Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00365 006189 20637375 na godz. na dobę w sumie
Niepłodność. Szkoła przetrwania - książka
Niepłodność. Szkoła przetrwania - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1576-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook (-89%), audiobook).
Niepłodność w zderzeniu z codziennością:
Judith Daniluk wnosi do swojej książki wiele mądrości i doświadczenia -- jako psycholog-doradca pracujący z pacjentami z zaburzeniami płodności i jako kobieta, która sama przechodziła kryzys z tego właśnie powodu. Jej podejście jest pełne empatii, a jednocześnie książka przynosi wiele informacji. To świetny tekst źródłowy dla osób zmagających się z niepłodnością oraz dla par, które starają się przekroczyć ograniczenia swej walki z tym problemem i podjąć świadome decyzje dotyczące przyszłych możliwości
Diane Allen,
współzałożycielka i dyrektor wykonawcza w Infertility Network -- organizacji wspierającej osoby dotknięte problemem niepłodności, Toronto

Książka dla pacjentów, lekarzy i psychologów
Gdy każda metoda zajścia w ciążę okazuje się zawodna...

Niepłodność nie wybiera. Może dotknąć wszystkich -- bogatych i mniej majętnych, starszych i bardzo młodych, nawet tych, którzy mieli już wcześniej dzieci! Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ten problem może dotyczyć Ciebie lub kogoś bliskiego, koniecznie sięgnij po tę książkę. Jest ona wspaniałym uzupełnieniem terapii w walce z niepłodnością. W sposób zrozumiały i bez medycznych zawiłości opisuje wszystkie etapy i fazy leczenia, po których przyjdzie Ci się poruszać. Począwszy od poznania możliwości stojących przed Tobą, poprzez sposoby radzenia sobie ze stresem i niepokojami towarzyszącymi leczeniu, aż do określenia momentu, kiedy starania należy uznać za ostatecznie nieudane.

Dr Judith Daniluk posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z niepłodnymi parami oraz prowadzeniu badań, uznawanych na całym świecie. Sama także borykała się z trudnościami związanymi z zajściem w ciążę. Na każdej stronie tej książki jej troska i nieodłączny humanizm wsparte są solidnymi, rozsądnymi i praktycznymi radami. Dr Daniluk z naukową dokładnością prezentuje to, co mogłoby być dezorientującym zbiorem faktów, bez przytłaczania Czytelnika fachowym żargonem czy sprzecznymi opiniami.

Koniec z bezradnością!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niep³odnoœæ. Szko³a przetrwania Autor: Judith C. Daniluk ISBN: 978-83-246-1576-6 Tytu³ orygina³u: The Infertility Survival Guide: Everything You Need to Know to Cope with the Challenges while Maintaining Your Sanity, Dignity, and Relationships Format: A5, stron: 272 Niep³odnoœæ w zderzeniu z codziennoœci¹: • Jak czêsto wystêpuje i kogo dotyka niep³odnoœæ? • Na czym polegaj¹ badania kobiet i mê¿czyzn? • Z jakiej formy leczenia korzystaæ? • W jaki sposób przygotowaæ siê na z³e wiadomoœci i trudy kuracji? Judith Daniluk wnosi do swojej ksi¹¿ki wiele m¹droœci i doœwiadczenia — jako psycholog-doradca pracuj¹cy z pacjentami z zaburzeniami p³odnoœci i jako kobieta, która sama przechodzi³a kryzys z tego w³aœnie powodu. Jej podejœcie jest pe³ne empatii, a jednoczeœnie ksi¹¿ka przynosi wiele informacji. To œwietny tekst Ÿród³owy dla osób zmagaj¹cych siê z niep³odnoœci¹ oraz dla par, które staraj¹ siê przekroczyæ ograniczenia swej walki z tym problemem i podj¹æ œwiadome decyzje dotycz¹ce przysz³ych mo¿liwoœci Diane Allen, wspó³za³o¿ycielka i dyrektor wykonawcza w Infertility Network — organizacji wspieraj¹cej osoby dotkniête problemem niep³odnoœci, Toronto Ksi¹¿ka dla pacjentów, lekarzy i psychologów Gdy ka¿da metoda zajœcia w ci¹¿ê okazuje siê zawodna… Niep³odnoœæ nie wybiera. Mo¿e dotkn¹æ wszystkich — bogatych i mniej majêtnych, starszych i bardzo m³odych, nawet tych, którzy mieli ju¿ wczeœniej dzieci! Jeœli wiesz lub podejrzewasz, ¿e ten problem mo¿e dotyczyæ Ciebie lub kogoœ bliskiego, koniecznie siêgnij po tê ksi¹¿kê. Jest ona wspania³ym uzupe³nieniem terapii w walce z niep³odnoœci¹. W sposób zrozumia³y i bez medycznych zawi³oœci opisuje wszystkie etapy i fazy leczenia, po których przyjdzie Ci siê poruszaæ. Pocz¹wszy od poznania mo¿liwoœci stoj¹cych przed Tob¹, poprzez sposoby radzenia sobie ze stresem i niepokojami towarzysz¹cymi leczeniu, a¿ do okreœlenia momentu, kiedy starania nale¿y uznaæ za ostatecznie nieudane. Spis treści Przedmowa Wstęp Dlaczego napisałam tę książkę? 14 Dla kogo jest ta książka? 15 W jaki sposób ta książka może pomóc? 15 1. Podstawowe strategie przetrwania Czym jest niepłodność? 17 Dla kogo niepłodność jest najtrudniejsza? 26 Jak sobie radzić z niepłodnością — podstawowe strategie przetrwania 29 2. Jak przejść bezpiecznie przez medyczne pole minowe Wstępne działania medyczne 44 Ocena mężczyzny 47 Ocena kobiety 50 Leczenie 55 Wnioski 75 9 13 17 43 6 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a 3. Podejmowanie decyzji, z którymi można żyć 77 „Nigdy nie sądziliśmy, że to zrobimy”. Nie zamykaj przed sobą drogi 78 Zrozumienie swojego stylu podejmowania decyzji 82 Informacja to władza. Zdobywanie potrzebnych informacji 85 „Jakie mamy szanse?”. Interpretacja wskaźnika sukcesu 86 „Czy stać nas na to?”. Ocena kosztów leczenia 88 „Czy to jest słuszne?”. Ocena implikacji etycznych i religijnych 90 Ocena ważności związków genetycznych 94 W impasie. Negocjowanie decyzji z partnerem 97 Wbrew zegarowi. Reakcja na presję czasu 104 „Komu możemy zaufać?”. Wybór specjalisty od płodności 105 Zaufajcie swoim instynktom 108 Kiedy powiedzieć dość? 109 111 Jak sobie poradzić ze stresem badań i leczenia? Co to znaczy „radzić sobie”? 112 Zrozumienie swoich stylów radzenia sobie 113 Różnica płci w doświadczeniu leczenia 119 Związek pomiędzy stresem a niepłodnością 120 Jak sobie radzić z tożsamością pacjenta? 122 Jak sobie radzić z bólem i niedogodnościami? 124 Jak radzić sobie z lękiem? 130 Jak sobie radzić z upokarzającymi badaniami i leczeniem? 133 Jak sobie radzić z gniewem? 135 W obliczu największego strachu. Jak przygotować się na złe wiadomości? 137 Pomyśl dwa razy, zanim coś zrobisz 139 Czy to się nigdy nie skończy? Radzenie sobie z nieskutecznym leczeniem 140 4. S p i s t r e ś c i 7 5. To nasza wspólna sprawa. Jak zadbać o związek? 143 „Znajdź sobie kogoś innego”. Perspektywa osoby niepłodnej 144 „Ale ja nie chcę nikogo innego”. Perspektywa osoby płodnej 148 „To nasz wspólny problem”. Jeszcze raz o niepłodności jako problemie pary 151 Różnica płci w reakcji na niepłodność 154 Jak skutecznie komunikować się na temat niepłodności? 157 Nie wpuszczajcie lekarza (i nikogo innego) do Waszej sypialni 165 175 6. Jak radzić sobie ze znaczącymi i nieznaczącymi osobami? Kto ma prawo wiedzieć? 177 Co inni mają prawo wiedzieć? 180 Odzyskanie kontroli. Jak odpowiadać osobom nieznaczącym? 183 Budowanie mostów porozumienia. Jak odpowiadać osobom znaczącym? 186 „Nie, dziękuję, naprawdę dziękuję”. Jak reagować na dobre rady? 192 Mieszane uczucia. Kobiety w ciąży i małe dzieci 193 Jak poprosić o wsparcie? 198 Jak poprosić o coś, czego potrzebujecie? 199 7. Wytrzymać jeszcze dłużej. Jak radzić sobie z niepłodnością na dalszą metę? Zmiana reguły gry. Ponowienie pytań o perspektywę czasową i liczbę dzieci 203 „A co z moją pracą?”. Leczenie a życie zawodowe 206 „A co z moim życiem?”. Równowaga na co dzień 209 Niepłodność jako część, a nie całość, tożsamości 212 201 8 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a Jak sobie radzić z ciągłą dwuznacznością stanu rodzicielskiego? 213 Nie dajcie się złamać! 218 Ciało to przyjaciel, a nie wróg 221 Życie między dwoma światami. Jak zapobiec społecznej izolacji? 223 „Potrzebujemy wakacji”. Czas na przerwę od niepłodności 225 8. To była godna walka. 227 Kiedy zdecydować, że trzeba iść naprzód? Kiedy leczenie kończy się sukcesem 229 Skąd wiadomo, że nadszedł już czas, aby pójść naprzód? 230 Konfrontacja z obawami 237 Żal 239 Czas wywiesić białą flagę. Jak odzyskać własne życie? 241 Śmierć w rodzinie. Opłakiwanie straty 244 Co teraz? Zwrot ku przyszłości 246 Rozrachunek czy pojednanie? 249 Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Ocena rozwoju i zmiany 250 Słowniczek terminów medycznych Literatura uzupełniająca Ogólne informacje medyczne 263 Zagadnienia medyczne i emocjonalne 264 Reprodukcja przy udziale osoby trzeciej 264 Adopcja 265 Życie bez dzieci 265 Hipnoza, relaksacja i wizualizacje 266 Książki dla przyjaciół i rodziny 267 Kilka adresów ośrodków leczenia niepłodności 267 Bibliografia 255 263 269 4 Jak sobie poradzić ze stresem badań i leczenia? Każdy, kto poddawał się leczeniu niepłodności, powie, że jest to bar- dzo trudne, pełne wyzwań i stresu doświadczenie. Niektórzy nawet twierdzą, że jest gorszym kryzysem niż rozwód albo śmierć rodzica. Pary są zwykle wdzięczne, że medycyna proponuje kilka procedur diagnozowania i leczenia niepłodności. Jednakże, jak na ironię, naj- większego stresu i zmartwień doświadczają podczas miesięcy lub lat, kiedy przez te procedury przechodzą. Jak już powiedziałam w rozdziale 2., niektóre badania i procedury są kosztowne, szczególnie zaawansowane technologie reprodukcyjne. Badania i zabiegi będące częścią leczenia mogą być nieprzyjemne, a nawet bolesne. Najbardziej osobiste aspekty Waszego życia i Wasze ciała są wystawione na światło dzienne i poddane medycznym oglę- dzinom; a co gorsza, pomimo tych wszystkich testów i badań czasami nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie możecie zajść w ciążę lub dlaczego jakiś cykl leczenia nie jest skuteczny. Ponieważ leczenie może trwać miesiącami lub latami, trudno nazwać jego obecność w Waszym życiu dyskretną. Stres często się przedłuża, i coraz bardziej Was wyczerpuje. Im więcej czasu trzeba na znalezienie odpowiedzi, tym większy jest stres i emocjonalne cierpie- nie. Katarzyna, czterdziestoletnia sprzedawczyni, poświęciła wraz ze 112 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a swoim partnerem, Jackiem, osiem lat na leczenie niepłodności i teraz twierdzi, że trudno porównywać zabiegi związane z płodnością z pozo- stałymi procedurami medycznymi. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że leczenie niepłodności różni się od innych kuracji. To nie jest jednoznaczny, oparty na faktach zabieg medyczny. Nie jest to operacja, po której zaraz czujesz się lepiej, bo wszystko jest załatwione. Leczenie niepłodności trwa i trwa. Na- wet jeżeli raz ci się uda, musisz znowu przez to przejść, jeżeli chcesz mieć jeszcze większą rodzinę. To wyczerpuje. Leczenie nie- płodności, przynajmniej w moim przypadku, miało charakter bar- dziej emocjonalny niż medyczny. Rozdział ten skupia się na znalezieniu skutecznych sposobów opa- nowania długotrwałego stresu wynikającego z leczenia. Chociaż napisano już wiele na ten temat, nie ma jedynego wła- ściwego czy zdrowego sposobu reagowania na stres, tak jak nie ma je- dynego właściwego sposobu na uporanie się z niepłodnością czy ba- daniami i leczeniem. Są jednak pewne strategie, które pomogły już wielu innym parom w ich wysiłkach na rzecz płodności. Przedstawię je poniżej. Nie wszystkie nadają się dla Ciebie lub Twojego partnera, więc spróbujcie wybrać te, które najlepiej pasują do Waszego stylu ra- dzenia sobie z problemem. Zanim te strategie omówimy, powiedzmy najpierw, co to znaczy „radzić sobie”. Co to znaczy „radzić sobie”? Radzenie sobie jest aktywną, przystosowawczą odpowiedzią na odebrane zagrożenie, którym w tym wypadku jest bezdzietność. Zarówno nie- płodność, jak i leczenie mogą stanowić zagrożenie dla Twojego ciała, celów życiowych, marzeń o przyszłości, przekonań i oczekiwań, równo- wagi emocjonalnej i związku z partnerem. Doświadczenie niepłodności i poddawanie się kolejnym badaniom i procedurom najprawdopodobniej osłabi Cię. Aby przezwyciężyć stres i zmniejszyć zagrożenie, zarea- gujesz pewnie na różne sposoby: J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 113 (cid:32) Możesz zareagować, stosując podejście poznawcze, uzbrajając się we właściwą wiedzę na temat diagnozy niepłodności i jej leczenia lub ustalając kolejne cele w cyklu leczenia. (cid:32) Możesz zareagować emocjonalnie przez zminimalizowanie powa- gi sytuacji lub znalezienie ujścia swojej frustracji i wyrażenie swoich uczuć. (cid:32) Możesz zareagować behawioralnie, czyli aktywnie wpływając na swoje zachowanie przez zastosowanie technik relaksacyjnych oraz technik opanowywania bólu lub aktywnie poszukując innych opcji rodzicielskich w czasie leczenia. Możesz też zareagować, broniąc się przed uczuciami oraz bólem leczenia i niepłodności poprzez pogrążenie się w pracy lub ograniczenie kontaktów towarzyskich i ulubionych zajęć. Twoja reakcja zależeć będzie od tego, na ile poważne jest według Ciebie zagrożenie oraz na ile potrafisz sobie z nim radzić. Im większe zagroże- nie, tym mocniej Twój instynkt będzie dążył do jego zredukowania. Zrozumienie swoich stylów radzenia sobie Sposób, w jaki sobie radzisz z niepłodnością oraz badaniami lekar- skimi i leczeniem, jest pochodną wielu czynników: Twojej osobowo- ści, poglądów na życie i tego, jak się nauczyłaś zachowywać w sytuacji zagrożenia. Spojrzenie w przeszłość na sytuację życiową, która była szczególnie stresująca, może być dobrym sposobem oceny Twojego stylu radzenia sobie. Jeżeli uważasz, że odniosłaś wtedy sukces, to możesz z tego zaczerpnąć bardzo pożyteczną wiedzę na temat swoich osobi- stych możliwości. Wiele z nich prawdopodobnie dobrze Ci posłuży w radzeniu sobie z niepłodnością. Chociaż niepłodność może Ci się wydawać jedną z najgorszych rzeczy, jakie Ci się przydarzyły w życiu, pociesz się, że jeżeli skutecznie poradziłaś sobie w przeszłości z innymi bardzo trudnymi sytuacjami, prawdopodobnie poradzisz sobie i z tą. 114 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a Każdy z nas ma tendencję do radzenia sobie ze stresem na swój cha- rakterystyczny sposób. Twój styl może być bardzo podobny do stylu Twojego partnera albo też zupełnie inny. Wasze style mogą się uzu- pełniać lub wchodzić ze sobą w konflikt. Przyjrzyjmy się bliżej nie- którym z częściej spotykanych wzorców radzenia sobie. Optymizm i pesymizm Możesz być optymistką albo pesymistką — osobą, dla której szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Jeżeli jesteś typem, który ma skłonność, aby patrzeć na życie bardziej optymistycznie, kimś, kto widzi szklankę do połowy pełną, w obliczu zagrożenia takiego jak niepłodność spojrzysz na nią jak na przeszkodę, którą uporem i wysił- kiem można pokonać. Jeżeli jesteś pesymistką, kimś, dla kogo szklanka jest do połowy pusta, zobaczysz przeszkodę nie do pokonania. Kiedy będziesz przyglądać się wskaźnikom sukcesu leczenia, będąc pesy- mistką, skupisz się na 80 niepowodzeń kuracji, a będąc optymistką — na 20 szansy na powodzenie. Wraz ze swoim partnerem możecie być optymistami. Chociaż bę- dziecie borykać się z bólem nieskutecznych cykli leczenia, podniesie- cie się szybciej, pomagając sobie wzajemnie i podtrzymując nadzieję, że coś w końcu się uda. Jeżeli jesteście oboje pesymistami, to pozbie- ranie się po niepowodzeniu cyklu leczenia będzie trudniejsze. Może być Wam trudniej znaleźć energię emocjonalną niezbędną do poszu- kiwania rozwiązań problemu Waszej bezdzietności. Co ciekawe, większość niepłodnych par, z którymi pracowałam, zdaje się łączyć optymizm z pesymizmem. Wcale nie jest niezwykłe, że jedna osoba ma bardzo optymistyczne i „pozytywne” nastawienie co do szans na sukces następnego cyklu leczenia, niezależnie od ro- kowań, podczas gdy druga jest mniej pewna wyniku. Nie chodzi o to, że oboje nie mają tej samej nadziei, że leczenie powiedzie się — nikt nie poświęca siebie i swojego ciała, jeżeli nie wierzy, że ma choć cień szansy na powodzenie. Chodzi o to, że jedna osoba — często kobieta — czuje potrzebę zabezpieczenia się przed uczuciem klęski, jeżeli J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 115 leczenie nie powiedzie się. W pewnym sensie ograniczenie swojego optymizmu jest sposobem zmagania się ze stresem leczenia. Czasami pary walczą, mając różne poziomy optymizmu, przy czym bardziej optymistyczna osoba boi się, że ta, która jest nastawiona mniej optymistycznie, nie jest tak zaangażowana w leczenie albo nie daje z siebie wszystkiego. Ci, którzy wierzą w siłę pozytywnego myślenia, boją się, że negatywny stosunek spowoduje, iż leczenie nie kończy się sukcesem. Z pewnością pozytywne myślenie może być bardzo pomocne w leczeniu niektórym osobom, ale nie ma ostatecznych, naukowych dowodów na to, że pozytywne myślenie ma wpływ na wskaźniki uzyska- nych ciąż1. Jeśli pozytywne myślenie zwiększałoby szanse zapłodnienia, niemal wszystkie pary natychmiast zachodziłyby w ciążę — ponie- waż na początku większość z nich wierzy, że będzie miała dziecko, a seks wciąż jest źródłem radości w ich związku. Jaki by nie był Twój osobisty styl radzenia sobie z trudnościami, kiedy masz do czynienia ze stresem, spróbuj osiągnąć równowagę, w sobie i w relacji ze swoim partnerem. Jeżeli masz tendencję do skupiania się na negatywach, spróbuj zacząć identyfikować się z niektórymi pozytywnymi aspek- tami Waszych działań, jakie zdecydowaliście się podjąć. Na przykład czterdziestodwuletnia Alicja i jej pięćdziesięciotrzyletni mąż Krzysztof wiedzieli, że mają niewielkie szanse na ciążę. Wziąwszy pod uwagę jej wiek i zmniejszającą się koncentrację plemników Krzysztofa, nawet jeżeli poprzez zapłodnienie in vitro (IVF) Alicja zaszłaby w ciążę, stanę- liby oni w obliczu podwyższonego zagrożenia poronieniem i znacz- nego ryzyka, że ich dziecko cierpieć będzie z powodu nieprawidłowo- ści chromosomalnych. Pozytywną stroną sprawy było jednak to, że zarówno Alicja, jak i Krzysztof zdawali sobie sprawę, że poddając się IVF, mieli poczucie zamknięcia swojego problemu dzięki świadomo- ści, że zrobili wszystko, by mieć dziecko. Wydaje się, że najwłaściwszą reakcją radzenia sobie podczas leczenia jest dla większości osób „ostrożny optymizm”. Musi Ci go wystarczyć, 1 Potwierdzone jest natomiast, że stres może mieć duży wpływ na cykl miesięczny kobiety, a pozytywne myślenie redukuje napięcie — przyp. red. 116 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a abyś znalazła w sobie tyle energii, by przejść przez leczenie, a jedno- cześnie nie poczuła się emocjonalnie zdruzgotana, jeżeli leczenie nie powiedzie się. Wewnętrzne i zewnętrzne poczucie kontroli Sposób, w jaki dajesz sobie radę z leczeniem, łączy się ze stopniem kontroli, jaką według siebie sprawujesz nad swoimi decyzjami. Jeżeli uważasz, że chociaż częściowo nad nimi panujesz, będzie Ci znacz- nie łatwiej przetrzymać różne koleje leczenia niż wtedy, gdy uważasz, że kontrola nad nim wymknęła Ci się z rąk. Jeżeli masz skłonność do uznawania, że nie jesteś w stanie powodować zmian w swoim życiu albo że jesteś bezsilna w osiąganiu tego, co dla Ciebie ważne, to le- czenie będzie o wiele bardziej stresujące i będziesz mieć więcej trud- ności w radzeniu sobie z nim. Chcę jednak podkreślić, że związek pomiędzy kontrolą a radze- niem sobie z niepłodnością nie jest całkowicie bezpośredni. Kwestia kontroli może być bardzo trudna, jeżeli chodzi o niepłodność, ponie- waż mało realistyczne oczekiwania co do możliwości kontrolowania wyniku leczenia mogą Cię doprowadzić do przekonania o odpowie- dzialności, jeżeli leczenie zawiedzie. A więc wiara, że masz kontrolę nad rezultatem, może być problematyczna. Jednakże wiara, że masz jakąś kontrolę nad całym procesem, może być bardzo ważnym sposo- bem na poradzenie sobie z procesem leczenia niepłodności. Niezależnie od Twojego zwykłego stylu radzenia sobie ze stresem ważnym sposobem pokonania napięcia związanego z leczeniem bę- dzie zidentyfikowanie spraw, nad którymi masz kontrolę, nawet tymi, które wydają się małe i nieważne. Może to oznaczać prośbę o infor- mowanie Ciebie i Twojego partnera o celach i rezultatach badań, do- stępnych opcjach leczenia i momencie, kiedy mogą one nastąpić. Może to oznaczać zapytanie Waszego lekarza, czy zgadza się na zaprzesta- nie mierzenia podstawowej temperatury ciała (BBT), kiedy owulacja zostanie potwierdzona. Może to także oznaczać uzyskanie zgody na od- danie próbki nasienia w bardziej sprzyjających i przyjaznych warunkach J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 117 niż gabinet lekarski. Wreszcie może to oznaczać prośbę o określenie ilości zarodków, które będą transferowane podczas cyklu IVF zgodnie z tym, co jest uważane za przyzwoitą medyczną praktykę. Podczas wytyczania przebiegu procesu diagnostycznego i medycznego nie brakuje decyzji do podjęcia i przejęcie kontroli nad Waszym leczeniem może naprawdę Wam pomóc w poradzeniu sobie. Zanim rozpoczniecie jakiś cykl leczenia, zostawcie sobie trochę czasu, by rozpoznać, co jeszcze możecie wybrać. A potem zdecydujcie, co pomoże Wam zminimalizo- wać stres danej procedury, i działajcie zgodnie z tymi decyzjami. Koncentracja na emocjach i koncentracja na problemie? Inną różnicą w sposobach radzenia sobie z trudnościami i sytuacjami stresującymi jest skłonność do reagowania albo przez danie upustu frustracjom, lękom i uczuciom, albo przez próbę załatwienia problemu. Na tym obszarze widać dużą odmienność pomiędzy mężczyznami a kobietami. Ponieważ mężczyźni są wychowywani na tych, którzy mają kon- trolę i przejmują dowodzenie, nie jest wcale rzadkie, że w konfronta- cji z niepłodnością i jej leczeniem przechodzą na tryb rozwiązywania problemu. Jeżeli jest to styl radzenia sobie Twojego partnera, może się wydawać, że jest on niemalże pozbawiony emocji, kiedy analizuje informacje na temat różnych opcji leczenia, ich kosztu oraz prawdo- podobieństwa sukcesu. Mówienie o stresie lub niesprawiedliwości sytuacji może wydawać się mężczyźnie stratą energii. Kobiety jednak mają tendencję do traktowania niepłodności i le- czenia raczej w kategoriach emocjonalnych. Jeżeli jest to Twój styl, może się okazać, że potrzebujesz dać upust swojej frustracji, gniewowi, bólowi i smutkowi. Wiesz, że to nie odmieni Twojej sytuacji, ale wyra- żenie swoich emocji sprawi, że poczujesz się lepiej, i pomoże rozładować trochę napięcia. A kiedy dojdzie do podjęcia decyzji w sprawach leczenia i wszystkie fakty będą wskazywać na jałowość próbowania następnego cyklu, Ty możesz poczuć, że musisz to zrobić, nawet jeżeli dla kogoś innego nie ma to sensu. 118 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a Skupienie się na problemie może być bardzo skuteczne w wielu sytuacjach życiowych, szczególnie tych, które możesz kontrolować, jak w przypadku niektórych aspektów procesu kuracji płodności. Kon- centracja na emocjach też może być bardzo skuteczna, szczególnie w obliczu sytuacji i bodźców stresowych, nad którymi nie masz kon- troli, takimi jak rezultat leczenia. Idealnie rozwiązanie to kombinacja tych dwóch podejść, która jest szczególnie użyteczna w radzeniu sobie w kuracjach płodności. Spróbuj myśleć o tym, jak rozwiązać swój problem w procesie leczenia i jak to uczynić w najlepszy dla siebie sposób. A kiedy zajmiesz się swoimi niepokojami i lękiem co do rezultatu kuracji, daj zdrowy upust swoim uczuciom, choćby poprzez aktywność fizyczną (np. jogging, sport, taniec, joga), słowa (np. rozmowa, pisa- nie pamiętnika) lub inne formy ekspresji (np. malowanie, słuchanie muzyki lub gra na instrumencie). Zamknięcie się w sobie i zwrócenie ku innym osobom Ludzie różnią się między sobą w sposobach radzenia sobie ze stresem i albo zachowują problem dla siebie, albo zwracają się do innych, by po- dzielić się swoim ciężarem. W radzeniu sobie z niepłodnością żaden styl nie jest lepszy od drugiego, a style mężczyzn i kobiet różnią się. Męż- czyźni raczej nie dzielą się swoimi kłopotami z innymi osobami niż ich partnerki, szczególnie we wczesnych stadiach leczenia. Kobiety jednak często znajdują pociechę w dzieleniu się swoim smutkiem i walką o dziecko z bliskimi przyjaciółkami lub członkami rodziny, właśnie we wczesnych stadiach kuracji. Ten schemat zwykle przeradza się w rosnącą izolację obojga partnerów w środkowym i późnym stadium leczenia, a gdy leczenie dobiega końca, para chętniej dzieli się kłopo- tami z innymi2. 2 Coraz częściej jednak kobiety szukają wsparcia poprzez fora interneto- we, gdzie spotykają się z innymi kobietami o takich samych bądź podobnych problemach, dzielą się uwagami, radami, metodami leczenia lub zwyczajnie wspierają się w radzeniu sobie z bezdzietnością — przyp. red. J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 119 Kwestia szukania wsparcia oraz to, czy inni mogą je naprawdę okazać, kiedy Ty jesteś w leczeniu (a oni sami nigdy nie doświadczyli niepłodności), jest trudna. Rozdział 6. jest poświęcony temu zagad- nieniu i omawia je dokładniej. Ważne jest, by tu odnotować, że nie- zależnie od tego, czy Twoim stylem jest zamykanie się w sobie czy zwracanie się na zewnątrz, musisz rozmawiać z partnerem, aby dojść do kompromisu w sprawie stopnia, w jakim będziecie dzielić Wasze sprawy z innymi osobami. Na przykład jeżeli Twój partner chce utrzy- mać Wasz problem w zupełnej tajemnicy, a Tobie rozmowa o nie- płodności ze wspierającymi Cię przyjaciółmi czy członkami rodziny sprawiłaby dużą ulgę, możecie zgodzić się na podzielenie się problemem z ograniczoną ilością osób, jedną czy dwiema, którym oboje ufacie. Jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, kwestia ta może spowodować problemy w Waszym związku i znacznie zwiększyć stres związany z leczeniem. Różnica płci w doświadczeniu leczenia Kolejną różnicą w sposobie, w jaki pary radzą sobie z kuracjami płodno- ści, jest stopień zaangażowania się w sam proces leczenia. Jak już wspo- mniałam w rozdziale 2., kobiety znacznie częściej są poddawane bada- niom lekarskim. Ponieważ biologia reprodukcyjna kobiet jest znacznie bardziej złożona niż mężczyzn, przechodzą one więcej badań dia- gnostycznych. To zwykle kobietom zapisuje się leki na płodność. Ko- biety poddają się powtarzającym się badaniom ultrasonograficznym i procedurom ginekologicznym. Nie oznacza to, że mężczyźni nie są poddawani trudnym i bole- snym badaniom i procedurom, szczególnie wtedy, gdy diagnozą jest problem czynnika męskiego. Biopsje jąder, korekta żylaków powrózka nasiennego i odwrócenie wazektomii często powodują znaczny dys- komfort fizyczny, a powtarzające się analizy nasienia są dość przykre dla wielu mężczyzn. Mimo to, nawet w przypadkach niepłodności męskiej, to partnerka nosi dziecko w swoim łonie, a w konsekwencji 120 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a jej ciało i funkcjonowanie hormonalne ciągle jest głównym przed- miotem badań lekarskich i interwencji. Także wynik leczenia zwykle manifestuje się w ciele kobiety, często dając w rezultacie poczucie od- powiedzialności i zawodu ze strony kobiety, nawet jeżeli problemem są plemniki jej partnera. Różnice w przeżywaniu badań medycznych i leczenia oznaczają często, że kobiety doświadczają więcej stresu i smutku niż ich part- nerzy. Podczas gdy i kobiecie, i mężczyźnie trudno jest uporać się z niepłodnością, to najczęściej emocje kobiety są podczas leczenia wy- stawione przez cały czas na poważną próbę. I dlatego, kiedy para de- cyduje, czy uciec się do takiej opcji leczenia, jak zapłodnienie in vitro, mężczyzna często spodziewać się będzie, że to jego partnerka podej- mie ostateczną decyzję, ponieważ to jej ciało i jej życie zostanie pod- dane największemu wstrząsowi podczas leczenia. Musisz wziąć te różnice pod uwagę, kiedy starasz się zrozumieć swoje, i swojego partnera, reakcje stresowe i sposoby radzenia sobie z nimi. Trzeba też pamiętać, że doświadczenie poddania się medycz- nemu wspomaganiu płodności ma charakter zarówno fizyczny, jak również emocjonalny. Jeżeli leczenie zawodzi, bardzo często czujesz, że to Twoja, albo Twojego partnera, wina — że któreś z Was zrobiło coś źle lub nie poradziło sobie ze stresem. To tylko wzmaga cierpie- nie z powodu niepłodności. Przyjrzyjmy się bliżej związkowi stresu i niepłodności. Związek pomiędzy stresem a niepłodnością W ciągu ostatnich lat wiele spekulowano i dyskutowano o związku po- między stresem a niepłodnością. Jak wspomniałam w rozdziale 1., daw- niej, kiedy nie można było znaleźć medycznych odpowiedzi na wyja- śnienie, dlaczego para nie może uzyskać ciąży i jej utrzymać, specjaliści od zdrowia psychicznego zakładali, że to kobieta blokuje psychicznie swoją płodność. Chociaż udowodniono, że to przekonanie jest fał- szywe, przypuszczenie, iż stres lub pozytywne i negatywne myśli, J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 121 mogą mieć wpływ na płodność, jest bardzo powszechne. Staje się podstawą do nieproszonych rad, których pewnie wiele otrzymałaś od ludzi starających się wyjaśnić Ci, dlaczego nie zachodzisz w ciążę, oraz przekonujących Cię, że gdybyś się naprawdę postarała, obniżyła poziom stresu i nauczyła się relaksować, to już dawno byłabyś w cią- ży. Jest to także powodem, z jakiego kobiety po przeniesieniu zarodka do ich łona próbują zrobić wszystko, co w ich mocy — począwszy od zdrowego odżywiania się, przez pozytywne myślenie i przerwanie pracy, na leżeniu przez dwa tygodnie skończywszy — by ciąża „przyjęła się”. W rzeczywistości nie wiemy wiele o związku stresu z płodnością. Wyniki przeprowadzonych jakiś czas temu badań sugerują, że ko- biety, które łączą terapię redukowania stresu z leczeniem, mogą mieć większą szansę zajścia w ciążę. Ale rezultaty tych badań nie są jeszcze jednoznaczne (Domar 1997). Na razie badania nie wyjaśniają, dlaczego niektóre kobiety zachodzą w ciążę po przejściu treningu redukcji stresu, a inne nie. Wiadomo, że kobiety zachodzą niekiedy w ciążę w bardzo stresujących sytuacjach (np. w wyniku gwałtu) i wtedy, gdy bardzo chciałyby jej uniknąć. Wszystkie dostępne badania wskazują na fakt, że kobiety poddające się kuracjom płodności doświadczają znacznie większych napięć niż kobiety, które nie muszą się leczyć. Leczenie niepłodności i wspomaganie płodności jest bardzo stresujące. Pomi- mo to około 50 wszystkich kobiet, które przechodzą badania płod- ności i leczenie, zachodzi w ciążę (Corson 1999). W obecnym stanie nauki związek pomiędzy stresem a płodnością nie jest jasny. Jeżeli przechodzisz leczenie, zrób wszystko, co możesz, aby utrzymać dobry stan zdrowia i umysłu. Jeżeli jesteś po transferze zarodków i robisz coś forsownego, na przykład podnosisz coś ciężkie- go lub jeździsz na rowerze, i zastanawiasz się poważnie, czy powin- naś to robić, to najprawdopodobniej rzeczywiście powinnaś przestać. Może to nie mieć żadnego znaczenia dla zajścia w ciążę, ale jeżeli le- czenie nie powiedzie się, tak jak inne kobiety spojrzysz w przeszłość i będziesz się zastanawiać, czy to dlatego, że coś zrobiłaś (albo czegoś 122 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a nie zrobiłaś), nie miałaś właściwego nastawienia, czy byłaś zbytnio „zestresowana”. A więc lepiej dmuchać na zimne. Po prostu nie za- kładaj, że masz kontrolę nad rezultatem. Tak jak nie wybierałaś dla siebie niepłodności, nie masz też kontroli nad swoją płodnością — możesz tylko radzić sobie z nią. Jak sobie radzić z tożsamością pacjenta? Jedną z pierwszych rzeczy, do jakich musisz się przyzwyczaić, rozpo- czynając badania płodności, jest to, że kimkolwiek byłaś dotychczas, w chwili, kiedy przejdziesz przez drzwi kliniki płodności, stajesz się pacjentem. Teraz Ciebie i Twojego partnera identyfikuje problem me- dyczny lub status diagnostyczny; spędzacie wiele czasu w oczekiwa- niu na wizyty u lekarza i psychologa, telefony, badania krwi, ultraso- nografię, wyniki analiz i procedury medyczne. Personel medyczny to ludzie posiadający fachową wiedzę, a Wy stajecie się jej odbiorcami. Ale to nie jest gra fair, ponieważ i Ty, i Twój partner macie problem, a oni mają władzę, aby ten problem rozwią- zać. Jesteście w delikatnej sytuacji, bo oni są łącznikiem pomiędzy Waszymi marzeniami o dziecku a stałą biologiczną bezdzietnością. Oni mają broń, a Wy jesteście bezbronni. To poczucie bezbronności pogłębia się, kiedy poświęcacie sporo czasu podczas leczenia — Ty na leżenie na plecach, na wpół ubrana, z nogami uniesionymi i rozłożo- nymi, a Twój partner w małym pokoiku z kilkoma pismami erotycz- nymi i małym sterylnym pojemnikiem. Personel medyczny może być bardzo troskliwy i pełen współczu- cia. Ale to nie zmienia faktu, że czujecie się zaniepokojeni, niepewni i pełni lęku. Polegacie na tych ludziach, i na medycynie, że pomogą Wam osiągnąć jeden z najważniejszych celów Waszego życia. Nie- zależnie od tego, na ile jesteście kompetentni w Waszej pracy zawo- dowej i w innych aspektach życia, kiedy wkraczacie w ten rodzaj sytuacji medycznej, tracicie część swojego poczucia kontroli i sprawczości. J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 123 Wchodzicie w rolę pacjenta, co może utrudniać Wam komunikowanie Waszych potrzeb i stanie na straży swoich praw. A więc jakie macie prawa jako pacjenci? (cid:32) Macie prawo być traktowani z szacunkiem i uprzejmością. (cid:32) Macie prawo do uzyskania dokładnej informacji diagnostycznej. (cid:32) Macie prawo otrzymać dokładną informację o dostępnych opcjach leczenia i prawdopodobieństwie sukcesu w Waszych indywidual- nych okolicznościach. (cid:32) Macie prawo poprosić o niezależną, drugą opinię lekarską. (cid:32) Macie prawo do pełnej informacji na temat kosztów i procedur, zanim rozpoczniecie leczenie. (cid:32) Macie prawo do otrzymania informacji o stanie zdrowia, przeszło- ści i pochodzeniu dawcy, jeżeli zdecydowaliście się na posłużenie się komórkami jajowymi, nasieniem czy zarodkami od dawcy. (cid:32) W zgodzie z prawem i przepisami obowiązującymi w danej in- stytucji macie prawo do decyzji o dysponowaniu swoim nasie- niem, komórkami jajowymi i zarodkami. Jest jeszcze kilka rzeczy, które możesz zrobić, by nie mieć uczucia kompletnej bezbronności i bezradności podczas badań medycznych i leczenia. Na przykład możesz przynieść sobie do kliniki własny szla- frok, żebyś nie musiała krążyć na pół naga w skąpej koszuli szpitalnej. Możesz nalegać, aby rozmowy o badaniach i leczeniu odbywały się w gabinecie lekarskim, a nie w sali zabiegowej, kiedy leżysz i jesteś na wpół rozebrana. Możesz poprosić personel medyczny, aby nie dzwo- nił do Ciebie do pracy i nie zostawiał tam wiadomości dotyczących leków lub wyników badań. Możesz też zażądać obecności swojego partnera podczas badań lekarskich i procedur medycznych. To są tylko przykłady sposobów na złagodzenie uczucia bezsilno- ści i bezbronności. Chociaż w dalszym ciągu będziesz się czuć jak pa- cjent, jeżeli zaangażujesz się w proces leczenia, żądanie drobnych udogodnień pomoże Ci uczynić to przeżycie czymś łatwiejszym do 124 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a zniesienia. Cztery lata badań lekarskich i leczenia nauczyło Bożenę wiele o jej potrzebach i jak powinna zapewnić sobie zaspokojenie ich. Jej słowa podkreślają znaczenie upominania się o własne prawa pod- czas szukania rozwiązań dla swej niepłodności: Upominaj się o swoje prawa i potrzeby. Niektórym lekarzom nie będzie się to podobać[...]. Mam nadzieję, że będziesz mogła wy- brać takiego, który ci odpowiada. Niepłodność nie była twoim wy- borem, ale możesz wybrać sposób, w jaki sobie z nią poradzisz. I to jest bardzo inspirujące — nikt i nigdy nie może odebrać ci możli- wości wyboru — niezależnie od tego, co się stanie. Jak sobie radzić z bólem i niedogodnościami? Nie dość, że musisz sobie radzić z cierpieniem emocjonalnym zwią- zanym z niepłodnością, to możesz też być poddana pewnym czynno- ściom medycznym niosącym ze sobą cierpienie fizyczne. Wiele stan- dardowych badań diagnostycznych i elementów leczenia powoduje ból fizyczny i przykre odczucia. Dla niektórych kobiet histerosalpin- gogram (HSG), laparoskopia, biopsja endometrialna i pobranie komórki jajowej może być nieprzyjemne. Niektóre doświadczają też bólów głowy, dolegliwości w obrębie jamy brzusznej i uczucia wzdęcia pod- czas brania leków na superowulację. Badania, którym są poddawani mężczyźni i które mogą wywoływać ból, to: biopsja jąder, korekta powrózka nasiennego, odwrócenie wazektomii, mikrochirurgiczna aspiracja plemników z najądrzy (MESA) oraz ekstrakcja plemników z jądra (TESE). Bardzo jest trudno powiedzieć, jak Ty czy Twój partner zareagujecie na różne leki i metody leczenia. Każdy człowiek ma inny próg bólu; czasami jakaś procedura skutkuje u jednej osoby większym niż u innej dyskomfortem z powodu różnic w ich fizjologii reprodukcyjnej. Poniż- sze sugestie mogą być pomocne w złagodzeniu fizycznego, i do pewnego stopnia psychicznego, cierpienia wynikającego z badań i leczenia. J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 125 Postępująca relaksacja i oddech kontrolowany Kiedy jesteś spięta (a najprawdopodobniej będziesz, poddając się ba- daniom płodności i leczeniu), masz tendencję do napinania mięśni. Oddech przyspiesza się i staje się płytki, co skutkuje ograniczeniem wchłaniania tlenu w całym organizmie. W większości wypadków re- akcja ta wzmaga odczucie bólu i dyskomfortu. Jednakże przy odrobinie praktyki możesz nauczyć się dochodzić do stanu relaksacji, obniżając napięcie ciała oraz spowalniając i po- głębiając oddychanie. Kiedy to zrobisz, zapoczątkujesz to, co zwykle nazywa się reakcją relaksacyjną. Rozpoczyna się ona w mózgu, a do- kładniej w podwzgórzu. Kiedy pojawia się, łączy się z ogólnym obni- żeniem aktywności sympatycznego układu nerwowego. W rezultacie nie tylko poczujesz się spokojniejsza, co złagodzi stres i niepokój, ale najpewniej złagodzisz odczuwanie bólu. Jest wiele popularnych tytułów, z których możesz nauczyć się re- laksować podczas nieprzyjemnych badań i procedur (zob. „Literatura uzupełniająca”). Możesz też łatwo nauczyć się tego sama poprzez wy- konywanie następującego ćwiczenia codziennie, przez kilka minut: Usiądź spokojnie w pokoju, w którym nie ma hałasu i nic Cię nie rozprasza. Oprzyj wygodnie plecy na krześle, a stopy na podłodze. Możesz też się położyć. Zamknij oczy i skup się na swoim ciele. Zwróć uwagę na to, co czuje Twoje ciało, i spró- buj odnaleźć w nim ośrodek napięcia. Nie rób nic — znajdź go i pomyśl, co czujesz. Teraz, zaczynając od palców u nóg, nap- nij mięśnie palców u nóg na trzy sekundy, potem rozluźnij na pięć sekund. Następnie przejdź do mięśni stóp. Napnij na trzy sekundy, rozluźnij na pięć sekund. Powoli i starannie koncen- truj się na kolejnych częściach Twojego ciała: łydkach, udach, brzuchu, pośladkach, klatce piersiowej, szyi, szczękach, ustach, powiekach, czole, ramionach, przedramionach, dłoniach, a na koniec na palcach u rąk. W trakcie ćwiczenia miej świadomość, kiedy mięśnie są napięte, a kiedy napięcie znika. Gdy zakończysz 126 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a tę część ćwiczenia, usiądź lub połóż się spokojnie, rozluźnij wszystkie mięśnie i zwróć teraz swoją uwagę na oddychanie. Staraj się oddychać powoli i swobodnie. Skoncentruj się na od- dychaniu przez nos, powoli, wytrzymuj oddech, licząc do czte- rech lub pięciu. Potem bardzo, bardzo wolno wypuść powie- trze przez usta, licząc do ośmiu, dziewięciu, dziesięciu. Powtórz te ćwiczenia kilka razy, aż poczujesz się rozluźniona i spokoj- na. Zatrzymaj w sobie to uczucie na kilka minut. To bardzo proste ćwiczenie może być niezwykle pomocne zarówno dla Ciebie, jak i Twojego partnera podczas stresującego badania lub procedury medycznej. Pozwalając swoim mięśniom raczej rozluźniać się, niż napinać, ułatwiacie włożenie narzędzia lub ekstrakcję nasienia czy komórek jajowych. Koncentracja na oddychaniu pomaga odwró- cić uwagę od badania i jednocześnie organizm jest lepiej dotleniony. Tworzenie obrazu i wizualizacja Obrazowanie i wizualizacje mogą być często bardzo skutecznymi na- rzędziami do opanowania stresu i fizycznego dyskomfortu spowodo- wanego leczeniem. Wizualizacja lub obrazowanie oznaczają tworze- nie w umyśle obrazu sytuacji lub sceny — w tym wypadku takiej, która uspokoi Cię i pomoże poczuć kontrolę nad uczuciami i reak- cjami. To, co dzieje się w głowie, wywiera bezpośredni wpływ na re- akcję ciała. Na przykład jeżeli Ty czy Twój partner myślicie o zbli- żającym się badaniu, takim jak HSG albo analiza nasienia, a umysł wypełnia się myślami o upokorzeniu i bólu, jakie badanie powoduje, ciało natychmiast zareaguje. Możesz poczuć ucisk w gardle albo żo- łądku. Jeżeli jednak zwizualizujesz sobie badanie lub procedurę jako coś stosunkowo łatwego i bezbolesnego, to Twoje ciało zareaguje relaksacją. Wizualizacje i obrazowanie działają także podczas procedur, pozwa- lając Ci na dokonanie w myślach ucieczki od bolesnej lub nieprzy- jemnej sytuacji poprzez wyobrażenie sobie, że znajdujesz się w miej- scu, które kojarzysz ze spokojem, relaksem i pozytywnymi uczuciami. J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 127 Tylko od Ciebie zależy, czy zwizualizujesz sobie jakiś test czy procedurę jako coś łatwego i bezbolesnego albo wyobrazisz sobie sie- bie w miejscu lub sytuacji kojarzącej Ci się z przyjemnymi, relaksują- cymi myślami czy wspomnieniami. Każde z tych podejść może być skuteczne w obliczu stresu i bólu. Możesz zauważyć, że jedno podejście jest łatwiejsze od drugiego, więc przećwicz obydwa i wybierz, które jest dla Ciebie skuteczniejsze. Tworzenie obrazów i wyobrażanie so- bie sytuacji niektórym osobom przychodzi łatwiej niż innym. Nawet jeżeli wizualizacja nie jest dla Ciebie łatwa, nie ustawaj w wysiłkach. Zdziwisz się, jak po odrobinie praktyki zaczniesz widzieć fragmenty uspokajających scen, które miałaś nadzieję ujrzeć. Tak jak w przypadku ćwiczeń relaksacyjnych dostępne są obecnie liczne wydawnictwa, które mogą Ci ułatwić naukę używania wyobraźni jako narzędzia w łagodzeniu stresu i napięcia. Tytuły najpopularniej- szych znajdziesz w rozdziale „Literatura uzupełniająca”. A może wy- starczy Ci na początek opisane poniżej ćwiczenie. Pomoże Ci ono zwi- zualizować samą siebie w cichym i spokojnym otoczeniu. Najpierw wybierz spokojny i pozytywny obraz, choćby ulubionego miejsca albo miłego wspomnienia. Potem postępuj zgodnie z poleceniami w ćwi- czeniu relaksacyjnym opisanym powyżej i odpręż się. Twoja zdolność do wizualizacji poprawi się, kiedy będziesz zrelaksowana, ponieważ będziesz pod wpływem fal mózgowych alfa, to znaczy fal kojarzo- nych ze stanem spokoju i ograniczoną aktywnością umysłową. Kiedy Twój oddech się uspokoi, a Ty poczujesz się zrelaksowana, oczyść swój umysł ze wszystkich myśli. Powoli zacznij tworzyć w głowie spokojną, łagodną scenę, pełną szczegółów. Na przykład jeżeli jesteś na łące, przypatrz się trawie i poczuj ją. Dotknij jej rękami i stopami. Pozwól źdźbłom prześlizgnąć się między palcami. Poczuj wszystkie zapachy — zapach kwiatów, świeżość powietrza. Zwróć uwagę na wszystkie odgłosy — śpiew ptaków, cykanie świerszczy, szum wiatru. Połóż się w trawie albo przejdź przez łąkę. Przyjrzyj się wszystkiemu. Nie pomiń najmniejszego szczegółu. Zostań tam tak długo, jak chcesz. Ciesz się chwilą 128 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a i spokojem. A kiedy będziesz gotowa, powoli wróć do teraźniejszo- ści. Bądź świadoma swojego ciała i oddechu. Weź kilka głębokich, wolnych, oczyszczających oddechów, a potem otwórz oczy. Przećwicz to kilka razy, a będziesz coraz łatwiej i szybciej podró- żować w to miejsce. Podczas stresującej i nieprzyjemnej procedury wykorzystaj swoją nową umiejętność, aby przenieść się w myślach gdzie indziej i powrócić do swego ciała, kiedy jest już po wszystkim. Hipnoza Bardzo skuteczną metodą kontrolowania stresu i bólu jest hipnoza. Tak jak opisane wyżej techniki hipnoza była stosowana od wieków. Używali jej Indianie, jest również praktykowana w wielu kulturach Wschodu. Ostatnio stosuje się hipnozę, aby pomóc ludziom pokonać lęki i fobie, porzucić palenie, stracić na wadze oraz radzić sobie z ostrym, chro- nicznym bólem. Jest też bardzo skuteczna w uśmierzaniu bólu oko- łoporodowego. Hipnoza była opisywana na wiele sposobów: jako stan transu, stan nadmiernego poddawania się sugestii lub odmienny stan świadomo- ści. W ciągu ostatnich lat dowiedziano się wiele o tej naturalnej tech- nice. Hipnoza zdaje się stanem naturalnym, łączącym głęboką relak- sację z podwyższoną świadomością i koncentracją. W opanowywaniu bólu pozwala danej osobie zachować świadomość tego, co dzieje się wokół i co dzieje się z nią, a jednocześnie odsunąć od siebie ból na tyle, by nie przytłaczał. W stanie hipnotycznym jesteś świadoma tego, co się z Tobą dzieje, ale odłączasz się od źródła bólu lub dyskomfor- tu. Jesteś, ale Cię nie ma. Początkowo lekarze ciała i ducha posługujący się hipnozą potrze- bowali specjalnie wyszkolonej osoby do wprowadzenia pacjenta przy pomocy sugestii w stan podobny do transu. Terapeuta lub uzdrowiciel przejmował kontrolę, a pacjent odpowiadał na rozkazy i polecenia bez własnej woli. Chociaż wiele osób ciągle szuka pomocy hipnoterapeutów, by opanować tę technikę, jej zasady są stosunkowo proste i można J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 129 łatwo się ich nauczyć na własną rękę. Jeżeli uważasz, że autohipnoza może być Ci pomocna, polecam przeczytanie kilku książek na ten temat, wymienionych w rozdziale „Literatura uzupełniająca”. Kiedy nauczysz się podstawowych technik, możesz zahipnotyzować samą siebie, wprawiając się w stan zbliżony do transu, i w ten sposób pora- dzić sobie z bólem i stresem leczenia. Odwracanie uwagi Innym skutecznym sposobem radzenia sobie ze stresem i dyskomfor- tem podczas badań i zabiegów jest koncentracja na czymś innym niż to, co się dzieje. Na przykład jeżeli muzyka działa na Ciebie uspoka- jająco lub odwraca Twoją uwagę, przynieś ze sobą ulubioną płytę i posłuchaj jej podczas badania czy zabiegu. Przez wiele lat ludzie ra- dzili sobie ze stresem spowodowanym leczeniem stomatologicznym i chirurgicznym, słuchając muzyki z walkmanów zamiast okropnego dźwięku wiertarki dentystycznej. Wiele klinik płodności zachęca swoich pacjentów, aby przynosili nagrania, których chcieliby posłuchać pod- czas zabiegu, na przykład, ekstrakcji komórki jajowej. Możesz wybrać sobie spokojną muzykę, która pozwoli Ci odpłynąć w stronę bardziej relaksującej scenerii. Albo piosenki ze słowami, które lepiej odwrócą Twoją uwagę od tego, co się dzieje wokół Ciebie. Pamiętam jedną z kobiet, która słuchała płyty Madonny Like a Virgin podczas procesu pozyskiwania komórki jajowej, wnosząc odrobinę beztroski w tę stre- sującą sytuację. Muzyka lub wideo pomogą również Twojemu partnerowi zapo- mnieć o stresie związanym na przykład z koniecznością oddania próbki nasienia, szczególnie jeżeli jest pod presją zbliżającej się procedury IVF, kiedy pobrano już jajeczka od partnerki i wszyscy czekają na je- go wkład, aby rozpocząć proces zapłodnienia. Inne pomocne sposoby odwrócenia uwagi od procedur — wypróbowane przez pacjentów — to czytanie, rozwiązywanie krzyżówek, robienie na drutach i haftowanie. 130 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a Środki przeciwbólowe Kiedy odczuwasz ból lub dyskomfort w związku z leczeniem, ważne jest, aby pamiętać, że nie musisz zachowywać się po stoicku i godzić się na wszystko. Borykanie się z leczeniem niepłodności jest wystar- czająco trudne bez dodatkowego obciążenia ostrym lub przedłużają- cym się bólem. Personel medyczny zdaje sobie sprawę, że niektóre zabiegi są nieprzyjemne i że leki na płodność mogą mieć przykre skutki uboczne, takie jak bóle głowy. Dlatego też wielu lekarzy pro- ponuje stosowanie lekkich środków przeciwbólowych dla złagodzenia dyskomfortu. Jednak wiele osób niechętnie bierze leki. Być może często słysza- łaś, że ważne jest, aby kobiety w ciąży powstrzymywały się od stoso- wania leków czy spożywania alkoholu. Poświęciłaś wiele miesięcy czy lat na pielęgnację swojego ciała i uczynienie go tak zdrowym, jak to tylko możliwe, na wypadek gdybyś zaszła w ciążę. Więc jeżeli myślisz jak większość kobiet, to pewnie zawahasz się, zanim weźmiesz ta- bletkę przeciwbólową, bojąc się, że zmniejszy ona Twoją szansę na uwieńczoną sukcesem ciążę lub uszkodzi płód, jeżeli leczenie okaże się skuteczne. Wiedz jednak, że kliniki nie proponowałyby środków przeciwbó- lowych, gdyby miałyby podejrzenie, że przyjmowanie ich zmniejszy Twoje szanse na ciążę lub wyrządzi krzywdę płodowi. Jeżeli zostaną Ci podane leki, to — choć martwisz się swoją zdolnością do radzenia sobie z dyskomfortem — może lepiej je wziąć. Kiedy doświadczasz skutków ubocznych leków na superowulację i potrzebujesz środka przeciwbólowego, aby wykonywać swoją pracę czy prowadzić nor- malne życie, to zapytaj swojego lekarza, jakie leki on zaleca. Jak radzić sobie z lękiem? Jak już wspomniałam w niniejszym rozdziale, badania medyczne płodności oraz leczenie wzmagają lęk, jaki i tak już Ty i Twój partner odczuwacie z powodu niemożności posiadania dziecka. Do pewnego J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 131 stopnia jest to nieuniknione, wziąwszy pod uwagę inwazyjną naturę badań i interwencji medycznych oraz Waszą ogromną emocjonalną i finansową inwestycję w cały proces. Podczas gdy całkowite wyelimi- nowanie lęku w trakcie leczenia nie jest możliwe, poznanie jego charakterystycznych symptomów i niektórych sposobów radzenia so- bie z nim może być bardzo pomocne. Niektóre z najczęściej występujących fizycznych oznak wzmożo- nego niepokoju to: trudności z zasypianiem, zmiana apetytu, zawroty głowy, bóle odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa, bóle głowy, mdłości, drżenie i płytki oddech. Do objawów psychologicznych należą: trudności w koncentracji, skłonność do zapominania, uczucie strachu i paniki, utrata zainteresowania czynnościami, które przedtem spra- wiały przyjemność, inklinacja do szybkiej irytacji i rozdrażnienia. Lęk może się ujawniać w Twoich stosunkach interpersonalnych, kiedy okazuje się, że stałaś się nienaturalnie wybuchowa i przewrażliwiona w kontaktach ze swoim partnerem i innymi bliskimi Ci osobami. Coś, co kiedyś było dla Ciebie mało ważne, urasta nagle do rangi ogrom- nego problemu i niespodziewanie okazuje się, że Ty i Twój partner walczycie ze sobą o sprawy bez znaczenia. Te objawy mogą być nieprzyjemne, ale są normalne w podobnych okolicznościach. W większości sytuacji życiowych lęk jest procesem adaptacyjnym. Zwraca Twoją uwagę na zagrożenie i powoduje albo ucieczkę, albo działanie na rzecz zredukowania zagrożenia. Zwykle nazywamy to reakcją „walcz albo uciekaj”. Kiedy zagrożenie znika, lęk zmniejsza się i wracasz do normalnego funkcjonowania. W przypadku problemów z płodnością, zagrożenie jest ciągłe. Do chwili, kiedy zajdziesz w zdolną do życia ciążę, zagrożenie bezdziet- nością trwa. Możesz próbować redukować to zagrożenie (reakcja walki) poprzez poddanie się leczeniu, ale jest ono wzmaga stres i lęk, który już Cię prześladuje. Możesz też unikać zagrożenia (reakcja ucieczki) poprzez skupianie się na innej stronie życia i nie zajmować się swoją niepłodnością, ale ciągle będziesz stać w obliczu bezdzietności. Tak więc trudno jest zachować równowagę, tak jak trudno jest zapanować 132 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a nad ciągłym lękiem. Całkowite wyeliminowanie lęku w czasie, kiedy poddajesz się leczeniu, nie jest możliwe. Jest jednak coś, co pomoże Ci zapanować nad nim. (cid:32) Podczas leczenia spróbuj włączyć postępującą relaksację omówio- ne wcześniej w tym rozdziale do swojego codziennego życia, na- wet na pięć czy dziesięć minut dziennie. (cid:32) Zastosuj autohipnozę i wizualizacje, aby obniżyć swój lęk podczas stresujących i bolesnych procedur. (cid:32) Aby osłabić niektóre fizyczne symptomy lęku, odżywiaj się wła- ściwie i regularnie wykonuj ćwiczenia, nawet gdyby to miały być tylko spacery. (cid:32) Spróbuj regularnie uprawiać jogę i medytację dla zredukowania lęku. (cid:32) Znajdź sposób na to, aby dać ujście swoim licznym obawom i uczu- ciom związanym z niepłodnością oraz koniecznością poddawania się kuracjom płodności. Mogą tu być pomocne grupy wsparcia al- bo zaufana przyjaciółka czy ktoś z rodziny, kto potrafi słuchać bez osądzania, ale jednocześnie zapewnia wsparcie. (cid:32) Jeżeli lubisz pisać, prowadź pamiętnik. Dziennik może być świet- nym miejscem do rozładowania uczuć i zawsze będzie przy Tobie, w dzień i w nocy. (cid:32) Graj na instrumencie, zapisz się na lekcje tańca albo wypróbuj swoje talenty plastyczne dla wyrażenia uczuć i zmniejszenia lęku. (cid:32) Przeciwstaw się swoim negatywnym myślom i rozmawiaj. Kiedy przyłapiesz się na negatywnych myślach lub powiedzeniu czegoś negatywnego jak: „Nigdy nie zajdę w ciążę, to nigdy nie zadziała”, powiedz sobie: „STOP! To nie pomaga!”. A potem powiedz coś pozytywnego, takiego jak: „Jeżeli jest to nam pisane, to się uda” lub: „Robimy wszystko, co możemy, i tylko tego możemy od sobie wymagać”. Powtarzaj te przywracające zdrowy rozsądek stwier- dzenia za każdym razem, kiedy zauważysz, że popadasz w nega- tywne myślenie czy dialog ze sobą. J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 133 (cid:32) Wpuść poczucie humoru do swojego życia; nie pozwól powadze niepłodności przeniknąć wszystkich aspektów Twojego dnia. Oglą- daj komedie i czytaj lekkie książki. Pozwól sobie od czasu do czasu na śmiech. Jak sobie radzić z upokarzającymi badaniami i leczeniem? Organy i części ciała, na których głównie się skupiają badania lekarskie płodności, nieprzypadkowo nazywa się „miejscami intymnymi”. Stara- my się nie wystawiać ich na publiczny widok, czyniąc jedynie wyjątek dla osób, z którymi mamy intymny związek. Wielokrotne poddawa- nie ich oglądowi medycznemu może być żenujące i upokarzające. Mężczyźni muszą się przygotować na badania jąder, a w niektó- rych przypadkach nawet na ich operację. Może się zdarzyć, że pod- czas leczenia oczekiwać się będzie od Twojego partnera oddania kil- ku próbek nasienia w celu przebadania plemników lub ich użycia podczas procedur lekarskich. Donald, czterdziestoośmioletni strażak po bezskutecznym odwróceniu wazektomii, mówi: Nie macie pojęcia, jak jest trudno wejść do tego małego pokoiku ze sterylnym pojemnikiem w dłoni. Siedziałem tam strasznie długo. Wokół leżały pisma erotyczne i kasety wideo. Ale nic nie pomaga- ło. Ani pokoik, ani pojemnik wcale nie kojarzyły się z seksem. Jak można się podniecić w takiej sytuacji? Im dłużej tam siedziałem, było mi coraz trudniej. Okropne. Ale najgorsze, że kiedy w końcu mi się udało, musiałem oddać próbkę laborantce, żeby oceniła ilość i jakość plemników. Jeżeli moje plemniki były dobrej jakości, to zdałem egzamin. Jeżeli nie, zawiodłem jako mężczyzna. Jako kobieta musisz się przygotować na powtarzające się bez końca badania jajowodów, macicy i pochwy. Potem ktoś może Cię zważyć, wstrzyknąć kontrast, podać leki, zrobić Ci USG i dokonać zapłodnienia. Czy przechodzisz przez wywoływanie owulacji, inseminację czy IVF, 134 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a spędzisz o wiele więcej czasu, niż byś chciała, ze stopami w strzemionach fotela ginekologicznego, z rozłożonymi nogami, w pozycji, która może być żenująca i upokarzająca. Po latach wysłuchiwania, że masz za- krywać najbardziej intymne części swojego ciała, możesz odczuwać wstyd z powodu ich ciągłego odsłaniania przed personelem medycznym, jakkolwiek by Cię nie wspierał w próbach zajścia w ciążę. Elżbieta, trzydziestodwuletnia agentka biura podróży, tłumaczy to w ten sposób: Co chwilę musiałam się rozbierać i ktoś wkładał wziernik lub głowicę USG do mojej pochwy albo cewnik do szyjki macicy. Na początku było to naprawdę trudne. Byłam spięta i badanie stawało się bolesne. W miarę upływu czasu nauczyłam się odprężać tak, że przestało to być przykre... ale nigdy się do tego nie przyzwycza- iłam. Nigdy nie było mi lekko.. Nie ma łatwych sposobów radzenia sobie z inwazyjnością i przykro- ściami badań medycznych i zabiegów. Jednak stosowanie postępują- cej relaksacji i technik kontrolowanego oddychania może Ci pomóc w odprężeniu ciała podczas tych procedur, a używanie wizualizacji — w radzeniu sobie z uczuciem pogwałcenia Twojej nietykalności. Możesz poprosić, żeby zostawiono Cię samą, kiedy ubierasz się czy roz- bierasz. Nalegaj, aby zapewniono Ci szpitalny kitel albo prześcieradło. Poproś personel, aby pukał przed wejściem do gabinetu czy sali zabiego- wej. Poproś, aby wziernik został ogrzany przed użyciem. Poproś, aby przedstawiono Cię lekarzowi, zanim rozbierzesz się i położysz na fotelu. Poproś, aby Twój partner mógł być obecny, jeżeli to Ci może pomóc. Kiedy Twój partner musi dać próbkę nasienia, może umówić się na wizytę o takiej porze, kiedy oddanie jej będzie dla niego łatwiejsze. Dla niektórych mężczyzn może to oznaczać oddanie próbki wcześnie rano, tak aby nie musieli się tym martwić przez cały dzień. Dla in- nych dogodniejsze jest poczekanie do wieczora, kiedy nie odczuwają już presji konieczności powrotu do pracy. Mężczyźni mogą przynieś ze sobą własne magazyny lub taśmy wideo; mogą również poprosić o obecność partnerki. Jeżeli Twój partner uważa, że oddanie próbki J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 135 w klinice, „na zawołanie”, jest zbyt trudne, powinien zapytać, czy może zrobić to w dogodniejszym miejscu, na przykład swojej własnej sypialni albo hotelu niedaleko laboratorium. Najważniejsze, żebyście razem pamiętali, że możecie uzyskać pewną kontrolę nad warunkami przeprowadzania badań i leczenia. Ustalcie, co trzeba uczynić, aby cały proces stał się na tyle komforto- wy, na ile to możliwe, i zakomunikujcie to personelowi medycznemu w sposób, który uwzględni Wasze potrzeby, ale również respektować będzie ich wymagania. Na przykład jeżeli masz właśnie poddać się zabiegowi pozyskiwania komórek jajowych i nie poznałaś jeszcze le- karza, który go przeprowadzi, możesz po prostu powiedzieć: „Wiem, że wszyscy są dziś rano bardzo zajęci, ale nie miałam jeszcze okazji poznać lekarza, który dokona zabiegu. Trochę się boję, więc jeżeli on/ona będzie miał/a chwilę zanim zaczniemy, to bardzo by mi po- mogło, gdybym mogła jego/ją poznać i tylko przywitać się”. Jak sobie radzić z gniewem? Kiedy poddajesz się badaniom lekarskim i leczeniu, może się okazać, że nagle wpadasz w gniew lub stajesz się wybuchowa, a nie było to kie- dyś cechą Twojego charakteru. Luźne uwagi czy drobne gesty Twoje- go partnera irytują Cię. To samo dzieje się w pracy, denerwują Cię też Twoi przyjaciele i rodzina, bo zdają się nie mówić o niczym in- nym niż o dzieciach. Zmęczyło Cię oczekiwanie na badania i wizyty, przecież i Ty jesteś bardzo zajęta. A jeżeli recepcjonistka w klinice znowu oznajmi wszem i wobec, po co tu jesteś, może się zdarzyć, że wejdziesz na biurko i dołożysz jej! Prawdą jest, że wiele gniewu, ja- kiego doświadczasz podczas całego procesu, może być skierowane na personel medyczny, który się Tobą zajmuje. Nie trzeba mówić, że gniew i frustracja są normalnymi reakcjami na niesprawiedliwość bezpłodności i stres badań medycznych i zabiegów. Jesteś zależna od ludzi, którzy mają znaleźć odpowiedzi i rozwiązania Twojego problemu z niepłodnością, a czas leci. W tych okolicznościach 136 N i e p ł o d n o ś ć . S z k o ł a p r z e t r w a n i a trudno zachować dystans i nie trzeba zwykle długo czekać, aż nerwy Ci puszczą. Najczęściej zdarza się to, gdy ktoś zagubi wyniki badań albo lekarz niechcący pomyli się, uzupełniając kartę pacjenta. Zda- rzyło się to Teresie, trzydziestoczteroletniej kelnerce: Naprawdę doprowadziło mnie do wściekłości to, że lekarz pomylił mnie z kimś innym. Miałam laparoskopię i po zabiegu powiedział mojemu mężowi, że mam endometriozę. A następnego ranka, kiedy przyszedł na obchód, powiedział, że wszystko jest w porządku! Za- pytałam go co z endometriozą. Wtedy spojrzał w moją kartę i odrzekł: „Nie, nie ma pani endometriozy. Skąd to pani przyszło do głowy?”. Joanna, trzydziestoośmioletnia protokolantka sądowa, mówi o po- dobnym przypadku: Za pierwszym razem, kiedy próbowaliśmy IVF, nie udało się nam. Nie reagowałam pozytywnie na leki, więc cykl ten odwołano. Kiedy spotkałam się z lekarzem, powiedział, że możemy powtó- rzyć IVF, lecz użyjemy innej kombinacji leków. Odczekaliśmy więc sześć miesięcy, żeby zacząć następny cykl, i wtedy okazało się, że zapisano mi te same leki, które brałam za pierwszym razem. Powiedziałam: „Proszę zaczekać, myślałam, że nie będę brała drugi raz tych samych leków”. Lekarz zerknął na moją kartę i powie- dział: „Przepraszam, ma pani rację. Chyba o tym zapomnieliśmy”. Wydajemy ciężkie pieniądze, czasu jest coraz mniej, a oni mówią: „Przepraszam, zapomnieliśmy”. Takie błędy są niezwykle frustrujące i jeżeli zdarzają się, masz pełne prawo denerwować się. Pamiętaj jednak, że ludzie, którzy pra- gną Ci pomóc, są tylko ludźmi. Mogą popełniać błędy — i czasami je popełniają. I to jeszcze jeden z powodów, dla których musisz stać się ekspertem we własnej sprawie, aby upewnić się, że nikt nie przeoczy czegoś ważnego. J a k s o b i e p o r a d z i ć z e s t r e s e m b a d a ń i l e c z e n i a ? 137 Strach i gniew Kiedy ludzie wpadają w gniew, często jego powodem jest strach. Łatwiej jest wzbudzić w sobie gniew i dać mu upust, niż okazać strach, co szczególnie dotyczy mężczyzn. A więc jeżeli Ty i Twój partner stwier- dzicie, że cały czas przepełnia Was gniew, zapytajcie samych siebie, czego się boicie. Może boicie się, że Twoje komórki jajowe albo plemni- ki Twojego partnera nie są zdolne do życia. Może boicie się, że Twoje jajowody są nieodwracalnie uszkodzone albo w Twojej macicy ciąża nie będzie mogła się zagnieździć. Może boicie się, że po wszystkich badaniach i leczeniu — całym tym wysiłku, dyskomforcie i wydat- kach — lekarze ciągle nie będą mogli orzec, dlaczego nie może dojść do zapłodnienia. A może gnębi Was największy ze wszystkich stra- chów — że jesteście be
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niepłodność. Szkoła przetrwania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: