imię i nazwisko stanowisko stopka zawierająca dane wymagane przez prawo oraz dane teleadresowe firmy Do: Od: DW: Temat: Nasze zamówienie nr: ……………… z …………………… . ………………………………. ………………………………. ………………………………. Szanowni Państwo Niniejszym pismem pragnę anulować zamówienie nr …………………….. z dnia …………………….. Zamówienie zostało zlecone pomyłkowo. Bardzo przepraszamy. Serdecznie pozdrawiam .…………………….. ……………………… ……………………………………………………………………………… 28 R o z d z i a ł 1 1.5. polsko-niemiecki słowniczek terminów i wyrażeń przydatnych w redagowaniu zamówień i zleceń księga zamówień – Bestellbuch n odwołanie zamówienia – Abbestellung f portfel zamówień – Auftragsbestand m potwierdzenie zamówienia – Auftragsbestätigung f przyjęcie zamówienia – Annahme der Bestellung przyjmowanie zamówień – Bestellannahme f realizacja zamówień – Auftragsabwicklung f, Auftragserledigung f, Auftragsausfertigung f specyfikacja zamówienia – Auftragsspezifikation f stałe zamówienie – laufender Auftrag wycofanie zamówienia – Zurückziehen n eines Auftrages wykonanie zamówienia – Erfüllen n eines Auftrags zamówienia krajowe – Inlandsauftrag m zamówienia na piśmie (zamówienie pisemne) – Bestellschein m zamówienia zagraniczne – Auslandsauftrag m zamówienie dodatkowe – Zusatzauftrag m zamówienie niewykonane – nichterfüllter Auftrag zamówienie pilne – dringender Auftrag zamówienie pisemne zob. zamówienie na piśmie zamówienie ponowne – Nachbestellung f zamówienie próbne – Probeauftrag m zamówienie towaru – Bestellung der Ware zamówienie u dostawcy – Bestellung bei dem Lieferanten zamówienie wiążące – bindender Vertrag zgodnie z zamówieniem – in Übereinstimmung mit dem Vertrag zlecenie dostawy – Lieferauftrag m zlecenie eksportowe – Exportauftrag m zlecenie importowe – Importauftrag m zlecenie spedycyjne – Speditionsauftrag m zlecenie stałe – Dauerauftrag m zlecenie wysyłki – Versandauftrag m zlecenie zakupu – Kaufauftrag m zlecenie załadowania – Ladungsorder f, Verladeorder f złożenie zamówienia – Auftragserteilung f złożone zamówienia – gegebene Aufträge www.WydawnictwoLingo.pl 29 Z a m ó w i e n i a i z l e c e n i a anulować zamówienie – eine Bestellung rückgängig machen, einen Auftrag annullieren odwołać zamówienie – abbestellen, einen Auftrag stornieren potwierdzić zamówienie – einen Auftrag bestätigen przyjąć zamówienie – einen Auftrag annehmen, einen Auftrag überneh- wykonać zamówienie (zrealizować zamówienie) – einen Auftrag aus- men, eine Bestellung annehmen führen, den Auftrag erledigen złożyć zamówienie – bestellen, einen Auftrag vergeben, einen Auftrag geben, einen Auftrag erteilen, eine Bestellung aufgeben zrealizować zamówienie zob. wykonać zamówienie Bardzo dziękujemy za Państwa zamówienie z dnia ... – Vielen Dank für Ihre Bestellung vom ... Bardzo dziękujemy za Państwa zamówienie z dnia ..., do którego reali- zacji przystępujemy bezzwłocznie. – Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag vom ...., mit dessen Erfüllung wir sofort beginnen werden. Spodziewamy się terminowej realizacji załączonego zamówienia. – Wir rechnen mit pünktlicher Ausführung des vorliegenden Auftrags. Towary zostaną dostarczone zgodnie z Państwa instrukcją. – Die Waren werden Ihren Anweisungen gemäß befördert. Towary muszą być dostarczone w ciągu ... dni. – Die Waren müssen innerhalb von … Tagen geliefert werden. W załączeniu przesyłamy nasze zamówienie. – In der Anlage übersen- den wir Ihnen unseren Auftrag. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki w pracy i biznesie. Wzory pism. Ebook
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: