Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 004781 20273039 na godz. na dobę w sumie
Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności - ebook/pdf
Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 297
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2121-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Specjalistyczny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki zawiera:

ADRESACI:

Adresowany jest przede wszystkim do tłumaczy, przedsiębiorców współpracujących z firmami z krajów niemieckojęzycznych oraz studentów germanistyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

~ von Arbeitskosten odchylenie kosz- tów robocizny ~ von der Arbeitsleistung odchylenie wydajności pracy ~ von Produktionsausmaß odchyle- nie rozmiarów produkcji ~ von Stoffpreisen odchylenie ceny materiałów günstige ~ odchylenie korzystne negative ~ odchylenie ujemne positive ~ odchylenie dodatnie ungünstige ~ odchylenie niekorzystne verbundene ~ odchylenie połączone Abweichungsanalyse f analiza f odchyleń Abwertung f dewaluacja f Abwesenheitszeit f nieobecność f vergütungspflichtige ~ nieobecność płatna Abwickler m likwidator m Abwicklung f likwidacja f abwicklungsreif przeznaczony do likwidacji abzahlen spłacać Abzahlungskauf m sprzedaż f ratalna abzinsen dyskontować Abz/ug m potrącenie n, odpis m ~üge vom Reingewinn im Geschäfts- jahr (negativer Wert) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wiel- kość ujemna) abzugsfähig potrącalny Abzugssteuer f podatek m potrącony u źródła przychodu podatnika addieren sumować AfA (Absetzung für Abnutzung) amorty- zacja f, umorzenie n bisherige ~ dotychczasowe umorzenie AfA-Tabelle f tabela f amortyzacji, tabela f umorzenia Agio n ażio n ~ bei Ausgabe von Schuldverschrei- bungen ażio listu zastawnego Akkordarbeit f praca f akordowa Akkordsatz m akordowa stawka f płac Akkreditiv n akredytywa f Akte f akt m, dokument m Aktie f akcja f ~n, die zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind akcje będące przed- miotem publicznego obrotu Aktienteilung ~n über dem Nominalwert ausgeben emitować akcje powyżej war- tości nominalnej auf Anforderung zahlbare ~n akcje płatne na wezwanie ausgegebene ~ akcja wyemitowana austauschbare ~n akcje zamienne bei Aktienzeichnung zahlbare ~n ak- cje płatne przy zapisywaniu się na akcje (w chwili subskrypcji) bei Zuteilung zahlbare ~n akcje płat- ne przy przydziale bevorrechtigte ~ akcja uprzywilejowa- na eigene ~n akcje własne einzulösende ~ akcja podlegająca wykupowi emittierte ~ akcja wyemitowana erstklassige ~ akcja pierwszorzędna goldene ~n akcje złote notierte ~ akcja notowana verzögerte ~ akcja opóźniona voll bezahlte ~n akcje w pełni opła- cone zugeteilte ~n akcje przydzielone Aktienarten pl rodzaje pl akcji Aktienbezugsrecht n prawo m do naby- Aktienbuch n księga f akcyjna Aktiengesellschaft f (AG) spółka f ak- cia akcji cyjna (SA) Aktiengesetz n prawo n (ustawa f) o spółce akcyjnej Aktienkapital n kapitał m akcyjny nicht ausgegebenes ~ niewyemitowa- ny kapitał akcyjny nicht emittiertes ~ niewyemitowany kapitał akcyjny Aktienmajorität f pakiet m większoś- ciowy ~ erlangen uzyskać pakiet większoś- ciowy Aktienoption f opcja f na akcje Aktienportefeuille n portfel m akcji Aktienportfolio n portfel m akcji Aktienprämie f premia f akcji, premia f akcyjna Aktienpreis m cena f akcji Aktienteilung f podział m akcji LiS Slownik De-Pol.indb 9 LiS Slownik De-Pol.indb 9 2006-06-13 12:22:25 2006-06-13 12:22:25 9 Aktienurkunde Aktienurkunde f świadectwo n udziało- we, dokument m akcji Aktienzeichnung f zapis m na akcje, vertikale ~ analiza pionowa Anderskosten pl inne koszty pl Änderung f zmiana f ~en im Gesellschaftsvertrag zmiany w umowie spółki Anfangssaldo m saldo n początkowe Anfangsvorrat m zapas m początkowy Anfangswert m wartość f początkowa ~ eines Vermögensbestandteils war- tość początkowa składnika majątku Anforderung f wymaganie n, żądanie n auf jede ~ na każde żądanie gesetzlich bestimmte ~en wymagania ustawowe Anforderungswechsel m weksel m płat- ny na żądanie, wkład m gotówkowy angeben informować Angemessenheit f odpowiedniość f, współmierność f Angestellter m pracownik m umysłowy Angleichung f harmonizacja f Anhang m suplement m, załącznik m, informacja f dodatkowa, dodatek m do sprawozdań finansowych ~ zur Jahresrechnung informacja dodatkowa do bilansu rocznego ~ zum Jahresabschluss informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego Ankauf m kupno n, zakup m Ankaufs- und Verkaufsverzeichnis n rejestr m kupna-sprzedaży Ankaufsbeleg m dowód m zakupu Ankaufsbuch n księga f zakupów, księga f kupna-sprzedaży Ankaufspreis m cena f zakupu Anlage f załącznik m, inwestycja f, lokata f ~n im Bau inwestycje rozpoczęte, środki trwałe w budowie andere ~n pozostałe środki trwałe im Bau befindliche ~n inwestycje rozpoczęte Anlagebewertung f ocena f inwestycji Anlagedeckungsgrad m wskaźnik m pokrycia środków trwałych Anlagegut n środek m trwały ~ für Eigenzwecke środek trwały wy- tworzony we własnym zakresie subskrypcja f akcji Aktienzuteilung f przydział m akcji Aktionär m akcjonariusz m Aktiv-Passiv-Mehrung f powiększenie aktywów i pasywów Aktiv-Passiv-Minderung f pomniejsze- nie aktywów i pasywów Aktiva n aktywa pl ~ aus latenten Steuern (= aktivierte latente Steuern) aktywa z tytułu odro- czonego podatku dochodowego aufbrauchbare ~ aktywa zużywalne festliegende ~ aktywa trwałe flüssige ~ aktywa obrotowe vertriebsfähige ~ aktywa nadające się do sprzedaży aktivieren aktywować, kapitalizować Aktivierung f aktywacja f, kapitalizacja f Aktivkonto n konto n aktywne Aktivposten m aktywa pl, pozycja f akty- wów leicht realisierbarer ~ aktywa łatwe do zbycia Aktivsaldo m kredytowe saldo n konta Aktivseite f aktywa pl, strona f aktywów Aktivtausch m przemieszczenie n w po- zycjach bilansu po stronie aktywów Akzept n akcept m Akzisesteuer f podatek m akcyzowy, akcyza f Allgemeinbetriebskosten pl koszty pl ogólnozakładowe Alterungsanalyse f analiza f wiekowa ~ von Forderungen analiza wiekowa należności Amortisation f amortyzacja f Amortisationsfonds m fundusz m amor- Amortisationsquote f kwota f umorzenia Amortisationssatz m stawka f amortyza- tyzacyjny cji amortisieren umarzać, amortyzować Analyse f analiza f ~ der Rentabilitätsschwelle analiza progu rentowności horizontale ~ analiza pozioma 10 LiS Slownik De-Pol.indb 10 LiS Slownik De-Pol.indb 10 2006-06-13 12:22:25 2006-06-13 12:22:25 Anlage(n)intensität f intensywność f środków trwałych, natężenie n środków trwałych Anlagekapital n kapitał m zakładowy, sta- tutowy (nominalny) kapitał m zakładowy zulässiges ~ dozwolony kapitał zakła- dowy Anlagendeckung f pokrycie n środków Anlagennachweis m ewidencja f środ- trwałych ków trwałych Anlagenspiegel m analityczny przegląd m środków trwałych, graficzne zestawie- nie n majątku trwałego Anlagenverzeichnis n zestawienie n majątku trwałego, rejestr m środków trwałych Anlagenzugang m przychód m środków trwałych nicht aktivierter ~ przychód środków trwałych nieujęty w aktywach Anlagevermögen n aktywa pl trwałe, majątek m trwały, składnik m aktywów Anlaufkosten pl koszty pl rozruchu anlegen inwestować Anleger m inwestor m Anleihe f pożyczka f długoterminowa ~n, Schuldverschreibungen und an- dere langfristige Wertpapiere długoterminowe pożyczki, obligacje i papiery wartościowe Anleiheemission f emisja f pożyczki, emisja f obligacji Anleiheschein m obligacja f Anleihetilgung f spłata f pożyczki Anleihezinsen pl odsetki pl od pożyczki Anmerkung f komentarz m, przypis m, uwaga f ~en zum Abschluss komentarz do sprawozdania finansowego Annahme f założenie n, przyjęcie n ~ der Sonderbestellung przyjęcie specjalnego zamówienia ~ des Sonderangebots przyjęcie spe- cjalnego zamówienia ~ von außen przyjęcie z zewnątrz Annuität f roczna suma f spłaty długu (łącznie z odsetkami) Arbeiter annullieren anulować Anordnung f zarządzenie n Anpassung f dostosowanie n, przystoso- wanie n, korekta f, poprawka f Anpassungsmethode f metoda f dopaso- wania anrechnen zaliczać auf die Strafe ~ zaliczać na poczet kary Anschaffung f nabycie n, zakup m, kupno n ~ aktivierungspflichtiger Anla- gen nabycie środków trwałych podlega- jących ujęciu w aktywach Anschaffungskosten pl koszty pl nabycia Anspruch m należność f, roszczenie n bestrittene Ansprüche roszczenia sporne strittige Ansprüche roszczenia sporne Anstellungsverhältnis n stosunek m pracy, zatrudnienie n Anteil m udział m ~e an Investmentfonds udziały w funduszach inwestycyjnych ~e an sonstigen Unternehmen udzia- ły w pozostałych jednostkach ~e an verbundenen Unternehmen udziały w jednostkach powiązanych anteilig proporcjonalnie Anteilsbuch n księga f udziałów Anteilsinhaber m posiadacz m obligacji Antrag m wniosek m Anwalt m adwokat m Anweisung f asygnata f Anzahl f liczba f, ilość f ~ ausgegebener Materialien ilość wydanych materiałów ~ der emittierten Aktien liczba wy- emitowanych akcji Anzahlung f zaliczka f ~en von Lieferanten zaliczki od od- biorców erhaltene ~en auf Bestellungen otrzy- mane zaliczki na poczet dostaw geleistete ~n uiszczone zaliczki, wpła- cone zaliczki na poczet dostaw Appellation f apelacja f Apport m aport m Arbeiter m pracownik m fizyczny, robot- nik m LiS Slownik De-Pol.indb 11 LiS Slownik De-Pol.indb 11 2006-06-13 12:22:26 2006-06-13 12:22:26 11 Arbeitgeber ~ in der Produktion pracownicy pro- dukcyjni Arbeitgeber m pracodawca m Arbeitgeberverband m związek m praco- Aufteilung f rozdzielenie n Auftrag m zlecenie n, misja f Auftragsbestand m stan m zleceń Auftragsbestätigung f potwierdzenie n dawców biorca m Arbeitnehmer m pracownik m, praco- Arbeitnehmermitbestimmung f udział m pracowników w zarządzaniu przedsię- biorstwem Arbeitnehmervertreter m przedstawiciel m pracowników Arbeitsbescheinigung f świadectwo n pracy Arbeitserlaubnis f zezwolenie n na pracę Arbeitskosten pl koszty pl robocizny arbeitslos bezrobotny Arbeitsstunde f roboczogodzina f Arbeitsverhältnis n stosunek m pracy, zatrudnienie n Arbeitsvertrag m umowa f o pracę Arbitrage f arbitraż m assoziieren łączyć Aufbewahrungskosten pl koszty pl prze- chowywania Aufforderung f wymaganie n, żądanie n auf ~ zahlbare Schuldverschrei- bung skrypt m dłużny płatny na żąda- nie auf ~ zahlbares Bankdepot depozyt m bankowy płatny na żądanie się, zaniechanie n Aufgliederung f rozdzielenie n aufheben umarzać Aufkauf m wykup auflösen rozwiązywać, likwidować Auflösung f rozwiązanie n, likwidacja f ~ der Gesellschaft rozwiązanie spółki Aufnahme f przyjęcie n ~ eines neuen Gesellschafters przyję- cie nowego wspólnika Aufpreis m narzut m na ubezpieczenia aufrechnen kompensować aufrunden zaokrąglać w górę Aufschlag m narzut m na ubezpieczenia Aufsichtsrat m rada f nadzorcza Aufstellung f lista f, zestawienie n, mon- taż m zlecenia Auftragskosten pl koszty pl zamówienia Auftragszettel m karta f zlecenia Aufwand m nakład m, koszt m, wydatek m Aufwandsabgrenzung f rozliczenia pl międzyokresowe kosztów aktive ~ czynne rozliczenia między- okresowe kosztów Aufwandsentschädigung f zwrot m po- niesionych kosztów Aufwandskonten pl konta pl wydatków Aufwendung f koszt m, wydatek m kosz- towy, strata f ~en für bezogene Leistungen koszty usług obcych ~en für bezogene (verkaufte) Waren wartość sprzedanych towarów ~en für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Aktiengesellschaft koszty organizacji poniesione przy zało- żeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej ~en für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe zużycie materiałów i energii außerordentliche ~ strata nadzwyczaj- na Aufwertung f rewaloryzacja f, przeszaco- Aufwertungsreserve f rezerwa f na rewa- loryzację Aufzeichnung f zapis m Ausbeute f uzysk m ausbuchen odpisywać, spisywać, wyksię- Ausbuchung f odpis m, wyksięgowanie n Ausfuhrbescheinigung f dokument m Ausfuhrbürgschaft f gwarancja f ekspor- gować wywozowy towa Ausführungsbestimmung f uzgodnienie Ausführungsfrist f termin m realizacji n wykonawcze zamówienia Ausführungszeit f czas m wykonania Ausfuhrvergütung f premia f eksportowa Aufgabe f zadanie n, misja f, zrzeczenie n wanie n 12 LiS Slownik De-Pol.indb 12 LiS Slownik De-Pol.indb 12 2006-06-13 12:22:26 2006-06-13 12:22:26 Ausgabe f rozchód m, wydanie n, wyda- tek m ~ von Wertpapieren emisja papierów wartościowych Ausgangsfracht f koszty pl transportu Ausgangsbewertung f wycena f począt- kowa Ausgangsrechnung f faktura f sprzedaży Ausgeber m emitent m Ausgleich m wyrównanie n, odszkodowa- nie n Auskauf m wykup m Auslage f wydatek m ~n bestreiten ponosić wydatki auslaufen tracić ważność, wygasać Auslegung f interpretacja f, wykładnia f ~ von Rechtsvorschriften interpreta- cja przepisów prawnych ausleihen pożyczać Ausleihung f udzielona pożyczka długo- terminowa ~en an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht udzie- lone pożyczki długoterminowe na rzecz jednostek, w których podmiot posiada znaczne udziały ~en an verbundene Unternehmen udzielone pożyczki długoterminowe na rzecz jednostek powiązanych Auslieferung f dostawa f Auslösung f ryczałt m na dojazdy dla pracowników mieszkających daleko od zakładu pracy Ausnahme f wyjątek f Ausnahmeposten pl pozycje pl wyjątkowe Ausnahmevorfälle pl operacje pl wyjąt- kowe ausnutzen wykorzystywać ausschalten eliminować Ausschließung f wyłączenie n Ausschluss m wyłączenie n Ausschreibung f przetarg m, zaproszenie n do przetargu Avalverpflichtung Ausschuss m komisja f Ausschüttung f wypłata f dywidendy ausschüttungsfähig zdolny do wypłaty dywidendy ~er Gewinn zysk do podziału Außenfinanzierung f finansowanie n zagraniczne, finansowanie n zewnętrzne Außenverpflichtungen pl zobowiązania pl zewnętrzne außerordentlich nadzwyczajny ~e Aufwendung strata nadzwyczajna ~er Ertrag zysk nadzwyczajny ~es Ergebnis wynik nadzwyczajny (zysk/strata) außerplanmäßig ponadplanowy, niepla- nowany Aussperrung f lokaut m Ausstattungskapital n kapitał m zasobowy Aussteller m trasant m, wystawca m Austauschgeschäft n transakcja f zamia- ny Austauschkosten pl koszty pl wymiany ausweisen wykazywać Auszahlung f wypłata f, wydatek m ~ an Anteilseigner wypłata dla właści- cieli ~ aus Kasse oder Bank wypłata go- tówkowa zur ~ do wypłaty Auszubildender m (Azubi m) uczeń m w zakładzie pracy, praktykant m Auszug m wyciąg m, wypis m ~ aus einem Kontenplan wyciąg z planu kont Aval m awal m Avalbürgschaft f awal m Avalkredit m kredyt m awalowy, kredyt m awizowany Avalprovision f prowizja f za poręczenie Avalverpflichtung f awal m LiS Slownik De-Pol.indb 13 LiS Slownik De-Pol.indb 13 2006-06-13 12:22:26 2006-06-13 12:22:26 13 b Banderolensteuer f podatek m akcyzowy Bank f bank m Bankabstimmung f uzgodnienie n ban- ~ für Kleinausgaben gotówka f na drobne wydatki Bargeldabrechnung f rozliczenie n go- kowe Bankauszug m wyciąg m bankowy Bankbericht m raport m bankowy Bankbruch m bankructwo n Bankdepot n depozyt m bankowy auf Aufforderung zahlbares ~ depo- zyt bankowy płatny na żądanie Bankeinlage f depozyt m bankowy Bankgebühr f opłata f bankowa Bankguthaben n środki pl pieniężne Bankkonto n konto n bankowe, rachu- kowe w banku nek m bankowy Bargeldeingang m wpływ n gotówkowy Bargeldeinnahme f wpływ n gotówkowy Bargeldverrechnung f rozliczenie n go- Barpreis m cena f gotówkowa Barscheck m czek m gotówkowy, czek m tówkowe tówkowe kasowy Bartergeschäft n transakcja f barterowa Barverkauf m sprzedaż f gotówkowa Barverrechnung f rozliczenie n gotów- Barwert m wartość f w gotówce Barzahlungsbeleg m kwit m kasowy Barzahlungsnachlass m rabat m gotów- kowy Barzahlungspreis m cena f gotówkowa bearbeiten opracować bedingt warunkowy ~es Kapital kapitał m warunkowy Bedingung f warunek m beendigen (za)kończyć Befähigung f kwalifikacje pl berufliche ~ kwalifikacje zawodowe Beförderungsmittel n środek m trans- portu Befristung f wyznaczenie n terminu Befundbericht m raport z badania beglaubigen poświadczać, uwierzytelniać beglaubigt poświadczony, uwierzytelniony Behandlung f traktowanie n, uwzględnie- nie n periodengleiche ~ uwzględnienie w okresie Behauptung f twierdzenie n Beheizungs- und Beleuchtungsanlagen pl instalacje pl grzewcze i oświetleniowe Bankkredit m kredyt m bankowy Bankrott m bankructwo n Banküberweisung f przekaz m bankowy Banküberziehung f przekroczenie n stanu konta, kredyt m w rachunku bie- żącym Bankunterschriftsberechtigter m osoba f posiadająca pełnomocnictwo bankowe, pełnomocnik m bankowy Bankverbindung f nazwa f banku, bank m Bankwechsel m weksel m bankowy Bankzinsen pl odsetki pl bankowe bar gotówkowy ~ bezahlen płacić gotówką Barabhebung f podjęcie n gotówki Barabrechnung f rozliczenie n gotówko- we Barauslage f wydatek m gotówkowy Bardividende f dywidenda f gotówkowa, dywidenda f netto Bareingang m wpływ m gotówkowy Bareinnahme f wpływ m gotówkowy Bareinzahlung f wpłata f gotówki Bargeld n gotówka f 14 LiS Slownik De-Pol.indb 14 LiS Slownik De-Pol.indb 14 2006-06-13 12:22:26 2006-06-13 12:22:26 beinhalten zawierać Beitrag m wkład m, składka f, udział m Beitragsaufwendungen pl wydatki pl na składki ubezpieczeniowe Beitragsrückvergütung f zwrot m nad- płaconej składki Bekanntgabe f ogłoszenie n ~ der Eröffnung eines Insolvenzver- fahrens ogłoszenie upadłości belasten obciążać Belastungsanzeige f nota f debetowa, nota f obciążeniowa, obciążenie n debe- towe Beleg m dowód m, kwit m, dokument m, pokwitowanie n, załącznik m, asygnata f, dowód m księgowy Kontierung von ~en dekretacja Beleihungsgrenze f limit m obciążenia pożyczką pożyczką Beleihungswert m wartość f obciążenia Berater m doradca m, konsultant m Berechnung f kalkulacja f, obliczenie n ~ des Erwerbspreises wyliczenie ceny nabycia berechtigt upoważniony, wykwalifikowany zur Empfangnahme von Geld ~ upo- ważniony do pobrania pieniędzy Berechtigungsbuchung f zapis m kory- gujący wości Bereitschaft f gotowość f Bereitschaftskosten pl koszty pl goto- Bereitstellung f przygotowanie n, posta- wienie n do dyspozycji ~ von Geldmitteln für bestimmte Zwecke f postawienie do dyspozycji środków na określone cele Bericht m raport m, sprawozdanie n ~ des Vorsitzenden der Gesell- schaft raport prezesa spółki ~ des Vorstandvorsitzenden sprawoz- danie przewodniczącego zarządu ausführlicher ~ raport szczegółowy externer ~ sprawozdanie zewnętrzne gekürzter ~ sprawozdanie skrócone interner ~ sprawozdanie wewnętrzne statistischer ~ sprawozdanie staty- styczne besichert vereinfachter ~ sprawozdanie uprosz- czone (skrócone) Berichterstattung f sprawozdawczość berichtigen korygować, poprawiać Berichtigung f korekta f, poprawka f ~ des Gewinns zur Verteilung aus dem Vorjahr korekta zysku do podzia- łu z ubiegłego roku Berichtigungsabschreibung f odpis m Berichtigungsbeleg m dowód m księgo- Berichtigungsbuchung f zapis m księgo- Berichtigungskonto n konto n korygu- Berichtigungsverfahren n operacja f korygujący wy korygujący wy korygujący jące korygująca berufen nominować, powoływać Berufsfortbildungskosten pl koszty pl doskonalenia zawodowego Berufsnormen pl normy pl zawodowe Berufung f apelacja f, odwołanie n Beschaffung f zaopatrzenie n Beschäftigungsnachweis m świadectwo n pracy trudnienia Beschäftigungsniveau n poziom m za- Bescheinigung f potwierdzenie n, świa- dectwo n, zaświadczenie n ~ der Firmenregistrierung świadec- two rejestracji firmy ~ der Gesellschaftsregistrierung świa- dectwo rejestracji spółki Beschlagnahme f konfiskata f, zajęcie n mienia Beschluss m postanowienie n, uchwała f ~ fassen powziąć uchwałę beschlussfähig zdolny do powzięcia uchwały ~e Anzahl kworum beschränkt ograniczony ~e Steuerpflicht ograniczony obowią- zek podatkowy Beschreibung f opis m ~ verwendeter Rechnungslegungs- grundsätze opis stosowanych zasad rachunkowości besichert zabezpieczony LiS Slownik De-Pol.indb 15 LiS Slownik De-Pol.indb 15 2006-06-13 12:22:26 2006-06-13 12:22:26 15 Besitzer Besitzer m posiadacz m, właściciel m Besitzwechsel m weksel m odbierany Best/and m stan m, zapas m ~ aufnehmen przeprowadzać inwenta- ryzację ~ände an Waren zapas towarów eiserner ~ żelazny zapas, rezerwa za- pasów flüssige ~ände zasoby płynne Bestandsaufnahme f spis m z natury Bestandskonten pl konta pl stanu zaso- bów Bestandsveränderung f zmiana f stanu ~ fertiger Erzeugnisse zmiana stanu produktów gotowych ~ unfertiger Erzeugnisse zmiana stanu produktów w toku Bestandsverzeichnis n inwentarz m Bestandteil m część f składowa, składnik m ~ des Anlagevermögens składnik majątku trwałego ~e des Finanzberichtes części składo- we sprawozdania finansowego bestätigt poświadczony, potwierdzony ~er Scheck czek potwierdzony Bestätigung f potwierdzenie n, zatwier- dzenie n ~ von Finanzberichten zatwierdzenie sprawozdań finansowych Bestätigungsvermerk m opinia f biegłe- go rewidenta mit dem ~ des Abschlussprüfers ver- sehener Jahresabschluss roczne spra- wozdanie finansowe zbadane przez bie- głego rewidenta uneingeschränkter ~ des Abschluss- prüfers opinia biegłego rewidenta „bez zastrzeżeń” Bestellbuch n księga n zamówień Bestellung f zamówienie n, zlecenie n erhaltene Anzahlungen auf ~en zali- czki otrzymane na poczet dostaw besteuern opodatkowywać, wymierzać podatki Besteuerung f opodatkowanie n der ~ unterliegen podlegać opodatko- waniu vor der ~ przed opodatkowaniem Besteuerungsgrundlage f podstawa f opodatkowania Beteiligung f udział m einfache ~en udziały zwykłe sonstige ~en pozostałe udziały Beteiligungsanleihe f obligacja f partycy- pacyjna Beteiligungsbudgetierung f budżetowa- nie n partycypacyjne Beteiligungsfinanzierung f finansowanie n przez udziały Beteiligungsverhältnis n stosunek m udziałów, zależności pl udziałowe, znaczne udziały pl Beteiligungswertpapiere pl udziały pl w formie papierów wartościowych Betrag m kwota f erhaltener ~ kwota otrzymana offener ~ kwota niezapłacona zu zahlender ~ kwota do zapłaty zuerkannter ~ kwota zasądzona betrieblich dotyczący przedsiębiorstwa, zakładowy ~ bedingte Aufwendungen (Erträge) nakłady (przychody) opera- cyjne ~ bedingte Kosten koszty operacyjne ~e Aufwendungen koszty działalności operacyjnej, koszty operacyjne ~e Erträge przychody operacyjne ~er Kontenplan zakładowy plan kont ~er Sozialfonds zakładowy fundusz socjalny ~es Umlaufvermögen kapitał pracu- jący Betriebs- und Geschäftsausstattung f wyposażenie n produkcyjne i handlo- we zakładu Betriebsabrechnungsbogen m arkusz m rozliczenia kosztów Betriebsbuchhaltung f księgowość f Betriebsergebnis n wynik m (zysk m lub strata f) z działalności operacyjnej Betriebsergebnisrechnung f zakładowy rachunek m wyników Betriebseinrichtung f wyposażenie n Betriebserfolg m zysk m z działalności materiałowa zakładu operacyjnej 16 LiS Slownik De-Pol.indb 16 LiS Slownik De-Pol.indb 16 2006-06-13 12:22:27 2006-06-13 12:22:27 Betriebsgesellschaft f spółka f produk- Bezugspreis m cena f przywozowa, cena f börsengängig importowa Bezugsrecht n opcja f, prawo n kupna Bilanz f bilans m ~ aufstellen zestawić bilans ~ erstellen sporządzić bilans Bilanzanalyse f analiza f bilansu Bilanzaktiva pl aktywa pl bilansowe Bilanzaufstellung f bilans m, zestawienie Bilanzgleichung f równanie n bilanso- cyjna Betriebsgewinn m zysk m operacyjny, zysk m z działalności operacyjnej Betriebskapital n kapitał m obrotowy, środki pl obrotowe Betriebskredit m kredyt m obrotowy Betriebsmittel pl środki pl obrotowe Betriebssozialfonds m zakładowy fun- dusz m socjalny Betriebsstätte f zakład m produkcyjny Betriebsstoffe pl paliwa pl Betriebsverlust m strata f operacyjna, strata f z działalności operacyjnej Beurkundung f sporządzenie n doku- mentu prawnego, poświadczenie n, po- twierdzenie n bevollmächtigen upoważniać bevorschussen płacić zaliczkę Bevorschussung f zaliczka f Bewegungsbilanz f bilans m ruchomy Bewerbung f ubieganie n się o pracę, podanie n o pracę Beweis m dowód m Beweismittel n dowód m bewerten wyceniać, szacować Bewerter m wyceniający m Bewertung f ocena f, oszacowanie n, wycena f ~ zweifelhafter Forderungen oszaco- wanie wartości należności wątpliwych Bewertungsmethode f metoda f wyceny ~ nach Einzelhandelspreisen metoda wyceny według cen detalicznych Bewertungsregeln pl zasady pl wyceny Bewertungsstichtag m data f przeprowa- dzenia wyceny bewilligen przyznawać, wyrażać zgodę Bewirtschaftung f racjonowanie n kapi- tału; reglamentacja f; zarządzanie n gospodarstwem Bewirtungskosten pl koszty pl reprezen- tacyjne bezahlen zapłacić, uiścić bezeichnen nominować, powoływać Bezogene(r) m trasant m, dłużnik m wekslowy Bezugskalkulation f kalkulacja f zakupu Bezugskosten pl koszty pl nabycia n bilansu we lansie Bilanzfrisur f fryzowanie n bilansu Bilanzgewinn m zysk m bilansowy bilanzieren bilansować, ujmować w bi- Bilanzierung f bilansowanie n, ujmowa- nie n w bilansie Bilanzierungsgrundsätze pl zasady pl rachunkowości, zasady pl sprawozdaw- czości finansowej Bilanzierungsprinzip n zasada f bilanso- wania ~, das von der Fortführung des Ge- schäftsbetriebs ausgeht zasada bilan- sowania zakładająca kontynuację dzia- łalności przedsiębiorstwa Bilanzkonto n konto n bilansowe Bilanzposition f pozycja f bilansowa Bilanzposten m pozycja f bilansowa Bilanzstichtag m data f sporządzenia bilansu, dzień m bilansowy Bilanzsumme f suma f bilansowa Bilanzveränderungen pl zmiany pl w bilansie Bilanzwahrheit f prawda f bilansowa Bilanzwert m wartość f bilansowa Blankowechsel m weksel m in blanco Bodenpacht f dzierżawa f gruntu Bogen m kupon m odsetkowy Bonifikation f bonifikata f Bonität f płynność f Bonus m bonifikata f, premia f, rabat n Börse f giełda f (papierów wartościowych) an der ~ spekulieren grać (spekulo- wać) na giełdzie börsengängig notowany na giełdzie ~e Wertpapiere papiery wartościowe notowane na giełdzie LiS Slownik De-Pol.indb 17 LiS Slownik De-Pol.indb 17 2006-06-13 12:22:27 2006-06-13 12:22:27 17 Börsenkapitalisierung Börsenkapitalisierung f kapitalizacja f giełdowa Börsenkurs m kurs m giełdowy, notowa- nie n na giełdzie Börsenmakler m makler m giełdowy börsennotiert notowany na giełdzie ~e Gesellschaft spółka notowana na giełdzie Börsenpreis m cena f giełdowa Börsenprospekt m prospekt m emisyjny Branche f branża f Briefkurs m oferowany giełdowy kurs m sprzedaży Bruchteil m ułamek m brutto brutto Bruttobuchwert m wartość f księgowa brutto Bruttogewinn m zysk m brutto Bruttojahresfehlbetrag m strata f brutto roku obrotowego Bruttorealisierungswert m wartość f sprzedaży brutto społeczny brutto obrotowy brutto Bruttoumlaufvermögen n majątek m Bruttoumstellung f ubruttowienie n Bruttovergütung f wynagrodzenie n brutto Bruttoverkaufswert m wartość f sprze- daży brutto Buch n księga f handlowa Bücher führen prowadzić księgowość Bucheintragung f zapis m księgowy buchen księgować Buchführung f księgowość f doppelte ~ księgowość podwójna einfache ~ księgowość pojedyncza kreative ~ księgowość kreatywna, rachunkowość kreatywna periodengerechte ~ zasada memoria- łowa Buchführungssystem n system m księ- gowania ~ nach Kontenkorrespondenz system księgowania według zasady podwójnego zapisu Buchführungsunterlage f dowód m księgowy Buchgeld n pieniądz m depozytowy, Bruttosozialprodukt n (BSP) produkt m wania (PK) pieniądz m kredytowy Buchhalter m księgowy m ungelernter ~ niewykwalifikowany księgowy unqualifizierter ~ niewykwalifikowa- ny księgowy Buchhalterverband m federacja f księ- gowych Internationaler ~ Międzynarodowa Federacja Księgowych Buchhaltung f księgowość f Formen (Techniken) der ~ formy (techniki) księgowości Buchhaltungsabteilung f dział m księgo- wości sowa Buchkonten pl konta pl księgowe Buchprüfung f audyt m, rewizja f finan- Buchung f księgowanie n, zapis m księ- gowy wiederholte ~ zapis powtórzony Buchungsauftrag m polecenie n księgo- Buchungsbeleg m dowód m księgowy Buchungsbestätigung f dowód m księgo- wy Buchungsdatum n data f księgowania Buchungseintrag m zapis m księgowy Buchungsregeln pl reguły pl księgowe ~ für Bestandkonten reguły księgowe kont finansowych ~ für Erfolgskonten reguły księgowe kont niebilansowych, reguły księgowe kont wynikowych Buchungssatz m dekret m księgowy, zapis m księgowy Buchungsunterlage f dowód m księgowy Buchverlust m strata f księgowa Buchwert m wartość f księgowa Budget n budżet m anwachsendes ~ budżet przyrostowy konsolidiertes ~ budżet skonsolido- wany schreitendes ~ budżet kroczący Budgetabweichung f odchylenie n bu- dżetowe Budgetierung f budżetowanie n ~ von Null an budżetowanie od zera Budgetkontrolle f kontrola f budżetowa 18 LiS Slownik De-Pol.indb 18 LiS Slownik De-Pol.indb 18 2006-06-13 12:22:27 2006-06-13 12:22:27 Business-Plan Budgetrecht n prawo n budżetowe Bürge m poręczyciel m Bürgerliches Gesetzbuch n (BGB) nie- miecki kodeks m cywilny Bürgschaft f poręczenie n Büro n biuro n Bürogebäude n budynki pl biurowe Büromaschinen pl maszyny pl biurowe Büromaterial n materiały pl biurowe Büromöbel pl meble pl biurowe Business-Plan m biznesplan m LiS Slownik De-Pol.indb 19 LiS Slownik De-Pol.indb 19 2006-06-13 12:22:27 2006-06-13 12:22:27 19 c Cashflow m przepływ m środków pie- niężnych ~ netto przepływ środków pieniężnych netto betriebsbedingter ~ netto przepływ środków pieniężnych netto z działalno- ści operacyjnej Free ~ nieoprocentowany przepływ gotówki Cashflow-Bericht m sprawozdanie n z przepływu środków pieniężnych Courtage f prowizja f maklerska 20 LiS Slownik De-Pol.indb 20 LiS Slownik De-Pol.indb 20 2006-06-13 12:22:27 2006-06-13 12:22:27 d Damnum n disażio n Darlehen n pożyczka f ~ an Staaten pożyczka państwowa, obligacja ~ aufnehmen wziąć pożyczkę besichertes ~ pożyczka zabezpieczona jederzeit kündbares ~ pożyczka krót- koterminowa überfälliges ~ pożyczka przetermino- wana unbesichertes ~ pożyczka niezabez- pieczona ungesichertes ~ pożyczka niezabez- pieczona unverzinsliches ~ pożyczka nieopro- centowana zinsloses ~ pożyczka nieoprocentowana Darlehensbedingungen pl warunki pl pożyczki Darlehensgeber m pożyczkodawca m Darlehenslaufzeit f termin m pożyczki Darlehensnehmer m pożyczkobiorca m, kredytobiorca m Darlehenssumme f wysokość f pożyczki Darlehenstilgung f spłata f pożyczki Darlehensverbindlichkeiten pl kredyty pl i pożyczki pl, zobowiązania pl z tytułu kredytów i pożyczek Darlehensverlängerung f przedłużenie n terminu spłaty Darlehenszinsen pl odsetki pl od po- Dauerauftrag m zlecenie n stałe, stałe zlecenie n płatnicze Dauerdifferenzen pl różnice pl trwałe Dauerhaushalt m budżet m ciągły Debetnote f nota f debetowa Debetsaldo m saldo n debetowe Debetseite f strona f debet („winien”) Debitor m dłużnik m Debitorenumschlag m obrót m dłużników Deckung f pokrycie n Deckungsbeitrag m pokrycie n kosztów, marża f brutto ~ pro Periode okresowe pokrycie kosztów ~ pro Stück jednostkowe pokrycie kosztów relativer ~ względne pokrycie kosztów Deckungsbeitragsrechnung f rachunek m kosztów zmiennych Deckungsbetrag m kwota f pokrycia Deckungsgeschäft n transakcja f aseku- rowana Deckungsgrad m wskaźnik m pokrycia Delkredere n del credere, poręczenie n za cudzy dług Depot n skład m Depotgebühren pl opłaty pl składowe Derivat n derywat m, instrument m po- chodny Desinvestition f brak m inwestycji Devisen pl dewizy pl Devisenbilanz f bilans m dewizowy Devisengeschäft n transakcja f dewizo- życzki Datei f plik m, zbiór m danych Datenflussdiagramm n diagram m (wy- wa kres m) przepływu danych Datum n data f ~ der Eintragung der Gesellschaft ins Register data rejestracji spółki ~ des Inkrafttretens data wejścia w życie Devisenkonto n rachunek m walutowy Devisenkontrolle f kontrola f dewizowa Devisenkredit m kredyt m dewizowy Devisenkurs m kurs m dewizowy, kurs m walutowy Dienst m służba f, usługa f LiS Slownik De-Pol.indb 21 LiS Slownik De-Pol.indb 21 2006-06-13 12:22:28 2006-06-13 12:22:28 21 Dienstleistungen ~ nach Vorschrift strajk m włoski Dienstleistungen pl usługi pl kommunale ~ usługi pl komunalne Dienstvertrag m umowa f cywilnoprawna o określony rodzaj pracy Differenz f różnica f ~en in der Auslegung der Steuervor- schriften różnice w interpretacji prze- pisów podatkowych Differenzkalkulation f kalkulacja f róż- nic Differenzkosten pl koszt m różnicowy Differenzposten m różnica f pozycji ~in der Abstimmung różnica pozycji uzgadnianej Diplombuchhalter m dyplomowany księgowy m direkt bezpośredni ~e Kosten koszty bezpośrednie ~e Produktionskosten koszty podsta- wowe produkcji Direktmaterial n materiał m bezpośredni Direktversicherung f ubezpieczenie n bezpośrednie Disagio m disażio n ~ bei Ausgabe von Schuldverschrei- bungen disażio przy emisji listów za- stawnych Diskont m dyskonto n Diskontfaktor m czynnik m dyskontujący Diskontkredit m kredyt m dyskontowy Diskonto m dyskonto n Diskontrechnung f rachunek m dyskonta Diskontsatz m stopa f dyskontowa Diversifikation f dywersyfikacja f, zróż- nicowanie n ~ des Portefeuilles dywersyfikacja portfela Dividende f dywidenda f ~ erhöhen zwiększać dywidendę ~ in Form von Aktien dywidenda w postaci akcji ausschließlich ~ bez prawa do dywi- dendy dividendenberechtigt uprawniony do dywidendy f podziałowa wany kowanie n Dividendenbeschluss m uchwała f doty- cząca wypłaty dywidendy Dividendendeckung f pokrycie n dywi- dendy Dividendensatz m stopa f dywidendy Divisionskalkulation f kalkulacja f po- działu kosztów einstufige ~ jednostopniowa kalkula- cja podziału kosztów mehrstufige ~ wielostopniowa kalku- lacja podziału kosztów Divisionsstufenkalkulation f kalkulacja Domizilwechsel m weksel m domicylo- Doppelbesteuerung f podwójne opodat- Doppelbesteuerungsabkommen n umo- wa f o unikaniu podwójnego opodatko- wania Doppeloption f opcja f podwójna Durchführbarkeitsstudie f analiza f opłacalności projektu Durchschnitt m przeciętność f; przecięt- na f, średnia f im ~ średni, przeciętny durchschnittlich średni, przeciętny ~e betriebsgewöhnliche Nutzungs- dauer przeciętny okres użytkowania Durchschnittsbewertung f przeciętne oszacowanie n, średnia wycena f Durchschnittserlös m średni przychód m z produkcji, uzysk m Durchschnittskostenkurve f średnia krzywa f kosztów Durchschnittskostenmethode f metoda f kosztów przeciętnych Durchschnittsrechnung f rachunek m przeciętny Durchschreibebuchung f księgowość f przebitkowa durchsehen sprawdzać Durchsicht f przegląd m 22 LiS Slownik De-Pol.indb 22 LiS Slownik De-Pol.indb 22 2006-06-13 12:22:28 2006-06-13 12:22:28 e daży Effektivverzinsung f oprocentowanie n Eigentum n własność f echt w dobrej wierze EDV-Anlagen pl urządzenia pl do elek- tronicznego przetwarzania danych effektiv efektywny Effektivität f efektywność f Effektivverschuldung f zadłużenie n efektywne efektywne Effektivzinssatz m efektywna stopa f oprocentowania Effizienz f efektywność f eigen własny Eigenfinanzierung f finansowanie n ze środków własnych, samofinansowanie n, finansowanie n własne Eigenfinanzierungsgrad m stopień m samofinansowania Eigenhändler m dystrybutor m Eigenkapital n kapitał m (fundusz m) własny ~ bei Kapitalgesellschaft kapitał własny spółki kapitałowej ~ bei Personengesellschaft kapitał własny spółki cywilnej Eigenkapitalanteilsmethode f metoda f bilansowania na podstawie kwoty kapi- tału własnego Eigenkapitalintensität f intensywność f kapitału własnego, moc f kapitału włas- nego Eigenkapitalquote f wysokość f kapitału własnego Eigenkosten pl koszty pl własne sprze- Eigenleistung f świadczenia pl na własne potrzeby, świadczenia pl własne andere aktivierte ~en koszty wytwo- rzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki voll im ~ befindlich należący całkowi- cie do majątku Eigentümer m właściciel m Eigentumsrechtsmethode f metoda f praw własności Eigentumsurkunde f akt f własności Eigentumsvorbehalt m zastrzeżenie n własności, zastrzeżenie n własności rze- czy sprzedanej Eigenverbrauch m użytek m własny Eigenwechsel m sola weksel m Einbauten pl wyposażenie n Einbringlichkeit f ściągalność f ~ von Forderungen ściągalność należ- ności einbuchen zaksięgować Einfluss m wpływ m bedeutender ~ znaczący (istotny) wpływ Einfuhrumsatzsteuer f podatek m im- portowy Einführung f wprowadzenie n ~ in den Finanzbericht wprowadze- nie do sprawozdania finansowego Eingangsfracht f koszty pl transportu Eigenkapitalrentabilität f rentowność f ładunku przychodzącego kapitału własnego Eigenkapitalspiegel m zestawienie n zmian w kapitale (funduszu) własnym Eigenkapitalvergleich m porównanie n kapitału własnego Eigenkonto n konto n osobowe Eingangsrechnung f faktura f zakupu eingeschränkt ograniczony, zastrzeżony ~er Bestätigungsvermerk des Ab- schlussprüfers opinia biegłego rewi- denta z zastrzeżeniami eingetragen wpisany, zarejestrowany LiS Slownik De-Pol.indb 23 LiS Slownik De-Pol.indb 23 2006-06-13 12:22:28 2006-06-13 12:22:28 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: